EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1013

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete ( 2006. június 14. ) a hulladékszállításról

OJ L 190, 12.7.2006, p. 1–98 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 016 P. 172 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 86 - 183

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj

12.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 190/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

(2006. június 14.)

a hulladékszállításról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

E rendelet fő és elsődleges célja és tárgya a környezet védelme, a rendelet a nemzetközi kereskedelemre csupán esetlegesen gyakorol hatást.

(2)

Az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelet (3) jelentős módosítására már számos alkalommal sor került, és további módosításra van szükség. Különösen szükséges, hogy a 259/93/EGK tanácsi rendeletben említett egységes kísérődokumentumról szóló, 1994. november 24-i 94/774/EK bizottsági határozatnak (4), valamint a tagállamoknak a 259/93/EGK tanácsi rendelet 41. cikke (2) bekezdésének értelmében fennálló jelentéstételi kötelezettsége teljesítésének alapjául szolgáló kérdőívről szóló, 1999. június 3-i 1999/412/EK bizottsági határozatnak (5) a tartalma a rendeletbe átvételre kerüljön. A 259/93/EGK rendeletet helyébe ezért az érthetőség kedvéért új rendeletnek kell lépnie.

(3)

A 93/98/EGK tanácsi határozat (6) a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezménynek (7) a Közösség részéről történő megkötését érintette; a Közösség 1994 óta részes fele az egyezménynek. A 259/93/EGK rendelet elfogadásával a Tanács szabályokat állapított meg annak érdekében, hogy – többek között – a hulladékszállítás felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló, fennálló közösségi rendszer a bázeli egyezmény követelményeinek való megfeleltetésére kidolgozott ilyen szállításokat megnyirbálja és ellenőrizze.

(4)

A 97/640/EK tanácsi határozat (8) a bázeli egyezmény a részes felek konferenciája III/1 határozata által megállapított módosításának a Közösség részéről történő jóváhagyását érintette. A módosítás megtiltotta a veszélyes hulladékoknak az egyezmény VII. mellékletében felsorolt országokból az ott fel nem sorolt országokba ártalmatlanítás céljából történő kivitelét, valamint 1998. január 1-jétől az egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett és hasznosításra szánt veszélyes hulladékok kivitelét is. A 259/93/EGK rendeletet a 120/97/EK tanácsi rendelet (9) ennek megfelelően módosította.

(5)

Tekintettel arra, hogy a Közösség – a hulladék-listáknak a Bázeli Egyezménnyel való harmonizálása és néhány egyéb követelmény felülvizsgálata érdekében – jóváhagyta a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92)39 végleges határozatot felülvizsgáló C(2001)107 végleges OECD tanácsi határozatot (OECD-határozat), annak tartalmát át kell venni a közösségi jogszabályokba.

(6)

A Közösség aláírta a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 2001. május 22-i Stockholmi Egyezményt.

(7)

Fontos, hogy a hulladékszállítás felügyeletének és ellenőrzésének megszervezésére és szabályozására olyan módon kerüljön sor, amely számításba veszi a környezet minősége és az emberi egészség megőrzésének, védelmének és javításának szükségességét, és amely a rendelet egységesebb alkalmazását segíti elő a Közösség egész területén.

(8)

Figyelemmel kell lenni a bázeli egyezmény 4. cikke (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott követelményre, mely szerint a veszélyes hulladék szállítását csökkenteni kell úgy, hogy az a lehető legkisebb legyen, összhangban e hulladékoknak a környezetvédelmi szempontból megfelelő hatékony kezelésével.

(9)

Figyelemmel kell lenni továbbá a bázeli egyezmény részes feleinek az egyezmény 4. cikkének (1) bekezdése szerinti, veszélyes hulladékok vagy az egyezmény II. mellékletében felsorolt hulladékok behozatalának megtiltására vonatkozó jogára.

(10)

A fegyveres erők vagy segélyszervezetek által termelt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala bizonyos körülmények között való behozatal esetén (ideértve a Közösségbe történő beléptetés esetén a Közösség területén való átszállítást is) e rendelet alkalmazási körén kívül esik. Az ilyen szállítás esetén tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog és a nemzetközi megállapodások követelményeit. Ilyen esetekben a tranzitország és a Közösségben található célország valamennyi illetékes hatóságát előzetesen értesíteni kell a szállításról, illetve a rendeltetési helyről.

(11)

El kell kerülni a kétszeres eljárást a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10), amely rendelkezéseket tartalmaz az állati melléktermékek teljes szállítására, továbbítására és a Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő szállítására (gyűjtés, fuvarozás, kezelés, feldolgozás, felhasználás, hasznosítás vagy ártalmatlanítás, nyilvántartás, kísérődokumentumok és nyomon követhetőség).

(12)

A Bizottság e rendelet hatálybalépésének időpontjáig jelentést készít az állat- és közegészségügy terén fennálló ágazati jogszabályok és az e rendelet közti kapcsolatról, továbbá az azonos szintű ellenőrzés megvalósítása érdekében ugyanezen időpontig az ilyen jogszabályok e rendeletnek való megfeleléséhez szükséges javaslatokat dolgoz ki.

(13)

Bár a hulladék tagállamon belüli szállításának felügyelete és ellenőrzése tagállami hatáskörbe tartozik, a hulladékszállítással kapcsolatos nemzeti rendszereknek a környezetvédelem és az emberi egészség védelme magas szintjének biztosítása érdekében figyelembe kell venniük a közösségi rendszerrel való koherencia szükségességét.

(14)

Az ártalmatlanításra szánt hulladék, valamint a III., a IIIA. vagy a IIIB. mellékletekben fel nem sorolt, hasznosításra szánt hulladék szállítása esetén az ilyen szállításokra vonatkozó előzetes írásos beleegyezéssel kell biztosítani a legmegfelelőbb felügyeletet és ellenőrzést. Az ilyen eljáráshoz ennek megfelelően előzetes bejelentésre van szükség, amely az illetékes hatóságok számára kellő tájékoztatást biztosít az emberi egészség és a környezet védelméhez szükséges intézkedések meghozatalához. Az előzetes értesítésnek a hatóságok számára azt is lehetővé kell tennie, hogy indokolt kifogással élhessenek az ilyen szállításokkal szemben.

(15)

A III., a IIIA. vagy a IIIB. mellékletekben felsorolt, hasznosításra szánt hulladék szállítása esetén az ilyen szállítások felügyeletének és ellenőrzésének minimumszintjét, meghatározott kísérőadatok előírásával kell biztosítani.

(16)

A rendelet egységes alkalmazása, valamint a belső piac megfelelő működése érdekében, továbbá a hatékonyság miatt szükséges annak előírása, hogy a bejelentéseket a küldő ország illetékes hatóságán keresztül tegyék meg.

(17)

Ugyancsak fontos a pénzügyi garanciák vagy az ezekkel egyenértékű biztosítások rendszerének tisztázása.

(18)

A hulladéktermelőknek a környezetvédelmi szempontból helyes hulladékgazdálkodásra vonatkozó kötelezettségére tekintettel a hulladékszállításra vonatkozó bejelentőlapot és kísérődokumentumot – amennyiben lehetséges – a hulladéktermelőnek kell kiállítania.

(19)

A bejelentő számára eljárási garanciát kell nyújtani mind a jogbiztonság, mind pedig e rendelet egységes alkalmazásának és a belső piac megfelelő működésének biztosítása érdekében.

(20)

Az ártalmatlanításra szánt hulladék szállítása esetén a tagállamoknak számításba kell venni a földrajzi közelség, a hasznosítás elsődlegessége és az önellátás elveit közösségi és nemzeti szinten, a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (11) megfelelően, olyan – a Szerződéssel összhangban lévő – intézkedések foganatosításán keresztül, amelyek általában vagy részben tiltják a hulladékszállítást, vagy rendszeresen kifogást emelnek ellene. Figyelembe kell venni a 2006/12/EK irányelvben meghatározott követelményt, mely szerint a tagállamoknak a hulladékok ártalmatlanítására szolgáló létesítmények integrált és a célnak megfelelő hálózatát kell létrehozniuk, hogy ezzel a Közösség egészét képessé tegyék arra, hogy a hulladékok ártalmatlanítása terén önellátóvá váljon, valamint a tagállamokat arra, hogy e cél megvalósulásának irányában előre lépjenek, figyelembe véve a földrajzi körülményeket és bizonyos hulladékok esetében a különleges létesítmények iránti igényeket. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv (12) hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodásra szolgáló létesítmények az irányelvben meghatározott, elérhető legjobb technikákat a létesítmény engedélyének megfelelően alkalmazzák, továbbá, hogy a hulladék kezelésére a közösségi jogban a hulladékártalmatlanítással kapcsolatos, jogilag kötelező erővel rendelkező környezetvédelmi szabványokkal összhangban kerüljön sor.

(21)

A hasznosításra szánt hulladék szállítása esetén a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozó, hulladékgazdálkodásra szolgáló létesítmények az irányelvben meghatározott, elérhető legjobb technikákat a létesítmény engedélyének megfelelően alkalmazzák. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a hulladék kezelésére a közösségi jogban a hulladékhasznosítással kapcsolatos, jogilag kötelező erővel rendelkező környezetvédelmi szabványokkal, valamint – figyelembe véve a 2006/12/EK irányelv 7. cikke (4) bekezdését – az említett irányelvnek megfelelően kidolgozott hulladékgazdálkodási tervekkel összhangban kerüljön sor a közösségi jog által a hulladékhasznosítással vagy újrafeldolgozással kapcsolatban megállapított, jogilag kötelező erővel rendelkező kötelezettségek végrehajtásának biztosítása érdekében.

(22)

A hulladékkezelő létesítményekre és az egyedi hulladékanyagok kezelésére vonatkozó kötelező követelmények meghatározása közösségi szinten – az EU jogszabályokban már meglévő rendelkezéseken túl – hozzájárulhat a magas szintű környezetvédelem megteremtéséhez az egész Közösségben, segíthet az egyenlő piaci feltételek kialakításában az újrafeldolgozás területén, valamint annak biztosításában, hogy az újrafeldolgozás gazdaságilag működőképes belső piacának fejlődése ne ütközzön akadályokba. Ezért az újrafeldolgozáshoz kapcsolódóan szükséges az egyenlő piaci feltételek kialakítása közösségi szinten – szükség szerint bizonyos területeken közös szabályok alkalmazásán keresztül, a másodlagos nyersanyagok tekintetében is – az újrafeldolgozás minőségi javítása érdekében. A Bizottság szükség szerint és a gyakorlati szempontból legkorábbi időpontban terjesszen elő bizonyos hulladékok és bizonyos újrafeldolgozó létesítmények vonatkozásában ilyen szabályokra javaslatokat a hulladékgazdálkodási stratégiával kapcsolatos további vizsgálatai alapján, figyelembe véve a meglévő közösségi jogszabályokat, valamint a tagállamok jogszabályait. Bizonyos feltételek mellett addig is lehetséges olyan tervezett szállítmányok ellenzése, amelyeknél a kapcsolódó hasznosítás nincs összhangban a küldő országnak a hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti jogszabályaival. Addig is a Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie a helyzetet az új tagállamokba irányuló esetleges nem kívánatos hulladékszállítmányok tekintetében, és szükség esetén megfelelő javaslatokat kell előterjesztenie az ilyen helyzetek kezelésére.

(23)

A tagállamokat fel kell kérni annak biztosítására, hogy – az 1998. június 25-i, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jogról szóló UNECE egyezménynek (Aarhus Egyezmény) megfelelően – az illetékes hatóságok tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé a szállításokról szóló bejelentésekre vonatkozó tájékoztatást, amennyiben ezek az információk nem bizalmasak a nemzeti vagy közösségi jogszabályok szerint.

(24)

Rendelkezni kell arról, hogy ha a hulladékot az eredeti szándék szerint nem lehet feldolgozni, azt vissza kell vinni a küldő országba, vagy más módon hasznosítani vagy ártalmatlanítani kell.

(25)

Azt is kötelezővé kell tenni, hogy illegális szállításért felelős személy vigye vissza az adott hulladékot, vagy annak hasznosítására vagy ártalmatlanítására alternatív lépéseket tegyen. Amennyiben ez a személy elmulasztaná ennek megtételét, akkor – illetékességüktől függően – a küldő vagy a célország illetékes hatóságainak maguknak kell beavatkozniuk.

(26)

Az érintett országok környezetének védelme érdekében tisztázni kell annak a Bázeli Egyezménnyel összhangban megállapított tilalomnak a hatáskörét, amely bármilyen ártalmatlanításra szánt hulladék exportját megtiltja a Közösségből, kivéve ha az EFTA-országba (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) irányul.

(27)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes államai elfogadhatják a Közösségen belüli szállítmányokra kidolgozott ellenőrzési eljárásokat.

(28)

Az érintett országok környezetének védelme érdekében szintén tisztázni kell annak a Bázeli Egyezménnyel összhangban megállapított tilalomnak a hatáskörét is, amely a hasznosításra szánt veszélyes hulladék exportját tiltja meg olyan országba, amelyre az OECD-határozat nem vonatkozik. Különösen azon hulladékok listáját szükséges világossá tenni, amelyekre e tilalom vonatkozik, és biztosítani kell, hogy az tartalmazza a bázeli egyezmény II. mellékletében felsorolt hulladékokat is, nevezetesen a háztartásokból összegyűjtött hulladékokat és a háztartási hulladékok égetéséből származó maradékanyagokat.

(29)

A különleges rendelkezéseket fenn kell tartani azon nem veszélyes hulladék exportjának vonatkozásában, amelyek hasznosítására olyan országban kerül sor, amelyre az OECD-határozat nem alkalmazandó; egy későbbi időpontban rendelkezni kell e különleges rendelkezések egyszerűsítéséről.

(30)

A Közösségbe ártalmatlanítás céljából irányuló behozatalt meg kell engedni, amennyiben az exportáló ország részes fele a bázeli egyezménynek. A Közösségbe hasznosítás céljából irányuló behozatalt meg kell engedni, amennyiben az exportáló országra alkalmazandó az OECD-határozat, vagy az adott ország részes fele a bázeli egyezménynek. Egyéb esetekben azonban a behozatal csak akkor megengedhető, ha az exportáló országot a közösségi jogalkotással összeegyeztethető, és a bázeli egyezmény 11. cikkével összhangban lévő két- vagy többoldalú megállapodás vagy egyezség köti, kivéve ha ez válsághelyzet, béketeremtés, békefenntartás vagy háború miatt nem lehetséges.

(31)

Ezt a rendeletet a nemzetközi tengerjoggal összhangban kell alkalmazni.

(32)

E rendelet tükrözi a hulladékok tengerentúli országokba és területekre történő exportjának és az onnan történő importjának szabályait, amelyeket az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozat (13)(a továbbiakban: tengerentúli társulási határozat) állapít meg.

(33)

A 2006/12/EK irányelvvel és egyéb, a hulladékról szóló közösségi jogalkotással összhangban meg kell tenni a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy a Közösségen belül szállított és a Közösségbe behozott hulladék kezelése a szállítás teljes ideje alatt – ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást a célországban – az emberi egészség veszélyeztetése és a környezetre ártalmas eljárások vagy módszerek alkalmazása nélkül történjen. A Közösségből származó, nem tiltott exportot illetően törekedni kell annak biztosítására, hogy a hulladék kezelése környezeti szempontból eredményes és hatékony módon történjen a szállítás teljes ideje alatt, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást a célországban. A hulladékot fogadó létesítményt az emberi egészségre és a környezetvédelemre vonatkozó, a közösségi jogalkotásban meghatározott előírásokkal messzemenően azonos értékű szabványokkal összhangban kell üzemeltetni. Létre kell hozni a nem kötelező jellegű iránymutatások jegyzékét, amely útmutatásul szolgálhat a környezetvédelmi szempontból helyes kezeléshez.

(34)

A tagállamok e rendelet végrehajtásáról tájékoztatják a Bizottságot a bázeli egyezmény Titkárságához benyújtott jelentések útján, valamint egy külön kérdőív alapján.

(35)

Biztosítani kell a hajók szétszerelésének biztonságos és környezetvédelmi szempontból megfelelő irányítását az egészség és a környezet védelme érdekében. Továbbá meg kell jegyezni, hogy egy hajó hulladékká válhat a bázeli egyezmény 2. cikkében leírtak szerint, ugyanakkor más nemzetközi szabályok szerint hajónak tekinthető. Fontos emlékeztetni, hogy a munka folytatódik, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) és a Bázeli Egyezmény Titkársága közötti együttműködést bevonva, globális szintű kötelező erejű követelmények kidolgozására, melyek hatékony és tényleges megoldást biztosítanak a hajószétszerelés problémájára.

(36)

A hulladékszállítmányok ellenőrzésére vonatkozó hatékony nemzetközi együttműködés létfontosságú a veszélyes hulladék szállítása ellenőrzésének biztosításához. A Közösség és annak tagállamai, valamint a harmadik országok közötti információcsere, a felelősség megosztása és az együttműködésre való törekvés támogatandó a megfelelő hulladékkezelés biztosítása érdekében.

(37)

A 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban e rendelet bizonyos mellékleteit a Bizottságnak kell elfogadnia. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a mellékletek módosítására is, amely a tudományos és technikai fejlődés miatt, illetve a vonatkozó közösségi jogszabályokban vagy az OECD-határozathoz vagy a bázeli egyezményhez kapcsolódó eseményekben, vagy egyéb kapcsolódó nemzetközi egyezményekben vagy megállapodásokban bekövetkezett változások miatt válik szükségessé.

(38)

Az IC. mellékletben jelzett bejelentőlap és kísérődokumentum kitöltési útmutatójának elkészítése során a Bizottságnak – az OECD-határozat és a bázeli egyezmény figyelembevételével – meg kell határoznia többek között, hogy a bejelentőlap és a kísérődokumentum terjedelme lehetőség szerint két oldalon elférjen, és tartalmazza az IA. és IB. mellékletben lévő bejelentőlap és kísérődokumentum kitöltésének pontos időzítését, a II. melléklet figyelembevételével. Ezen túlmenően azokon a helyeken, ahol az OECD-határozat és a bázeli egyezmény terminológiája és követelményei eltérnek az e rendeletben használatosaktól, ezeket ki kell fejteni.

(39)

Tekintettel azokra a hulladékkeverékekre, amelyeket a IIIA. mellékletbe kell felvenni, többek között az alábbi információt kell figyelembe venni: a hulladék tulajdonságai, mint például lehetséges veszélyes jellemzők, szennyező potenciál és a hulladék fizikai állapota; a kezelés szempontjai, mint például a technológiai kapacitás a hulladék hasznosítására, illetve a hasznosítás műveletéből adódó környezeti előnyök, ideértve annak vizsgálatát, hogy akadályba ütközik-e a hulladéknak a környezetvédelmi szempontból helyes kezelése. A Bizottságnak törekednie kell e melléklet minél teljesebb elkészítésére e rendelet hatálybalépése előtt, de azt legkésőbb hat hónappal a hatálybalépés időpontja után be kell fejeznie.

(40)

A 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárás értelmében a Bizottságnak további intézkedéseket is el kell fogadnia e rendelet végrehajtásával kapcsolatosan. Ezeknek többek között magukban kell foglalniuk a pénzügyi garancia vagy azzal egyenértékű biztosítás kiszámításának módszerét, amelyet a Bizottságnak kell kidolgoznia lehetőleg e rendelet alkalmazásának időpontját megelőzően.

(41)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (14) összhangban el kell fogadni.

(42)

Mivel e rendelet célját – a környezet védelmének biztosítását a hulladék szállításakor – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az a rendelet hordereje és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a cél eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ALKALMAZÁSI KÖR ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Alkalmazási kör

(1)   E rendelet meghatározza a hulladékszállítással kapcsolatos eljárásokat és ellenőrzési rendszereket, a szállítás kiindulási pontjától, rendeltetési helyétől és útvonalától, a szállított hulladék típusától és a célállomáson a hulladék kezelésének típusától függően.

(2)   Ezt a rendeletet az alábbi hulladékszállításokra kell alkalmazni:

a)

a tagállamok közötti szállítás, amely Közösségen belül vagy harmadik országokon keresztül történik;

b)

harmadik országokból a Közösségbe történő behozatal;

c)

a Közösségből harmadik országokba történő kivitel;

d)

valamely harmadik országból egy másikba, a Közösség területén történő átszállítás.

(3)   Az alábbiak nem tartoznak e rendelet hatálya alá:

a)

a hajók vagy tengeri fúrótornyok szokásos működése közben keletkező hulladékok partra történő kirakása, beleértve a szennyvizet és visszamaradt anyagokat is, amennyiben az ilyen hulladék az 1978-as jegyzőkönyvvel módosított 1973-as, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (Marpol 73/78), vagy más kötelező erejű nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozik;

b)

a járműveken, vonatokon, repülőgépek és hajók fedélzetén keletkező hulladék a hasznosítás, vagy ártalmatlanítás érdekében történő kirakásáig;

c)

a radioaktív hulladékok tagállamok közötti szállításának, a Közösség területére történő be-, illetve az onnan történő kiszállításnak felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 3-i 92/3/Euratom tanácsi irányelv (15) 2. cikkének meghatározása szerinti radioaktív hulladékok szállítmányai;

d)

azok a hulladékszállítások, amelyekre az 1774/2002/EK rendelet engedélyezésre vonatkozó követelményei vonatkoznak;

e)

a 2006/12/EK irányelv 2. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii., iv. és v. alpontjában említett hulladékok szállítása, ha azokra olyan más jogszabály vonatkozik, amely hasonló rendelkezéseket tartalmaz;

f)

az Antarktisz-egyezmény környezetvédelmi jegyzőkönyve (1991) követelményei szerinti, a Közösség területére irányuló hulladékszállítmányok;

g)

fegyveres erők vagy a segélyszervezetek által válsághelyzetben, béketeremtő vagy békefenntartó műveletek során termelt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala, amennyiben a hulladékot az érintett fegyveres erők vagy a segélyszervezetek, vagy azok nevében eljárva, közvetlenül vagy közvetve szállítják a célországba. Ilyen esetekben az átszállítás és a Közösségben található célország valamennyi illetékes hatóságát előzetesen értesíteni kell a szállításról, illetve a célországról.

(4)   Hulladékoknak az Antarktiszról a Közösségen kívüli államokba a Közösség területén történő átszállítására a 36. és 49. cikket kell alkalmazni.

(5)   A kizárólag egy tagállamon belüli hulladékszállításra csak a 33. cikket kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„hulladék”: a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hulladék;

2.

„veszélyes hulladék”: a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hulladék (16);

3.

„hulladékkeverék”: két- vagy többfajta hulladék szándékos vagy véletlen összekeveréséből származó hulladék, amely a III., IIIB., IV. és IVA. mellékletben nem egy kód alá tartozik. Az olyan hulladékszállítmány, amely két- vagy többfajta hulladékból áll, de ahol az egyes hulladékfajták egymástól el vannak különítve, nem hulladékkeverék;

4.

„ártalmatlanítás”: a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti ártalmatlanítás;

5.

„ártalmatlanítást megelőző műveletek”: a 2006/12/EK irányelv IIA. mellékletében meghatározott D 13–D 15 jelű ártalmatlanítási műveletek;

6.

„hasznosítás”: a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti hasznosítás;

7.

„hasznosítást megelőző műveletek”: a 2006/12/EK irányelv IIB. mellékletében meghatározott R 12–R 13 jelű hasznosítási műveletek;

8.

„környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás”: mindazon gyakorlati lépések összességének megtétele annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékgazdálkodás oly módon valósuljon meg, amely óvja az emberi egészséget és a környezetet a hulladék által esetlegesen okozott káros hatásokkal szemben;

9.

„termelő”: akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik („eredeti termelő”) és/vagy bárki, aki előkészítő feldolgozási folyamatot, keverést vagy egyéb olyan műveletet végez, ami ezen hulladék jellegében vagy összetételében változást eredményez („új termelő”) (a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti meghatározás alapján);

10.

„birtokos”: a hulladék termelője vagy az a természetes vagy jogi személy, akinek a hulladék a birtokában van (a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti meghatározás alapján);

11.

„begyűjtő”: aki a 2006/12/EK irányelv 1. cikke (1) bekezdésének g) pontja szerinti meghatározás szerinti hulladékgyűjtéssel foglalkozik;

12.

„kereskedő” aki a vezető szerepet játssza a hulladék megvásárlásánál és azt követő eladásánál, ideértve azokat a kereskedőket is, akik nem lesznek fizikailag a hulladék birtokosai, a 2006/12/EK irányelv 12. cikke szerint;

13.

„közvetítő”: aki mások nevében intézi a hulladék hasznosítását vagy ártalmatlanítását, ideértve azokat az közvetítőket is, akik nem lesznek fizikailag a hulladék birtokosai, a 2006/12/EK irányelv 12. cikke szerint;

14.

„címzett”: az a személy vagy vállalkozás, akihez vagy amelyhez a hulladékot hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából elszállítják;

15.

„bejelentő”:

a)

egy tagállamból származó szállítmány esetében, az az e tagállam joghatósága alá tartozó természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a hulladékot elszállítani vagy elszállíttatni szándékozik, és akire vagy amelyre a bejelentési kötelezettség vonatkozik. A bejelentő az alábbi felsorolás sorrendje szerint kiválasztott személy vagy testület:

i.

az eredeti termelő; vagy

ii.

az az engedéllyel rendelkező új termelő, aki a szállítást megelőzően hajt végre műveleteket; vagy

iii.

az az engedéllyel rendelkező begyűjtő, aki a különböző kismennyiségű, azonos típusú, változó forrásokból begyűjtött hulladékból összeállítja a szállítmányt, amelynek kiindulási pontja egy meghatározott bejelentett helyen van; vagy

iv.

az a nyilvántartásba vett kereskedő, akit az i., ii. és iii. pontban meghatározott elsődleges/eredeti termelő, új termelő vagy engedéllyel rendelkező begyűjtő írásban meghatalmazott, hogy mint bejelentő járjon el a nevében;

v.

az a nyilvántartásba vett közvetítő, akit az i., ii. és iii. pontban meghatározott eredeti termelő, új termelő vagy engedéllyel rendelkező begyűjtő írásban meghatalmazott, hogy mint bejelentő járjon el a nevében;

vi.

amennyiben az i., ii., iii., iv., és adott esetben az v. pontban meghatározott személyek nem ismertek, vagy fizetésképtelenek, a birtokos.

Abban az esetben, ha a iv. vagy v. alpontban meghatározott bejelentő nem teljesíti a 22–25. cikkben megállapított visszavételi kötelezettségét, e visszavételi kötelezettség céljából a kereskedőt, vagy közvetítőt a nevében történő eljárásra felhatalmazó, az i., ii. és iii. pontokban meghatározott eredeti termelőt, új termelőt vagy engedéllyel rendelkező begyűjtőt kell megfelelően bejelentőnek tekinteni. A iv. vagy v. pontban meghatározott kereskedő, vagy közvetítő által bejelentett illegális szállítás esetén a kereskedőt, vagy közvetítőt felhatalmazó, az i., ii. és iii. pontban meghatározott személyt e rendelet alkalmazásában bejelentőnek kell tekinteni;

b)

nem tagországból származó hulladéknak a Közösség területére történő behozatala vagy tranzitja esetében a küldő ország joghatósága alá tartozó következő természetes vagy jogi személyek valamelyike, aki a hulladékot szállítani, illetve szállíttatni kívánja, vagy szállította, illetve szállíttatta:

i.

a küldő ország törvényei által kijelölt személy; vagy ha ilyen kijelölésére nem került sor;

ii.

a kivitel idején a hulladék birtokosa;

16.

„bázeli egyezmény”: a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezmény;

17.

„OECD-határozat”: az OECD Tanácsának a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló C(92)39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001)107 végleges határozata.

18.

„illetékes hatóság”:

a)

tagállam esetében, a tagállam által az 53. cikknek megfelelően kijelölt szerv; vagy

b)

olyan nem tagállam esetében, amely a bázeli egyezményben részes fél, az ezen ország által az egyezmény alkalmazásában, annak 5. cikkével összhangban kijelölt illetékes hatóság; vagy

c)

bármely, az a) és b) pont alá nem tartozó ország esetében az érintett ország vagy régió által kijelölt illetékes hatóság, vagy ha ilyen kijelölésére nem került sor, az országnak, vagy adott esetben a régiónak, az a szabályozó hatósága, amely joghatósággal rendelkezik az esettől függően a hasznosításra vagy ártalmatlanításra szánt, illetve a tranzit hulladékszállítások felett;

19.

„a küldő ország illetékes hatósága”: annak a területnek az illetékes hatósága, ahonnan a szállítmányt küldik, vagy küldeni kívánják;

20.

„a célország illetékes hatósága”: annak a területnek az illetékes hatósága, ahová a szállítmányt küldik, vagy küldeni kívánják, vagy ahol a hulladékot egy egyetlen ország nemzeti joghatósága alatt sem álló területen történő hasznosítás vagy ártalmatlanítás érdekében előzetesen felrakták;

21.

„tranzitország illetékes hatósága”: a küldő, illetve a célországtól eltérő ország illetékes hatósága, a célország illetékes hatósága, amelyen keresztül a szállítmányt átszállítják, vagy át kívánják szállítani;

22.

„küldő ország”: bármely ország, ahonnan hulladék elszállítását tervezik vagy végzik;

23.

„célország”: bármely ország, amelybe a hulladékok beszállítását tervezik vagy végzik hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából, vagy ahol a hulladékot egy egyetlen ország nemzeti joghatósága alatt sem álló területen történő hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából felrakták;

24.

„tranzitország”: bármely, a küldő államon vagy a rendeltetési államon kívüli állam, melynek területén keresztül hulladékok szállítását tervezik vagy végzik;

25.

„egy ország nemzeti joghatósága alatt álló terület”: bármely szárazföldi vagy tengeri területet, amelyen egy állam a nemzetközi joggal összhangban az emberi egészség vagy a környezet védelme tekintetében közigazgatási vagy szabályozási hatáskört gyakorol;

26.

„tengerentúli országok és területek”: a 2001/822/EK határozat IA. mellékletében felsorolt tengerentúli országok és területek;

27.

„közösségi kiviteli vámhivatal”: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (17) 161. cikke (5) bekezdésének meghatározása szerinti vámhivatal;

28.

„a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal”: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (18) 793. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerinti vámhivatal;

29.

„a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal”: a 2913/92/EGK rendelet 38. cikke (1) bekezdése szerinti vámhivatal, amelyekhez a hulladékot a Közösség vámterületére beléptetés céljából be kell szállítani;

30.

„behozatal”: a hulladék bármely módon történő belépése a Közösség területére, kivéve a Közösségen át történő tranzitját;

31.

„kivitel”: a hulladék bármely módon történő kilépése a Közösség területéről, kivéve a Közösségen át történő tranzitját;

32.

„tranzit”: a hulladéknak egy vagy több, a küldő és célországtól eltérő országon történő átszállítása vagy tervezett átszállítása;

33.

„fuvarozás”: a hulladék közúti, vasúti, légi, tengeri vagy belföldi folyami úton történő fuvarozása;

34.

„szállítás”: a hulladék hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából történő fuvarozása, amelyet az alábbi területekre terveznek, vagy azokon történik:

a)

két ország között; vagy

b)

egy ország és tengerentúli országok és területek, vagy más, az említett ország védelme alatt álló területek között; vagy

c)

egy ország és egy olyan szárazföldi terület között, amely a nemzetközi jog alapján egyetlen országnak sem része; vagy

d)

egy ország és az Antarktisz között; vagy

e)

egy országból, bármely fent említett területen keresztül; vagy

f)

egy országon belül, bármely fent említett területen keresztül, ha egy azonos országban kezdődik és végződik; vagy

g)

egy ország joghatósága alatt sem álló földrajzi területről egy országba;

35.

„illegális szállítás”: az olyan hulladékszállítás, amelyet úgy bonyolítanak le, hogy:

a)

nem jelentik be azt az e rendeletben előírt módon az összes érintett illetékes hatóságnak; vagy

b)

az e rendeletben előírt módon az érintett illetékes hatóságok engedélye nélkül; vagy

c)

az érintett illetékes hatóságok engedélyét hamisítással, megtévesztéssel vagy csalással szerzik meg; vagy

d)

a bejelentőlapon vagy a kísérődokumentumban külön fel nem tüntetett módon történik; vagy

e)

az közösségi vagy nemzetközi szabályokat sértő hasznosításhoz vagy ártalmatlanításhoz vezet; vagy

f)

ellentétes a 34., 36., 39., 40., 41. és 43. cikkel; vagy

g)

amely a 3. cikk (2) és (4) bekezdésében említett hulladékszállítással összefüggésben az alábbiak egyikéből ered:

i.

a hulladékról kiderült, hogy a III, IIIA. vagy IIIB. mellékletben nem szerepel; vagy

ii.

a 3. cikk (4) bekezdésének megsértése;

iii.

a szállítás a VII. mellékletben szabályozott dokumentumban fel nem tüntetett módon történik.

II. CÍM

A KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSOK HARMADIK ÁLLAMON KERESZTÜL VAGY ANÉLKÜL

3. cikk

Általános eljárási keretek

(1)   Az alábbi hulladékok szállítása az e cím rendelkezéseiben meghatározott előzetes írásos bejelentéshez és engedélyezéshez kötött:

a)

ha ártalmatlanítási művelet elvégzése céljából történik:

minden hulladék;

b)

ha hasznosítási művelet elvégzése céljából történik:

i.

a IV. mellékletben felsorolt hulladékok, melyek magukban foglalják többek között a bázeli egyezmény II. és VIII. mellékletében felsorolt hulladékokat is;

ii.

a IVA. mellékletben felsorolt hulladékok;

iii.

azok a hulladékok, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá soroltak be;

iv.

azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá soroltak be.

(2)   Az alábbi hasznosításra szánt hulladékok szállítására a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények vonatkoznak, ha a szállított hulladék mennyisége meghaladja a 20 kg-ot:

a)

a III. vagy IIIB. mellékletben felsorolt hulladék;

b)

azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III. mellékletben nem egy kód alá soroltak be, és két vagy több, a III. mellékletbe sorolt hulladék keverékei, feltéve hogy e keverékek összetétele nem akadályozza a környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításukat, és feltéve hogy ezeket a keverékeket a IIIA. melléklet felsorolja, az 58. cikkel összhangban.

(3)   A III. mellékletben felsorolt hulladékok esetében kivételes esetben a vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, mintha azok a IV. mellékletben felsorolt hulladékok lennének, ha a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében szereplő bármely veszélyes jellemzővel rendelkeznek. Ezeket az eseteket az 58. cikkel összhangban kell kezelni.

(4)   A fizikai és vegyi tulajdonságaik megállapítása vagy hasznosításra vagy ártalmatlanításra való alkalmasságuk meghatározása érdekében kifejezetten laboratóriumi vizsgálatra szánt hulladékok szállítása nem esik az (1) bekezdésben meghatározott előzetes írásbeli bejelentési vagy engedélyezési eljárás alá, ezekre ehelyett a 18. cikk eljárási követelményeit kell alkalmazni. A laboratóriumi vizsgálatra szánt hulladéknak a mentesítés alá eső mennyiségét a vizsgálat megfelelő végrehajtásához ésszerűen szükséges minimális mennyiségben kell megállapítani minden egyes esetben, de ez nem lehet több 25 kg-nál.

(5)   A háztartásokból összegyűjtött vegyes települési hulladékoknak (hulladékbejegyzés: 20 03 01) – ideértve az egyéb termelőktől származó ilyen hulladékokat is – a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítménybe szállítására e rendelettel összhangban ugyanazok a rendelkezések vonatkoznak, mint az ártalmatlanításra szánt hulladékok szállítására.

1. FEJEZET

Az előzetes írásbeli bejelentés és engedélyezés

4. cikk

A bejelentés

Ha a bejelentő a 3. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett módon kíván hulladékot szállítani, ezt előzetesen írásban bejelentést kell tennie a küldő ország illetékes hatósága részére, illetve azon keresztül, és általános bejelentés megtétele esetén meg kell felelnie a 13. cikkben foglaltakkal.

A bejelentés megtétele során az alábbi követelményeknek kell teljesülni:

1.

A bejelentőlap és a kísérődokumentum:

A bejelentés az alábbi okmányokkal történik:

a)

az IA. melléklet szerinti bejelentőlap; és

b)

az IB. melléklet szerinti kísérődokumentum.

Bejelentéskor a bejelentőnek ki kell töltenie a bejelentőlapot, és, ahol szükséges, a kísérődokumentumot.

Amennyiben a bejelentő nem az eredeti termelő a 2. cikk 15. pontja a) pontjának i. alpontja értelmében, a bejelentőnek gondoskodnia kell arról, hogy a termelő vagy a 2. cikk 15. pontja a) pontjának ii. vagy iii. alpontjában szereplő személyek egyike, ha ez megoldható, szintén aláírja az IA. melléklet szerinti bejelentőlapot.

A bejelentőlap és a kísérődokumentum megjelentetéséről a küldő állam illetékes hatósága gondoskodik.

2.

A bejelentőlapon és a dokumentumban szereplő információk és dokumentáció:

A bejelentő köteles a bejelentőlapon feltüntetni vagy ahhoz csatolni a II. melléklet 1. részében felsorolt információkat és dokumentumokat. A bejelentő a bejelentés idején lehetséges mértékben köteles a kísérődokumentumban feltüntetni vagy ahhoz csatolni a II. melléklet 2. részében felsorolt információkat és dokumentumokat.

A bejelentést akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a küldő ország illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a bejelentőlapot és a kísérődokumentumot az első albekezdésnek megfelelő módon töltötték ki.

3.

Kiegészítő információk és dokumentáció:

Bármely érdekelt illetékes hatóság kérésére, a bejelentő köteles kiegészítő információkkal és dokumentációval is szolgálni. A kérhető kiegészítő információk és dokumentáció felsorolását a II. melléklet 3. része tartalmazza.

A bejelentést akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha a célország illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a bejelentőlapot és a kísérődokumentumot kitöltötték, és a II. melléklet 1. és 2. részében felsorolt információkat és dokumentációt csatolták, továbbá e bekezdésnek megfelelően és a II. melléklet 3. részében felsorolt módon kért kiegészítő információt és dokumentációt átadták.

4.

A bejelentő és a címzett közötti szerződés megkötése:

A bejelentő az 5. cikkben foglalt szerződést köti meg a címzettel a bejelentett hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására.

A szerződés bizonyítékát vagy a létezését tanúsító nyilatkozatot az IA. melléklettel összhangban a bejelentéssel egyidejűleg át kell adni az érintett illetékes hatóságoknak. A bejelentő vagy a címzett köteles az érintett illetékes hatóságok kérésére a szerződés, vagy a bizonyíték másolatát átadni, az illetékes hatóságot kielégítő módon.

5.

Pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás létesítése:

A 6. cikkben foglaltak szerint pénzügyi garanciát, vagy ezzel egyenértékű biztosítást kell nyújtani. A bejelentő köteles ilyen értelmű nyilatkozatot tenni az IA. melléklet szerinti bejelentőlap megfelelő részének kitöltésével.

A pénzügyi garanciát, vagy ezzel egyenértékű biztosítást (vagy, ha az illetékes hatóság ehhez hozzájárul, a garancia vagy biztosítás igazolását vagy a létezését tanúsító nyilatkozatot) a bejelentőlap részeként a bejelentéskor kell szolgáltatni, vagy ha az illetékes hatóság a nemzeti jogszabályoknak megfelelően hozzájárul, a szállítás megkezdése előtt.

6.

A bejelentés tartalma:

A bejelentés kiterjed a hulladéknak az eredeti küldési helyéről kezdődő szállítására, a hasznosításra és az ártalmatlanításra, beleértve az azokat megelőző műveleteket is.

Ha egy, az első célországtól eltérő országban kerül sor utólagos megelőző műveletekre, a bejelentésben fel kell tüntetni a végleges kezelési műveletet és rendeltetési helyet, és a 15. cikk f) pontját kell rá alkalmazni.

Minden bejelentés csak egy hulladékazonosító kódra vonatkozhat, kivéve az alábbi eseteket:

a)

azok a hulladékok, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. melléklet nem egy kód alá soroltak be. Ebben az esetben csak egy hulladékot szabad megjelölni;

b)

azok a hulladékkeverékek, amelyeket a III., IIIB., IV. vagy IVA. melléklet nem egy kód alá soroltak be, kivéve ha a IIIA. mellékletben szerepelnek. Ebben az esetben, fontossági sorrendben fel kell tüntetni a hulladék minden egyes összetevőjének a kódját.

5. cikk

Szerződés

(1)   Minden bejelentési kötelezettség alá eső hulladékszállítás esetén a bejelentő és a címzett köteles szerződést kötni a bejelentett hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására.

(2)   A szerződésnek a bejelentés időpontjában megkötöttnek és érvényesnek kell lennie, és a szállítás teljes tartamára kell szólnia, a 15. cikk e) pontjának, 16. cikk e) pontjának, vagy adott esetben a 15. cikk d) pontjának megfelelő igazolás kiadásáig.

(3)   A szerződésben meg kell határozni az alábbi kötelezettségeket:

a)

a 22. cikknek és a 24. cikk (2) bekezdésének megfelelően a bejelentőnek azon kötelezettsége, hogy visszavegye a hulladékot, ha a szállítást nem az eredeti szándéknak megfelelően, vagy illegális szállításként hajtják végre;

b)

a 24. cikk (3) bekezdésének megfelelően a címzettnek azon kötelezettsége, hogy hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa a hulladékot, ha a szállítást illegális szállításként hajtják végre;

c)

a létesítménynek azon kötelezettsége, hogy a 16. cikk e) pontjának megfelelően igazolást adjon arról, hogy a hulladékot a bejelentésnek, és az abban megállapított feltételeknek, valamint e rendelet követelményeinek megfelelően hasznosították vagy ártalmatlanították.

(4)   Ha a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletre szánják, a szerződésnek a következő kiegészítő kötelezettségeket kell tartalmaznia:

a)

a 15. cikk d) pontjának, és adott esetben a 15. cikk e) pontjának megfelelően a rendeltetési létesítménynek tanúsítani kell, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása a bejelentésnek, és az abban szereplő feltéte leknek, valamint e rendelet követelményeinek megfelelően megtörtént; és

b)

adott esetben a címzettnek be kell jelenteni az eredeti küldő ország eredetileg illetékes hatóságánál a 15. cikk f) pontja ii. alpontjának megfelelően.

(5)   Ha a hulladékot két, egyazon jogi személy ellenőrzése alatt álló létesítmény között szállítják, akkor ezt a szerződést helyettesítheti a szóban forgó jogi személy hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vállalkozó nyilatkozata.

6. cikk

Pénzügyi garancia

(1)   Minden bejelentési kötelezettség alá tarozó hulladék szállítása pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás nyújtásához kötött, amelynek az alábbiakat kell fedeznie:

a)

fuvarozási költségek;

b)

a hasznosítás vagy ártalmatlanítás költségei, beleértve a szükséges előkezelési műveletek költségét is; és

c)

90 napos tárolás költsége.

(2)   A pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást az alábbiakkal kapcsolatosan felmerülő fedezésére szánják:

a)

azokban az esetekben, amikor a szállítás, vagy a hasznosítás, vagy az ártalmatlanítás nem fejeződhet be az eredeti szándéknak megfelelően, a 22. cikkben említett módon; és

b)

azokban az esetekben, amikor a szállítást, vagy hasznosítást, vagy az ártalmatlanítást illegálisan hajtják végre, a 24. cikkben említett módon.

(3)   A pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást a bejelentőnek vagy egy, a nevében eljáró természetes vagy jogi személynek kell nyújtania, és a bejelentés időpontjában érvényes, vagy ha a pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást engedélyező illetékes hatóság engedélyezi, legkésőbb a szállítás megkezdésekor, és a bejelentett szállítmányra kell alkalmazni, legkésőbb a szállítás megkezdésekor.

(4)   A pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást a küldő ország illetékes hatósága hagyja jóvá a forma, a szöveg és a fedezet tekintetében.

Mindazonáltal, a Közösségbe történő behozatal esetén, a közösségi célország illetékes hatósága felülvizsgálja a fedezet összegét, és, szükség esetén, kiegészítő pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást hagy jóvá.

(5)   A pénzügyi garanciának vagy ezzel egyenértékű biztosításnak érvényesnek kell lennie, és fedezetet kell nyújtania a bejelentett szállításra és a bejelentett hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának befejezésére.

A pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást fel kell szabadítani, ha az érintett illetékes hatóság megkapta a 16. cikk e) pontjában, vagy adott esetben, hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet vonatkozásában a 15. cikk e) pontjában említett tanúsítványt.

(6)   Az (5) bekezdés rendelkezéseitől eltérve, ha a szállítás hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletek elvégzése érdekében történik, és a célországban további hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletet hajtanak végre, a pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást meg lehet szüntetni, amikor a hulladék elhagyja az előkezelő létesítményt, és az érintett illetékes hatóság megkapta a 15. cikk d) pontjában említett tanúsítványt. Ebben az esetben, a hasznosító és ártalmatlanító létesítményig történő továbbszállítás fedezetére új pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást kell nyújtani, kivéve ha a célország illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy ilyen pénzügyi garanciára vagy ezzel egyenértékű biztosításra nincs szükség. Ilyen körülmények között, az a célország illetékes hatósága felel azokért a kötelezettségekért, amelyek illegális szállítás esetén, vagy akkor terhelik, ha a hulladékot azért kell visszavenni, mert a szállításra, a hasznosításra, vagy az ártalmatlanításra nem kerülhet sor az eredeti szándéknak megfelelően.

(7)   Az a Közösségen belüli illetékes hatóság, amelyik a pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást jóváhagyta, rendelkezik felette, és felhasználhatja az összeget a 23. és 25. cikkben foglalt kötelezettségek teljesítésére történő kifizetésekre, beleértve a más hatóságok céljaira történő kifizetéseket is.

(8)   A 13. cikk szerinti általános bejelentés esetén az általános bejelentés egészére történő fedezet nyújtása helyett az általános bejelentés részeire fedezetet nyújtó pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás is nyújtható. Ilyen esetekben a pénzügyi garanciát vagy az ezzel egyenértékű biztosítást a legkésőbb az általuk fedezett bejelentett szállítás kezdetekor kell alkalmazni a szállítmányra.

A pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást fel kell szabadítani, ha az érintett illetékes hatóság megkapta a 16. cikk e) pontjában, illetve az ideiglenes hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek tekintetében adott esetben a 15. cikk e) pontjában említett tanúsítványt. A (6) bekezdés értelemszerűen alkalmazandó.

(9)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e cikknek megfelelően elfogadott nemzeti jogszabályi rendelkezésekről.

7. cikk

A bejelentésnek a küldő ország illetékes hatósága általi továbbítása

(1)   A 4. cikk 2. pontjának második albekezdésében szereplő, az előírásoknak megfelelően megtett bejelentés kézhezvételekor a küldő ország illetékes hatósága a bejelentés egy példányát magánál tartja, és továbbítja a bejelentést a célország illetékes hatóságának, egyidejűleg másolatokat is küldve a tranzitország illetékes hatósága részére, és tájékoztatja a bejelentőt a továbbításról. Ezt a bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül kell megtenni.

(2)   Ha a bejelentést nem az előírásoknak megfelelően tették meg, a küldő ország illetékes hatósága a 4. cikk 2. pontjának második albekezdésével összhangban információt és dokumentációt kér a bejelentőtől.

Ezt a bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül kell megtenni.

Ilyen esetekben a küldő ország illetékes hatóságának a kért információ és/vagy dokumentáció kézhezvételét követően három munkanap áll a rendelkezésére az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére.

(3)   A 4. cikk 2. pontjának második albekezdése szerinti előírásoknak megfelelően megtett bejelentést követően a küldő ország illetékes hatósága három munkanapon belül dönthet úgy is, hogy nem foglalkozik a bejelentéssel, ha a 11. és 12. cikknek megfelelően kifogásai vannak a szállítással szemben.

A döntéséről és ezekről a kifogásokról haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt.

(4)   Ha a küldő ország illetékes hatósága a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül nem továbbította a bejelentést az (1) bekezdésnek megfelelően, a bejelentő kérésére a hatóság indokolni köteles eljárását. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó arra az esetre, amikor a (2) bekezdésben említett információkérésnek nem tettek eleget.

8. cikk

Az érintett illetékes hatóságok általi információ- és dokumentációkérés és a célország illetékes hatósága általi visszaigazolás

(1)   A bejelentésnek a küldő ország illetékes hatósága általi továbbítását követően, ha bármely érintett illetékes hatóság a 4. cikk 3. pontjának második albekezdésében említett módon úgy ítéli meg, hogy kiegészítő információra és dokumentációra van szükség, a bejelentőt felszólítják az ilyen információ és dokumentáció szolgáltatására, és a kérésről értesítik a többi illetékes hatóságot. Ezt a bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül kell megtenni. Ilyen esetekben az érintett illetékes hatóságnak a kért információ és dokumentáció kézhezvételét követően három munkanap áll a rendelkezésére a célország illetékes hatóságának értesítésére.

(2)   Amennyiben az a célország illetékes hatósága úgy ítéli meg, hogy a bejelentést megfelelő módon töltötték ki a 4. cikk 3. pontjának második albekezdése szerint, visszaigazolást küld a bejelentőnek és másolatot az érintett illetékes hatóságoknak. Ezt a megfelelően kitöltött bejelentés kézhezvételét követő három munkanapon belül kell megtenni.

(3)   Ha a célország illetékes hatósága a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül nem igazolta vissza a (2) bekezdésnek megfelelően a bejelentést, a bejelentő kérésére a hatóság indokolni köteles eljárását.

9. cikk

A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatóságának engedélye és a szállítási, hasznosítási vagy ártalmatlanítási határidők

(1)   A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatóságának a célország illetékes hatóságának a 8. cikknek megfelelő visszaigazolása megküldésétől számítva 30 nap áll a rendelkezésére, hogy a bejelentett szállítás tekintetében megtegye valamely alábbi tartalmú, megfelelően indokolt írásos határozatot:

a)

feltétel nélküli engedély;

b)

a 10. cikknek megfelelő, feltételekhez kötött engedély; vagy

c)

a 11. és 12. cikknek megfelelő kifogások emelése.

Hallgatólagos engedélyt lehet feltételezni az illetékes tranzithatóság részéről, ha az említett 30 napos határidőn belül nem nyújt be kifogást.

(2)   A célország, a küldő ország és adott esetben a tranzitország illetékes hatósága az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül írásban továbbítja a határozatát és annak indokolását a bejelentőnek, és azok másolatait a többi érintett illetékes hatóságnak.

(3)   A célország, a küldő ország és adott esetben a tranzitország illetékes hatósága a bejelentőlap vagy annak másolatainak lebélyegzésével, aláírásával és keltezésével adja meg az írásbeli engedélyét.

(4)   A tervezett szállítás írásbeli engedélye a kibocsátását követő egy naptári évvel, vagy a bejelentőlapon szereplő későbbi időpontban jár le. Mindazonáltal, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az érintett illetékes hatóságok ennél rövidebb érvényességi időtartamot jelölnek meg.

(5)   A tervezett szállítás hallgatólagos engedélye az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőt követő egy naptári év elteltével jár le.

(6)   A tervezett szállítás csak a 16. cikk a) és b) pontjában foglalt követelmények teljesítése után kezdhető meg és folytatható le, és csak valamennyi illetékes hatóság írásos vagy hallgatólagos engedélyének érvényességi határidején belül.

(7)   A tervezett szállítmány hasznosítását vagy ártalmatlanítását legkésőbb egy évvel azután be kell fejezni, hogy a hulladék a létesítménybe megérkezett, amennyiben az érintett illetékes hatóságok rövidebb határidőt nem jelölnek meg.

(8)   Az illetékes hatóságok visszavonják az engedélyt, amennyiben a tudomásukra jut, hogy:

a)

a hulladék összetétele nem azonos azzal, amit bejelentettek; vagy

b)

a szállításra előírt feltételeket nem tartották be; vagy

c)

a hulladékot nem a műveletet végrehajtó létesítményre szóló engedéllyel megegyező módon hasznosították vagy ártalmatlanították; vagy

d)

a hulladék szállítására, hasznosítására vagy ártalmatlanítására nem a bejelentőlapon és a kísérődokumentumban szereplő, vagy azokhoz csatolt információnak megfelelően kerül vagy került sor.

(9)   Az engedély visszavonását hivatalos értesítés formájában kell a bejelentő tudomására hozni, egyidejűleg másolat küldésével a többi érintett illetékes hatóságnak és a címzettnek.

10. cikk

A szállítás feltételei

(1)   A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatósága a 8. cikkel összhangban kiadott visszaigazolása elküldésének időpontját követő 30 napon belül, megállapíthatja a bejelentett szállításra vonatkozó engedély feltételeit. Az ilyen feltételek a 11. vagy 12. cikkben meghatározott egy vagy több indokon alapulhatnak.

(2)   A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatósága az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül megállapíthatja a hulladéknak a joghatóságuk alá tartozó területen történő szállításának feltételeit is. Az ilyen szállítási feltételek nem lehetnek szigorúbbak, mint a teljes mértékben a saját joghatóságukon belül megvalósuló, hasonló jellegű szállítmányok esetében, és kellően figyelembe kell venniük a meglévő megállapodásokat, különösen a tárgyra vonatkozó nemzetközi megállapodásokat.

(3)   A célország, a küldő ország és a tranzitország illetékes hatósága az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül feltételként megállapíthatja azt is, hogy a engedélyt visszavontnak kell tekinteni, ha a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás legkésőbb a bejelentett szállítás megkezdésekor a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően nem alkalmazhatók.

(4)   A feltételeket a feltételeket megállapító illetékes hatóság írásban köteles közölni a bejelentővel, egyidőben másolatot küldve az érintett illetékes hatóságok részére is.

A feltételeket az érintett illetékes hatóság köteles a bejelentőlapon feltüntetni, vagy ahhoz csatolni.

5.   A célország illetékes hatósága – az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül – feltételt szabhat arra, hogy a fogadó létesítmény rendszeres nyilvántartást vezessen a bejövő, kimenő hulladékokról és/vagy azok egyenlegéről, valamint a kapcsolódó hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletekről, a bejelentés tartalmának megfelelően, annak érvényességi idejére. Ezeket a nyilvántartásokat a létesítményért jogilag felelős személynek kell aláírni, és a célország illetékes hatóságának megküldeni, a bejelentett hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet befejezését követő egy hónapon belül.

11. cikk

Az ártalmatlanításra szánt hulladék szállításával szembeni kifogás

(1)   Ha bejelentés érkezett egy tervezett ártalmatlanításra szánt hulladékszállítmányról, a célország és a küldő ország illetékes hatóságai, a 8. cikkel összhangban kiadott visszaigazolás elküldésének időpontját követő 30 napon belül, az alábbi indokok közül egy vagy több alapján, a Szerződéssel összhangban kifogást emelhet:

a)

a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás nem lenne összhangban a 2006/12/EK irányelvben foglalt, Közösségi és nemzeti szinten végrehajtandó közelség elvével, a hasznosítás elsőbbségével és az önellátás elvével, amelyek alapján a hulladékszállítás általában és részlegesen is megtiltható, vagy szisztematikusan kifogás emelhető ellene; vagy

b)

a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás nem lenne összhangban a környezetvédelemre, közrendre, közbiztonságra vagy egészségvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal a kifogással élő országban véghezvitt cselekményekkel kapcsolatban; vagy

c)

a bejelentőt vagy a címzettet már korábban elítélték illegális hulladékszállítás vagy más, környezetvédelemmel kapcsolatos jogellenes cselekmény miatt. Ebben az esetben a küldő ország és a célország illetékes hatóságai a nemzeti jogszabályokkal összhangban elutasíthatnak minden, az érintett személlyel kapcsolatos szállítást; vagy

d)

a bejelentő vagy a létesítmény korábbi szállítások során ismételten megszegte a 15. és 16. cikk rendelkezéseit; vagy

e)

a tagállam élni kíván a bázeli egyezmény 4. cikk (1) bekezdése szerinti azon jogával, hogy megtiltja a veszélyes, vagy az Egyezmény II. mellékletében felsorolt egyéb hulladék behozatalát; vagy

f)

a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás ellentétben áll az érintett tagállam(ok), illetve a Közösség által megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségekkel; vagy

g)

a tervezett szállítás vagy ártalmatlanítás nincs összhangban a 2006/12/EK irányelvvel és különösen annak 5. és 7. cikkével földrajzi körülmények és annak figyelembevételekor, hogy bizonyos hulladékfajtákhoz különleges berendezésekre van szükség:

i.

annak érdekében, hogy közösségi és nemzeti szinten is teljesüljön az önellátás elve;

ii.

olyan esetekben, amikor a létesítménynek egy közelebbi forrásból származó hulladékot kell ártalmatlanítania, és az illetékes hatóság elsőbbséget ad az ilyen hulladéknak; vagy

iii.

annak biztosítására, hogy a szállítmányok összhangban legyenek a hulladékgazdálkodási tervekkel; vagy

h)

a hulladékot olyan létesítményben fogják kezelni, amely 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozik, de nem alkalmazza a létesítmény engedélyének megfelelően az említett irányelv 9. cikke (4) bekezdésében meghatározott elérhető legjobb technikákat; vagy

i)

a hulladék magánháztartásokból begyűjtött, vegyes települési hulladék (hulladékbejegyzés: 20 03 01); vagy

j)

az érintett hulladékot nem a közösségi jogban megállapított ártalmatlanítási műveletekre vonatkozó jogilag kötelező erejű környezetvédelmi szabványai betartásával kezelnék (azokban az esetekben is, ha ideiglenes eltéréseket engedélyeztek).

(2)   A tranzit szerinti illetékes hatóság(ok) az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül indokolt kifogást emelhetnek az (1) bekezdés b), c), d) és f) pontja alapján.

(3)   Amennyiben a küldő tagállamban évente olyan kis mennyiségben állítanak elő veszélyes hulladékot, hogy új különleges ártalmatlanító berendezéseknek abban az országban való üzembe helyezése gazdaságtalan lenne, az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni.

A célország illetékes hatósága együttműködik a küldő ország illetékes hatóságával, ha az úgy ítéli meg, hogy ezt a bekezdést, és nem az (1) bekezdés a) pontját kell alkalmazni, a kérdés kétoldalú megoldása érdekében.

Ha nem tudnak kielégítő megoldást találni, az ügyet bármely tagállam a Bizottság elé viheti. A Bizottság ezt követően határoz a kérdésben a 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében foglalt eljárással összhangban.

(4)   Ha az (1) bekezdésében említett 30 napos határidőn belül az illetékes hatóságok meggyőződtek arról, hogy a kifogással érintett problémákat megoldották, haladéktalanul írásban értesítik a bejelentőt, egyidőben másolatot küldve a címzettnek és a többi érintett illetékes hatóságnak.

(5)   Ha a kifogással érintett problémákat az (1) bekezdésében említett 30 napos határidőn belül nem oldották meg, a bejelentés érvényét veszti. Amennyiben a bejelentő továbbra is végre kívánja hajtani a szállítást, új bejelentést kell benyújtania, kivéve ha az összes érintett illetékes hatóság és a bejelentő ettől eltérően meg tud állapodni.

(6)   A tagállamok által az (1) bekezdés a) pontjával összhangban hozott intézkedésekről, amelyek alapján a hulladékszállítás általában és részlegesen is megtiltható, vagy szisztematikusan kifogás emelhető, vagy az (1) bekezdés e) pontjával összhangban hozott intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot.

12. cikk

A hasznosításra szánt hulladék szállításával szembeni kifogás

(1)   Ha bejelentés érkezett egy tervezett hasznosításra szánt hulladékszállítmányról, a célország és a küldő ország illetékes hatóságai, a 8. cikkel összhangban kiadott visszaigazolás elküldésének időpontját követő 30 napon belül, az alábbi indokok közül egy vagy több alapján, a Szerződéssel összhangban kifogást emelhet:

a)

a tervezett szállítás vagy hasznosítás nem lenne összhangban a 2006/12/EK irányelvvel és különösen annak 3., 4., 7. és 10. cikkével; vagy

b)

a tervezett szállítás vagy hasznosítás nem lenne összhangban a környezetvédelemre, közrendre, közbiztonságra vagy egészségvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal a kifogással élő országban véghezvitt cselekményekkel kapcsolatban; vagy

c)

a tervezett szállítás vagy hasznosítás nem lenne összhangban a küldő ország hulladékhasznosításra vonatkozó nemzeti jogszabályaival, ideértve azt az esetet is, amikor a tervezett szállítmányt olyan létesítményben kívánják hasznosítani, amely az adott hulladékra alacsonyabb kezelési szabványokkal rendelkezik, mint a küldő ország létesítményei, a belső piac megfelelő működésének biztosítása mellett;

Ez nem alkalmazható, ha:

i.

létezik közösségi jogszabály, különösen a hulladékra vonatkozóan, és ha a közösségi jogszabályt átültető nemzeti jogszabály által előírt követelmények legalább olyan szigorúak, mint a közösségi jogszabályban megállapított követelmények;

ii.

a célországban a hasznosítási művelet olyan feltételek mellett megy végbe, melyek nagymértékben egyenértékűek a küldő ország nemzeti jogszabályaiban előírtakkal;

iii.

a küldő országnak az i. pont alá tartozóktól eltérő nemzeti jogszabályait, nem jelentették be a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásainak szabályairól szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK irányelvvel (19) összhangban, ahol ezt az említett irányelv megköveteli; vagy

d)

a bejelentőt vagy a címzettet már korábban elítélték illegális hulladékszállítás vagy más, környezetvédelemmel kapcsolatos jogellenes cselekmény miatt. Ebben az esetben a küldő ország és a célország illetékes hatóságai a nemzeti jogszabályokkal összhangban elutasíthatnak minden, az érintett személlyel kapcsolatos szállítást; vagy

e)

a bejelentő vagy a létesítmény korábbi szállítások során ismételten megszegte a 15. és 16. cikk rendelkezéseit;

f)

a tervezett szállítás vagy hasznosítás ellentétben áll az érintett tagállam vagy tagállamok által megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségekkel; vagy

g)

a hasznosítható és a nem hasznosítható hulladék aránya, a véglegesen hasznosítható anyagok becsült értéke vagy a hasznosítás költsége és a nem hasznosítható hányad ártalmatlanításának a költsége gazdasági és/vagy környezetvédelmi szempontokra tekintettel nem indokolja a hasznosítást; vagy

h)

a szállított hulladékot ártalmatlanításra és nem a hasznosításra szánták; vagy

i)

a hulladékot olyan létesítményben fogják kezelni, amely a 96/61/EK irányelv hatálya alá tartozik, de nem alkalmazza a létesítmény engedélyének megfelelően az említett irányelv 9. cikke (4) bekezdésében meghatározott elérhető legjobb technikákat; vagy

j)

az érintett hulladékot nem a közösségi jogban megállapított hasznosítási műveletekre vonatkozó jogilag kötelező erejű környezetvédelmi szabványai vagy jogilag kötelező ártalmatlanítási vagy újrafeldolgozási követelmények betartásával kezelnék (azokban az esetekben is, ha ideiglenes eltéréseket engedélyeztek); vagy

k)

az érintett hulladékot nem a 2006/12/EK irányelv 7. cikke alapján kidolgozott hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően kezelnék, a közösségi jog által megállapított jogilag kötelező ártalmatlanítási vagy újrafeldolgozási követelmények végrehajtásának biztosítása érdekében.

(2)   A tranzitország illetékes hatósága(i) az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül, kizárólag az (1) bekezdés b), d), e) és f) pontja alapján, indokolt kifogást terjeszthetnek elő.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül az illetékes hatóságok meggyőződtek arról, hogy a kifogással érintett problémákat megoldották, haladéktalanul írásban értesítik a bejelentőt, egyidőben másolatot küldve a címzettnek és a többi érintett illetékes hatóságnak.

(4)   Ha a kifogással érintett problémákat az (1) bekezdésben említett 30 napos határidőn belül nem oldották meg, a bejelentés érvényét veszti. Amennyiben a bejelentő továbbra is végre kívánja hajtani a szállítást, új bejelentést kell benyújtania, kivéve ha az összes érintett illetékes hatóság és a bejelentő ettől eltérően meg tud állapodni.

(5)   Az illetékes hatóságok által az (1) bekezdés c) pontjával összhangban előterjesztett kifogásokról a tagállamok az 51. cikkel összhangban jelentést tesznek a Bizottságnak.

(6)   A küldő tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot azokról a nemzeti törvényekről és jogszabályokról, amelyekre hivatkozva és az (1) bekezdés c) pontja alapján az illetékes hatóságok a kifogást emelték, és közli, hogy mely hulladékra vagy hulladékhasznosítási műveletre nézve vonatkoznak, mielőtt ezen jogszabályok alapján indokolt kifogást tennének.

13. cikk

Az általános bejelentés

(1)   A bejelentő általános bejelentést is benyújthat több szállítmányra vonatkozóan, ha minden egyes szállítmányban:

a)

a hulladék lényegében hasonló fizikai vagy kémiai jellemzőkkel rendelkezik; és

b)

a hulladékot ugyanannak a címzettnek és ugyanabba a létesítménybe szállítják; és

c)

a bejelentőlapban feltüntetett szállítási útvonal azonos.

(2)   Ha előre nem látható körülmények következtében nem lehet ugyanazon az útvonalon szállítani, a bejelentő, amint lehet, köteles erről értesíteni az érintett illetékes hatóságokat, és, amennyiben lehetséges, még a szállítás megkezdése előtt, ha már ismeretes a módosítás szükségessége.

Amennyiben az útvonal-módosítás a szállítás megkezdése előtt tudott, és az általános bejelentés által érintettektől eltérő hatóságokat is érint, az általános bejelentés nem használható fel, és új bejelentést kell benyújtani.

(3)   Az érintett illetékes hatóságok az általános bejelentés alkalmazásához való hozzájárulásukat pótlólagos információ és dokumentáció benyújtásától tehetik függővé, a 4. cikk 2. és 3. pontjának második albekezdésével összhangban.

14. cikk

Előzetesen jóváhagyott hasznosító létesítmények

(1)   A célországnak az egyes hasznosító létesítmények feletti hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságai előzetes engedély kibocsátásáról dönthetnek ezekre a létesítményekre vonatkozóan.

Az ilyen határozat hatályát egy meghatározott időszakra kell korlátozni, és az bármikor visszavonható.

(2)   A 13. cikkel összhangban benyújtott általános bejelentés esetében a célország illetékes hatósága a többi érintett illetékes hatósággal egyetértésben az engedély érvényességének a 9. cikk (4) és (5) bekezdése szerinti időtartamát kiterjesztheti három évre.

(3)   Azok az illetékes hatóságok, melyek egy létesítményre az (1) és (2) bekezdéssel összhangban előzetes engedélyt adnak, kötelesek tájékoztatni a Bizottságot, és adott esetben az OECD Titkárságot az alábbiakról:

a)

a hasznosító létesítmény neve, azonosító száma és címe;

b)

az alkalmazott technológiák leírása, beleértve azok R-kódját/kódjait;

c)

a IV. és IVA. mellékletben felsorolt hulladékok, vagy a határozat által érintett hulladékok ;

d)

az előzetes engedéllyel érintett teljes mennyiség;

e)

az érvényességi időszak;

f)

az előzetes engedéllyel kapcsolatos bármely változás;

g)

a bejelentett információval kapcsolatos bármely módosítás; és

h)

az engedély visszavonása.

Erre a célra a VI. mellékletben szereplő formanyomtatványt kell alkalmazni.

(4)   A 9., 10. és 12. cikktől eltérve az érintett illetékes hatóságoknak a 9. cikkel összhangban megadott engedélyre, a 10. cikkel összhangban történő feltételek kikötésére vagy a 12. cikkel összhangban történő kifogás emelésére a visszaigazolásnak a célország illetékes hatósága általi 8. cikk szerinti elküldésének időpontjától számítva 7 munkanap áll rendelkezésükre.

(5)   A (4) bekezdéstől függetlenül a küldő ország illetékes hatósága dönthet úgy is, hogy további információk vagy dokumentációk beszerzése érdekében több időre van szükség.

Ilyen esetekben az illetékes hatóság köteles 7 munkanapon belül írásban tájékoztatni a bejelentőt, erről másolatot küldve a többi érintett illetékes hatóságnak.

A szükséges idő nem haladhatja meg a célország illetékes hatósága 8. cikkel összhangban kiadott visszaigazolása elküldésének időpontját követő 30 napot.

15. cikk

A hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző műveletekre vonatkozó rendelkezések

A hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletre szánt hulladékok szállítására az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

Hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletre szánt hulladék szállítása esetén a bejelentőlapon a kezdeti hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveleten kívül fel kell tüntetni azokat a létesítményeket is, ahol a hasznosítást vagy ártalmatlanítást, illetve az azokat megelőző műveleteket tervezik.

b)

A küldő ország és a célország illetékes hatóságai csak abban az esetben hagyhatják jóvá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletre szánt hulladékszállítmányt, ha nem áll fenn a 11. vagy a 12. cikkel összhangban kifogásra ok a hulladéknak a hasznosítást vagy ártalmatlanítást, illetve az azokat megelőző műveletet végző létesítménybe történő szállításával szemben.

c)

A hulladéknak a hasznosítást vagy ártalmatlanítást, illetve az azokat megelőző műveletet végző létesítménybe történő megérkezését követő három napon belül az érintett létesítmény köteles írásban megerősíteni a hulladék megérkezését.

A megerősítést fel kell tüntetni a kísérődokumentumban, vagy ahhoz csatolni kell. Az említett létesítmény megküldi a megerősítését tartalmazó kísérődokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

d)

A műveletet végző létesítmény mihamarabb, de a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet befejezését követően legkésőbb 30 nappal, és legkésőbb egy naptári éven belül, illetve a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban rövidebb időn belül, a hulladék megérkezését követően köteles felelőssége mellett igazolni a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet végrehajtását.

Az igazolást a kísérődokumentumnak kell tartalmaznia, vagy ahhoz kell csatolni.

Az említett létesítmény megküldi az igazolását tartalmazó kísérődokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

e)

Amennyiben egy hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet végző hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény a hulladékot további hasznosítás vagy ártalmatlanítás, illetve az azokat megelőző művelet elvégzése érdekében egy, a célországban található létesítménybe szállítja, az utóbbi létesítmény köteles a részére mihamarabb, de legkésőbb a hulladék átszállítását követően legkésőbb egy naptári éven belül, illetve a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban rövidebb időn belül igazolást adni a későbbi hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet végrehajtásáról.

Az említett, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet végző létesítmény haladéktalanul köteles továbbítani a vonatkozó igazolás(oka)t a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak, megjelölve az(oka)t a szállítmány(oka)t, amelyekre az igazolás(ok) vonatkoznak.

f)

Ha egy, az e) pontban meghatározott szállítást olyan létesítményben végzik, amelynek a telephelye:

i.

az eredeti küldő országban vagy egy másik tagállamban van, új bejelentés benyújtására van szükség e cím rendelkezéseivel összhangban; vagy

ii.

egy harmadik, közösségen kívüli országban van, új bejelentés benyújtására van szükség e rendelet rendelkezéseivel összhangban, azzal a kiegészítéssel, hogy az érintett illetékes hatóságra vonatkozó rendelkezéseket az eredeti küldő ország eredetileg illetékes hatóságára is alkalmazni kell.

16. cikk

A szállítmány engedélyét követően fennálló követelmények

A bejelentett szállítás illetékes hatóságok általi engedélyezését követően valamennyi érintett vállalkozás köteles kitölteni és aláírni a kísérődokumentumot, vagy általános bejelentés esetén a kísérődokumentumok megjelölt pontjait, és egy-egy példányát megőrizni. Az alábbi követelmények teljesítése szükséges:

a)

A kísérődokumentumnak a bejelentő általi kitöltése: amint a bejelentő megkapta a küldő ország, célország és a tranzitország illetékes hatóságaitól az engedélyt, vagy a tranzitország illetékes hatóságai vonatkozásában feltételezheti azok hallgatólagos hozzájárulását, köteles beírni a szállítás tényleges időpontját és a lehető legteljesebb mértékben kitölteni a kísérődokumentumot.

b)

A szállítás tényleges megkezdésére vonatkozó előzetes tájékoztatás: a bejelentő köteles az a) pont rendelkezései szerint kitöltött kísérődokumentum aláírt példányait a szállítás megkezdése előtt legalább három munkanappal megküldeni az érintett illetékes hatóságoknak és a címzettnek.

c)

Az egyes szállítmányokat kísérő dokumentumok: a bejelentő köteles megőrizni a kísérődokumentum egy példányát. A kísérődokumentumnak és a bejelentőlapnak az írásbeli engedélyeket és az illetékes hatóságok feltételeit tartalmazó példányainak minden egyes szállítmányt kísérniük kell. A kísérődokumentumot a hulladékot átvevő létesítmény köteles megőrizni.

d)

A hulladék átvételének a létesítmény általi írásbeli megerősítése: a hulladék megérkezését követő három napon belül a létesítmény köteles írásban megerősíteni a hulladék megérkezését.

A megerősítést fel kell tüntetni a kísérődokumentumban, vagy ahhoz csatolni kell.

A létesítmény megküldi a megerősítését tartalmazó kísérődokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

e)

A létesítmény igazolása a végleges ártalmatlanításról vagy hasznosításról: a műveletet végző létesítmény mihamarabb, de a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet befejezését követően legkésőbb 30 nappal, és legkésőbb egy naptári éven belül, illetve a 9. cikk (7) bekezdésével összhangban rövidebb időn belül, a hulladék megérkezését követően köteles felelőssége mellett igazolni a végleges hasznosítás vagy ártalmatlanítás végrehajtását.

Az igazolást fel kell tüntetni a kísérődokumentumban, vagy ahhoz csatolni kell.

A létesítmény megküldi az igazolását tartalmazó kísérődokumentum aláírt példányát a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

17. cikk

A szállításnak az engedélyt követő módosítása

(1)   A jóváhagyott szállítás bármely lényeges részletének és/vagy feltételének megváltozása esetén, ideértve a tervezett mennyiséget, az utat, a tervezett útvonalat, a szállítási időpontot vagy a fuvarozót érintő változásokat is, a bejelentő köteles haladéktalanul értesíteni az érintett illetékes hatóságokat és a címzettet, lehetőleg még a szállítmány indítása előtt.

(2)   Ilyen esetekben új bejelentést kell benyújtani, kivéve ha az összes érintett illetékes hatóságok úgy foglaltak állást, hogy a módosításokat illetően nincs szükség új bejelentésre.

(3)   Amennyiben a módosítás az eredeti bejelentéssel érintett hatóságokon kívül más illetékes hatóságokat is érint, új bejelentést kell benyújtani.

2. FEJEZET

Általános tájékoztatási követelmények

18. cikk

Bizonyos információkkal kísérendő hulladékok

(1)   A 3. cikk (2) és (4) bekezdésében említett hulladékokra az alábbi eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

Az ilyen hulladékok nyomon követésének segítése érdekében a küldő ország joghatósága alá tartozó, a szállítást szervező személy köteles biztosítani, hogy a hulladékot a VII. mellékletben szereplő dokumentummal kísérjék.

b)

A szállítást szervező személy a szállítás megkezdése előtt, valamint a hasznosító intézmény, laboratórium vagy a címzett a hulladék megérkezésekor köteles aláírni a VII. mellékletben szereplő dokumentumot.

(2)   A VII. mellékletben említett, a szállítást szervező személy és a hulladék hasznosítását végző címzett közötti szerződésnek a szállítás megkezdésekor érvényesnek kell lennie, és tartalmaznia kell a szállítást szervező személy alábbi kötelezettségét arra az esetre, ha a hulladék szállítása vagy hasznosítása nem teljesíthető, vagy illegális szállítás történt, vagy a címzett alábbi kötelezettségét arra az esetre, ha ez a személy nincs abban a helyzetben, hogy a hulladék szállítását vagy a hasznosítást befejezze (például mert fizetésképtelen):

a)

a hulladék visszavétele vagy hasznosításának más módon történő biztosítása, és

b)

amennyiben szükséges, ideiglenes tárolásáról való gondoskodás.

Az érintett illetékes hatóságok kérésére a szállítást szervező személy vagy a címzett köteles a szerződés egy példányát részükre megküldeni.

(3)   A tagállamok nemzeti jogszabályaikkal összhangban, ellenőrzési, végrehajtási, tervezési és statisztikai célokra kérhetik az (1) bekezdésben említett információ szolgáltatását az e cikk hatálya alá tartozó szállításokra vonatkozóan.

(4)   Az (1) bekezdésben említett információt bizalmasan kell kezelni, ha a közösségi és nemzeti jogszabályok ezt megkövetelik.

3. FEJEZET

Általános követelmények

19. cikk

A hulladék szállítás közbeni keverésének tilalma

Tilos a bejelentőlapon megjelölt vagy a 18. cikkben említett hulladéknak a szállítás megkezdésétől a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítménybe történő megérkezéséig más hulladékkal való keverése.

20. cikk

Dokumentumok és információk megőrzése

(1)   Az illetékes hatóságok által, vagy az illetékes hatóságok részére küldött a bejelentett szállítással kapcsolatos összes iratot a Közösségen belül az illetékes hatóságok, a bejelentő, a címzett és a hulladékot átvevő létesítmények a szállítás megkezdésének időpontját követően legalább három évig kötelesek megőrizni.

(2)   A 18. cikk (1) bekezdése értelmében adott információt a Közösségen belül a szállítást szervező személy, a címzett és a hulladékot átvevő létesítmények a szállítás megkezdésének időpontját követően legalább három évig kötelesek megőrizni.

21. cikk

Bejelentésekhez való nyilvános hozzáférés

A küldő ország vagy a célország illetékes hatóságai megfelelő eszközökkel – például az interneten – nyilvánosan hozzáférhetővé tehetik a szállítási bejelentésekről szóló tájékoztatást, melyekhez hozzájárultak, amennyiben ez a tájékoztatás nem számít bizalmasnak a nemzeti vagy közösségi jogszabályok szerint.

4. FEJEZET

Visszavételi kötelezettség

22. cikk

Visszavétel a szállítás nem rendeltetésszerű megvalósulása esetén

(1)   Amennyiben bármelyik érintett illetékes hatóság tudomására jut, hogy a hulladék szállítása, ideértve a hasznosítását vagy ártalmatlanítását is, nem teljesíthető a tervezettnek megfelelően a 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében, valamint az 5. cikkben említett bejelentőlap és kísérődokumentum és/vagy a szerződés feltételeivel összhangban, köteles erről haladéktalanul értesíteni a küldő ország illetékes hatóságát. Amennyiben a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény megtagadja a szállítmány átvételét, köteles erről haladéktalanul értesíteni a célország illetékes hatóságát.

(2)   A küldő ország illetékes hatósága köteles biztosítani, hogy – a (3) bekezdésben említett megállapodás esetét kivéve – a kérdéses hulladékot a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, maga az illetékes hatóság, vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy általi visszavételét a joghatóságának területére.

Ezt azt követően 90 napon belül kell végrehajtani – vagy bármely, az érintett illetékes hatóságok megegyezése szerinti időtartamon belül – hogy a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott vagy írásban értesítést kapott a célország vagy tranzitország illetékes hatóságától arról, hogy a jóváhagyott hulladékszállítást, hasznosítást vagy ártalmatlanítást nem lehet a tervezettnek megfelelően teljesíteni, és annak az okáról. Az ilyen értesítés származhat a célország vagy a tranzitország illetékes hatóságának többek között egyéb illetékes hatóságok által átadott információból.

(3)   A (2) bekezdés szerinti visszavételi kötelezettség nem alkalmazható, ha a küldő országnak, a célországnak vagy a tranzitországnak a hulladék hasznosításába vagy ártalmatlanításába bevont illetékes hatósága meggyőződött arról, hogy a hulladékot a bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, maga az illetékes hatóság, vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a célországban vagy máshol eltérő módon hasznosítja vagy ártalmatlanítja.

A (2) bekezdés szerinti visszavételi kötelezettség nem alkalmazható, ha a szállított hulladékot az érintett létesítményben elvégzett műveletek során visszafordíthatatlanul összekeverték más hulladékkal azt megelőzően, hogy az érintett illetékes hatóság tudomására jutott, hogy a bejelentett hulladékszállítást nem lehet a tervezettnek megfelelően teljesíteni az (1) bekezdéssel összhangban. Az ilyen keveréket eltérő módon kell hasznosítani vagy ártalmatlanítani, az első albekezdésben foglaltakkal összhangban.

(4)   A (2) bekezdésben említett visszavétel esetén új bejelentést kell benyújtani, kivéve ha az érintett illetékes hatóságok megállapodnak abban, hogy a küldő ország eredetileg illetékes hatóságának kellően indokolt kérelme elegendő.

Az új bejelentést megfelelően az eredeti bejelentőnek, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított más természetes vagy jogi személynek kell benyújtania, vagy amennyiben ez sem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatóságának, vagy egy, a nevében természetes vagy jogi személynek benyújtania.

Egyik illetékes hatóság sem tilthatja vagy akadályozhatja meg a nem teljesíthető szállítással érintett hulladék visszaszállítását, illetve annak hasznosítását vagy ártalmatlanítását.

(5)   A (3) bekezdésben említett, a célországon kívüli eltérő megoldások igénybevétele esetén adott esetben az eredeti bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított más természetes vagy jogi személy, vagy amennyiben ez sem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatósága vagy egy, a nevében eljáró természetes vagy jogi személy köteles új bejelentést benyújtani.

A bejelentő általi új bejelentés esetén a bejelentést az eredeti küldő ország illetékes hatóságának is be kell nyújtani.

(6)   A (3) bekezdésben említett, az eredeti célországban igénybe vett eltérő megoldások esetén nem kell új bejelentést tenni, elegendő kellően indokolt kérelmet benyújtani. Az eredeti bejelentő köteles az alternatív megoldásnak az engedélyezését kérő kellően indokolt kérelmet a küldő ország illetékes hatóságának, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a célország illetékes hatóságának továbbítani. Amennyiben ez nem oldható meg, az eredetileg a küldő ország illetékes hatósága is benyújthatja a célország illetékes hatósága részére.

(7)   Ha nem kerül sor a (4) vagy (6) bekezdéssel összhangban új bejelentés benyújtására, az eredeti bejelentő, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított más természetes vagy jogi személy, vagy amennyiben ez sem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatósága vagy egy, a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a 15. cikkel vagy a 16. cikkel összhangban egy új kísérődokumentumot köteles kitölteni.

Ha az új bejelentést a (4) vagy (5) bekezdéssel összhangban a küldő ország eredetileg illetékes hatósága nyújtja be, nem kell új pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást létesíteni.

(8)   A bejelentő kötelezettsége és a küldő ország szubszidiáris kötelezettsége a hulladék visszavételére vagy annak eltérő hasznosítására vagy ártalmatlanítására akkor fejeződik be, amikor a létesítmény kibocsátotta a 16. cikk e) pontja vagy a 15. cikk e) pontja értelmében a végleges hasznosításról vagy ártalmatlanításról szóló igazolást. A 6. cikk (6) bekezdésében említett hasznosítást megelőző műveletek vagy ártalmatlanítás esetén a küldő ország szubszidiáris kötelezettsége akkor fejeződik be, amikor a létesítmény kibocsátotta a 15. cikk d) pontjában említett igazolást.

Ha a létesítmény oly módon állít ki igazolást a hasznosításról vagy ártalmatlanításról, hogy az illegális szállítást valósít meg a pénzügyi garancia felszabadításával, a 24. cikk (3) bekezdését és a 25. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

(9)   Amennyiben valamely tagállam területén egy nem teljesíthető szállításból – ideértve a hasznosítást és az ártalmatlanítást is – származó hulladékot találnak, a hulladék megtalálásának helye szerinti illetékes hatóság felel a hulladék visszaküldését vagy eltérő módon történő végleges hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőző biztonságos tárolására vonatkozó intézkedések megtételéért.

23. cikk

A visszavétel költségeinek viselése, ha a szállítást nem lehet befejezni

(1)   Ha a szállítást nem lehet befejezni a hulladék visszaküldéséből eredő költségek – ideértve a 22. cikk (2) vagy (3) bekezdése szerinti fuvarozási, hasznosítási vagy ártalmatlanítási költségeket is – és attól az időponttól, amikor a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott, hogy a hulladékszállítmány szállítása, hasznosítása vagy ártalmatlanítása nem teljesíthető, a 22. cikk (9) bekezdése szerinti tárolási költségek az alábbiakat terhelik:

a)

a 2. cikkben 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított bejelentőt; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

b)

más természetes vagy jogi személyt az esettől függően; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

c)

a küldő ország illetékes hatóságát; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

d)

az érintett illetékes hatóságok megállapodása szerinti személyt.

(2)   Ez a cikk nem érinti a felelősségre vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokat.

24. cikk

Visszavétel illegális szállítás esetén

(1)   Amennyiben egy illetékes hatóság egy általa illegális szállítmánynak vélt szállítmányt fedez fel, erről köteles haladéktalanul értesíteni a többi érintett illetékes hatóságot.

(2)   Ha a bejelentőt terheli a felelősség az illegális szállításért, a küldő ország illetékes hatósága köteles biztosítani, hogy az érintett hulladékot:

a)

a bejelentő de facto visszavegye; vagy ha nem nyújtottak be bejelentést,

b)

a bejelentő de jure visszavegye; vagy, amennyiben ez nem lehetséges,

c)

a küldő ország illetékes hatósága maga vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy vegye vissza; vagy, amennyiben ez nem lehetséges,

d)

a küldő ország illetékes hatósága vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy a célországban, vagy a küldő országban eltérő módon hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa; vagy, amennyiben ez nem lehetséges,

e)

az érintett illetékes hatóságok beleegyezése esetén a küldő ország illetékes hatósága vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy bármely más országban eltérő módon hasznosítsa vagy ártalmatlanítsa, ha az érintett illetékes hatóságok mindegyike megállapodott.

Ezt a visszavételt, hasznosítást vagy ártalmatlanítást azt követően 30 napon belül kell végrehajtani – vagy bármely, az érintett illetékes hatóságok megegyezése szerinti időtartamon belül – hogy a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott vagy írásban értesítést kapott a célország vagy tranzitország illetékes hatóságától az illegális szállításról és annak az okáról. Az ilyen értesítés származhat a célország vagy a tranzitország illetékes hatóságának többek között egyéb illetékes hatóságok által átadott információból.

Az a), b) és c) pontban említett visszavétel esetén új bejelentést kell benyújtani, kivéve ha az érintett illetékes hatóságok megállapodnak abban, hogy a küldő ország eredetileg illetékes hatóságának kellően indokolt kérelme elegendő.

Az új bejelentést az a), b) vagy c) pontban felsorolt személyeknek vagy hatóságoknak kell benyújtaniuk, ebben a sorrendben.

Egyik illetékes hatóság sem tilthatja vagy akadályozhatja meg az illegálisan szállított hulladék visszaszállítását. A küldő ország illetékes hatósága általi, a d) és e) pontban említett eltérő megoldások esetén a küldő ország eredetileg illetékes hatósága vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy köteles új bejelentést benyújtani, kivéve ha az érintett illetékes hatóságok megállapodnak abban, hogy az említett hatóság kellően indokolt kérelme elegendő.

(3)   Ha a címzettet terheli a felelősség az illegális szállításért, a célország illetékes hatósága köteles biztosítani, hogy az érintett hulladékot környezetvédelmi szempontból megfelelő módon hasznosítsák vagy ártalmatlanítsák:

a)

a címzett által; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

b)

maga az illetékes hatóság vagy a nevében eljáró természetes vagy jogi személy által.

Ezt a hasznosítást vagy ártalmatlanítást azt követően 30 napon belül kell végrehajtani – vagy bármely, az érintett illetékes hatóságok megegyezése szerinti időtartamon belül – hogy a célország illetékes hatóságának tudomására jutott, vagy írásban értesítést kapott a küldő ország vagy tranzitország illetékes hatóságától az illegális szállításról és annak az okáról. Az ilyen értesítés származhat a küldő ország vagy a tranzitország illetékes hatóságának többek között egyéb illetékes hatóságok által átadott információból.

Ennek érdekében, szükség szerint együttműködnek a hulladék hasznosításában vagy ártalmatlanításában.

(4)   Ha nem kell új bejelentést benyújtani, a visszavételért felelős személy, vagy amennyiben ez nem lehetséges, a küldő ország eredetileg illetékes hatósága a 15. cikkel vagy a 16. cikkel összhangban egy új kísérődokumentumot köteles kitölteni.

Ha az új bejelentést a küldő ország eredetileg illetékes hatósága nyújtja be, nem kell új pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást létesíteni.

(5)   Különösen azokban az esetekben, amikor az illegális szállításért sem a bejelentő, sem a címzett nem tehető felelőssé, akkor az érintett illetékes hatóságok együttműködnek a kérdéses hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításának vagy ártalmatlanításának biztosítása érdekében.

(6)   A 6. cikk (6) bekezdése szerinti hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet esetén, amennyiben a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet követően fedeznek fel illegális hulladékszállítmányt, a küldő országnak a hulladék visszavételére vagy eltérő hasznosítás vagy ártalmatlanítás elvégzésére vonatkozó szubszidiáris kötelezettsége a 15. cikk d) pontja szerinti igazolásnak a létesítmény általi kiadásával véget ér.

Ha a létesítmény oly módon állít ki igazolást a hasznosításról vagy ártalmatlanításról, hogy az illegális szállítást valósít meg a pénzügyi garancia felszabadításával, a (3) bekezdést és a 25. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

(7)   Amennyiben valamely tagállam területén illegális szállításból származó hulladékot találnak, a hulladék megtalálásának helye szerinti illetékes hatóság felel a hulladéknak a visszaküldéséért, vagy eltérő módon történő végleges hasznosítását vagy ártalmatlanítását megelőző biztonságos tárolásáért.

(8)   A 34. és 36. cikk nem alkalmazható azokban esetekben, amikor az illegális szállítmányokat a küldő országba küldik vissza, és erre a küldő országra vonatkoznak az említett cikkekben megállapított tilalmak.

(9)   A 2. cikk 35. pontja g) alpontjában meghatározott illegális hulladékszállítás esetén, a szállítást szervező személyre az e cikkben a bejelentőre megállapítottakkal azonos kötelezettségek vonatkoznak.

(10)   Ez a cikk nem érinti a felelősségre vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokat.

25. cikk

A visszavétel költségei illegális szállítás esetén

(1)   Illegális szállítás esetén a hulladék visszaküldéséből eredő költségek – ideértve a hulladék 24. cikk (2) bekezdése szerinti fuvarozási, hasznosítási és ártalmatlanítási költségeit is – és attól az időponttól, amikor a küldő ország illetékes hatóságának tudomására jutott, hogy illegális szállítás történt, a 24. cikk (7) bekezdése szerinti tárolási költségek az alábbi személyeket terhelik:

a)

a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított de facto bejelentőt; vagy ha nem nyújtottak be bejelentést,

b)

de jure bejelentőt vagy más természetes vagy jogi személyt az esettől függően; vagy amennyiben ez nem lehetséges;

c)

a küldő ország illetékes hatóságát.

(2)   Illegális szállítás esetén a hulladék 24. cikk (3) bekezdése szerinti hasznosításából vagy ártalmatlanításából eredő költségek, ideértve a hulladék 24. cikk (7) bekezdése szerinti esetleges fuvarozási és tárolási költségeit is, az alábbi személyeket terhelik:

a)

címzettet, vagy amennyiben ez nem lehetséges;

b)

a célország illetékes hatóságát.

(3)   Illegális szállítás esetén a hulladék 24. cikk (5) bekezdése szerinti hasznosításából vagy ártalmatlanításából eredő költségek, ideértve a hulladék 24. cikk (7) bekezdése szerinti esetleges fuvarozási és tárolási költségeit is, az alábbi személyeket terhelik:

a)

a 2. cikk 15. pontjában szereplő felsorolás szerint megállapított bejelentőt és/vagy a címzettet, az érintett illetékes hatóságok határozatától függően; vagy amennyiben ez nem lehetséges;

b)

az esettől függően más természetes vagy jogi személyeket; vagy amennyiben ez nem lehetséges,

c)

a küldő ország és a célország illetékes hatóságát.

(4)   A 2. cikk 35. pontja g) alpontjában meghatározott illegális hulladékszállítás esetén a szállítást szervező személyre az e cikkben a bejelentőre megállapítottakkal azonos kötelezettségek vonatkoznak.

(5)   Ez a cikk nem érinti a felelősségre vonatkozó nemzeti vagy közösségi jogszabályokat.

5. FEJEZET

Általános adminisztratív rendelkezések

26. cikk

A kommunikáció formája

(1)   Az alábbi információkat és okmányokat postán is el lehet küldeni:

a)

a tervezett szállítmány 4. és 13. cikk szerinti bejelentését;

b)

a 4., 7. és 8. cikk szerinti információ és dokumentáció iránti kérelmet;

c)

a 4., 7. és 8. cikk szerinti információ és dokumentáció átadását;

d)

a bejelentett szállításra vonatkozó 9. cikk szerinti írásbeli engedélyt;

e)

a szállítás 10. cikk szerinti feltételeit;

f)

a szállítással szembeni 11. és 12. cikk szerinti kifogást;

g)

az egyedi hasznosító létesítményeknek a 14. cikk (3) bekezdése szerint kiadott előzetes engedélyről szóló határozattal kapcsolatos információkat;

h)

a hulladék megérkezésének 15. és 16. cikk szerinti írásbeli megerősítését;

i)

a hulladék hasznosításának vagy ártalmatlanításának 15. és 16. cikk szerinti igazolását;

j)

a hulladékszállítás tényleges időpontjára vonatkozó 16. cikk szerinti előzetes tájékoztatást;

k)

a szállítás módosítására vonatkozó 17. cikk szerinti információkat;

l)

a IV., V. és VI. cím szerint küldendő írásbeli engedélyeket és kísérődokumentumokat.

(2)   Emellett az érintett illetékes hatóságok és a bejelentő közötti megállapodástól függően, az (1) bekezdésben említett dokumentumokat bármelyik alábbi kommunikációs eszközön keresztül is be lehet nyújtani:

a)

faxon;

b)

postai küldeménnyel megerősített faxküldeménnyel;

c)

digitális aláírással e-mailben. Ebben az esetben, a megkívánt bélyegzőket és aláírást a digitális aláírás pótolja; vagy

d)

postai küldeménnyel megerősített, digitális aláírás nélküli e-mailben.

(3)   Az egyes szállítmányokat kísérő, a 16. cikk c) pontja és a 18. cikk szerinti dokumentumok digitális aláírással ellátva, elektronikus formában is lehetnek, ha a szállítás során bármikor olvashatóvá tehetők, és az érintett illetékes hatóságok elfogadják.

(4)   Az érintett illetékes hatóságok és a bejelentő közötti megállapodástól függően, az (1) bekezdésben felsorolt információkat és dokumentumokat az elektronikus aláírásra vonatkozó közösségi keretfeltételekről szóló, 1999. december 13-i 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (20) összhangban elektronikus aláírással vagy elektronikus hitelesítéssel ellátva, elektronikus adatátvitel formájában is be lehet nyújtani vagy ki lehet cserélni, vagy egy ezzel összehasonlítható olyan elektronikus hitelesítési rendszerrel, amely ugyanezt a biztonsági szintet nyújtja. Ilyen esetekben, az elektronikus adatátvitelre vonatkozóan szervezeti intézkedéseket lehet hozni.

27. cikk

Nyelv

(1)   Az e cím rendelkezései szerinti minden bejelentést, információt, dokumentációt vagy egyéb közlést az érintett illetékes hatóságok által elfogadott nyelven kell benyújtani.

(2)   Az érintett illetékes hatóságok kérelmére a bejelentő köteles hiteles fordítás(oka)t benyújtani a hatóságok által elfogadott nyelven.

28. cikk

Véleményeltérések a hulladék besorolásának kérdésében

(1)   Ha a küldő ország és a célország illetékes hatósága nem tud megállapodni a besorolás kapcsán abban, hogy valamit hulladéknak vagy nem hulladéknak minősítsenek, a vitatott anyagot hulladékként kell kezelni. Ez nem érinti a célország azon jogát, hogy a szállított anyagot saját nemzeti jogszabályai szerint bírálja el a szállítmány megérkezését követően, amennyiben ez a jogszabály összhangban van a közösségi vagy a nemzetközi joggal.

(2)   Ha a küldő ország és a célország illetékes hatósága nem tud megállapodni a bejelentett hulladék besorolása kapcsán, hogy az a III., IIIA., IIIB. vagy IV. melléklet felsorolásában szerepel-e, a hulladékot a IV. mellékletben felsoroltnak kell tekinteni.

(3)   Ha a küldő ország és a célország illetékes hatósága nem tud megállapodni a bejelentett hulladékfeldolgozási művelet besorolása kapcsán, hogy a hasznosítás vagy ártalmatlanítás-e, az ártalmatlanításra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4)   Az (1)–(3) bekezdést csak az e rendelet céljából kell alkalmazni, és az érdekelt felek azon jogainak sérelme nélkül, hogy az ilyen kérdésekre vonatkozó jogvitát bíróság elé terjesszék.

29. cikk

Adminisztratív költségek

A bejelentési és a felügyeleti eljárásnak megfelelő és arányos adminisztratív költségei, továbbá a megfelelő elemzések és ellenőrzések szokásos kiadásai a bejelentőre terhelhetők.

30. cikk

Határterületi megállapodások

(1)   Kivételes esetekben, és ha a különleges földrajzi vagy demográfiai helyzet ilyen lépést indokol, a tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek a határokat átlépő egyes hulladékszállítmányoknak a két érintett tagállam közötti határterületen működő, legközelebbi alkalmas létesítményig történő szállítására vonatkozó bejelentési eljárás egyszerűsítéséről.

(2)   Ilyen kétoldalú megállapodások akkor is köthetők, ha a hulladékot a küldő országból szállítják és a küldő országban kezelik, de egy másik tagállamon keresztül szállítják át.

(3)   A tagállamok a fent említett jellegű megállapodásokat köthetnek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás feleivel is.

(4)   A Bizottságot az ilyen megállapodásokról a hatálybalépésüket megelőzően értesíteni kell.

6. FEJEZET

A Közösségen belüli, de harmadik országokat érintő szállítás

31. cikk

Az ártalmatlanításra szánt hulladékszállítmányok

Amennyiben a hulladék szállítása a Közösségen belül valósul meg egy vagy több harmadik országon keresztül történő szállítással, és azt ártalmatlanításra szánják, a küldő ország illetékes hatósága köteles e cím rendelkezésein felül megkeresni a harmadik országok illetékes hatóságait is, hogy el kívánják-e küldeni a tervezett szállításra vonatkozó írásbeli engedélyüket:

a)

a bázeli egyezményben részes felek esetében 60 napon belül, kivéve ha ettől a jogtól az Egyezmény rendelkezései értelmében elálltak; vagy

b)

a bázeli egyezményben nem részes felek esetében az illetékes hatóságok megállapodása szerinti időtartamon belül.

32. cikk

Hasznosítási rendeltetésű hulladékszállítmányok

(1)   Amennyiben a hulladék szállítása a Közösségen belül valósul meg egy vagy több olyan harmadik országon keresztül történő szállítással, amelyre az OECD-határozat nem alkalmazható, és azt hasznosításra szánják, a 31. cikket kell alkalmazni.

(2)   Amennyiben a hulladék szállítása a Közösségen belül valósul meg – ideértve az ugyanazon tagállam helységei közötti szállítást is – egy vagy több olyan harmadik országon keresztül történő szállítással, amelyre az OECD-határozatot alkalmazni kell, és azt hasznosításra szánják, a 9. cikk szerinti engedély hallgatólagosan is megadható, és ha nem emeltek kifogást, vagy nem állapítottak meg feltételeket, a szállítást a célország illetékes hatósága 8. cikk szerinti visszaigazolása megküldésének időpontjától számított 30 nappal lehet megkezdeni.

III. CÍM

A KIZÁRÓLAG TAGÁLLAMOKON BELÜLI SZÁLLÍTÁSOK

33. cikk

E rendelet alkalmazása kizárólag tagállamokon belüli szállításra

(1)   A tagállamok megfelelő rendszert hoznak létre a kizárólag saját joghatóságukon belüli hulladékszállítások felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozóan. Ennek a rendszernek figyelembe kell vennie a II. és VII. címben megállapított Közösségi rendszerrel való összhang szükségességét.

(2)   A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a hulladékszállításra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti rendszerükről. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

(3)   A tagállamok a joghatóságukon belül alkalmazhatják a II. és VII. címben megállapított rendszert.

IV. CÍM

A KÖZÖSSÉGBŐL HARMADIK ORSZÁGOKBA TÖRTÉNŐ KIVITEL

1. FEJEZET

Ártalmatlanításra szánt hulladékok kivitele

34. cikk

Kiviteli tilalom, kivéve az EFTA-országok felé

(1)   Tilos az ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségen kívül történő szállítása.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik az ártalmatlanításra szánt hulladékoknak olyan EFTA-országokba irányuló kivitelére, amelyek a bázeli egyezménynek is felei.

(3)   Mindazonáltal tilos az ártalmatlanításra szánt hulladékoknak olyan EFTA-országokba irányuló kivitele, amelyek a bázeli egyezménynek is felei:

a)

amennyiben az EFTA-tagállam tiltja az ilyen hulladék behozatalát; vagy

b)

ha a küldő ország illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy a hulladékot nem a 49. cikkben említett környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni az érintett célországban.

(4)   Ez a rendelkezés nem érinti a 22. és 24. cikkben megállapított visszavételi kötelezettségeket.

35. cikk

Az EFTA-országokba történő kivitelre vonatkozó eljárás

(1)   Amennyiben a Közösségből hulladékot szállítanak a bázeli egyezményben részes EFTA-országokban történő ártalmatlanítás céljából, a II. cím rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kiigazításokkal és kiegészítésekkel.

(2)   Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a)

a Közösségen kívüli tranzitállam illetékes hatóságának a bejelentés kézhezvétele visszaigazolásának megküldésének időpontját követően 60 nap áll a rendelkezésére, hogy pótlólagos információt kérjen a bejelentett szállításról, hogy hallgatólagos engedélyét adja, ha az érintett ország úgy határozott, hogy nem kér előzetes írásos engedélyt, és erről a bázeli egyezmény 6. cikke (4) bekezdésével összhangban tájékoztatta a többi felet, vagy hogy feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli írásos engedélyét megadja; és

b)

a közösségi küldő ország illetékes hatósága csak akkor hozhatja meg a szállításhoz való hozzájárulásról szóló, 9. cikkben említett határozatot, ha előzetesen megkapta a célország illetékes hatóságának írásos engedélyét, és, az esettől függően, a Közösségen kívüli tranzitállam illetékes hatóságának hallgatólagos vagy írásbeli engedélyét, a tranzitország illetékes hatósága visszaigazolása megküldésének időpontját követően 61 napnál nem korábban. A küldő ország illetékes hatósága a többi érintett illetékes hatóság írásbeli engedélyének birtokában a 61 napos határidő eltelte előtt is meghozhatja a határozatot a többi érintett illetékes hatóság írásbeli engedélyének birtokában.

(3)   Az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a közösségi tranzitország illetékes hatósága köteles visszaigazolni a bejelentőnek a bejelentés kézhezvételét;

b)

a közösségi küldő ország, esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai, kötelesek a szállítást engedélyező határozataik egy-egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

c)

a kísérődokumentum egy-egy példányát a fuvarozó köteles átadni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

d)

amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérődokumentum egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi küldő ország illetékes hatóságának;

e)

ha 42 nappal azt követően, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, a közösségi küldő ország illetékes hatósága nem kapott információt a létesítménytől a hulladék megérkezéséről, köteles haladéktalanul tájékoztatni a célország illetékes hatóságát; és

f)

a 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében és az 5. cikkben említett szerződésnek rendelkeznie kell arról, hogy:

i.

ha a létesítmény helytelen igazolást állít ki az ártalmatlanításról, a pénzügyi garancia felszabadításával, a címzett köteles viselni a küldő ország illetékes hatóságának illetékessége alá tartozó területre történő visszaszállítási kötelezettségből, valamint az eltérő és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításból vagy ártalmatlanításból eredő költségeket;

ii.

az ártalmatlanításra szánt hulladék megérkezésétől számított három napon belül a létesítmény köteles a kitöltött kísérődokumentum egy-egy aláírt példányát – a iii. alpontban említett ártalmatlanításról szóló igazolás kivételével – megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak; és

iii.

amint lehetséges, de legkésőbb 30 nappal az ártalmatlanítás befejezése után, és a hulladék megérkezését követő egy naptári évnél nem később, a létesítmény köteles felelősség mellett igazolni, hogy az ártalmatlanítás megtörtént, és köteles kísérődokumentumnak ezt az igazolást tartalmazó egy-egy aláírt példányát megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

(4)   A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a)

a bejelentő megkapta az írásbeli engedélyt a küldő ország, a célország, és esettől függően a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságától, és ha a megállapított feltételek teljesültek;

b)

a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a szerződés a bejelentő és a címzett között létrejött és érvényes;

c)

a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 6. cikknek megfelelően a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás létrejött és érvényes; és

d)

a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás a 49. cikkben említett módon biztosított.

(5)   A hulladék kivitele esetén a hulladékot olyan létesítménybe kell ártalmatlanítási célra szállítani, amely a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a célországban működik, vagy az ottani működését engedélyezték.

(6)   Ha a kiviteli vámhivatal vagy a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a)

haladéktalanul értesíteni a közösségi küldő ország illetékes hatóságát; és

b)

biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

2. FEJEZET

Hasznosítási rendeltetésű hulladék kivitele

1. szakasz

Az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba történő kivitel

36. cikk

Kiviteli tilalom

(1)   Tilos az alábbi, hasznosításra szánt hulladékoknak a Közösségből az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba való kivitele:

a)

az V. mellékletben felsorolt veszélyes hulladékok;

b)

az V. melléklet 3. részében felsorolt hulladékok;

c)

az V. mellékletben nem egy kód alá besorolt veszélyes hulladékok;

d)

olyan veszélyes hulladékok keverékei, valamint veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladékok keverékei, amelyeket az V. mellékletben nem egy kód alá soroltak be;

e)

a célország által a bázeli egyezmény 3. cikke alapján veszélyesnek minősített hulladékok;

f)

olyan hulladékok, amelyek behozatalát a célország megtiltotta; vagy

g)

olyan hulladékok, amelyekről a küldő ország illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy nem a 49. cikkben említett környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni az érintett célországban.

(2)   Ez a rendelkezés nem érinti a 22. és 24. cikkben foglalt visszavételi kötelezettségeket.

(3)   A tagállamok kivételes esetekben rendelkezéseket fogadhatnak el a bejelentő által megfelelő módon szolgáltatott bizonyító erejű dokumentumok vizsgálata alapján annak meghatározásáról, hogy egy adott, az V. mellékletben szereplő veszélyes hulladékot kizár a kiviteli tilalom alól, amennyiben nem rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt jellemzőkkel, az ugyanebben a mellékletben megállapított H3–H8, H10 és H11 jellemzők tekintetében a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK bizottsági határozatban (21) megállapított határértékekkel.

(4)   Az a tény, hogy egy hulladék nem szerepel veszélyes hulladékként az V. mellékletben, vagy hogy az V. melléklet 1. része B. listában szerepel, nem zárja ki, hogy kivételes esetekben a hulladékot veszélyesnek minősítsék, és így kiviteli tilalom alá essen, ha rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt bármely jellemzővel az ugyanebben a mellékletben megállapított H3–H8, H10 és H11 jellemzők tekintetében, figyelembe véve a 2000/532/EK bizottsági határozatban megállapított határértékeket, a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében és e rendelet III. mellékletének bevezető bekezdésében szereplő módon.

(5)   A (3) és (4) bekezdésben említett esetekben az érintett tagállam a döntéshozatal előtt tájékoztatja a tervezett célországot. A tagállamok minden naptári év vége előtt értesítik a Bizottságot az ilyen esetekről. A Bizottság megküldi az információkat valamennyi tagállamnak és a bázeli egyezmény Titkárságának. Az átadott információ alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és amennyiben szükséges, módosíthatja az V. mellékletet az 58. cikkel összhangban.

37. cikk

A III. és IIIA. mellékletben felsorolt hulladék kivitele esetén követendő eljárás

(1)   A III. és IIIA. mellékletben felsorolt hulladék esetén, ha a kivitel nem tartozik a 36. cikkben elrendelt tilalom alá, a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított 20 napon belül megküldi írásos megkeresését az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba, kérve:

i.

annak az írásos megerősítését, hogy a hulladék kivihető-e a Közösségből az abban az országban történő hasznosítás céljából; és

ii.

annak jelzését, hogy milyen ellenőrzési eljárás alá tartozik a célországban, ha ilyen ellenőrzés létezik.

Minden, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országnak az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

a)

tilalom; vagy

b)

a 35. cikkben leírt előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárás; vagy

c)

a rendeltetési országban nincs ellenőrzés.

(2)   E rendelet hatálybalépésének időpontja előtt a Bizottság rendeletet fogad el az (1) bekezdésre beérkezett válaszokat számításba véve, és tájékoztatja a 2006/12/EK irányelv 18. cikke értelmében létrejött bizottságot.

Ha egy ország nem küldi meg az (1) bekezdésben említett visszaigazolást, vagy ha valamely országot bármely okból nem kerestek meg, az (1) bekezdés b) pontját kell alkalmazni.

A Bizottság rendszeresen naprakésszé teszi az elfogadott rendeletet.

(3)   Ha egy ország a válaszában jelzi, hogy bizonyos hulladékszállítmányok egyáltalán nem esnek ellenőrzés alá, az ilyen szállítmányokra a 18. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(4)   A hulladék kivitele esetén a hulladékot olyan létesítménybe kell hasznosítási célra szállítani, amely a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a célországban működik, vagy az ottani működését engedélyezték.

(5)   A III. mellékletben nem egy kód alá besorolt hulladékok szállítása, esetén vagy a III. és IIIA. mellékletben nem egy kód alá besorolt hulladékkeverék, vagy a IIIB. mellékletben felsorolt hulladékok szállítása esetén, és feltéve, hogy a kivitel nem tartozik a 36. cikkben elrendelt tilalom alá, e cikk (1) bekezdésének b) pontját kell alkalmazni.

2. szakasz

Az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokba történő kivitel

38. cikk

A III., IIIA., IIIB., IV. és IVA. mellékletben felsorolt hulladék kivitele

(1)   A III., IIIA., IIIB., IV. és IVA. mellékletben felsorolt hulladéknak, a nem osztályozott hulladéknak vagy a III., IV vagy IVA. mellékletben nem egy kód alá besorolt hulladékok keverékeinek a Közösségből történő kivitele, melyet az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokon keresztül tranzitszállítmányként, vagy anélkül szállítanak az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokba hasznosítás céljából, a II. cím rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, az (2), (3) és (5) bekezdésben foglalt kiigazításokkal és kiegészítésekkel.

(2)   Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a)

a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletekre szánt, a IIIA. mellékletben felsorolt hulladékok keverékei előzetes írásos bejelentési és engedélyezési kötelezettség alá tartoznak, ha egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országban későbbi előkezelési műveletre és végleges hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletre kerül sor;

b)

a IIIB. mellékletben felsorolt hulladékok előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás alá tartoznak;

c)

a 9. cikkel összhangban megkövetelt engedélyt a Közösségen kívüli célország illetékes hatósága hallgatólagosan is megadhatja.

(3)   A IV. vagy IVA. mellékletben szereplő hulladékok kivitelére az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a közösségi küldő ország, esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai, kötelesek a szállítást engedélyező határozataik egy-egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

b)

a kísérődokumentum egy-egy példányát a fuvarozó köteles átadni a közösségi kiviteli vámhivatalnak és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak;

c)

amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérődokumentum egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi küldő ország illetékes hatóságának;

d)

ha 42 nappal azt követően, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, a közösségi küldő ország illetékes hatósága nem kapott információt a létesítménytől a hulladék megérkezéséről, köteles haladéktalanul tájékoztatni a célország illetékes hatóságát; és

e)

a 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében és az 5. cikkben említett szerződésnek rendelkeznie kell arról, hogy:

i.

ha a létesítmény helytelen igazolást állít ki a hasznosításról, a pénzügyi garancia felszabadításával a címzett köteles viselni a küldő ország illetékes hatóságának illetékessége alá tartozó területre történő visszaszállítási kötelezettségből, valamint az eltérő és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosításból vagy ártalmatlanításból eredő költségeket;

ii.

a hasznosításra szánt hulladék megérkezésétől számított három napon belül a létesítmény köteles a kitöltött kísérődokumentum egy-egy példányát – a iii. alpontban említett hasznosításról szóló igazolás kivételével – megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak; és

iii.

amint lehetséges, de legkésőbb 30 nappal a hasznosítás befejezése után, és a hulladék megérkezését követő egy naptári évnél nem később, a létesítmény köteles felelősség mellett igazolni, hogy a hasznosítás megtörtént, és köteles a kísérődokumentumnak ezt az igazolást tartalmazó egy-egy aláírt példányát megküldeni a bejelentőnek és az összes érintett illetékes hatóságnak.

(4)   A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a)

a bejelentő megkapta az írásbeli engedélyt a küldő ország, a célország, és esettől függően a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságától, vagy ha a célország és a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatósága hallgatólagos beleegyezését adta, és az vélelmezhető, és ha a megállapított feltételek teljesültek;

b)

a 35. cikk (4) bekezdésének b), c) és d) pontjai teljesültek.

(5)   A IV. vagy IVA. mellékletben felsorolt hulladékoknak az (1) bekezdés szerinti kivitele esetére, ha egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országon keresztül szállítják, az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a)

az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó tranzitország illetékes hatóságának a bejelentés kézhezvételéről szóló visszaigazolás megküldésének időpontját követően 60 nap áll a rendelkezésére, hogy kiegészítő információt kérjen a bejelentett szállítmányról, hogy – amennyiben az érintett ország úgy határozott, hogy nem kér előzetes írásbeli engedélyt, és erről tájékoztatta a többi felet a bázeli egyezmény 6. cikke (4) bekezdésével összhangban – hallgatólagos engedélyét, vagy feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli engedélyét adja; és

b)

a közösségi küldő ország illetékes hatósága határoz arról, hogy csak akkor hagyja jóvá a 9. cikkben említett szállítást, ha előzetesen megkapta az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó tranzitország illetékes hatóságának hallgatólagos vagy írásbeli engedélyét, és a tranzitország illetékes hatósága visszaigazolása megküldésének időpontját követően legkorábban 61 nappal. A küldő ország illetékes hatósága a többi érintett illetékes hatóság írásbeli engedélyének birtokában a 61 napos határidő eltelte előtt is meghozhatja a határozatot a többi érintett illetékes hatóság írásbeli engedélyének birtokában.

(6)   A hulladék kivitele esetén a hulladékot olyan létesítménybe kell hasznosítási célra szállítani, amely a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján a célországban működik, vagy az ottani működését engedélyezték.

(7)   Ha a kiviteli vámhivatal vagy a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a)

haladéktalanul értesíteni a közösségi küldő ország illetékes hatóságát; és

b)

biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

3. FEJEZET

Általános rendelkezések

39. cikk

Az Antarktiszra történő kivitel

Tilos bármilyen hulladéknak a Közösségből az Antarktiszra történő kivitele.

40. cikk

A tengerentúli országokba és területekre történő kivitel

(1)   Tilos bármilyen ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségből a tengerentúli országokba és területekre történő kivitele.

(2)   A hasznosításra szánt hulladékoknak a Közösségből a tengerentúli országokba és területekre történő kivitele tekintetében a 36. cikkben megállapított tilalmat kell értelemszerűen alkalmazni.

(3)   A (2) bekezdésben megállapított tilalom hatálya alá nem tartozó, hasznosításra szánt hulladékoknak a Közösségből a tengerentúli országokba és területekre történő kivitele tekintetében a II. cím rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

V. CÍM

BEHOZATAL A KÖZÖSSÉGBE HARMADIK ORSZÁGOKBÓL

1. FEJEZET

Ártalmatlanításra szánt hulladékok behozatala

41. cikk

Behozatali tilalom, kivéve a bázeli egyezményben részes országokból, vagy megállapodás alapján, vagy válság-, vagy háborús helyzetben az egyéb területekről származó behozatal

(1)   Tilos bármilyen ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségből történő kivitele, kivéve az alábbi országokból vagy területekről származókat:

a)

bázeli egyezményben részes országok; vagy

b)

olyan más országok, amelyekkel a Közösség, vagy a Közösség és tagállamai a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető, és a bázeli egyezmény 11. cikkének megfelelő két- vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy,

c)

olyan más országok, amelyekkel az egyes tagállamok a (2) bekezdéssel összhangban kétoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy

d)

egyéb területek olyan esetekben, amikor kivételes okból válsághelyzetekben, béketeremtés, békefenntartás alkalmával, vagy háborús helyzetekben nincs lehetőség a b) vagy c) pont szerinti kétoldalú megállapodások megkötésére, vagy ha a küldő országban nem jelöltek ki illetékes hatóságot, vagy az működésképtelen.

(2)   Kivételes esetekben egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek különleges hulladéknak az adott tagállamokban történő ártalmatlanítására, amennyiben a küldő államban a hulladékot nem a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni.

Ezeknek a megállapodásoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a közösségi jogszabályokkal, és összhangban kell állniuk a bázeli egyezmény 11. cikkével.

Ezeknek a megállapodásoknak vagy egyezményeknek garantálniuk kell, hogy az ártalmatlanítási műveleteket engedéllyel rendelkező létesítményben és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon hajtják végre.

Ezeknek a megállapodásoknak vagy egyezményeknek azt is garantálniuk kell, hogy a hulladék a küldő országban keletkezett, és az ártalmatlanítási műveleteket kizárólag abban a tagállamban hajtják végre, amelyik a megállapodást megkötötte.

A Bizottságot ezekről a megállapodásokról megkötésük előtt értesíteni kell. Mindazonáltal, szükséghelyzet esetén az értesítést a megkötéstől számított egy hónapon belül meg lehet tenni.

(3)   Az (1) bekezdés b) vagy c) pontjaival összhangban megkötött két- vagy többoldalú megállapodásoknak a 42. cikk szerinti eljárási követelményeken kell alapulniuk.

(4)   Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett országoknak kellően indokolt előzetes kérelmet kell benyújtaniuk a közösségi rendeltetési tagállam illetékes hatóságához azon az alapon, hogy nem áll rendelkezésükre és ésszerűen nem képesek megszerezni azt a műszaki kapacitást és a szükséges létesítményeket a hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő ártalmatlanításához.

42. cikk

Eljárási szabályok egy, a bázeli egyezményben részes országból vagy egyéb területről válság-, illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén

(1)   Amennyiben a Közösségbe hulladékot szállítanak a bázeli egyezményben részes országokban történő ártalmatlanítás céljából, a II. cím rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kiigazításokkal és kiegészítésekkel.

(2)   Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a)

a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságának a bejelentés kézhezvételéről szóló visszaigazolása megküldésének időpontját követően 60 nap áll a rendelkezésére, hogy kiegészítő információt kérjen a bejelentett szállítmányról, hogy – amennyiben az érintett ország úgy határozott, hogy nem kér előzetes írásbeli engedélyt, és erről tájékoztatta a többi felet a bázeli egyezmény 6. cikke (4) bekezdésével összhangban – hallgatólagos engedélyét, vagy feltételhez kötött, vagy feltétel nélküli engedélyét adja; és

b)

a 41. cikk (1) bekezdése d) pontjában említett válsághelyzetekben, béketeremtés vagy békefenntartás alkalmával vagy háborús helyzetekben, nincs szükség a küldő ország illetékes hatóságának engedélyére.

(3)   Az alábbi kiegészítő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a)

a közösségi tranzitország illetékes hatósága köteles visszaigazolni a bejelentőnek a bejelentés kézhezvételét, és erről másolatot küldeni az érintett illetékes hatóságoknak;

b)

a közösségi célország, és esettől függően a közösségi tranzitország illetékes hatóságai kötelesek a szállítást engedélyező határozataik egy-egy lebélyegzett példányát megküldeni a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak;

c)

a fuvarozó köteles átadni a kísérődokumentum egy példányát a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak; és

d)

a vámkezelés elvégzését követően a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal a kísérődokumentum egy, a Közösség területére történő belépést igazoló lebélyegzett példányát megküldi a közösségi célország és tranzitország illetékes hatóságának.

(4)   A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a)

a bejelentő megkapta az írásbeli engedélyt a küldő ország, a célország és adott esetben a tranzitország illetékes hatóságától, és az előírt feltételeket teljesítette;

b)

a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a bejelentő és a címzett között létrejött és érvényes a szerződés;

c)

a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és a 6. cikknek megfelelően létrejött és érvényes a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás; és

d)

a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás biztosított.

(5)   Ha a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a)

haladéktalanul értesíteni a közösségi célország illetékes hatóságát, amely értesíti a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatóságát; és

b)

biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

2. FEJEZET

A hasznosításra szánt hulladékok behozatala

43. cikk

Behozatali tilalom, kivéve az OECD-határozat hatálya alá tartozó vagy a bázeli egyezményben részes országokból, vagy megállapodás alapján, vagy válság-, vagy háborús helyzetben az egyéb területekről származó behozatalt

(1)   Tilos bármilyen hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségbe történő behozatala, kivéve az alábbi országokból vagy területekről származókat:

a)

az OECD-határozat hatálya alá tartozó országok; vagy

b)

más, a bázeli egyezményben részes országok; vagy

c)

olyan más országok, amelyekkel a Közösség, vagy a Közösség és tagállamai a közösségi jogszabályokkal összhangban álló és a bázeli egyezmény 11. cikkének megfelelő két- vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy

d)

olyan más országok, amelyekkel az egyes tagállamok a (2) bekezdéssel összhangban kétoldalú megállapodásokat kötöttek; vagy

e)

egyéb területek olyan esetekben, amikor kivételes okból válsághelyzetekben, béketeremtés, békefenntartás alkalmával, vagy háborús helyzetekben nincs lehetőség a b) vagy c) pont szerinti kétoldalú megállapodások megkötésére, vagy ha a küldő országban nem jelöltek ki illetékes hatóságot, vagy az működésképtelen.

(2)   Kivételes esetekben egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat köthetnek különleges hulladéknak az adott tagállamokban történő hasznosítására, amennyiben a küldő államban a hulladékot nem a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon fogják kezelni.

Ilyen esetekben a 41. cikk (2) bekezdését kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdés c) vagy d) pontjaival összhangban megkötött két- vagy többoldalú megállapodásoknak annyiban, amennyiben mérvadó, a 42. cikk szerinti eljárási követelményeken kell alapulniuk.

44. cikk

Eljárási szabályok egy, az OECD-határozat hatálya alá tartozó országból vagy egyéb területről válság-, illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén

(1)   Amennyiben a Közösségbe hulladékot szállítanak az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokból, vagy azokon keresztül hasznosítás céljából, a II. cím rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, a (2) és (3) bekezdésben foglalt kiigazításokkal és kiegészítésekkel.

(2)   Az alábbi kiigazításokat kell alkalmazni:

a)

a 9. cikkel összhangban megkövetelt engedélyt a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatósága hallgatólagosan is megadhatja;

b)

az előzetes írásbeli bejelentést a 4. cikkel összhangban a bejelentő is benyújthatja;

c)

a 43. cikk (1) bekezdése e) pontjában említett válsághelyzetekben, béketeremtés vagy békefenntartás alkalmával vagy háborús helyzetekben, nincs szükség a küldő ország illetékes hatóságának engedélyére.

(3)   Emellett a 42. cikk (3) bekezdése b), c) és d) pontjainak teljesülniük kell.

(4)   A szállításra csak akkor kerülhet sor, ha:

a)

a bejelentő megkapta az írásbeli engedélyt a küldő ország, a célország és esettől függően a Közösségen kívüli tranzitország illetékes hatóságától, vagy ha a küldő ország és a tranzitország illetékes hatósága hallgatólagos engedélyét adta, vagy az vélelmezhető, és ha a megállapított feltételek teljesültek;

b)

a 4. cikk 4. pontja második albekezdésének és az 5. cikknek megfelelően a bejelentő és a címzett között létrejött és érvényes a szerződés;

c)

a 4. cikk 5. pontja második albekezdésének és a 6. cikknek megfelelően létrejött és érvényes a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás; és

d)

a 49. cikkben említett, környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás biztosított.

(5)   Ha a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatal illegális szállítmányt fedez fel, köteles erről haladéktalanul értesíteni a vámhivatal országának illetékes hatóságát, amely köteles:

a)

haladéktalanul értesíteni a közösségi célország illetékes hatóságát, amely értesíti a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatóságát; és

b)

biztosítani a hulladék visszatartását mindaddig, amíg a Közösségen kívüli küldő ország illetékes hatósága ettől eltérően nem rendelkezik, és ezt a határozatát a hulladék helye szerinti vámhivatal országának illetékes hatóságával írásban nem közölte.

45. cikk

Eljárási szabályok egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó, a bázeli egyezményben részes országból vagy egyéb területről válság-, illetve háborús helyzetben történő behozatal esetén

Amennyiben a Közösségbe hasznosítási célból hulladékot importálnak:

a)

egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országból; vagy

b)

egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó, de a bázeli egyezményben részes országon keresztül,

a 42. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

3. FEJEZET

Általános rendelkezések

46. cikk

Tengerentúli országokból és területekről történő behozatal

(1)   Hulladéknak tengerentúli országokból és területekről a Közösségbe történő behozatala esetén a II. cím rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)   Egy vagy több tengerentúli ország és terület és az a tagállam, amelyhez kapcsolódnak, a tengerentúli országokból és területekről az ebbe a tagállamba történő szállításra vonatkozó nemzeti eljárást alkalmazhatja.

(3)   A (2) bekezdést alkalmazó tagállamok értesítik a Bizottságot az alkalmazott nemzeti eljárásokról.

VI. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOKBÓL ÉS HARMADIK ORSZÁGOKBA A KÖZÖSSÉGEN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ TRANZIT

1. FEJEZET

Ártalmatlanításra szánt hulladék tranzitja

47. cikk

Ártalmatlanításra szánt hulladéknak a Közösségen keresztül történő tranzitja

Amennyiben ártalmatlanítási célú hulladékot szállítanak harmadik országokból vagy harmadik országokba a Közösségen keresztül, a 42. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni, az alábbi kiigazításokkal és kiegészítésekkel:

a)

az első és az utolsó közösségi tranzitország illetékes hatósága az esettől függően a szállítást engedélyező határozatából egy-egy lebélyegzett példányt, vagy ha hallgatólagosan járult hozzá, a 42. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a megerősítés egy példányát megküldi a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak; és

b)

amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérődokumentum egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi tranzitország illetékes hatóságának (illetékes hatóságainak).

2. FEJEZET

A hasznosításra szánt hulladék tranzitja

48. cikk

A hasznosításra szánt hulladéknak a Közösségen keresztül történő tranzitja

(1)   Amennyiben hasznosítási célú hulladékot szállítanak egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országból, vagy ilyen országba egy vagy több tagállamon keresztül, a 47. cikk rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

(2)   Amennyiben hasznosítási célú hulladékot szállítanak eg az OECD-határozat hatálya alá tartozó országból, vagy ilyen országba egy vagy több tagállamon keresztül, a 44. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, az alább felsorolt kiigazításokkal és kiegészítésekkel:

a)

az első és az utolsó közösségi tranzitországi illetékes hatóság az esettől függően a szállítást engedélyező határozatából egy-egy lebélyegzett példányt, vagy ha hallgatólagosan járult hozzá, a 42. cikk (3) bekezdésének a) pontjával összhangban a megerősítés egy példányát megküldi a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak; és

b)

amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal köteles a kísérődokumentum egy lebélyegzett példányát megküldeni a közösségi tranzitország illetékes hatóságának vagy hatóságainak;

(3)   Amennyiben hasznosítási célú hulladékot szállítanak egy, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országból egy, az OECD-határozat hatálya alá tartozó országba, vagy fordítva, az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó ország tekintetében az (1) bekezdést, az OECD-határozat hatálya alá tartozó ország tekintetében pedig a (2) bekezdést kell alkalmazni.

VII. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Kiegészítő kötelezettségek

49. cikk

A környezet védelme

(1)   A termelő, a bejelentő és a többi, a hulladékszállításba és/vagy -hasznosításba vagy -ártalmatlanításba bevont vállalkozás megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az általuk szállított hulladék kezelése az emberi egészség veszélyeztetése nélkül és környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történjen a szállítás teljes tartama alatt, és a hasznosítás, valamint az ártalmatlanítás során. Különösen, amikor a szállítás a Közösségben történik, a 2006/12/EK irányelv 4. cikkében foglalt követelményeket és a hulladékra vonatkozó közösségi jogszabályokat tiszteletben kell tartani.

(2)   A Közösségből származó kivitel esetén, a közösségi küldő ország illetékes hatósága köteles:

a)

megkövetelni és elősegíteni annak biztosítását, hogy minden exportált hulladékot környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezeljenek a szállítás teljes tartama alatt, ideértve a rendeltetési harmadik országban a 34. cikkben említett ártalmatlanítást és a 36. és 38. cikkben említett hasznosítást;

b)

megtiltani a hulladék harmadik országokba történő kivitelét, ha okkal feltételezi, hogy a hulladékot nem az a) pontban foglalt követelményeknek megfelelően fogják kezelni.

A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet tekintetében a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodás vélelmezhető többek között akkor, ha a bejelentő vagy a célország illetékes hatósága ki tudja mutatni, hogy a hulladékot fogadó létesítményt olyan emberi egészségvédelmi és a környezetvédelemi szabványokkal összhangban fogják üzemeltetni, amelyek nagyvonalakban megegyeznek a Közösségi jogszabályokban megállapított szabványokkal.

Ez a vélelem ugyanakkor nem érinti a környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodásnak a szállítás teljes tartamára vonatkozó értékelését, ideértve a rendeltetési harmadik országban történő hasznosítást vagy ártalmatlanítást is.

A környezetvédelmi szempontból megfelelő gazdálkodással kapcsolatban a VIII. mellékletben felsorolt iránymutatásokat lehet figyelembe venni.

(3)   A Közösségbe irányuló behozatal esetén, a közösségi rendeltetési ország illetékes hatósága köteles:

a)

előírni és megtenni a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a joghatósága alá tartozó területre szállított hulladék kezelése az emberi egészség veszélyeztetése nélkül és környezetkárosító eljárások és módszerek alkalmazása nélkül, és a 2006/12/EK irányelv 4. cikkében foglaltaknak, valamint egyéb hulladékra vonatkozó közösségi jogszabályok betartásával történjen, a szállítás teljes tartama alatt, ideértve a rendeltetési országban történő újrahasznosítást vagy ártalmatlanítást is;

b)

megtiltani a hulladék harmadik országokból történő behozatalát, ha okkal feltételezi, hogy a hulladékot nem az a) pontban foglaltak szerint fogják kezelni.

50. cikk

Végrehajtás a tagállamokban

(1)   A tagállamok megállapítják az e rendelet megszegése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A Bizottságot értesíteni kell az illegális szállítások megelőzésére és feltárására és az ilyen szállításra vonatkozó szankciókra vonatkozó nemzeti jogszabályokról.

(2)   A tagállamok az e rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben rendelkeznek többek között a létesítményeknek és vállalkozásoknak a 2006/12/EK irányelv 13. cikkének rendelkezéseivel összhangban történő ellenőrzéséről, és a hulladékszállítás vagy az ahhoz kapcsolódó hasznosítás vagy ártalmatlanítás szúrópróbaszerű ellenőrzéséről.

(3)   A hulladékszállítmányok ellenőrzésére különösen az alábbiak szerint kerülhet sor:

a)

a kiindulási ponton, a termelő, a birtokos vagy a bejelentő jelenlétében;

b)

a célállomáson, a címzett vagy a létesítmény jelenlétében;

c)

a Közösség határain; és/vagy

d)

a Közösségen belüli szállítás közben.

(4)   A szállítások ellenőrzéseinek magukban kell foglalniuk a dokumentumok vizsgálatát, az azonosító ellenőrzését, és adott esetben a hulladék fizikai vizsgálatát.

(5)   A tagállamok két- vagy többoldalúan együttműködnek egymással az illegális szállítások megelőzésének és felderítésének megkönnyítése érdekében.

(6)   A tagállamok megnevezik állandó személyzetük azon tagjait, akik az (5) bekezdésben említett együttműködésért felelősek, valamint a (4) bekezdésben említett fizikai ellenőrzés központját (központjait). Az információkat megküldik a Bizottságnak, mely kiküld egy összeállított listát az 54. cikkben említett megbízottak részére.

(7)   A tagállam egy másik tagállam kérésére végrehajtási cselekményeket hajthat végre a tagállam területén tartózkodó, illegális hulladékszállításban való közreműködéssel gyanúsított személyek ellen.

51. cikk

A tagállamok jelentései

(1)   Minden naptári év vége előtt a tagállamok megküldik a Bizottság részére az általuk a bázeli egyezmény 13. cikk (3) bekezdésével összhangban készített, és az Egyezmény Titkárságának benyújtott előző naptári év jelentésének másolatát.

(2)   Minden egyes naptári év vége előtt a tagállamok jelentést készítenek az előző naptári évről a IX. melléklet szerinti kiegészítő jelentési kérdőív alapján is, és azt megküldik a Bizottság részére.

(3)   A tagállamok által az (1) és (2) bekezdésekben foglaltakkal összhangban készített jelentéseket a Bizottság részére elektronikus változatban kell megküldeni.

(4)   A Bizottság e jelentések alapján háromévente jelentést készít e rendeletnek a Közösség és a tagállamok általi alkalmazásáról.

52. cikk

Nemzetközi együttműködés

A tagállamok – adott esetben és szükség esetén a Bizottsággal való összeköttetésben – együttműködnek a bázeli egyezmény és államközi szervezetek más részes feleivel, többek között információcsere és/vagy -megosztás, a környezetvédelmi szempontból megfelelő technológiák előmozdítása és a helyes gyakorlat megfelelő kódexeinek kifejlesztése útján.

53. cikk

Az illetékes hatóságok kijelölése

A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtásáért felelős illetékes hatóságot vagy illetékes hatóságokat. Minden tagállam csak egy illetékes tranzithatóságot jelölhet ki.

54. cikk

A megbízottak kijelölése

A tagállamok és a Bizottság kijelölnek egy vagy több, az érdeklődő személyek vagy vállalkozások tájékoztatásáért és részükre tanácsadásért felelős megbízottakat. A Bizottság megbízottja továbbítja a tagállamok megbízottainak a neki feltett, az utóbbiakat érintő kérdéseket, és fordítva.

55. cikk

A Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatal kijelölése

A tagállamok kijelölhetnek a Közösségbe belépő, illetve onnan távozó hulladékszállítmányok számára különleges, a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokat. Ha a tagállamok ilyen vámhivatalok kijelöléséről határoznak, a hulladékszállítmányok a Közösségbe való belépésre, illetve az onnan való kilépésre nem vehetik igénybe a tagállam más határátkelőhelyeit.

56. cikk

A kijelölésekről szóló értesítés és információk

(1)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az alábbiak kijelöléséről:

a)

az illetékes hatóságokról, az 53. cikk rendelkezései szerint;

b)

a megbízottakról, az 54. cikk rendelkezései szerint; és

c)

esettől függően a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokról, az 55. cikk rendelkezései szerint.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a fenti kijelölésekhez kapcsolódó alábbi információkról:

a)

név (nevek);

b)

postai cím(ek);

c)

e-mail-cím(ek);

d)

telefonszám(ok);

e)

faxszám(ok); és

f)

az illetékes hatóságok részére elfogadható nyelvek.

(3)   A tagállamok az információkban beállt minden változásról haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

(4)   Ezt az információt, valamint a fenti információkban bekövetkezett minden változást a Bizottság részére elektronikus változatban és papíron is meg kell küldeni, ha úgy kérik.

(5)   A Bizottság a honlapján közzéteszi a Közösség területére való beléptetést és a Közösség területéről való kiléptetést végző, kijelölt vámhivatalok, az illetékes hatóságok és a megbízottak jegyzékét, és ezeket a jegyzékeket megfelelően naprakészen tartja.

2. FEJEZET

Egyéb rendelkezések

57. cikk

A megbízottak gyűlése

A Bizottság a tagállamok kérésére, vagy ha egyéb okból szükséges, rendszeres időközönként megtartja a megbízottak gyűlését, hogy áttekintse velük az e rendelet végrehajtása során felmerült kérdéseket. Az érdekelt feleket szintén meghívhatják ezekre a gyűlésekre, vagy azok egy részére, ha valamennyi tagállam és a Bizottság is egyetért, hogy ez helyénvaló.

58. cikk

A mellékletek módosítása

(1)   E rendelet mellékleteit a Bizottság rendeletekkel és a 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban módosíthatja, a tudományos és műszaki haladás figyelembevétele érdekében. Továbbá:

a)

az I., II., III., IIIA., IV. és V. mellékletet módosítani kell a bázeli egyezményben és az OECD-határozat alapján elfogadott változtatások figyelembevétele érdekében; továbbá az IC. mellékletnek a bejelentőlap és a kísérődokumentum kitöltésére vonatkozó utasításokról szóló részét legkésőbb e rendelet alkalmazása kezdetének időpontjáig ki kell egészíteni, az OECD utasításokra tekintettel;

b)

a IIIB., IV. vagy V. melléklet ideiglenesen osztályozatlan hulladékokkal egészíthető ki, a bázeli egyezmény vagy az OECD-határozat megfelelő mellékleteibe való beillesztésükről szóló határozat megszületéséig;

c)

egy tagállam kérelmére, meg lehet fontolni a III. mellékletben „zöld” hulladékként felsorolt két vagy több hulladékból álló keverékeknek a IIIA. mellékletbe történő ideiglenes felvételét a 3. cikk (2) bekezdésben említett esetekben, a bázeli egyezmény vagy az OECD-határozat megfelelő mellékleteibe való beillesztésükről szóló határozat megszületéséig. Az eredeti bejegyzéseket a IIIA. mellékletbe kell beilleszteni, ha ez lehetséges, e rendelet alkalmazása kezdetének időpontjáig, vagy azt követően legkésőbb 6 hónappal. A IIIA. melléklet tartalmazhat olyan rendelkezést, hogy egy vagy több bejegyzése nem alkalmazható az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba irányuló kivitelre;

d)

a 3. cikk (3) bekezdésében említett kivételes eseteket meg kell határozni, és amennyiben szükséges, a IVA. és az V. mellékletbe kell beilleszteni, és törölni kell a III. mellékletből;

e)

az V. mellékletet módosítani kell, hogy tükrözze a 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (4) bekezdésével összhangban a veszélyes hulladékok jegyzékével kapcsolatban megállapodott változásokat;

f)

a VIII. mellékletet módosítani kell, hogy tükrözze a vonatkozó nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.

(2)   A IX. melléklet módosításakor a környezetre vonatkozó egyes irányelvek végrehajtásáról szóló jelentések egységesítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelvvel (22) létrehozott bizottság teljes mértékben részt vesz a határozathozatalban.

(3)   Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak 3 hónap.

59. cikk

Kiegészítő intézkedések

(1)   A Bizottság az alábbi kiegészítő intézkedéseket fogadhatja el e rendelet végrehajtásával kapcsolatban:

a)

módszer a pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás kiszámítására a 6. cikkben foglaltak szerint;

b)

iránymutatások a 12. cikk (1) bekezdésének g) pontja alkalmazására;

c)

további feltételek és követelmények az előzetesen jóváhagyott hasznosító létesítményekkel kapcsolatosan a 14. cikkben foglaltak szerint;

d)

iránymutatások a 15. cikk alkalmazására a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző művelet során jelentős változásoknak kitett hulladék azonosításával és nyomon követésével kapcsolatban;

e)

iránymutatások az illetékes hatóságok közti együttműködésre vonatkozóan, a 24. cikkben foglalt illegális szállításokra tekintettel;

f)

a dokumentumoknak és információnak a 26. cikk (4) bekezdésével összhangban történő benyújtására az elektronikus adatátvitel gyakorlati bevezetésével kapcsolatos műszaki és szervezeti követelmények;

g)

további iránymutatás a 27. cikkben említett nyelvhasználatra vonatkozóan;

h)

további pontosítások a II. címben foglalt eljárási követelményekre vonatkozóan, ezeknek a hulladéknak a Közösségből történő kivitelére, a Közösségbe történő behozatalára vagy a Közösségen keresztül történő áthaladására vonatkozóan;

i)

további iránymutatás meg nem határozott jogi kifejezésekkel kapcsolatban.

(2)   Ezeket az intézkedéseket a 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban kell meghozni.

(3)   Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak 3 hónap.

60. cikk

Felülvizsgálat

(1)   A Bizottság 2006. július 15-ig befejezi az állat- és közegészségügyre vonatkozó ágazati szabályozás, ideértve az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá tartozó hulladékszállításokat is, és e rendelet rendelkezései közötti viszonyt. Ha szükséges, a felülvizsgálatot megfelelő javaslatokkal kell kísérni az ilyen hulladékszállítmány eljárásainak és ellenőrzési rendszerének azonos szintre emelése érdekében.

(2)   A Bizottság 2007. július 12-től számított 5 éven belül felülvizsgálja a 12. cikk (1) bekezdése c) pontjának végrehajtását, ideértve ennek a környezetvédelemre és a belső piac működésére való hatását is. Ha szükséges, a felülvizsgálatot a megfelelő javaslatokkal kell kísérni e rendelkezés módosítása érdekében.

61. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 259/93/EGK rendelet és a 94/774/EK határozat 2007. július 12-től hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett 259/93/EGK rendeletre való utalásokat az e rendeletre való utalásokként kell értelmezni.

(3)   Az 1999/412/EK határozat 2008. január 1-jén hatályát veszti.

62. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   Minden olyan szállítmányra, amelyet bejelentettek, és amelyre a célország illetékes hatósága 2007. július 12. előtt már kiadta a visszaigazolást, a 259/93/EGK rendeletet kell alkalmazni.

(2)   Minden olyan szállítást, amelyhez az érintett illetékes hatóság a 259/93/EGK rendelet értelmében hozzájárult, legkésőbb 2007. július 12-től számított egy éven belül végre kell hajtani.

(3)   A 259/93/EGK rendelet 41. cikkének (2) bekezdése és e rendelet 51. cikke szerinti, a 2007. évre vonatkozó jelentést az 1999/412/EK határozatban szereplő kérdőív alapján kell megtenni.

63. cikk

Egyes tagállamokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   2010. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás céljából Lettországba történő szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő hulladékok ugyanoda történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 96/61/EK irányelv alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt.

(2)   2012. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás céljából Lengyelországból történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint.

A 12. cikkben foglaltaktól eltérően, 2007. december 31-ig az illetékes hatóságok Lengyelországba irányuló, hasznosításra szánt alábbi, a III. és IV. mellékletben felsorolt hulladékok ellen tehetnek kifogást a 11. cikkben megállapított kifogási okokkal összhangban:

 

B2020 és GE 020 (üveghulladék)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 és GH 013 (szilárd műanyag hulladék)

 

B3020 (papírhulladék)

 

B3140 (hulladék gumiabroncs)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 és A1030 (csak az arzénra és higanyra vonatkozó francia bekezdések)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (kizárólag a poliklórozott naftalinokra (PCN) alkalmazandó)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Az üveghulladék, papírhulladék és hulladék gumiabroncs kivételével, ezt az időszakot meg lehet hosszabbítani legkésőbb 2012. december 31-ig, a 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban.

A 12. cikktől eltérve, 2012. december 31-ig az illetékes hatóságok kifogást tehetnek a 11. cikkben szereplő kifogási okokkal összhangban a Lengyelországba történő alábbi szállítások ellen:

a)

a IV. mellékletben felsorolt, alábbi hasznosításra szánt hulladékok:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

és

b)

a mellékletekben nem szereplő, hasznosításra szánt hulladékok.

A 12. cikktől eltérve a román illetékes hatóságok kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok és az ezekben a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, amelyeket olyan létesítményekbe szállítanak, amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 96/61/EK irányelv, a 2000/76/EK irányelv vagy a 2001/80/EK irányelv egyes rendelkezései alól, abban az időszakban, amikor az ideiglenes eltérést a rendeltetési létesítményre alkalmazzák

(3).   2011. december 31-ig a III. és IV. mellékletekben felsorolt hulladékoknak hasznosítás céljából Szlovákiába történő szállítása, továbbá az ezekben a mellékletekben nem szereplő hulladékok ugyanoda történő szállítására az előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárást kell alkalmazni a II. címben foglaltak szerint.

A 12. cikktől eltérve, az illetékes hatóságoknak kifogást kell emelniük a III. és IV. mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékok szállítása, valamint az olyan, e mellékletekben nem szereplő hasznosításra szánt hulladékok szállítása ellen, amelyeket egy, a 94/67/EK tanácsi irányelv (23), a 96/61/EK irányelv, a hulladékok égetéséről szóló, 2000. december 4-i 2000/76/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (24) és a nagy tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló, 2001. október 23-i 2001/80/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (25) alapján átmeneti eltérésben részesülő létesítménybe szántak, az átmeneti eltérésnek a rendeltetési létesítményre való alkalmazásának időtartama alatt.

(4)   2014. december 31-ig a III. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok Bulgáriába irányuló valamennyi szállítmányára a II. cím szerinti előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárás vonatkozik.

A 12. cikktől eltérve 2009. december 31-ig a bolgár illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott indokokkal összhangban kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt következő, hasznosításra szánt hulladékok Bulgáriába irányuló szállításával szemben:

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

Y46

 

Y47

 

A1010 és A1030 (csak az arzénra és higanyra vonatkozó francia bekezdések)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (kizárólag a poliklórozott naftalinokra (PCN) alkalmazandó)

 

A4010

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

A 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2012. december 31-ig meghosszabbítható.

A 12. cikktől eltérve 2009. december 31-ig a bolgár illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott indokokkal összhangban kifogást emelhetnek a következő hulladékok Bulgáriába irányuló szállításával szemben:

a)

a következő, a IV. mellékletben említett hasznosításra szánt hulladékok:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

és

b)

a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok.

A 12. cikktől eltérve a bolgár illetékes hatóságok kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok és az ezekben a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, amelyeket olyan létesítményekbe szállítanak, amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 96/61/EK irányelv vagy a 2001/80/EK irányelv egyes rendelkezései alól, abban az időszakban, amikor az ideiglenes eltérést a rendeltetési létesítményre alkalmazzák.

(5)   2015. december 31-ig a III. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok Romániába irányuló valamennyi szállítmányára a II. cím szerinti előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárás vonatkozik.

A 12. cikktől eltérve 2011. december 31-ig a román illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott indokokkal összhangban kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt következő, hasznosításra szánt hulladékok Romániába irányuló szállításával szemben:

 

B2070

 

B2100, kivéve a hulladék alumíniumot

 

B2120

 

B4030

 

Y46

 

Y47

 

A1010 és A1030 (csak az arzénra, higanyra és talliumra vonatkozó francia bekezdések)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A3030

 

A3040

 

A3050

 

A3060

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3140

 

A3150

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (kizárólag a poliklórozott naftalinokra (PCN) alkalmazandó)

 

A4010

 

A4030

 

A4040

 

A4050

 

A4080

 

A4090

 

A4100

 

A4160

 

AA060

 

AB030

 

AB120

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AC270

 

AD120

 

AD150

A 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható.

A 12. cikktől eltérve 2011. december 31-ig a román illetékes hatóságok a 11. cikkben meghatározott indokokkal összhangban kifogást emelhetnek a következő hulladékok Romániába irányuló szállításával szemben:

a)

a következő, a IV. mellékletben említett hasznosításra szánt hulladékok:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, kivéve a poliklórozott naftalinokat (PCN)

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

és

b)

a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok.

A 2006/12/EK irányelv 18. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban ez az időszak legfeljebb 2015. december 31-ig meghosszabbítható.

A 12. cikktől eltérve a román illetékes hatóságok kifogást emelhetnek a III. és IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok és az ezekben a mellékletekben nem említett, hasznosításra szánt hulladékok szállítmányaival kapcsolatban, amelyeket olyan létesítményekbe szállítanak, amelyek ideiglenes eltérésben részesülnek a 96/61/EK irányelv, a 2000/76/EK irányelv vagy a 2001/80/EK irányelv egyes rendelkezései alól, abban az időszakban, amikor az ideiglenes eltérést a rendeltetési létesítményre alkalmazzák.

(6)   Az e cikkben a III. mellékletben felsorolt hulladék vonatkozásában a II. címre történő utaláskor a 3. cikk (2) bekezdését, a 4. cikk 5. pontjának második albekezdését, a 6., 11., 22., 23., 24., 25. és 31. cikket nem kell alkalmazni.

64. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. július 12-től kell alkalmazni.

(2)   Ha Bulgária vagy Románia csatlakozásának időpontja későbbre esik, mint az alkalmazás (1) bekezdésben meghatározott időpontja, akkor az (1) bekezdéstől eltérve a 63. cikk (4) és (5) bekezdését a csatlakozás időpontjától kell alkalmazni.

(3)   Az érintett tagállamok megállapodásától függően, a 26. cikk (4) bekezdése 2007. július 12. előtt is alkalmazható.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2006. június 14-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER


(1)  HL C 108., 2004.4.30., 58. o.

(2)  Az Európai Parlament 2003. november 19-i véleménye (HL C 87. E, 2004.4.7., 281. o.), a Tanács 2005. június 24-i közös álláspontja (HL C 206. E, 2005.8.23., 1. o.), és az Európai Parlament 2005. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2006. május 29-i határozata.

(3)  HL L 30., 1993.2.6., 1. o. A legutóbb a 2557/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 349., 2001.12.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 310., 1994.12.3., 70. o.

(5)  HL L 156., 1999.6.23., 37. o.

(6)  HL L 39., 1993.2.16., 1. o.

(7)  HL L 39., 1993.2.16., 3. o.

(8)  HL L 272., 1997.10.4., 45. o.

(9)  HL L 22., 1997.1.24., 14. o.

(10)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(11)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

(12)  HL L 257., 1996.10.10., 26. o. A legutóbb a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.) módosított irányelv.

(13)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(14)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(15)  HL L 35., 1992.2.12., 24. o.

(16)  HL L 377., 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.

(17)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 215/2006/EK rendelettel (HL L 38., 2006.2.9., 11. o.) módosított rendelet.

(19)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(20)  HL L 13., 2000.1.19., 12. o.

(21)  HL L 226., 2000.9.6., 3. o. A legutóbb a 2001/573/EK tanácsi határozattal (HL L 203., 2001.7.28., 18. o.) módosított határozat.

(22)  HL L 377., 1991.12.31., 48. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(23)  HL L 365., 1994.12.31., 34. o.

(24)  HL L 332., 2000.12.28., 91. o.

(25)  HL L 309., 2001.11.27., 1. o. A 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.


IA. MELLÉKLET

Image

A bejelentőlapon használandó rövidítések és kódok jegyzéke

Image

Image

Image


IB. MELLÉKLET

Image

Image

Image

Image


IC. MELLÉKLET

A BEJELENTŐLAP ÉS A KÍSÉRŐDOKUMENTUM KITÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN UTASÍTÁSOK


II. MELLÉKLET

A BEJELENTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ

1. rész   A BEJELENTŐLAPON MEGADANDÓ, VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ INFORMÁCIÓ

1.

A bejelentőlap sorszáma vagy egyéb elfogadott azonosítója és a szállítmányok tervezett darabszáma.

2.

A bejelentő neve, címe, telefon-, és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

3.

Amennyiben a bejelentő nem a termelő: a termelő(k) neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe és az ügyintéző.

4.

A kereskedő(k) vagy közvetítő(k) neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe és az ügyintéző, abban az esetben, ha a bejelentő a 2. cikk 15. pontja szerint meghatalmazta.

5.

A hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző, az alkalmazott technológiák és lehetőleg az előzetesen engedélyezett állapot a 14. cikkben foglaltak szerint.

Amennyiben a hulladékon hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző műveletet hajtanak végre, ugyanezt az információt közölni kell valamennyi következő hasznosítást vagy ártalmatlanítást, vagy azt megelőző műveletet végző létesítményről.

Ha a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény szerepel a 96/61/EK irányelv I. mellékletének 5. kategóriájához tartozó felsorolásban, be kell mutatni az érvényes engedélyt tartalmazó bizonyítékot (azaz a létezését tanúsító nyilatkozatot) az irányelv 4. és 5. cikkében foglaltakkal összhangban.

6.

A címzett neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

7.

A tervezett fuvarozó(k) és/vagy közvetítői(k) neve, címe, telefon- és faxszáma, e-mail címe, nyilvántartási száma és az ügyintéző.

8.

A küldő ország és az érintett illetékes hatóság.

9.

A tranzitországok és az érintett illetékes hatóságok.

10.

A célország és az érintett illetékes hatóság.

11.

Egyedi bejelentés vagy általános bejelentés. Ha egyedi bejelentésről van szó, az érvényességi időtartamot fel kell tüntetni.

12.

A szállítás(ok) megkezdésének tervezett időpontja(i).

13.

Tervezett szállítási mód.

14.

Tervezett útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes ország vonatkozásában, beleértve a beléptető és kiléptető vámhivatalokat és/vagy a Közösségből kiléptető exportvámhivatalt) és a tervezett útszakaszok (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a lehetséges alternatívákat, előre nem látható körülmények esetére is.

15.

A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartási számának bizonyítéka (azaz a létezését tanúsító nyilatkozatot).

16.

A hulladék típusának megjelölése a megfelelő jegyzékben, forrása(i), leírása, összetétele és valamennyi veszélyességi jellemző adata. A több forrásból származó hulladékok esetében, a hulladék részletes leltárjegyzéke.

17.

A becsült maximális és minimális mennyiségek.

18.

A tervezett csomagolási mód.

19.

A hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet(ek) műszaki adatai, a 2006/12/EK irányelv IIA. és IIB. mellékletében említettek szerint.

20.

Amennyiben a hulladék rendeltetése a hasznosítás:

a)

a hasznosítást követően visszamaradt nem hasznosítható frakció ártalmatlanítására szolgáló tervezett módszer;

b)

a visszanyert anyag mennyisége a nem hasznosítható hulladék arányában;

c)

a hasznosított anyag becsült értéke;

d)

a hasznosítás költsége és a visszamaradt nem hasznosított hulladék ártalmatlanításának költsége.

21.

Harmadik fél felelősségbiztosítási igazolása (pl. a létezését tanúsító nyilatkozat).

22.

A bejelentő és a címzett között megkötött és a bejelentés időpontjában érvényes hulladékhasznosítási vagy -ártalmatlanítási szerződés bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat), a 4. cikk 4. pontjának második albekezdése és az 5. cikk értelmében.

23.

A termelő, az új termelő vagy begyűjtő és a közvetítő vagy kereskedő között megkötött szerződés egy példánya vagy bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat), abban az esetben, ha a közvetítő vagy kereskedő a bejelentő.

24.

A létrejött és a bejelentés időpontjában érvényes – vagy ha a pénzügyi garanciát vagy ezzel egyenértékű biztosítást engedélyező illetékes hatóság hozzájárul, legkésőbb a szállítás megkezdésekor érvényes – pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás bizonyítéka (vagy a létezését tanúsító nyilatkozat, ha az illetékes hatóság ehhez hozzájárul), a 4. cikk 5. pontjának második albekezdése és a 6. cikk értelmében.

25.

A bejelentő igazolása, hogy az információ teljes körű, és a legjobb tudomása szerint valós.

26.

Amennyiben a bejelentő nem a termelő a 2. cikk 15. pontja i. pont a) alpontja értelmében, a bejelentőnek biztosítania kell, hogy a termelő, vagy a 2. cikk 15. pontja a) pont ii) és iii) alpontja szerinti valamely személy, amennyiben lehetséges, szintén aláírja az IA. melléklet szerinti bejelentőlapot.

2. rész   A KÍSÉRŐDOKUMENTUMBAN MEGADANDÓ VAGY AHHOZ CSATOLANDÓ INFORMÁCIÓ

Adja meg az 1. részben felsorolt információknak az alábbi pontok szerinti legfrissebb változatát és az egyes kiegészítő információkat:

1.

A szállítmányok sorszáma és száma.

2.

A szállítás kezdetének időpontja.

3.

A szállítás módja.

4.

A fuvarozó(k) neve, címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe.

5.

Útvonal (kilépési és belépési pont minden egyes érintett ország vonatkozásában, beleértve a Közösség területére való beléptetést végző, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalokat és/vagy a közösségi kiviteli vámhivatalt) és az útszakaszokat (a kiléptető és beléptető pontok között), beleértve a lehetséges alternatívákat, előre nem látható körülmények esetére is.

6.

Mennyiségek.

7.

Csomagolás módja.

8.

A fuvarozó(k) által meghozandó speciális óvintézkedések.

9.

A bejelentő nyilatkozata, hogy a szükséges hozzájárulásokat az érintett országok minden illetékes hatóságától megkapta. A nyilatkozatot a bejelentőnek alá kell írnia.

10.

A felelős őrzés minden egyes átruházása esetére a megfelelő aláírások.

3. rész   AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK ÁLTAL BEKÉRHETŐ KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ

1.

Annak az engedélynek a típusa és érvényességi időtartama, amely alapján a hasznosító vagy ártalmatlanító létesítmény működik.

2.

A 96/61/EK irányelv 4. és 5. cikkével összhangban kiadott engedély másolata.

3.

Információ szolgáltatása a szállítás biztonsága érdekében meghozandó intézkedésekről.

4.

A bejelentő és a létesítmény közötti szállítási távolság(ok), beleértve az esetleges alternatív útvonalakat az előre nem látható körülmények esetére is, és intermodális szállítás esetében az átrakás helye.

5.

A bejelentő és a létesítmény közötti szállítás költségeire vonatkozó információ.

6.

A fuvarozó(k) hulladék szállítására jogosító nyilvántartásbavételi okiratának másolata.

7.

A hulladék összetételének kémiai elemzése.

8.

A hulladék keletkezési eljárásának leírása.

9.

A hulladékot fogadó létesítmény kezelési eljárásának leírása.

10.

A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás, vagy ezek másolata.

11.

A pénzügyi garancia vagy ezzel egyenértékű biztosítás számítása, a 4. cikk 5. pontjának második albekezdése és a 6. cikk rendelkezései szerint.

12.

Az 1. rész 22. és 23. pontjában említett szerződések másolata.

13.

Harmadik fél felelősségbiztosítási szabályainak másolata.

14.

Bármilyen egyéb információ, amely fontos a bejelentés elbírálásához e rendelettel, továbbá a nemzeti jogszabályokkal összhangban.


III. MELLÉKLET

AZOK A HULLADÉKOK, AMELYEK A 18. CIKKBEN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK HATÁLYA ALÁ TARTOZNAK

(„ZÖLD” LISTÁS HULLADÉKOK) (1)

Tekintet nélkül arra, hogy egy hulladék szerepel-e ebben a jegyzékben vagy sem, nem vethető alá a 18. cikkben meghatározott általános követelményeknek, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a)

oly mértékben megnőtt a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás alá tartozzon, a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétele esetén; vagy

b)

lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

I. rész

Az alábbi hulladékok tartoznak a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények hatálya alá:

A bázeli egyezmény IX. mellékletében felsorolt hulladékok (2).

E rendelet alkalmazásában:

a)

minden, a bázeli egyezmény IX. mellékletének A. listájára történő hivatkozást e rendelet IV. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni;

b)

a IX. melléklet bázeli B1020 sorban az „ömlesztett feldolgozott formában” kifejezés magában foglalja az ott felsorolt minden fémes, nem diszpergált (3) formát;

c)

a IX. melléklet bázeli B1100 sor, amely hivatkozik a „rézfeldolgozás […] salakjaira” stb., nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GB040 sorát kell alkalmazni;

d)

a IX. melléklet bázeli B1110 sor nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GC010 és GC020 sorát kell alkalmazni.

e)

a IX. melléklet bázeli B2050 sor nem alkalmazható, helyette az (OECD) II. rész GG040 sorát kell alkalmazni;

f)

a IX. melléklet bázeli B3010 sorban szereplő fluorozott polimerhulladékokra történő hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy magában foglalja a fluorozott etilén polimereit és kopolimereit is (PTFE – politetrafluoretilén).

II. rész

Az alábbi hulladékok tartoznak a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények hatálya alá:

Fémek megolvasztásából, kohászatából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok

GB040

7112

262030

262090

Nemesfémek és réz továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Egyéb fémtartalmú hulladékok

GC010

 

Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések

GC020

 

Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikai alkatrészek, huzalok stb.) és nemnemesfémek és nemesfémek hasznosítására alkalmas regenerált elektronikus alkatrészek

GC030

ex ex 890800

Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek számító anyagokat és hulladékokat

GC050

 

fluidizációs katalitikus krakkolás (FCC) elhasznált katalizátora (pl. alumínium-oxid, zeolitok)

Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:

GE020

ex ex 7001

ex ex 701939

Üvegszál hulladék

Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:

GF010

 

Kerámiahulladékok, melyeket formázás után kiégettek, beleértve a kerámiaedényeket is (használat előtt és/vagy után)

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó egyéb hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

GG030

ex ex 2621

Széntüzelésű erőmű fenékhamuja és salakcsapolási maradéka

GG040

ex ex 2621

Széntüzelésű erőmű szállóhamuja

Szilárd műanyag hulladékok

GH013

391530

ex ex 390410-40

vinil-klorid-polimerek

Cserzésből, szőrmekikészítésből és bőrfeldolgozásból származó hulladékok

GN010

ex ex 050200

Sertés- vagy vaddisznósörte vagy -szőr, vagy borzszőr és más kefekészítésre használt szőr hulladéka

GN020

ex ex 050300

Lószőr és a lószőr hulladék, függetlenül attól, hogy hordozóanyagra rétegként felvitt állapotban vagy másként van felhasználva

GN030

ex ex 050590

Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal, tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve


(1)  Ez a jegyzék az OECD-határozat 3. függelékéből származik.

(2)  A bázeli egyezmény IX. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. rész, B. jegyzékben.

(3)  A „nem diszpergált” nem foglalja magában a por, iszap, szálló por vagy szilárd mag zárvány köré képződött folyékony veszélyes hulladékanyagokat.

IIIA. MELLÉKLET

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT ÉS A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN NEM EGY KÓD ALÁ BESOROLT KÉT VAGY TÖBBFÉLE HULLADÉK KEVERÉKE

IIIB. MELLÉKLET

A BÁZELI EGYEZMÉNY, VAGY AZ OECD-HATÁROZAT MELLÉKLETEIBE VALÓ BEILLESZTÉS ELŐTT ÁLLÓ TOVÁBBI ZÖLDLISTÁS HULLADÉKOK AZ 58. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK B) PONTJA ÉRTELMÉBEN


IV. MELLÉKLET

AZ ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK JEGYZÉKE („SÁRGA” LISTÁS HULLADÉK) (1)

I. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek:

A bázeli egyezmény II. és VIII. mellékleteiben felsorolt hulladékok (2).

E rendelet alkalmazásában:

a)

minden, a bázeli egyezmény VIII. mellékletének B. listájára történő hivatkozást az e rendelet III. mellékletére történő hivatkozásnak kell tekinteni;

b)

a VIII. melléklet bázeli A1010 sorban az „azonban a B. listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide” kifejezés hivatkozás a bázeli B1020 sorra, és a B1020 sorhoz e rendelet III. mellékletének I. b) részéhez fűzött megjegyzésre;

c)

a VIII. melléklet bázeli A1180 és A2060 sorok nem alkalmazhatók, helyettük megfelelően az OECD III. melléklete II. részének GC010, GC020 és GG040 sorait kell alkalmazni;

d)

a VIII. melléklet bázeli A4050 sor magában foglalja az alumíniumkohászatból származó elhasznált edénybevonatokat is, mert Y33 szervetlen cianidokat tartalmaz. Ha ezeket a cianidokat lebontották, az elhasznált edénybevonatokat a II. rész AB120 sorába kell besorolni, mert Y32 szervetlen fluorid vegyületeket tartalmaznak, amelyben nincs kalcium-fluorid.

II. rész

Az alábbi hulladékok előzetes írásbeli bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezettek:

Fémet tartalmazó hulladékok

AA010

261900

Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék (3)

AA060

262050

Vanádiumhamu és -maradék (3)

AA190

810420ex ex 810430

Magnézium gyúlékony, piroforikus vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben durranógázt fejlesztő hulladéka és törmeléke

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

AB030

 

Fémek felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladékai

AB070

 

Öntödei homok hulladékok

AB120

ex ex 281290ex ex 3824

Máshova nem sorolt szervetlen halogenidvegyületek

AB130

 

Hulladék szemcseszóró anyagok

AB150

ex ex 382490

Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó finomítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

AC060

ex ex 381900

Hidraulika-folyadékok

AC070

ex ex 381900

Fékfolyadékok

AC080

ex ex 382000

Fagyálló folyadékok

AC150

 

Klór-fluor-szénhidrogének

AC160

 

Halonok

AC170

ex ex 440310

Kezelt parafa és fahulladékok

AC250

 

Felületaktív anyagok

AC260

ex ex 3101

Sertés hígtrágya; ürülék

AC270

 

Szennyvíziszap

Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak

AD090

ex ex 382490

Máshova nem sorolt reprográfiai és fotográfiai vegyi anyagok és előhívó anyagok gyártásából, készítéséből és használatából származó hulladékok

AD100

 

Műanyagok felületkezeléséből származó, nem cianidalapú rendszerek hulladékai

AD120

ex ex 391400ex ex 3915

Ioncserélő gyanták

AD150

 

Természetben előforduló szűrőként használható szerves anyagok (pl. bioszűrők)

Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket

RB020

ex ex 6815

Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező kerámiaalapú szálak


(1)  Ez a jegyzék az OECD-határozat 4. függelékéből származik.

(2)  A bázeli egyezmény VIII. mellékletét e rendelet V. mellékletének felsorolása tartalmazza, az 1. rész, A. jegyzékben. A bázeli egyezmény II. melléklete az alábbi sorokat tartalmazza:

Y 46 Háztartási gyűjtött hulladék, kivéve ha a III. melléklet egyetlen sora alá megfelelően besorolható.

Y 47 Háztartási szemét égetési maradéka.

(3)  Az ebben a felsorolásban szereplő hulladékokhoz tartoznak a hamu, maradék, salak, kohósalak, lefölözési, leválasztási, szálló por, por, iszap és massza formájú hulladékok, kivéve ha az anyagot kifejezetten máshova sorolták be.

IVA. MELLÉKLET

A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT, DE ELŐZETES ÍRÁSBELI BEJELENTÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRA KÖTELEZETT HULLADÉKOK (3. CIKK (3) BEKEZDÉS)


V. MELLÉKLET

A 36. CIKK ÉRTELMÉBEN EXPORTTILALOM ALÁ ESŐ HULLADÉKOK

1.

Ezt a mellékletet a 91/689/EGK irányelv és a 2006/12/EK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

2.

E melléklet három részből áll, a 2. és 3. rész csak akkor alkalmazható, ha az 1. rész nem alkalmazható. Következésképpen, annak meghatározására, hogy egy adott hulladék e melléklet hatálya alá tartozik-e, először azt kell ellenőrizni, hogy ez a hulladék kielégíti-e a melléklet 1. részét, ha nem, akkor a 2. részét, és ha ezt sem, akkor a 3. részét.

Az 1. rész két alszakaszra oszlik: Az A. lista felsorolja azokat a hulladékokat, amelyeket a bázeli egyezmény 1. cikke (1) bekezdés a) pontja veszélyesnek minősít, és ezért exporttilalom alá helyez, és a B. lista, amely felsorolja azokat a hulladékokat, amelyekre nem a bázeli egyezmény 1. cikke (1) bekezdésének a) pontja hatályos, és ezért nem esnek exporttilalom alá.

Ezért, ha egy hulladék az 1. részbe tartozik, azt kell ellenőrizni, hogy az A. lista sorolja-e fel, vagy a B. lista. Ha egy hulladék nem tartozik az 1. részben sem az A. lista, sem a B. lista alá, akkor kell ellenőrizni, hogy a jellemzői alapján besorolható-e a veszélyes hulladékok 2. részébe (azaz a csillaggal megjelölt hulladékok közé), vagy a 3. részbe, és ebben az esetben az exporttilalom rá is vonatkozik.

3.

Az 1. rész B. listájába tartozó hulladékokra, vagy a 2. rész nem veszélyes hulladékaira (azaz nincsenek csillaggal megjelölve), akkor vonatkozik az exporttilalom, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy

a)

elegendően nagy lett a hulladékkal összefüggő kockázata annak, hogy írásos bejelentési és engedélyezési eljárásra kötelezzék, ha számításba veszik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzőket, vagy

b)

lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

1. rész (1)

A. lista (A bázeli egyezmény VIII. melléklete)

A1   FÉMHULLADÉKOK ÉS FÉMET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK

A1010

Fémhulladékok és az alábbiak bármilyen összetételű ötvözetét tartalmazó hulladékok:

antimon

arzén

berillium

kadmium

ólom

higany

szelén

tellúr

tallium

azonban a B listán egyedileg felsorolt hulladékok nem tartoznak ide.

A1020

Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a szilárd fémhulladékot:

antimon; antimonvegyületek

berillium; berilliumvegyületek

kadmium; kadmiumvegyületek

ólom; ólomvegyületek

szelén; szelénvegyületek

tellúr; tellúrvegyületek

A1030

Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:

arzén; arzénvegyületek

higany; higanyvegyületek

tallium; talliumvegyületek

A1040

Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:

fémkarbonilok

a hatvegyértékű króm vegyületei

A1050

Galvániszapok

A1060

Fémek maratásából származó folyékony hulladékok

A1070

Cinkfeldolgozás kilúgozási maradványai, porok és iszapok, mint jarozit, hematit

A1080

A B. listán nem szereplő hulladék cinkmaradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák az ólmot és kadmiumot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák

A1090

Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu

A1100

Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok

A1110

Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolitoldatok

A1120

Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolit tisztító berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot

A1130

Oldott rezet tartalmazó kimerült marató oldatok

A1140

Hulladék réz(II)-klorid- és réz-cianid katalizátorok

A1150

Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a B. listán nem szereplő nemesfémtartalmú hamu (2)

A1160

Savas ólomakkumulátor hulladék, egész és tört formában

A1170

Kevert elemek hulladéka, kivéve a csak a B. listán szereplő elemekből álló hulladékot. A B. listán nem szereplő hulladék elemek, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy annak következtében veszélyessé válnak

A1180

Hulladék elektromos vagy elektronikai berendezések és az azok bontásából származó hulladékok (3), amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és egyéb elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, vagy szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B1110 tételével) (4)

A1190

Fémkábel hulladékok olyan műanyag bevonata vagy szigetelése, amely kőszénkátrányt, PCB-t (5) (poliklórozott bifenilek), ólmot, kadmiumot, egyéb szerves halogén vegyületet vagy egyéb, az I. mellékletben szereplő összetevőt olyan mértékben tartalmaz, vagy ezekkel olyan mértékben szennyezett, hogy a III. melléklet szerinti jellemzőket mutatja

A2   FŐKÉNT SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET

A2010

Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok

A2020

Folyadék vagy iszap formában lévő szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A2030

Hulladékkatalizátorok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A2040

Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt alkotókat, hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B2080 tételével)

A2050

Azbeszthulladék (por és szálak)

A2060

Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz az I. mellékletben felsorolt alkotókat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a B. lista megfelelő B2050 tételével)

A3   FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET

A3010

Petrolkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok

A3020

Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok

A3030

Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló, vagy azokkal szennyezett hulladékok

A3040

Hulladék hőközvetítő folyadékok

A3050

Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő B4020 tételével)

A3060

Hulladék nitrocellulóz

A3070

Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klórfenolt

A3080

Hulladék éterek, kivéve a B. listán szereplő étereket

A3090

Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. a B. lista megfelelő B3100 tételével)

A3100

Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a B. lista megfelelő B3090 tételével)

A3110

Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, szőrmekikészítési hulladékok (vö. a B. lista megfelelő B3110 tételével)

A3120

Shreddelésből származó könnyű frakció

A3130

Hulladék szerves foszforvegyületek

A3140

Halogénmentes szerves oldószer hulladékok, a B. listán szereplő ilyen hulladékok kivételével

A3150

Halogéntartalmú szerves oldószer hulladékok

A3160

Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem vizes bepárlási maradék hulladékok

A3170

Halogénezett alifás szénhidrogének (pl. metil-kloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklór-hidrin) előállításakor keletkező hulladékok

A3180

Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal 50 mg/kg vagy annál nagyobb koncentrációban szennyezettek (6)

A3190

Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő kátrányos maradvány hulladékok, kivéve az aszfaltcementeket

A3200

Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalthulladék), amely kátrányt tartalmaz (vö. a B. lista megfelelő, B2130 tételével)

A4   OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

A4010

Gyógyszerek gyártásából, kiszereléséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A4020

Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkező hulladékok

A4030

Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt (7) vagy eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédő- és gyomirtószereket

A4040

Vegyi faanyag-konzerváló szerek (8) gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő hulladékok

A4050

Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok:

szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradványokat

szerves cianidok

A4060

Fáradt olaj/víz, szénhidrogén/víz elegyek, emulziók

A4070

Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, kiszereléséből és használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a B. listán szereplő hulladékot (vö. a B. lista megfelelő B4010 tételével)

A4080

Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat)

A4090

Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a B. lista megfelelő tételében szereplő hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő B2120 tételével)

A4100

Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat

A4110

Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek:

poliklórozott dibenzo-furán bármely rokonvegyülete

poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokonvegyülete

A4120

Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok

A4130

Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák

A4140

Olyan, az I. melléklet kategóriáinak megfelelő vegyszerekből álló, vagy vegyszereket tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők vagy lejártak (9) és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják

A4150

Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosítottak és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert

A4160

A B. listán nem szereplő hulladék aktív szén (vö. a B. lista megfelelő B2060 tételével)

B. lista (a bázeli egyezmény IX. melléklete)

B1   FÉMHULLADÉKOK ÉS FÉMET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK

B1010

Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:

Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)

Vas- és acélhulladék

Rézhulladék

Nikkelhulladék

Alumíniumhulladék

Cinkhulladék

Ónhulladék

Volfrámhulladék

Molibdénhulladék

Tantálhulladék

Magnéziumhulladék

Kobalthulladék

Bizmuthulladék

Titánhulladék

Zirkóniumhulladék

Mangánhulladék

Germániumhulladék

Vanádiumhulladék

Hafnium-, Indium-, Nióbium, Rénium- és Galliumhulladék

Tóriumhulladék

Ritka földfémek hulladékai

Krómhulladék

B1020

Tiszta, nem szennyezett fémhulladék, beleértve az ötvözeteket, ömlesztett feldolgozott formában (lemezek, lapok, gerendák, rudak stb.):

Antimonhulladék

Berilliumhulladék

Kadmiumhulladék

Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)

Szelénhulladék

Tellúrhulladék

B1030

Magas olvadáspontú fémeket tartalmazó maradványok

B1031

Molibdén, wolfram, titán, tantál, nióbium és rénium fémek és fémötvözet hulladékok fémes diszperz formában (fémpor), kivéve az A. lista hasonló anyagait az A1050, galvániszapok tétel alatt

B1040

Villamos energiát fejlesztő készülékek darabjai, melyek nincsenek kenőolajjal, PCB-vel vagy PCT-vel olyan mértékig szennyezve, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák

B1050

Színesfém-keverékek, fémhulladékok nehéz frakciói, amelyek nem tartalmaznak elegendő mennyiségű I. mellékletbe tartozó anyagot ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák (10)

B1060

Elemi fém formában lévő hulladék szelén és tellúr, beleérve a port

B1070

Réz és rézötvözetek diszperz megjelenési formában, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák

B1080

Cink hamuja és maradványai diszperz megjelenési formában, beleértve a cink-ötvözet maradványokat, kivéve ha elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák, vagy ha a H4.3 szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják (11)

B1090

Termékleírásnak megfelelő hulladék elemek, kivéve az ólom, kadmium vagy higany felhasználásával készülteket

B1100

Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:

Keménycink-tartalmú maradványok

Cinktartalmú salakok, fölözékek:

Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)

Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)

Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)

Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)

Cinkfölözék

Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot

Rézfeldolgozás vagy továbbfinomítás (raffinálás) salakjai, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű arzént, ólmot vagy kadmiumot, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassanak

Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket

Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai

Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal

B1110

Elektromos és elektronikus berendezések:

Csak fémekből és ötvözetekből álló elektronikus berendezések

Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok (12)(beleértve a nyomtatott áramköröket), amelyek közt nem lelhetőek fel olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más elemek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktivált üveghulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben nem tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatnák (vö. az A. lista megfelelő A1180 tételével)

Közvetlen újrahasználatra (13), és nem hasznosításra vagy végső ártalmatlanításra (14) szánt elektromos és elektronikus berendezések (beleértve a nyomtatott áramköröket, elektronikai alkatrészeket és huzalokat)

B1115

Az A. lista A1190 sorában nem szereplő, műanyaggal bevont vagy szigetelt fémkábelhulladékok, kivéve azokat, amelyeket a IVA. melléklet szerinti műveletekre vagy egyéb ártalmatlanítási műveletekre szánnak, amelyek bármelyik fázisban ellenőrizetlen termikus folyamattal járnak, mint pl. a nyílt égetés

B1120

Az alábbi komponensek bármelyikét tartalmazó kimerült szilárd katalizátorok:

Átmeneti fémek, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorokat, használt folyékony katalizátorokat vagy más katalizátorokat)

Szkandium

Vanádium

Mangán

Kobalt

Réz

Ittrium

Nióbium

Hafnium

Volfrám

Titán

Króm

Vas

Nikkel

Cink

Cirkónium

Molibdén

Tantál

Rénium

Lantanidák (ritka földfémek):

Lantán

Prazeodimium

Szamárium

Gadolínium

Diszprózium

Erbium

Itterbium

Cérium

Neodímium

Európium

Terbium

Holmium

Túlium

Lutécium

B1130

Tisztított, kimerült nemesfémtartalmú katalizátorok

B1140

Szilárd, nemesfémtartalmú maradványok, amelyek szervetlen cianidokat nyomokban tartalmaznak

B1150

Nemesfémek (arany, ezüst, platinacsoport, de a higany nem) és ötvözeteik diszpergált, nem folyékony formában, megfelelő csomagolásban és jelöléssel ellátva

B1160

Nyomtatott áramkörök égetéséből származó nemesfém hamu (vö. az A. lista megfelelő A1150 tételével)

B1170

Fényképészeti film égetéséből származó nemesfém hamu

B1180

Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti film

B1190

Ezüsthalogenideket és fém ezüstöt tartalmazó hulladék fényképészeti papír

B1200

Vas- és acélgyártásból származó granulált salak

B1210

Vas- és acélgyártásból származó granulált salak, beleértve a TiO2 és vanádium forrásként hasznosított salakokat

B1220

Cink előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301) megfelelően feldolgozva, főként építkezési alkalmazásra

B1230

Vas- és acélgyártásból származó hengerlési hulladék

B1240

Réz-oxid hengerreve

B1250

Hulladékká vált gépjárművek, amelyek sem folyadékot, sem veszélyes komponenseket nem tartalmaznak

B2   FŐKÉNT SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET

B2010

Bányászati műveletek hulladékai, nem diszpergált megjelenési formában:

Természetes grafit hulladéka

Palahulladék, szélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy egyéb módon vágott

Csillámhulladék

Leucit-, nefelin- és nefelin szienit hulladékok

Földpáthulladékok

Folypáthulladékok

Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez használtakat

B2020

Üveghulladék, nem diszpergált megjelenési formában:

Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó üveget és más aktivált üveget

B2030

Kerámia hulladékok, nem diszpergált megjelenési formában:

Cermethulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok)

Máshol föl nem sorolt és meg nem határozott kerámiaalapú szálak

B2040

Főként szervetlen összetevőkből álló egyéb hulladékok:

Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát

Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék

Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra

Szilárd halmazállapotú kén

Ciánamid gyártásából származó mészkő (pH < 9)

Nátrium-, kálium-, kalcium-klorid

Korund (szilícium-karbid)

Tört beton

Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék

B2050

Széntüzelésű erőművek A. listán nem szereplő pernyéje (vö. az A. lista megfelelő A2060 tételével)

B2060

Hulladék aktív szén, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű, az I. mellékletben szereplő alkotót, hogy a III. mellékletben felsorolt jellemzők valamelyikét mutatnák, pl. ivóvíz kezeléséből, élelmiszer-ipari és vitamin-előállítási folyamatokból származó hulladék aktív szén (vö. az A. lista megfelelő A4160 tételével)

B2070

Kalcium-fluorid iszap

B2080

Vegyipari eljárásokból származó, az A. listán nem szereplő gipsz (vö. az A. lista megfelelő A2040 tételével)

B2090

Acél- vagy alumíniumgyártásból származó, petrolkokszból vagy bitumenből előállított, a szokásos ipari követelményeknek megfelelően tisztított anódtuskók (kivéve a klóralkáli-elektrolízisből és a kohászati iparból származó anódtuskókat)

B2100

Hulladék alumínium-hidrátok, hulladék timföld és timföldgyártási maradékok, kivéve a gáztisztítási, lecsapási és szűrési eljárásokban alkalmazott ilyen anyagokat

B2110

Bauxitmaradvány („vörös iszap”) (pH-érték 11,5 alá beállítva)

B2120

2-nél magasabb és 11,5-nél alacsonyabb pH-értékű hulladék savas vagy lúgos oldatok, amelyek nem maró hatásúak, és egyéb szempontból nem veszélyesek (vö. az A. lista megfelelő A4090 tételével)

B2130

Útépítésből és útjavításból származó bitumenes anyag (aszfalthulladék), amely kátrányt nem tartalmaz (15)(vö. az A. lista megfelelő A3200 tételével)

B3   FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK TARTALMAZHATNAK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET

B3010

Szilárd műanyag hulladékok:

Az alábbi műanyagok és kevert műanyagok, feltéve hogy azok más hulladékkal nem keveredtek és valamilyen termékleírásnak megfelelően készültek:

Műanyag hulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva (16):

etilén

sztirol

polipropilén

polietilén tereftalát

akrilonitril

butadién

poliacetátok

poliamidok

polibutilén tereftalát

polikarbonátok

poliéterek

polifenilén szulfidok

akrilpolimerek

alkánok, C10–C13 (lágyítók)

poliuretán (CFC-t nem tartalmazó)

polisziloxánok

polimetil metakrilát

polivinil-alkohol

polivinil-butirál

polivinil-acetát

Térhálósított hulladék műgyanták vagy polikondenzációs termékek, beleértve az alábbiakat:

karbamid-formaldehid gyanták

fenol-formaldehid gyanták

melamin-formaldehid gyanták

epoxigyanták

alkidgyanták

poliamidok

Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok (17):

perfluor-etilén/propilén (FEP)

perfluor-alkoxi-alkán

tetrafluor-etilén/perfluoro-vinil-éter (PFA)

tetrafluor-etilén/perfluoro-metilvinil-éter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidén-fluorid (PVDF)

B3020

Papír, papírlemez és papíráru hulladékok

Az alábbi anyagok, feltéve hogy nem keveredtek veszélyes hulladékokkal:

Papír vagy papírlemez hulladék vagy törmelék:

fehérítetlen kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír hulladék

más olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként fehérített, tömegében nem színezett papírpépből állítottak elő

olyan papír- vagy kartonpapír hulladék, amelyet főként mechanikusan készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és más nyomtatványokból) állítottak elő

egyéb papírhulladékok, a teljesség igénye nélkül

1.

laminált (többrétegű) kartonpapír;

2.

osztályozatlan papírhulladék

B3030

Textilhulladékok

Az alábbi anyagok, feltéve hogy más hulladékokkal nem keveredtek, és valamilyen termékleírás szerint készültek:

Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra alkalmatlan selyemgubókat, a fonalhulladékokat és a farkasolási hulladékot)

kártolatlan, fésületlen selyemhulladék

egyéb selyemhulladék

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot

gyapjú vagy finom állati szőr fésűskóc

egyéb gyapjú- vagy finom állati szőr hulladék

durva állati szőr hulladék

Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)

fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)

farkasolási hulladék

egyéb pamuthulladék

Len kóca és más hulladéka

Valódi kender (Cannabis sativa L.) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Juta és más textilrost (kivéve a lent, a valódi kendert és a ramit) kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Szizál és más, az Agave-félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot

Kókuszdió kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Rami és egyéb, másutt nem nevesített növényi textilrost kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)

Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot)

szintetikus szálak hulladékai

műszálak hulladékai

Használt ruhák és más használt textiláruk

Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder

válogatva

más módon

B3035

Hulladékká vált padlószőnyegek, padlóborítók

B3040

Gumihulladékok

Az alábbi anyagok, feltéve hogy nem keveredtek más hulladékokkal:

Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke

Egyéb gumihulladékok, kivéve a másutt meghatározott hulladékokat

B3050

Kezeletlen parafa és fahulladék:

Fahulladék és -törmelék; független attól, hogy azt hasáb, brikett, pellet vagy hasonló formájúra tömörítették-e vagy sem

Parafahulladék; aprított, granulált vagy őrölt parafa

B3060

Mezőgazdaság élelmiszer-ipari hulladékai, feltéve hogy nem fertőzőek:

Borseprő

Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették vagy nem

Degras (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi viaszok feldolgozásából származó maradékanyagok

Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában

Halhulladék

Kakaóbabhéj, hártya, bőr és egyéb kakaóbab hulladék

Mezőgazdaság élelmiszer-ipari hulladékai, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek

B3065

Állati vagy növényi eredetű étolajok és zsírok hulladékai (pl. sütőolaj), feltéve hogy nem rendelkeznek a III. melléklet jellemzőivel

B3070

Az alábbi hulladékok:

Emberi haj hulladék

Hulladékká vált szalma

Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználható inaktivált gomba mycelium

B3080

Guminyesedék és gumidarabok

B3090

Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, kivéve a bőriszapot, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. az A. lista megfelelő A3100 tételével)

B3100

Hatvegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket nem tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. az A. lista megfelelő A3090 tételével)

B3110

Hatvegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat nem tartalmazó szőrmekikészítési hulladékok (vö. az A. lista megfelelő B3110 tételével)

B3120

Élelmiszer-festékekből álló hulladékok

B3130

Hulladék polimer éterek és nem veszélyes, peroxid-képzésre nem hajlamos hulladék monomer éterek

B3140

Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IVA. melléklet szerinti műveletekre szánnak

B4   OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK

B4010

Főként vízalapú/latex festékekből, tintákból és keményített lakkokból álló hulladékok, amelyek nem tartalmaznak olyan mennyiségű szerves oldószert, nehézfémet vagy biocideket, hogy veszélyessé válnának (vö. az A. lista megfelelő A4070 tételével)

B4020

Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formálásából és használatából származó, az A. listán nem szereplő hulladékok, amelyek oldószerektől és más szennyezésektől oly mértékig mentesek, hogy nem mutatják a III. mellékletben foglalt tulajdonságokat. Ide tartoznak az ilyen vízalapú anyagok, vagy a kazein, keményítő, dextrin, cellulóz-éter vagy polivinil-alkohol-alapú ragasztók (vö. az A. lista megfelelő A3050 tételével)

B4030

Elhasznált egyszer használatos fényképezőgépek, az A. listán nem szereplő elemekkel

2. rész

A 2000/532/EK bizottsági határozathoz (18) csatolt mellékletben felsorolt hulladékok

01   ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

01 01

ásványok bányászatából származó hulladékok

01 01 01

fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék

01 01 02

nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék

01 03

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok

01 03 04*

szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő

01 03 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő

01 03 06

meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től

01 03 07*

fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok

01 03 08

hulladék porok, amelyek különböznek a 01 03 07-től

01 03 09

timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től

01 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 04

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok

01 04 07*

nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

01 04 08

kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től

01 04 09

hulladék homok és hulladék agyag

01 04 10

hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 11

kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 12

ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től

01 04 13

kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től

01 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

01 05

fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok

01 05 04

édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok

01 05 05*

olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok

01 05 06*

veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok

01 05 07

baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 08

kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól

01 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02   MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

02 01

mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai

02 01 01

mosásból és tisztításból származó iszap

02 01 02

hulladékká vált állati szövetek

02 01 03

hulladékká vált növényi szövetek

02 01 04

műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)

02 01 06

állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)

02 01 07

erdőgazdálkodási hulladékok

02 01 08*

veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok

02 01 09

mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól

02 01 10

fémhulladék

02 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 02

hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok

02 02 01

mosásból és tisztításból származó iszapok

02 02 02

hulladékká vált állati szövetek

02 02 03

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 02 04

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 03

gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és -fermentálásból származó hulladékok

02 03 01

mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok

02 03 02

tartósítószer hulladékok

02 03 03

oldószeres extrakcióból származó hulladékok

02 03 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 03 05

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 04

cukorgyártási hulladékok

02 04 01

cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld

02 04 02

nem szabványos kalcium-karbonát

02 04 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 05

tejipari hulladékok

02 05 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 05 02

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 06

a sütő- és cukrászipari hulladékok

02 06 01

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 06 02

tartósítószer hulladék

02 06 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

02 07

alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó)

02 07 01

a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok

02 07 02

szeszfőzés hulladéka

02 07 03

kémiai kezelésből származó hulladék

02 07 04

fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok

02 07 05

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok

02 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

03   FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROST-SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

03 01

fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok

03 01 01

fakéreg és parafa hulladék

03 01 04*

veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok

03 01 05

faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től

03 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

03 02

faanyagvédő szer hulladékok

03 02 01*

halogénezett szerves vegyületeket nem tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 02*

halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 03*

fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 04*

szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek

03 02 05*

veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek

03 02 99

közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek

03 03

Cellulózrost-szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladékok

03 03 01

fakéreg és fahulladék

03 03 02

zöldlúg iszap (főzőlúg regenerálásából nyert)

03 03 05

papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap

03 03 07

hulladék papír és kartonrost-szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok

03 03 08

hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok

03 03 09

hulladék mésziszap

03 03 10

mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok

03 03 11

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től

03 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

04   BŐR- SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK

04 01

bőr- és szőrmeipari hulladékok

04 01 01

húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka

04 01 02

meszezési hulladék

04 01 03*

oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék

04 01 04

krómtartalmú cserzőlé

04 01 05

krómot nem tartalmazó cserzőlé

04 01 06

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok

04 01 07

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok

04 01 08

krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)

04 01 09

kötözési és kikészítési hulladékok

04 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

04 02

textilipari hulladékok

04 02 09

társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)

04 02 10

természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)

04 02 14*

kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok

04 02 15

kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től

04 02 16*

veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek

04 02 17

színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól

04 02 19*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

04 02 20

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től

04 02 21

feldolgozatlan textilszál hulladékok

04 02 22

feldolgozott textilszál hulladékok

04 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

05   KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

05 01

kőolaj-finomításból származó hulladékok

05 01 02*

sótalanító berendezésből származó iszapok

05 01 03*

tartályfenék-iszapok

05 01 04*

alkil-savas iszapok

05 01 05*

kiömlött olaj

05 01 06*

üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok

05 01 07*

savas kátrányok

05 01 08*

egyéb kátrányok

05 01 09*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok

05 01 10

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től

05 01 11*

tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok

05 01 12*

savas olajok

05 01 13

kazántápvíz iszapja

05 01 14

hűtőtornyok hulladékai

05 01 15*

elhasznált derítőföld

05 01 16

kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok

05 01 17

bitumen

05 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 06

kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok

05 06 01*

savas kátrányok

05 06 03*

egyéb kátrányfélék

05 06 04

hűtőtornyok hulladékai

05 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

05 07

földgáz tisztításából és szállításából származó hulladékok

05 07 01*

higanyt tartalmazó hulladékok

05 07 02

ként tartalmazó hulladékok

05 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06   SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

06 01

savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 01 01*

kénsav és kénes sav

06 01 02*

sósav

06 01 03*

folysav (hidrogén-fluorid)

06 01 04*

foszfor- és foszforos sav

06 01 05*

salétromsav és salétromos sav

06 01 06*

egyéb savak

06 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 02

lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 02 01*

kalcium-hidroxid

06 02 03*

ammónium-hidroxid

06 02 04*

nátrium- és kálium-hidroxid

06 02 05*

egyéb lúgok

06 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 03

sók és azok oldatai, valamint fém-oxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 03 11*

Cianidtartalmú szilárd sók és oldatok

06 03 13*

nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik

06 03 14

szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól

06 03 15*

nehézfémeket tartalmazó fém-oxidok

06 03 16

fém-oxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től

06 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 04

fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól

06 04 03*

arzéntartalmú hulladékok

06 04 04*

higanytartalmú hulladékok

06 04 05*

más nehézfémeket tartalmazó hulladékok

06 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 05

szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok

06 05 02*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

06 05 03

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től

06 06

kénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok

06 06 02*

veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok

06 06 03

szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től

06 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 07

halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogénvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok

06 07 01*

elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok

06 07 02*

klórgyártásból származó aktív szén

06 07 03*

higanyt tartalmazó bárium-szulfát iszap

06 07 04*

Oldatok és savak, pl. kontakt-sav

06 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 08

szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

06 08 02*

veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok

06 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 09

foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok

06 09 02

foszforvegyületeket tartalmazó salak

06 09 03*

veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalciumalapú reakciók hulladékai

06 09 04

kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól

06 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 10

nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok

06 10 02*

veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

06 10 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 11

szervetlen pigmentek és opálosító anyagok termeléséből származó hulladékok

06 11 01

titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai

06 11 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

06 13

közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok

06 13 01*

szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok

06 13 02*

kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)

06 13 03

műkorom

06 13 04*

azbeszt feldolgozásának hulladéka

06 13 05*

korom

06 13 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07   SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

07 01

szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 01 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 01 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 01 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 01 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 01 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től

07 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 02

műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 02 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 02 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 02 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 02 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 02 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től

07 02 13

hulladék műanyagok

07 02 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag hulladékok

07 02 15

adalékanyag hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től

07 02 16*

veszélyes szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok

07 02 17

szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól

07 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 03

szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11)

07 03 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 03 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 03 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 10*

egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)

07 03 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 03 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től

07 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 04

szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 04 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 04 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 04 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 04 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 04 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től

07 04 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

07 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 05

gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 05 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 05 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 05 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 05 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 05 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től

07 05 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

07 05 14

szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól

07 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 06

zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

07 06 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 06 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 06 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 06 11*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 06 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től

07 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07

finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok

07 07 01*

vizes mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 03*

halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 04*

egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok

07 07 07*

halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 08*

egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok

07 07 09*

halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 10*

egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)

07 07 11*

a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

07 07 12

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től

07 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08   BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

08 01

festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok

08 01 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok

08 01 12

festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től

08 01 13*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok

08 01 14

festék- vagy lakk-iszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól

08 01 15*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok

08 01 16

festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től

08 01 17*

festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

08 01 18

festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től

08 01 19*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék-, lakktartalmú vizes szuszpenziók

08 01 20

festék-, lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től

08 01 21*

festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok

08 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 02

egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

08 02 01

poralapú bevonatok hulladékai

08 02 02

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok

08 02 03

kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók

08 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 03

nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok

08 03 07

nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok

08 03 08

nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 03 12*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok

08 03 13

nyomdafesték hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től

08 03 14*

veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték iszapok

08 03 15

nyomdafesték iszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től

08 03 16*

hulladékká vált gravírozó oldatok

08 03 17*

veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner

08 03 18

hulladékká vált toner, amelyik különbözik a 08 03 17-től

08 03 19*

diszpergált olaj

08 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 04

ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve)

08 04 09*

szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai

08 04 10

ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től

08 04 11*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai

08 04 12

ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től

08 04 13*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai

08 04 14

ragasztók, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól

08 04 15*

szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat, valamint ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok

08 04 16

ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től

08 04 17*

fenyőgyanta olaj

08 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 05

A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok

08 05 01*

hulladék izocianátok

09   FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI

09 01

fényképészeti ipar hulladékai

09 01 01*

vizes alapú előhívó és aktiváló oldatok

09 01 02*

vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok

09 01 03*

oldószeralapú előhívó oldatok

09 01 04*

rögzítő (fixír-) oldatok

09 01 05*

halványító oldatok és halványító rögzítő fixír oldatok

09 01 06*

fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék

09 01 07

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 08

ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír

09 01 10

egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül

09 01 11*

egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak

09 01 12

áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től

09 01 13*

keletkezésük telephelyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól

09 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10   TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK

10 01

erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)

10 01 01

hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04)

10 01 02

széntüzelés pernyéje

10 01 03

tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye

10 01 04*

olajtüzelés pernyéje és kazánpora

10 01 05

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok

10 01 07

füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék

10 01 09*

kénsav

10 01 13*

tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje

10 01 14*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor

10 01 15

együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től

10 01 16*

együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye

10 01 17

együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól

10 01 18*

gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 01 19

gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05, 10 01 07 és a 10 01 18-tól

10 01 20*

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok

10 01 21

folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól

10 01 22*

kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok

10 01 23

kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től

10 01 24

fluid-ágyból származó homok

10 01 25

széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladékok

10 01 26

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok

10 01 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 02

vas- és acéliparból származó hulladékok

10 02 01

salak kezeléséből származó hulladék

10 02 02

kezeletlen salak

10 02 07*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 02 08

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től

10 02 10

hengerlési reve

10 02 11*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 02 12

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től

10 02 13*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 02 14

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól

10 02 15

egyéb iszapok és szűrőpogácsák

10 02 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 03

alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok

10 03 02

hulladékká vált anóddarabok

10 03 04*

elsődleges termelésből származó salak

10 03 05

hulladék timföld

10 03 08*

másodlagos termelésből származó sósalak

10 03 09*

másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)

10 03 15*

vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok

10 03 16

fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től

10 03 17*

anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

10 03 18

anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től

10 03 19*

füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por

10 03 20

füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től

10 03 21*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)

10 03 22

egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től

10 03 23*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok

10 03 24

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól

10 03 25*

gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 03 26

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től

10 03 27*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 03 28

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től

10 03 29*

sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok

10 03 30

sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től

10 03 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 04

ólom termikus kohászatából származó hulladékok

10 04 01*

elsőleges és másodlagos termelésből származó salak

10 04 02*

elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek

10 04 03*

kalcium-arzenát

10 04 04*

füstgázpor

10 04 05*

egyéb részecskék és por

10 04 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 04 07*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 04 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 04 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től

10 04 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 05

cink termikus kohászatából származó hulladékok

10 05 01

elsőleges és másodlagos termelésből származó salak

10 05 03*

füstgázpor

10 05 04

egyéb részecskék és por

10 05 05*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 05 06*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 05 08*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 05 09

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól

10 05 10*

vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok

10 05 11

fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től

10 05 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 06

a réz termikus kohászatából származó hulladékok

10 06 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 06 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 06 03*

füstgázpor

10 06 04

egyéb részecskék és por

10 06 06*

gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok

10 06 07*

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 06 09*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 06 10

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től

10 06 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 07

ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok

10 07 01

elsődleges és másodlagos termelésből származó salak

10 07 02

elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék

10 07 03

gázok kezeléséből származó szilárd hulladék

10 07 04

egyéb részecskék és por

10 07 05

gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák

10 07 07*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 07 08

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től

10 07 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 08

egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok

10 08 04

szilárd részecskék és por

10 08 08*

elsődleges és másodlagos termelés sósalakja

10 08 09

egyéb salakok

10 08 10*

kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek

10 08 11

kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től

10 08 12*

anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok

10 08 13

anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től

10 08 14

anóddarabok

10 08 15*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 08 16

füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től

10 08 17*

füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák

10 08 18

füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től

10 08 19*

hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok

10 08 20

hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től

10 08 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 09

vasöntvények készítéséből származó hulladékok

10 09 03

kemencesalak

10 09 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 09 06

fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től

10 09 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 09 08

fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től

10 09 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 09 10

füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től

10 09 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 09 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től

10 09 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok

10 09 14

kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól

10 09 15*

veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 09 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től

10 09 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok

10 10

nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladékok

10 10 03

kemencesalak

10 10 05*

fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 10 06

fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től

10 10 07*

fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák

10 10 08

fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től

10 10 09*

veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor

10 10 10

füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től

10 10 11*

veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék

10 10 12

egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től

10 10 13*

veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag hulladékok

10 10 14

kötőanyag hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól

10 10 15*

veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok

10 10 16

hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től

10 10 99

közelebbről nem meghatározott hulladékok