EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0590

A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2016/4733

OJ L 87, 31.3.2017, p. 449–478 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj

31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 87/449


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/590 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2016. július 28.)

a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (9) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Ahhoz, hogy az illetékes hatóságok hatékonyan tudják elemezni az adatokat, biztosítani kell az ügyletjelentéshez használt standardok és formátumok egységességét.

(2)

Tekintettel a piaci gyakorlatokra, a felügyeleti tapasztalatokra és a piaci fejleményekre, az ügylet bejelentés céljából alkalmazandó fogalmának megfelelően szélesnek kell lennie. Ki kell terjednie a bejelentendő eszközök megvételére és értékesítésére, valamint azok megszerzésének vagy elidegenítésének egyéb eseteire, mivel ezek szintén piaci visszaéléssel kapcsolatos aggályokra adhatnak okot. Emellett a névleges összeg változásai is vethetnek fel piaci visszaéléssel kapcsolatos aggályokat, mivel jellegükben hasonlóak egy további vételi vagy eladási ügylethez. Annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok ezeket a változásokat megkülönböztessék az egyéb vételtől vagy eladástól, az e változásokra vonatkozó adatokat az ügyleti jelentésekben külön kell feltüntetni.

(3)

Indokolt, hogy az ügylet fogalma ne terjedjen ki olyan tevékenységekre vagy eseményekre, amelyeket nem kell bejelenteni az illetékes hatóságok által végzendő piacfelügyelet céljából. Az ilyen tevékenységeket vagy eseményeket kifejezetten ki kell zárni az ügylet fogalmából annak biztosításához, hogy az ezekre vonatkozó információ ne kerüljön be az ügyleti jelentésekbe.

(4)

Annak tisztázásához, hogy mely befektetési vállalkozásoknak kell bejelenteniük ügyleteiket, meg kell határozni az ügyletet eredményező tevékenységeket vagy szolgáltatásokat. Ennek megfelelően abból kell kiindulni, hogy egy befektetési vállalkozás akkor hajt végre ügyletet, ha a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. melléklete A. szakaszának 1., 2. és 3. pontjában említett szolgáltatást nyújt vagy tevékenységet végez, az ügyfél által adott diszkrecionális megbízás alapján befektetési döntést hoz, vagy számlákról, illetőleg számlákra pénzügyi eszközöket utal át, feltéve, hogy ezekben az esetekben az említett szolgáltatás vagy tevékenység ügyletet eredményezett. Mindazonáltal a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (4) bekezdésének megfelelően azon befektetési vállalkozásokat, amelyek olyan megbízást továbbítottak, amely ügyletet eredményezett, nem helyénvaló úgy tekinteni, hogy végrehajtották a szóban forgó ügyleteket.

(5)

Annak elkerülése érdekében, hogy az egymásnak megbízásokat továbbító befektetési vállalkozások elmulasszák a bejelentést vagy kétszer tegyenek bejelentést, annak a befektetési vállalkozásnak, amely továbbítani szándékozik a megbízást, meg kell állapodnia a megbízást fogadó vállalkozással, hogy a fogadó vállalkozás bejelenti-e a létrejövő ügylet valamennyi adatát vagy egy másik befektetési vállalkozásnak továbbítja-e a megbízást. Megállapodás hiányában a megbízást nem továbbítottnak kell tekinteni, és valamennyi befektetési vállalkozásnak be kell nyújtania saját ügyleti jelentését, amely tartalmazza az egyes befektetési vállalkozások által bejelentett ügylethez kapcsolódó [valamennyi] adatot. Emellett annak biztosításához, hogy az illetékes hatóságok releváns, pontos és mindenre kiterjedő információt kapjanak, meg kell határozni a vállalkozások között továbbítandó megbízásokhoz kapcsolódó adatokat.

(6)

Az ügylet végrehajtásáért felelős befektetési vállalkozások bizonyosságot jelentő és hatékony azonosítása céljából a szóban forgó vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy az ügyletjelentési kötelezettségüknek megfelelően benyújtott ügyleti jelentés tartalmazza validált, kiadott és megfelelően megújított jogalany-azonosítójukat.

(7)

Az ügyleti jelentésekben említett természetes személyek egységes és megbízható azonosításának biztosítása céljából ezeket a személyeket az állampolgárságuk szerinti országnak és az említett személyek állampolgárság szerinti országa által kiadott azonosítóinak összefűzésével létrehozott azonosítóval kell azonosítani. Amennyiben ezek az azonosítók nem állnak rendelkezésre, a természetes személyeket a születési dátumuk és a nevük összefűzésével létrehozott azonosítóval kell azonosítani.

(8)

A piacfelügyelet lehetővé tételéhez az ügyfél-azonosításnak egységesnek, egyedinek és megbízhatónak kell lennie. Az ügyleti jelentésnek ezért tartalmaznia kell a természetes személy ügyfelek teljes nevét és születési dátumát, a jogi személy ügyfeleket pedig LEI-kódjukkal kell azonosítaniuk.

(9)

Az a személy vagy számítógépes algoritmus, amely befektetési döntéseket hoz, felelős lehet piaci visszaéléssel összefüggésben. A piacfelügyelet hatékonyságának biztosításához ezért, amennyiben az ügyféltől eltérő személy vagy számítógépes algoritmus hoz befektetési döntést, a személyt vagy algoritmust az ügyleti jelentésben egyedi, megbízható és egységes azonosítóval kell azonosítani. Amennyiben egy befektetési vállalkozáson belül egynél több személy hoz befektetési döntést, a döntésért elsődlegesen felelős személyt kell azonosítani a jelentésben.

(10)

Azok a személyek vagy számítógépes algoritmusok, amelyek felelősek a kiválasztandó kereskedési helyszín meghatározásáért vagy azon befektetési vállalkozás meghatározásáért, amelynek a megbízásokat továbbítani kell, illetőleg a megbízás végrehajtásához kapcsolódó egyéb feltételek meghatározásáért, ennek során felelős lehet piaci visszaélésért. A piacfelügyelet hatékonyságának biztosításához ezért a befektetési vállalkozáson belüli azon személyt vagy számítógépes algoritmust, amely felelős az említett tevékenységekért, az ügyleti jelentésben azonosítani kell. Személy és számítógépes algoritmus egyidejű bevonása vagy egynél több személy és számítógépes algoritmus bevonása esetén a befektetési vállalkozásnak előre meghatározott kritériumok alapján egységesen meg kell határoznia az említett tevékenységek tekintetében elsődlegesen felelős személyt vagy algoritmust.

(11)

A piacmonitoring hatékonyságának biztosításához az ügyleti jelentéseknek pontos információkat kell tartalmazniuk a befektetési vállalkozás vagy ügyfelei pozíciójának a bejelentendő ügylet eredményeként az ügylet időpontjában bekövetkező bármely változásáról. A befektetési vállalkozásoknak ezért a megfelelő mezőket következetesen külön ügyleti jelentésben kell bejelenteniük, és az ügyletet vagy egy ügylet különböző oldalait olyan módon kell bejelenteniük, hogy a jelentések együttesen egyértelmű és átfogó képet adjanak, amely pontosan tükrözi a pozícióban bekövetkezett változást.

(12)

A short ügyleteket külön jelzéssel kell ellátni függetlenül attól, hogy ezek az ügyletek teljes vagy részleges short ügyletet jelentenek-e.

(13)

A hatékony piacfelügyelet szempontjából sajátos kihívást jelent a pénzügyi instrumentumok kombinációjával végrehajtott ügylet. Az illetékes hatóságnak átfogó képpel kell rendelkeznie és képesnek kell lennie arra, hogy az egynél több pénzügyi instrumentumot magában foglaló ügylet részét képező egyes pénzügyi instrumentumok tekintetében külön meg tudja vizsgálni az ügyletet. Ezért az olyan befektetési vállalkozásoknak, amelyek pénzügyi instrumentumok kombinációjával hajtanak végre ügyletet, az egyes pénzügyi instrumentumok tekintetében elkülönítve kell bejelenteniük az ügyletet és egy a vállalkozás szintjén egyedi azonosító révén össze kell kapcsolniuk ezeket a jelentéseket az adott végrehajtáshoz kapcsolódó ügyleti jelentések csoportjával.

(14)

Annak érdekében, hogy meg lehessen őrizni a jogi személyek piaci visszaéléssel összefüggő felügyeletének hatékonyságát, a tagállamoknak a jogi személyek egységes és egyedi azonosítása céljából biztosítaniuk kell a jogalany-azonosítók nemzetközi szintű elvek alapján történő megállapítását, hozzárendelését és fenntartását. A befektetési vállalkozásoknak azelőtt meg kell kapniuk ügyfeleiktől a jogalany-azonosítókat, mielőtt olyan szolgáltatást nyújtanának, amely a szóban forgó ügyfelek nevében végrehajtott ügyletek vonatkozásában bejelentési kötelezettséget hozna létre, és ezeket a jogalany-azonosítókat kell ügyleti jelentéseikben használniuk.

(15)

A hatékony és eredményes piacmonitoring biztosításához az ügyleti jelentéseket csak egyszer kell benyújtani és annak az egyetlen illetékes hatóságnak, amely továbbítani tudja azokat egyéb érintett illetékes hatóságoknak. Következésképpen a befektetési vállalkozásnak egy ügylet végrehajtásakor a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának kell benyújtania a jelentést, függetlenül attól, hogy az ügyletben részt vesz-e fióktelep, vagy hogy a jelentést benyújtó vállalkozás másik tagállamban lévő fióktelepen keresztül hajtotta-e végre az ügyletet. Továbbá ha az ügyletet teljes egészében vagy részben egy befektetési vállalkozás fióktelepén keresztül hajtják végre egy másik tagállamban, a jelentést csak egyszer kell benyújtani a befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának, kivéve, ha a székhely szerinti tagállam és a fogadó tagállam illetékes hatóságai máshogy állapodnak meg. Annak biztosításához, hogy a fogadó tagállam illetékes hatóságai el tudják látni a fióktelepek által területükön nyújtott szolgáltatások felügyeletét, meg kell kapniuk a fióktelepek tevékenységére vonatkozó ügyleti jelentéseket. E célból és annak lehetővé tételéhez, hogy az ügyleti jelentéseket továbbítani lehessen azon fióktelepek valamennyi érintett illetékes hatóságához, amelyek részt vesznek az említett ügyletekben, a jelentésekbe a fióktelepek tevékenységére vonatkozó részletes adatokat kell belefoglalni.

(16)

A piaci visszaélés felügyelete céljából biztosítani kell a mindenre kiterjedő és pontos ügyletjelentési adatokat. A kereskedési helyszíneknek és befektetési vállalkozásoknak ezért olyan módszerekkel és intézkedésekkel kell rendelkezniük, amelyek biztosítják, hogy az illetékes hatóságok mindenre kiterjedő és pontos ügyleti jelentéseket kapjanak. Indokolt, hogy ez a rendelet ne terjedjen ki az ARM-ekre (jóváhagyott jelentési mechanizmusok), mivel azok az (EU) 2017/571 (3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott különös szabályozás hatálya alá tartoznak és az adatok teljessége és pontossága tekintetében hasonló előírások vonatkoznak rájuk.

(17)

Annak érdekében, hogy nyomon lehessen követni a törléseket és helyesbítéseket, a befektetési vállalkozásnak meg kell őriznie az ARM által a helyesbítésekre és törlésekre vonatkozóan biztosított adatokat, ha az ARM a befektetési vállalkozás utasításainak megfelelően töröl vagy helyesbít egy a befektetési vállalkozás nevében benyújtott ügyleti jelentést.

(18)

A likviditás szempontjából legrelevánsabb piac meghatározása lehetővé teszi az ügyleti jelentések egyéb illetékes hatóságok számára történő továbbítását, és azt, hogy a befektetők azonosítani tudják azokat az illetékes hatóságokat, amelyek számára be kell jelenteniük rövid pozícióikat a 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 5., 7. és 8. cikkének megfelelően. A 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (5) az érintett illetékes hatóság meghatározására vonatkozóan megállapított szabályok a pénzügyi instrumentumok többsége tekintetében megfelelőek voltak, ezért módosításuk nem indokolt. Ugyanakkor új előírásokat kell bevezetni kifejezetten azokra az instrumentumokra vonatkozóan, amelyek nem tartoznak a 2004/39/EK irányelv hatálya alá, mindenekelőtt a harmadik országbeli szervezet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, kibocsátási egységekre és azon származtatott termékekre, amelyek közvetlen alaptermékének nincs globális azonosítója, illetőleg kosár vagy az EGT-n kívüli index.

(19)

A következetesség és a pénzügyi piacok zavartalan működése érdekében az e rendeletben megállapított rendelkezéseket és a 600/2014/EU rendelet rendelkezéseit azonos időponttól kell alkalmazni.

(20)

Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeten alapul.

(21)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezekkel összefüggésben felmerülő, esetleges költségeket és hasznot, és kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikke alapján létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az ügyletjelentésre vonatkozó adatstandardok és -formátumok

Az ügyleti jelentés tartalmazza az I. melléklet 2. táblázatában említett, az érintett pénzügyi eszközökhöz tartozó valamennyi adatot. Az ügyleti jelentésekben feltüntetendő adatokat az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott standardoknak és formátumoknak megfelelően, elektronikus és gép által olvasható formában, az ISO 20022 szabvány szerinti egységes XML-sablonfájlban kell benyújtani.

2. cikk

Az ügylet fogalma

(1)   A 600/2014/EU rendelet 26. cikkének alkalmazásában ügylet a 600/2014/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdésében említett pénzügyi eszköz megszerzésének vagy elidegenítésének végrehajtása.

(2)   Az (1) bekezdésben említett megszerzés magában foglalja a következőket:

a)

pénzügyi eszköz vétele;

b)

származtatott ügylet megkötése;

c)

származtatott ügylet névleges összegének növekedése.

(3)   Az (1) bekezdésben említett elidegenítés a következőket foglalja magában:

a)

pénzügyi eszköz eladása;

b)

származtatott ügylet lezárása;

c)

származtatott ügylet névleges összegének csökkenése.

(4)   A 600/2014/EU rendelet 26. cikkének alkalmazásában az ügylet fogalma magában foglalja pénzügyi eszköz egyidejű megszerzését és elidegenítését is, amelynek során nem változik meg a szóban forgó pénzügyi eszköz tulajdonosa, de a 600/2014/EU rendelet 6., 10., 20. vagy 21. cikke kereskedés utáni közzétételt ír elő.

(5)   A 600/2014/EU rendelet 26. cikkének alkalmazásában az ügylet nem foglalja magában a következőket:

a)

az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 3. cikkének 11. pontja szerinti értékpapír-finanszírozási ügyletek;

b)

kizárólag elszámolás vagy kiegyenlítés céljából létrejött szerződés;

c)

felek közötti kölcsönös kötelezettségvállalások kiegyenlítése, amennyiben nettó kötelezettségek átvitelére kerül sor;

d)

olyan megszerzés vagy elidegenítés, amely kizárólag letétkezelői tevékenység eredménye;

e)

származtatott ügylet kereskedés utáni engedményezése vagy novációja, ha a származtatott ügylet egyik felének helyébe harmadik fél lép;

f)

portfóliótömörítés;

g)

kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyeinek a kollektív befektetési vállalkozás kezelője általi kibocsátása vagy visszaváltása;

h)

pénzügyi eszközbe ágyazott jog gyakorlása, vagy átváltható kötvény átváltása és az alapul szolgáló pénzügyi eszközzel ennek eredményeként végrehajtott ügylet;

i)

pénzügyi eszköz létrehozása, lejárata vagy visszaváltása előre meghatározott szerződéses feltételek alapján vagy olyan kötelező események eredményeként, amelyek nincsenek a befektető ellenőrzése alatt, amennyiben a pénzügyi eszköz létrehozásának, lejáratának vagy visszaváltásának időpontjában a befektető nem hoz befektetési döntést;

j)

származtatott ügyletek névleges értékének növekedése vagy csökkenése előre meghatározott szerződéses feltételek vagy kötelező események eredményeként, amennyiben a névleges érték változásának időpontjában nem kerül sor a befektető által hozott befektetési döntésre;

k)

valamely index vagy kosár összetételében bekövetkezett változás egy ügylet végrehajtását követően;

l)

osztalék-újrabefektetési terv keretében végrehajtott akvizíció;

m)

munkavállalói részvényvásárlási ösztönzési terv keretében végrehajtott, vagy igénybe nem vett eszközalap, illetőleg vállalati eseményeket követően fennmaradó részleges részvényjogok kezeléséből eredő, vagy részvény-visszavásárlási programok részeként végrehajtott megszerzés vagy elidegenítés, ha valamennyi következő kritérium teljesül:

i.

a megszerzés vagy elidegenítés időpontjait előre meghatározzák és azokat előzetesen közzéteszik;

ii.

a megszerzésre vagy elidegenítésre vonatkozóan a befektető által hozott befektetési döntés egyenlő a befektető azon választásával, hogy olyan ügyletet köt, amelyben nincs lehetőség az ügylet feltételeinek egyoldalú megváltoztatására;

iii.

legalább tíz munkanap telik el a befektetési döntés és a végrehajtás időpontja között;

iv.

egy adott befektető által egy meghatározott instrumentummal végrehajtott egyszeri ügylet esetében az ügylet értékének felső határa 1 000 EUR-nak felel meg, vagy – olyan megállapodás esetében, amely több ügyletet eredményez – egy adott befektető által egy meghatározott instrumentummal végrehajtott ügyletek kumulatív értékének felső határa egy naptári hónapban legfeljebb 500 EUR;

n)

kötvényre vagy értékpapírosított adósság más formájára vonatkozó csere- vagy tenderajánlat, amennyiben az ajánlat feltételeit előre meghatározzák és előzetesen közzéteszik, és a befektető által hozott befektetési döntés egyenlő a befektető azon választásával, hogy olyan ügyletet köt, amelyben nincs lehetőség az ügylet feltételeinek egyoldalú megváltoztatására;

o)

olyan megszerzés vagy elidegenítés, amely kizárólag biztosítéktranszfer eredménye.

Az első albekezdés a) pontjában előírt kivétel nem alkalmazandó az olyan értékpapír-finanszírozási ügyletekre, amelyeknek egyik fele a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja.

Az első albekezdés i) pontjában előírt kivétel nem alkalmazandó első nyilvános ajánlattételre vagy második nyilvános ajánlattételre vagy kihelyezésekre, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátására.

3. cikk

Az ügylet-végrehajtás fogalma

(1)   Valamely befektetési vállalkozást akkor kell úgy tekinteni, hogy a 2. cikk szerinti ügyletet hajtott végre, ha a következő szolgáltatások valamelyikét nyújtja vagy a következő tevékenységek valamelyikét végzi, amelyek eredménye egy ügylet létrejötte:

a)

egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása;

b)

megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;

c)

saját számlás kereskedés;

d)

befektetési döntés meghozatala az ügyfél által adott diszkrecionális megbízás alapján;

e)

pénzügyi eszközök számlákra vagy számlákról való transzferálása.

(2)   Egy befektetési vállalkozás nem tekinthető úgy, hogy ügyletet hajtott végre, ha a 4. cikknek megfelelően megbízást továbbított.

4. cikk

Megbízás továbbítása

(1)   Egy a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (4) bekezdésének megfelelően megbízást továbbító befektetési vállalkozás (továbbító vállalkozás) csak akkor tekinthető úgy, hogy továbbította a szóban forgó megbízást, ha a következő feltételek teljesülnek:

a)

a megbízást ügyfelétől kapta vagy a megbízás egy konkrét pénzügyi eszköz megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó befektetési döntésének eredménye egy vagy több ügyfél által számára adott diszkrecionális megbízásnak megfelelően;

b)

a továbbító vállalkozás továbbította a (2) bekezdésben említett megbízás adatait egy másik befektetési vállalkozásnak (fogadó vállalkozás);

c)

a fogadó vállalkozás a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozik és vállalja, hogy bejelenti az érintett megbízásból eredő ügyletet vagy e cikknek megfelelően továbbítja a megbízás adatait egy másik befektetési vállalkozásnak.

Az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában a megállapodásnak meg kell határoznia a megbízás adatainak a továbbító vállalkozás által a fogadó vállalkozásnak történő átadására vonatkozó határidőt, és elő kell írnia, hogy a fogadó vállalkozás az ügyleti jelentés benyújtását vagy a megbízás e cikk szerinti továbbítását megelőzően ellenőrizze, hogy a kapott adatok tartalmaznak-e nyilvánvaló hibát vagy hiányosságot.

(2)   Az (1) bekezdésnek megfelelően a megbízás következő adatait kell továbbítani, amennyiben relevánsak az adott megbízás vonatkozásában:

a)

a pénzügyi eszköz azonosító kódja;

b)

a megbízás a pénzügyi eszköz megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozik-e;

c)

a megbízásban megjelölt ár és mennyiség;

d)

a megbízással összefüggésben a továbbító vállalkozás ügyfelének megnevezése és adatai;

e)

az ügyfél nevében eljáró döntéshozó megjelölése és adatai, amennyiben a befektetési döntést képviseleti jogkör alapján hozzák meg;

f)

short ügylet azonosítását szolgáló megjelölés;

g)

a továbbító vállalkozáson belül a befektetési döntésért felelős személy vagy algoritmus azonosítását szolgáló megjelölés;

h)

a befektetési vállalkozás azon fióktelepének országa, amely a befektetési döntésért felelős személyt felügyeli, és a befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti ország, amely az ügyféltől megbízást kapott vagy az ügyfél által számára adott diszkrecionális megbízásnak megfelelően az ügyfél nevében befektetési döntést hozott;

i)

árualapú származtatott ügyletekre vonatkozóan annak megjelölése, hogy az ügylet a kockázatok 2014/65/EU irányelv 57. cikkének megfelelően objektíven mérhető módon történő csökkentésére irányul-e;

j)

a továbbító vállalkozást azonosító kód.

Az első albekezdés d) pontjának alkalmazásában, ha az ügyfél természetes személy, az ügyfelet a 6. cikknek megfelelően kell megjelölni.

Amennyiben a továbbított megbízás olyan előző vállalkozástól érkezett, amely nem az e cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően továbbította a megbízást, az első albekezdés j) pontja szerinti kód a továbbító vállalkozást azonosító kód. Amennyiben a továbbított megbízás egy előző továbbító vállalkozástól az e cikkben meghatározott feltételeknek megfelelően érkezett, az első albekezdésben említett, a j) pont szerinti kód az első továbbító vállalkozást azonosító kód.

(3)   Amennyiben egy adott megbízással kapcsolatban egynél több továbbító vállalkozás jár el, a megbízás (2) bekezdés első albekezdésének d)–i) pontjában említett adatait az első továbbító vállalkozás ügyfelére vonatkozóan kell továbbítani.

(4)   Amennyiben egy megbízást több ügyfél tekintetében összesítenek, a (2) bekezdésben említett információt minden egyes ügyfélre vonatkozóan továbbítani kell.

5. cikk

Az ügyletet végrehajtó befektetési vállalkozás azonosítása

(1)   Az ügyletet végrehajtó befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a 600/2014/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott ügyleti jelentésben szerepeljen az ISO 17442 szabvány szerinti, validált, kiadott és megfelelően megújított jogalany-azonosító kódja.

(2)   Az ügyletet végrehajtó befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a jogalany-azonosítójához kapcsolódó referenciaadatok a globális jogalany-azonosító rendszer valamely akkreditált helyi operatív egységének feltételei szerint megújításra kerüljenek.

6. cikk

Természetes személyeket azonosító megjelölés

(1)   Az ügyleti jelentésben a természetes személyeket a személy állampolgárságát jelző, ISO 3166-1 alpha-2 kétbetűs országkód, továbbá a II. mellékletben felsorolt, a személy állampolgárságán alapuló nemzeti ügyfél-azonosító összefűzéséből létrehozott megjelöléssel kell azonosítani.

(2)   Az (1) bekezdésben említett nemzeti ügyfél-azonosítót a II. mellékletben megadott prioritási szinteknek megfelelően kell hozzárendelni az adott személy legmagasabb prioritású azonosítóját használva, függetlenül attól, hogy ezt az azonosítót a befektetési vállalkozás már ismeri-e.

(3)   Amennyiben a természetes személy egynél több EGT-tagállam állampolgára, az állampolgárságot jelző ISO 3166-1 alpha-2 országkódok betűrend szerinti sorrendjében az első országkódot és a szóban forgó állampolgárság (2) bekezdés szerint hozzárendelt azonosítóját kell használni. Amennyiben a természetes személy EGT-n kívüli ország állampolgára, a legmagasabb prioritású azonosítót kell használni a II. melléklet a „minden egyéb ország” megnevezésű mezejének megfelelően. Ha a természetes személy EGT-állampolgársággal és EGT-n kívüli állampolgársággal rendelkezik, az EGT-állampolgárságra vonatkozó országkódot és a szóban forgó állampolgárság legmagasabb prioritású, a (2) bekezdésnek megfelelően hozzárendelt azonosítóját kell használni.

(4)   Ha a (2) bekezdés szerint hozzárendelt azonosító a CONCAT-ra utal, a befektetési vállalkozás a természetes személy azonosításához a következő elemek e sorrendben történő összefűzésével létrehozott azonosítót használja:

a)

a személy születési dátuma YYYYMMDD formátumban;

b)

az utónév első öt betűje;

c)

a vezetéknév első öt betűje.

(5)   A (4) bekezdés alkalmazásában a nevekhez tartozó előtagokat ki kell zárni és az öt betűnél rövidebb keresztnevekhez és vezetéknevekhez „#” jelet kell hozzátoldani, annak érdekében, hogy a nevekre és vezetéknevekre vonatkozó, a (4) bekezdés szerinti hivatkozások öt karakterből álljanak. Valamennyi karaktert nagybetűvel kell írni. Aposztróf, ékezet, kötőjel, központozási jel vagy szóköz nem használható.

7. cikk

Az ügyfél személyazonosítási adatai, valamint a döntéshozó azonosítója és adatai

(1)   A természetes személy ügyfél nevében végrehajtott ügyletre vonatkozó ügyleti jelentés tartalmazza az ügyfél teljes nevét és születési dátumát az I. melléklet 2. táblázata 9., 10., 11., 18., 19. és 20. mezőjében meghatározottaknak megfelelően.

(2)   Amennyiben nem az ügyfél az a személy, aki a szóban forgó ügylettel összefüggésben befektetési döntést hoz, az ügyleti jelentésben azonosítani kell azt a személyt, aki az ügyfél nevében ezt a döntést meghozza, a vevő tekintetében az I. melléklet 2. táblázatában a 12–15. mezőben meghatározottaknak, az eladó tekintetében pedig a 21–24. mezőben meghatározottaknak megfelelően.

8. cikk

A befektetési döntésért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítása

(1)   Ha a befektetési vállalkozáson belüli személy vagy számítógépes algoritmus hoz egy konkrét pénzügyi eszköz megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó befektetési döntést, ezt a személyt vagy számítógépes algoritmust az I. melléklet 2. táblázatának 57. mezőjében meghatározottaknak megfelelően kell azonosítani. A befektetési vállalkozás csak akkor azonosítja ezt a személyt vagy számítógépes algoritmust, ha a szóban forgó befektetési döntést vagy magának a befektetési vállalkozásnak a nevében, vagy az ügyfél nevében hozzák az ügyfél által a vállalkozásnak adott diszkrecionális megbízással összhangban.

(2)   Ha a befektetési vállalkozáson belül egynél több személy hozza meg a befektetési döntést, a befektetési vállalkozás meghatározza a szóban forgó döntésért elsődleges felelősséget vállaló személyt. A befektetési döntésért elsődleges felelősséget vállaló személyt a befektetési vállalkozás által megállapított, előre meghatározott kritériumoknak megfelelően kell kijelölni.

(3)   Ha az (1) bekezdésnek megfelelően a befektetési vállalkozáson belül számítógépes algoritmus felelős a befektetési döntésért, a befektetési vállalkozás a számítógépes algoritmus ügyleti jelentésben történő azonosítása céljából megjelölést rendel az algoritmushoz. A megjelölés megfelel a következő feltételeknek:

a)

az algoritmust alkotó minden egyes kódlista vagy kereskedési stratégia tekintetében egyedi, tekintet nélkül arra, hogy az algoritmus mely pénzügyi instrumentumra vagy piacra alkalmazandó;

b)

az algoritmushoz való hozzárendelést követően az algoritmusra vagy az algoritmus verziójára való hivatkozáskor egységesen alkalmazzák;

c)

tartósan egyedi.

9. cikk

Az ügylet végrehajtásáért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítása

(1)   Amennyiben az ügyletet végrehajtó befektetési vállalkozáson belül egy személy vagy számítógépes algoritmus határozza meg a kiválasztandó Unión kívüli kereskedési helyszínt, rendszeres internalizálót vagy szervezett kereskedési platformot, azokat a vállalkozásokat, amelyekhez megbízásokat kell továbbítani, illetőleg a megbízás végrehajtásához kapcsolódó egyéb feltételeket, ezt a személyt vagy számítógépes algoritmust az I. melléklet 2. táblázatának 59. mezőjében kell azonosítani.

(2)   Amennyiben az ügylet végrehajtásáért a befektetési vállalkozáson belül személy felelős, a befektetési vállalkozás a szóban forgó személy ügyleti jelentésben történő azonosításához a 6. cikk szerinti megjelölést rendel.

(3)   Amennyiben a befektetési vállalkozáson belül az ügylet végrehajtásáért számítógépes algoritmus felelős, a befektetési vállalkozás a szóban forgó számítógépes algoritmus azonosításához a 8. cikk (3) bekezdése szerinti megjelölést rendel.

(4)   Ha az ügylet végrehajtásában személy és számítógépes algoritmus egyaránt részt vesz, vagy egynél több személy vagy algoritmus vesz részt, a befektetési vállalkozás meghatározza, hogy melyik személy vagy számítógépes algoritmus felelős elsődlegesen az ügylet végrehajtásáért. A befektetési döntésért elsődleges felelősséget vállaló személyt vagy számítógépes algoritmust a befektetési vállalkozás által megállapított, előre meghatározott kritériumoknak megfelelően kell kijelölni.

10. cikk

Az alkalmazandó mentesség azonosítása

Az ügyleti jelentésben meg kell adni a végrehajtott ügyletre vonatkozóan a 600/2014/EU rendelet 4. vagy 9. cikke szerint alkalmazandó mentességet e rendelet I. melléklete 2. táblázata 61. mezőjének megfelelően.

11. cikk

Short ügylet azonosítása

(1)   Az ügyleti jelentés az I. melléklet 2. táblázata 62. mezőjének megfelelően azonosítja azokat az ügyleteket, amelyek végrehajtásuk időpontjában short ügyletek, vagy részben short ügyletek.

(2)   A befektetési vállalkozás a legnagyobb gondosság elvének alkalmazásával megállapítja azokat a short ügyleteket, amelyekben az ügyfele eladó, abban az esetben is, ha a befektetési vállalkozás több ügyfél megbízásait összesíti. A befektetési vállalkozás a szóban forgó short ügyleteket az I. melléklet 2. táblázata 62. mezőjének megfelelően azonosítja ügyleti jelentésében.

(3)   Amennyiben egy befektetési vállalkozás saját nevében hajt végre short ügyletet, az ügyleti jelentésben megadja, hogy a short ügyletre árjegyző vagy elsődleges kereskedői szerepben került-e sor a 236/2012/EU rendelet 17. cikkében előírt mentesség alapján.

12. cikk

Pénzügyi eszközök kombinációjával összefüggő végrehajtásra vonatkozó adatszolgáltatás

Amennyiben a befektetési vállalkozás két vagy több pénzügyi eszközt magában foglaló ügyletet hajt végre, a befektetési vállalkozás az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozóan külön jelenti be az ügyletet és egy a vállalkozás szintjén egyedi azonosító révén összekapcsolja az adott ügyletre vonatkozó jelentéseket ügyleti jelentések egy csoportjává az I. melléklet 2. táblázata 40. mezőjében meghatározottaknak megfelelően.

13. cikk

A jogalany-azonosítók megállapításának, hozzárendelésének és fenntartásának feltételei

(1)   A tagállamok biztosítják, hogy a jogalany-azonosítók megállapítására, hozzárendelésére és fenntartására a következő elvekkel összhangban kerüljön sor:

a)

egyediség;

b)

pontosság;

c)

következetesség;

d)

semlegesség;

e)

megbízhatóság;

f)

nyílt forrás;

g)

rugalmasság;

h)

méretezhetőség;

i)

hozzáférhetőség.

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a jogalany-azonosítók megállapítása, hozzárendelése és fenntartása egységes átfogó működési standardok alkalmazásával történjen és azok a jogalany-azonosítókkal foglalkozó szabályozási felügyeleti bizottság (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee) irányítása alá tartozzanak és ésszerű költségek mellett elérhetők legyenek.

(2)   A befektetési vállalkozás addig nem nyújthat olyan szolgáltatást, amely jogalany-azonosító kódra jogosult ügyfél nevében megkötött ügyletre vonatkozó ügyletjelentési kötelezettséget eredményez, amíg meg nem kapta a jogalany-azonosító kódot a szóban forgó ügyféltől.

(3)   A befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a kód hossza és összetétele megfeleljen az ISO 17442 szabványnak, és a kódot tartalmazza a jogalany-azonosítókkal foglalkozó szabályozási felügyeleti bizottság által kinevezett központi operatív egység által fenntartott globális LEI-adatbázis, valamint a kód az érintett ügyfélre vonatkozzon.

14. cikk

Fióktelepek által végrehajtott ügyletek bejelentése

(1)   A befektetési vállalkozás a teljes egészében vagy részben fióktelepe révén végrehajtott ügyleteket a befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának jelenti be, amennyiben a székhely szerinti és a fogadó tagállam illetékes hatóságai nem állapodnak meg másként.

(2)   Ha egy befektetési vállalkozás teljes egészében vagy részben fióktelepén keresztül hajt végre egy ügyletet, azt csak egyszer kell bejelentenie.

(3)   Ha az I. melléklet 2. táblázata 8., 17., 37., 58. vagy 60. mezejének megfelelően az ügyleti jelentésben fel kell tüntetni egy befektetési vállalkozás fióktelepének országkódjára vonatkozó adatokat, mivel az ügyletet részben vagy egészében ez a fióktelep hajtotta végre, a befektetési vállalkozás a következő esetek mindegyikében az ügyleti jelentésben megadja az érintett fióktelepre vonatkozó ISO 3166 szabvány szerinti országkódot:

a)

ha a fióktelep egy ügyféltől kapott megbízást vagy az ügyfél nevében befektetési döntést hozott az ügyfél által számára adott diszkrecionális megbízásnak megfelelően;

b)

ha a fióktelep felügyeleti hatáskörrel rendelkezik az érintett befektetési döntésért felelős személy felett;

c)

ha a fióktelep felügyeleti hatáskörrel rendelkezik az ügylet végrehajtásáért felelős személy felett;

d)

amennyiben az ügyletet az Unión kívüli kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtják végre a fióktelep kereskedési helyszínre vagy szervezett kereskedési platformra vonatkozó tagsága igénybevételével.

(4)   Ha a (3) bekezdésben előírt egy vagy több eset nem alkalmazandó a befektetési vállalkozás fióktelepére, az I. melléklet 2. táblázatának megfelelő mezőiben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának ISO-országkódját, vagy harmadik országbeli vállalkozás esetében azon ország országkódját kell megadni, ahol a vállalkozás központi ügyviteli helye vagy bejegyzett székhelye található.

(5)   Harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe azon illetékes hatóságnak nyújtja be az ügyleti jelentést, amely engedélyezte a fióktelepet. A harmadik országbeli vállalkozás fióktelepe az I. melléklet 2. táblázatának megfelelő mezőiben az engedélyt kiadó illetékes hatóság tagállamának ISO-országkódját tünteti fel.

Amennyiben a harmadik országbeli vállalkozás az Unión belül egynél több tagállamban hozott létre fióktelepet, ezek a fióktelepek együttesen kiválasztják az egyik tagállambeli illetékes hatóságot, amelynek elküldik az (1)–(3) bekezdés szerinti ügyleti jelentéseket.

15. cikk

A pénzügyi ügyletek bejelentésére vonatkozó módszerek és intézkedések

(1)   Az ügyleti jelentések kereskedési helyszínek és befektetési vállalkozások általi összeállítására és benyújtására vonatkozó módszerek és intézkedések magukban foglalják a következőket:

a)

a bejelentett adatok biztonságát és titkosságát biztosító rendszerek;

b)

az ügyleti jelentés forrásának hitelesítését szolgáló mechanizmusok;

c)

elővigyázatossági intézkedések a jelentés időben történő újbóli benyújtásának lehetővé tételéhez az adatszolgáltatási rendszer hibája esetén;

d)

az ügyleti jelentés hibáinak és hiányosságainak azonosítására szolgáló mechanizmusok;

e)

duplikált ügyleti jelentések benyújtásának elkerülésére szolgáló mechanizmusok, ideértve azt az esetet, ha a befektetési vállalkozás a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (7) bekezdésének megfelelően az általa egy kereskedési helyszín rendszerein keresztül végrehajtott ügyletek adatainak bejelentése tekintetében a kereskedési helyszínre támaszkodik;

f)

azt biztosító mechanizmusok, hogy a kereskedési helyszín csak azon befektetési vállalkozások nevében nyújt be jelentést, amelyek azt választott ák, hogy a kereskedési helyszín rendszerein keresztül végrehajtott ügyletekre vonatkozóan a nevükben beküldendő jelentésekkel kapcsolatban a kereskedési helyszínre támaszkodnak;

g)

annak elkerülését biztosító mechanizmusok, hogy azokról az ügyletekről jelentés készüljön, amelyek nem tartoznak a 600/2014/EU rendelet 26. cikkének (1) bekezdése szerinti ügyletjelentési kötelezettség hatálya alá, vagy azért, mert e rendelet 2. cikke értelmében nincs szó ügyletről, vagy mert az ügylet tárgyát képező instrumentum nem tartozik a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (2) bekezdésének hatálya alá;

h)

a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerinti ügyletjelentési kötelezettség hatálya alá tartozó, be nem jelentett ügyletek azonosítására szolgáló mechanizmusok, beleértve azokat az eseteket, amikor az érintett illetékes hatóság által visszautasított ügyleti jelentések újbóli benyújtása nem volt eredményes.

(2)   Ha a kereskedési helyszín vagy befektetési vállalkozás tudomására jut, hogy az illetékes hatóságnak benyújtott ügyleti jelentésben hiba vagy hiányosság van, vagy az ügyleti jelentés benyújtását elmulasztották, ideértve a bejelentendő ügyletek visszautasított ügyleti jelentése újbóli benyújtásának elmulasztását, vagy hogy bejelentési kötelezettség hatálya alá nem tartozó ügylet bejelentésére került sor, haladéktalanul értesíti az illetékes hatóságot erről a tényről.

(3)   A befektetési vállalkozások rendelkeznek olyan intézkedésekkel, amelyek biztosítják, hogy ügyleti jelentéseik mindenre kiterjedőek és pontosak legyenek. Ezen intézkedések közé tartozik bejelentési folyamataik tesztelése és a front office kereskedési nyilvántartásainak rendszeres egyeztetése az illetékes hatóságaiktól e célból kapott adatmintákkal.

(4)   Ha az illetékes hatóságok nem biztosítanak adatmintákat, a befektetési vállalkozás egyezteti a front office kereskedési adatait az illetékes hatóságoknak benyújtott ügyleti jelentésekben vagy az ARM-ek, illetőleg kereskedési helyszínek által a nevükben benyújtott ügyleti jelentésekben levő információkkal. Az egyeztetés kiterjed a jelentés időszerűségére, az egyes adatmezők pontosságára és teljességére, továbbá az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott standardoknak és formátumoknak való megfelelőségükre.

(5)   A befektetési vállalkozások intézkedéseket határoznak meg annak biztosítására, hogy ügyleti jelentéseik összességében tükrözzék az érintett pénzügyi eszközökben tartott pozícióikban és ügyfeleik pozíciójában bekövetkezett valamennyi változást abban az időpontban, amikor a pénzügyi eszközökre vonatkozó ügyleteket végrehajtják.

(6)   Ha egy ARM a befektetési vállalkozástól kapott instrukcióknak megfelelően törli vagy helyesbíti a befektetési vállalkozás nevében benyújtott ügyleti jelentést, a befektetési vállalkozás megőrzi az ARM által neki benyújtott helyesbítések vagy törlések adatait.

(7)   A 600/2014/EU rendelet 26. cikkének (5) bekezdésében említett jelentéseket a kereskedési helyszín székhely szerinti tagállama illetékes hatóságának kell küldeni.

(8)   Az illetékes hatóságok az ügyleti jelentések egymás közötti kicseréléséhez biztonságos elektronikus kommunikációs csatornákat használnak.

16. cikk

A likviditási szempontból legrelevánsabb piac meghatározása

(1)   A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. a) pontja szerinti átruházható értékpapír, kibocsátási egység vagy kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegye esetében a szóban forgó pénzügyi eszköz tekintetében a likviditási szempontból legrelevánsabb piacot (a továbbiakban: a legrelevánsabb piac) minden naptári évben egyszer kell meghatározni az előző naptári év adatai alapján, a következőknek megfelelően, feltéve, hogy a pénzügyi eszközt az előző év kezdetén kereskedésre bevezették vagy azzal kereskedtek:

a)

az egy vagy több szabályozott piacon kereskedésre bevezetett instrumentumok esetében a legrelevánsabb piac az a szabályozott piac, amelynek árbevétele az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (8) 17. cikke (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az előző naptári évben a szóban forgó instrumentum vonatkozásában a legnagyobb;

b)

az olyan instrumentumok esetében, amelyeket nem vezettek be szabályozott piacon kereskedésre, a legrelevánsabb piac az az MTF, ahol az előző naptári évi árbevétel az adott instrumentum vonatkozásában a legnagyobb;

c)

az a) és a b) pont alkalmazásában a legnagyobb árbevétel kiszámításából ki kell zárni azokat az ügyleteket, amelyek a 600/2014/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti kereskedés előtti átláthatósági mentességben részesülnek.

(2)   E cikk (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 44. a) pontja szerinti átruházható értékpapírt, kibocsátási egységet vagy kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyét nem vezették be kereskedésre az előző naptári év kezdetén vagy azzal nem kereskedtek, vagy ha nincs elegendő adat, vagy nem áll rendelkezésre adat az árbevétel e cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti, az adott pénzügyi eszköz tekintetében legrelevánsabb piac meghatározása céljából történő kiszámításához, a pénzügyi eszköz tekintetében legrelevánsabb piac azon tagállam piaca, ahol a kereskedésre történő bevezetés iránti kérelmet először benyújtották vagy ahol az eszközzel először kereskedtek.

(3)   A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. b) pontja szerinti átruházható értékpapír vagy az Unióban letelepedett kibocsátó által kibocsátott pénzpiaci eszköz esetén a legrelevánsabb piac azon tagállam piaca, ahol a kibocsátó bejegyzett székhelye található.

(4)   A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. b) pontja szerinti átruházható értékpapír vagy az Unión kívül letelepedett kibocsátó által kibocsátott pénzpiaci eszköz esetén a legrelevánsabb piac azon tagállam piaca, ahol az adott pénzügyi eszköz kereskedésre történő bevezetése iránti kérelmet először benyújtották vagy ahol az eszközzel kereskedési helyszínen először kereskedtek.

(5)   Olyan pénzügyi eszköz esetén, amely származtatott ügylet vagy különbözeti ügylet vagy a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. c) pontja szerinti átruházható értékpapír, a legrelevánsabb piacot a következők szerint kell meghatározni:

a)

ha a pénzügyi eszköz alapterméke a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. a) pontja szerinti átruházható értékpapír vagy szabályozott piacon kereskedésre bevezetett vagy MTF-en kereskedett kibocsátási egység, a legrelevánsabb piac az a piac, amely e cikk (1) vagy (2) bekezdésének megfelelően az alapul szolgáló értékpapír legrelevánsabb piacának minősül;

b)

ha a pénzügyi eszköz alapterméke a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. b) pontja szerinti átruházható értékpapír vagy szabályozott piacon kereskedésre bevezetett vagy MTF-en vagy OTF-en kereskedett pénzpiaci eszköz, a legrelevánsabb piac az a piac, amely e cikk (3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az alapul szolgáló pénzügyi instrumentum legrelevánsabb piacának minősül;

c)

amennyiben a pénzügyi eszköz alapterméke pénzügyi eszközöket tartalmazó kosár, a legrelevánsabb piac azon tagállam piaca, ahol a pénzügyi instrumentumot egy kereskedési helyszínre először bevezették vagy azzal ott kereskednek;

d)

amennyiben a pénzügyi eszköz alapterméke pénzügyi eszközöket tartalmazó index, a legrelevánsabb piac azon tagállam piaca, ahol a pénzügyi instrumentumot egy kereskedési helyszínre először bevezették vagy azzal ott kereskednek;

e)

amennyiben a pénzügyi eszköz alapterméke származtatott termék, amelyet kereskedési helyszínen kereskedésre bevezettek vagy azzal ott kereskednek, a legrelevánsabb piac azon tagállam piaca, ahol a származtatott terméket egy kereskedési helyszínre először bevezették vagy azzal ott kereskednek;

(6)   Azon pénzügyi eszközök esetében, amelyekre nem terjed ki az (1)–(5) bekezdés, a legrelevánsabb piac azon kereskedési helyszín tagállamának piaca, ahol a pénzügyi eszközt először bevezették kereskedésre vagy ahol a pénzügyi eszközzel először kereskedtek.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2018. január 3-tól kell alkalmazni.

Mindazonáltal a 2. cikk (5) bekezdésének második albekezdését az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikkének (9) bekezdése alapján a Bizottság által elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésének időpontjától számított 12 hónap elteltével kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. július 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(3)  A Bizottság 2016. június 2-i (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az adatszolgáltatók engedélyezésére, szervezeti követelményeire és az ügyletek általuk történő közzétételére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 126. oldalát.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 236/2012/EU rendelete a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról (HL L 86., 2012.3.24., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 2004/39/EK irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv, és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 145., 2004.4.30., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1095/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 rendelete az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 337., 2015.12.23., 1. o.).

(8)  A Bizottság 2016. július 14-i (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 387. oldalát.).


I. MELLÉKLET

1. táblázat

Magyarázat a 2. táblázathoz

JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező

{CFI_CODE}

6 karakter

Az ISO 10962 szabvány szerinti CFI-kód

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.

{DATE_TIME_FORMAT}

Az ISO 8601 szabvány szerinti dátum- és időformátum

Dátum és idő a következő formátumban:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

„YYYY” az év;

„MM” a hónap;

„DD” a nap;

„T” – azt jelenti, hogy a T betűt kell használni

„hh” az óra;

„mm” a perc;

„ss.dddddd” a másodperc és annak törtrésze;

Z az UTC-idő.

A dátumokat és időpontokat UTC-időben kell megadni.

{DATEFORMAT}

Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni:

ÉÉÉÉ-HH-NN

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához

Tizedesjel:„.” (pont);

a negatív számok előtt „–” (mínusz) jelet kell használni;

az értékeket kerekíteni kell és nem csonkolhatók.

{INDEX}

4 alfabetikus karakter

„EONA” – EONIA

„EONS” – EONIA SWAP

„EURI” – EURIBOR

„EUUS” – EURODOLLAR

„EUCH” – EuroSwiss

„GCFR” – GCF REPO

„ISDA” – ISDAFIX

„LIBI” – LIBID

„LIBO” – LIBOR

„MAAA” – Muni AAA

„PFAN” – Pfandbriefe

„TIBO” – TIBOR

„STBO” – STIBOR

„BBSW” – BBSW

„JIBA” – JIBAR

„BUBO” – BUBOR

„CDOR” – CDOR

„CIBO” – CIBOR

„MOSP” – MOSPRIM

„NIBO” – NIBOR

„PRBO” – PRIBOR

„TLBO” – TELBOR

„WIBO” – WIBOR

„TREA” – Treasury

„SWAP” – SWAP

„FUSW” – Future SWAP

{INTEGER-n}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megadásához

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerikus karakter

Az azonosító a 6. cikknek és a II. melléklet táblázatának megfelelően kerül meghatározásra.


2. táblázat

Az ügyleti jelentésben feltüntetendő adatok

Eltérő rendelkezés hiányában valamennyi mező kötelezően kitöltendő.


N

MEZŐ

BEJELENTENDŐ TARTALOM

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ FORMÁTUM ÉS STANDARDOK

1.

A jelentés státusa

Annak megjelölése, hogy új ügyleti jelentésről vagy törlésről van-e szó.

„NEWT” – új

„CANC” – törlés

2.

Az ügylet referenciaszáma

A végrehajtó vállalkozás egyes ügyleti jelentésekre vonatkozó egyedi azonosító száma.

Ha egy kereskedési helyszín a 600/2014/EU rendelet 26. cikke (5) bekezdésének megfelelően olyan vállalkozás nevében nyújt be ügyleti jelentést, amely nem tartozik a 600/2014/EU rendelet hatálya alá, a kereskedési helyszín ebben a mezőben az általa belsőleg generált számot tünteti fel, amely az általa benyújtott egyes ügyleti jelentések vonatkozásában egyedi.

{ALPHANUM-52}

3.

A kereskedési helyszín ügyletazonosító kódja

A kereskedési helyszín által generált és az (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 12. cikkének megfelelően mind a vásárló, mind az eladó feleknek kiadott szám.

Ezt a mezőt csak a kereskedési helyszínen végrehajtott ügylet piaci oldalára vonatkozóan kell kitölteni.

{ALPHANUM-52}

4.

A végrehajtó szervezet azonosító kódja

Az ügyletet végrehajtó szervezet azonosító kódja.

{LEI}

5.

A 2014/65/EU irányelv hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás

Megjelöli, hogy a 4. mezőben azonosított szervezet a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás-e.

„igaz”– igen

„hamis”– nem

6.

A benyújtó szervezet azonosító kódja

A 600/2014/EU rendelet 26. cikke (7) bekezdésének megfelelően az ügyleti jelentést az illetékes hatóságoknak benyújtó szervezet azonosításához használt kód.

Ha a jelentést közvetlenül a végrehajtó vállalkozás nyújtja be az illetékes hatóságnak, ebben a mezőben a végrehajtó vállalkozás LEI-kódját kell megadni (amennyiben a végrehajtó vállalkozás jogi személy).

Ha a jelentést kereskedési helyszín nyújtja be, ebben a mezőben a kereskedési helyszín működtetőjének LEI-kódját kell megadni.

Ha a jelentést ARM nyújtja be, ebben a mezőben az ARM LEI-kódját kell megadni.

{LEI}

A vevőre vonatkozó adatok

Közös számlák esetén a 7–11. mezőt minden egyes vevőre vonatkozóan meg kell ismételni.

Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a 7–15. mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.

Ha az ügylet olyan továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, amely nem teljesíti a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételeket, a fogadó vállalkozás vevőként kezeli a továbbító vállalkozást.

7.

A vevő azonosító kódja

A pénzügyi eszköz felvásárlójának azonosítására használt kód.

Amennyiben a felvásárló jogi személy, a felvásárló LEI-kódját kell használni.

Amennyiben a felvásárló nem jogi személy, a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.

Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely központi szerződő felet vesz igénybe és ha a felvásárló személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, a központi szerződő fél LEI-kódját kell használni.

Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely nem vesz igénybe központi szerződő felet és ha a felvásárló személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, az Unión kívüli kereskedési helyszín vagy szervezett kereskedési platform MIC-kódját kell használni.

Ha a felvásárló rendszeres internalizálóként eljáró befektetési vállalkozás, akkor a rendszeres internalizáló LEI-kódját kell használni.

„INTC” jelölést kell használni a befektetési vállalkozáson belüli összevont ügyfélszámla megjelölésére a szóban forgó számlára vagy számláról történő átutalás bejelentése során, az erről a számláról végrehajtott vagy ide beérkező átutalások egyes ügyfelekhez való hozzárendelésével.

Opciók és csereügyletre szóló opciók (swaption) esetében a vevő az a fél, aki jogosult az opció gyakorlására, az eladó pedig az a fél, aki eladja az opciót és megkapja a díjat.

A devizához kapcsolódó határidős tőzsdei ügyletektől (future) és tőzsdén kívüli határidős ügyletektől (forward) eltérő határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a vevő az a fél, aki megveszi az instrumentumot, az eladó pedig az a fél, aki eladja azt.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki átveszi az alapul szolgáló értékpapír árfolyammozgásának kockázatát és megkapja a biztosítékösszeget. Az eladó az a fél, aki fizeti a biztosítékösszeget.

Kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti. Az eladó az a fél, aki megkapja a rögzített kamatot. Bázisswapok (változó kamatláb cseréje változó kamatlábra) esetében a vevő az a fél, aki fizeti a különbözetet, az eladó pedig az a fél, aki azt megkapja.

Devizaswapok és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek, valamint keresztdevizás swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki megkapja az ISO 4217 szabvány szerinti betűrendben első devizát, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt a devizát.

Az osztalékokhoz kapcsolódó swapügylet esetében a vevő az a fél, aki megkapja a tényleges osztalékfizetésnek megfelelő ellenértéket. Az eladó az a fél, aki fizeti az osztalékot, és megkapja a rögzített kamatot.

A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) a vevő az a fél, aki a védelmet megvásárolja. Az eladó az a fél, aki eladja a védelmet.

Az áruhoz kapcsolódó származtatott ügylet esetében a vevő az a fél, aki a jelentésben megadott árut megkapja, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt az árut.

Tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti, az eladó pedig az a fél, aki megkapja azt.

A névleges érték növekedése esetén a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt elidegenítővel.

A névleges érték csökkenése esetén a vevő megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt elidegenítővel, az eladó pedig megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszközt megvásárlóval.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC”

További adatok

A 8–15. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a vevő ügyfél

A 9–11. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a vevő természetes személy

8.

A fióktelep helye szerinti ország a vevő esetében

Ha a felvásárló ügyfél, ebben a mezőben kell azonosítani annak a fióktelepnek az országát, amely megkapta a megbízást az ügyféltől vagy a 14. cikk (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően az ügyfél által számára adott diszkrecionális megbízással összhangban az ügyfél számára befektetési döntést hozott.

Ha ezt a tevékenységet nem fióktelep hajtotta végre, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).

Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával kell kitölteni.

{COUNTRYCODE_2}

9.

Vevő utónevei

A vevő valamennyi utóneve, teljes alakjában. Több utónév esetén az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani.

{ALPHANUM-140}

10.

Vevő vezetéknevei

A vevő valamennyi vezetékneve, teljes alakjában. Több vezetéknév esetén az egyes vezetékneveket vesszővel kell elválasztani.

{ALPHANUM-140}

11.

Vevő – születési dátum

A vevő születési dátuma

{DATEFORMAT}

Vételi döntéshozó

A 12–15. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a döntéshozó képviseleti jogkörben jár el.

12.

Vételi döntéshozó kódja

Azon személy azonosítására szolgáló kód, aki döntést hoz a pénzügyi eszköz megszerzéséről.

Ha a döntést befektetési vállalkozás hozza, ebben a mezőben nem a befektetési döntést meghozó egyén azonosítóját, hanem a befektetési vállalkozás azonosítóját kell megadni.

Ha a döntéshozó jogi személy, a döntéshozó LEI-kódját kell megadni.

Amennyiben a döntéshozó nem jogi személy, a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

A vételi döntéshozó adatai

A 13–15. mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a döntéshozó természetes személy.

13.

Vételi döntéshozó – valamennyi utónév

A vevő számára döntést hozó valamennyi utóneve teljes alakjában. Több utónév esetén az egyes utóneveket vesszővel kell elválasztani

{ALPHANUM-140}

14.

Vételi döntéshozó – valamennyi vezetéknév

A vevő számára döntést hozó valamennyi vezetékneve teljes alakjában. Több vezetéknév esetén az egyes vezetékneveket vesszővel kell elválasztani.

{ALPHANUM-140}

15.

Vételi döntéshozó – születési dátum

A vevő nevében döntést hozó születési dátuma

{DATEFORMAT}

Az eladó adatai és döntéshozó

Közös számlák esetében a 16–20. mezőt minden egyes eladó vonatkozásában meg kell ismételni.

Ha valamely, az eladó nevében végrehajtott ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a 16–24. mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.

Ha az ügylet olyan továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, amely nem teljesíti a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételeket, a fogadó vállalkozás eladóként kezeli a továbbító vállalkozást.

16.

Az eladó azonosító kódja

A pénzügyi eszköz elidegenítőjének azonosítására használt kód.

Ha az elidegenítő jogi személy, az elidegenítő LEI-kódját kell használni.

Ha az elidegenítő nem jogi személy, a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni.

Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely központi szerződő felet vesz igénybe és ha az elidegenítő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, a központi szerződő fél LEI-kódját kell használni.

Ha az ügyletet az Unión kívüli olyan kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon hajtották végre, amely nem vesz igénybe központi szerződő felet és ha az elidegenítő személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, az Unión kívüli kereskedési helyszín vagy szervezett kereskedési platform MIC-kódját kell használni.

Ha az elidegenítő rendszeres internalizálóként eljáró befektetési vállalkozás, akkor a rendszeres internalizáló LEI-kódját kell használni.

„INTC” jelölést kell használni a befektetési vállalkozáson belüli összevont ügyfélszámla megjelölésére a szóban forgó számlára vagy számláról történő átutalás bejelentése során, az erről a számláról végrehajtott vagy ide beérkező átutalások egyes ügyfelekhez való hozzárendelésével.

Opciók és csereügyletre szóló opciók (swaption) esetében a vevő az a fél, aki jogosult az opció gyakorlására, az eladó pedig az a fél, aki eladja az opciót és megkapja a díjat.

A devizához kapcsolódó határidős tőzsdei ügyletektől (future) és tőzsdén kívüli határidős ügyletektől (forward) eltérő határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a vevő az a fél, aki megveszi az instrumentumot, az eladó pedig az a fél, aki eladja azt.

Az értékpapírokhoz kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki átveszi az alapul szolgáló értékpapír árfolyammozgásának kockázatát és megkapja a biztosítékösszeget. Az eladó az a fél, aki fizeti a biztosítékösszeget.

Kamatlábhoz vagy inflációs indexhez kapcsolódó swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti. Az eladó az a fél, aki megkapja a rögzített kamatot. Bázisswapok (változó kamatláb cseréje változó kamatlábra) esetében a vevő az a fél, aki fizeti a különbözetet, az eladó pedig az a fél, aki azt megkapja.

Devizaswapok és tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek, valamint keresztdevizás swapügyletek esetében a vevő az a fél, aki megkapja az ISO 4217 szabvány szerinti betűrendben első devizát, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt a devizát.

Az osztalékokhoz kapcsolódó swapügylet esetében a vevő az a fél, aki megkapja a tényleges osztalékfizetésnek megfelelő ellenértéket. Az eladó az a fél, aki fizeti az osztalékot, és megkapja a rögzített kamatot.

A hitelkockázat átadásához kapcsolódó származtatott instrumentumok esetében (kivéve az opciókat és a csereügyletre szóló opciókat) a vevő az a fél, aki a védelmet megvásárolja. Az eladó az a fél, aki eladja a védelmet.

Az áruhoz kapcsolódó származtatott ügyletek esetében a vevő az a fél, aki a jelentésben megadott árut megkapja, az eladó pedig az a fél, aki szállítja ezt az árut.

Tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások esetében a vevő az a fél, aki a rögzített kamatot fizeti, az eladó pedig az a fél, aki megkapja azt.

A névleges érték növekedése esetén az eladó megegyezik az eredeti ügyletben eljáró elidegenítővel.

A névleges érték csökkenése esetén az eladó megegyezik az eredeti ügyletben a pénzügyi eszköz felvásárlójával.

{LEI}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

„INTC”

17–24.

A 17–24. mező az eladó vonatkozásában tükrözi a vevőre vonatkozó 8–15. mezőt (a vevő adatai és a döntéshozó).

A továbbításra vonatkozó adatok

A 26. és a 27. mezőt a fogadó vállalkozás által benyújtott olyan ügyleti jelentések esetében kell kitölteni, amelyeknél a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt valamennyi feltétel teljesül.

Ha a vállalkozás fogadó vállalkozásként és továbbító vállalkozásként is eljár, a 25. mezőben kell megadnia, hogy továbbító vállalkozás, a 26. és a 27. mezőt pedig fogadó vállalkozásként kell kitöltenie.

25.

Megbízástovábbítás megjelölése

A továbbító vállalkozás jelentésében a továbbító vállalkozás akkor tünteti fel azt, hogy „igaz”, ha a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek nem teljesültek.

„hamis” – valamennyi egyéb körülmény esetén

„igaz”

„hamis”

26.

A továbbító vállalkozás azonosító kódja a vevő vonatkozásában

A megbízást továbbító vállalkozást azonosító kód

Ezt a fogadó vállalkozásnak jelentésében a továbbító vállalkozás által megadott azonosító kóddal kell kitöltenie.

{LEI}

27.

A továbbító vállalkozás azonosító kódja az eladó vonatkozásában

A megbízást továbbító vállalkozást azonosító kód.

Ezt a fogadó vállalkozásnak kell kitöltenie a fogadó vállalkozás jelentésében a továbbító vállalkozás által megadott azonosító kóddal

{LEI}

Ügyletre vonatkozó adatok

28.

Kereskedés dátuma és időpontja

Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.

A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságot az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) 3. cikke határozza meg.

A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, árfolyam, pénznem (a 31., 34. és 44. mező tartalma), eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz kódja. A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.

Ha az ügylet a végrehajtó vállalkozás által harmadik fél számára egy ügyfél nevében továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és amennyiben nem teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a megbízás továbbításának időpontja helyett az ügylet dátumát és időpontját kell megadni.

{DATE_TIME_FORMAT}

29.

Kereskedési szerep

Annak megjelölése, hogy az ügylet a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 38. pontja szerinti saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdésének 6. pontja szerinti saját számlára történő kereskedést végző végrehajtó vállalkozástól ered-e.

Amennyiben az ügylet nem a saját kitettség nélküli ügyletpárosítást, vagy saját számlára történő kereskedést végző végrehajtó vállalkozástól ered, ebben a mezőben kell megjelölni, hogy az ügylet végrehajtására egyéb szerepben került sor.

„DEAL” – saját számlára történő kereskedés

„MTCH” – saját kitettség nélküli ügyletpárosítás

„AOTC” – egyéb szerep

30.

Mennyiség

A pénzügyi eszköz egységeinek száma, vagy a származtatott ügyletek száma az ügyletben.

A pénzügyi eszköz névértéke vagy monetáris értéke.

Különbözetre fogadás (spread bet) esetén a mennyiség a kockáztatott monetáris érték az alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulásakor.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a mennyiség az a névleges összeg, amelyre vonatkozóan a védelmet megszerzik vagy rendelkezésre bocsátják.

A növekvő vagy csökkenő névleges értékű származtatott ügyletek esetében a szám a változás abszolút értékét tükrözi és pozitív számmal kell kifejezni.

Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 33. és 46. mezőben megadott értékkel.

{DECIMAL-18/17} ha a mennyiség megadása az egységek számával történik.

{DECIMAL-18/5} ha a mennyiség megadása monetáris értékkel vagy névértékkel történik

31.

A mennyiség pénzneme

Az a pénznem, amelyben a mennyiség kifejezésre kerül.

Csak akkor alkalmazandó, ha a mennyiséget névértékkel vagy monetáris értékkel fejezik ki.

{CURRENCYCODE_3}

32.

Származtatott termék névleges értékének növekedése/csökkenése

Annak megjelölése, hogy az ügylet származtatott termék névleges értékének növekedése vagy csökkenése.

A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a származtatott termék névleges értéke változik.

„INCR” – növekedés

„DECR” – csökkenés

33.

Árfolyam

Az ügylet kereskedett árfolyama, adott esetben a jutalék és a felhalmozott kamat nélkül.

Opciós ügyletek esetében ez a származtatott ügylet díja alaptermékenként vagy indexpontonként.

Különbözetre fogadás (spread bet) esetén ez az alaptermék referencia-árfolyama.

Hitel-nemteljesítési csereügylet (CDS) esetén ez a kupon bázispontokban kifejezve.

Ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

Ha az árfolyam jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” jelölést kell megadni.

Amennyiben nem alkalmazható árfolyam, a „NOAP” jelölést kell megadni.

Az e mezőben feltüntetett adatoknak összhangban kell lenniük a 30. és 46. mezőben megadott értékekkel.

{DECIMAL-18/13}, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik

{DECIMAL-11/10}, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik

{DECIMAL-18/17}, ha az árfolyam megadása bázispontban történik

„PNDG”, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre

„NOAP”, ha az árfolyam nem alkalmazható

34.

Az árfolyam pénzneme

Az a pénznem, amelyben az árfolyamot kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árfolyamot monetáris értékkel adják meg)

{CURRENCYCODE_3}

35.

Nettó összeg

Az ügylet nettó összege az a készpénzben kifejezett összeg, amelyet az adósságinstrumentum vevője fizet az ügylet kiegyenlítésekor. Ez a készpénzösszeg egyenlő a következővel: (tiszta ár * névleges érték)+ felhalmozott kuponok. Következésképpen az ügylet nettó összege nem tartalmazza az adósságinstrumentum vevőjének felszámított jutalékot vagy egyéb díjakat.

A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a pénzügyi instrumentum adósság.

{DECIMAL-18/5}

36.

Helyszín

Az ügylet végrehajtására szolgáló helyszín azonosítása.

Az Unión kívüli kereskedési helyszínen, rendszeres internalizálónál vagy szervezett kereskedési platformon végrehajtott ügylet esetében az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni. Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.

A kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy kereskedett pénzügyi eszközök vagy olyan pénzügyi eszközök esetében, amelyekre vonatkozóan piacra történő bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, a „XOFF” MIC-kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet nem az Unión kívüli kereskedési helyszínen, rendszeres internalizálónál vagy szervezett kereskedési platformon hajtják végre, vagy ha a befektetési vállalkozásnak nincs tudomása arról, hogy olyan másik befektetési vállalkozással kereskedik, amely rendszeres internalizálóként jár el.

A kereskedési helyszínen kereskedésre be nem vezetett vagy ott nem kereskedett pénzügyi eszközök vagy olyan pénzügyi eszközök esetében, amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be piacra történő bevezetés iránti kérelmet, és azokkal nem az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon kereskednek, de az alaptermék kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy azzal ott kereskednek, az „XXXX” MIC-kódot kell használni.

{MIC}

37.

Tagsággal rendelkező fióktelep országa

A befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti országot azonosító kód, amelynek a tagságát igénybe vették az ügylet végrehajtására.

Ha a fióktelep piaci tagságát nem vették igénybe, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).

Ezt a mezőt csak az Unión kívüli kereskedési helyszínen vagy szervezett kereskedési platformon végrehajtott ügylet piaci oldalára vonatkozóan kell kitölteni.

{COUNTRYCODE_2}

38.

Előleg

Az eladó által kapott vagy fizetett előleg pénzben kifejezett értéke.

Ha az előleget az eladó kapja, a megadott érték pozitív. Ha az előleget az eladó fizeti, a megadott érték negatív.

{DECIMAL-18/5}

39.

Az előleg pénzneme

Az előlegfizetés pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

40.

Összetett ügylet összetevőinek azonosítója

Az adatot szolgáltató vállalkozás belső azonosítója az összes olyan jelentés azonosításához, amely ugyanazon végrehajtáshoz kapcsolódik pénzügyi instrumentumok kombinációja esetén a 12. cikknek megfelelően. A végrehajtáshoz kapcsolódó jelentéscsoportra vonatkozó kódnak a vállalkozás szintjén egyedinek kell lennie.

A mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a 12. cikkben meghatározott feltételek alkalmazandók.

{ALPHANUM-35}

Az eszköz adatai

41.

Eszközazonosító kód

A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód

Ez a mező olyan pénzügyi eszközökre vonatkozik, amelyekhez kapcsolódóan piacra történő bevezetés iránti kérelmet nyújtottak be, amelyeket kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál kereskedésre bevezettek, vagy amelyekkel azokon kereskednek. Alkalmazandó ISIN azonosító számmal rendelkező pénzügyi eszközökre is, amelyekkel az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon kereskednek, ha az alaptermék kereskedési helyszínen kereskedésre bevezetett vagy azzal ott kereskednek.

{ISIN}

A 42–56. mezők nem alkalmazandók, ha:

az ügyleteket kereskedési helyszínen hajtják végre vagy olyan befektetési vállalkozással, amely rendszeres internalizálóként jár el; vagy

a 41. mezőben olyan ISIN kerül megadásra, amely az ESMA referenciaadat-listáján szerepel

42.

Eszköz teljes neve

A pénzügyi eszköz teljes neve

{ALPHANUM-350}

43.

Eszközbesorolás

A pénzügyi eszköz besorolására használt taxonómia.

Teljes és pontos CFI-kódot kell megadni.

{CFI_CODE}

44.

Névleges pénznem 1

A névleges érték denominálási pénzneme.

Származtatott kamat- vagy devizaügylet esetén ez az 1. oldal névleges pénzneme vagy a pár 1. pénzneme.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet egydevizás, ez a mögöttes swapügylet névleges pénzneme. Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, ez a swapügylet 1. oldalának névleges pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

45.

Névleges pénznem 2

Többdevizás vagy keresztdevizás csereügyletek esetében az a pénznem, amelyben az ügylet 2. oldala denominált.

Olyan csereügyletre szóló opciók esetében, ahol a mögöttes swapügylet többdevizás, az a pénznem, amelyben a csereügylet 2. oldala denominált.

{CURRENCYCODE_3}

46.

Árszorzó

Az alaptermék egységeinek száma, amelyek egyetlen származtatott ügylethez tartoznak.

Csereügylet esetében egyetlen swapszerződés által lefedett monetáris érték, ahol a mennyiség mező az ügylet részét képező swapszerződések számát jelzi. Indexalapú határidős ügylet vagy opciós ügylet esetében az indexpontonkénti összeg.

Különbözetre fogadás (spreadbet) esetén a különbözeti fogadás alapjául szolgáló alaptermék árának mozgása.

Az e mezőben feltüntetett információnak összhangban kell lennie a 30. és 33. mezőben megadott értékkel.

{DECIMAL-18/17}

47.

Alaptermék kódja

Az alaptermék ISIN-kódja.

Az ADR (amerikai letéti igazolás), GDR (globális letéti igazolás) és hasonló eszközök esetében az ezen eszközök alapjául szolgáló pénzügyi eszköz ISIN-kódja.

Átváltható kötvények esetében azon eszköz ISIN-kódja, amelyre a kötvény átváltható.

A származtatott termékek vagy egyéb alaptermékkel rendelkező eszközök esetében az alaptermék ISIN-kódja, ha az alapterméket kereskedési helyszínre bevezették, vagy ott kereskednek vele. Ha az alaptermék osztalékrészvény, akkor az alapul szolgáló osztalékra jogot adó kapcsolódó részvény eszközkódja.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében a referenciakötelezettség ISIN-kódját kell megadni.

Ha az alaptermék egy index, és van ISIN-kódja, akkor ezen index ISIN-kódja.

Ha az alaptermék kosár, a kosár minden olyan alkotóelemének ISIN-kódját meg kell adni, amelyet kereskedési helyszínre bevezettek, vagy amellyel ott kereskednek. A 47. mezőt annyiszor kell kitölteni, amennyiszer szükséges a kosárban lévő minden eszköz felsorolásához.

{ISIN}

48.

Alapul szolgáló index neve

Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index neve.

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza az index nevét

49.

Alapul szolgáló index futamideje

Amennyiben az alapul szolgáló eszköz egy index, az index futamideje.

{INTEGER-3}+„DAYS” – napok

{INTEGER-3}+„WEEK” – hetek

{INTEGER-3}+„MNTH” – hónapok

{INTEGER-3}+„YEAR” – évek

50.

Opció típusa

Annak megjelölése, hogy a származtatott ügylet vételi (egy adott alapeszköz megvásárlásának joga) vagy eladási (egy adott alapeszköz eladásának joga), vagy hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási-e.

Csereügyletre szóló opciók esetében a következőket kell jelölni:

„PUTO”, változóáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevő jogot szerez arra, hogy úgy lépjen be a csereügyletbe, hogy fix kamatot kap.

„Call”, fixáras csereügyletre szóló opció esetében, ahol a vevőnek joga van arra, hogy a csereügyletbe fix kamat fizetőjeként lépjen be.

Plafon és padló (cap és floor) opciók esetében a következőket kell jelölni:

„PUTO” padló (floor) esetében.

–„Call” plafon (cap) esetében.

Ez a mező csak olyan származtatott termékek esetén alkalmazandó, amelyek opciók vagy opciós utalványok.

„PUTO” – eladási opció

„CALL” – vételi opció

„OTHR” – ha nem lehet meghatározni, hogy vételi vagy eladási opcióról van-e szó

51.

Kötési árfolyam

Előre meghatározott ár, amelyen a tulajdonosnak értékesítenie vagy megvásárolnia kell az alapterméket, vagy annak megjelölése, hogy a végrehajtás időpontjában nem lehet meghatározni az árat.

Ez a mező csak olyan opció és opciós utalvány esetében alkalmazandó, amelynél a kötési árfolyam meghatározható a végrehajtás időpontjában.

Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a „PNDG” értéket kell megadni.

Amennyiben a kötési árfolyam nem alkalmazandó, a mezőt nem kell kitölteni.

{DECIMAL-18/13}, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik.

{DECIMAL-11/10}, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik

{DECIMAL-18/17}, ha az árfolyam megadása bázispontban történik

„PNDG”, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre

52.

Kötési árfolyam pénzneme

A kötési árfolyam pénzneme

{CURRENCYCODE_3}

53.

Az opció gyakorlásának típusa

Annak megjelölése, hogy az opcióval csak egy rögzített időpontban (európai és ázsiai típusú opció), több előre megadott időpontban (bermudai típusú opció) vagy a szerződés időtartama alatt bármikor (amerikai típusú opció) lehet-e élni.

Ez a mező csak opciókra, opciós utalványokra és jogosultságot létrehozó certifikátokra alkalmazandó.

„EURO” – európai opció

„AMER” – amerikai opció

„ASIA” – ázsiai opció

„BERM” – bermudai opció

„OTHR” – egyéb típus

54.

Lejárat (maturity) időpontja

A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja.

A mező csak a meghatározott lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő eszközök esetében alkalmazandó.

{DATEFORMAT}

55.

Lejárat (expiry) időpontja

A pénzügyi eszköz lejáratának időpontja. A mező csak a meghatározott lejárati időponttal rendelkező származtatott termékek esetében alkalmazandó.

{DATEFORMAT}

56.

Teljesítés típusa

Meg kell adni, hogy az ügylet kiegyenlítésére fizikai leszállítással vagy készpénzben kerül-e sor.

Amennyiben a teljesítés típusát nem lehet meghatározni a végrehajtás időpontjában, akkor az „OPTL”értéket kell megadni.

Ez a mező csak a származtatott termékek esetében alkalmazandó.

„PHYS” – természetben kiegyenlített

„CASH” – készpénzben kiegyenlített

„OPTN” – a partner számára opcionális vagy harmadik fél határozza meg

Kereskedő, algoritmusok, mentességek és megjelölések

57.

A vállalkozáson belüli befektetési döntés

A befektetési vállalkozásnál a befektetési döntésért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód.

Természetes személy esetében a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni

Amennyiben a befektetési döntést algoritmus hozta, ezt a mezőt a 8. cikkben meghatározottak szerint kell kitölteni.

Ez a mező csak a vállalkozáson belüli befektetési döntés esetében alkalmazandó.

Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.

{NATIONAL_ID} – természetes személyek

{ALPHANUM-50} – algoritmusok

58.

A befektetési döntésért felelős személyt felügyelő fióktelep helye szerinti ország

A 14. cikk (3) bekezdése b) pontjának megfelelően a befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti ország azonosítására használt kód, amely felügyeli a befektetési döntésért felelős személyt.

Ha a befektetési döntésért felelős személyt nem felügyelte fióktelep, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).

Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a jelentésében a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.

Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a befektetési döntést számítógépes algoritmus hozta.

{COUNTRYCODE_2}

59.

Végrehajtás a vállalkozáson belül

A befektetési vállalkozásnál a végrehajtásért felelős személy vagy számítógépes algoritmus azonosítására használt kód.

Természetes személy esetében a 6. cikkben meghatározott azonosítót kell használni. Ha az ügyletet algoritmus hajtotta végre, ezt a mezőt a 9. cikkben meghatározottaknak megfelelően kell kitölteni.

{NATIONAL_ID} – természetes személyek

{ALPHANUM-50} – algoritmusok

60.

A végrehajtásért felelős személyt felügyelő fióktelep országa

A 14. cikk (3) bekezdése c) pontjában meghatározottaknak megfelelően a befektetési vállalkozás azon fióktelepének helye szerinti ország azonosítására használt kód, amely felügyeli az ügylet végrehajtásáért felelős személyt.

Ha a felelős személyt nem felügyelte fióktelep, ebben a mezőben a befektetési vállalkozás székhely szerinti tagállamának vagy annak az országnak az országkódját kell megadni, ahol a befektetési vállalkozás létrehozta központi ügyviteli helyét vagy bejegyzett székhelyét (harmadik országbeli vállalkozás esetében).

Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a végrehajtást számítógépes algoritmus végzi.

{COUNTRYCODE_2}

61.

Mentesség megjelölése

Annak megjelölése, hogy az ügyletet a 600/2014/EU rendelet 4. és 9. cikke szerinti kereskedés előtti mentességet alkalmazva hajtották-e végre.

Tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok esetében:

 

„RFPT” – referenciaáras ügylet

 

„NLIQ” – likvid pénzügyi eszközök előre letárgyalt ügylete

 

„OILQ” – nem likvid pénzügyi eszközök előre letárgyalt ügylete

 

„PRIC” – előre letárgyalt ügylet, amelyre az adott tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszköz aktuális piaci árától eltérő feltételek vonatkoznak.

Nem tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok esetében:

 

„SIZE” – meghatározott nagyságrendet meghaladó ügylet

 

„ILQD” – nem likvid eszközre vonatkozó ügylet

Ezt a mezőt csak egy kereskedési helyszínen mentesség alapján végrehajtott ügylet piaci oldalára vonatkozóan kell kitölteni.

A következő jelzéseket lehet feltüntetni (többet is):

 

„RFPT” – referenciaár

 

„NLIQ” – előre letárgyalt (likvid)

 

„OILQ” – előre letárgyalt (nem likvid)

 

„PRIC” – előre letárgyalt (feltételek)

 

„SIZE” – meghatározott nagyságrendet meghaladó

 

„ILQD” – nem likvid eszköz

62.

Short ügylet megjelölése

A befektetési vállalkozás által saját számlára vagy ügyfél nevében végrehajtott short ügylet a 11. cikknek megfelelően.

Ha a befektetési vállalkozás eladásra szóló ügyfélmegbízás alapján hajtja végre az ügyletet, és a legnagyobb gondosság elvének alkalmazása mellett sem képes megállapítani, short ügyletről van-e szó, ebben a mezőben az „UNDI” megjelölést kell feltüntetni

Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek az e rendelet 4. cikkében a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a jelentéseiben a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki.

Ez a mező csak akkor alkalmazandó, ha az instrumentum a 236/2012/EU rendelet hatálya alá tartozik, és az eladó a befektetési vállalkozás vagy a befektetési vállalkozás ügyfele.

„SESH” – Short ügylet mentesség nélkül

„SSEX” – Short ügylet mentességgel

„SELL” – Nem short ügylet

„UNDI” – Információ nem elérhető

63.

OTC kereskedés utáni közzétételhez kapcsolódó megjelölés

A 600/2014/EU rendelet 20. cikke (3) bekezdésének a) pontja és 21. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti ügylettípus megjelölése.

Valamennyi instrumentum esetében:

 

„BENC” – referenciaügyletek

 

„ACTX” – megbízotti keresztügyletek

 

„LRGS” – kereskedés utáni halasztásban érintett, szokásos piaci nagyságrendet meghaladó ügylet

 

„ILQD” – nem likvid eszközre vonatkozó ügylet

 

„SIZE” – meghatározott nagyságrendet meghaladó ügylet

 

„CANC” – törlések

 

„AMND” – módosítások

Tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok esetében:

 

„SDIV” – speciális osztalékügyletek

 

„RPRI” – árjavítással végrehajtott ügyletek

 

„DUPL” – duplikált kereskedési jelentések

 

„TNCP” – a 600/2014/EU rendelet 23. cikke alkalmazásában az árfeltárási folyamathoz hozzá nem járuló ügyletek

Nem tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok esetében:

 

„TPAC” – ügyletcsomag

 

„XFPH” – fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügyletek

A következő jelzéseket lehet feltüntetni (többet is):

 

„BENC” – referencia

 

„ACTX” – megbízotti keresztügylet

 

„LRGS” – nagyobb nagyságrendű

 

„ILQD” – nem likvid eszköz

 

„SIZE” – meghatározott nagyságrendet meghaladó

 

„CANC” – törlések

 

„AMND” – módosítások

 

„SDIV” – speciális osztalékügyletek

 

„RPRI” – árjavítás

 

„DUPL” – duplikált

 

„TNCP” – árfeltárási folyamathoz hozzá nem járuló

 

„TPAC” – csomag

 

„XFPH” – fizikai teljesítéstől függő

64.

Árualapú származtatott termék megjelölése

Annak megjelölése, hogy az ügylet a 2014/65/EU irányelv 57. cikkének megfelelően objektíven mérhető módon csökkenti-e kockázatokat.

Ha az ügylet továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és teljesülnek a 4. cikkben a továbbítás tekintetében előírt feltételek, ezt a mezőt a fogadó vállalkozás a jelentéseiben a továbbító vállalkozástól kapott adatok használatával tölti ki. Ez a mező csak árualapú származtatott ügyletek esetében alkalmazandó.

„igaz” – igen

„hamis” – nem

65.

Értékpapír-finanszírozási ügyletek megjelölése

A jelölés „igaz”, ha az ügylet a tevékenység alkalmazási körébe tartozik, de az (EU) 2015/2365 rendelet értelmében mentes az adatszolgáltatás alól.

Egyéb esetben a jelölés „hamis”.

igaz – igen

hamis – nem


(1)  A Bizottság 2016. június 24-i (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló rendelete a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak megőrzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 193. oldalát.).

(2)  A Bizottság 2016. június 7-i (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (lásd e Hivatalos Lap 148. oldalát.).


II. MELLÉKLET

Az ügyleti jelentésben a természetes személyek azonosítására használandó nemzeti ügyfél-azonosítók

ISO 3166 – 1

alpha 2

Ország Megnevezés

1. prioritású azonosító

2. prioritású azonosító

3. prioritású azonosító

AT

Ausztria

CONCAT

 

 

BE

Belgium

Belga nemzeti szám

(Numéro de registre national – Rijksregisternummer)

CONCAT

 

BG

Bulgária

Bolgár személyi szám

CONCAT

 

CY

Ciprus

Nemzeti útlevélszám

CONCAT

 

CZ

Cseh Köztársaság

Nemzeti azonosító szám

(Rodné číslo)

Útlevélszám

CONCAT

DE

Németország

CONCAT

 

 

DK

Dánia

Személyazonosító kód

Tízjegyű alfanumerikus kód DDMMYYXXXX

CONCAT

 

EE

Észtország

Észt személyi azonosító kód

(Isikukood)

 

 

ES

Spanyolország

Adóazonosító szám

(Código de identificación fiscal)

 

 

FI

Finnország

Személyazonosító kód

CONCAT

 

FR

Franciaország

CONCAT

 

 

GB

Egyesült Királyság

EK nemzeti biztosítási szám

CONCAT

 

GR

Görögország

10 számjegyű DSS azonosító szám (DSS digit investor share)

CONCAT

 

HR

Horvátország

Személyi azonosító szám

(OIB – Osobni identifikacijski broj)

CONCAT

 

HU

Magyarország

CONCAT

 

 

IE

Írország

CONCAT

 

 

IS

Izland

Személyazonosító kód (Kennitala)

 

 

IT

Olaszország

Adószám

(Codice fiscale)

 

 

LI

Liechtenstein

Nemzeti útlevélszám

Nemzeti személyazonosító igazolvány száma

CONCAT

LT

Litvánia

Személyi kód

(Asmens kodas)

Nemzeti útlevélszám

CONCAT

LU

Luxemburg

CONCAT

 

 

LV

Lettország

Személyi kód

(Personas kods)

CONCAT

 

MT

Málta

Nemzeti azonosító szám

Nemzeti útlevélszám

 

NL

Hollandia

Nemzeti útlevélszám

Nemzeti személyazonosító igazolvány száma

CONCAT

NO

Norvégia

11 számjegyű személyi azonosító szám

(Foedselsnummer)

CONCAT

 

PL

Lengyelország

Nemzeti azonosító szám

(PESEL)

Adószám

(Numer identyfikacji podatkowej)

 

PT

Portugália

Adószám

(Número de Identificação Fiscal)

Nemzeti útlevélszám

CONCAT

RO

Románia

Nemzeti azonosító szám

(Cod Numeric Personal)

Nemzeti útlevélszám

CONCAT

SE

Svédország

Személyazonosító szám

CONCAT

 

SI

Szlovénia

Személyi azonosító szám

(EMŠO: Enotna Matična Številka Občana)

CONCAT

 

SK

Szlovákia

Személyi szám

(Rodné číslo)

Nemzeti útlevélszám

CONCAT

Minden egyéb ország

Nemzeti útlevélszám

CONCAT

 


Top