EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2071

A Bizottság (EU) 2021/2071 végrehajtási rendelete (2021. november 25.) egyes vakcinák és az ilyen vakcinák gyártásához használt egyes hatóanyagok exportfelügyelet alá vonásáról

C/2021/8615

OJ L 421, 26.11.2021, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2071/oj

2021.11.26.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 421/52


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. november 25.)

egyes vakcinák és az ilyen vakcinák gyártásához használt egyes hatóanyagok exportfelügyelet alá vonásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2021. január 30-án elfogadta az (EU) 2021/111 végrehajtási rendeletet (2), amely az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke értelmében hathetes időtartamra exportengedély bemutatásához köti a Covid19-oltóanyagok, valamint az e vakcinák gyártásához használt hatóanyagok, köztük a törzssejtállomány és szaporító sejtbankok kivitelét. Ezt követően 2021. március 12-én a Bizottság elfogadta az (EU) 2021/442 végrehajtási rendeletet (3), amely az (EU) 2015/479 rendelet 6. cikkének megfelelően 2021. június 30-ig exportengedélyhez köti ugyanezen termékek kivitelét.

(2)

A Bizottság 2021. március 24-én elfogadta az (EU) 2021/521 végrehajtási rendeletet (4), amely az exportengedély megadásának mérlegelésekor figyelembe veendő további tényezőként bevezette annak vizsgálatát, hogy ez az engedély nem veszélyezteti-e az (EU) 2021/442 rendelet hatálya alá tartozó áruk ellátásbiztonságát az Unióban. Ugyanezen rendelettel a Bizottság továbbá ideiglenesen felfüggesztette egyes rendeltetési országoknak az (EU) 2021/442 rendelet hatálya alóli mentességét.

(3)

Az (EU) 2021/521 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadására az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke alapján került sor, és az hat hétig volt alkalmazandó. Az említett rendelettel bevezetett intézkedéseket később az (EU) 2021/734 bizottsági végrehajtási rendelet (5)2021. június 30-ig meghosszabbította.

(4)

Az (EU) 2021/442 rendelettel és az (EU) 2021/521 rendelettel bevezetett intézkedéseket előbb az (EU) 2021/1071 bizottsági végrehajtási rendelet (6)2021. szeptember 30-ig, majd az (EU) 2021/1728 bizottsági végrehajtási rendelet (7)2021. december 31-ig meghosszabbította.

(5)

Felgyorsult a Covid19-oltóanyagok gyártása és szállítása az Unióban, és csökkent annak a kockázata, hogy az export veszélyeztetné az Unió és az oltóanyaggyártók közötti előzetes beszerzési megállapodások végrehajtását, vagy a Covid19-oltóanyagok és hatóanyagaik uniós ellátásának biztonságát.

(6)

A jelenlegi körülmények és a kínálati helyzet alapján a Bizottság úgy ítélte meg, hogy 2021. december 31. után nem szükséges alkalmazni a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák és hatóanyagok – köztük az e vakcinák gyártásához használt törzssejtállomány és szaporító sejtbankok – kivitelére vonatkozó exportengedély bemutatására vonatkozó követelményt.

(7)

Szükség van azonban a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) 56. cikkének (5) bekezdésén alapuló eljárás keretében történő felügyelet alá vonásra és arra a követelményre, hogy a kiviteli vagy újrakiviteli árunyilatkozatnak 2022. január 1-jétől kezdődően 24 hónapig tartalmaznia kell a mellékletben szereplő TARIC-kiegészítő kódokat és a dózisok számát (többadagos tartályok esetében a felnőtteknek szánt adagok számát).

(8)

E felügyeletnek lehetővé kell tennie a Bizottság számára, hogy az egyes gyártókra vonatkozó kiegészítő statisztikai exportadatokat gyűjtsön annak érdekében, hogy kellő időben tudomása legyen i. a Bizottság által kötött előzetes beszerzési megállapodásnak való meg nem felelésre utaló jelekről, ii. bármely egyéb körülményről, amely veszélyeztetheti az Unió ellátásbiztonságát, és iii. a további adományok felajánlására és átadására vonatkozó uniós kapacitásról. Ez lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy indokolt esetben további lépéseket tegyen annak érdekében, hogy az (EU) 2015/479 rendelet követelményeivel összhangban megelőzze az e termékek hiánya miatt bekövetkező kritikus helyzet kialakulását,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A következő árukat az e rendelet hatálybalépésétől számított 24 hónapig exportfelügyeletnek kell alávetni:

a)

a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni, jelenleg a 3002 20 10 KN-kód alá tartozó vakcinák, tekintet nélkül a csomagolásukra,

b)

a jelenleg az ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 és ex 3504 00 90 KN-kódok alá tartozó hatóanyagok, beleértve az ilyen vakcinák gyártásához használt törzssejtállományt és szaporító sejtbankokat.

(2)   E rendelet alkalmazásában „kivitel”:

a)

uniós áruk kivitele a 952/2013/EU rendelet 269. cikkének (1) bekezdése szerinti kiviteli eljárás keretében;

b)

nem uniós áruk újrakivitele az említett rendelet 270. cikkének (1) bekezdése értelmében azt követően, hogy az ilyen árukat az Unió vámterületén gyártási műveleteknek vetették alá, beleértve a töltést és a csomagolást is.

2. cikk

Az 1. cikkben említett árukra vonatkozó kiviteli vagy újrakiviteli árunyilatkozatnak az abban megjelölt időszakra vonatkozóan tartalmaznia kell a mellékletben említett TARIC-kiegészítő kódokat vagy a megfelelő jövőbeli kódokat, és fel kell tüntetnie a dózisok számát (többadagos tartályok esetében a felnőtteknek szánt adagok számát).

3. cikk

A Bizottság a kivitelre vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, kellően figyelembe véve az adatok bizalmas jellegét.

4. cikk

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 34. o.

(2)  HL L 31 I., 2021.1.30., 1. o.

(3)  HL L 85., 2021.3.12., 190. o.

(4)  HL L 104., 2021.3.25., 52. o.

(5)  HL L 158., 2021.5.6., 13. o.

(6)  HL L 230., 2021.6.30., 28. o.

(7)  HL L 345., 2021.9.30., 34. o.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


MELLÉKLET

TARIC-KIEGÉSZÍTŐ KÓDOK

Gyártó

TARIC-kiegészítő kód SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák esetében

TARIC-kiegészítő kód hatóanyagok esetében (*1)

AstraZeneca AB

4500

4520

Pfizer / BioNTech

4501

4521

Moderna Switzerland / Moderna Inc

4502

4522

Janssen Pharmaceutica NV

4503

4523

CureVac AG

4504

4524

Sanofi Pasteur / GlaxoSmithKline Biologicals SA

4505

4525

Novavax

4506

4526

Valneva

4507

4527

Gedeon Richter

4508

4528

Arcturus

4509

4529

PCI Pharma

4510

4530

Minden más gyártó

4999

4999


Vállalat

TARIC-kiegészítő kód egyéb anyagok esetében  (*2)

Valamennyi gyártó

4599


(*1)  a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák gyártásához használt hatóanyagok, beleértve a törzssejtállományt és szaporító sejtbankokat.

(*2)  Az „egyéb anyagok” olyan termékek vagy anyagok, amelyeket nem használnak a SARS-koronavírusok (SARS-CoV fajok) elleni vakcinák gyártására, de amelyek a hatóanyagokkal azonos KN-kódok alá tartoznak.


Top