EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0381

2008/381/EK: A Tanács határozata ( 2008. május 14. ) az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról

HL L 131., 2008.5.21, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/381/oj

21.5.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/7


A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. május 14.)

az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról

(2008/381/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 66. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

2003-ban a Bizottság az Európai Migrációs Hálózat (EMH) létrehozására irányuló hároméves előkészítő fellépésről döntött annak érdekében, hogy a Közösséget és tagállamait a migrációval kapcsolatosan objektív, megbízható és naprakész adatokkal lássa el.

(2)

A többdimenziós migrációs jelenség figyelemmel kísérésének és elemzésének fontosságára figyelemmel az Európai Tanács 2003. júniusi thesszaloníki-i ülésén következtetéseiben üdvözölte az EMH létrehozását, és kijelentette, hogy megvizsgálja egy jövőbeli állandó struktúra létrehozásának lehetőségét.

(3)

Az Európai Tanács 2004. november 4-én hágai program néven a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítését célzó, többéves programot hagyott jóvá, amely a menekültügy, a migráció, a vízumok és a határőrizet terén folytatott közös politika 2004. május 1-jétől kezdődő második szakaszának kialakítására hív fel, és amelynek alapja többek között a tagállamok közötti szorosabb gyakorlati együttműködés és a jobb információcsere. A hágai program elismeri, hogy „Az európai menekültügyi és migrációs politika folyamatban lévő fejlődését a migrációs jelenségek minden vonatkozását felölelő közös elemzésre kell alapozni. A valamennyi releváns migrációs fejleményre kiterjedő naprakész információk és adatok gyűjtésének, szolgáltatásának, cseréjének és hatékony felhasználásának megerősítése kulcsfontossággal bír.”

(4)

A Bizottság annak érdekében, hogy az EMH jövőjéről konzultáljon az érintett szereplőkkel, 2005. november 28-án elfogadta az Európai Migrációs Hálózat jövőjéről szóló zöld könyvet, amely az EMH-nak az előkészítő szakasz első éveiben folytatott működését értékelve többek között az EMH megbízatásának és jövőbeli struktúrájának kérdésével is foglalkozik.

(5)

A nyilvános konzultáció rámutatott arra, hogy a legtöbb érintett szereplő támogatja az EMH tevékenységeinek folytatását és megerősítését, valamint az EMH eredeti céljának fenntartását, vagyis a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatosan naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtását. Kiderült az is, hogy a legtöbb érdekelt fél az EMH-t a Bizottsághoz kapcsolódó működéssel kívánja fenntartani.

(6)

Az EMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk gyűjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen feladatainak széles köre, az elemzésekre való erőteljes összpontosítás, az akadémiai közösséggel fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetősége által.

(7)

A meglévő eszközök és struktúrák között a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) fontos referenciakeretet alkot az Európai Migrációs Hálózat működése szempontjából. Figyelmet kell fordítani emellett a külső határok átlépésével és a bevándorlással összefüggő kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást, vitát és információcserét szolgáló központ (CIREFI) által végzett munkára, valamint a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat létrehozásáról szóló, 2005. március 16-i 2005/267/EK tanácsi határozatra (3).

(8)

Céljának elérése érdekében az EMH-t mindegyik tagállamban egy nemzeti kapcsolattartó pontnak kell támogatnia. A nemzeti kapcsolattartó pontok tevékenységeit közösségi szinten a Bizottságnak kell összehangolnia, akit egy szolgáltató segít, amely megfelelő szakértelemmel rendelkezik az EMH mindennapi munkájának megszervezéséhez, ideértve annak információcsere-rendszerét is.

(9)

Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan szakértőből kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. E szakértők érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából vagy bármely más szervezettől is. Valamennyi nemzeti kapcsolattartó pontnak emellett megfelelő, kollektív szakértelemmel kell rendelkeznie az informatika, az együttműködési rendszerek létrehozása és az egyéb nemzeti szervezetekkel történő hálózatalkotás, valamint a többnyelvű környezetben, európai szinten folyó együttműködés terén.

(10)

Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedő szervezetekből és személyekből áll, ideértve például az egyetemeket, kutatási szervezeteket és kutatókat, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteket, annak érdekében, hogy valamennyi érintett érdekelt kifejezhesse véleményét.

(11)

Az irányítóbizottságnak politikai iránymutatást kell nyújtania az EMH számára, ideértve az EMH éves tevékenységi programjának elkészítéséhez történő hozzájárulást és a program jóváhagyását is.

(12)

Annak érdekében, hogy az EMH által készített tanulmányokban és jelentésekben szereplő információkat a lehető legszélesebb körben terjesszék, ezen információknak a legfejlettebb technológiai eszközök útján kell elérhetőeknek lenniük, ideértve egy e célra létrehozott honlapot is.

(13)

Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttműködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén működő egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Izlandon, Norvégiában, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban működő szervekkel való megfelelő együttműködés biztosítására.

(14)

Az EMH-t az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom rendelettel (4) összhangban a Bizottság által nyújtott támogatásokkal kell társfinanszírozásban részesíteni.

(15)

Az EMH információcsere-rendszerével összefüggésben figyelembe kell venni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (6).

(16)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 3. cikkével összhangban az Egyesült Királyság bejelentette, hogy részt kíván venni e határozat elfogadásában és alkalmazásában.

(17)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, és az említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz részt e határozat elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(18)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában, és az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Létrejön az Európai Migrációs Hálózat („EMH”).

(2)   Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, valamint a tagállami hatóságok és intézmények ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás elősegítése érdekében.

(3)   Az EMH emellett a nyilvánosság számára is tájékoztatást nyújt e területekre vonatkozóan.

2. cikk

Feladatok

(1)   Az 1. cikkben említett cél elérése érdekében az EMH:

a)

nagyszámú forrásból naprakész és megbízható adatokat és információkat gyűjt és cserél;

b)

elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhető formában rendelkezésre bocsátja azokat;

c)

a többi érintett uniós szervvel együttműködésben hozzájárul olyan mutatók és kritériumok kidolgozásához, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs statisztikákkal kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését;

d)

időszakos jelentéseket készít és tesz közzé a Közösség és a tagállamok migrációs és menekültügyi helyzetéről;

e)

olyan internetalapú információcsere-rendszert hoz létre és tart fenn, amely hozzáférést biztosít a migráció és a menekültügy területével kapcsolatos releváns dokumentumokhoz és kiadványokhoz;

f)

növeli az EMH-val kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa gyűjtött információkhoz, és terjeszti az EMH eredményeit, kivéve ha bizalmas információkról van szó;

g)

összehangolja az információkat, és együttműködik az egyéb érintett európai és nemzetközi szervekkel.

(2)   Az EMH biztosítja, hogy tevékenysége összhangban álljon a migrációra és a menekültügyre vonatkozó közösségi eszközökkel és struktúrákkal.

3. cikk

Összetétel

Az EMH a következőkből áll:

a tagállamok által kijelölt nemzeti kapcsolattartó pontok,

a Bizottság.

4. cikk

Irányítóbizottság

(1)   Az EMH-t irányítóbizottság vezeti, amely a tagállamok egy-egy képviselőjéből, valamint a Bizottság két tudományos szakértő által segített képviselőjéből áll.

(2)   A Bizottság képviselője az irányítóbizottság elnöke.

(3)   Az irányítóbizottság valamennyi tagja – beleértve az elnököt is – egy-egy szavazattal rendelkezik. A határozatokat a leadott szavazatok kétharmados többségével hozzák.

(4)   Az Európai Parlament egy képviselője megfigyelőként részt vehet az irányítóbizottság ülésein.

(5)   A irányítóbizottság különösen:

a)

az elnök tervezete alapján hozzájárul az EMH éves tevékenységi programjának elkészítéséhez – beleértve az egyes nemzeti kapcsolattartó pontok minimális és maximális költségvetésének indikatív összegét is – és jóváhagyja azt, ami biztosítja, hogy a hálózat megfelelő működéséből adódó alapköltségeket az 5. cikkel összhangban fedezzék;

b)

felülvizsgálja az EMH által elért eredményeket, és adott esetben ajánlásokat tesz a szükséges intézkedésekre;

c)

az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére évente legalább rövid állapotjelentést készít az EMH folyamatban lévő tevékenységeiről és tanulmányainak legfontosabb megállapításairól;

d)

azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb szervekkel való legmegfelelőbb stratégiai együttműködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelően szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttműködés igazgatási szabályait;

e)

tanácsot ad a nemzeti kapcsolattartó pontok számára működésük javítása érdekében, és segíti őket a szükséges intézkedések meghozatalában, amennyiben valamely nemzeti kapcsolattartó pont munkájában olyan tartós hiányosságokat állapítanak meg, amelyek negatív következményekkel járhatnak az EMH munkájára.

(6)   Az irányítóbizottság saját eljárási szabályzatot fogad el, az elnök hívja össze, és évente legalább két alkalommal ülésezik.

5. cikk

Nemzeti kapcsolattartó pontok

(1)   Minden egyes tagállam kijelöl egy szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el. Az EMH munkájának, valamint céljai elérésének elősegítése érdekében a tagállamoknak figyelemmel kell lenniük az irányítóbizottsági képviselőjük és a nemzeti kapcsolattartó pontjuk közötti koordináció szükségességére.

(2)   A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három szakértőből kell állnia. E szakértők egyikének, aki nemzeti koordinátorként jár el, a kijelölt szerv tisztviselőjének vagy alkalmazottjának kell lennie. A többi szakértő tartozhat ehhez a szervhez, vagy a tagállamban található egyéb nemzeti vagy nemzetközi köz- vagy magánszervezethez is.

(3)   Valamennyi nemzeti kapcsolattartó pontnak a migráció és a menekültügy területére vonatkozó, a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait lefedő, kollektív szakértelemmel kell rendelkeznie.

(4)   Legkésőbb e határozat hatálybalépését követő három hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a nemzeti kapcsolattartó pontjukat alkotó szakértőkről, kifejtve, hogy a kapcsolattartó pont hogyan felel meg a (3) bekezdésekben foglalt követelményeknek.

(5)   A nemzeti kapcsolattartó pontok nemzeti szinten végzik az EMH feladatait és különösen:

a)

nemzeti jelentéseket készítenek, ideértve a 9. cikkben említett jelentéseket is;

b)

nemzeti információkkal szolgálnak a 8. cikkben említett információcsere-rendszer számára;

c)

kapacitást alakítanak ki az ad hoc megkeresések elküldésére, illetve a más nemzeti kapcsolattartó pontoktól érkező megkeresések gyors megválaszolására;

d)

olyan nemzeti migrációs hálózatot alakítanak ki, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedő számos szervezetből és személyből áll, és az érintett szereplőket képviseli. A nemzeti migrációs hálózat tagjait felkérhetik arra, hogy különösen a 8. és 9. cikk tekintetében segítsék az EMH tevékenységeit.

(6)   A nemzeti kapcsolattartó pont szakértői rendszeresen üléseznek munkájuk megvitatása érdekében – amely üléseken adott esetben részt vehetnek a (5) bekezdés d) pontjában említett nemzeti migrációs hálózataik tagjai is –, valamint a folyamatban lévő és a jövőbeli tevékenységekkel kapcsolatos információcsere céljából.

6. cikk

Koordináció

(1)   A Bizottság – a 2. cikk (2) bekezdésének is megfelelően – koordinálja az EMH munkáját, továbbá biztosítja, hogy az megfelelően tükrözze a Közösségnek a migráció és a menekültügy területére vonatkozó politikai prioritásait.

(2)   Az EMH munkájának megszervezésében a Bizottságot egy közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltató segíti. E szolgáltató megfelel az 5. cikk (3) bekezdésében foglalt követelményeknek, valamint bármely egyéb, a Bizottság által meghatározott vonatkozó követelménynek.

(3)   A Bizottság felügyelete alatt a szolgáltató többek között:

a)

megszervezi az EMH mindennapi működését;

b)

létrehozza és irányítja a 8. cikkben említett információcsere-rendszert;

c)

összehangolja a nemzeti kapcsolattartó pontoktól érkező hozzájárulásokat;

d)

előkészíti a 7. cikkben említett üléseket;

e)

elkészíti a 9. cikkben említett jelentések és tanulmányok gyűjteményeit és összefoglalóit.

(4)   A nemzeti kapcsolattartó pontokkal folytatott konzultációt és az irányítóbizottság általi jóváhagyást követően a Bizottság az 1. és 2. cikkben meghatározott általános cél és feladatok keretein belül elfogadja az EMH éves tevékenységi programját. A program meghatározza a célokat és a tematikus prioritásokat. A Bizottság figyelemmel kíséri az éves tevékenységi program végrehajtását, és rendszeresen jelentést tesz az irányítóbizottságnak a program végrehajtásáról és az EMH fejlődéséről.

(5)   Az irányítóbizottságnak a 4. cikk (5) bekezdésének e) pontjában említett tanácsát követően a Bizottság az e cikk (6) bekezdésében említett támogatási megállapodások alapján meghozza a szükséges intézkedéseket.

(6)   A Bizottság az EMH éves tevékenységi programja alapján a legutóbb az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 75. cikke szerinti finanszírozási határozat keretében meghatározza a támogatásokra és szerződésekre rendelkezésre álló indikatív összegeket.

(7)   A Bizottság az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében megállapított követelményeket teljesítő nemzeti kapcsolattartó pontoknak működési támogatást nyújt a nemzeti kapcsolattartó pontok által benyújtott egyedi támogatási kérelmek alapján. A Közösség a teljes támogatható költség legfeljebb 80 %-át társfinanszírozza.

(8)   A legutóbb az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 113. cikkének (2) bekezdésével összhangban a támogatások megújításakor nem kell alkalmazni a fokozatos csökkentés elvét.

7. cikk

Ülések

(1)   Az EMH évente rendszerint legalább ötször ülésezik.

(2)   Az EMH ülésein az egyes nemzeti kapcsolattartó pontokat legalább egyik szakértőjük képviseli. Az egyes nemzeti kapcsolattartó pontokból legfeljebb három szakértő vehet részt az üléseken.

(3)   Az EMH üléseit a Bizottság képviselője hívja össze és tölti be az elnöki tisztjét.

(4)   Az EMH időszakos üléseinek célja, hogy:

a)

lehetővé tegyék a nemzeti kapcsolattartó pontok számára az ismeretek és tapasztalatok cseréjét, különösen az EMH működése tekintetében;

b)

a résztvevők felülvizsgálják az EMH munkájában elért eredményeket, különös tekintettel a 9. cikkben említett jelentések és tanulmányok elkészítésére;

c)

a résztvevők információkat és véleményeket cseréljenek, különösen a 8. cikkben említett hozzáférhető információk szerkezetére, felépítésére, tartalmára és elérésére vonatkozóan;

d)

platformot nyújtsanak a tagállamokban a migráció és a menekültügy területén felmerült gyakorlati és jogi problémák megvitatásához, különösen az 5. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett ad hoc megkeresésekkel kapcsolatban;

e)

konzultáció történjen a nemzeti kapcsolattartó pontokkal az EMH-nak a 6. cikk (4) bekezdésében említett éves tevékenységi programja kidolgozása során.

(5)   Az EMH üléseire olyan szakértők és szervek is meghívhatók, akik nem tagjai az EMH-nak, amennyiben jelenlétük tanácsosnak bizonyul. Egyéb hálózatokkal vagy szervezetekkel együttes ülések is szervezhetők.

(6)   Az EMH éves tevékenységi programjában nem tervezett, az (5) bekezdésben említett tevékenységekről kellő időben tájékoztatni kell a nemzeti kapcsolattartó pontokat.

8. cikk

Információcsere-rendszer

(1)   E cikknek megfelelően létrehoznak egy erre a célra kialakított honlapon keresztül hozzáférhető, internetalapú információcsere-rendszert.

(2)   Az információcsere-rendszer tartalma általában nyilvános.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz történő hozzáféréséről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) sérelme nélkül a bizalmas információkhoz való hozzáférést kizárólag az EMH tagjaira kell korlátozni.

(3)   Az információcsere-rendszer legalább a következő elemeket tartalmazza:

a)

hozzáférés a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos közösségi és nemzeti jogszabályokhoz, ítélkezési gyakorlathoz és politikai fejleményekhez;

b)

funkció az 5. cikk (5) bekezdésének c) pontjában említett ad hoc megkeresésekhez;

c)

migrációs és menekültügyi szószedet és tezaurusz;

d)

közvetlen hozzáférés az EMH összes kiadványához, ideértve a 9. cikkben említett jelentéseket és tanulmányokat, valamint a rendszeres hírlevelet;

e)

a migrációval és a menekültüggyel foglalkozó kutatók és kutatóintézetek jegyzéke.

(4)   A (3) bekezdésben említett információkhoz való hozzáférés céljából az EMH szükség esetén megadhatja azon egyéb honlapokhoz vezető linkeket is, ahol az eredeti információ megtalálható.

(5)   Az e célra létrehozott honlap megkönnyíti a nyilvánosság tájékoztatása érdekében hasonló témákban tett összehasonlítható kezdeményezésekhez és azon honlapokhoz való hozzáférést, amelyek információkkal szolgálnak a tagállamok és harmadik országok migrációs és menekültügyi helyzetéről.

9. cikk

Jelentések és tanulmányok

(1)   Mindegyik nemzeti kapcsolattartó pont évente jelentést készít az adott tagállam migrációs és menekültügyi helyzetéről, amely bemutatja a politikai fejlődést, és statisztikai adatokat is tartalmaz.

(2)   Az éves tevékenységi program keretében az egyes nemzeti kapcsolattartó pontok meghatározott migrációs és menekültügyi kérdésekre vonatkozóan közös előírásokat követő egyéb olyan tanulmányokat készítenek, amelyek a politikameghatározás elősegítéséhez szükségesek.

10. cikk

Együttműködés egyéb szervekkel

(1)   Az EMH együttműködik a migráció és a menekültügy területén illetékes tagállami és harmadik országbeli szervekkel, ideértve az uniós ügynökségeket és nemzetközi szervezeteket is.

(2)   Az (1) bekezdésben említett együttműködésre vonatkozó igazgatási szabályokat, amelyek szükség esetén magukban foglalhatják megállapodásoknak a Bizottság által a Közösség nevében történő megkötését is, az irányítóbizottságnak jóvá kell hagynia.

11. cikk

Költségvetési források

Az e határozatban előirányzott fellépésekre elkülönített költségvetési forrásokat felveszik az Európai Unió általános költségvetésének éves előirányzatai közé. A rendelkezésre álló éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi keret korlátain belül.

12. cikk

A költségvetés végrehajtása

A Bizottság a közösségi pénzügyi támogatást az 1605/2002/EK, Euratom rendelettel összhangban hajtja végre.

13. cikk

Felülvizsgálat

Legkésőbb e határozat hatálybalépését követő három éven belül és azt követően háromévente a Bizottság az EMH fejlődéséről szóló, külső és független értékelésen alapuló jelentést nyújt be az Európai Parlament, a Tanács, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére. A jelentéshez szükség esetén módosító javaslatokat kell mellékelni.

14. cikk

A kihirdetés és az alkalmazás időpontja

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napjától kell alkalmazni.

15. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Brüsszelben, 2008. május 14-én.

Tanács részéről

az elnök

A. BAJUK


(1)  2008. április 10-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 199., 2007.7.31., 23. o.

(3)  HL L 83., 2005.4.1., 48. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(6)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(7)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.


Top