EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0074

A Bizottság (EU) 2021/74 végrehajtási rendelete (2021. január 26.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet módosításáról

C/2021/338

OJ L 27, 27.1.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/74/oj

2021.1.27.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 27/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/74 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. január 26.)

a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról szóló (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. október 26-i (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 30. cikkére,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (2) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére és 52. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet (3)2020. augusztus 15-én lépett hatályba. Hatálybalépése óta egyes tagállamok és vállalkozók eltérően értelmezik és alkalmazzák a rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében szereplő „tárolás” fogalmát.

(2)

Gyakorlati okokból, és mivel a 2020. augusztus 15. előtt betakarított Solanum lycopersicum L. és a Capsicum spp. vetőmagok (a továbbiakban: meghatározott vetőmagok) esetében nem teljesíthető az a követelmény, hogy anyanövényeiket olyan termesztési helyen kell termeszteni, amelyről – a meghatározott károsító kimutatásához megfelelő időben végzett hatósági vizsgálatok alátámasztó eredményei alapján – ismert, hogy ott a meghatározott károsító nem fordul elő, ezen vetőmagokra mentességet kell megállapítani az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontjában foglalt kötelezettség tekintetében.

(3)

Az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet 7. cikkének (2) bekezdését ezért módosítani kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy az illetékes hatóságnak vagy az illetékes hatóság hivatalos felügyelete alatt álló vállalkozóknak a 2020. augusztus 15. előtt betakarított meghatározott vetőmagokon a vetőmagok első Unión belüli szállítását megelőzően a meghatározott károsító jelenlétének feltárására irányuló mintavételt és vizsgálatot kell végezniük. Az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdésétől való eltérés lehetővé tenné, hogy azok a vetőmagok, amelyekre már ki van állítva a növényútlevél, további vizsgálat nélkül szállíthatók legyenek az Unió területén.

(4)

Azokat a meghatározott vetőmagokat, amelyeket első alkalommal 2021. április 1-je után szállítanak az Unión belül, és amelyeket 2020. szeptember 30. előtt vizsgáltak meg ELISA-módszerrel, újból meg kell vizsgálni egy ELISA-módszertől eltérő, a melléklet 3. pontjában említett vizsgálati módszerrel.

(5)

mivel a harmadik országból származó és 2020. augusztus 15. előtt betakarított meghatározott vetőmagok esetében nem teljesíthető az a feltétel, miszerint anyanövényeiket olyan termesztési helyen kell termeszteni, amelyről – a meghatározott károsító kimutatásához megfelelő időben végzett hatósági vizsgálatok alátámasztó eredményei alapján – ismert, hogy ott a meghatározott károsító nem fordul elő, ezen vetőmagokra, amennyiben Unióba történő behozatalra szánják őket, mentességet kell megállapítani a 9. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában foglalt követelmény tekintetében.

(6)

A vetőmagágazat és a tagállamok arról tájékoztatták a Bizottságot, hogy az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet 9. cikkében meghatározott követelmény, miszerint a növényegészségügyi bizonyítványban fel kell tüntetni a bejegyzett termesztési hely nevét, késedelmet eredményez az exportőröknél, és gyakorlati nehézségek elé állítja őket, mert a konkrét termesztési helyet nem lehet könnyen beazonosítani. Annak érdekében, hogy a harmadik országbeli illetékes hatóságok és vállalkozók könnyebben tudják azonosítani a bejegyzett termesztési helyet, e követelményt az anyanövények termesztési helyének nyomonkövethetőségére vonatkozó információk benyújtásának követelményével kell felváltani.

(7)

A harmadik országokból származó meghatározott vetőmagokat az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet mellékletében említett mintavételi és vizsgálati módszerekkel meg kell vizsgálni. Tekintettel arra, hogy egyes meghatározott vetőmagok vizsgálatára már hónapokkal a tényleges kivitelre történő bizonyítványozás előtt sor kerülhet, arányos előírásként 2021. április 1-jétől kötelezően el kell végezni egy molekuláris vizsgálatot is, kellő időt biztosítva a harmadik országok számára az e követelményhez való alkalmazkodáshoz.

(8)

Annak érdekében, hogy a 2020. augusztus 15. előtt betakarított meghatározott vetőmagok kereskedelmét ne érintsék szükségtelen korlátozások, e rendeletnek a lehető legrövidebb időn belül alkalmazandóvá kell válnia. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lépjen hatályba.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet módosítása

Az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 2020. augusztus 15. előtt betakarított meghatározott vetőmagok mentesülnek az a) pontban foglalt feltétel teljesítése alól.”;

b)

a 7. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdés a) pontjától és b) pontjának első albekezdésétől eltérve a 2020. augusztus 15. előtt betakarított meghatározott vetőmagokon az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság hivatalos felügyelete alatt álló vállalkozók mintavételt és vizsgálatot végeznek a meghatározott károsító tekintetében, és a vetőmagoknak az első Unión belüli szállításuk előtt a szóban forgó károsítótól mentesnek kell lenniük.

Azokat a meghatározott vetőmagokat, amelyeket első alkalommal 2021. április 1-je után szállítanak az Unión belül, és amelyeket 2020. szeptember 30. előtt vizsgáltak meg ELISA-módszerrel, újból meg kell vizsgálni egy ELISA-módszertől eltérő, a melléklet 3. pontjában említett vizsgálati módszerrel.”;

2.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„a meghatározott vetőmagok vagy azok anyanövényei a mellékletben meghatározottak szerinti hatósági mintavételen és vizsgálaton estek át a meghatározott károsító tekintetében, és e vizsgálatok alapján a meghatározott károsítótól mentesnek bizonyultak;”;

b)

az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„az anyanövények termesztési helyének nyomonkövethetőségét biztosító információk.”;

c)

a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Az (1) bekezdés a) pontjának i. alpontjától eltérve a 2020. augusztus 15. előtt betakarított meghatározott vetőmagok esetében a kiegészítő nyilatkozatnak csak az (1) bekezdés a) pontjának ii. alpontjában foglalt feltétel teljesülését kell igazolnia, és tartalmaznia kell a következő nyilatkozatot: »A vetőmagokat 2020. augusztus 15. előtt takarították be.«”

d)

a szöveg a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A 2021. március 31. után kiállított növényegészségügyi bizonyítványokon szereplő kiegészítő nyilatkozatnak meg kell erősítenie, hogy a harmadik országokból származó meghatározott vetőmagokat megvizsgálták egy az (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelet mellékletének 3. pontjában említett, ELISA-tól eltérő vizsgálati módszerrel.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 26-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 317., 2016.11.23., 4. o.

(2)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2020/1191 végrehajtási rendelete (2020. augusztus 11.) a paradicsom barna termés-ráncosodás vírus (ToBRFV) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/1615 végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 262., 2020.8.12., 6. o.).


Top