EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1105

A Bizottság (EU) 2017/1105 végrehajtási rendelete (2017. június 12.) a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról

C/2017/3912

OJ L 160, 22.6.2017, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1105/oj

22.6.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1105 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. június 12.)

a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben hivatkozott formanyomtatványok kiállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 88. cikkére,

az (EU) 2015/848/EK rendelet 89. cikkének (1) bekezdése szerint létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Annak érdekében, hogy az (EU) 2015/848 rendelet alkalmazása egységes feltételek mellett történjék, több formanyomtatvány meghatározására van szükség.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban Írország és az Egyesült Királyság részt vett az (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában. Ezért Írország és az Egyesült Királyság részt vesz a jelen rendelet elfogadásában.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vett részt az (EU) 2015/848 rendelet elfogadásában. Ezért Dánia nem vesz részt a jelen rendelet elfogadásában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az érintett ismert külföldi hitelezőknek a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról való tájékoztatására szolgáló, az (EU) 2015/848 rendelet 54. cikke (3) bekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet I. melléklete tartalmazza.

(2)   A külföldi hitelezők által a követeléseik előterjesztésére használható, az (EU) 2015/848 rendelet 55. cikke (1) bekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3)   A valamely csoportos koordinációs eljárásban egy cégcsoport tagjai tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértő általi kifogás előterjesztésére szolgáló, az (EU) 2015/848 rendelet 64. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4)   Az európai igazságügyi portálon keresztül elektronikus úton benyújtott egyéni információkérések előterjesztésére szolgáló, az (EU) 2015/848/EU rendelet 27. cikke (4) bekezdésének első albekezdésében hivatkozott egységes formanyomtatványt e rendelet IV. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. június 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

Kelt Brüsszelben, 2017. június 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 141., 2015.6.5., 19. o.


I. MELLÉKLET

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikkének (3) bekezdése – HL L 141., 2015.6.5., 19. o.).

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

II. MELLÉKLET

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 141., 2015.6.5., 19. o.) 55. cikkének (1)–(3) bekezdése)

Hivatkozással az alábbi fizetésképtelenségi eljárásra, előterjesztem követelésemet a fizetésképtelenségi eljárás alá vont vagyonnal szemben, a következők szerint:

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

III. MELLÉKLET

Kifogás a csoportos koordinációs eljárással szemben

A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 64. cikkének (2) bekezdése – HL L 141., 2015.6.5., 19. o.

Alulírott, úgymint egy cégcsoport egyik tagja tekintetében kijelölt fizetésképtelenségi szakértő, mely tagtársaság értesítést kapott a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet 63. cikkének (1) bekezdése szerinti „csoportos koordinációs eljárás” megindításáról, kijelentem, hogy

kifogást emelek

a)

annak a fizetésképtelenségi eljárásnak a csoportos koordinációs eljárásba történő felvételével szemben, amelynek a lefolytatására kijelöltek;

vagy

b)

a koordinátornak javasolt személy ellen.

Image Szövege kép Image Szövege kép Image Szövege kép

IV. MELLÉKLET

Image Szövege kép Image Szövege kép

Top