EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0083

A Bizottság (EU) 2021/83 végrehajtási rendelete (2021. január 27.) az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletnek a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek külön felhatalmazással rendelkező természetes személyek általi elvégzése és az átmeneti intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/508

OJ L 29, 28.1.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/83/oj

2021.1.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 29/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/83 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. január 27.)

az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletnek a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek külön felhatalmazással rendelkező természetes személyek általi elvégzése és az átmeneti intézkedések alkalmazási időszaka tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 141. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/625 rendelet szabályokat állapít meg többek között a tagállamok illetékes hatóságai által végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében. Felhatalmazza továbbá a Bizottságot arra, hogy végrehajtási jogi aktus révén megfelelő átmeneti intézkedéseket fogadjon el az emberek, az állatok és a növények egészségét, valamint az állatok jólétet érintő kockázatok visszaszorítása érdekében, amennyiben bizonyított, hogy egy tagállam ellenőrzési rendszerében súlyos zavar áll fenn.

(2)

A koronavírus-betegséghez (Covid19) kapcsolódó jelenlegi válság miatti különleges körülmények kezelése érdekében az (EU) 2020/466 bizottsági végrehajtási rendelet (2) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági tevékenységekkel kapcsolatban átmeneti intézkedéseket alkalmazzanak.

(3)

A tagállamok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy a Covid19-hez kapcsolódó válság következtében 2021. február 1. után is fenn fognak állni bizonyos, az ellenőrzési rendszereik működésében bekövetkezett súlyos zavarok, az állatoknak és az áruknak az Unióba történő behozatalához és az Unión belüli szállításához szükséges hatósági bizonyítványokkal és hatósági tanúsítványokkal kapcsolatos hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek végzésében tapasztalt nehézségek, valamint a hatósági ellenőrzésekkel összefüggésben a vállalkozókkal és személyzetükkel tartandó személyes találkozók megszervezése terén jelentkező nehézségek.

(4)

Ezenkívül a tagállamok egyéb, az (EU) 2017/625 rendeletben előírt, a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzéséhez szükséges megfelelő személyzet mozgósítására való képességgel kapcsolatos zavarokról is tájékoztatták a Bizottságot.

(5)

E súlyos és valószínűleg a következő hónapokban is fennmaradó zavarok kezelése, valamint a hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tervezésének és elvégzésének a Covid19-hez kapcsolódó válság alatt történő megkönnyítése érdekében célszerű újból bevezetni azt az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet által korábban 2020. augusztus 1-jéig biztosított lehetőséget, hogy a hatósági ellenőrzéseket és más hatósági tevékenységeket erre külön felhatalmazott természetes személyek is elvégezhessék, továbbá indokolt az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet alkalmazási időszakát 2021. július 1-jéig meghosszabbítani.

(6)

Az (EU) 2020/466 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/466 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A rendelet a következő 3. cikkel egészül ki:

„3. cikk

A hatósági ellenőrzések és az egyéb hatósági tevékenységek kivételesen elvégezhetők egy vagy több olyan természetes személy által, akiket képesítésük, képzettségük és gyakorlati tapasztalatuk alapján az illetékes hatóság erre külön felhatalmazott, és akik valamilyen rendelkezésre álló kommunikációs eszköz útján kapcsolatban állnak az illetékes hatósággal, továbbá akiknek az említett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek elvégzése során követniük kell az illetékes hatóság utasításait. Az említett személyeknek pártatlanul kell eljárniuk, és esetükben az általuk végzett hatósági ellenőrzések és más hatósági tevékenységek tekintetében nem állhat fenn összeférhetetlenség.”

2.

A 6. cikk második bekezdésében a „2021. február 1-jéig” szövegrész helyébe a „2021. július 1-jéig” szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. február 2-tól kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 27-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/466 végrehajtási rendelete (2020. március 30.) a koronavírus-betegség (COVID-19) következtében a tagállamok ellenőrzési rendszereinek működésében tapasztalt súlyos zavarok fellépése során az emberek, állatok és növények egészségét, valamint az állatjólétet érintő kockázatok megfékezésére bevezetendő átmeneti intézkedésekről (HL L 98., 2020.3.31., 30. o.).


Top