EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. december 17. ) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 363/121


A BIZOTTSÁG 1348/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 17.)

a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 8. cikke (2) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A nagykereskedelmi energiapiacok hatékony felügyelete megköveteli a szerződések, így a vételi vagy eladási megbízások adatainak, valamint a villamos energia és a földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására vagy átvitelére, illetve szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára vonatkozó adatok rendszeres nyomon követését.

(2)

Az 1227/2011/EU rendelet előírja a 713/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) létrehozott Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (a továbbiakban: Ügynökség) számára a nagykereskedelmi energiapiacok Unión belüli nyomon követését. Annak érdekében, hogy az Ügynökség képes legyen ellátni feladatát, kellő időben hiánytalanul rendelkezésére kell bocsátani valamennyi lényeges információt.

(3)

A piaci szereplőknek rendszeresen információkat kell szolgáltatniuk az Ügynökségnek mind a villamosenergia- és földgázellátással, mind az ezen áruk szállításával kapcsolatos nagykereskedelmi energiaszerződések tartalmáról. A kiegyensúlyozási szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket, az ugyanazon vállalatcsoport tagjai közötti szerződéseket, valamint a kis energiatermelő létesítmények által termelt energia értékesítésére vonatkozó szerződéseket csak az Ügynökség indokolással ellátott kérésére, eseti alapon kell bejelenteni.

(4)

Általában a szerződésben szereplő mindkét félnek jelentenie kell a megkötött szerződés előírt adatait. A jelentéstétel elősegítése érdekében a feleknek képesnek kell lenniük arra, hogy egymás nevében bejelentsék a kért adatokat, illetve e célból harmadik felek szolgáltatásait vegyék igénybe. Ettől eltérően, valamint az adatgyűjtés elősegítése érdekében valamely átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltető elsődleges kapacitásfelosztás keretében megszerzett szállítási szerződéseinek részletes adatait csak az adott átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetőnek kell jelentenie. A bejelentett adatoknak magukban kell foglalniuk a teljesített és nem teljesített kapacitásigényeket is.

(5)

A piaci visszaélések eredményes feltárása érdekében fontos, hogy a szerződések részletes adatain túl az Ügynökség nyomon tudja követni a szervezett piacokon adott vételi vagy eladási megbízásokat is. Mivel a piaci szereplőktől nem várható el, hogy könnyedén rögzítsék ezeket az adatokat, a párosított és nem párosított megbízásokat a megbízások kezdeményezésének helye szerinti szervezett kereskedési helynek vagy az ilyen információk szolgáltatására képes harmadik feleknek kell jelenteniük.

(6)

A párhuzamos jelentéstétel elkerülése érdekében az Ügynökségnek össze kell gyűjtenie a villamosenergia- vagy földgázellátásra, illetve ezen áruk szállítására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos származtatott ügyletek adatait, amelyeket az alkalmazandó pénzügyi szabályozással összhangban a kereskedési adattáraknak, illetve ezekből a forrásokból a pénzügyi szabályozóknak jelentettek be. Ennek ellenére azon szervezett piacok, valamint a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszerek számára, amelyek a pénzügyi szabályozás alapján bejelentették e származtatott ügyletek adatait, lehetővé kell tenni, hogy – beleegyezésüktől függően – ugyanezeket az információkat az Ügynökségnek is bejelentsék.

(7)

A hatékony jelentéstétel és a célzott nyomon követés megköveteli a szabványosított és nem szabványosított szerződések közötti különbségtételt. Mivel a szabványosított szerződésekben szereplő árak egyben referenciaárként is szolgálnak a nem szabványosított szerződések esetében, az Ügynökségnek naponta információkat kell kapnia a szabványosított szerződésekre vonatkozóan. A nem szabványosított szerződések adatait a szerződések megkötésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

(8)

A piaci szereplőknek rendszeresen jelenteniük kell az Ügynökségnek és – azok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak az energiatermelő és szállító infrastruktúra rendelkezésre állásával és használatával kapcsolatos adatokat, beleértve a cseppfolyósított földgázt (LNG) és a tároló létesítményeket is. A piaci szereplőkre háruló jelentéstételi teher csökkentése és a meglévő adatforrások lehető legjobb felhasználása érdekében a jelentéstétel során lehetőség szerint be kell vonni az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetőket, a villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatát, a földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatát, az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetőit és a földgáztároló rendszerek üzemeltetőit. Az adatok fontosságától és rendelkezésre állásától függően a jelentéstétel gyakorisága eltérő lehet, bár az adatok többségét naponta bejelentik. A jelentéstételi követelményeknek tiszteletben kell tartaniuk az Ügynökség azon kötelezettségét, hogy nem hozhat nyilvánosságra bizalmas üzleti adatokat, és csak olyan információkat tehet közzé vagy bocsáthat rendelkezésre, amelyek valószínűleg nem vezetnek a nagykereskedelmi energiapiaci verseny torzulásához.

(9)

Fontos, hogy a jelentéstevő felek egyértelmű ismeretekkel rendelkezzenek a bejelentendő részletes információkról. Az Ügynökségnek ebből a célból felhasználói kézikönyvben kell kifejtenie a bejelentendő információk tartalmát. Az Ügynökségnek gondoskodnia kell arról, hogy az információk bejelentése elektronikus formátumban történjen, ami könnyen hozzáférhető a jelentéstevő felek számára.

(10)

A teljes adatkészletek folyamatos és biztonságos továbbításának biztosítása érdekében a jelentéstevő feleknek képesnek kell lenniük az adatforrások hitelesítésével, az adatok helyességével és teljességének ellenőrzésével, valamint az üzletmenet folytonosságának biztosításával kapcsolatos alapvető követelmények teljesítésére. Az Ügynökségnek értékelnie kell, hogy a jelentéstevő felek megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek. Az értékelésnek biztosítania kell, hogy méltányosan kezeljék a piaci szereplők adatait hivatásszerűen kezelő harmadik feleket, illetve a saját adataikat jelentő piaci szereplőket.

(11)

A bejelentendő adatok típusa és forrása befolyásolhatja azt, hogy a jelentéstevő feleknek mennyi erőforrást és időt kell fordítaniuk az adatok benyújtásának előkészítésére. A szervezett kereskedési helyeken végrehajtott szabványosított szerződésekkel kapcsolatos jelentéstételi eljárások elkészítése például kevesebb időt vesz igénybe, mint a nem szabványosított szerződések vagy bizonyos alapvető adatok jelentésére szolgáló rendszerek létrehozása. E célból a jelentéstételi kötelezettséget lépcsőzetesen kell bevezetni, kezdve a villamosenergia- és földgázpiaci átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak átláthatósági platformjain elérhető alapvető adatokkal, valamint a szervezett kereskedési helyeken lebonyolított szabványosított szerződésekkel. Ezután kell következnie a nem szabványosított szerződések bejelentésének, figyelembe véve ezzel a jelentéstételi eljárások kidolgozásához szükséges többletidőt. A szakaszos adatbejelentés abban is segít az Ügynökségnek, hogy az információk fogadására való felkészülés céljából jobban elossza erőforrásait.

(12)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az 1227/2011/EU rendelet 21. cikke szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló, az Ügynökségnek történő adatszolgáltatás szabályait határozza meg. Megállapítja a bejelentendő nagykereskedelmi energiatermékekre és alapvető adatokra vonatkozó részleteket. Az adatszolgáltatás megfelelő csatornáiról, így többek között az adatjelentések határidőiről és rendszerességéről is rendelkezik.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az 1227/2011/EU rendelet 2. cikkében és a 984/2013/EU bizottsági rendelet (3) 3. cikkében szereplő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Emellett a következő fogalommeghatározások is alkalmazandók:

1.   „alapvető adat”: az az információ, amely a villamos energia és földgáz termelésére, tárolására, fogyasztására, átvitelére vagy szállítására szolgáló létesítmények kapacitására és használatára, vagy LNG-létesítmények kapacitására és használatára vonatkozik, az e létesítmények tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állását is beleértve;

2.   „szabványosított szerződés”: szervezett kereskedési helyen kereskedésre bevezetett nagykereskedelmi energiatermékkel kapcsolatos szerződés, függetlenül attól, hogy az ügyletre ténylegesen azon a kereskedési helyen kerül-e sor;

3.   „nem szabványosított szerződés”: nagykereskedelmi energiatermékre vonatkozó szerződés, amely nem szabványosított szerződés;

4.   „szervezett kereskedési hely” vagy „szervezett piac”:

a)

olyan multilaterális rendszer, amely összehozza több harmadik fél nagykereskedelmi energiatermékekben meglévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt olyan módon, hogy az szerződést eredményezzen;

b)

minden egyéb olyan rendszer, amelyben több harmadik fél nagykereskedelmi energiatermékekben meglévő vételi és eladási szándéka hozható össze olyan módon, hogy az szerződést eredményezzen.

Ezek a rendszerek magukban foglalják a villamosenergia- és gáztőzsdéket, a közvetítőket és a hivatásszerűen ügyleteket bonyolító más személyeket, valamint a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 4. cikkében meghatározott kereskedési helyszíneket;

5.   „csoport”: a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 2. cikkében meghatározott jelentéssel bír;

6.   „csoporton belüli szerződés”: nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó, olyan szerződő féllel kötött szerződés, amely ugyanannak a csoportnak a tagja, feltéve, hogy mindkét szerződő felet teljes körűen bevonják egyazon konszolidált éves beszámolóba;

7.   „tőzsdén kívüli ügylet”: minden, a szervezett piacon kívül végrehajtott ügylet;

8.   „nominálás”:

villamos energia esetében: az övezetközi kapacitás használatának a bejelentése a fizikai átviteli jogok tulajdonosa és annak szerződő fele részéről az adott átvitelirendszer-üzemeltető(k) felé,

földgáz esetében: a rendszerhasználónak a szállításirendszer-üzemeltető részére adott értesítése arról, hogy a rendszerhasználó mennyi gázt kíván a rendszerbe betáplálni vagy onnan vételezni;

9.   „kiegyensúlyozási energia”: az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők által a szabályozáshoz felhasznált energia;

10.   „kiegyensúlyozási kapacitás (tartalék)”:: kiegyenlítő szabályzási célra lekötött tartalékkapacitás;

11.   „kiegyensúlyozási szolgáltatások”:

villamos energia esetében: a kiegyensúlyozási kapacitás, a kiegyensúlyozási energia vagy mindkettő,

földgáz esetében: valamely szállításirendszer-üzemeltető részére a gázkeresletben vagy -kínálatban jelentkező rövid távú ingadozások kezeléséhez szükséges gázra vonatkozó szerződés alapján teljesített szolgáltatás;

12.   „fogyasztási egység”: olyan erőforrás, amely saját felhasználásra villamos energiát vagy földgázt vesz fel;

13.   „termelési egység”: villamosenergia-termelő létesítmény, amely egy termelőegységből vagy aggregált termelőegységekből áll.

II. FEJEZET

AZ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK

3. cikk

A jelentendő szerződések listája

(1)   A következő szerződéseket kell jelenteni az Ügynökségnek:

a)

az Unión belüli villamosenergia- vagy földgázellátáshoz kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékek tekintetében:

i.

a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó napközbeni (intraday) vagy napon belüli (within-day) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

ii.

a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, másnapi (day-ahead) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

iii.

a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, kétnapos (two-days-ahead) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

iv.

a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, hétvégi kereskedésre szóló (week-end) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

v.

a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó, utólagos (after-day) szerződések, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

vi.

a villamosenergia- vagy földgázellátásra vonatkozó egyéb szerződések, ahol az átadás két napnál később történik, amennyiben az átadásra az Unión belül kerül sor, függetlenül a kereskedelmi ügylet lebonyolításának helyétől és módjától és különösen attól, hogy az ügyletre aukció formájában vagy folyamatos jelleggel kerül-e sor;

vii.

egy olyan önálló fogyasztási egység villamosenergia- vagy földgázellátását biztosító szerződés, amely műszakilag képes legalább évi 600 GWh mennyiség fogyasztására;

viii.

opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott ügyletei az Unióban előállított, forgalmazott vagy átadott villamos energiához vagy földgázhoz kapcsolódóan;

b)

az Unión belüli villamosenergia- vagy földgázszállításhoz kapcsolódó nagykereskedelmi energiatermékek tekintetében:

i.

az Unióban két vagy több helyszín vagy ajánlattételi övezet közötti villamosenergia- vagy földgázszállításra vonatkozó szerződések, amelyeket az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltető által vagy annak nevében elvégzett elsődleges explicit kapacitásfelosztás eredményeképpen kötöttek meg, és amelyek meghatározzák a fizikai vagy pénzügyi kapacitásjogokat vagy -kötelezettségeket;

ii.

az Unióban két vagy több helyszín vagy ajánlattételi övezet közötti villamosenergia- vagy földgázszállításra vonatkozó szerződések, amelyeket piaci szereplők kötöttek a másodlagos piacokon, és amelyek meghatározzák a fizikai vagy pénzügyi kapacitásjogokat vagy -kötelezettségeket, az ilyen szerződések viszonteladását és átruházását is beleértve;

iii.

opciós, határidős és csereügyletek és a szerződések egyéb származtatott ügyletei a villamos energia vagy földgáz Unióban történő szállításához kapcsolódóan.

(2)   A jelentéstétel elősegítése érdekében az Ügynökség kidolgozza és kezeli a szabványosított szerződések nyilvános jegyzékét, és megfelelő időközönként frissíti azt. A jelentéstétel elősegítése érdekében az Ügynökség kidolgozza és e rendelet hatálybalépésekor közzéteszi a szervezett kereskedési helyek jegyzékét. Az Ügynökség megfelelő időközönként frissíti a jegyzéket.

Annak érdekében, hogy támogassák az Ügynökséget az első albekezdés szerinti kötelezettségeinek teljesítésében, a szervezett kereskedési helyek az általuk kereskedésre bevezetett minden egyes nagykereskedelmi energiatermékhez azonosító referenciaadatokat nyújtanak be az Ügynökségnek. Az információkat az Ügynökség által meghatározott formátumban kell benyújtani még az előtt, hogy megkezdődne az adott szerződésben meghatározott kereskedés. A szervezett kereskedési helyek változás esetén benyújtják a frissített információkat.

A jelentéstétel elősegítése érdekében azok a végfelhasználók, akik részes felei egy, a 3. cikk (1) bekezdése a) pontjának vii. alpontjában említett szerződésnek, tájékoztatják szerződéses partnerüket arról, hogy a szóban forgó fogyasztási egység műszakilag képes-e legalább évi 600 GWh mennyiség fogyasztására.

4. cikk

Az Ügynökség kérésére bejelentendő szerződések listája

(1)   A következő szerződéseket – hacsak nem szervezett kereskedési helyen kötik meg őket – és az azokkal kapcsolatos ügyletek adatait csak az Ügynökség indokolással ellátott kérésére és eseti alapon kell bejelenteni:

a)

csoporton belüli szerződések;

b)

egy legfeljebb 10 MW kapacitású önálló termelési egység vagy legfeljebb 10 MW összesített kapacitású termelési egységek által előállított villamos energia fizikai átadására vonatkozó szerződések;

c)

egy legfeljebb 20 MW termelési kapacitású önálló földgáztermelő létesítmény által előállított földgáz fizikai átadására vonatkozó szerződések;

d)

a villamos energiával és földgázzal kapcsolatos kiegyensúlyozási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések.

(2)   Azok a piaci szereplők, akik csak az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett szerződésekkel kapcsolatban vesznek részt ügyletekben, nem kötelesek az 1227/2011/EU rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vetetni magukat a nemzeti szabályozó hatóságnál.

5. cikk

A bejelentendő szerződések adatai, a vételi vagy eladási megbízásokat is beleértve

(1)   A 3. cikk alapján jelentendő információk közé tartoznak a következő adatok:

a)

a villamosenergia- és földgázellátásra vonatkozó szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 1. táblázatában meghatározott adatok;

b)

a villamosenergia- és földgázellátásra vonatkozó nem szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 2. táblázatában meghatározott adatok;

c)

a villamosenergia-átvitelre vonatkozó szabványosított és nem szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 3. táblázatában meghatározott adatok;

d)

a földgázszállításra vonatkozó szabványosított és nem szabványosított szerződésekkel kapcsolatban a melléklet 4. táblázatában meghatározott adatok.

A legalább egy konkrét mennyiséget és árat meghatározó nem szabványosított szerződések keretében végrehajtott ügyletek adatait a melléklet 1. táblázatának felhasználásával kell bejelenteni.

(2)   Az Ügynökség az (1) bekezdésben említett bejelentendő információk részleteit felhasználói kézikönyvben fejti ki, amelyet az érintett felekkel folytatott konzultációt követően e rendelet hatálybalépésekor a nyilvánosság számára is elérhetővé tesz. Az Ügynökség konzultál az érintett felekkel a felhasználói kézikönyv lényeges frissítéseiről.

6. cikk

Az ügyletek jelentéstételi csatornái

(1)   A piaci szereplőknek az érintett szervezett kereskedési helyen, illetve a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszereken keresztül kell bejelenteniük az Ügynökségnek a szervezett kereskedési helyeken értékesített nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó adatokat, a párosított és nem párosított eladási és vételi megbízásokat is beleértve.

Az a szervezett kereskedési hely, ahol a nagykereskedelmi energiaterméket értékesítették vagy a megbízást adták, a piaci szereplő kérésére adatszolgáltatási megállapodást kínál fel.

(2)   Az átvitelirendszer-, illetve szállításirendszer-üzemeltetők vagy a nevükben eljáró harmadik felek bejelentik a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett szerződések adatait, a párosított és nem párosított eladási és vételi megbízásokat is beleértve.

(3)   A piaci szereplők vagy a nevükben eljáró harmadik felek bejelentik a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. és iii. alpontjában említett azon szerződések részletes adatait, amelyeket a szervezett piacokon kívül kötöttek.

(4)   A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 26. cikkével vagy a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) 9. cikkével összhangban bejelentett, nagykereskedelmi energiatermékekre vonatkozó információkat a következők útján kell benyújtani az Ügynökségnek:

a)

a 648/2012/EU rendelet 2. cikkében említett kereskedési adattárak;

b)

a 600/2014/EU rendelet 2. cikkében említett jóváhagyott jelentési mechanizmusok;

c)

a 600/2014/EU rendelet 26. cikkében említett illetékes hatóságok;

d)

az Európai Értékpapír-piaci Hatóság,

az adott esetnek megfelelően.

(5)   Amennyiben a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkével vagy a 648/2012/EU rendelet 9. cikkével összhangban bejelentették az ügyletek adatait, akkor az ezen adatok bejelentésére vonatkozóan az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerint fennálló kötelezettségeket teljesítettnek kell tekinteni.

(6)   Az 1227/2011/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének második albekezdésével összhangban és e cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a szervezett piacoknak, valamint a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy az e cikk (1) bekezdésében említett információkat közvetlenül az Ügynökségnek nyújtsák be.

(7)   Amennyiben az egyik vagy mindkét szerződő fél nevében egy harmadik fél szolgáltat adatokat, illetve ha az egyik szerződő fél a másik szerződő fél nevében is bejelenti a szerződés adatait, akkor a bejelentésnek minden egyes szerződő fél tekintetében tartalmaznia kell a szerződő fél vonatkozó adatait, valamint azoknak az adatoknak a teljes készletét, amelyeket akkor jelentettek volna be, ha a szerződéseket mindegyik szerződő fél külön jelentette volna be.

(8)   Az Ügynökség kiegészítő információkat és pontosításokat kérhet a piaci szereplőktől és a jelentéstevő felektől a bejelentett adatokkal kapcsolatban.

7. cikk

Az ügyletek bejelentésének határidői

(1)   A szabványosított szerződések és a – többek között aukciókra vonatkozó – vételi vagy eladási megbízások adatait a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szerződés megkötését vagy a megbízás adását követő munkanapon kell bejelenteni.

A megkötött szerződés vagy a vételi vagy eladási megbízás minden módosítását vagy megszüntetését a lehető leghamarabb, de legkésőbb a módosítást vagy megszüntetést követő munkanapon kell bejelenteni.

(2)   Az aukciós piacok esetében, ahol a megbízások a nyilvánosság számára nem láthatóak, csak a megkötött szerződések és a végleges megbízások adatait kell bejelenteni. Ezeket az adatokat legkésőbb az aukciót követő munkanapon kell bejelenteni.

(3)   A közvetítők élőszavas szolgáltatásai útján leadott, elektronikus képernyőkön meg nem jelenített megbízásokat csak az Ügynökség kérésére kell bejelenteni.

(4)   A nem szabványosított szerződések adatait, a szerződés módosítását vagy megszüntetését is beleértve, valamint az 5. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett ügyletek adatait legkésőbb a szerződés megkötése, módosítása vagy megszüntetése után egy hónappal kell bejelenteni.

(5)   A 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett szerződések adatait a lehető leghamarabb, de legkésőbb a kapacitásfelosztás eredményeinek rendelkezésre állását követő munkanapon kell bejelenteni. A megkötött szerződések minden módosítását vagy megszüntetését a lehető leghamarabb, de legkésőbb a módosítást vagy megszüntetést követő munkanapon kell bejelenteni.

(6)   Azoknak a nagykereskedelmi, energiával kapcsolatos szerződéseknek az adatait, amelyeket a jelentéstételi kötelezettségek alkalmazandóvá válásának időpontja előtt kötöttek meg, és amelyek ebben az időpontban még hatályban vannak, az e szerződésekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségek alkalmazandóvá válását követő 90 napon belül kell bejelenteni az Ügynökségnek.

A bejelentendő adatok köre csak olyan adatokra terjedhet ki, amelyek kinyerhetők a piaci szereplők már meglévő nyilvántartásaiból. Közéjük tartoznak legalább a 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (8) 44. cikkének (2) bekezdésében említett, valamint a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (9) 40. cikkének (2) bekezdésében említett adatok.

III. FEJEZET

AZ ALAPVETŐ ADATOK BEJELENTÉSE

8. cikk

A villamos energiára vonatkozó alapvető adatok bejelentésének szabályai

(1)   A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózata (villamosenergia-piaci ENTSO) a piaci szereplők nevében információkat szolgáltat az Ügynökségnek a villamos energia termelésére, fogyasztására és átvitelére szolgáló létesítmények kapacitásáról és használatáról, beleértve e létesítmények tervezett és nem tervezett rendelkezésére nem állását is az 543/2013/EU bizottsági rendelet (10) 6–17. cikkében említettek szerint. Az információkat az 543/2013/EU rendelet 3. cikkében említett központi információs átláthatósági platformon keresztül kell bejelenteni.

(2)   A villamosenergia-piaci ENTSO az Ügynökség rendelkezésére bocsátja az (1) bekezdésben említett információkat, amint azok elérhetővé válnak a központi információs átláthatósági platformon.

Az 543/2013/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében említett információkat részekre bontva, az említett fogyasztási egység nevét és helyét feltüntetve kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani legkésőbb a következő munkanapon.

Az 543/2013/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett információkat legkésőbb a következő munkanapon kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani.

(3)   A villamosenergia-piaci átvitelirendszer-üzemeltetők vagy a nevükben eljáró harmadik felek az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban bejelentik az Ügynökségnek, valamint a nemzeti szabályozó hatóságoknak – e hatóságok kérésére – az ajánlattételi övezetek közötti végleges nominálást, megadva az érintett piaci szereplők azonosítását és az ütemezett mennyiséget. Az információkat legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

9. cikk

A földgázra vonatkozó alapvető adatok bejelentésének szabályai

(1)   A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők európai hálózata (földgázpiaci ENTSO) a piaci szereplők nevében információkat szolgáltat az Ügynökségnek a földgáz szállítására szolgáló létesítmények kapacitásáról és használatáról, e létesítmények tervezett és nem tervezett rendelkezésére nem állását is beleértve, a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) I. mellékletének 3.3. (1) és 3.3. (5) pontjában említettek szerint. Az információkat a 715/2009/EK rendelet I. mellékletének 3.1.1. (1) h) pontjában előírtak szerint az egész Unióra kiterjedő központi platformon keresztül kell rendelkezésre bocsátani.

A földgázpiaci ENTSO az Ügynökség rendelkezésére bocsátja az első albekezdésben említett információkat, amint azok elérhetővé válnak az egész Unióra kiterjedő központi platformon.

(2)   A földgázpiaci szállításirendszer-üzemeltetők vagy a nevükben eljáró harmadik felek az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (5) bekezdésével összhangban bejelentik az Ügynökségnek és – a hatóságok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak a következő napra vonatkozó nominálásokat, valamint a lefoglalt kapacitások végleges újranominálását, megadva az érintett piaci szereplők személyét és az ütemezett mennyiséget. Az információkat legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

Az információkat a szállítási rendszer következő pontjaira vonatkozóan kell megadni:

a)

valamennyi rendszer-összekötési pont;

b)

a termelő létesítmények betáplálási pontjai, a termelési csővezetéket is beleértve;

c)

egyetlen fogyasztóhoz kapcsolt kiadási pontok;

d)

a tárolás betáplálási és kiadási pontjai;

e)

LNG-létesítmények;

f)

fizikai és virtuális kereskedési pontok.

(3)   Az LNG-létesítményeknek a 2009/73/EK irányelv 2. cikkének 12. pontjában meghatározott rendszerüzemeltetői minden egyes LNG létesítmény tekintetében a következő információkat jelentik be az Ügynökségnek és – a hatóságok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak:

a)

az LNG-létesítmény műszaki, lekötött és rendelkezésre álló kapacitása napi bontásban;

b)

az LNG-létesítmény kimeneti kapacitása és készlete napi bontásban;

c)

az LNG-létesítmény tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állására vonatkozó hirdetmények, beleértve a hirdetmény időpontját és az érintett kapacitásokat.

(4)   A (3) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat legkésőbb a következő munkanapon kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani.

A (3) bekezdés c) pontjában említett információkat, azok frissítéseit is beleértve, azonnal rendelkezésre kell bocsátani, amint ezek az információk rendelkezésre állnak.

(5)   A piaci szereplők vagy a nevükben az LNG-létesítmények rendszerüzemeltetői a következő információkat jelentik be minden egyes LNG-létesítményre vonatkozóan az Ügynökségnek és – a hatóságok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak:

a)

a szállítmányok kirakodásával és átrakodásával kapcsolatban:

i.

a kirakodás vagy átrakodás időpontja;

ii.

a hajónként kirakodott vagy átrakodott mennyiség;

iii.

a terminált használó ügyfél neve;

iv.

a létesítményt használó hajó neve és mérete;

b)

az LNG-létesítményben a következő hónapra tervezett kirakodás vagy átrakodás napi bontásban, megadva a piaci szereplőt vagy a terminált használó ügyfél nevét (ha eltér a piaci szereplőtől).

(6)   Az (5) bekezdés a) pontjában említett információkat legkésőbb a kirakodást vagy átrakodást követő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

Az (5) bekezdés b) pontjában említett információkat azon hónap előtt kell rendelkezésre bocsátani, amelyre vonatkoznak.

(7)   A 2009/73/EK irányelv 2. cikkének (10) bekezdésében meghatározott tárolásirendszer-üzemeltetők minden egyes földgáztároló tekintetében, illetve – ha a tárolókat csoportokban üzemeltetik – minden tárolócsoport tekintetében közös platformon keresztül jelentik be az Ügynökségnek és – a hatóságok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak a következő információkat:

a)

a földgáztároló műszaki, lekötött és rendelkezésre álló kapacitása;

b)

a gáznap végén készleten lévő gáz mennyisége, valamint minden egyes gáznapra vonatkozóan a belépő (betáplálás) és kilépő (vételezés) mennyiségek;

c)

a földgáztároló tervezett vagy nem tervezett rendelkezésre nem állására vonatkozó hirdetmények, beleértve a hirdetmény időpontját és az érintett kapacitásokat.

(8)   A (7) bekezdés a) és b) pontjában említett információkat legkésőbb a következő munkanapon kell az Ügynökség rendelkezésére bocsátani.

A (7) bekezdés c) pontjában említett információkat, azok frissítéseit is beleértve, azonnal rendelkezésre kell bocsátani, amint az információk rendelkezésre állnak.

(9)   A piaci szereplők vagy a nevükben a tárolásirendszer-üzemeltetők bejelentik az Ügynökségnek és – a hatóságok kérésére – a nemzeti szabályozó hatóságoknak a gáznap végén a piaci szereplők által tárolt gáz mennyiségét. Ezt az információt legkésőbb a következő munkanapon kell rendelkezésre bocsátani.

10. cikk

Jelentéstételi eljárások

(1)   A weboldalukon bennfentes információkat nyilvánosságra hozó piaci szereplők vagy a piaci szereplők nevében ilyen információkat nyilvánosságra hozó szolgáltatók webes hírcsatornát biztosítanak, hogy az Ügynökség hatékonyan össze tudja gyűjteni ezeket az adatokat.

(2)   A 6., 8. és 9. cikkben említett információk – beleértve a bennfentes információkat is – bejelentésekor a piaci szereplő, illetve a nevében információkat szolgáltató harmadik fél a piaci szereplő ACER regisztrációs kódjának vagy a piaci szereplő által az 1227/2011/EU rendelet 9. cikkével összhangban történő nyilvántartásba vétel során megadott egyedi azonosítónak a használatával azonosítja a piaci szereplőt.

(3)   Az érintett felekkel folytatott konzultációt követően az Ügynökség bevett iparági szabványok alapján kialakítja a 6., 8. és 9. cikkben említett információk bejelentésére szolgáló eljárásokat, szabványokat és elektronikus formátumokat. Az Ügynökség konzultál az érintett felekkel az említett eljárások, szabványok és elektronikus formátumok lényeges frissítéseiről.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. cikk

Műszaki és szervezeti követelmények és az adatok bejelentésével kapcsolatos felelősség

(1)   A hatékony, eredményes és biztonságos információcsere és infomációkezelés biztosítása érdekében az Ügynökség az érintett felekkel folytatott konzultációt követően kidolgozza az adatok benyújtására vonatkozó műszaki és szervezeti követelményeket. Az Ügynökség konzultál az érintett felekkel e követelmények lényeges frissítéseiről.

A követelmények:

a)

biztosítják az információk biztonságát, bizalmas kezelését és teljességét;

b)

lehetővé teszik az adatjelentésekben előforduló hibák azonosítását és kijavítását;

c)

lehetővé teszik az információforrás hitelesítését;

d)

biztosítják az üzletmenet folytonosságát.

Az Ügynökség értékeli, hogy a jelentéstevő felek megfelelnek-e ezeknek a követelményeknek. A követelményeknek megfelelő jelentéstevő feleket az Ügynökség nyilvántartásba veszi. A 6. cikk (4) bekezdésében felsorolt jogalanyok esetében a második albekezdésben felsorolt követelmények teljesítettnek tekintendők.

(2)   A 6., 8. és 9. cikkben említett adatok bejelentésére kötelezett személyek felelősek azért, hogy teljes körűen, pontosan és határidő szerint nyújtsák be az adatokat az Ügynökséghez és – amennyiben kérik – a nemzeti szabályozó hatóságokhoz.

Amennyiben egy első albekezdésben említett személy harmadik félen keresztül jelenti be ezeket az adatokat, akkor ez a személy nem felelős a harmadik félnek betudható, az adatok teljes, pontos vagy határidő szerinti benyújtásában bekövetkezett hibákért. Ezekben az esetekben – a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról szóló 543/2013/EU rendelet 4. és 18. cikkének sérelme nélkül – a harmadik fél felel ezekért a hibákért.

Mindazonáltal az első albekezdésben említett személyek minden ésszerű lépést megtesznek annak érdekében, hogy ellenőrizzék a harmadik feleken keresztül benyújtott adatok teljességét, pontosságát és határidő szerinti benyújtását.

12. cikk

Hatálybalépés és egyéb intézkedések

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

(2)   A 9. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettség 2015. október 7-től alkalmazandó.

A 6. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettség a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szerződések esetét kivéve 2015. október 7-től alkalmazandó.

A 8. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségek 2015. október 7-től alkalmazandók, de addig nem, amíg az 543/2013/EU rendelet 3. cikkének (3) bekezdése szerinti központi információs átláthatósági platform működésbe nem lép.

A 6. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében és a 9. cikk (2), (3), (5) (7) és (9) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettségek 2016. április 7-től alkalmazandók.

A 6. cikk (1) bekezdésében előírt jelentéstételi kötelezettség a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett szerződések esetében 2016. április 7-től alkalmazandó.

(3)   A (2) bekezdés második és ötödik albekezdésének sérelme nélkül az Ügynökség megállapodást köthet a szervezett kereskedési helyekkel, valamint a vételi és eladási ajánlatok egyeztetésére vagy bejelentésére szolgáló rendszerekkel, hogy az előtt kapja meg a szerződések részletes adatait, hogy a jelentéstételi kötelezettség alkalmazandóvá válik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 326., 2011.12.8., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 713/2009/EK rendelete az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (HL L 211., 2009.8.14., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2013. október 14-i 984/2013/EU rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (HL L 273., 2013.10.15., 5. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-i 2013/34/EU irányelve a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelete a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (HL L 201., 2012.7.27., 1. o.).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/73/EK irányelve a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 94. o.).

(9)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 2009/72/EK irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 55. o.).

(10)  A Bizottság 2013. június 14-i 543/2013/EU rendelete a villamosenergia-piacokra vonatkozó adatok benyújtásáról és közzétételéről, valamint a 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (HL L 163., 2013.6.15., 1. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 715/2009/EK rendelete a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2009.8.14., 36. o.).


MELLÉKLET

A BEJELENTENDŐ SZERZŐDÉSEK ADATAI

1. táblázat

A villamosenergia- és földgázellátási szabványosított szerződések bejelentendő adatai

(Szabványosított bejelentőlap)

Mezőszám

Mezőazonosító

Leírás

A szerződés felei

1.

A piaci szereplő vagy szerződő fél azonosítója

A piaci szereplőt vagy azt a szerződő felet, akinek a nevében az ügylet adatait bejelentik, egyedi kóddal kell azonosítani.

2.

Az 1. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

3.

A kereskedőnek és/vagy piaci szereplőnek vagy szerződő félnek a szervezett kereskedési hely által megadott azonosítója

A kereskedő és/vagy piaci szereplő vagy szerződő fél bejelentkezéshez használt felhasználóneve vagy kereskedési fiókja a szervezett kereskedési hely technikai rendszerében meghatározottak szerint.

4.

A másik piaci szereplő vagy szerződő fél azonosítója

A szerződés másik szerződő felének egyedi azonosítója.

5.

A 4. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

6.

A jelentéstevő jogalany azonosítója

A jelentéstevő jogalany azonosítója.

7.

A 6. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

8.

Kedvezményezettazonosító

Amennyiben a szerződésnek az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett kedvezményezettje e szerződés szerződő fele, akkor a mezőt üresen kell hagyni. Amennyiben a szerződés kedvezményezettje nem szerződő fele ennek a szerződésnek, a jelentéstevő szerződő félnek egyedi kóddal kell azonosítania a kedvezményezettet.

9.

A 8. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

10.

Az 1. mezőben megadott piaci szereplő vagy szerződő fél milyen minőségben vesz részt az ügyletben

Megadja, hogy a jelentéstevő szerződő fél megbízóként saját számlájára (saját nevében vagy ügyfél nevében) kötötte meg a szerződést, vagy megbízottként ügyfél számlájára és nevében.

11.

A vétel/eladás jelzése

Meghatározza, hogy az 1. mezőben azonosított piaci szereplő vagy szerződő fél szempontjából a szerződéssel vétel vagy eladás valósult-e meg.

12.

Kezdeményező/agresszor

Amikor az ügyletet elektronikus vagy élőszavas kereskedési platformon keresztül hajtják végre, a kezdeményező az a fél, aki először adott fix megbízást a piacon, az agresszor pedig az a fél, aki kezdeményezi az ügyletet.

Megbízás adatai

13.

A megbízás azonosítója

A megbízást a kereskedési hely vagy a szerződő felek által biztosított egyedi kódazonosítóval kell meghatározni.

14.

A megbízás típusa

A megbízás típusa a szervezett kereskedési hely által kínált funkció által meghatározottak szerint.

15.

A megbízás feltétele

A megbízás végrehajtásának különleges feltétele.

16.

A megbízás státusa

A megbízás státusa, például hogy a megbízás aktív vagy inaktív.

17.

Minimum végrehajtási mennyiség

Minimum végrehajtási mennyiség – a meghatározott körű minimum végrehajtás mennyisége/volumene.

18.

Limitár

A kötési vagy veszteségkorlátozó megbízás küszöbeként meghatározott ár.

19.

Közzé nem tett mennyiség

Az a mennyiség, amelyet megbízás céljából nem tesznek közzé a piacon.

20.

A megbízás időtartama

A megbízás időtartama az az idő, ameddig a megbízás – amennyiben nem hajtják végre – a törléséig/visszavonásáig a rendszerben van.

A szerződés adatai

21.

Szerződésazonosító

A szerződést a kereskedési hely vagy a szerződő felek által biztosított egyedi kódazonosítóval kell meghatározni.

22.

A szerződés neve

A szerződés neve a szervezett kereskedési hely által megadottak szerint.

23.

Szerződéstípus

A szerződés típusa.

24.

Energiahordozó

Az energiahordozó besorolása.

25.

Ármegállapítási index vagy referenciaár

A szerződésre vonatkozó árat meghatározó index vagy a származékos ügyletekre vonatkozó referenciaár.

26.

Elszámolási módszer

A szerződést fizikai leszállítással, készpénzben, opcionálisan vagy egyéb módon teljesítik-e.

27.

Szervezett kereskedési hely azonosítója/OTC (tőzsdén kívüli ügylet)

Amennyiben a piaci szereplő szervezett kereskedési helyet vesz igénybe a szerződés végrehajtásához, ezt a szervezett kereskedési helyet egyedi kóddal kell azonosítani.

28.

A szerződés kereskedési ideje

A szerződés kereskedési ideje.

29.

Utolsó kereskedési nap és időpont

A bejelentett szerződéssel kapcsolatos utolsó kereskedési nap és időpont.

Az ügylet adatai

30.

Az ügylet időbélyegzője

A szerződés végrehajtásának vagy a megbízás benyújtásának, illetve ezek módosításának, visszavonásának vagy megszüntetésének napja és időpontja.

31.

Egyedi ügyletazonosító

Egyedi azonosító, amelyet a végrehajtás szerinti szervezett kereskedési hely, illetve kétoldalú szerződés esetén az ügylet két oldalának összeegyeztetése céljából a két piaci szereplő rendel hozzá az ügylethez.

32.

Kapcsolódó ügylet azonosítója

A kapcsolódó ügylet azonosítójának meg kell határoznia a végrehajtáshoz kapcsolódó szerződést.

33.

Kapcsolódó megbízás azonosítója

A kapcsolódó megbízás azonosítójának meg kell határoznia a végrehajtáshoz kapcsolódó megbízást.

34.

Élőszavas közvetítés

Azt jelzi, hogy az ügyletet előszavas közvetítéssel bonyolították-e le; ha igen, „Y” betűt kell írni a mezőbe, ha nem, üresen kell hagyni.

35.

Ár

Az egy egységre vonatkozó ár.

36.

Indexérték

Az ármegállapítási index értéke.

37.

Az ár pénzneme

Az a pénznem, amelyben az árat kifejezik.

38.

Névleges összeg

A szerződés értéke.

39.

Névleges pénznem

A névleges összeg pénzneme.

40.

Mennyiség/volumen

A szerződésben vagy megbízásban szereplő egységek teljes száma.

41.

Teljes névleges szerződéses mennyiség

A nagykereskedelmi energiatermék egységeinek teljes száma.

42.

A 40. és a 41. mezőben használt mennyiségi egység

A 40. és a 41. mezőben használt mértékegység.

43.

A megszűnés időpontja

A bejelentett szerződés megszűnésének időpontja. Ha nem tér el a teljesítés záró időpontjától, akkor ezt a mezőt üresen kell hagyni.

Opcióra vonatkozó adatok

44.

Az opció jellege

Meghatározza, hogy az opcióval csak egy rögzített időpontban (európai és ázsiai típusú opció), több előre megadott időpontban (bermudai típusú opció) vagy a szerződés időtartama alatt bármikor (amerikai típusú opció) lehet-e élni.

45.

Az opció típusa

Meghatározza, hogy az opció vételi, eladási vagy egyéb opció-e.

46.

Az opció gyakorlásának időpontja

Az opció igénybevételének időpontja vagy időpontjai. Ha egynél több időpont van, további mezők használhatók.

47.

Az opció kötési árfolyama

Az opció kötési árfolyama.

Teljesítési profil

48.

Teljesítési pont vagy övezet

A teljesítési pont(ok) vagy piaci terület(ek) EIC kódja(i).

49.

A teljesítés kezdő időpontja

A teljesítés kezdő időpontja.

50.

A teljesítés záró időpontja

A teljesítés záró időpontja.

51.

Időtartam

A teljesítési időszak hossza.

52.

A terhelés típusa

A teljesítési profil meghatározása (alapterhelés, csúcsidőszaki és völgyidőszaki rendszerterhelés, időblokk vagy egyéb).

53.

A hét napjai

A teljesítés napjai a héten belül.

54.

A terhelés teljesítési intervallumai

Az egyes időblokkokra vagy terhelési görbékre vonatkozó időintervallumok.

55.

Teljesítési kapacitás

Az ügyletben szereplő egységek száma teljesítési időintervallumonként.

56.

Az 55. mezőben használt mennyiségi egység

A használt mértékegység.

57.

Ár/időintervallumonkénti mennyiség

Az időintervallumonkénti mennyiség ára (ha alkalmazható).

Információk az életciklusról

58.

Intézkedéstípusok

Ha a bejelentésben:

első alkalommal szerepel szerződés vagy vételi vagy eladási megbízás, akkor „new” (új) megjelölést kap;

módosítják egy korábbi bejelentés adatait, akkor „modify” (módosítás) megjelölést kap;

visszavonnak egy tévesen benyújtott bejelentést, akkor „error” (hiba) megjelölést kap;

megszüntetnek egy meglévő szerződést vagy vételi vagy eladási megbízást, akkor „cancel” (törlés) megjelölést kap.


2. táblázat

A villamosenergia- és földgázellátási nem szabványosított szerződések bejelentendő adatai

(Nem szabványosított bejelentőlap)

Mezőszám

Mezőazonosító

Leírás

A szerződés felei

1.

A piaci szereplő vagy szerződő fél azonosítója

A piaci szereplőt vagy azt a szerződő felet, akinek a nevében az ügylet adatait bejelentik, egyedi kóddal kell azonosítani.

2.

Az 1. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

3.

A másik piaci szereplő vagy szerződő fél azonosítója

A szerződés másik szerződő felének egyedi azonosítója.

4.

A 3. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

5.

A jelentéstevő jogalany azonosítója

A jelentéstevő jogalany azonosítója.

6.

Az 5. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

7.

Kedvezményezettazonosító

Amennyiben a szerződésnek az 1227/2011/EU rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett kedvezményezettje e szerződés szerződő fele, akkor a mezőt üresen kell hagyni. Amennyiben a szerződés kedvezményezettje nem szerződő fele ennek a szerződésnek, a jelentéstevő szerződő félnek egyedi kóddal kell azonosítania a kedvezményezettet.

8.

A 7. mezőben használt kód típusa

ACER regisztrációs kód, jogalany-azonosító (LEI), bankazonosító kód (BIC), energiaipari azonosító kód (EIC), globális szervezet- és helyazonosító szám (GLN/GS1).

9.

Az 1. mezőben megadott piaci szereplő vagy szerződő fél milyen minőségben vesz részt az ügyletben

Megadja, hogy a jelentéstevő szerződő fél megbízóként saját számlájára (saját nevében vagy ügyfél nevében) kötötte meg a szerződést, vagy megbízottként ügyfél számlájára és nevében.

10.

A vétel/eladás jelzése

Meghatározza, hogy az 1. mezőben azonosított piaci szereplő vagy szerződő fél szempontjából a szerződéssel vétel vagy eladás valósult-e meg.

A szerződés adatai

11.

Szerződésazonosító

Egyedi azonosító, amelyet a két piaci szereplő rendel hozzá a szerződéshez.

12.

A szerződés dátuma

A szerződés elfogadásának, illetve módosításának, visszavonásának vagy megszűnésének időpontja.

13.

Szerződéstípus

A szerződés típusa.

14.

Energiahordozó

Az energiahordozó besorolása a megállapodás szerinti szerződés tekintetében.

15.

Ár vagy árképlet

A szerződésben használt rögzített ár vagy árképlet.

16.

Becsült névleges összeg

A szerződés becsült névleges összege (ha alkalmazható).

17.

Névleges pénznem

A becsült névleges összeg pénzneme.

18.

Teljes névleges szerződéses mennyiség

A nagykereskedelmi energiatermék egységeinek becsült teljes száma. Ez számított számadat.

19.

A mennyiségi rugalmasság kapacitása

A szerződésben szereplő egységek száma, lehetőleg teljesítési időintervallumonként.

20.

Névleges mennyiségi egység

A 18. és a 19. mezőben használt mértékegység.

21.

Mennyiségi rugalmasság

A mennyiség besorolása.

22.

A mennyiségi rugalmasság gyakorisága

A mennyiségi rugalmasság gyakorisága, pl. napi, heti, havi, szezonális, éves vagy egyéb, ha rendelkezésre áll.

23.

A mennyiségi rugalmasság intervallumai

Minden egyes mennyiségi rugalmasság időintervalluma, ha rendelkezésre áll.

Az ármegállapítási index adatai

24.

Indexárfolyam típusa

Az ár besorolása: rögzített, egyszerű indexű (egyetlen mögöttes elem) vagy összetett árképlet (több mögöttes elem).

25.

Ármegállapítási index

A szerződésben az árat meghatározó indexek felsorolása. Adja meg minden egyes index nevét. Olyan indexkosár esetében, amelynek nincs egyedi azonosítója, a kosarat vagy az indexet kell megjelölni.

26.

Az ármegállapítási index típusa

Azonnali, határidős, swap, spread stb.

27.

Az ármegállapítási index forrásai

Minden indexnél adja meg a közzététel forrását.

Olyan indexkosár esetében, amelynek nincs egyedi azonosítója, a kosarat vagy az indexet kell megjelölni.

28.

Az első ármegállapítás dátuma

Az első ármegállapítás dátuma, amelyet az összes ármegállapítás dátuma közül a legkorábbi határoz meg.

29.

Az utolsó ármegállapítás dátuma

Az utolsó ármegállapítás dátuma, amelyet az összes ármegállapítás dátuma közül a legutolsó határoz meg.

30.

Az ármegállapítás gyakorisága

Az ármegállapítás gyakorisága: pl. napi, heti, havi, szezonális, éves vagy egyéb.

31.

Elszámolási módszer

A szerződést fizikai leszállítással, készpénzben, mindkét módszerrel, opcionálisan vagy egyéb módon teljesítik-e.

Opcióra vonatkozó adatok

32.

Az opció jellege

Azt jelzi, hogy az opcióval csak egy rögzített időpontban (európai és ázsiai típusú opció), több előre megadott időpontban (bermudai típusú opció) vagy a szerződés időtartama alatt bármikor (amerikai típusú opció) lehet élni.

33.

Az opció típusa

Meghatározza, hogy az opció vételi, eladási vagy egyéb opció-e.

34.

Az opció első gyakorlásának dátuma

Az opció első gyakorlásának dátuma, amelyet az opció összes gyakorlásának dátuma közül a legkorábbi határoz meg.

35.

Az opció utolsó gyakorlásának dátuma

Az opció utolsó gyakorlásának dátuma, amelyet az opció összes gyakorlásának dátuma közül a legutolsó határoz meg.

36.

Az opció gyakorlásának gyakorisága

A mennyiségi rugalmasság gyakorisága, pl. napi, heti, havi, szezonális, éves vagy egyéb.

37.

Az opció kötési indexe

Adja meg minden egyes index nevét. Olyan indexkosár esetében, amelynek nincs egyedi azonosítója, a kosarat vagy az indexet kell megjelölni.

38.

Az opció kötési indexének típusa

Azonnali, határidős, swap, spread stb.

39.

Az opció kötési indexének forrása

Minden indexnél adja meg az árfolyam-megállapítás típusát. Olyan indexkosár esetében, amelynek nincs egyedi azonosítója, a kosarat vagy az indexet kell megjelölni.

40.

Az opció kötési árfolyama

Az opció kötési árfolyama.

Teljesítési profil

41.

Teljesítési pont vagy övezet

A teljesítési pont(ok) vagy piaci terület(ek) EIC kódja(i).

42.

A teljesítés kezdő időpontja

A teljesítés kezdő napja és időpontja. Fizikai leszállításra vonatkozó szerződések esetében ez a szerződés teljesítésének kezdő időpontja.

43.

A teljesítés záró időpontja

A teljesítés záró napja és időpontja. Fizikai leszállításra vonatkozó szerződések esetében ez a szerződés teljesítésének záró időpontja.

44.

A terhelés típusa

A teljesítési profil meghatározása (alapterhelés, csúcsidőszaki és völgyidőszaki rendszerterhelés, időblokk vagy egyéb).

Életciklusra vonatkozó információk

45.

Intézkedéstípusok

Ha a bejelentésben:

első alkalommal szerepel a szerződés, akkor „new” (új) megjelölést kap;

módosítják egy korábban bejelentett szerződés adatait, akkor „modify” (módosítás) megjelölést kap;

visszavonnak egy tévesen benyújtott bejelentést, akkor „error” (hiba) megjelölést kap;

megszüntetnek egy meglévő szerződést, akkor „cancel” (törlés) megjelölést kap.


3. táblázat

A villamosenergia-átvitellel kapcsolatos nagykereskedelmi energiatermékek bejelentendő adatai – Az elsődleges felosztás eredményei és a hosszú távú villamosenergia-átviteli jogok másodlagos piaci viszonteladásának és átruházásának eredményei

Mező-szám

Mezőazonosító

Leírás

A teljes elsődleges felosztás eredményeire, a másodlagos piaci viszonteladásra, az átruházási jogokra és az ajánlati dokumentumra vonatkozó közös adatok

1.

A dokumentum azonosítója

Annak a dokumentumnak az egyedi azonosítója, amelyhez az idősoradatokat benyújtották.

2.

A dokumentum verziója

Az elküldött dokumentum verziója. Egy dokumentum több alkalommal is elküldhető; mindegyik benyújtást más verziószám azonosítja, amely 1-től kezdve nő.

3.

A dokumentum típusa

Az elküldött dokumentum kódolt típusa.

4.

A küldő azonosítója

Annak a félnek az azonosítója, aki a dokumentum küldője, és felelős annak tartalmáért (EIC kód).

5.

A küldő szerepköre

A küldő szerepkörének meghatározása (pl. átvitelirendszer-üzemeltető, más jelentéstevő fél).

6.

A fogadó azonosítója

Annak a félnek az azonosítója, aki fogadja a dokumentumot.

7.

A fogadó szerepköre

A fogadó által betöltött szerepkör meghatározása.

8.

A létrehozás dátuma és időpontja

A dokumentum létrehozásának dátuma és időpontja, például amikor az átvitelirendszer-üzemeltető vagy más jelentéstevő fél elküldi az ügyletet az Ügynökségnek.

9.

Az ajánlat időintervalluma/alkalmazandó időintervallum

A dokumentum által felölelt időszak kezdő és záró dátuma és időpontja.

10.

Terület

A terület, amelyre a dokumentum vonatkozik.

11.

A dokumentum státusa (ha alkalmazható)

A dokumentum státusát adja meg.

Kapacitásfelosztási idősor (az elsődleges felosztás tekintetében)

12.

Az idősor azonosítója

Az adott idősort egyedileg azonosító kód.

13.

Az ajánlati dokumentum azonosítója

Annak a dokumentumnak az azonosítója, amelyben az ajánlatok vagy a viszonteladási hivatkozások szerepelnek.

14.

Az ajánlati dokumentum verziója

Az elküldött ajánlati vagy viszonteladási dokumentum verziója.

15.

Az ajánlat azonosítója

Az eredeti ajánlatban vagy a viszonteladáskor használt idősor azonosítója.

Olyan egyedi szám, amelyet az ajánlattevő rendel hozzá az ajánlathoz, amikor benyújtja az eredeti ajánlatot, vagy amikor megtörténik a viszonteladás. Ha nem alkalmazandó, üresen kell hagyni.

16.

Ajánlattevő fél

A kapacitásra vagy a viszonteladás tárgyát képező kapacitásra ajánlatot tevő piaci szereplő azonosítása (EIC X kód).

17.

Az aukció azonosítója

Az az azonosító, amely összekapcsolja a felosztást az aukció szervezője által létrehozott specifikációk halmazával.

18.

Az ügylet típusa

Az idősor jellegének meghatározása.

19.

Célterület

Az a terület, ahová az energiát beszállítják (EIC Y kód).

20.

Forrásterület

Az a terület, ahonnan az energiát kiszállítják (EIC Y kód).

21.

Szerződéstípus

A szerződéstípus meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a kapacitást felosztották és kezelték, pl. napi aukció, heti aukció, havi aukció, éves aukció, hosszú távú szerződés stb.

22.

Szerződésazonosító

Adott idősor szerződésazonosítója. Egyedi szám, amelyet az aukció szervezője rendel hozzá az idősorhoz, és a felosztásra vonatkozó minden hivatkozásnál ezt kell használni.

23.

A mennyiség mértékegysége

Az a mértékegység, amelyben az idősorbeli mennyiséget kifejezik.

24.

Pénznem (ha alkalmazható)

Az a pénznem, amelyben a pénzbeli összeget kifejezik.

25.

Az ár mértékegysége (ha alkalmazható)

Az a mértékegység, amelyben az idősorbeli árat kifejezik.

26.

A görbe típusa (ha alkalmazható)

A szóban forgó idősorra vonatkozóan megadott görbe típusát írja le, pl. változó méretű blokk, fix méretű blokk vagy pont.

27.

Osztályozási kategória (ha alkalmazható)

A terméknek a piaci szabályok által meghatározott kategóriája.

Ajánlat nélküli aukció idősora (az elsődleges felosztás tekintetében)

28.

Azonosító

Adott idősor azonosítója.

29.

Az aukció azonosítója

Annak az aukciónak az azonosítója, amelyen egyetlen ajánlat sem érkezett.

30.

Osztályozási kategória (ha alkalmazható)

A terméknek a piaci szabályok által meghatározott kategóriája.

Másodlagos jogok idősora (a másodlagos jogok tekintetében)

31.

Az idősor azonosítója

Adott idősor azonosítója.

Egyedi szám, amelyet a feladó rendel hozzá a dokumentumban minden egyes idősorhoz.

32.

Az ügylet típusa

Az idősor jellegének meghatározása, pl. kapacitásjogok, értesítés kapacitás átruházásáról stb.

33.

Célterület

Az a terület, ahová az energiát beszállítják (EIC Y kód).

34.

Forrásterület

Az a terület, ahonnan az energiát kiszállítják (EIC Y kód).

35.

Jogtulajdonos

Annak a piaci szereplőnek az azonosítása, aki a szóban forgó átviteli jog tulajdonosa vagy annak használatára jogosult (EIC X kód).

36.

Kedvezményezett fél (ha alkalmazható)

Annak a piaci szereplőnek az azonosítása, akire a jogokat átruházzák, illetve az átruházó által a jogok használatára (a jogtulajdonos felhatalmazásában) kijelölt rendszerösszekötő kereskedelmi felelős (interconnection trade responsible) meghatározása.

37.

Szerződésazonosító

Az adott idősor szerződésazonosítója. Az a szám, amelyet az átviteli kapacitás felosztója – pl. az átvitelirendszer-üzemeltető, az aukció szervezője vagy az allokációs platform – adott ki.

38.

Szerződéstípus

A szerződéstípus meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a jogokat felosztották és kezelték, pl. napi aukció, heti aukció, havi aukció, éves aukció stb.

39.

A korábbi szerződés azonosítója (ha alkalmazható)

Az átruházási jogok azonosítására használt korábbi szerződés azonosítója.

40.

A mennyiség mértékegysége

Az a mértékegység, amelyben az idősorbeli mennyiséget kifejezik.

41.

Az aukció azonosítója (ha alkalmazható)

A kapacitásjogokat az átviteli kapacitás felosztója – pl. az átvitelirendszer-üzemeltető, az aukció szervezője vagy az allokációs platform – által létrehozott specifikációk halmazával összekapcsoló azonosító.

42.

Pénznem (ha alkalmazható)

Az a pénznem, amelyben a pénzbeli összeget kifejezik.

43.

Az ár mértékegysége (ha alkalmazható)

Az a mértékegység, amelyben az idősorbeli árat kifejezik.

44.

A görbe típusa (ha alkalmazható)

A szóban forgó idősorra vonatkozóan megadott görbe típusát írja le, pl. változó méretű blokk, fix méretű blokk vagy pont.

Az elsődleges felosztás és a másodlagos folyamatok időtartama

45.

Időintervallum

Ez az adat a jelentés tárgyát képező időszak kezdetének és végének dátumát és időpontját adja meg.

46.

Felbontás

Azoknak az időszakoknak a számát meghatározó felbontás, amelyekre az időintervallumot felosztják (ISO 8601).

Az elsődleges felosztás és a másodlagos folyamatok intervalluma

47.

Pozíció

Az időszak viszonylagos elhelyezkedése egy időintervallumon belül.

48.

Mennyiség

Az elsődleges aukció során felosztott mennyiség. Másodlagos jogok esetében a nomináló félhez rendelt mennyiség.

49.

Az ár összege (ha alkalmazható)

Az elsődleges felosztás útján felosztott mennyiségre vonatkozó, mennyiségi egységenként kifejezett ár. Ha alkalmazható, a másodlagos piacon újraértékesített vagy átruházott mennyiségre vonatkozó, mennyiségi egységenként kifejezett ár.

50.

Ajánlati mennyiség (ha alkalmazható)

Az eredeti ajánlati dokumentumban megadott mennyiség.

51.

Az ajánlati ár összege (ha alkalmazható)

Az eredeti ajánlatban vagy viszonteladásban a kért mennyiségre vonatkozóan egységenként megadott eredeti ár.

Az elsődleges felosztás és a másodlagos folyamatok indoka

52.

Az indok kódja (ha alkalmazható)

A felosztás vagy a jogok státusát megadó kód.

53.

Szöveges indokolás (ha alkalmazható)

Az indok kódjának szöveges kifejtése.

Az ajánlat fejlécének és az ajánlati dokumentációnak a szervezett kereskedési helyekre vonatkozó mezői (másodlagos kereskedés esetén)

54.

Jogalany

Az a piaci szereplő, akire vonatkozóan az ajánlatot benyújtják (EIC kód).

55.

A jogalany szerepköre

A jogalany szerepköre.

56.

Oszthatóság

Annak megadása, hogy az ajánlat egyes elemei részeikben elfogadhatók-e vagy sem.

57.

Kapcsolódó ajánlatok azonosítója (ha alkalmazható)

Az összes kapcsolódó ajánlathoz társítható egyedi azonosító.

58.

Blokkajánlat

Annak megadása, hogy az adott időszakban az értékek blokkajánlatot képeznek, és nem változtathatók meg.


4. táblázat

A gázszállítással kapcsolatos nagykereskedelmi energiatermékek bejelentendő adatai – Elsődleges és másodlagos gázkapacitás-felosztás

Mezőszám

Mezőazonosító

Leírás

Az elsődleges és másodlagos felosztási folyamatokra vonatkozó adatok

1.

A küldő azonosítója

Annak a félnek az azonosítója, aki a dokumentum tulajdonosa, és felelős annak tartalmáért.

2.

A szervezett kereskedési hely azonosítója

A szervezett kereskedési hely azonosítója.

3.

A folyamat azonosítója

Az aukció vagy más folyamat azonosítója a kapacitást felosztó szervezet által meghatározottak szerint.

4.

A gáz típusa

A gáz típusát azonosítja.

5.

A szállítási ügylet azonosítója

A kapacitásfelosztáshoz a szervezett kereskedési hely vagy a szállításirendszer-üzemeltető által rendelt egyedi azonosító szám.

6.

A létrehozás dátuma és időpontja

Az ügylet létrejöttének dátuma és időpontja.

7.

Aukció megnyitásának dátuma/időpontja

Az a dátum és időpont, amikor az aukciót megnyitják ajánlattételre.

8.

Az aukció lezárásának dátuma/időpontja

Az a dátum és időpont, amikor az aukciót lezárják.

9.

A szállítási ügylet típusa

A típus meghatározza a bejelentendő szállítási ügylet típusát az interoperabilitásra és adatcserére vonatkozó gázhálózati szabályozásban előírt jelenleg alkalmazandó iparági szabványok szerint.

10.

Kezdő dátum és időpont

A szállítási ügylet kezdő dátuma és időpontja.

11.

Záró dátum és időpont

A szállítási ügylet záró dátuma és időpontja.

12.

Felkínált kapacitás

Az aukció keretében elérhető kapacitás mennyisége a mértékegységben megadva. Csak az ajánlattételi magatartás nyomon követése szempontjából releváns.

13.

Kapacitáskategória

Az alkalmazandó kapacitáskategória.

Az életciklusra vonatkozóan bejelentendő adatok

14.

Intézkedéstípusok

A benyújtandó jelentés státuskódja az interoperabilitásra és adatcserére vonatkozó gázhálózati szabályozásban előírt jelenleg alkalmazandó iparági szabványok szerint.

A mennyiségre és az árra vonatkozóan benyújtandó adatok

15.

Mennyiség

A szállítási ügylettel kiosztott egységek teljes száma a mértékegységben megadva.

16.

Mértékegység

A használt mértékegység.

17.

Pénznem

Az a pénznem, amelyben a pénzbeli összeget kifejezik.

18.

Teljes ár

Kikiáltási ár az aukció idején, plusz az aukciós felár vagy az aukciótól eltérő felosztási mechanizmusok esetén a szabályozott ár.

19.

Rögzített vagy változó kikiáltási ár

A kikiáltási ár típusának azonosítása.

20.

Kikiáltási ár

Az aukcióra vonatkozó kikiáltási ár megadása.

21.

Felár

Az aukcióra vonatkozó felár megadása.

A hely és a piaci szereplő azonosítására szolgáló adatok

22.

A jálózati pont azonosítója

A hálózaton belül az EIC kóddal.

23.

Kapacitás-összekapcsolás

A kapacitás-összekapcsolás megadása.

24.

Irány

Az irány megadása.

25.

Az 1. szállításirendszer-üzemeltető azonosítása

Annak a szállításirendszer-üzemeltetőnek az azonosítása, amelyre vonatkozóan adatokat jelentenek.

26.

A 2. szállításirendszer-üzemeltető azonosítása

A másik szállításirendszer-üzemeltető azonosítása.

27.

Piaci szereplő azonosítása

Az a piaci szereplő, amelynek a kapacitást kiosztják.

28.

Egyensúlyozási csoport vagy portfóliókód

Az egyensúlyozási csoport (vagy kapcsolt termékek esetében egyensúlyozási csoportok), amelynek a szállító tagja, illetve a szállító által használt portfóliókód, ha az egyensúlyozási csoport nem alkalmazható.

Csak a másodlagos felosztásokra alkalmazandó adatok

29.

Alkalmazandó eljárás

Az alkalmazandó eljárás megadása.

30.

Maximális ajánlati összeg

Az a maximális érték, amelyet a kedvezményezett hajlandó felajánlani, az adott pénznemben, mértékegységenként kifejezve.

31.

Minimális ajánlati összeg

Az a minimális érték, amelyet az átruházó hajlandó felajánlani, az adott pénznemben, mértékegységenként kifejezve.

32.

Maximális mennyiség

Az a maximális mennyiség, amelyet a kedvezményezett/átruházó hajlandó beszerezni/értékesíteni a kereskedelmi ajánlat létrejöttekor.

33.

Minimális mennyiség

Az a minimális mennyiség, amelyet a kedvezményezett/átruházó hajlandó beszerezni/értékesíteni a kereskedelmi ajánlat létrejöttekor.

34.

A szállításirendszer-üzemeltetőnek fizetett ár (alapár)

Csak akkor alkalmazható, ha van az adott pénznemben, mértékegységenként (amely mindig kWh/H) kifejezett kiosztás.

35.

A kedvezményezett által az átruházónak fizetett ár

A kedvezményezett által az átruházónak fizetett ár az adott pénznemben, mértékegységenként (amely mindig kWh/H) kifejezve.

36.

Az átruházó azonosítója

Az a piaci szereplő, amely lemond a kapacitásról.

37.

A kedvezményezett azonosítója

Az a piaci szereplő, amely a kapacitást átveszi.

Csak az elsődleges felosztásra vonatkozó aukciókon adott megbízásokra alkalmazandó adatok

38.

Az ajánlat azonosítója

Az ajánlathoz a jelentéstevő fél által rendelt azonosító szám.

39.

Az aukciós forduló száma

Egy egész szám, amely 1-től kezdve minden alkalommal növekszik, ha az aukció nem jár eredménnyel, és más paraméterekkel újraindítják. Ajánlattételi körök nélküli aukciók, pl. „day-ahead” aukciók esetében üresen kell hagyni.

40.

Ajánlati ár

Az egyes kapacitásegységekre adott árajánlat, a kikiáltási ár nélkül. Az adott pénznemben és mértékegységben van kifejezve.

41.

Ajánlati mennyiség

Az a mennyiség, amelyre ajánlatot tesznek, a mértékegységben kifejezve.


Top