EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0015

A Bizottság 2006/15/EK irányelve ( 2006. február 7. ) a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 36–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 158–161 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 008 P. 205 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004 P. 270 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/15/oj

9.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 38/36


A BIZOTTSÁG 2006/15/EK IRÁNYELVE

(2006. február 7.)

a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a munkahelyi biztonsági, higéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottság véleményére,

mivel:

(1)

A 98/24/EK irányelv értelmében a Bizottságnak javaslatot kell tennie a munkavállalók vegyi kockázatokkal szembeni védelmére vonatkozó európai célkitűzésekre, javasolt foglalkozási expozíciós határértékek formájában, amelyeket közösségi szinten kell meghatározni.

(2)

A Bizottságot e feladatának elvégzésében a 95/320/EK bizottsági határozattal (2) létrehozott, vegyi anyagokkal kapcsolatos foglalkozási expozíciós határértékeket meghatározó tudományos bizottság (SCOEL) segíti.

(3)

A javasolt foglalkozási expozíciós határértékek az egészségre vonatkoznak, nem kötelező jellegűek, és a rendelkezésre álló legújabb tudományos adatokon alapulnak, figyelembe véve a mérési módszerek használhatóságát. Azokat az expozíciós küszöbszinteket állítja föl, amelyek alatt egy adott anyagnak nincs káros hatása. A határértékekre szüksége van a munkaadónak a kockázatok meghatározása és felbecsülése érdekében, a 98/24/EK irányelv 4. cikkének megfelelően.

(4)

Minden olyan vegyi anyagra vonatkozóan, amelyekre közösségi szinten javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket állapítottak meg, a tagállamoknak a közösségi határérték figyelembevételével meg kell állapítaniuk a nemzeti foglalkozási expozíciós határértéket, annak jellegét a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatnak megfelelően meghatározva.

(5)

A javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket a munkavállalók munkahelyi, a veszélyes vegyi anyagokból eredő kockázatokkal szembeni egészségvédelmének biztosításával kapcsolatos átfogó megközelítés fontos részének kell tekinteni.

(6)

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi rendelet (3) keretében kifejlesztett kockázatértékelő és kockázatcsökkentő stratégiák eredményei számos anyag foglalkozási expozíciós határértékének meghatározását vagy felülvizsgálását biztosítják.

(7)

A munkájuk során vegyi, fizikai és biológiai anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelemről szóló, 1980. november 27-i 80/1107/EGK tanácsi irányelvnek (4) megfelelően a 91/322/EGK bizottsági irányelv (5), valamint a 96/94/EK bizottsági irányelv (6) létrehozta a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első, illetve második listáját.

(8)

A 80/1107/EGK irányelvet 2001. május 5-ével a 98/24/EK irányelv hatályon kívül helyezte.

(9)

A 98/24/EK irányelv arról rendelkezett, hogy a 91/322/EGK és a 96/94/EGK irányelvnek hatályban kell maradnia.

(10)

A 96/94/EK irányelvet a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról szóló, 2000. június 8-i 2000/39/EK bizottsági irányelv (7)2001. december 31-ével hatályon kívül helyezte.

(11)

Helyénvaló a rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok értékelésének fényében felülvizsgálni a 91/322/EGK irányelvben megállapított javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket.

(12)

A 98/24/EK irányelv 3. cikkének megfelelően a SCOEL összesen 33 anyagot vizsgált meg, amelyek ezen irányelv mellékletében felsorolásra kerültek. A 33 anyag közül 17-et a 91/322/EGK irányelv mellékletében már felsoroltak. Ezen anyagok közül négyre a SCOEL új javasolt határértékek felállítását ajánlja, míg a többi 13 anyaggal kapcsolatban az előző határértékek megtartását javasolja. Ennélfogva az ezen irányelv mellékletében felsorolt 17 anyagot a 91/322/EGK irányelv mellékletéből el kell hagyni, ellenben a többi 10 anyag megmarad a 91/322/EGK irányelv mellékletében.

(13)

A 91/322/EGK irányelv mellékletében 10 anyag marad. Ebből 9-re a SCOEL még nem ajánlott javasolt foglalkozási expozíciós határértéket, míg a fennmaradó eggyel kapcsolatban várható, hogy a közeljövőben további tudományos adatok lesznek hozzáférhetőek, és így ez az anyag a SCOEL elé kerül majd, hogy az véleményt nyilvánítson róla.

(14)

Ezen irányelv melléklete 16 egyéb anyagot is tartalmaz, amelyekkel kapcsolatban a SCOEL ajánlott javasolt foglalkozási expozíciós határértékeket, az egészséget érintő foglalkozási hatásokra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok értékelését követően, valamint figyelembe véve a mérési módszerek használhatóságát.

(15)

A 2000/39/EK irányelv mellékletében szerepelt e 16 anyag egyike, a monoklór-benzol. A rendelkezésre álló legfrissebb tudományos adatok fényében a SCOEL felülvizsgálta a javasolt foglalkozási expozíciós határértéket és új határértékek felállítását javasolta. Ezért ezt az anyagot, amely ezen irányelv mellékletében felsorolásra kerül, a 2000/39/EK irányelv mellékletéből el kell hagyni.

(16)

Egyes anyagok tekintetében szükséges rövid távú expozíciós határértékek megállapítása a rövid távú expozíció hatásainak figyelembevétele érdekében.

(17)

Egyes anyagok esetében, a lehető legmagasabb színvonalú védelem biztosítása érdekében szükséges a bőrön keresztül történő behatolás lehetőségét is figyelembe venni.

(18)

Ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenzióinak megvalósítása felé.

(19)

Az ebben az irányelvben foglalt rendelkezések összhangban vannak azon bizottsági véleménnyel, amelyet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (8) 17. cikkében határoztak meg.

(20)

Ezért a 91/322/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 98/24/EK irányelv végrehajtásához létrehozásra kerül a közösségi javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listája, a mellékletben foglalt vegyi anyagok vonatkozásában.

2. cikk

A tagállamok a közösségi határértékek figyelembevételével megállapítják a mellékletben felsorolt vegyi anyagok nemzeti foglalkozási expozíciós határértékét.

3. cikk

A 91/322/EGK irányelv mellékletében a következő anyagokra vonatkozó információkat és javasolt határértékeiket el kell hagyni: nikotin, hangyasav, metanol, acetonitril, nitrobenzol, rezorcinol, dietil-amin, széndioxid, oxálsav, cinamid, difoszfor-pentoxid, difoszfor-pentaszulfid, bróm, foszfor-pentaklorid, pyrethrum, bárium (oldható vegyületei Ba-ra számítva), ezüst (oldható vegyületei Ag-ra számítva).

A 2000/39/EK irányelv mellékletében a klór-benzolra vonatkozó információkat el kell hagyni.

4. cikk

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb a hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül megfeleljenek.

Haladéktalanul eljuttatják a Bizottságnak ezen rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és ezen irányelv közti megfelelési táblázatot.

A jóváhagyáskor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy e rendelkezések hivatkozást tartalmazzanak ezen irányelvre vagy hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozás kíséretében jelenjenek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 7-én.

a Bizottság részéről

Vladimír ŠPIDLA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 131., 1998.5.5., 11. o.

(2)  HL L 188., 1995.8.9., 14. o.

(3)  HL L 84., 1993.4.5., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 327., 1980.12.3., 8. o.

(5)  HL L 177., 1991.7.5., 22. o.

(6)  HL L 338., 1996.12.28., 86. o.

(7)  HL L 142., 2000.6.16., 47. o.

(8)  HL L 183., 1989.6.29., 1. o.


MELLÉKLET

JAVASOLT FOGLALKOZÁSI EXPOZÍCIÓS HATÁRÉRTÉKEK

EINECS (1)

CAS (2)

Anyag neve

Határértékek

Megjegyzés (3)

8 órás (4)

Rövid távú (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

Nikotin

0,5

bőr

200-579-1

64-18-6

Hangyasav

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanol

260

200

bőr

200-830-5

75-00-3

Klór-etán

268

100

200-835-2

75-05-8

Acetonitril

70

40

bőr

201-142-8

78-78-4

Izopentán

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzol

1

0,2

bőr

203-585-2

108-46-3

Rezorcin

45

10

bőr

203-625-9

108-88-3

Toluol

192

50

384

100

bőr

203-628-5

108-90-7

Monoklór-benzol

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentán

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

Dietil-amin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-hexán

72

20

203-806-2

110-82-7

Ciklohexán

700

200

203-815-1

110-91-8

Morfolin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metoxi-etoxi)-etanol

50,1

10

bőr

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butoxi-etoxi)-etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Szén-dioxid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Amino-etanol

2,5

1

7,6

3

bőr

205-634-3

144-62-7

Oxálsav

1

206-992-3

420-04-2

Ciánamid

1

0,58

bőr

207-343-7

463-82-1

Neopentán

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

Difoszfor-pentoxid

1

215-242-4

1314-80-3

Difoszfor-pentaszulfid

1

231-131-3

 

Ezüst (oldható vegyületei Ag-ra számítva)

0,01

Bárium (oldható vegyületei Ba-ra számítva)

0,5

Krómmetál, szervetlen krómvegyületek (II) és oldhatatlan szervetlen krómvegyületek (III)

2

231-714-2

7697-37-2

Salétromsav

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

Bróm

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Klór

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Foszfin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

Pyrétrum (túlérzékenységet kiváltó laktonoktól megtisztítva)

1

233-060-3

10026-13-8

Foszfor-pentaklorid

1


(1)  EINECS: Létező Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.

(2)  CAS: Chemical Abstract Service Registry Number.

(3)  A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett „bőr” megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe.

(4)  Nyolcórás időtartammal súlyozott átlagnak megfelelő referenciaidőre vonatkoztatva mért vagy számított adat.

(5)  Az a határérték, amely felett expozíciónak nem szabad megtörténnie. Ha másképpen nem határozzák meg, 15 perces időtartamra vonatkozik.

(6)  mg/m3: milligramm per köbméter levegő 20 °C-on és 101,3 kPa-on.

(7)  ppm: milliomod rész levegő térfogatra (ml/m3).


Top