EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1435

A Bizottság (EU) 2022/1435 rendelete (2022. augusztus 26.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kalcium-karbonát, szén-dioxid, ciprodinil és kálium-hidrogén-karbonát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/5798

OJ L 224, 30.8.2022, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1435/oj

2022.8.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 224/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1435 RENDELETE

(2022. augusztus 26.)

a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és IV. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található kalcium-karbonát, szén-dioxid, ciprodinil és kálium-hidrogén-karbonát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 14. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A ciprodinil tekintetében alkalmazandó szermaradék-határértékeket (a továbbiakban: MRL-ek) a 396/2005/EK rendelet II. melléklete állapította meg. A kalcium-karbonát, a szén-dioxid és a kálium-hidrogén-karbonát szerepel a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletében.

(2)

2021. december 14-én a Codex Alimentarius Főbizottság a Codex által meghatározott maximális szermaradék-határértéket (CXL-t) fogadott el a szójababban előforduló ciprodinil tekintetében. (2)

(3)

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 5. cikkének (3) bekezdése szerint amennyiben léteznek nemzetközi szabványok, vagy a közeljövőben ilyen szabványokat vezetnek be, az élelmiszerjogi rendelkezések előkészítése vagy kiigazítása során tekintettel kell lenni e szabványok rendelkezéseire, kivéve, ha a szabványok vagy azok vonatkozó részei nem tekinthetők az élelmiszerjog törvényes céljainak megvalósítására alkalmas, illetve az ilyen célok megvalósítását hatékonyan szolgáló eszközöknek, vagy tudományos okok szólnak figyelembevételük ellen, vagy ha az említett szabványok figyelembevétele az Unióban megfelelőnek minősített védelemtől eltérő mértékű védelmet eredményezne. Ezenfelül az említett rendelet 13. cikke e) pontjának értelmében az Uniónak elő kell segítenie a nemzetközi műszaki szabványok és az élelmiszerjog összhangjának megteremtését, miközben gondoskodnia kell arról, hogy az Unió területén érvényes magas szintű védelem szintje ne csökkenjen.

(4)

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) értékelte a szójababban előforduló ciprodinilra vonatkozóan javasolt CXL-t, és megállapította, hogy az biztonságos az uniós fogyasztók számára (4), és az Unió nem nyújtott be fenntartásokat (5)(6) a peszticid-szermaradékok Codex-bizottságához a javasolt CXL-lel kapcsolatban.

(5)

Ezért ezt a CXL-t indokolt MRL-ként felvenni a 396/2005/EK rendeletbe.

(6)

A kalcium-karbonát, a szén-dioxid és a kálium-hidrogén-karbonát a 91/414/EGK tanácsi irányelv (7) vagy az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) szerinti értékelésük véglegesítéséig, valamint a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatukig ideiglenesen kerültek felvételre a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletébe. Az említett anyagok jóváhagyásának az 1107/2009/EK rendelet szerinti meghosszabbítása iránti kérelmekkel összefüggésben a Hatóság következtetéseket adott ki a kalcium-karbonát (9), a szén-dioxid (10) és a kálium-hidrogén-karbonát (11) növényvédő szereknél felmerülő kockázatok felméréséről szóló szakértői értékelésről. A Hatóság említett következtetései alapján a kalcium-karbonát, a szén-dioxid és a kálium-hidrogén-karbonát tekintetében nincs szükség MRL-ek megállapítására. Ezért helyénvaló ezeket az anyagokat állandó jelleggel szerepeltetni a 396/2005/EK rendelet IV. mellékletében (12).

(7)

A Hatóság tudományos jelentése és következtetései alapján és a tárgy szempontjából lényeges tényezőket figyelembe véve az MRL-ek megfelelő módosításai eleget tesznek a 396/2005/EK rendelet 14. cikke (2) bekezdésében szereplő követelményeknek.

(8)

A 396/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 396/2005/EK rendelet II. és IV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2022. augusztus 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 70., 2005.3.16., 1. o.

(2)  Jelentés a Codex Alimentarius Főbizottság 44. üléséről (REP21/CAC) https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACe.pdf.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) (Tudományos alátámasztó munka a peszticid-szermaradékok Codex-bizottságának (CCPR) 52. ülésén képviselendő uniós álláspont előkészítéséhez). EFSA Journal 2021;19(8):6766.

(5)  Az Európai Unió megjegyzései a Codex CX/PR 21/52/5(REV) dokumentumhoz: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf.

(6)  Jelentés a peszticid-szermaradékok Codex-bizottságának 52. üléséről (REP21/PR): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf.

(7)  A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról (HL L 230., 1991.8.19., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(9)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbonate. (A kalcium-karbonát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés.) EFSA Journal 2021;19(4):6500.

(10)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2021. Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide (Állásfoglalás a szén-dioxid hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatáról). EFSA Journal 2021;19(6):6605.

(11)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2021. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate (A kálium-hidrogén-karbonát hatóanyagú növényvédő szereknél felmerülő kockázatok értékelésének szakmai vizsgálatából levont következtetés); EFSA Journal 2021;19(5):6593.

(12)  EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság), 2022. Nyilatkozat az olyan peszticid-hatóanyagokról, amelyek jelenlegi MRL-jeire vonatkozóan nem szükséges elvégezni a 396/2005/EK rendelet 12. cikke szerinti felülvizsgálatot. EFSA Journal 2022; 20(01):7061.


MELLÉKLET

A 396/2005/EK rendelet II. és IV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A II. mellékletben a ciprodinilre vonatkozó oszlop helyébe a következő szöveg lép:

„II. MELLÉKLET

Növényvédőszer-maradékok és megengedett szermaradék-határértékek (mg/kg)

Kódszám

Olyan csoportok és egyedi termékek, amelyekre MRL-ek alkalmazandók  (1)

Ciprodinil (R) (F)

0100000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT GYÜMÖLCS; FÁN TERMŐ HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK

 

0110000

Citrusfélék

0,02  (*1)

0110010

Grapefruitfélék

 

0110020

Narancs

 

0110030

Citrom

 

0110040

Zöld citrom/lime

 

0110050

Mandarin

 

0110990

Egyéb (2)

 

0120000

Fán termő héjas gyümölcsűek

 

0120010

Mandula

0,02  (*1)(+)

0120020

Paradió/brazil dió

0,04

0120030

Kesu/kesudió

0,04

0120040

Gesztenye

0,04

0120050

Kókuszdió

0,04

0120060

Mogyoró

0,04

0120070

Ausztráliai mogyoró/makadámdió

0,04

0120080

Pekándió

0,04

0120090

Fenyőmag

0,04

0120100

Pisztácia

0,02  (*1)

0120110

Dió

0,04

0120990

Egyéb (2)

0,04

0130000

Almatermésűek

2

0130010

Alma

 

0130020

Körte

 

0130030

Birsalma

 

0130040

Naspolya

 

0130050

Japán naspolya

 

0130990

Egyéb (2)

 

0140000

Csonthéjasok

2

0140010

Sárgabarack/kajszi

 

0140020

Cseresznye

 

0140030

Őszibarack

 

0140040

Szilva

 

0140990

Egyéb (2)

 

0150000

Bogyósgyümölcsűek

 

0151000

a)

Szőlő

3

0151010

Csemegeszőlő

 

0151020

Borszőlő

 

0152000

b)

Szamóca

5

0153000

c)

Vesszőn termő bogyósgyümölcsűek

 

0153010

Feketeszeder

3

0153020

Hamvas szeder

0,02  (*1)

0153030

Málna (piros és sárga)

3

0153990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0154000

d)

Egyéb bogyósgyümölcsűek

 

0154010

Fürtös áfonya

8

0154020

Tőzegáfonya

8

0154030

Ribiszke (fekete, piros és fehér)

8

0154040

Köszméte/egres (zöld, piros és sárga)

8

0154050

Csipkebogyó

3

0154060

Faeper (fekete és fehér)

3

0154070

Azarólgalagonya/franciagalagonya

3

0154080

Fekete bodza

3

0154990

Egyéb (2)

3

0160000

Egyéb gyümölcsök

 

0161000

a)

ehető héjúak

 

0161010

Datolya

0,02  (*1)

0161020

Füge

0,02  (*1)

0161030

Étkezési olajbogyó

0,02  (*1)

0161040

Kumkvat/japán törpemandarin

0,02  (*1)

0161050

Karambola/uborkafa

0,02  (*1)

0161060

Kakiszilva/datolyaszilva

2

0161070

Jávai szilva/dzsambolán

0,02  (*1)

0161990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0162000

b)

kisebbek, nem ehető héjúak

0,02  (*1)

0162010

Kivi (zöld, piros, sárga)

 

0162020

Licsiszilva/kínai ikerszilva

 

0162030

Passiógyümölcs/marakuja

 

0162040

Töviskörte/fügekaktusz

 

0162050

Csillagalma

 

0162060

Amerikai datolyaszilva/virginiai szilva

 

0162990

Egyéb (2)

 

0163000

c)

nagyobbak, nem ehető héjúak

 

0163010

Avokádó

1

0163020

Banán

0,02  (*1)

0163030

Mangó

0,02  (*1)

0163040

Papája

0,02  (*1)

0163050

Gránátalma

5

0163060

Csirimojó/krémalma

0,02  (*1)

0163070

Guáva/guajava

1,5

0163080

Ananász

0,02  (*1)

0163090

Kenyérgyümölcs

0,02  (*1)

0163100

Durián

0,02  (*1)

0163110

Tüskés annóna

0,02  (*1)

0163990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0200000

FRISS ÉS FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK

 

0210000

Gyökér- és gyökgumós zöldségek

 

0211000

a)

burgonya

0,02  (*1)

0212000

b)

trópusi gyökér- és gumós zöldségek

0,02  (*1)

0212010

Kasszava gyökér/manióka

 

0212020

Édesburgonya/batáta

 

0212030

Jamszgyökér

 

0212040

Nyílgyökér

 

0212990

Egyéb (2)

 

0213000

c)

egyéb gyökér- és gyökgumós zöldségek, a cukorrépa kivételével

 

0213010

Cékla

1,5

0213020

Sárgarépa

1,5

0213030

Gumós zeller

0,3

0213040

Torma

1,5

0213050

Csicsóka

0,02  (*1)

0213060

Pasztinák/paszternák

1,5

0213070

Petrezselyemgyökér

1,5

0213080

Retek

0,3

0213090

Bakszakáll

1,5

0213100

Karórépa

0,02  (*1)

0213110

Tarlórépa

0,02  (*1)

0213990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0220000

Hagymafélék

 

0220010

Fokhagyma

0,07

0220020

Vöröshagyma

0,3

0220030

Salotta/mogyoróhagyma

0,07

0220040

Újhagyma/zöldhagyma és téli sarjadékhagyma

0,8

0220990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0230000

Termésükért termesztett zöldségek

 

0231000

a)

burgonyafélék és mályvafélék

 

0231010

Paradicsom

1,5

0231020

Étkezési paprika

1,5

0231030

Padlizsán/tojásgyümölcs

1,5

0231040

Okra/bámia

0,02  (*1)

0231990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0232000

b)

kabakosok – ehető héjúak

0,5

0232010

Uborka

 

0232020

Apró uborka

 

0232030

Cukkini

 

0232990

Egyéb (2)

 

0233000

c)

kabakosok – nem ehető héjúak

0,6

0233010

Dinnye

 

0233020

Sütőtök

 

0233030

Görögdinnye

 

0233990

Egyéb (2)

 

0234000

d)

csemegekukorica

0,02  (*1)

0239000

e)

egyéb termésükért termesztett zöldségek

0,02  (*1)

0240000

Káposztafélék (nem tartalmazza a káposztafélék gyökereit és kis levelű terményeit)

 

0241000

a)

virágukért termesztett káposztafélék

2

0241010

Brokkoli

 

0241020

Karfiol

 

0241990

Egyéb (2)

 

0242000

b)

fejképző káposztafélék

 

0242010

Kelbimbó

0,02  (*1)

0242020

Fejeskáposzta

0,7

0242990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0243000

c)

leveles káposzta

0,02  (*1)

0243010

Kínai kel/pekingi káposzta/pe-tsai

 

0243020

Kel

 

0243990

Egyéb (2)

 

0244000

d)

karalábé

0,02  (*1)

0250000

Levélzöldségek, fűszernövények és ehető virágok

 

0251000

a)

saláta és egyéb salátafélék

15

0251010

Galambbegysaláta

 

0251020

Fejessaláta-félék

 

0251030

Endívia/széles levelű batáviai endívia

 

0251040

Kerti zsázsa/közönséges borbálafű, valamint egyéb csírák és hajtások

 

0251050

Közönséges borbálafű/szárazföldi zsázsa

 

0251060

Borsmustár/rukkola

 

0251070

Vörös mustár

 

0251080

Kis levelű termények (a Brassica fajok is)

 

0251990

Egyéb (2)

 

0252000

b)

spenót és hasonló levelek

15

0252010

Spenótfélék

 

0252020

Kövér porcsin

 

0252030

Mangold

 

0252990

Egyéb (2)

 

0253000

c)

szőlőlevél és hasonló fajták

0,02  (*1)

0254000

d)

vízitorma

0,02  (*1)

0255000

e)

cikóriasaláta

0,06

0256000

f)

fűszernövények és ehető virágok

40

0256010

Turbolya

 

0256020

Metélőhagyma

 

0256030

Zellerlevél

 

0256040

Petrezselyemlevél/metélőpetrezselyem

 

0256050

Zsálya

 

0256060

Rozmaring

 

0256070

Kakukkfű

 

0256080

Bazsalikom, valamint ehető virágok

 

0256090

Babérlevél

 

0256100

Tárkony

 

0256990

Egyéb (2)

 

0260000

Hüvelyes zöldségek

 

0260010

Bab (hüvelyben)

2

0260020

Bab (hüvely nélkül)

0,08

0260030

Borsó (hüvelyben)

2

0260040

Borsó (hüvely nélkül)

0,08

0260050

Lencse

0,2

0260990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0270000

Szárukért termesztett zöldségek

 

0270010

Spárga

0,02  (*1)

0270020

Kardonna/szúrós articsóka

0,02  (*1)

0270030

Szárzeller

30

0270040

Olasz édeskömény

4

0270050

Articsóka

4

0270060

Póréhagyma

0,02  (*1)

0270070

Rebarbara

2

0270080

Bambuszrügy

0,02  (*1)

0270090

Pálmafa csúcsrügy

0,02  (*1)

0270990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0280000

Gombák, mohák és zuzmók

0,02  (*1)

0280010

Termesztett gomba

 

0280020

Vadgomba

 

0280990

Moha és zuzmó

 

0290000

Algák és prokarióta szervezetek

0,02  (*1)

0300000

HÜVELYESEK

 

0300010

Bab

0,2

0300020

Lencse

0,02  (*1)

0300030

Borsó

0,1

0300040

Csillagfürt/farkasbab

0,1

0300990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0400000

OLAJOS MAGVAK ÉS OLAJTARTALMÚ GYÜMÖLCSÖK

 

0401000

Olajos magvak

 

0401010

Lenmag

0,02  (*1)

0401020

Földimogyoró/amerikai mogyoró

0,02  (*1)

0401030

Mák

0,02  (*1)

0401040

Szezámmag

0,02  (*1)

0401050

Napraforgómag

0,02  (*1)

0401060

Repcemag

0,02

0401070

Szójabab

0,3

0401080

Mustármag

0,02  (*1)

0401090

Gyapotmag

0,02  (*1)

0401100

Tökmag

0,02  (*1)

0401110

Pórsáfránymag

0,02  (*1)

0401120

Borágó magja

0,02  (*1)

0401130

Gomborkamag

0,02  (*1)

0401140

Kendermag

0,02  (*1)

0401150

Ricinusbab

0,02  (*1)

0401990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0402000

Olajtartalmú gyümölcsök

0,02  (*1)

0402010

Olajbogyó olajkinyerésre

 

0402020

Olajpálma magja

 

0402030

Afrikai olajpálma gyümölcs

 

0402040

Kapok

 

0402990

Egyéb (2)

 

0500000

GABONAFÉLÉK

 

0500010

Árpa

4

0500020

Hajdina és egyéb álgabonafélék

0,02  (*1)

0500030

Kukorica

0,02  (*1)

0500040

Köles

0,02  (*1)

0500050

Zab

4

0500060

Rizs

0,02  (*1)

0500070

Rozs

0,5

0500080

Cirok

0,02  (*1)

0500090

Búza

0,5

0500990

Egyéb (2)

0,02  (*1)

0600000

KÁVÉ, TEA, GYÓGYNÖVÉNYTEA, KAKAÓ ÉS SZENTJÁNOSKENYÉR

 

0610000

Tea

0,1  (*1)

0620000

Kávébab

0,1  (*1)

0630000

Gyógyteafőzet a következőből:

 

0631000

a)

virág

0,1  (*1)

0631010

Kamilla

 

0631020

Rozella/szudáni hibiszkusz

 

0631030

Rózsa

 

0631040

Jázminvirág/fehér jázmin

 

0631050

Kislevelű hárs

 

0631990

Egyéb (2)

 

0632000

b)

levelek és fűszernövények

0,1  (*1)

0632010

Kerti szamóca

 

0632020

Vörös fokföldirekettye/rooibos

 

0632030

Maté

 

0632990

Egyéb (2)

 

0633000

c)

gyökér

1,5 (+)

0633010

Macskagyökér

(+)

0633020

Ginszeng

(+)

0633990

Egyéb (2)

(+)

0639000

d)

a növény bármely más részei

0,1  (*1)

0640000

Kakaóbab

0,1  (*1)

0650000

Szentjánoskenyér

0,1  (*1)

0700000

KOMLÓ

0,1  (*1)

0800000

FŰSZEREK

 

0810000

Mag

0,1  (*1)

0810010

Ánizsmag

 

0810020

Fekete kömény

 

0810030

Zeller

 

0810040

Koriander/kerti koriander

 

0810050

Kömény

 

0810060

Kapor

 

0810070

Édeskömény

 

0810080

Görögszéna/lepkeszeg

 

0810090

Szerecsendió

 

0810990

Egyéb (2)

 

0820000

Termés

0,1  (*1)

0820010

Szegfűbors

 

0820020

Szecsuáni bors

 

0820030

Kömény

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Borókabogyó

 

0820060

Borsfélék (fekete, zöld és fehér)

 

0820070

Vanília

 

0820080

Tamarinduszgyümölcs

 

0820990

Egyéb (2)

 

0830000

Kéreg

0,1  (*1)

0830010

Fahéj

 

0830990

Egyéb (2)

 

0840000

Gyökér és rizóma

 

0840010

Édesgyökér

1,5 (+)

0840020

Gyömbér (10)

 

0840030

Kurkuma/indiai sáfrány

1,5 (+)

0840040

Torma (11)

 

0840990

Egyéb (2)

1,5 (+)

0850000

Bimbó

0,1  (*1)

0850010

Szegfűszeg

 

0850020

Kapribogyó

 

0850990

Egyéb (2)

 

0860000

Virágbibe

0,1  (*1)

0860010

Sáfrány

 

0860990

Egyéb (2)

 

0870000

Magköpeny

0,1  (*1)

0870010

Szerecsendió-virág/mácisz

 

0870990

Egyéb (2)

 

0900000

CUKORTERMŐ NÖVÉNYEK

0,02  (*1)

0900010

Cukorrépagyökér

 

0900020

Cukornád

 

0900030

Cikóriagyökér

 

0900990

Egyéb (2)

 

1000000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

 

1010000

Áruk a következő állatokból

(+)

1011000

a)

sertés

0,02  (*1)(+)

1011010

Izom

(+)

1011020

Zsír

(+)

1011030

Máj

(+)

1011040

Vese

(+)

1011050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

1011990

Egyéb (2)

(+)

1012000

b)

szarvasmarha

 

1012010

Izom

0,02  (*1)(+)

1012020

Zsír

0,02  (*1)(+)

1012030

Máj

0,05 (+)

1012040

Vese

0,05 (+)

1012050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02  (*1)(+)

1012990

Egyéb (2)

0,02  (*1)(+)

1013000

c)

juh

 

1013010

Izom

0,02  (*1)(+)

1013020

Zsír

0,02  (*1)(+)

1013030

Máj

0,05 (+)

1013040

Vese

0,05 (+)

1013050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02  (*1)(+)

1013990

Egyéb (2)

0,02  (*1)(+)

1014000

d)

kecske

 

1014010

Izom

0,02  (*1)(+)

1014020

Zsír

0,02  (*1)(+)

1014030

Máj

0,05 (+)

1014040

Vese

0,05 (+)

1014050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02  (*1)(+)

1014990

Egyéb (2)

0,02  (*1)(+)

1015000

e)

lófélék

 

1015010

Izom

0,02  (*1)(+)

1015020

Zsír

0,02  (*1)(+)

1015030

Máj

0,05 (+)

1015040

Vese

0,05 (+)

1015050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02  (*1)(+)

1015990

Egyéb (2)

0,02  (*1)(+)

1016000

f)

baromfi

0,02  (*1)(+)

1016010

Izom

(+)

1016020

Zsír

(+)

1016030

Máj

(+)

1016040

Vese

 

1016050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

(+)

1016990

Egyéb (2)

(+)

1017000

g)

egyéb szárazföldi haszonállatok

 

1017010

Izom

0,02  (*1)(+)

1017020

Zsír

0,02  (*1)(+)

1017030

Máj

0,05 (+)

1017040

Vese

0,05 (+)

1017050

Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

0,02  (*1)(+)

1017990

Egyéb (2)

0,02  (*1)(+)

1020000

Tej

0,02  (*1)(+)

1020010

Szarvasmarha

(+)

1020020

Juh

(+)

1020030

Kecske

(+)

1020040

 

1020990

Egyéb (2)

 

1030000

Madártojás

0,02  (*1)(+)

1030010

Csirke

(+)

1030020

Kacsa

(+)

1030030

Liba

(+)

1030040

Fürj

(+)

1030990

Egyéb (2)

(+)

1040000

Méz és egyéb méhészeti termékek (7)

0,05  (*1)

1050000

Kétéltűek és hüllők

0,02  (*1)

1060000

Szárazföldi gerinctelen állatok

0,02  (*1)

1070000

Vadon élő szárazföldi gerincesek

0,02  (*1)

1100000

ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – HALAK, HALTERMÉKEK ÉS EGYÉB TENGERI ÉS ÉDESVÍZI ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (8)

 

1200000

KIZÁRÓLAG ÁLLATI TAKARMÁNY-ELŐÁLLÍTÁSBAN HASZNÁLT NÖVÉNYI TERMÉKEK VAGY EZEK RÉSZEI (8)

 

1300000

FELDOLGOZOTT ÉLELMISZEREK (9)

 

Ciprodinil (R) (F)

(R)

= a szermaradék meghatározása a következő növényvédőszer-kódszám kombinációk esetében különböző:

Ciprodinil – kód: 1000000 , kivéve 1020000 , 1040000 : Ciprodinil (ciprodinil és [szabad] CGA 304075 összesen, ciprodinilben kifejezve)

Ciprodinil-1020000 : Ciprodinil (ciprodinil és [szabad és konjugált] CGA 304075 összesen, ciprodinilben kifejezve)

(F)

= zsírban oldódó

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság megállapította, hogy az analitikai és/vagy megerősítő módszerekkel kapcsolatban egyes információk nem állnak rendelkezésre. Az MRL felülvizsgálata során a Bizottság figyelembe fogja venni az első mondatban említett információkat, amennyiben azokat 2017. március 14-ig benyújtják, vagy az információk benyújtásának elmaradása esetén azok hiányát.

0120010 Mandula

0633000 c) gyökér

0633010 Macskagyökér

0633020 Ginszeng

0633990 Egyéb (2)

0840010 Édesgyökér

0840030 Kurkuma/indiai sáfrány

0840990 Egyéb (2)

1000000 ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK – SZÁRAZFÖLDI ÁLLATOK

1010000 Áruk a következő állatokból

1011000 a) sertés

1011010 Izom

1011020 Zsír

1011030 Máj

1011040 Vese

1011050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1011990 Egyéb (2)

1012000 b) szarvasmarha

1012010 Izom

1012020 Zsír

1012030 Máj

1012040 Vese

1012050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1012990 Egyéb (2)

1013000 c) juh

1013010 Izom

1013020 Zsír

1013030 Máj

1013040 Vese

1013050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1013990 Egyéb (2)

1014000 d) kecske

1014010 Izom

1014020 Zsír

1014030 Máj

1014040 Vese

1014050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1014990 Egyéb (2)

1015000 e) lófélék

1015010 Izom

1015020 Zsír

1015030 Máj

1015040 Vese

1015050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1015990 Egyéb (2)

1016000 f) baromfi

1016010 Izom

1016020 Zsír

1016030 Máj

1016050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1016990 Egyéb (2)

1017000 g) egyéb szárazföldi haszonállatok

1017010 Izom

1017020 Zsír

1017030 Máj

1017040 Vese

1017050 Ehető belsőség (a máj és a vese kivételével)

1017990 Egyéb (2)

1020000 Tej

1020010 Szarvasmarha

1020020 Juh

1020030 Kecske

1030000 Madártojás

1030010 Csirke

1030020 Kacsa

1030030 Liba

1030040 Fürj

1030990 Egyéb (2)

2.

A IV. mellékletben a „kalcium-karbonát(1)”, a „szén-dioxid(1)” és a „kálium-hidrogén-karbonát(1)” bejegyzés helyébe a „kalcium-karbonát”, a „szén-dioxid” és a „kálium-hidrogén-karbonát” bejegyzés lép.


(*1)  Az analitikai kimutathatóság határa.

(1)  Azon növényi és állati eredetű termékek teljes listája, amelyekre MRL-ek vonatkoznak, az I. mellékletben található.


Top