EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0012

A Bizottság 12/97/EK rendelete (1996. december 18.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 9, 13.1.1997, p. 1–177 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 3 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 74 - 249
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 74 - 249
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 010 P. 15 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/12/oj

31997R0012Hivatalos Lap L 009 , 13/01/1997 o. 0001 - 0177


A Bizottság 12/97/EK rendelete

(1996. december 18.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel Ausztria, Finnország, és Svédország Csatlakozási Okmányával módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 249. cikkére,

mivel a legutóbb 2153/96/EK tanácsi rendelettel [2] módosított 2454/93/EGK bizottsági rendelet [3] rendelkezéseket állapít meg a 2913/92/EGK rendelet végrehajtásáról;

mivel a Tanács elfogadta az 1994. december 22-i 94/800/EK határozatot az Uruguayi Forduló többoldalú tárgyalásai (1986-1994) [4] során elért megállapodásoknak az Európai Közösségek hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében az Európai Közösségek nevében történő megkötéséről; mivel a fenti határozatnak a származási szabályokról szóló 1A. melléklete alkalmazásában a Közösség vállalta, hogy kidolgozza a kötelező érvényű származási felvilágosítás rendszerét;

mivel a származás egyes szabályrendszerei egyedi természetének figyelembevétele mellett szükség van a rendszerek közötti összhang javítására az általános áttekinthetőség elősegítése és különösen az autonóm származási szabályok tekintetében; mivel át kell gondolni az Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer módosítását követően elfogadott Kombinált Nómenklatúra hatálybalépését az UNCTAD által módosított, származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány hatályba lépésével együtt;

mivel egyértelműen meg kell határozni, hogy mely okmányokat kell csatolni a gazdasági vámeljárás alá vonásra vonatkozó vámáru-nyilatkozathoz annak érdekében, hogy az ilyen eljárásokhoz kapcsolódó alakiságok egyszerűsödjenek;

mivel célszerű azokat a minimális adatokat meghatározni, amelyeknek szerepelniük kell a szóbeli árunyilatkozat tételét követő vámteherfizetéskor kiadott elismervényeken, amelyek igazolják, hogy a kérdéses áruk kapcsán a vámalakiságokat elvégezték;

mivel a Közösségi Vámkódexet létrehozó 2454/93/EGK bizottsági rendeletet módosító 482/96/EK bizottsági rendelet [5] nagyobb rugalmasságot vezetett be a közösségi árutovábbítási eljárások lezárásának alternatív igazolására az egységes vámokmány 5. példányának vissza nem küldése esetén; mivel hasonló rugalmasságot kellene bevezetni a TIR-igazolvány, illetve az ATA-igazolvány visszaküldendő példányának vissza nem küldése esetén az alternatív igazolás terén;

mivel a 482/96/EK rendelet rendelkezik kötelező szállítási útvonalak meghatározásáról a közösségi árutovábbítási eljárások keretében, különös tekintettel olyan áruk szállítására, amelyeknél az összkezesség felfüggesztésre került; mivel hasonló ellenőrző intézkedések meghatározása szükséges ugyanezekre az árukra a TIR-eljárás keretében;

mivel rendelkezéseket szükséges hozni a behozatali vámokkal kapcsolatban, amely az aktív feldolgozásra szánt áruk változatlan állapotban történő kivitelét követően kerül visszatérítésre (vámvisszatérítési rendszer);

mivel a 2454/93/EGK rendelet 871. és 905. cikkei értelmében a Bizottságnak a tagállamok által nyújtott információk alapján döntenie kell egyrészt olyan helyzetekről, amelyek nem adnak okot a behozatali vagy kiviteli vámok utólagos lekönyvelésére, másrészt a behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetésére vagy elengedésére vonatkozó kérelmek ügyében;

mivel a behozatali, vagy kiviteli vámok utólagos lekönyvelésére vonatkozó döntés által érintett személyeknek, illetve a behozatali vagy kiviteli vámok visszafizetését vagy elengedését kérelmező személyeknek meghallgatási jogot kell biztosítani;

mivel az olyan esetekben, ahol valószínűsíthető a visszafizetés megítélése, a kártérítési eljárások érdekében rendelkezéseket kell hozni az adósok vámfizetési kötelezettségének felfüggesztéséről elsősorban a 2913/92/EGK rendelet 222. cikkének (2) bekezdésével összhangban;

mivel a 2913/92/EGK rendelet 24. cikke meghatározza az áruk származása meghatározásának feltételeit; figyelembe véve, hogy a számos alkotóelem származhat egynél több országból, és azok előzetes összeszerelésére más országban is sor kerülhet, mint ahol azokból végül adatot nem hordozó mágneslemezt készítenek, továbbá azt, hogy az előre összeszerelt egységekből való összeállítás nem örökíthet származást, a fenti feltételekben, illetve a fent említett 24. cikk egységes értelmezésének biztosítása érdekében szükség van a 2454/93/EGK rendelet 11. mellékletének módosítására;

mivel az EGK-San Marino Együttműködési Bizottság 1992. december 22-i 4/92 határozata [6] és az EK-Andorra vegyes bizottság 1996. július 1-jei határozata [7] megengedik a közösségi árutovábbítási eljárás alkalmazását a Közösség és Andorra, illetve San Marino között; mivel ezért szükség van az egységes vámokmány (EV) 51., 52. és 53. rovataiban használt országkódok listájának kiegészítésére;

mivel gazdasági szempontból kívánatos a 87. melléklet listájának kiterjesztése;

mivel e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az I. rész II. címének helyébe az alábbi szöveg lép:

"II. CÍM

KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ FELVILÁGOSÍTÁS

1. FEJEZET

Meghatározások

5. cikk

E cím alkalmazásában:

1. kötelező érvényű felvilágosítás:

olyan tarifális vagy származási felvilágosítás, amely a Közösség tagállamainak vámigazgatásai számára kötelező érvénnyel bír, amennyiben a 6. és 7. cikkben megállapított feltételek teljesülnek;

2. kérelmező:

- tarifális kérdésekben az a személy, aki kötelező érvényű tarifális felvilágosításért folyamodott a vámhatóságokhoz,

- származási kérdésekben az a személy, aki kötelező érvényű származási felvilágosításért folyamodott a vámhatóságokhoz, és erre megfelelő indoka van;

3. a felvilágosítás jogosultja:

az a személy, akinek a nevére a kötelező érvényű felvilágosítást kiadták.

2. FEJEZET

Eljárás kötelező érvényű felvilágosítás kiadására – A felvilágosítás közlése a kérelmezővel és továbbítása a Bizottsághoz

6. cikk

(1) A kötelező érvényű felvilágosítás iránti kérelmet írásban kell benyújtani annak a tagállamnak, illetve azoknak a tagállamoknak az illetékes vámhatóságaihoz, ahol a felvilágosítást alkalmazni kívánják, vagy annak a tagállamnak az illetékes vámhatóságaihoz, ahol a kérelmező letelepedett.

(2) A kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó kérelem kizárólag egyfajta árura vonatkozhat. A kötelező érvényű származási felvilágosításra vonatkozó kérelmek kizárólag egyfajta árura és a származást biztosító körülményeknek csak egy csoportjára vonatkozhatnak.

(3) A. A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás iránti kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) felvilágosítás jogosultjának neve és címe;

b) kérelmező neve és címe, amennyiben az adott személy nem azonos a felvilágosítás jogosultjával;

c) azon vámnómenklatúra megnevezése, amelybe az árukat be kívánják sorolni. Ha a kérelmező az árunak a Vámkódex 20. cikke (3) bekezdésének b) pontjában és (6) bekezdése b) pontjában megadott nómenklatúrákba való besorolást kívánja megszerezni, a kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó kérelemben határozottan fel kell tüntetni a kérdéses nómenklatúrát;

d) olyan részletes áruleírás, amely lehetővé teszi az áru azonosítását és vámnómenklatúra szerinti besorolásának meghatározását;

e) az áru összetétele és az annak meghatározására alkalmazott valamennyi vizsgálati módszer, ha a besorolás ettől függ;

f) mellékletként csatolva minden rendelkezésre álló minta, fénykép, tervrajz, katalógus vagy bármilyen más dokumentum, amely segítheti a vámhatóságot az áruk vámnómenklatúra szerint történő helyes besorolásában;

g) a tervezett besorolás;

h) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy bármelyik mellékelt dokumentumot lefordítják az érintett tagállam hivatalos nyelvére (illetve egyik hivatalos nyelvére), ha ezt a vámhatóság kéri;

i) a bizalmasan kezelni kívánt adatok megjelölése;

j) a kérelmező nyilatkozata, hogy tudomása szerint a Közösségen belül kértek-e vagy adtak-e már kötelező érvényű tarifális felvilágosítást azonos vagy hasonló árura;

k) annak elfogadása, hogy a szolgáltatott információkat az Európai Közösségek Bizottságának adatbázisában tárolhatják; a Vámkódex 15. cikkétől eltérve azonban a tagállamokban hatályban lévő, adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

B. A kötelező származási felvilágosításra vonatkozó kérelmeknek a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a felvilágosítás jogosultjának neve és címe;

b) kérelmező neve és címe, amennyiben az adott személy nem azonos a jogosulttal;

c) a Vámkódex 22. és 27. cikke szerint alkalmazandó jogalap;

d) az áruk részletes leírása, és vámtarifa szerinti besorolása;

e) az áruk összetétele, és az annak meghatározására alkalmazott vizsgálati módszerek, továbbá szükség esetén azok gyártelepi ára;

f) a származás megállapítását lehetővé tevő körülmények, a felhasznált anyagok és azok származása, tarifális besorolása, a megfelelő értékek, továbbá mindazon körülmények (a vámtarifaszám változása, az értéknövekmény, a megmunkálás vagy feldolgozás leírása, vagy bármely más különös szabály) leírása, amelyek a kérdéses feltételek kielégítését lehetővé teszik; így különösen a pontos, alkalmazott származási szabály és az árukra előirányzott származás;

g) mellékletként csatolva minden rendelkezésre álló minta, fénykép, tervrajz, katalógus vagy bármilyen más dokumentum az áruk összetételéről és anyagaikról, továbbá azok, amelyek segíthetnek a gyártási folyamatoknak és az anyagok feldolgozásának leírásában;

h) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy bármelyik mellékelt dokumentumot lefordítják az érintett tagállam hivatalos nyelvére (illetve egyik hivatalos nyelvére), ha ezt a vámhatóság kéri;

i) az akár a nyilvánosság, akár a hatóságok tekintetében bizalmasan kezelni kívánt adatok megjelölése;

j) a kérelmező nyilatkozata, hogy tudomása szerint a Közösségen belül kértek-e vagy adtak-e már a d), illetve f) pontban megadott azonos vagy hasonló áruk vagy anyagok kapcsán kötelező tarifális, vagy származási felvilágosítást;

k) annak elfogadása, hogy a szolgáltatott információkat az Európai Közösségek Bizottságának adatbázisában tárolhatják; a Vámkódex 15. cikkétől eltérve azonban a tagállamokban hatályban lévő, adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Ha a kérelem kézhezvétele után a vámhatóságok úgy ítélik meg, hogy az nem tartalmazza a megalapozott vélemény kialakításához szükséges adatokat, felkérik a kérelmezőt a szükséges információk benyújtására. A 7. cikkben megadott három hónapos, illetve 150 napos határidőket attól az időponttól kell számítani, amikortól a vámhatóságoknak rendelkezésére áll az összes adat a döntés meghozatalához; a vámhatóságok értesítik a kérelmezőt arról, hogy a kérelmet megkapták, illetve az időpontról, amelytől az említett határidőt számítják.

(5) A kötelező érvényű felvilágosítás iránti kérelmek átvételére, illetve az ilyen felvilágosítások kiadására a tagállamok által kijelölt vámhatóságok jegyzékét az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában közzé kell tenni.

7. cikk

(1) A kötelező érvényű felvilágosítást a kérelmezőkkel a lehető leghamarabb közölni kell.

a) Tarifális ügyek: amennyiben a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül nem nyílik lehetőség a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás megadására, a vámhatóságok megkeresik a kérelmezőt, megindokolják a késedelmet, és közlik, hogy várhatóan mikor tudják a felvilágosítást megadni.

b) Származási ügyek: a felvilágosítást a kérelem kézhezvételétől számított 150 napon belül meg kell küldeni.

(2) A kötelező érvényű felvilágosítás az 1. mellékletben (kötelező érvényű tarifális felvilágosítás), illetve az 1a. mellékletben (kötelező érvényű származási felvilágosítás) található mintának megfelelő nyomtatványon kell megadni. A felvilágosításban fel kell tüntetni, hogy mely adatokat kell bizalmasan kezelni. A Vámkódex 243. cikkében említett jogorvoslati lehetőséget is meg kell említeni.

8. cikk

(1) Az érintett tagállam vámhatósága haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak a kötelező érvényű tarifális felvilágosítási határozat egyik példányát (az 1. melléklet 2. másodpéldányát), valamint az adatközlést (ugyanezen melléklet 4. másodpéldányát), illetve a kötelező érvényű származási felvilágosítási határozat egyik példányát (az 1. melléklet 2. másodpéldányát), valamint az adatközlést (ugyanezen melléklet 4. másodpéldányát). Ezt a továbbítást elektronikus úton kell lebonyolítani.

(2) Ha egy tagállam kéri, a Bizottság haladéktalanul megküldi a nyomtatványban foglalt adatokat és egyéb, kapcsolódó lényeges információkat. A továbbítás elektronikus úton történik.

3. FEJEZET

A Kötelező érvényű felvilágosítás következetlenségei esetén alkalmazandó rendelkezések

9. cikk

(1) Ha ugyanazokra az árukra vonatkozóan különböző kötelező érvényű felvilágosítások léteznek

- a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam képviselőjének kérésére az ügyet megvitatásra a bizottság következő hónapban tartandóvagy az ezt követő ülésének napirendjére tűzi,

- a bizottsági eljárási szabályzattal összhangban, a Bizottság a lehető leghamarabb, de mindenképpen az első francia bekezdésben megadott ülést követően hat hónapon belül intézkedést hoz a tarifális vagy származási szabályok egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából a kötelező érvényű származási felvilágosítás akkor tekintendő különbözőnek, ha olyan árukra ruház eltérő származást, amelyek:

- ugyanazon vámtarifaszám alá tartoznak, és származásukat ugyanazoknak a származási szabályoknak az alapján állapították meg, és

- ugyanolyan gyártási eljárással kerültek előállításra.

4. FEJEZET

A kötelező érvényű felvilágosítás joghatása

10. cikk

(1) A Vámkódex 5. és 64. cikkének sérelme nélkül, a kötelező érvényű felvilágosítást kizárólag a felvilágosítás jogosultja használhatja fel.

(2) a) Tarifális kérdésekben a vámhatóságok megkövetelhetik a felvilágosítás jogosultjától, hogy a vámalakiságok elvégzésekor közölje a vámhatósággal, hogy, a vámkezeltetni kívánt árura vonatkozóan kötelező érvényű tarifális felvilágosítással rendelkezik.

b) Származási kérdések esetén a kötelező származási felvilágosítás érvényességének ellenőrzéséért felelős hatóságok megkövetelhetik a felvilágosítás jogosultjától, hogy az alakiságok elvégzésekor közölje a vámhatósággal, hogy a vámkezeltetni kívánt árura vonatkozóan kötelező érvényű származási felvilágosítással rendelkezik.

(3) A kötelező érvényű felvilágosítást annak jogosultja bizonyos áruk tekintetében csak akkor használhatja fel, amennyiben megállapították

a) tarifális kérdésekben a vámhatóságok megelégedésére, hogy a szóban forgó áruk minden szempontból megegyeznek azokkal, amelyeket a benyújtott felvilágosításban leírnak;

b) származási ügyekben a (2) bekezdés b) pontjában megadott hatóságok megelégedésére, hogy a kérdéses áruk, és a származást meghatározó körülmények minden szempontból megfelelnek a benyújtott felvilágosításban leírtaknak.

(4) A vámhatóságok (kötelező érvényű tarifális felvilágosítás esetében), illetve a (2) bekezdés b) pontjában megadott hatóságok (kötelező érvényű származási felvilágosítás esetében) kérhetik a felvilágosítás lefordítását az érintett tagállam hivatalos nyelvére, vagy egyik hivatalos nyelvére.

11. cikk

A valamely tagállam vámhatóságai által 1991. január 1-je után kiadott kötelező tarifális felvilágosítások azonos feltételek mellettkötelező érvényűek a többi tagállam illetékes hatóságaira nézve.

12. cikk

(1) A Vámkódex 12. cikke (5) bekezdésében említett valamely jogi aktusok vagy intézkedés elfogadásakor a vámhatóságok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy kötelező érvényű felvilágosítást azontúl csak a szóban forgó jogi aktussal, illetve intézkedéssel összhangban lehessen kiadni.

(2) a) A kötelező érvényű tarifális felvilágosítás esetében, a fenti (1) bekezdés alkalmazásában a figyelembe veendő időpontok a következők:

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említett, vámnómenklatúra változásáról szóló rendeleteknél azok alkalmazhatóságának időpontja,

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése a) pontjának i. alpontjában megadott, az árucikkek vámnómenklatúra szerinti besorolását meghatározó vagy érintő rendeleteknél azok Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"L" sorozatában való közzétételének időpontja,

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában megadott, a kombinált nómenklatúra magyarázatainak módosításairól szóló rendeleteknél azok Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában való közzétételének időpontja,

- az Európai Közösségek Bíróságának a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett ítéleteinél az adott ítélet meghozatalának időpontja,

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése a) pontjának ii. alpontjában említett besorolásra vonatkozó vélemény, vagy a Harmonizált Rendszer Nómenklatúrájához fűzött magyarázó megjegyzések Vámigazgatások Világszervezete által történő módosításainak elfogadásával kapcsolatos intézkedéseknél a Bizottság általi közzététel időpontja az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában.

b) A kötelező származási felvilágosítás esetében, a fenti (1) bekezdés alkalmazásában a figyelembe veendő időpont a következő:

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése b) pontjának i. alpontjában megadott, az áruk származásának meghatározásáról, vagy a 12. cikk (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett szabályokról szóló rendeleteknél azok akalmazhatóságának időpontja,

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett, a közösségi szinten elfogadott magyarázó megjegyzések és vélemények módosításairól szóló rendeleteknél azok Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában való közzétételének időpontja,

- az Európai Közösségek Bíróságának a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett ítéleteinél az adott ítélet időpontja,

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett, a Kereskedelmi Világszervezet által elfogadott, származásra vonatkozó véleményekkel vagy magyarázó megjegyzésekkel kapcsolatos intézkedéseknél a Bizottság által az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában megjelölt időpont,

- a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdése b) pontjának ii. alpontjában említett, a Kereskedelmi Világszervezet származási szabályokról szóló megállapodásának mellékleteivel és a nemzetközi egyezmények értelmében elfogadott származási szabályokkal kapcsolatos intézkedéseknél azok hatálybalépésének időpontja.

(3) Az e cikkben leírt intézkedések és jogszabályok elfogadásának időpontjáról a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül értesíti a vámhatóságokat.

5. FEJEZET

A kötelező érvényű felvilágosítás elévülésének esetében érvényes rendelkezések

13. cikk

Ha a Vámkódex 12. cikke (4) bekezdésének második mondata, illetve 12. cikke (5) bekezdésének alapján valamely kötelező érvényű felvilágosítás visszavonásra kerül vagy érvényét veszti, az azt kibocsátó vámhatóságok a lehető legrövidebb időn belül értesítik a Bizottságot.

14. cikk

(1) Ha a Vámkódex 12. cikke (5) bekezdésében megadott okok miatt érvényét vesztő kötelező érvényű felvilágosítás jogosultja továbbra is használni kívánja a felvilágosítást azon cikk (6) bekezdése szerint megadott időszak alatt, erről értesíti a vámhatóságokat gondoskodva a szükséges kísérő okmányokról, amelyek lehetővé teszik annak ellenőrzését, hogy a lényeges feltételek teljesülnek-e.

(2) Kivételes esetekben, amikor a Bizottság a Vámkódex 12. cikke (7) bekezdésének második albekezdésével összhangban olyan intézkedést fogad el, amely eltér az adott cikk (6) bekezdésének rendelkezéseitől, vagy amikor e cikk (1) bekezdésében megadott, a kötelező tarifális felvilágosítás vagy kötelező származási felvilágosítás folyamatos felhasználásának lehetőségéről szóló feltételek nem teljesülnek, a vámhatóságok erről írásban értesítik a felvilágosítás jogosultját."

2. Az I. rész IV. címének 2. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

"2. FEJEZET

Preferenciális származás

66. cikk

E fejezet alkalmazásában:

a) "előállítás" minden fajta megmunkálás vagy feldolgozás, beleértve az összeszerelést, illetve speciális munkálatokat;

b) "anyag" minden olyan összetevő, nyersanyag, alkotóelem vagy alkatrész stb., amit a termék gyártása során felhasználnak;

c) "termék" az előállított áru, még akkor is, ha azt egy más előállítási műveletben való későbbi felhasználásra szánják;

d) "áruk" mind az anyagok, mind pedig a termékek;

e) "vámérték" az az érték, amit az 1994. évi, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (WTO egyezmény a vámérték meghatározásról) VII. cikkének alkalmazásáról szóló egyezménnyel összhangban állapítanak meg;

f) "gyártelepi ár" a 15., 19. és 20. mellékletek felsorolásaiban az az ár, amelyet az előállított termékért az utolsó megmunkálási, illetve feldolgozási folyamatot végző gyártónak kifizetnek, feltéve, hogy az ár tartalmazza a gyártás során felhasznált összes anyag értékét, és levonásra kerül belőle a termék kivitelekor visszatérített, illetve visszatéríthető összes belső adó;

g) "érték" a 15., 19. és 20. mellékletek felsorolásaiban a felhasznált nem származó anyagok behozatalkor megállapított vámértéke, vagy ha ez nem ismert és nem állapítható meg, az első megállapítható ár, amit az anyagokért fizettek a Közösség területén vagy a 67. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett országban vagy a 98. cikk (1) bekezdése szerinti kedvezményezett köztársaságban vagy területen. Ha a felhasznált származó anyagok értékét kell megállapítani, ezt az albekezdést értelemszerűen kell alkalmazni;

h) "árucsoportok" és "vámtarifaszámok" a Harmonizált Rendszer szerinti nómenklatúrában használt árucsoportok és vámtarifaszámok (négy számjegyű kódok);

i) "besorolás" egy termék vagy anyag besorolása egy adott vámtarifaszám alá;

j) "szállítmány" olyan termékek, amelyeket vagy egyidejűleg küld egy exportőr egy címzetthez, vagy amelyeket egyetlen fuvarokmány vagy annak hiányában egyetlen számla fedezete mellett küldenek az exportőrtől a címzetthez.

1.szakasz

Általános preferenciarendszer

1.alszakasz

A származó termékek fogalmának meghatározása

67. cikk

(1) A Közösség által a fejlődő országokból (a továbbiakban "kedvezményezett országok") származó termékekre megadott általános tarifális kedvezményekről szóló rendelkezések alkalmazásában a következők tekinthetők kedvezményezett országból származónak:

a) olyan termékek, amelyeket teljes egészében az adott országban jött létre a 68. cikk értelmében;

b) olyan termékek, amelyek az adott kedvezményezett országban jöttek létre, és gyártásuk során az a) pontban megadottól eltérő termékeket használtak fel, feltéve, hogy az utóbbi termékek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a 69. cikk értelmében.

(2) E szakasz alkalmazásában, a (3) bekezdés értelmében a Közösség területéről származó olyan termékek, amelyek egy kedvezményezett országban a 70. cikkben leírtakon túlmenő megmunkálási vagy feldolgozási folyamaton mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak tekintendők.

(3) Az első bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni, amikor a Közösség területén létrejött termékek származását állapítják meg.

(4) Feltéve, hogy Norvégia és Svájc általános tarifális kedvezményeket biztosít az (1) bekezdésben hivatkozott kedvezményezett országokból származó termékeknek, és a származás fogalmának olyan meghatározását alkalmazza, amely megfelel az e szakaszban meghatározottnak, a Közösség, Norvégia, vagy Svájc területéről származó olyan termékek, amelyek egy kedvezményezett országban a 70. cikkben leírtakon túlmenő megmunkálási vagy feldolgozási folyamaton mennek keresztül, az adott kedvezményezett országból származónak tekintendők.

Az első albekezdés rendelkezései csak olyan, a Közösség, Norvégia, vagy Svájc területéről származó (a származás szabályaival összhangban a szóban forgó tarifális kedvezmények tekintetében) termékekre érvényesek, amelyeket közvetlenül visznek ki az adott kedvezményezett országba.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában "C" sorozatában teszi közzé azt az időpontot, amelytől az első és második albekezdésekben meghatározott rendelkezések alkalmazandók.

(5) A (4) bekezdés rendelkezései akkor érvényesek, ha Norvégia és Svájc a kölcsönösség elvén ugyanazt az eljárást alkalmazza a közösségi termékekre.

68. cikk

(1) A következők tekintendők teljes egészében egy kedvezményezett országban vagy a Közösség területén létrejött termékeknek:

a) ásványi termékek, amelyeket az adott területen a föld mélyéből, illetve a hozzájuk tartozó tengerfenékről nyertek;

b) az ott betakarított növényi termények;

c) az ott született és tenyésztett élőállatok;

d) az ott tenyésztett élőállatokból nyert termékek;

e) az ott folytatott vadászatból és halászatból származó termékek;

f) az adott ország vagy a Közösség hajóival, azok felségvizein kívül a tengerből kinyert tengeri halászati termékek, illetve más, tengerből származó termékek;

g) azok a termékek, amelyeket kizárólag az f) bekezdésben felsorolt termékekből az adott területekhez tartozó feldolgozóhajókon állítottak elő;

h) az ott összegyűjtött olyan használt cikkek, amelyek kizárólag nyersanyag visszanyerésére alkalmasak;

i) az ott végzett gyártási műveletekből származó selejt és hulladék;

j) termékek, amelyeket olyan tengerfenékről vagy tengerfenék alatti altalajból nyertek, amely nem a hozzájuk tartozó parti tenger része, de ahol kizárólagos kiaknázási jog áll rendelkezésre;

k) az ott előállított árucikkek, amelyeket kizárólag az a)–j) pontokban meghatározott termékekből állítottak elő.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában található "adott területekhez tartozó hajók" és "adott területekhez tartozó feldolgozóhajók" kifejezések kizárólag azokra a hajókra és feldolgozó hajókra vonatkoznak, amelyek:

- a kedvezményezett országban, illetve egy tagállamban vannak bejegyezve, illetve nyilvántartásba véve,

- egy kedvezményezett ország, illetve egy tagállam zászlaja alatt hajóznak,

- legalább 50 %-ban a kedvezményezett ország, illetve tagállamok állampolgárainak tulajdonában vannak, vagy egy olyan vállalat tulajdonában vannak, amelynek székhelye az adott országban, illetve a tagállamok területén van, és amelynek vezetője vagy vezetői, az irányító szerve vagy a felügyelő szerv vezetője és e szervek tagjainak többsége az adott kedvezményezett ország, illetve a tagállamok állampolgára, és ezenfelül, a társaságoknál azok tőkéjének legalább a fele az adott kedvezményezett országokhoz, a tagállamokhoz, vagy előbbiek közjogi testületeihez, vagy állampolgáraihoz tartozik,

- irányítója és tisztjei a kedvezményezett ország, illetve a tagállamok állampolgárai,

és

- személyzetének legalább 75 %-a a kedvezményezett ország, illetve a tagállamok valamelyikének állampolgára.

(3) A "kedvezményezett ország" és a "Közösség" kifejezések kiterjednek az adott ország, illetve a tagállamok felségvizeire.

(4) A tengeri járműveket, beleértve az olyan feldolgozóhajókat, amelyeken a halászzsákmányt feldolgozzák, a tagállam, illetve az adott kedvezményezett ország vagy tagállam területéhez tartozónak kell tekinteni, feltéve, hogy megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

69. cikk

(1) Az 67. cikk alkalmazásában kielégítően megmunkáltnak, illetve feldolgozottnak kell tekinteni a nem származó anyagokat akkor, ha az előállított terméket olyan vámtarifaszám alá sorolják be, amelyik különbözik azoktól a vámtarifaszámoktól, amelyekbe az előállítás során felhasznált, nem származó anyagokat besorolták a (2) bekezdés függvényében.

(2) A 15. melléklet listájának 1. és 2. oszlopában felsorolt termékek esetében az adott termékre vonatkozó, a 3. oszlopban megadott feltételeknek kell teljesülniük az (1) bekezdésben megadott szabály helyett.

70. cikk

A következő tevékenységek a származó helyzet eléréséhez nem kielégítő megmunkálási, illetve feldolgozási eljárásoknak tekintendők, függetlenül attól, hogy a 69. cikk (1) bekezdésében megadott előírások teljesülnek, vagy sem:

a) a szállítás és raktározás során a termékek jó állapotban történő megőrzése érdekében végzett műveletek (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóba, kén-dioxidba, vagy más vizes oldatba helyezés, megrongálódott részek eltávolítása és más hasonló eljárások);

b) egyszerű műveletek, mint például a por eltávolítása, a szűrés, vagy átrostálás, átválogatás, osztályozás, összeillesztés (beleértve az árucikkek készletbe való rendezését), mosás, festés vagy feldarabolás;

c) i) a csomagolás módosítása, továbbá csomagok megbontása, vagy összeállítása;

ii) üvegbe, palackba, táskákba, tartókba, dobozokba töltés, papírra, vagy táblára rögzítés és minden más egyszerű csomagolási eljárás;

d) a jelzések, címkék, vagy más megkülönböztető jelek felragasztása a termékekre vagy azok csomagolására;

e) olyan termékek vegyítése, függetlenül attól, hogy azok egyformák, vagy sem, amelyek közül egy vagy több összetevő nem felel meg az e szakaszban megadott feltételeknek, abból a célból, hogy azokat a kedvezményezett országból vagy a Közösség területéről származónak lehessen tekinteni;

f) egyes termékek alkatrészeinek összeszerelése egy teljes termékké;

g) az a)–f) pontokban meghatározott eljárások közül kettő vagy több kombinációja;

h) állatok levágása.

71. cikk

(1) A 69. cikk rendelkezéseitől eltérve, a 14. melléklet 3.4. megjegyzésében meghatározottak figyelembe vételével egy adott termék előállításához felhasználhatók nem származó anyagok, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a végtermék gyártelepi árának 5 %-át.

(2) Az (1) bekezdés nem érvényes azokra a termékekre, amelyek a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjaiban szerepelnek.

72. cikk

(1) A 67. cikk rendelkezéseitől eltérve, annak eldöntése céljából, hogy egy regionális csoport tagjának számító kedvezményezett országban előállított termék az adott országból származik-e a fenti cikk értelmében, az olyan termékek, amelyek a regionális csoport valamely más tagországából származnak, és amelyeket az előállítás során felhasználnak, úgy tekinthetők, mintha abból az országból származnának, ahol az adott termék előállítása történt (regionális kumuláció).

(2) A végtermék származásának országa a 72a. cikkel összhangban határozható meg.

(3) A regionális kumuláció az általános preferenciális rendszert élvező kedvezményezett országok három különböző regionális csoportjára érvényes:

a) Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) (Brunei, Indonézia, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Thaiföld, Vietnam);

b) Közép-amerikai Közös Piac (CACM) (Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador);

c) Andok Csoport (Bolívia, Kolumbia, Ecuador, Peru, Venezuela).

(4) A "regionális csoport" kifejezés a szövegkörnyezet függvényében az Asean, a CACM vagy az Andok Közösség valamelyikét jelenti.

72a. cikk

(1) Ha egy regionális csoport tagországából származó áruk további megmunkáláson vagy feldolgozáson mennek keresztül ugyanannak a regionális csoportnak egy másik tagországában, az árukat a regionális csoport azon országából származónak kell tekinteni, amelyikben az utolsó megmunkálást vagy feldolgozást végezték, feltéve, hogy:

a) a (3) bekezdés értelmében az ott hozzáadott érték nagyobb, mint a regionális csoport bármely más tagországából származó felhasznált termékek vámértéke közül a legmagasabb;

b) az ott végzett megmunkálás vagy feldolgozás túlmegy a 70. cikkben megadottakon, illetve textilipari termékek esetén a 16. mellékletben megadott folyamatokon.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megadott származási feltételek nem teljesülnének, a termék a regionális csoportnak abból a tagországából származik, amelyhez a regionális csoport más tagországaiból érkező származó termékek vámértékei közül a legmagasabb kötődik.

(3) A "hozzáadott érték" a gyártelepi árból a regionális csoport más tagországaiból származó felhasznált termékek vámértékeinek levonásával kapott érték.

(4) Egy regionális csoport valamely tagországából ugyanannak a csoportnak egy másik tagországába további megmunkálás vagy feldolgozás során való felhasználásra kivitt, vagy további megmunkálás, illetve feldolgozás nélküli újrakivitt áruck származó helyzetét az első országban kiadott, származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány igazolja.

(5) Egy regionális csoport valamely tagországából a Közösségbe kivitt áruknak a 72., valamint e cikk és a 72b. cikk értelmében megszerzett vagy megőrzött származó helyzetét egy kiadott, származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány, vagy egy, az előbbi országban a (4) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kiadott, származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány alapján kiállított számlanyilatkozat igazolja.

(6) A származás országát a származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány 12. rovata vagy a számlanyilatkozat jelöli meg, ahol a szóban forgó ország:

- a (4) bekezdés szerinti további megmunkálás vagy feldolgozás nélkül újrakivitt termékek esetében az előállítás országa,

- további megmunkálás vagy feldolgozás után kivitt termékek esetében az (1) bekezdés szerint meghatározott származási ország.

72b. cikk

(1) A 72. és 72a. cikkeket csak akkor kell alkalmazni, ha:

a) a regionális kumuláció értelmében a regionális csoport tagországai közötti kereskedelmet irányító szabályok megegyeznek az e szakaszban meghatározottakkal;

b) a regionális csoport minden egyes tagországa vállalta, hogy megfelel e szakasz feltételeinek, illetve biztosítja azok teljesítését, továbbá gondoskodik mind a Közösség, mind pedig a regionális csoport más tagországaival történő igazgatási együttműködésről a származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány helyes kiállításának biztosítása és a származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítványok, illetve a számlanyilatkozatok hitelesítése érdekében.

Ezt a vállalást az adott regionális csoport titkárságán keresztül továbbítják a Bizottságnak.

A szóban forgó titkárságok értelemszerűen a következők:

- az ASEAN Főtitkárság,

- a CACM állandó titkársága,

- a Junta del Acuerdo de Cartagena.

(2) A Bizottság minden egyes regionális csoport esetében értesíti a tagállamokat arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesültek.

(3) A 78. cikk (1) bekezdésének b) pontja nem alkalmazható a regionális csoport egy tagországából származó termékekre akkor, amikor azok az adott regionális csoport egy másik tagországának területén haladnak keresztül, függetlenül attól, hogy ott további megmunkálás vagy feldolgozás történik, vagy sem.

73. cikk

Egy berendezéssel, géppel, készülékkel, vagy járművel együtt küldött olyan tartozékok, alkatrészek és szerszámok, amelyek az alapberendezéshez hozzátartoznak, és amelyeket az adott ár tartalmaz, illetve nem szerepelnek külön számlán, az adott berendezéssel, géppel, készülékkel, vagy járművel egységben kezelendők.

74. cikk

A készletek, amelyek meghatározása a Harmonizált Rendszer 3. Általános Szabályában található, származónak tekintendők, amennyiben azok minden összetevője származó termék. Mindamellett, amennyiben egy készlet alkotórészei között található származó és nem származó tétel is, úgy a készlet egésze származónak tekintendő, feltéve, hogy a nem származó tételek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át.

75. cikk

Annak meghatározása érdekében, hogy egy termék származó vagy sem, nem szükséges a szóban forgó termék előállítása során felhasznált következő tételek származásának megállapítása:

a) energia és üzemanyag;

b) üzem és felszerelések;

c) gépek és szerszámok;

d) az előállítás során felhasznált olyan termékek, amelyek a termék végső formájához nem tartoznak hozzá, és nem is tervezték azokat hozzátartozónak.

76. cikk

(1) E szakasz rendelkezéseitől el lehet térni a legkevésbé fejlett kedvezményezett országok javára, amennyiben a meglévő ipar fejlettsége, vagy az új ágazatok kialakítása ezt indokolja. A legkevésbé fejlett kedvezményezett országok listáját az EK tanácsi rendeletek és az általános preferenciális rendszer alkalmazásáról szóló, évente kiadott ESZAK-határozatok tartalmazzák. Ennek érdekében az érintett ország egy kérvényt nyújt be a Közösséghez az eltérésekre vonatkozóan a (3) bekezdés szerint megindokolva a kérelmet.

(2) A kérelem kivizsgálása során elsősorban a következőket veszik figyelembe:

a) olyan esetek, ahol a fennálló származási szabályok alkalmazása jelentősen befolyásolná az érintett ország egy meglévő ágazatában a Közösségbe történő kivitel lehetőségét, különös tekintettel olyan esetekre, ahol ezek alkalmazása vállalkozások megszűnéséhez vezetne;

b) speciális esetek, ahol világosan kimutatható, hogy a származási szabályok egy ágazatban jelentős beruházásokat tarthatnának vissza, és az eltérés befektetési programok végrehajtását ösztönözné, amivel lehetővé válna a szabályok fokozatos betartása;

c) a meghozandó döntés gazdasági és társadalmi hatásai, különös tekintettel a foglalkoztatottságra a kedvezményezett országokban és a Közösségben.

(3) Az eltérésre vonatkozó kérvény kivizsgálásának megkönnyítése érdekében a kérelmező ország a kérvényének alátámasztásaként a lehető legteljesebb információt biztosítja, amely elsősorban az alábbi pontokra terjed ki:

- a késztermék leírása,

- harmadik országokból származó anyagok jellege és mennyisége,

- előállítási eljárás,

- hozzáadott érték,

- a szóban forgó vállalkozás alkalmazottainak száma,

- a Közösségbe történő kivitel tervezett nagyságrendje,

- alapanyagokkal történő ellátás más lehetséges módjai,

- indoklás a kérvényezett időszakhoz,

- más észrevételek.

(4) A Bizottság az eltérésre vonatkozó kérelmet a Vámkódex Bizottsághoz továbbítja. A döntés a Vámkódex Bizottság eljárása szerint születik meg.

(5) Valahányszor eltérést alkalmaznak, a következő mondatnak kell megjelennie a származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítvány 4. rovatában vagy a 90. cikkben megadott számlanyilatkozaton:

"Eltérés –…/EK rendelet"

(6) Az (1)–(5) bekezdések rendelkezései vonatkoznak az esetleges meghosszabbításokra is.

77. cikk

E cím alatt meghatározott, származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a kedvezményezett ország vagy a Közösség területén.

Amennyiben egy kedvezményezett országból vagy Közösség területéről más országba kivitt származó árukat újból behoznak, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve, ha a vámhatóságok megbizonyosodnak a következőkről:

- a visszaküldött árucikkek megegyeznek a kivitt árukkal, és

- az adott országban nem mentek keresztül más eljáráson, mint ami a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges volt.

78. cikk

(1) A következők tekintendők a kedvezményezett országból a Közösségbe, illetve a Közösségből a kedvezményezett országba közvetlenül küldött szállítmánynak:

a) más ország területén át nem haladva szállított áruk, kivéve azt az esetet, ha egy ilyen terület ugyanannak a regionális csoportnak tagországához tartozik, ilyenkor a 72. cikk lép érvénybe;

b) egyetlen szállítmányt alkotó áruk, amelyeket a kedvezményezett országoktól, illetve a Közösség tagállamaitól eltérő országok területein szállítanak keresztül, esetenként ezen országokban átrakodást vagy ideiglenes raktározást is közbeiktatva, feltéve, hogy az áruk az áthaladás, vagy raktározás országában folyamatos vámhatósági felügyelet alatt álltak, és ott csak ki-, illetve berakodták azokat, és nem mentek keresztül más eljáráson, mint ami a jó állapotban történő megóvásukat célozta;

c) Norvégia vagy Svájc területén keresztül szállított, majd egészben vagy részben a Közösségbe vagy a kedvezményezett országba újra kivitt áruk, feltéve, hogy folyamatosan az áthaladás vagy raktározás országának vámhatóságai felügyelete alatt álltak, és ott csak ki-, illetve berakodták azokat, és nem mentek keresztül más eljáráson, mint ami a jó állapotban történő megóvásukat célozta;

d) csővezetéken megszakítás nélkül, az exportáló kedvezményezett ország vagy a Közösség területén kívül szállított termékek.

(2) Az illetékes vámhatóságok az alábbi okmányok alapján győződhetnek meg arról, hogy az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban felsorolt feltételek teljesülnek:

a) tranzit-fuvarlevél, amely lefedi a tranzitországon belüli útvonalat; vagy

b) egy igazolás, amelyet a tranzitország vámhatóságai állítanak ki, és amely:

- pontos leírást ad az áruról,

- megadja az áruk kirakodásának és visszarakodásának, illetve esetenként hajóra rakásuknak és onnan történő kirakodásuknak dátumát, a hajó, vagy más szállítóeszköz azonosítását,

- igazolja, hogy milyen körülmények között voltak az áruk a tranzitországban;

c) a fentiek hiányában bármilyen igazoló okmány.

79. cikk

(1) Azok a termékek, amelyeket egy kedvezményezett országból kiállítási célokra egy másik országba szállítanak, és amelyek a Közösség területére történő behozatal céljából eladásra kerülnek, behozatalukkor a 67. cikkben megadott kedvezményes elbánásban részesülnek abban az esetben, ha a termékek megfelelnek e szakaszban meghatározott követelményeknek, amelyek alapján azokat a kedvezményezett országból származónak lehet tekinteni, továbbá, hogyha az alábbiakat kielégítő módon igazolják a vámhatóságoknak:

a) egy exportőr a szóban forgó termékeket az exportáló kedvezményezett ország területéről közvetlenül abba az országba szállította, ahol a kiállítást tartották;

b) az adott exportőr a termékeket eladta, vagy más módon átadta egy közösségi személynek;

c) a termékeket ugyanabban az állapotban szállították a Közösségbe, ahogy azok a kiállításra kerültek;

d) a termékeket a kiállításra történt elszállításuk után a bemutatáson kívül nem használták más célra.

(2) A FORM "A" származási bizonyítványt a Közösség vámhatóságai számára a megszokott módon készítik el. Megjelölik rajta a kiállítás megnevezését és címét. Szükség esetén további okmányok követelhetők a termékek jellegére, továbbá arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek között kerültek kiállításra.

(3) Az (1) bekezdés vonatkozik mindenfajta kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági, vagy kézművesipari kiállításra, vásárra, vagy ezekhez hasonló olyan nyilvános bemutatókra, amelyeket üzletekben, vagy telephelyeken külföldi termékek értékesítése érdekében nem magáncélból rendeztek meg, és amelyek során a termékek végig a vámfelügyelet alatt állnak.

2.alszakasz

A származás igazolása

80. cikk

A kedvezményezett országból származó termékek az alábbi okmányok benyújtása után részesülnek az e szakaszban leírt elbánásban:

a) FORM "A" származási bizonyítvány, amelynek mintáját a 17. melléklet tartalmazza; vagy

b) a 90. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben egy nyilatkozat, amelynek szövegét a 18. melléklet tartalmazza, és amelyet az exportőr tesz egy számlán, szállítólevélen, vagy más olyan kereskedelmi okmányon, amely kellő részletességgel leírja az érintett terméket ahhoz, hogy azt azonosítani lehessen (a továbbiakban "számlanyilatkozat").

a) FORM "A" származási bizonyítvány

81. cikk

(1) Az e szakasz értelmében származónak minősülő termékek a Közösségbe történő behozatalukkor – amennyiben azokat közvetlenül szállították a 78. cikk értelmében – részesülnek a 67. cikkben leírt kedvezményes elbánásban a FORM "A" származási bizonyítvány felmutatása folytán, amelyet a kedvezményezett exportáló ország vámhatósága vagy más kormányzati hatósága állít ki, feltéve, hogy az utóbbi ország:

- közölte a Bizottsággal a 93. cikkben megadott információkat,

- a Közösségnek segítséget nyújt azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállamok vámhatóságai számára az okmány hitelességének, illetve a szóban forgó termékek valódi származására vonatkozó tájékoztatás helytállóságának ellenőrzését.

(2) A FORM "A" származási bizonyítványt kizárólag abban az esetben lehet kibocsátani, ha az a 67. cikkben említett vámkedvezmények alkalmazásához bizonyítékul szolgál.

(3) A FORM "A" származási bizonyítványt csak az exportőr vagy meghatalmazott képviselőjének írásos kérelme alapján lehet kiállítani.

(4) Az exportőr, vagy meghatalmazott képviselője kérelmével együtt benyújtja a megfelelő kísérő okmányokat, amelyek igazolják, hogy a kivitelre kerülő termékekre vonatkozóan kiállítható a FORM "A" származási bizonyítvány.

(5) Amennyiben a kivitelre kerülő termékek az 1. alszakasz értelmében a kedvezményezett országból származónak tekinthetők, a FORM "A" származási bizonyítványt az adott ország illetékes kormányzati hatósága bocsátja ki. A bizonyítványt az exportőr rendelkezésére bocsátják, amint a kivitel lebonyolódik, illetve biztosítva van.

(6) Annak ellenőrzése céljából, hogy az (5) bekezdésben meghatározott feltételek teljesültek, az illetékes kormányzati hatóságnak joga van bekérni bármilyen igazoló iratot, továbbá bármilyen általuk szükségesnek tartott ellenőrzést végrehajtani.

(7) A kedvezményezett ország illetékes kormányzati hatóságának hatáskörébe tartozik annak biztosítása, hogy a bizonyítványok és kérvlmek megfelelően ki legyenek töltve.

(8) A FORM "A" származási bizonyítvány 2. rovatának kitöltése nem kötelező. A 12. rovatot az "Európai Közösség" bejegyzéssel vagy valamely tagállam nevének feltüntetésével feltétlenül ki kell tölteni.

(9) A FORM "A" származási bizonyítvány kibocsátásának dátumát a 11. rovatban kell feltüntetni. A bizonyítványt kiállító illetékes kormányzati hatóság számára fenntartott rovatban az aláírást kézzel kell végezni.

82. cikk

(1) A kedvezményezett ország illetékes kormányzati hatósága által történt kiadást követően 10 hónapon belül a FORM "A" származási bizonyítványt be kell nyújtani az importáló tagállam vámhatóságainak, ahol a termékeket bemutatják.

(2) Az importáló tagállam vámhatóságaihoz az (1) bekezdésben megszabott érvényességi időszak lejárta után benyújtott FORM "A" származási bizonyítvány elfogadható a 67. cikkben leírt tarifális kedvezmények alkalmazásához, feltéve, hogy a határidő átlépését kivételes körülmények indokolják.

(3) Késedelmes bemutatás egyéb eseteiben az importáló tagállam vámhatóságai elfogadhatják a bizonyítványokat, amennyiben a termékeket az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nekik bemutatták.

(4) Az importőr kérésére, továbbá tekintettel az importáló tagállam vámhatóságai által megszabott feltételekre, egyetlen származásigazolás is benyújtható a vámhatóságoknak az első szállítmány behozatalakor, amennyiben az áruk:

a) jelentős kereskedelmi értékkel, gyakori és folyamatos üzleti kapcsolat keretében kerülnek behozatalra;

b) ugyanannak az értékesítési szerződésnek a tárgyát képezik, és a szerződő felek az exportáló ország és a Közösség területén működnek;

c) a kombinált nómenklatúrának ugyanazon vámtarifaszáma (nyolc számjegy) alá tartoznak;

d) azonos exportőrtől azonos importőrnek szállítják azokat, és ugyanannál a közösségi vámhivatalnál végezték a rájuk vonatkozó belépési alakiságokat.

Ez az eljárás az illetékes vámhatóságok által meghatározott mennyiségre és időszakra érvényes. Az időszak semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a három hónapot.

83. cikk

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által megszabott feltételek mellett a Harmonizált Rendszer 2. általános szabályának a) pontja értelmében szétszerelt, vagy nem összeszerelt, a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályhoz, illetve a 7308., vagy 9406. vámtarifaszámához tartozó termékeket részletekben hoznak be, a termékekre egyetlen származási bizonyítványt lehet benyújtani az első rész behozatalakor a vámhatóságoknak.

84. cikk

Mivel a FORM "A" származási bizonyítvány dokumentált bizonyítékul szolgál a 67. cikkben említett tarifális kedvezményekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásához, a kedvezményezett exportáló ország illetékes kormányzati hatóságának hatáskörébe tartozik mindazoknak az intézkedéseknek a megtétele, amelyek a termékek származási helyének igazolásához, továbbá a bizonyítványon található más kijelentések ellenőrzéséhez szükségesek.

85. cikk

A származás igazolásokat az importáló tagállam vámhatóságainak a Vámkódex 62. cikkében meghatározott eljárásokkal összhangban nyújtják be. Az említett hatóságok igényt tarthatnak a származási bizonyítványok lefordítására. Megkövetelhetik továbbá azt is, hogy a behozatali vámáru-nyilatkozathoz az importőr nyilatkozatot csatoljon arra vonatkozóan, hogy a termékek megfelelnek e szakasz alkalmazásához szükséges feltételeknek.

86. cikk

(1) A 81. cikk (5) bekezdésétől eltérve, kivételes esetekben kibocsátható FORM "A" származási bizonyítvány az általa érintett termékek kivitelét követően is, amennyiben:

a) annak kibocsátása a kivitel lebonyolítása idején elmaradt tévedés, nem szándékos mulasztás vagy más, különleges körülmény következtében, vagy

b) a vámhatóság felé kielégítő módon igazolásra került, hogy a FORM "A" származási bizonyítvány kiadásra került, de behozatalkor technikai okok miatt nem került elfogadásra.

(2) Az illetékes kormányzati hatóság kizárólag akkor bocsáthat ki utólagosan bizonyítványt, ha már ellenőrizte, hogy az exportőr kérelmében megadott tájékoztatások összhangban vannak a megfelelő kiviteli okmányokban leírtakkal, továbbá a kérdéses termékek kivitelekor nem lett kiállítva e szakasz rendelkezéseinek eleget tevő FORM "A" származási bizonyítvány.

(3) Az utólag kibocsátott FORM

"A" származási bizonyítvány 4. rovatának tartalmaznia kell Délivré a posteriori, vagy

bejegyzésekvalamelyikét.

87. cikk

(1) A FORM "A" származási bizonyítvány ellopása, elvesztése, illetve megsemmisülése esetén az exportőr írásban folyamodhat az azt kiállító illetékes kormányzati hatósághoz az utóbbi tulajdonában lévő kiviteli okmányok alapján másodpéldány kiállításért. Az ilyen módon kibocsátott másodpéldány 4. rovatának a

, vagy

szavak valamelyikét, továbbá az eredeti bizonyítvány kibocsátásának időpontját és sorszámát tartalmaznia kell.

(2) A 82. cikk alkalmazásában a másodpéldány az eredeti kiállításának dátumától érvényes.

88. cikk

(1) Amennyiben a származó termékek a Közösség valamely vámhivatalának felügyelete alá kerülnek, lehetőség van az eredeti származási bizonyítvány helyettesítésére egy vagy több FORM "A" származási bizonyítvánnyal abból a célból, hogy a termékeket a Közösségen belül máshova, vagy Norvégiába, illetve Svájcba lehessen továbbítani. A helyettesítő FORM "A" származási bizonyítvány(ok) kiadását az a vámhivatal végzi, amely a termékek felügyeletét ellátja.

(2) Az (1) bekezdés vagy a 89. cikk alkalmazásában kiadott helyettesítő bizonyítvány az általa érintett termékekre vonatkozóan végleges származási bizonyítványnak tekinthető. A helyettesítő bizonyítványt a re-exportőr írásos kérelme alapján bocsátják ki.

(3) A helyettesítő bizonyítvány felső jobboldali rovata jelöli meg a kiállító ország nevét.

A 4. rovat tartalmazza a

, vagy

szavakat, illetve az eredeti származási bizonyítvány kibocsátásának dátumát és a sorszámát.

A re-exportőr nevét az 1. rovat tünteti fel.

A végső címzett nevét a 2. rovatban lehet megadni.

Az újrakivitt termékekre vonatkozó, eredeti bizonyítványon feltüntetett adatokat a 3–9. rovatokba kell átvezetni.

A hivatkozásokat a re-exportőr számlájára a 10. rovatban kell megadni.

A helyettesítő bizonyítványt kiadó vámhatóság a 11. rovatot látja el záradékkal. A hatóság felelőssége a helyettesítő bizonyítvány kiadására korlátozódik. A 12. rovatban a származás országára és a rendeltetési országra vonatkozó adatokat az eredeti bizonyítvány alapján jegyzik be. Ezt a rovatot a re-exportőr aláírja. Az e rovatot jóhiszeműen aláíró re-exportőr nem felelős az eredeti bizonyítványon szereplő adatok helyességéért.

(4) Az (1) bekezdés szerinti művelet elvégzésére felkért vámhivatal az eredeti bizonyítványon bejegyzi a továbbított áruk tömegét, számát és jellegét, és feltünteti rajta a vonatkozó helyettesítő bizonyítvány, illetve bizonyítványok sorszámát. Az eredeti bizonyítványt legalább három évig megőrzi.

(5) A helyettesítő bizonyítványhoz mellékletként csatolható az eredeti bizonyítvány fénymásolata.

(6) A 67. cikkben leírt tarifális kedvezményben részesülő áruk esetében, a 76. cikkel összhangban biztosított eltérés értelmében, az e cikkben meghatározott eljárás kizárólag akkor alkalmazható, ha az ilyen áruk rendeltetési helye a Közösség.

89. cikk

Az e szakasz értelmében származónak minősülő termékek a Közösségbe történő behozatalukkor részesülnek a 67. cikkben tarifális kedvezményben a helyettesítő FORM "A" származási bizonyítvány felmutatása folytán, amelyet Norvégia vagy Svájc vámhatóságai állítanak ki egy, a kedvezményezett exportáló ország illetékes hatóságai által kiadott FORM "A" származási bizonyítvány alapján, feltéve, hogy a 78. cikkben meghatározott feltételek teljesültek, és Norvégia vagy Svájc együttműködik a Közösséggel azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállamok vámhatóságai számára a kiadott bizonyítványok hitelességének és helyességének ellenőrzését. A 94. cikkben meghatározott felülvizsgálati eljárást értelemszerűen kell alkalmazni. A 94. cikk (3) bekezdésében megadott határidő nyolc hónapra módosul.

b) Számlanyilatkozat

90. cikk

(1) Számlanyilatkozat kiállítható:

a) a 90a. cikk értelmében elfogadott közösségi exportőr által, vagy

b) bármilyen exportőr által, minden olyan szállítmány esetében, amely származó termékeket tartalmazó egy vagy több csomagból áll, melyek összértéke nem haladja meg a 3000 ECU-t, és feltéve, hogyaz ilyen eljárásra a 81. cikk (1) bekezdésében leírt együttműködést kell alkalmazni.

(2) Számlanyilatkozatot akkor lehet kiállítani, ha az érintett termékek a Közösségből vagy kedvezményezett országból származónak tekinthetők e szakasz értelmében.

(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportőröknek fel kell készülniük arra, hogy az exportáló ország vám- vagy kormányzati hatóságainak felkérésére bármikor be tudják nyújtani azokat az okmányokat, amelyek az érintett áruk származó helyzetét igazolják, és bizonyítják, hogy az e szakaszban meghatározott más feltételeknek eleget tettek.

(4) A számlanyilatkozatot az exportőr angolul vagy franciául állítja ki a számlán, a fuvarlevélen vagy más kereskedelmi okmányon gépírással, bélyegzővel vagy nyomtatással kitöltve a nyilatkozatot, amelynek szövegét a 18. melléklet tartalmazza. Amennyiben a nyilatkozat kézzel írott, akkor tintával és nyomtatott nagybetűkkel állítják ki.

(5) A számlanyilatkozatok az exportőr eredeti, sajátkezű aláírását viselik. Azonban a 90a. cikk értelmében elfogadott exportőr nem feltétlenül köteles aláírni ilyen nyilatkozatokat, feltéve, hogy az exportáló ország vám-, illetve kormányzati hatóságai felé egy írásos kötelezettségvállalást tesz, amely szerint teljes körű felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely rá úgy hivatkozik, mintha azt saját kezűleg aláírta volna.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában megadott esetekben a számlanyilatkozatok alkalmazása a következő külön feltételek függvénye:

a) egy számlanyilatkozat legyen kiállítva minden egyes szállítmányra;

b) amennyiben a szállítmányban lévő áruk az exportáló országban már keresztülmentek ellenőrzésen hivatkozással a "származó termékek" meghatározásra, az exportőr a számlanyilatkozatban hivatkozhat erre az ellenőrzésre.

Az első albekezdés rendelkezései nem mentesítik az exportőröket a vámügyi vagy postai rendeletek értelmében megkövetelt többi alakiság elvégzése alól.

90a. cikk

(1) A Közösség vámhatóságai felhatalmazhatnak számlanyilatkozat kiállítására bármely exportőrt, a továbbiakban ,,elfogadott exportőr, "aki rendszeresen szállít a 67. cikk (2) bekezdésének értelmében közösségi árukat, továbbá aki a vámhatóságok elvárásainak megfelelően fel tudja mutatni mindazokat a garanciákat, amelyek a termékek származó helyzetének, illetve e szakasz más követelményei teljesítésének igazolásához szükségesek."

(2) A vámhatóságok bármilyen, általuk szükségesnek tartott feltétel teljesülésétől függővé tehetik az elfogadott exportőri státuszt.

(3) A vámhatóságok az elfogadott exportőröket vámhatósági engedélyszámmal látják el, amelynek szerepelnie kell a számlanyilatkozatokon.

(4) A vámhatóságok figyelemmel kísérik az engedély elfogadott exportőr által történő felhasználását.

(5) Az engedélyt a vámhatóságok bármikor visszavonhatják. Az engedélyt visszavonják, ha az elfogadott exportőr már nem biztosítja az (1) bekezdésben leírt garanciákat, nem felel meg a (2) bekezdésben megadott feltételeknek, vagy nem megfelelően használja az engedélyt.

90b. cikk

(1) A 67. cikk (2) bekezdése értelmében közösségi termékek származó helyzetének bizonyítékaként szerepelhet:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintapéldányát a 21. melléklet tartalmazza, vagy

b) a 90. cikkben leírtaknak megfelelő számlanyilatkozat.

(2) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány 2. rovatába az exportőr, vagy meghatalmazott képviselője a "GSP beneficiary countries" és "EC" vagy "pays beneficiaire du SPG" és "CE" szövegek valamelyikét írja be.

(3) E szakasz FORM "A" származási bizonyítvány kiadására és utólagos ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni az EUR.1 szállítási bizonyítványokra, és a kibocsátásra vonatkozó rendelkezés kivételével a számlanyilatkozatokra.

90c. cikk

(1) Magánszemélyektől magánszemélyeknek küldött kis csomagok, illetve utasok személyes poggyászát alkotó termékek a származó termékeknek minősülnek, amelyek részesülnek a 67. cikkben leírt kedvezményes tarifális elbánásban a FORM "A" származási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat bemutatása nélkül, feltéve, hogy e termékek behozatala nem kereskedelmi természetű, és a termékeket az e szakasz alkalmazásához szükséges feltételeket kielégítőkként jelentették be, és nem merül fel kétség a fenti bejelentés igazságtartalmával kapcsolatban.

(2) Nem kereskedelmi természetűnek minősülnek azon eseti behozatalok, amelyek csak a címzett, az utas, illetve családjuk számára szánt használati cikként szolgáló termékekből állnak, amennyiben a termékek természetéből és mennyiségéből egyértelműen kitűnik, hogy nem kereskedelmi célokról van szó.

A fentieken kívül a szóban forgó termékek összértéke kis csomagok esetén nem haladhatja meg a 215 ECU-t, utas személyes poggyászának tartalmaként pedig a 600 ECU-t.

91. cikk

(1) A 67. cikk (2), (3), vagy (4) bekezdésében említett esetekben a kedvezményezett országok illetékes hatóságai, amelyeket FORM "A" származási bizonyítvány kiadására kértek fel olyan termékekre, amelyek előállítása során a Közösségből, Norvégiából vagy Svájcból származó anyagokat használtak, az EUR.1 szállítási bizonyítványra támaszkodnak, vagy szükség esetén a számlanyilatkozatra.

(2) Az (1) bekezdésben megadott esetekben a származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítványok 4. rovata a "Cumul CE", "cumul Norvège", "cumul Suisse", vagy "EC cumulation", "Norway cumulation", "Switzerland cumulation" záradékot tartalmazza.

92. cikk

A Form "A" származási bizonyítványon, EUR.1 szállítási bizonyítványon, illetve a számlanyilatkozaton megadott adatok és a vámhivataloknak a termékekhez kapcsolódó behozatali alakiságok teljesítése céljából benyújtott okmányokon szereplő adatok közötti kisebb eltérések nem teszik a bizonyítványt vagy nyilatkozatot eleve érvénytelenné, amennyiben kellő alátámasztást nyer, hogy azok valóban az érintett termékekre vonatkoznak.

A származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítványon, EUR.1 szállítási bizonyítványban, illetve a számlanyilatkozatokon felfedezett nyilvánvaló formai hibák, például gépelési hibák nem eredményezhetik az okmányok visszautasítását, amennyiben a hibák miatt nem merül fel kétség az okmányban szereplő adatok helyességével kapcsolatban.

3.alszakasz

Az igazgatási együttműködés módjai

93. cikk

(1) A kedvezményezett országok értesítik a Bizottságot mindazoknak a területükön működő kormányzati hatóságoknak a nevéről és címéről, amelyek jogosultak a FORM "A" származási bizonyítvány kiadására, egyidejűleg elküldik e hatóságok által használt bélyegzők lenyomatmintáit és a származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítványok és számlanyilatkozatok ellenőrzéséért felelős főbb kormányzati hatóságok neveit és címeit. A bélyegzők a fenti példányok Bizottsághoz történő beérkezésének időpontjától érvényesek. A Bizottság ezt az információt a tagállamok vámhatóságaihoz továbbítja. Amennyiben valamely ilyen közlés egy korábbi közlés módosítását jelenti, a Bizottság a kedvezményezett ország illetékes hatóságának útmutatásaival összhangban jelzi az új bélyegzők használatba vételének dátumát. Ez az információ bizalmasan kezelendő; mindamellett, ha árukat szabad forgalomba kell helyezni, a kérdéses vámhatóságok lehetővé tehetik az importőr vagy meghatalmazott képviselője számára az e szakaszban leírt bélyegzők lenyomatainak megtekintését.

(2) A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának"C" sorozatában teszi közzé azt az időpontot, amikorra a 97. cikk szerinti új kedvezményezett országok megfelelnek az (1) bekezdésben leírt kötelezettségeknek.

(3) A Bizottság elküldi a kedvezményezett országoknak azoknak a bélyegzőknek a mintalenyomatait, amelyeket a tagállamok vámhatóságai az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására használnak.

93a. cikk

A 67. cikkben leírt tarifális kedvezményekre vonatkozó rendelkezések alkalmazásában minden kedvezményezett ország eleget tesz az áruk származására, a FORM "A" származási bizonyítványok kitöltésére és kiadására, a számlanyilatkozatok használatának feltételeire és az igazgatási együttműködés módszereire vonatkozó szabályoknak, illetve biztosítja azok betartását.

94. cikk

(1) A származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítványok és a számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen hajtják végre, illetve akkor, ha a Közösség vámhatóságainak megalapozott kétségei támadnak az okmány hitelességével vagy a kérdéses termékek valódi származására vonatkozó tájékoztatás helyességével kapcsolatban.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Közösség vámhatóságai visszaküldik a FORM "A" származási bizonyítvány, illetve a számlanyilatkozat másolatát az exportáló kedvezményezett ország illetékes kormányzati hatóságának, szükség esetén megadva a vizsgálat formai okait vagy tárgyát. Amennyiben számla került benyújtásra, akkor azt, vagy annak másolatát, illetve minden más lényeges okmányt a FORM "A" származási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat másolatához csatolnak. A vámhatóságok ezenfelül továbbítanak minden olyan információt, ami azt sugallja, hogy az említett bizonyítványon, illetve számlanyilatkozaton megadott adatok nem pontosak.

Amennyiben az említett hatóságok úgy döntenek, hogy felfüggesztik a 67. cikkben leírt tarifális kedvezményeket mindaddig, ameddig a hitelesítés eredményére várnak, úgy felajánlják a termékek kiadását az importőrnek a szükségesnek ítélt biztonsági intézkedések megtartása mellett.

(3) Ha utólagos ellenőrzést kérelmeztek az (1) bekezdéssel összhangban, az ellenőrzést végrehajtják, és annak eredményeit legfeljebb hat hónapon belül közlik a Közösség vámhatóságaival. Az eredményeknek alkalmasaknak kell lenniük arra, hogy lehetővé tegyék annak eldöntését, hogy a szóban forgó FORM "A" származási bizonyítvány, illetve számlanyilatkozat valóban a kivitt termékekre vonatkozik-e, továbbá, hogy ezek a termékek valóban részesülhetnek-e a 67. cikkben leírt tarifális kedvezményben.

(4) A 91. cikkel összhangban kiadott FORM "A" származási bizonyítványok esetében a válasz tartalmazza az EUR.1 szállítási bizonyítvány egy példányát (példányait), illetve szükség esetén a megfelelő számlanyilatkozatot (számlanyilatkozatokat) is.

(5) Amennyiben, jól megalapozott gyanú esetén, nem érkezik válasz a (3) bekezdésben megadott 6 hónapon belül, illetve a kapott válasz nem tartalmaz elégséges információt a kérdéses okmány hitelességének vagy a termékek valódi származásának eldöntéséhez, az illetékes hatóságoknak egy második megkeresést küldenek. Ha az ellenőrzés eredményeit a második megkeresés után sem közlik a kérelmező hatóságokkal négy hónapon belül, illetve az eredmények nem teszik lehetővé a kérdéses okmány hitelességének vagy a termékek valódi származásának eldöntését, úgy a hatóságok, kivételes körülmények felmerülésének esetétől eltekintve, megtagadják a tarifális kedvezményre szóló jogosultságot.

Az első albekezdés rendelkezései érvényesek ugyanahhoz a regionális csoporthoz tartozó országok között az e szakasszal összhangban kiállított FORM "A" származási bizonyítványok vagy számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzésének alkalmazásában.

(6) Amennyiben az ellenőrzés, vagy bármely más hozzáférhető információ azt jelzi, hogy e szakasz rendelkezéseit nem tartották be, az exportáló kedvezményezett ország saját kezdeményezésére, vagy a Közösség felkérésére megfelelő vizsgálatot hajt végre, illetve gondoskodik a vizsgálat végrehajtásáról olyan rövid határidőn belül, hogy lehetőség legyen a szabálytalanság felfedésére és megelőzésére. Ebből a célból a Közösség is részt vehet a vizsgálatokban.

(7) A származást tanúsító FORM "A" származási bizonyítványok utólagos ellenőrzése érdekében az exportáló kedvezményezett ország illetékes kormányzati hatósága legalább három évig megőrzi a bizonyítványok példányait, továbbá minden vonatkozó kiviteli okmányt.

95. cikk

A 78. cikk (1) bekezdésének c) pontja és a 89. cikk csak akkor alkalmazandó, ha Norvégia és Svájc az általuk bizonyos fejlődő országokból származó termékekre megadott tarifális kedvezmények vonatkozásában a Közösségben érvényesekhez hasonló rendelkezéseket alkalmaz.

A Bizottság értesíti a tagállamok vámhatóságait, amennyiben Norvégia és Svájc elfogadja a fent említett rendelkezéseket, továbbá értesíti azokat arról az időpontról, amelytől számítva a 78. cikk (1) bekezdése c) pontjának és a 89. cikknek a rendelkezései, illetve a Norvégia és Svájc által elfogadott más rendelkezések alkalmazásra kerülnek.

Ezek a rendelkezések azzal a feltétellel alkalmazandók, hogy a Közösség, Norvégia és Svájc megköt egy szerződést, amely egyebek között kimondja, hogy biztosítják egymás számára a kölcsönös segítségnyújtást az igazgatási együttműködést igénylő ügyek kapcsán.

4.alszakasz

Ceuta és Melilla

96. cikk

(1) Az e szakaszban használt "Közösség" kifejezés nem foglalja magában Ceutát és Melillát. A "Közösségből származó termékek" kifejezés nem vonatkozik a Ceutából és Melillából származó termékekre.

(2) E szakaszt értelemszerűen kell alkalmazni annak eldöntésében, hogy egy termék Ceutába és Melillába történő behozatalkor az általános preferenciális rendszerben kedvezményezett exportáló országból származónak, vagy Ceutából és Melillából származónak tekintendő.

(3) Ceuta és Melilla egyetlen területnek tekintendő.

(4) E szakasznak a FORM "A" származási bizonyítvány kiadására és utólagos ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni a Ceuta és Melilla területéről származó termékekre.

(5) A spanyol vámhatóságok felelnek e szakasz alkalmazásáért Ceuta és Melilla területén.

5.alszakasz

Záró rendelkezések

97. cikk

Amennyiben egy országot vagy területet a megfelelő EK tanácsi rendeletekben vagy ESZAK-határozatokban megadott termékek vonatkozásában kedvezményezett országként ismernek el, illetve újra ilyennek minősítenek, az adott országból vagy területről származó áruk részesülhetnek az általános preferenciális elbánásban, feltéve, hogy azokat a kedvezményezett országból vagy területről vitték ki a 93. cikk (2) bekezdésében megadott időpontban, vagy azután.

2.szakasz

Bosznia és Hercegovina Köztársaság és a Horvát Köztársaság, Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet területei

1.alszakasz

Származó termék fogalmának meghatározása

98. cikk

(1) A Közösség által Bosznia és Hercegovina Köztársaságból és a Horvát Köztársaságból, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet területeiről (a továbbiakban "kedvezményezett köztársaságok és területek") származó termékekre biztosított tarifális kedvezményekről szóló rendelkezések alkalmazásában a következő termékek tekinthetők kedvezményezett köztársaságból vagy területről származónak:

a) olyan termékek, amelyeket teljes mértékben az adott kedvezményezett köztársaságban vagy területen állítottak elő a 99. cikk értelmében;

b) olyan termékek, amelyeket az adott kedvezményezett köztársaságban vagy területen állítottak elő, és előállításuk során az a) pontban megadottól eltérő termékeket használtak fel, feltéve, hogy az utóbbi termékek kielégítő megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül a 100. cikk értelmében.

(2) E szakasz alkalmazásában, a (3) bekezdés értelmében a Közösség területéről származó olyan termékek, amelyek egy kedvezményezett köztársaságban vagy területen a 101. cikkben leírtakon túlmenő megmunkálási, vagy feldolgozási folyamaton mennek keresztül, az adott kedvezményezett köztársaságból vagy területről származónak tekintendők.

(3) Az első bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni akkor, amikor a Közösség területén előállított termékek származását állapítják meg.

99. cikk

(1) A következők tekinthetők teljes mértékben egy kedvezményezett köztársaságban vagy területen, vagy a Közösség területén létrejött termékeknek:

a) ásványi termékek, amelyeket az adott területen a föld mélyéből, illetve a tengerfenékről nyertek;

b) az ott betakarított növényi termények;

c) az ott született és tenyésztett élőállatok;

d) az ott tenyésztett élőállatokból származó termékek;

e) az ott folytatott vadászatból és halászatból származó termékek;

f) egy kedvezményezett köztársaság vagy a Közösség hajóival, azok felségvizein kívül a tengerből kinyert tengeri halászati termékek, illetve más, tengerből származó termékek;

g) azok a termékek, amelyeket kizárólag az f) pontban felsorolt termékekből az adott területekhez tartozó feldolgozóhajókon állítottak elő;

h) az ott összegyűjtött olyan használt cikkek, amelyek kizárólag nyersanyag visszanyerésére alkalmasak;

i) az ott végzett gyártási műveletekből származó selejt és hulladék;

j) termékek, amelyeket olyan tengerfenékről, vagy tengerfenék alatti altalajból nyertek, amely nem a hozzájuk tartozó parti tenger része, de ahol kizárólagos kiaknázási jog áll rendelkezésre;

k) az ott előállított áruk, amelyeket kizárólag az a)–j) pontokban meghatározott termékekből állítottak elő.

(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontjaiban található "adott területekhez tartozó hajók" és "az adott területekhez tartozó feldolgozóhajók" kifejezések kizárólag azokra a hajókra és feldolgozóhajókra vonatkoznak, amelyek:

- egy kedvezményezett köztársaságban vagy területen, illetve egy tagállamban vannak bejegyezve, illetve nyilvántartásba véve,

- egy kedvezményezett köztársaság, vagy terület, illetve egy tagállam zászlaja alatt hajóznak,

- legalább 50 %-ban a kedvezményezett köztársaság vagy terület, illetve a tagállamok állampolgárainak tulajdonában vannak, vagy egy olyan vállalat tulajdonában, amelynek székhelye egy kedvezményezett köztársaságban, területen, illetve tagállamban van, továbbá vezetője vagy vezetői, az irányító szerv vagy a felügyelő szerv vezetője és e szervek tagjainak többsége az adott kedvezményezett köztársaság vagy terület, illetve a tagállamok állampolgárai, és ezenfelül, társaságok esetében, azok tőkéjének legalább a fele az adott kedvezményezett köztársasághoz vagy területhez, a tagállamokhoz, vagy előbbiek közjogi testületeihez vagy állampolgáraihoz tartozik,

- irányítója és tisztjei a kedvezményezett köztársaság vagy terület, illetve a tagállamok állampolgárai,

és

- személyzetének legalább 75 %-a a kedvezményezett köztársaság vagy terület, illetve a tagállamok valamelyikének állampolgára.

(3) A "kedvezményezett köztársaság vagy terület" és a "Közösség" kifejezések kiterjednek az adott köztársaság és terület, illetve a tagállamok felségvizeire.

(4) A tengeri járműveket, beleértve az olyan feldolgozóhajókat, amelyeken a halászzsákmányt feldolgozzák, a tagállamhoz, illetve az adott kedvezményezett köztársasághoz vagy területhez tartozónak kell tekinteni, feltéve, hogy azok megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

100. cikk

(1) Az 98. cikk alkalmazásában kielégítően megmunkáltnak, illetve feldolgozottnak kell tekinteni a nem származó anyagokat akkor, ha az előállított terméket olyan vámtarifaszám alá sorolják be, amelyik különbözik azoktól a vámtarifaszámoktól, amelyekbe az előállítás során felhasznált, nem származó anyagokat besorolták.

(2) Az (1) bekezdésben megadott szabály helyett:

- Ciszjordánia és a Gázai övezet esetében a 19. melléklet, illetve

- Bosznia és Hercegovina Köztársaság és a Horvát Köztársaság, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság esetében a 20. melléklet

listájának 1. és 2. oszlopaiban felsorolt termékeknél az adott termékre vonatkozó, 3. oszlopban megadott feltételeknek kell teljesülniük.

101. cikk

A következő tevékenységek a származó helyzet eléréséhez nem elégséges megmunkálási, illetve feldolgozási eljárásoknak tekintendők, függetlenül attól, hogy a 100. cikk (1) bekezdésében megadott előírások teljesülnek, vagy sem:

a) a szállítás és raktározás során a termékek jó állapotban való megőrzése érdekében tett lépések (szellőztetés, szétterítés, szárítás, hűtés, sóba, kén-dioxidba, vagy más vizes oldatba helyezés, megrongálódott részek eltávolítása és más hasonló eljárások);

b) egyszerű eljárások, mint például a por eltávolítása, a szűrés, vagy átrostálás, átválogatás, osztályozás, összeillesztés (beleértve az árucikkek készletbe való rendezését), mosás, festés vagy feldarabolás;

c) i) a csomagolás módosítása, továbbá csomagok megbontása vagy összeállítása;

ii) üvegbe, palackba, táskákba, tartókba, dobozokba töltés, papírra vagy táblára rögzítés és minden más egyszerű csomagolási eljárás;

d) a jelzések, címkék, vagy más megkülönböztető jelek felragasztása a termékekre, vagy azok csomagolására;

e) olyan termékek vegyítése, függetlenül attól, hogy azok egyformák, vagy sem, amelyek közül egy vagy több alkotórész nem felel meg az e szakaszban megadott feltételeknek, hogy azokat a kedvezményezett köztársaságból vagy területről, vagy a Közösség területéről származónak lehessen tekinteni;

f) egyes termékek alkatrészeinek egyszerű összeszerelése egy teljes termékké;

g) az a)-f) pontjaiban meghatározott eljárások közül kettő vagy több kombinációja;

h) állatok levágása.

102. cikk

(1) A 100. cikk rendelkezéseitől eltérve, a 14. melléklet 3.4. megjegyzésében meghatározottak figyelembe vételével egy adott termék előállításához felhasználhatók nem származó anyagok, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a végtermék gyártelepi árának 5 %-át.

(2) Az (1) bekezdés nem érvényes azokra a termékekre, amelyek a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjaiban szerepelnek

103. cikk

Egy berendezéssel, géppel, készülékkel, vagy járművel együtt küldött olyan tartozékok, alkatrészek és szerszámok, amelyek az alapberendezéshez hozzátartoznak, és amelyeket az adott ár tartalmaz, illetve nem szerepelnek külön számlán, az adott berendezéssel, géppel, készülékkel, vagy járművel egységben kezelendők.

104. cikk

A készletek, amelyek meghatározása a Harmonizált Rendszer 3. Általános Szabályában található, származónak tekintendők, amennyiben azok minden összetevője származó termék. Mindamellett, amennyiben egy készlet alkotórészei között található származó és nem származó tétel is, úgy a készlet egésze származónak tekintendő, feltéve, hogy a nem származó tételek értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át.

105. cikk

Annak meghatározása érdekében, hogy egy termék származó, vagy sem, nem szükséges a szóban forgó termék előállítása során felhasznált következő tételek származásának megállapítása:

a) energia és üzemanyag;

b) üzem és felszerelések;

c) gépek és szerszámok;

d) az előállítás során felhasznált olyan termékek, amelyek a termék végső formájához nem tartoznak hozzá, és nem is tervezték azokat hozzátartozónak.

106. cikk

E cím alatt meghatározott, származó helyzet megszerzésére vonatkozó feltételeknek megszakítás nélkül teljesülniük kell a kedvezményezett köztársaságban vagy területen, vagy a Közösség területén.

Amennyiben egy kedvezményezett köztársaságból vagy területről, vagy a Közösség területéről más országba kivitt származó árukat visszahoznak, azokat nem származónak kell tekinteni, kivéve, ha a vámhatóságok kielégítő módon megbizonyosodnak a következőkről:

- a visszaküldött áruk megegyeznek a kivitt árukkal, és

- az adott országban nem mentek keresztül más eljáráson, mint ami a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges volt.

107. cikk

(1) A következők tekintendők kedvezményezett köztársaságból vagy területről a Közösségbe, illetve a Közösségből kedvezményezett köztársaságba vagy területre közvetlenül küldött szállítmánynak:

a) azok az áruk, amelyek szállításuk során nem haladnak át más ország területén;

b) egyetlen szállítmányt alkotó áruk, amelyeket az exportáló kedvezményezett köztársaságtól vagy területtől, illetve a Közösség tagállamaitól eltérő országok területein szállítanak, esetenként átrakodást, vagy ideiglenes raktározást is közbeiktatva az országokban, feltéve, hogy az áruk folyamatosan az áthaladás, vagy raktározás országa vámhatóságának felügyelete alatt álltak, és ott csak ki-, illetve berakodták azokat, és nem mentek keresztül más eljáráson, mint ami a jó állapotban történő megőrzésüket célozta;

c) csővezetéken megszakítás nélkül, az exportáló kedvezményezett köztársaságon vagy területen, vagy a Közösség területén kívül szállított termékek.

(2) Az illetékes vámhatóságok az alábbi okmányok bemutatása által győződhetnek meg arról, hogy az (1) bekezdés b) pontjában felsorolt feltételek teljesülnek:

a) tranzit-fuvarlevél, amely lefedi a tranzitországon belüli útvonalat;

vagy

b) egy igazolás, amelyet a tranzitország vámhatóságai állítanak ki, és amely:

- pontos leírást ad az áruról,

- megadja az áruk kirakodásának és visszarakodásának, illetve esetenként hajóra rakásuknak és onnan történő kirakásuknak időpontját, a használt hajó vagy más szállítóeszköz nevét, továbbá

- igazolja, hogy milyen körülmények között voltak az áruk a tranzitországban;

c) a fentiek hiányában bármilyen igazoló okmány.

108. cikk

(1) Azok a termékek, amelyeket egy kedvezményezett köztársaságból vagy területről kiállítási célokra egy másik országba szállítanak, és amelyek a Közösség területére történő behozatal céljából a kiállítás után eladásra kerülnek, a Közösségbe történő behozatalukkor részesülnek a 98. cikkben említett tarifális kedvezményben abban az esetben, ha a termékek megfelelnek e szakaszban meghatározott követelményeknek, amelyek alapján azokat a kedvezményezett köztársaságból vagy területről származónak lehet tekinteni, továbbá, hogyha az alábbiakat kielégítő módon igazolják a vámhatóságoknak:

a) egy exportőr a szóban forgó árukat az exportáló kedvezményezett köztársaságból vagy területről abba az országba szállította, ahol a kiállítást tartották;

b) az adott exportőr a termékeket eladta, vagy más módon átadta egy közösségi személynek;

c) a termékeket a kiállítás alatt vagy közvetlenül utána ugyanabban az állapotban szállították a Közösségbe, ahogy azok a kiállításra kerültek;

d) a termékeket, a kiállításra történt elszállításuk után a bemutatáson kívül nem használták más célra.

(2) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt a Közösség vámhatóságai számára a megszokott módon kell benyújtani. Feltüntetik rajta a kiállítás megnevezését és címét. Szükség esetén további okmányokat kérhetnek be a termékek jellegére, továbbá arra vonatkozóan, hogy milyen feltételek között lettek kiállítva.

(3) Az (1) bekezdés vonatkozik mindenfajta kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági, vagy kézművesipari kiállításra, vásárra, vagy ezekhez hasonló olyan nyilvános bemutatókra, amelyeket üzletekben vagy telephelyeken külföldi termékek értékesítése érdekében nem magáncélból rendeztek meg, és amelyek során a termékek végig vámfelügyelet alatt vannak.

2.alszakasz

A származás igazolása

109. cikk

A kedvezményezett köztársaságokból vagy területekről származó termékek az alábbi okmányok benyújtása után részesülnek az e szakaszban leírt elbánásban:

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány, amelynek mintáját a 21. melléklet tartalmazza; vagy

b) a 117. cikk (1) bekezdésében meghatározott esetekben egy nyilatkozat, amelynek szövegét a 22. melléklet tartalmazza, és amelyet az exportőr tesz egy számlán, szállítólevélen, vagy bármi más olyan kereskedelmi okmányon, amely kellő részletességgel leírja az érintett terméket ahhoz, hogy azt azonosítani lehessen (a továbbiakban "számlanyilatkozat").

a) EUR.1 szállítási bizonyítvány

110. cikk

(1) Az e szakasz értelmében származónak minősülő termékek a Közösségbe történő behozatalukkor – amennyiben azokat közvetlenül szállították a Közösségbe a 107. cikk értelmében – részesülnek a 98. cikkben leírt tarifális kedvezményben az EUR.1 szállítási bizonyítvány felmutatása folytán, amelyet

- Bosznia és Hercegovina Köztársaság és a Horvát Köztársaság, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság, vagy Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság vám- vagy kormányzati hatósága, vagy

- Ciszjordánia, illetve a Gázai övezet területeinek kereskedelmi kamarái

állítanak ki, feltéve, hogy a kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes kormányzati hatóságai:

- közölték a Bizottsággal a 121. cikkben megadott információkat,

- együttműködnek a Közösséggel azáltal, hogy lehetővé teszik a tagállamok vámhatóságai számára az okmány hitelességének, illetve a kérdéses termékek valódi származására vonatkozó tájékoztatás helytállóságának ellenőrzését.

(2) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt kizárólag abban az esetben lehet kibocsátani, ha az a 98. cikkben említett tarifális kedvezmények alkalmazásához bizonyítékul szolgál.

(3) EUR.1 szállítási bizonyítványt csak az exportőr, vagy az exportőr felelőssége mellett a meghatalmazott képviselőjének írásos kérelme alapján lehet kiállítani. Ilyen kérelmet az ennek az alszakasznak a rendelkezéseivel összhangban kitöltött nyomtatványon kell benyújtani, amelynek mintája a 21. mellékletben szerepel.

A kedvezményezett köztársaság vagy terület illetékes hatóságai legalább három évig kötelesek megőrizni az EUR.1 szállítási bizonyítványra vonatkozó kérelmeket.

(4) Az exportőr vagy képviselője a kérelemmel együtt benyújtja a megfelelő kísérő okmányokat, amelyek igazolják, hogy a kivitelre kerülő termékekre vonatkozóan kiállítható az EUR.1 szállítási bizonyítvány.

Az exportőr vállalja, hogy az illetékes hatóságok kérésére benyújtja azokat a kiegészítő igazolásokat, amelyeket a kedvezményes elbánásra érdemesnek talált termékek származó helyzete korrektségének megállapításához kérhettek, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az említett hatóságoknak lehetővé teszi, hogy azok ellenőrizzék könyvelését, illetve megvizsgálják a szóban forgó termékek előállításának körülményeit.

(5) Amennyiben a kivitelre kerülő áruk e szakasz értelmében származónak tekinthetők, az EUR.1 szállítási bizonyítványt a kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságai, illetve az exportáló tagállam vámhatóságai bocsátják ki.

(6) Mivel az EUR.1 szállítási bizonyítvány bizonyítékul szolgál a 98. cikkben említett kedvezményes elbánás alkalmazásához, a kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságainak, illetve az exportáló tagállam vámhatóságainak hatáskörébe tartozik megtenni minden szükséges lépést az áruk származási helyének igazolásához, továbbá a bizonyítványon található egyéb adatok ellenőrzése.

(7) Annak ellenőrzése céljából, hogy az (5) bekezdésben meghatározott feltételek teljesültek, a kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságai, illetve az exportáló tagállam vámhatóságai megkövetelhetik bármilyen okmány bemutatását, továbbá végrehajthatnak bármilyen általuk szükségesnek tartott ellenőrzést.

(8) A kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságainak, illetve az exportáló tagállam vámhatóságainak hatáskörébe tartozik annak biztosítása, hogy az (1) bekezdésben szereplő nyomtatványok megfelelően legyenek ki töltve.

(9) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásának dátumát a bizonyítvány vámhatóságok számára fenntartott részén kell feltüntetni.

(10) Az EUR.1 szállítási bizonyítványt az adott esetnek megfelelően kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságai, illetve az exportáló tagállam vámhatóságai bocsátják ki az érintett termékek kivitelekor. A bizonyítvány hozzáférhetővé válik az exportőr számára, amint az adott kiviteli műveletet végrehajtották, illetve végrehajtását biztosították.

111. cikk

Amennyiben az importőr kérésére és az importáló ország vámhatóságai által megszabott feltételek mellett a Harmonizált Rendszer Általános Szabályának 2a) pontja értelmében szétszerelt, vagy nem összeszerelt, a Harmonizált Rendszer XVI. és XVII. áruosztályához, illetve a 7308., és 9406. vámtarifaszámához tartozó termékeket részszállítmányokban hoznak be, a termékekre egyetlen származási bizonyítványt lehet benyújtani az első részszállítmány behozatalakor a vámhatóságoknak.

112. cikk

A származás igazolását az importáló tagállam vámhatóságainak a Vámkódex 62. cikkében meghatározott eljárásokkal összhangban nyújtják be. Az említett hatóságok igényt tarthatnak a származási bizonyítványok lefordítására. Megkövetelhetik továbbá azt is, hogy a behozatali nyilatkozathoz az importőr nyilatkozatot csatoljon arra vonatkozóan, hogy a termékek megfelelnek e szakasz alkalmazásához szükséges feltételeknek.

113. cikk

(1) A 110. cikk (10) bekezdésétől eltérve, kivételes esetekben kibocsátható EUR.1 szállítási bizonyítvány az általa érintett termékek kivitelét követően is, amennyiben:

a) annak kibocsátása a kiviteli ügylet lebonyolítása idején elmaradt tévedés, nem szándékos mulasztás vagy más, különleges körülmény következtében, vagy

b) a vámhatóságoknak kielégítő módon igazolták, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadásra került, de behozatalkor technikai okok miatt nem került elfogadásra.

(2) Az illetékes hatóság kizárólag akkor állíthat ki utólag EUR.1 szállítási bizonyítványt, ha már ellenőrizte, hogy az exportőr kérelmében megadott adatok összhangban vannak a megfelelő kiviteli okmányokban leírtakkal, továbbá a kérdéses termékek kivitelekor nem lett kiállítva e szakasz rendelkezéseinek eleget tevő EUR.1 szállítási bizonyítvány.

(3) Az utólag kiállított bizonyítványokon a következő mondatok valamelyike szerepel:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

(4) A (3) bekezdésben megadott bejegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány "Megjegyzések" rovatában tüntetik fel.

114. cikk

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítvány ellopása, elvesztése, illetve megrongálódása esetén az exportőr írásban folyamodhat az illetékes hatóságokhoz, vagy a tagállamok vámhatóságaihoz a náluk lévő kiviteli okmányok alapján egy másodlat kiállításért.

(2) Az ilyen módon kibocsátott másodlatot az alábbi bejegyzések valamelyikével kell ellátni:

Duplikát takto vydaný musí byť označený nasledujúcimi slovami:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

(3) A (2) bekezdésben megadott bejegyzést az EUR.1 szállítási bizonyítvány "Megjegyzések" rovatában tüntetik fel.

(4) A másodlaton az eredeti EUR.1 szállítási bizonyítvány kibocsátásának dátuma szerepel, és ettől az időponttól érvényes.

115. cikk

(1) Amennyiben a származó termékek a Közösség valamely vámhivatalának felügyelete alá kerülnek, lehetőség van az eredeti származási bizonyítvány egy vagy több EUR.1 szállítási bizonyítvánnyal történő helyettesítésére abból a célból, hogy a termékeket vagy azok egy részét a Közösségen belül tovább lehessen küldeni. A helyettesítő EUR.1 szállítási bizonyítványok kiadását az a vámhivatal végzi, amely a termékek felügyeletét ellátja.

116. cikk

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványok a kedvezményezett köztársaságban vagy területen, illetve a Közösségben történt kiállításuktól számítva öt hónapig érvényesek, és azokat a megadott időszakon belül kell benyújtani az adott tagállam, illetve a kedvezményezett köztársaság vagy terület vámhatóságához.

(2) A tagállam vámhatóságaihoz az (1) bekezdésben megszabott benyújtási határidő lejárta után benyújtott EUR.1 szállítási bizonyítvány elfogadható a kedvezményes elbánáshoz, feltéve, hogy a határidő be nem tartása kivételes körülmények fennállásának köszönhető.

(3) A (2) bekezdésben megadottól eltérő okok miatti késedelmes bemutatás esetén az importáló tagállam vámhatóságai elfogadhatják a bizonyítványokat, amennyiben a termékeket az (1) bekezdésben meghatározott időszakon belül azoknak bemutatták.

b) Számlanyilatkozat

117. cikk

(1) Számlanyilatkozat kiállítható:

a) a 118. cikk értelmében elfogadott exportőr által, vagy

b) bármilyen exportőr által olyan szállítmányok esetében, amely származó termékeket tartalmazó egy vagy több csomagból áll, feltéve, hogy azok összértéke nem haladja meg a 3000 ECU-t, és azzal a feltétellel, hogy erre az eljárásra is érvényes a 110. cikk (1) bekezdésében leírt együttműködés.

(2) Számlanyilatkozatot akkor lehet kiállítani, ha az érintett termékek a Közösségből, illetve kedvezményezett köztársaságból vagy területről származónak tekinthetők e szakasz értelmében.

(3) A számlanyilatkozatot kiállító exportőröknek a Közösség, a kedvezményezett köztársaság vagy terület vámhatóságai felkérésére bármikor be kell tudnia nyújtani azokat az okmányokat, amelyek az érintett áruk származó helyzetét igazolják, és elősegítik az e szakaszban leírt igazgatási együttműködést.

(4) A számlanyilatkozatot az exportőr állítja ki a számlán, szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon gépírással, bélyegzővel vagy nyomtatással, amelynek szövegét a 22. melléklet tartalmazza. Kiállításkor az említett mellékletben meghatározott nyelvi változatok valamelyikét alkalmazza az exportáló ország jogszabályaival összhangban. Amennyiben a nyilatkozat kézzel írják, akkor tintával, nyomtatott betűkkel kell kitölteni.

(5) A számlanyilatkozatot az exportőr saját kezűleg írja alá. Azonban egy, a 118. cikk értelmében elfogadott exportőr nem köteles aláírni a nyilatkozatot, feltéve, hogy az illetékes hatóságok előtt írásban teljes körű felelősséget vállal minden olyan számlanyilatkozatért, amely rá úgy hivatkozik, mintha azt saját kezűleg írta volna alá.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában megadott esetekben a számlanyilatkozatok alkalmazása a következő külön feltételek függvénye:

a) egy számlanyilatkozat legyen kiállítva minden egyes szállítmányra;

b) amennyiben a szállítmányban lévő áruk a kedvezményezett köztársaságban vagy területen már keresztülmentek ellenőrzésen hivatkozással a "származó termékek" meghatározásra, az exportőr a számlanyilatkozatban hivatkozhat erre az ellenőrzésre.

Az első albekezdés rendelkezései nem mentesítik az exportőröket a vámügyi vagy postai rendelkezések értelmében megkövetelt többi alakiság elvégzése alól.

118. cikk

(1) Azt az exportőrt – a továbbiakban "elfogadott exportőr" – aki rendszeresen exportál közösségi termékeket a 98. cikk (2) bekezdésének értelmében, az exportáló ország vámhatóságai felhatalmazhatják számlanyilatkozatok kiállítására függetlenül az érintett termékek értékétől. Az ilyen felhatalmazást kérő exportőrnek a vámhatóságok elvárásainak megfelelően biztosítania kell a termékek származó helyzetének vizsgálatát, illetve e szakasz más követelményeinek teljesítését.

(2) A vámhatóságok bármilyen, általuk megfelelőnek vélt feltételtől függővé tehetik az elfogadott exportőri státusz engedélyezését.

(3) A vámhatóságok az elfogadott exportőröket vámhatósági engedélyszámmal látják el, amely szerepel a számlanyilatkozatokon.

(4) A vámhatóságok figyelemmel kísérik az engedélynek az elfogadott exportőr által történő felhasználását.

(5) Az engedélyt a vámhatóságok bármikor visszavonhatják. Az engedélyt visszavonják, ha az elfogadott exportőr nem biztosítja az (1) bekezdésben leírt garanciákat, nem felel meg a (2) bekezdésben említett feltételeknek, vagy nem megfelelően használja az engedélyt.

119. cikk

(1) Magánszemélyektől magánszemélyeknek küldött kiscsomagokat, illetve az utas személyes poggyászát alkotó termékek származó termékeknek minősülnek, amelyek részesülnek a 98. cikkben leírt kedvezményes elbánásban az EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat bemutatása nélkül, feltéve, hogy e termékeket nem kereskedelmi céllal hozzák be, és kijelentik, hogy e szakasz alkalmazásához szükséges feltételeket teljesítik, és nem merül fel kétség a fenti kijelentés igazságtartalmával kapcsolatban.

(2) Azon termékek behozatala, amelyeket csak a címzett, az utas, illetve családjuk személyes használatára szántak, nem minősülnek kereskedelmi jellegűnek, amennyiben a termékek természetéből és mennyiségéből egyértelműen kitűnik, hogy nem kereskedelmi célokról van szó.

A fentieken kívül a szóban forgó termékek összértéke kiscsomagként nem haladhatja meg a 215 ECU-t, az utas személyes poggyászaként pedig a 600 ECU-t.

120. cikk

Az EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy a számlanyilatkozat, illetve a vámhivataloknak a termékek behozatalára vonatkozó alakiságok elvégzése céljából benyújtott okmányok adatai közötti kisebb eltérések nem teszik a származást igazoló dokumentumot eleve érvénytelenné, amennyiben kellő alátámasztást nyer, hogy az valóban az érintett termékekre vonatkozik.

A származási dokumentumon felfedezett nyilvánvaló formai hibák, például gépelési hibák, nem eredményezhetik az okmányok visszautasítását, amennyiben a hibák miatt nem merül fel kétség az okmányban tett állítások helyességével kapcsolatban.

3.alszakasz

Az igazgatási együttműködés módjai

121. cikk

(1) A kedvezményezett köztársaságok vagy területek értesítik a Bizottságot mindazoknak a területükön működő kormányzati hatóságoknak a nevéről és címéről, amelyek felhatalmazással rendelkeznek az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására, egyidejűleg elküldik e hatóságok által használt bélyegzők lenyomatmintáit, és az EUR.1 szállítási bizonyítványok és számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzéséért felelős főbb kormányzati hatóságok nevét és címét. A bélyegzők a fent említett lenyomatminták Bizottság által történő kézhezvételének időpontjától érvényesek. A Bizottság ezt az információt a tagállamok vámhatóságaihoz továbbítja. Amennyiben valamely ilyen közlés egy korábbi közlés módosítását jelenti, a Bizottság a kedvezményezett köztársaság vagy terület illetékes hatóságának útmutatásaival összhangban jelzi az új bélyegzők használatba vételének dátumát. Ez az információ bizalmasan kezelendő; mindamellett, ha árukat szabad forgalomba kell helyezni, az érintett vámhatóságok lehetővé tehetik az importőr vagy meghatalmazott képviselője számára az e szakaszban leírt bélyegzők lenyomatainak megtekintését.

(2) A Bizottság elküldi a kedvezményezett köztársaságoknak és területeknek azoknak a bélyegzőknek a lenyomatmintáit, amelyeket a tagállamok vámhatóságai az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadásakor használnak.

122. cikk

(1) Az EUR.1 szállítási bizonyítványok és a számlanyilatkozatok utólagos ellenőrzését szúrópróbaszerűen hajtják végre, illetve minden olyan esetben, amikor az importáló tagállam vámhatóságainak, vagy a kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságainak megalapozott kétségei támadnak az okmány vagy a kérdéses termékek származó helyzetének hitelességével, illetve az e rendelkezések kapcsán felmerülő más követelmények teljesítésével kapcsolatban.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben az importáló tagállam, illetve a kedvezményezett köztársaság vagy terület illetékes hatóságai visszaküldik az EUR.1 szállítási bizonyítványt, a számlanyilatkozatot, vagy ezeknek egy másolatát a kedvezményezett köztársaság vagy terület illetékes kormányzati hatóságának, vagy az exportáló tagállam vámhatóságainak, szükség esetén megadva a vizsgálat formai okait és tárgyát.

Az EUR.1 szállítási bizonyítványhoz vagy számlanyilatkozathoz minden lényeges kereskedelmi okmányt, vagy azokról másolatot csatolnak, továbbá a hitelesítési kérelem kíséretében mellékelnek minden olyan megszerzett okmányt és információt, amiből arra lehet következtetni, hogy a származási bizonyítványon megadott adatok helytelenek.

Amennyiben az importáló tagállam vámhatóságai, vagy a kedvezményezett köztársaság, vagy terület illetékes hatóságai úgy döntenek, hogy felfüggesztik az érintett termékekre megítélt kedvezményes elbánást mindaddig, amíg a hitelesítés eredményére várnak, úgy felajánlják a termékek kiadását az importőrnek a szükségesnek ítélt biztonsági intézkedések megtartása mellett.

(3) Az importáló tagállam vámhatóságait, vagy a kedvezményezett köztársaságok vagy területek illetékes hatóságait a vizsgálat kérelmezését követően hat hónapon belül tájékoztatják az eredményekről. Az eredményeknek világosan ki kell mutatniuk, hogy az EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy számlanyilatkozat ténylegesen a kivitt termékekre vonatkozik-e, valamint a termékek részesülhetnek-e a 98. cikkben leírt kedvezményekből.

(4) Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat, a számlanyilatkozatokat, illetve a kiviteli okmányt és az arra vonatkozó bizonyítványokat utólagos ellenőrzés céljából a kedvezményezett köztársaságok és területek illetékes hatóságai, illetve az exportáló tagállam vámhatóságai legalább három évig megőrzik.

(5) Amennyiben, jól megalapozott gyanú esetén, nem érkezik válasz a kérelem dátumától számított 10 hónapon belül, illetve a kapott válasz nem tartalmaz elégséges információt a kérdéses okmány hitelességének, vagy a termékek valódi származásának eldöntéséhez, úgy a kérelmező hatóságok, kivételes körülményeket leszámítva, megtagadják a kedvezményes elbánásra szóló jogosultságot.

4.alszakasz

Ceuta és Melilla

123. cikk

(1) Az e szakaszban használt "Közösség" kifejezés nem foglalja magában Ceutát és Melillát. A "Közösségből származó termékek" kifejezés nem vonatkozik a Ceutából és Melillából származó termékekre.

(2) Ezt a szakaszt értelemszerűen kell alkalmazni annak eldöntésében, hogy egy termék Ceutába és Melillába történő bahozatalakor az általános preferenciális rendszerben kedvezményezett exportáló köztársaságokból vagy területekről származónak, vagy Ceutából és Melillából származónak tekintendő.

(3) Ceuta és Melilla egyetlen területnek tekintendő.

(4) E szakasznak az EUR.1 szállítási bizonyítvány kiadására és utólagos ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni a Ceuta és Melilla területéről származó termékekre.

(5) A spanyol vámhatóságok felelnek e szakasz alkalmazásáért Ceuta és Melilla területén."

3. A 220. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"220. cikk

(1) A különös rendelkezések sérelme nélkül, a gazdasági vámeljárás alá vonásra vonatkozó vámáru-nyilatkozathoy a következő okmányokat kell csatolni:

a) vámraktározási eljáráshoz:

- D típusú vámraktár esetén a 218. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott okmányok,

- D típusútól eltérő vámraktár esetén nincs ilyen okmány;

b) aktív feldolgozási eljáráshoz:

- vámvisszatérítési rendszer; a 218. cikk (1) bekezdésében meghatározott okmányok,

- felfüggesztő eljárás; a 218. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott okmányok,

továbbá szükség esetén a vámeljárásra vonatkozó írásos engedély, vagy az engedély kérelmének másolata az 556. cikk (1) bekezdése második albekezdésének alkalmazásakor;

c) a vámfelügyelet melletti feldolgozáshoz a 218. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott okmányok, továbbá szükség esetén a vámeljárásra vonatkozó írásos engedély;

d) az ideiglenes behozatali eljáráshoz:

- behozatali vámok alóli részleges mentesség esetén; a 218. cikk (1) bekezdésében meghatározott okmányok,

- behozatali vámok alóli teljes mentesség esetén; a 218. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott okmányok,

továbbá szükség esetén a vámeljárásra vonatkozó írásos engedély;

e) passzív feldolgozási eljáráshoz a 221. cikk (1) bekezdésében meghatározott okmányok, továbbá szükség esetén az eljárásra vonatkozó írásos engedély, vagy az engedély kérelmének másolata, amennyiben a 751. cikk (1) bekezdésének második albekezdése kerül alkalmazásra.

(2) A 218. cikk (2) bekezdésát alkalmazni kell a gazdasági vámeljárás alá vonás vonatkozó vámáru-nyilatkozatokra.

(3) A vámhatóságok határozhatnak úgy, hogy az eljárásra vonatkozó írásbeli engedélyt vagy az engedélykérelem másolatát nem kell csatolni, hanem azt vámhatóságok rendelkezésére magánál tartsa."

4. A 228. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"Az elismervénynek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) az áruk leírása, amely kellően pontos ahhoz, hogy lehetővé tegye azok azonosítását; ez tartalmazhatja a vámtarifaszámot;

b) az áruk számlaértéke és/vagy mennyisége, szükség szerint;

c) a beszedett vámok vagy egyéb terhek tagolása;

d) a kiállítás dátuma;

e) a kiállító hatóság neve.

A tagállamok értesítik a Bizottságot minden e cikk értelmében bevezetett szabványos elismervényről. A Bizottság az információt továbbítja a többi tagállamnak."

(5) A 455. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A (2) bekezdésben megadott bizonyíték a vámhatóságoknak a következőképpen nyújtható be:

a) a vámhatóságok által hitelesített vám- vagy kereskedelmi okmány benyújtásával, amely megállapítja, hogy a kérdéses árukat bemutatták a rendeltetési hivatalnál. Az okmánynak tartalmaznia kell olyan információt, amely alapján az árukat azonosítani lehet; vagy

b) egy vámokmány, vagy annak másolata, illetve fénymásolata benyújtásával, amely bizonyítja egy harmadik országban az áruk vámeljárás alá vonását; az ilyen másolatot, illetve fénymásolatot hitelesíttetni kell az eredeti okmányt aláíró szervvel, vagy az érintett harmadik ország hatóságaival, vagy a tagállamok egyikének hatóságaival. Az okmánynak tartalmaznia kell olyan információt, amely alapján az árukat azonosítani lehet; vagy

c) az ATA-egyezmény alkalmazásakor az egyezmény 8. cikkében leírt bizonyítékkal."

(6) A 2. szakasz a következő 457b. cikkel egészül ki:

"457b. cikk

(1) Ha a 362. cikkben említett árukat TIR-igazolvány fedezete mellett szállítanak, vagy ha a vámhatóságok azt szükségesnek tartják, az indító/beléptetővámhivatal előírhat a szállítmányhoz egy útvonalat. A TIR-igazolvány jogosultja kérésére az útvonalat kizárólag annak a tagállamnak a vámhatósága változtathatja meg, amelyben a szállítmány az előírt útvonalon tartózkodik. A vámhatóságok feljegyzik a TIR-igazolványra vonatkozó lényeges adatokat, és haladéktalanul értesítik az indító/beléptetővámhivatalt.

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket a jogsértések és szabálytalanságok megelőzésére és a hatékony szankciók kiszabására.

(2) Vis maior esetén a szállító eltérhet az előírt útvonaltól. A szállítmányt és a TIR-igazolványt köteles bemutatni azon tagállam legközelebbi vámhatóságánál, amelyben a szállítmány tartózkodik. A vámhatóságok haladéktalanul értesítik az indító/beléptetővámhivatalt, és feljegyzik a TIR igazolványra a vonatkozó lényeges adatokat."

(7) A 629. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"629. cikk

A végtermékek, vagy szükség esetén a változatlan állapotú áruknak a Vámkódex 128. cikkében említett vámjogi sorsának meghatározására vonatkozó nyilatkozat tartalmaz minden olyan adatot, amely egy visszafizetési kérelmet alátámaszthat."

(8) A 630. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"630. cikk

Az egyszerűsített eljárás alkalmazásának sérelme nélkül minden olyan végtermék vagy változatlan állapotú áru, amelyet a Vámkódex 128. cikkében megadott vámjogi sorsok valamelyikére rendelnek, bemutatásra kerül az eljárást lezáróvámhivatalnál, és az érvényes általános rendelkezésekkel összhangban a szóban forgó vámjogi sorsnál szükséges vámalakiságokat el kell végezni."

(9) A 631. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az 568. cikkben alkalmazását kivéve a végtermékek vagy a változatlan állapotú áruk a Vámkódex 128. cikkében megadott vámjogi sorsára vonatkozó nyilatkozatot az engedélyben megadott, eljárást lezáróvámhivatalok valamelyike őrzi meg."

(10) A 640. cikk (1) bekezdésének j) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"j) utalás a nyilatkozatokra, amelyek értelmében a végtermékek vagy, szükség esetén, változatlan állapotú áruk a Vámkódex 128. cikkében megadott valamely vámjogi sorsot kapják;"

(11) A IV. rész III. címe az alábbiak szerint módosul:

a) A cím helyébe a következő szöveg lép:

"A VÁMTARTOZÁS ÖSSZEGÉNEK BESZEDÉSE"

b) A 871. cikk első bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Csatolni kell ezenfelül egy aláírt nyilatkozatot a Bizottság elé terjesztendő ügyben érintett személytől, amely tanúsítja, hogy a személy áttanulmányozta az esetet, és kijelenti, hogy nincs észrevétele, illetve megadja a további információkat, amelyeket szerinte az előterjesztésbe bele kellene foglalni."

c) Az rendelet szövege kiegészül a következő 876a. cikkel:

"876a. cikk

(1) A vámhatóságok felfüggesztik az adós vámfizetésére vonatkozó kötelezettségeit addig az időpontig, amíg nem hoztak határozatot, feltéve, hogy amennyiben az áruk már nincsenek vámfelügyelet alatt, biztosítékot nyújtanak a vámok összegére, továbbá:

a) ha egy nyilatkozat érvénytelenítése iránt kérelmet adtak be, és az valószínűleg kedvező elbírálásban részesül;

b) ha a Vámkódex 236. cikke és ezzel összefüggésben a 220. cikke (2) bekezdésének b) pontja, vagy a Vámkódex 238. cikke, vagy a 239. cikke alapján történő elengedése iránti kérelmet nyújtottak be, és a vámhatóságok úgy ítélik meg, hogy az alkalmazandó rendelkezésekben meghatározott feltételek teljesülnek;

c) ha a b) pontban megadottaktól eltérő esetekben a Vámkódex 236. cikke alapján történő elengedés iránti kérelmet nyújtottak be, és a Vámkódex 244. cikkének második albekezdésében megadott feltételek teljesültek.

Nem szükséges biztosítékot megkövetelni akkor, ha az az adós körülményei miatt az valószínűleg komoly gazdasági vagy szociális problémákat okozna.

(2) Olyan esetekben, ahol a Vámkódex 233. cikke c) bekezdésének második francia bekezdésében, vagy 233. cikkének d) pontjában megadott feltételek merülnek fel, a vámhatóságok felfüggesztik az adós vámfizetésre vonatkozó kötelezettségét, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az elkobzás feltételei teljesülnek."

(12) A 905. cikk (2) bekezdésének első albekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Csatolni kell ezenfelül egy nyilatkozatot, amelyet a visszafizetés vagy elengedés kérelmezője aláír, és amelyben kijelenti, hogy áttanulmányozta az előterjesztést, és nincs észrevétele, illetve megadja a további információkat, amelyeket szerinte az előterjesztésbe kellene foglalni."

(13) A rendelet 1A. mellékletként kiegészül az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveggelé.

(14) A 11. melléklet e rendelet II. melléklete szerint módosul.

(15) A 14. melléklet e rendelet III. melléklete szerint módosul.

(16) A 15. melléklet helyébe e rendelet IV. melléklete lép.

(17) A 17. melléklet helyébe e rendelet V. melléklete lép.

(18) A 18. melléklet helyébe e rendelet VI. melléklete lép.

(19) A 19. melléklet helyébe e rendelet VII. melléklete lép.

(20) A 20. melléklet helyébe e rendelet VIII. melléklete lép.

(21) A 22. melléklet helyébe e rendelet IX. melléklete lép.

(22) A 38. melléklet e rendelet X. melléklete szerint módosul.

(23) A 87. melléklet e rendelet XI. melléklete szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 18-án.

a Bizottság részéről

Mario Monti

a Bizottság tagja

[1] HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

[2] HL L 289., 1996.11.12., 1. o.

[3] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[4] HL L 336., 1994.12.23., 1. o.

[5] HL L 70., 1996.3.20., 4. o.

[6] HL L 42., 1993.2.19., 34. o.

[7] HL L 184., 1996.7.24., 35. o.

--------------------------------------------------

1. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 11. mellékletben az "ex 8520" és "ex 8527" vámtarifaszámokra vonatkozó szabályok közé a következő szöveg beillesztésre kerül:

KN-kód | Termékek leírása | A nem származó anyagokon végzett olyan megmunkálás vagy feldolgozás, amely származó helyzetet biztosít számukra |

|

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 14. melléklet az alábbiak szerint módosul:

A bevezetőben és a 2.1. számú megjegyzésben:

A "… a 69. cikk (1) bekezdésében, a 100. cikk (1) bekezdésében és a 122. cikk (1) bekezdésében" helyett

"… a 69. cikk (1) bekezdésében és a 100. cikk (1) bekezdésében" olvasandó,

2.5. megjegyzésben:

A "… a 70. cikk, a 100. cikk (3) bekezdése és a 122. cikk (3) bekezdése értelmében" helyett

"… a 70. cikk és a 101. cikk értelmében" olvasandó.

A "megszállt területek" kifejezés helyébe a "Ciszjordánia és a Gázai övezet" kifejezés lép.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

"

15. MELLÉKLET

AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSI VAGY FELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK LISTÁJA (GSP)

HR vámtarifaszám | Termék leírása | Nem származó anyagokon végzett olyan megmunkálási vagy feldolgozási folyamat, amely származó helyzetet biztosít |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0202 vámtarifaszámhoz tartozó szarvasmarhafélék fagyasztott húsát |

0202 | Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201 vámtarifaszámhoz tartozó szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsát |

0206 | Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, öszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsőségei frissen, hűtve vagy fagyasztva | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201–0205 vámtarifaszámhoz tartozó vágott állatokat |

0210 | Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőség sós lében tartósítva, szárítva, vagy füstölve; húsból vagy vágási melléktermékből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201-0206 és 0208 vámtarifaszámú húst és belsőséget, illetve a 0207 vámtarifaszámú baromfimájat |

0302– 0305 | Halak, kivéve az élőhalakat | Az előállítás során felhasznált 3. árucsoportbeli összes anyag származó |

0402, 0404 ex 0405 0406 | Tejtermékek, kivéve az olyan tejkészítményeket, amelyek zsírtartalma 39 tömegszázalék vagy annál több, de 75 tömegszázaléknál kevesebb | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0401, vagy 0402 vámtarifaszámhoz tartozó tejet vagy tejszínt |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir, vagy más erjesztett, illetve savanyított tej, vagy tejszín, sűrítve is, cukrozva, vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió illetve kakaó hozzáadásával is | Az előállítás során felhasznált: a 4. árucsoportbeli összes anyag teljes egészében előállított,minden felhasznált 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé vagy szacharóz származó,a felhasznált 18. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

0408 | Madártojások héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, vagy gőzben vagy forró vízben főzve, formázva, vagy más módon tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0407 vámtarifaszámú madártojást |

ex 0506 | Csontok, vagy szarvmag megmunkálatlanul | Az előállítás során felhasznált 2. árucsoportbeli összes anyag származó |

0710– 0713 | Élelmezési célra alkalmas zöldségek fagyasztva vagy szárítva, ideiglenesen tartósítva, kivéve az ex 0710 és ex 0711 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok alább találhatók | Előállítás során az összes felhasznált zöldség alapanyag származó |

ex 0710 | Csemegekukorica (nyersen vagy gőzöléssel, illetve vízben forrázással), fagyasztva | Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából |

ex 0711 | Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva | Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából |

0811 | Gyümölcsök és dió nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, vagy fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | |

cukor hozzáadásával | Előállítás során az összes felhasznált anyag származó |

egyéb | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dió származó |

0812 | Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dióféle származó |

0813 | Szárított gyümölcs a 0801-0806 vámtarifaszámokhoz tartozók kivételével; diófélék és ehhez az árucsoporthoz tartozó szárított gyümölcsök keverékei | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dióféle származó |

0814 | Citrusfélék és dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dióféle származó |

ex 11. árucsoport | Malomipari termékek; maláta, keményítő; inulin; búzasikér, az ex 1106 vámtarifaszám kivételével, az erre vonatkozó szabályok alább találhatók | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle, élelmezési célra alkalmas zöldségek és a 0714 vámtarifaszám alá tartozó gyökerek és gumók, illetve gyümölcsök származók |

ex 1106 | Liszt, dara a 0713 vámtarifaszámú szárított hüvelyes zöldségekből | A 0708 vámtarifaszámú hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése |

1301 | Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta, illetve oleorezin (például balzsam) | Az előállítás során a felhasznált 1301 vámtarifaszámú egyes anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 1302 | Vanília oleorezin | Előállítás során minden felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszám alá tartozik. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

1501 | Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 vagy 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével | |

Csontokból vagy hulladékból nyert zsiradék | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206, 0207 vámtarifaszámhoz tartozókat, továbbá a 0506 vámtarifaszámú csontokat |

Egyéb | Előállítás sertés 0203 és 0206 vámtarifaszámú húsából és élelmezési célra alkalmas belsőségeiből, illetve baromfifélék 0207 vámtarifaszámú húsából és élelmezési célra alkalmas belsőségeiből |

1502 | Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével | |

Csontokból vagy hulladékból nyert zsiradék | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszámhoz tartozókat, továbbá a 0506 vámtarifaszámú csontokat |

Egyéb | Előállítás során felhasznált összes 2. árucsoportbeli állati eredetű anyag származó |

1504 | Halakból, vagy tengeri emlősökből nyert zsír, olaj, illetve azok frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1504 vámtarifaszámhoz tartozó eltérő anyagokat |

Egyéb | Előállítás során az összes felhasznált 2., vagy 3. árucsoportbeli anyag származó |

ex 1505 | Finomított lanolin | Előállítás a 1505 vámtarifaszámú nyers gyapjúzsírból |

1506 | Más állati zsír és olaj, illetve azok frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve az 1506 vámtarifaszámhoz tartozó eltérő anyagokat |

Egyéb | Előállítás során az összes felhasznált 2. árucsoportbeli anyag származó |

ex 1507– 1515 | Növényi olajok, illetve azok frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók, kivéve a jojobaolajét | Előállítás 1507–1515 vámtarifaszámú más anyagokból |

Egyéb, kivéve az alábbiakat:Tungolaj, oiticica olajok, mirtuszviasz és japánviaszMűszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás kivételével | |

Előállítás során az összes felhasznált növényi alapanyag származó |

ex 1516 | Állati, vagy növényi zsír és olaj és azok frakció, újraészterezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve | Előállítás során az összes felhasznált állati, vagy növényi anyag származó |

ex 1517 | 1507–1515 vámtarifaszámú növényi olajok fogyasztásra alkalmas folyékony keverékei | Előállítás során az összes felhasznált növényi anyag származó |

1601 | Kolbász és hasonló termékek húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból |

1602 | Egyéb elkészített, vagy konzervált hús-, vágási melléktermék, belsőség vagy vér | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból |

1603 | Kivonatok és lé húsból, halból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból. Azonban az összes felhasznált rákféle, puhatestű, vagy más gerinctelen víziállat származó |

1604 | Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló | Előállítás során az összes felhasznált hal vagy halikra származó |

1605 | Elkészített vagy konzervált rák és rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat | Előállítás során az összes felhasznált rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat származó |

ex 1701 | Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd alakban ízesítő- vagy színezőanyag hozzáadásával | Előállítás olyan anyagokból, amelyek nem a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartoznak. Azonban az ízesítő- vagy színezőanyagok származóak |

1702 | Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup, amely nem tartalmaz hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor | |

Vegytiszta tejcukor és gyümölcscukor | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1702 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Egyéb | Előállítás során az összes felhasznált anyag származó |

ex 1703 | A cukor kivonása során nyert melasz ízesítve vagy színezve | Előállítás olyan anyagokból, amelyek nem a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartoznak. Azonban a felhasznált ízesítő vagy színezőanyagok származóak |

1704 | Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül | Előállítás nem a 17. árucsoporthoz sorolt anyagokból. Azonban a felhasznált ízesítő vagy színezőanyagok származóak |

1804 | Kakaóvaj, -zsír és -olaj | Előállítás, amelyben a kakaóbab származó |

1806 | Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmények | Az előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 18. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, és a 1701 vámtarifaszámú cukor származó |

1901 | Malátakivonat; másutt nem említett élelmiszer-készítmények lisztből, darából, keményítőből, vagy malátakivonatból, amelyek kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmények, amelyek kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak: | |

Malátakivonat | Előállítás 10. árucsoportbeli gabonafélékből |

Egyéb | Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható 1701 vámtarifaszámú cukor |

1902 | Tészta főzve és töltve (hússal, vagy más anyaggal), más módon elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz, elkészítve is | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle (kivéve a durumbúzát), hús, vágási melléktermék, hal, rákféle és puhatestű származó |

1903 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, pehely, szem, gyöngy vagy hasonló formában | Előállítás során az összes felhasznált anyag származó |

1904 | Gabonából pirítással vagy puffasztással előállított élelmiszer (például kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában, vagy más megmunkált szem formában (a liszt, a dara és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve | |

Kakaó nélkül | Előállítás során a felhasznált összes anyag származó |

Kakaóval | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 1904 vámtarifaszámhoz tartozó, más anyagokat is, kivéve a 1701 vámtarifaszámú cukrot, feltéve, hogy a 18. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

1905 | Kenyér, cukrászsütemények, kalács, biscuit és más pékáruk, kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek | Előállítás a 11. árucsoporthoz tartozókon kívül bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dió és egyéb ehető növényrészek ecettel, illetve ecetsavval elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs, dióféle, illetve zöldség származó |

2002 | Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált paradicsom származó |

2003 | Gomba és szarvasgomba ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gomba és szarvasgomba származó |

2004 és 2005 | Egyéb zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva vagy nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alatti termékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált zöldség származó |

2006 | Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) | Az előállítás során a zöldségek, gyümölcsök, diófélék, más növényrészek és a 17. árucsoportbeli cukor származó |

2007 | Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs-, vagy dió-(mogyoró-)püré és gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)krém főzéssel cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is. | Az előállítás során a gyümölcsök, diófélék és a 17. árucsoportbeli cukor származó |

2008 | Másutt nem említett, más módon elkészített, vagy tartósított gyümölcs, dió (mogyoró) és egyéb ehető növényrész, cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is | |

Gyümölcs és dió párolástól vagy vízben való forralástól eltérő módon főzve cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs, illetve dió származó |

Egyéb | Előállítás során az összes felhasznált 8. és 9. árucsoportbeli gyümölcs, dió, magok és egyéb anyagok, továbbá a 17. vagy 22. árucsoportbeli cukor, ital, alkoholtartalmú folyadékok és ecet származóak |

2009 | Nem erjesztett, hozzáadott alkoholt nem tartalmazó gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot) és zöldséglé, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás során az összes felhasznált 7. és 8. árucsoportbeli gyümölcs, dió és zöldség, továbbá a 17. árucsoportbeli cukor származóak |

ex 2101 | Pörkölt cikória és annak kivonata, esszenciája és koncentrátuma | Előállítás során az összes felhasznált cikória származó |

ex 2103 | Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; fűszerkeverék és ételízesítő keverék | Előállítás során az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felhasználható mustárliszt, vagy dara, illetve elkészített mustár |

ex 2103 | Elkészített mustár | Előállítás mustárlisztből vagy darából |

2104 | Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény | |

Leves és erőleves, ezek előállítására szolgáló készítmény | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 2002–2005 vámtarifaszámú elkészített, illetve tartósított zöldségféléket |

Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény | Ahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó szabály érvényes, amelybe a terméket ömlesztve sorolnák |

ex 2105 | Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal | Előállítás során az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszámhoz tartozik, feltéve, hogy a felhasznált, 18. árucsoporthoz tartozó anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 2106 | Cukorszirupok ízesítve, színezve | Előállítás során az összes felhasznált anyag származó |

ex 2106 | Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag alapúak kivételével, italok előállításához | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a szőlőt, és annak származékait |

2201 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet, és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, illetve ízesítés nélkül, jég és hó | Előállítás során az összes felhasznált víz származó |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet, és szénsavas vizet is, amelyek cukrot, vagy egyéb édesítőanyagot, illetve ízesítőt tartalmaznak, továbbá egyéb alkoholmentes italok, kivéve a 2009 vámtarifaszámú zöldség- és gyümölcsleveket | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban a felhasznált gyümölcslevek származóak |

ex 2204 | Friss szőlőből készült bor, beleértve a szeszezett bort is; alkohollal kevert szőlőmust | Előállítás egyéb szőlőmustból |

ex 2205 ex 2207 ex 2208 és ex 2209 | Az alábbiak, amelyek szőlőt tartalmaznak: Friss szőlőből készült vermut és egyéb bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve,Etilalkohol és egyéb szeszfélék, denaturálva is; szeszfélék, likőrök és más alkoholtartalmú italok,Ecet | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagból, kivéve a szőlőt és abból készített anyagokat |

ex 2208 | Whisky, amelyek alkoholtartalma az 50 térfogatszázalékot nem haladja meg | Az előállítás során a felhasznált gabona alapú szeszfélék értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át |

ex 2303 | Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék kukoricából (a koncentrált áztatólevek kivételével), amelyeknél a szárazanyagra számított fehérjetartalom meghaladja a 40 tömegszázalékot | Előállítás során az összes felhasznált kukorica származó |

ex 2306 | Olajpogácsa és más szilárd maradékok az olívaolaj kivonása után, amelyek több mint 3 tömegszázalék olívaolajat tartalmaznak | Előállítás során az összes felhasznált olíva származó |

2309 | Állatok etetésére szolgáló készítmények | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle, cukor, vagy melasz, hús vagy tej származó |

2402 | Szivarok, vágott végű szivarok, cigarillók és cigaretták dohányból vagy dohánypótlókból | Előállítás során a felhasznált 2401 vámtarifaszámú nyers dohány, illetve dohányhulladék legalább 70 % tömegszázaléka származó |

ex 2403 | Fogyasztási dohány (elszívásra) | Előállítás során a felhasznált 2401 vámtarifaszámú nyers dohány, illetve dohányhulladék legalább 70 % tömegszázaléka származó |

ez 2504 | Természetes kristályos grafit dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve | Széntartalom dúsítása, nyers, kristályos grafit tisztítása és őrlése |

ex 2515 | Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, vagy négyszögletű tábla formában (beleértve a négyzet alakot), vastagsága nem haladja meg a 25 cm-t | A 25 cm vastagságot meghaladó tömbök vágása fűrésszel vagy másképp (akkor is, ha azok már fűrészeltek) |

ex 2516 | Gránit porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkövek, fűrészeléssel vagy más módon egyszerűen vágva, vagy négyszögletű lapokba (beleértve a négyzet alakot) szabva, vastagságuk nem haladja meg a 25 cm-t | A 25 cm vastagságot meghaladó tömbök vágása fűrésszel, vagy másképp (akkor is, ha azok már fűrészeltek) |

ex 2518 | Kalcinált dolomit | A nem kalcinált dolomit kalcinálása |

ex 2519 | Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit) hermetikusan zárt konténerekben, továbbá magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, olvasztott, vagy kiégetett (szinterezett) magnézia | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználható a természetes magnézium-karbonát (magnezit) |

ex 2520 | Fogcement kifejezetten fogászati célokra | Az előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2524 | Természetes azbesztszálak | Előállítás azbesztkoncentrátumból |

ex 2525 | Csillámpor | Csillám, vagy csillámhulladék őrlése |

ex 2530 | Földfesték kalcinálva vagy porrá törve | Földfestékek kalcinálása vagy őrlése |

ex 2707 | Olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészekét, amelyek kőszénkátrány magas hőfokon történő desztillációja során előállított ásványi olajokhoz hasonlítanak, ahol a kőszénkátrány több mint 65 térfogatszázalékát 250 °C-ig desztillálták (többek között a petróleumbenzin és benzol keverékek), energiatermelési vagy fűtési célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Egyéb eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2709 | Bitumenes ásványokból nyert nyersolaj | Bitumenes anyagok destruktív lepárlása |

2710– 2712 | Bitumenes ásványokból nyert olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmények, amelyek legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaznak, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze Földgáz és gáz halmazállapotú szénhidrogének Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffin-gács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, egyéb ásványi viasz és szintézissel, vagy más eljárással nyert hasonló termékek, színezve is | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Egyéb eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

2713– 2715 | Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj, vagy más bitumenes ásványból nyert olaj egyéb maradéka Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes pala, vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt, vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Egyéb eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 28. árucsoport | Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből és izotópokból; az ex 2811 és ex 2833 vámtarifaszámok kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2811 | Kén-trioxid | Előállítás kén-dioxidból |

ex 2833 | Alumíniumszulfát | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 29. árucsoport | Szerves vegyi anyagok; kivéve az ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszámokat, amelyekre az alábbi szabályok érvényesek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2901 | Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Egyéb eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2902 | Ciklánok és ciklének (azulénok kivételével), benzol, toluol, xilol energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Egyéb eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2905 | E vámtarifaszámhoz tartozó alkoholok, továbbá etanol, illetve glicerin fém alkoholátjai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 2905 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók ugyanehhez a vámtarifaszámhoz tartozó fém alkoholátok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak, azok anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro-, vagy nitrozoszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2915 és 2916 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2932 | Belső éterek és azok halogén-, szulfo-, nitro-, vagy nitrozo származékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Ciklikus acetálok és belső félacetálok, továbbá azok halogén, szulfo-, nitro, vagy nitroszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

2933 | Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2932 és 2933 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

2934 | Nukleinsavak és azok sói; egyéb heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 30. árucsoport | Gyógyszeripari termékek, kivéve a 3002, 3003, 3004, 3005 és ex 3006 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3002 | Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési, vagy diagnosztikai felhasználásra előkészítve; ellenszérumok, és egyéb vérfrakciók, illetve módosult immunológiai termékek függetlenül attól, hogy azokat biotechnológiai eljárással nyerték, vagy sem; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (élesztőket kivéve) és hasonló termékek: | |

Termékek, amelyek kettő vagy több összetevőt tartalmaznak terápiás, vagy megelőzési célokra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más: | |

Emberi vér | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Állati vér terápiás, vagy megelőzési célokra előkészítve | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Vérfrakciók az ellenszérumok, hemoglobin és a szérum globulin kivételével | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Hemoglobin, hemoglobulin és szerum globulin | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3003 és 3004 | Gyógyszerek (kivéve a 3002, 3005 és 3006 vámtarifaszámú árucikkeket) | Előállítás hatóanyagoktól eltérő anyagokból. Azonban felhasználhatók a 3003 vagy 3004 vámtarifaszámú termékek, feltéve, hogy értékük összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3005 | Vatta, géz, kötszerek és hasonló cikkek (például kötszerek, ragtapaszok, mustártapaszok) impregnálva, vagy gyógyszerrel bevonva, vagy gyógykezelési, sebészeti, fogászati vagy állatgyógyászati célokra, a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a gyógyszerészeti anyagokat. Azonban a felhasznált 3005 vámtarifaszámú termékek értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3006 | Hormonokon vagy spermicideken alapuló kémiai fogamzásgátló készítmények; csontpótló cementek | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagokból, kivéve a hatóanyagokat |

ex 31. árucsoport | Trágyázószerek, kivéve az ex 3105 vámtarifaszámot, az erre vonatkozó szabály alább van megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3105 | A nitrogén, foszfor, kálium közül kettő vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó árucikkek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban: Nátrium-nitrátKalcium-cianamidKálium-szulfátMagnézium kálium szulfát | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók az ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-átaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 32. árucsoport | Cserző és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek és lakkok; gittek és masztix; tinták; kivéve az ex 3201 és 3205 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3201 | Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik | Előállítás növényi eredetű cserző kivonatokból |

3205 | Színes lakkfesték; az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontjában meghatározott színes lakkfesték alapú készítmények | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 3203, 3204 és 3205 vámtarifaszámokat. Azonban a 3205 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 33. árucsoport | Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények; kivéve az ex 3301, ex 3302 és ex 3306 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is); rezinoidok; illóolaj koncentrátumok szilárd és vízmentes zsírban, szilárd olajokban, viaszban, vagy más hasonló anyagban, amelyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldatai | Előállítás bármely olyan vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, amely e vámtarifaszám másik "csoportjához" tartozó anyagokat tartalmaz. Azonban felhasználható anyagok azonos csoportja, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3302 | Alkoholtartalmú készítmények, amelyek egy italfajtára jellemző összes ízesítőanyagot tartalmaznak | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a szőlőt és annak származékait |

ex 3306 | A fogközök tisztítására használt fonal (fogselyem) | Előállítás: nem kártolt, fésült, vagy másképpen fonásra elő nem készített természetes szálakvegyi anyagok vagy textilpép vagyanyagok papírgyártáshoz |

ex 34. árucsoport | Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, előkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertyák és hasonló árucikkek, mintázópaszta, "fogászati viaszok" és gipsz alapú fogászati készítmények; kivéve a 3403 és 3404 vámtarifaszámokat, ezek helyzete az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3403 | Kenőanyagok legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból kivont olajtartalommal, vagy olajféléket tartalmazó kenőanyagok | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 3404 | Műviaszok és elkészített viaszok amelyek alapja paraffin, nyersolaj viasz, bitumenes ásványokból nyert viasz, nyers paraffin, vagy izzasztott préselt paraffinviasz | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 35. árucsoport | Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek, kivéve a 3505 és ex 3507 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítők (például előkocsonyásított vagy észterezett keményítők); keményítő-, dextrin-, vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek | |

Éterezett és észterezett keményítők | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 3505 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 1108 vámtarifaszámhoz tartozókat |

ex 3507 | Másutt nem említett elkészített enzimek | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

36. árucsoport | Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 37. árucsoport | Fényképészeti és mozgófényképészeti cikkek, kivéve a 3701, 3702 és 3704 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3701 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemezek és síkfilm bármilyen anyagból, kivéve a papírt, kartont és textilt; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is | Előállítás során az összes felhasznált anyag a termékétől és a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

3702 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból, kivéve a papírt, kartont és textilt; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

3704 | Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemezek és film, papír | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3701–3704 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

ex 38. árucsoport | A vegyipar különböző termékei; kivéve az ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808–3814, 3818–3820, 3822, ex 3823 és 3824 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3801 | Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemi-kolloid grafit; szénmassza elektródokhoz | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Grafitpaszta, ahol a keverék súlyra több mint 30 %-ban grafit és ásványi olajak elegye | Az előállítás során a felhasznált összes 3403 vámtarifaszámú anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3803 | Finomított tallolaj | A nyers tallolaj finomítása |

ex 3805 | Tisztított szulfát-terpentin szeszfélék | Tisztítás a nyers szulfát-terpentin szeszfélék desztillációjával, vagy finomításával |

ex 3806 | Észter gyanta | Előállítás gyantasavakból |

ex 3807 | Fakátrány | A fakátrány desztillációja |

ex 3811 | Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalmú kenőolaj-adalékok | Az előállítás során a felhasznált összes 3811 vámtarifaszámú anyag értéke nem haladhatja meg a termék árának 50 %-át |

3808– 3814 3818– 3820 3822 és 3824 | A vegyipar különböző termékei | |

A 3824 vámtarifaszámból az alábbiak:Elkészített kötőanyagok öntödei formákhoz, illetve maghoz, amelyek természetes rezinoidon alapulnakNafténsavak, azok vízben oldhatatlan sói és észterei2905 vámtarifaszámútól eltérő szorbitKőolajszulfonátok, az alkálifémek, az ammónium, illetve az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és azok sóiIoncserélőkGetterek vákuumcsövekhezAlkáli vas-oxid gáztisztításhozSzéngáz tisztítása során nyert ammóniás gázvizek és fáradt oxidKénes savak, azok vízben oldhatatlan sói és észtereiKozmaolaj és Dippel (csontkátrány)-olajKülönböző anionokkal rendelkező sók keverékeiZselatin alapú másolópaszták, függetlenül attól, hogy papír, vagy szövet hátlappal vannak ellátva, vagy sem | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 3823 | Ipari zsíralkoholok | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 3823 vámtarifaszámú zsíralkoholokat |

ex 3901– 3915 | Műanyagok alapanyag formában, műanyaghulladék és -forgács | |

Addíciós polimerizációs termékek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáa felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3916– 3921 | Műanyag félkész termékek | |

Hengerelt termékek felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva, illetve négyszögtől különböző alakra vágva; más termékek felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Más: | |

Addíciós polimerizációs termékek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáa felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3922– 3926 | Műanyag cikkek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4001 | Laminált lapok kreppgumiból cipőkhöz | Természetes gumiból készült lapok laminálása |

4005 | Vulkanizálatlan gumikeverék, alapanyag formában, vagy lap, lemez, illetve szalag alakban | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

4012 | Újrafutózott, vagy használt gumi légabroncs; tömör, vagy kis nyomású gumiabroncsok, cserélhető gumiabroncs- futófelületek és gumiabroncs-tömlővédő szalag | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 4011, vagy 4012 vámtarifaszámhoz tartozókat |

ex 4017 | Keménygumiból készült cikkek | Előállítás keménygumiból |

ex 4102 | Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül | Juh, vagy bárány nyers, gyapjas bőréről a gyapjú eltávolítása |

4104– 4107 | A 4108 és 4109 vámtarifaszám alá nem tartozó bőrök szőr vagy gyapjú nélkül | Előcserzett bőr újracserzése, vagy Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. |

4109 | Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr | Előállítás 4104–4107 vámtarifaszámú bőrből, feltéve, hogy annak értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4302 | Cserzett, vagy kikészített szőrme összeállítva is, lapoktól, keresztektől és hasonló formáktól eltérő | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített szőrmeáruból |

4303 | Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített 4302 vámtarifaszámú szőrmeáruból |

ex 4403 | Fa, négy oldalán durván faragva | Előállítás nyers fából, függetlenül attól, hogy le van kérgezve, illetve durván le van faragva, vagy sem |

ex 4407 | Hosszában fűrészelt, vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva, vagy illesztéssel összeállítva is | Gyalulás, csiszolás, vagy illesztés |

ex 4408 | Furnérlemezek és rétegelt lemezek készítésére szolgáló furnérlap és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva vagy illesztéssel | Összeillesztés, gyalulás, csiszolás vagy végillesztés |

ex 4409 | Fa (beleértve az össze nem állított szalagokat és szegélyeket parkettához), bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva, vagy végillesztéssel összeállítva is | Csiszolás vagy végillesztés |

Peremek és szegélyek | Peremezés vagy szegélyezés |

ex 4410– ex 4413 | Peremek és szegélyek, beleértve a padló szegélyléceket és más szegélyezett lapokat | Peremezés vagy szegélyezés |

ex 4415 | Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyagok, | Előállítás méretre nem szabott táblákból |

ex 4416 | Fából készült hordók, kádak, dézsák és fából készült más kádipari termékek és azok elemei | Előállítás hasított lécekből, amelyek két fő lapja a fűrészelésen kívül nincs megmunkálva |

ex 4418 | Ács- és épületasztalos-ipari termékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban fából készült, illeszthető panelek, zsindely és pala felhasználhatók |

Peremek és szegélyek | Peremezés és szegélyezés |

ex 4421 | Illesztő egységek; fából készült csapok és faszegek cipőkészítéshez | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó fából, kivéve a 4409 vámtarifaszámú csiszolt fát |

4503 | Természetes parafából készült cikkek | Előállítás 4501 vámtarifaszámú parafából |

ex 4811 | Vonalas, kockás vagy margós papír és karton | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4816 | Karbonpapír, önmásoló papír és másoló, vagy átíró más papírok (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemez papírdobozba kiszerelve is | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4817 | Borítékok, képeslapok, levelezőlapok és postai levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból, vagy kartonból készült dobozok, tasakok, tárcák | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4818 | Toalettpapír | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

ex 4819 | Dobozok, ládák, tokok, zsákok és más csomagolóeszközök papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4820 | Írótömbök | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4823 | Más papír, karton, cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4909 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlapok; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is | Előállítás a 4909 és 4911 vámtarifaszámok alá nem tartozó anyagokból |

4910 | Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is: | |

Öröknaptárak, naptárak olyan cserélhető blokkal, amely nem papír vagy karton alapú | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Más | Előállítás a 4909 vagy 4911 vámtarifaszámok alá nem tartozó anyagokból |

5501– 5507 | Vágott műszálak | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből |

ex 50. árucsoport 55. árucsoport | Fonal, monofil és cérna: | |

Selyemfonal | Előállítás selyemgubóból vagy selyemhulladékból, nem kártolt, nem fésült, vagy más módon fonáshoz elő nem készített más természetes szálakból |

Más | Előállítás: kártolatlan, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagból |

Szövöttáruk: | |

Gumifonallal készült | Előállítás egyágú fonalból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz elő nem készített vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírból,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

ex 56. árucsoport | Vatta, nemez és nem szőtt szövet; különleges fonalak; zsineg, sodrott kötéláru, kötelek, és ezekből készült áruk, kivéve az 5602, 5604, 5605 és 5606 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás: kókuszfonalbóltermészetes szálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5602 | Nemez, impregnált, bevont vagy rétegelt is: | |

Tűnemez | Előállítás: természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépbőlAzonban felhasználható: 5402 vámtarifaszámú polipropilén rost,5503, vagy 5506 vámtarifaszámú polipropilén szálak, vagy5501 vámtarifaszámú polipropilén fonókábelamelynek mérőszáma mindenfajta egyszerű rost vagy fonal esetében kevesebb, mint 9 decitex, amennyiben az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: természetes szálakbólkazeinből készített vágott műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből |

5604 | Textilanyaggal bevont gumifonal és zsinór; textilszál és -szalag és más hasonló termékek az 5404, vagy 5405 vámtarifaszámokból, gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva vagy ezekbe az anyagokba bemártva | |

Textilanyaggal bevont gumifonal és zsineg | Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból vagy zsinegből |

Más | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonásra elő nem készített természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5605 | Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal, vagy fémporral egyesítettek: | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonásra elő nem készített vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5606 | Paszományozott fonal, az 5404 vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőr fonal kivételével); zsenília fonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat); bordázott fonal | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

57. árucsoport | Szőnyegek és más textil padlóborítók | |

Tűnemezből | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből.Azonban felhasználható: 5402 vámtarifaszámú polipropilén rost5503 vagy 5506 vámtarifaszámú polipropilén szálak, vagy5501 vámtarifaszámú polipropilén fonókábel,amelynek mérőszáma mindenfajta egyszerű rost, vagy fonal esetében kevesebb, mint 9 decitex, amennyiben az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más nemezből | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,szintetikus, vagy mesterséges rostból készült fonalból,természetes szálakból, vagynem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból |

ex 58. árucsoport | Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve az 5805 és 5810 vámtarifaszámokat; az 5810 vámtarifaszámra vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | |

Gumifonallal kombináltak | Előállítás egyágú fonalból |

Más | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

5810 | Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban | Előállítás fonalból |

5901 | Szövetek mézgával vagy keményítő tartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon és hasonló merevített textilszövetek kalapkészítéshez | Előállítás fonalból |

5902 | Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nylon vagy más poliamid-, poliészter-, illetve viszkóz műselyem szálból: | |

Amelyekben a textil anyagok tömege nem haladja meg a 90 %-ot | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből |

5903 | Műanyaggal impregnált, bevont, beborított, vagy rétegelt szövet az 5902 vámtarifaszámhoz nem tartozó szövetek | Előállítás fonalból |

5904 | Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is: | Előállítás fonalból |

5905 | Textil falborítók: | |

Műanyaggal, gumival vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

5906 | Gumizott szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó kivételével: | |

Kötött vagy hurkolt szövetek | Előállítás: természetes szálakbólnem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más szintetikus műselyemszálból készült szövetek, amelyek több mint 90 tömegszázalék textil anyagot tartalmaznak | Előállítás vegyi anyagokból |

Más | Előállítás fonalból |

5907 | Más módon impregnált, bevont, vagy beborított szövetek; festett szövet színházi vagy stúdiódíszletek vagy hasonlók számára | Előállítás fonalból |

5908 | Textilalapanyagból szőtt, font vagy kötött bél lámpákhoz, tűzhelyhez, öngyújtókhoz, gyertyához és hasonló cikkekhez; fehérizzású gázharisnya, és annak előállítására csőszerűen kötött gázharisnya szövet, impregnálva is | Előállítás egyágú fonalból |

5909– 5911 | Ipari felhasználásra alkalmas textilipari termékek: | |

Polírozó korongok és gyűrűk, amelyek nem az 5911 vámtarifaszámú nemezből készültek | Előállítás fonalból, hulladék szövetből vagy a 6310 vámtarifaszámú rongyokból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből |

60. árucsoport | Kötött vagy hurkolt kelmék | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből |

61. árucsoport | Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek; kellékek és tartozékok: | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből |

ex 62. árucsoport | Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött, illetve hurkolt áruk kivételével, kivéve a 6213, 6214 és ex 6217 vámtarifaszámokat; az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás fonalból |

6213 és 6214 | Zsebkendők, kendők, sálak, mantilla, fejkendők, fátylak és hasonló ruházati cikkek: | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

ex 6217 | – Gallérok és felhajtók bélése kiszabva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6301– 6304 | Takarók, útitakarók, ágynemű stb.; függönyök stb.; más berendezési cikkek: – Szövetből, nem szőtt textíliából | Előállítás: természetes szálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más: | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

6305 | Áruk csomagolásához használt zsákok, zacskók | Előállítás: természetes szálakbólnem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

6306 | Vízhatlan ponyvák, vitorlák csónakhoz, szörfhöz vagy kis hajókhoz, ponyvatetők, vászonernyők, sátrak és kempingcikkek: | |

Nem szőtt szövetből | Előállítás: természetes szálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

6307 | Más készáru, beleértve a szabásmintát is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6308 | Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben | A készlet minden darabjának ki kell elégítenie mindazokat a szabályokat, amelyek akkor vonatkoznának rá, ha nem volna a készletben. Azonban a készlet részét képezhetik nem származó cikkek, feltéve, hogy azok összértéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

6401– 6405 | Lábbelik | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a lábbelik 6406 vámtarifaszámú, nem fémből készült részeit |

6503 | Kalapok és más fejfedők nemezből, a 6501 vámtarifaszámú kalaptestekből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve, díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból |

6505 | Kalap és más fejfedő kötött vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből, vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajhálók bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból |

6601 | Ernyők és napernyők (beleértve a boternyőket, kerti ernyőket és más hasonló napernyőt is) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 6803 | Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült cikkek | Előállítás megmunkált palából |

ex 6804 és 6805 | Szilícium-karbid alapú mesterséges csiszolóanyagokból készített cikkek | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagokból, kivéve a 6804 vagy 6805 vámtarifaszámú anyagokat, és a 2849 vámtarifaszámú szilícium-karbidot |

ex 6812 | Azbesztrostból készült áru, azbeszt alapú vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék; e keverékekből készült áruk | Előállítás legyártott azbeszt szálakból, illetve azbeszt alapú, vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből |

ex 6814 | Csillámból készült cikkek, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír, karton, illetve más anyagú alátéten is | Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot) |

7006 | 7003, 7004, vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképpen megmunkálva, de nem keretben, vagy más anyaggal nem összeszerelve | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7007 | Biztonsági üveg, szilárdított (edzett), vagy többrétegű üveg | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7008 | Többrétegű szigetelő üveg | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7009 | Üvegtükrök, beleértve a visszapillantó tükröket is, keretezve is | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7010 | Üvegballon, üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiolák, ampullák, és más hasonló üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőző üvegek; üvegből készült dugók, fedők és más lezárók üvegből | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Az üvegáruk csiszolása, feltéve, hogy az érték nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7013 | Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célokra szolgáló üvegáru, (a 7010 vagy 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Az üvegáruk csiszolása, feltéve, hogy a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, |

ex 7019 | Üvegrost és ebből készült áruk a fonal kivételével | Előállítás: színezetlen fátyolszalagból, előfonatból, fonalból, vagy fonalkötegből, vagyüveggyapotból |

ex 7101 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyök osztályozva, és szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7102 ex 7103 és ex 7104 | Megmunkált drágakövek és féldrágakövek (természetes, szintetikus vagy rekonstruált kövek) | Előállítás megmunkálatlan drágakövekből és féldrágakövekből |

ex 7106 ex 7108 és ex 7110 | Nemesfémek megmunkálatlanul, félgyártmány, vagy por alakban | Előállítás megmunkálatlan nemesfémekből |

ex 7107 ex 7109 és ex 7111 | Nemesfémmel bevont fémek, félgyártmány | Előállítás megmunkálatlan, nemesfémmel bevont fémekből |

7116 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyökből, drágakövekből és féldrágakövekből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált kövek) készült áruk | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7117 | Ékszerutánzat | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Előállítás nem plattírozott, illetve nemesfémmel be nem vont közönséges fémekből, feltéve, hogy a felhasznált összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7207 | Félkész termékek vasból vagy nem ötvözött acélból | Előállítás 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszámú anyagokból |

7208– 7216 | Síkhengerelt termékek, rudak, pálcák, szögvasak, idomvasak és szelvények vasból és nem ötvözött acélból | Előállítás ingotból, vagy a 7206 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formából |

7217 | Ötvözetlen acél és vas huzalok | Előállítás 7207 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7218 7219– 7222 | Félkész termékek, síkhengerelt termékek, rudak, pálcák, szögvasak, idomvasak és szelvények rozsdamentes acélból | Előállítás ingotból vagy a 7218 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7223 | Rozsdamentes acélhuzalok | Előállítás 7218 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7224 7225– 7227 | Más acélötvözetekből készült félkész termékek, hengerelt termékek, rudak, pálcák szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | Előállítás ingotból vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7228 | Más rudak, pálcák más acélötvözetből; szögvasak, idomvasak és szelvények más acélötvözetből; üreges fúrórúdvasak és pálcák ötvözött vagy nem ötvözött acélból | Előállítás öntecsből vagy a 7206, 7218, illetve a 7224 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7229 | Huzalok más acélötvözetből | Előállítás 7224 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7301 | Vas szádpalló | Előállítás 7206 vámtarifaszámú anyagokból |

7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból, acélból, úgymint: sínek, terelősínek, vagy fogazott sín, váltósínek, sínkeresztezés, váltóállító rudak, vagy más keresztezési darabok, sínaljzat, csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemezek, sínkapcsok, nyomtávlemezek, kengyelek és más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag | Előállítás 7206 vámtarifaszámú anyagokból |

7304 7305 és 7306 | Vasból (nem öntöttvasból) vagy acélból készült csövek, vezetékek és más üreges profilok | Előállítás 7206, 7207, 7218, vagy 7224 vámtarifaszámú anyagokból |

7308 | Szerkezetek (kivéve a 9406 vámtarifaszámú előre gyártott épületeket) és szerkezetek részei (például hidak és hídszakaszok, zsilipkapuk, tornyok, rácsszerkezetű oszlopok, tetők, tetőszerkezetek, ajtók, ablakok, azok kerete, ajtóküszöbök, zsaluzatok, korlátok, pillérek és oszlopok) vasból, vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemezek, rudak szögvasak, idomvasak és szelvények, csövek és hasonló termékek vasból, illetve acélból | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használhatók fel a 7301 vámtarifaszámhoz tartozó hegesztett szögvasak, idomvasak és szelvények |

ex 7322 | Nem elektromos radiátorok központi fűtéshez, azok részei vasból vagy acélból | Az előállítás során a 7322 vámtarifaszám alatti összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 74. árucsoport | Réz, illetve abból készült áruk, kivéve a 7401–7405 vámtarifaszámokat; az ex 7403 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7403 | Megmunkálatlan réz ötvözetek | Előállítás finomított rézből, amely megmunkálatlan, vagy hulladék, illetve selejt |

ex 75. árucsoport | Nikkel, illetve abból készült áruk, kivéve a 7501–7503 vámtarifaszámokat | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 76. árucsoport | Alumínium, illetve abból készült áruk, kivéve a 7601, 7602 és ex 7616 vámtarifaszámokat; az ex 7616 vámtarifaszámra vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7616 | Alumíniumhuzalból, illetve hasított lemezhálóból készült áruk, sodronyfonattól, fémhálótól, rostélytól, hálótól, kerítéshálótól, merevítő szövedéktől, vagy hasonló anyagoktól (beleértve a futószalagot) eltérő alumínium áruk | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók alumínium huzalból, illetve rácslemezből készült sodronyfonat, fémháló, rostély, háló, kerítésháló, merevítő szövedék, vagy hasonló anyagok (beleértve a futószalagot), továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 78. árucsoport | Ólom és abból készült áruk, kivéve a 7801 és 7802 vámtarifaszámokat; a 7801 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7801 | Megmunkálatlan ólom: | |

Finomított ólom | Előállítás kohóólomból |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 79. árucsoport | Cink és abból készült áruk, kivéve a 7901 és 7902 vámtarifaszámokat; a 7901 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7901 | Megmunkálatlan cink | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 80. árucsoport | Ón és abból készült áruk, kivéve a 8001, 8002 és 8007 vámtarifaszámokat; a 8001 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

8001 | Megmunkálatlan ón | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 81. árucsoport | Más nem nemesfém megmunkáltan; azokból készült áruk | Előállítás során az összes, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartozó felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

8206 | A 8202–8205 vámtarifaszámok közül több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 8202–8205 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felvehetők a készletbe a 8202–8205 vámtarifaszámokhoz tartozó termékek, feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

8207 | Cserélhető szerszámok kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgépekhez (például sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó, vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fémek húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8208 | Kések és pengék gépekhez vagy mechanikus készülékekhez | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8211 | Kések sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkéseket), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a nem nemesfémből készült nyelek |

8214 | Másutt nem említett késműves áruk (például hajnyíró gépek, mészárosbárdok, vagy konyhai bárdok, aprító- és darabolókések, papírvágó kések); manikűr- és pedikűr készletek és felszerelések (beleértve a körömreszelőt) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók nem nemesfémből készült nyelek |

8215 | Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, kockacukor fogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók nem nemesfémből készült nyelek |

ex 8306 | Nem nemesfémből készült szobrok vagy más díszítések | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a 8306 vámtarifaszámú anyagok, feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 84. árucsoport | Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; kivéve az alábbi vámtarifaszámokat, illetve a vámtarifaszámok részeit, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8403, ex 8404, 8406–8409, 8412, 8415, 8418, 8425–8430, ex 8431, 8444–8447, ex 8448, 8452, 8456–8466, 8469–8472, 8480, ex 8483, 8484 és 8485 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8403 és ex 8404 | A 8402 vámtarifaszámtól eltérő központi fűtés gőzkazánok és segédberendezések azokhoz | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 8403, illetve 8404 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felhasználhatók a 8403, illetve 8404 vámtarifaszámú anyagok, feltéve, hogy azok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8406 | Gőzturbinák (víz- vagy más gőzüzemű) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús, vagy forgódugattyús motorok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8408 | Kompresszió gyújtású, belső égésű dugattyús motorok (dízel vagy féldízel motorok) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8409 | Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vámtarifaszámok alá tartozó motorok alkatrésze | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8412 | Más motorok és erőgépek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8415 | Légkondicionáló berendezések motormeghajtású ventillátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályzó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyúk a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8425– 8428 | Emelő-, szállító-, be-, illetve kirakodó gépek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8429 | Önjáró bulldózerek, homokgyaluk, földgyaluk, talajegyengetők, földnyesők, lapátos kotrók, exkavátorok, kanalas rakodók, döngölőgépek és úthengerek | |

Úthengerek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8430 | Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverők, cölöpkiemelők; hóekék és hókotrók | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 8431 | Úthengerek alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8444– 8447 | E vámtarifaszámok alatti gépek textilipari használatra | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8448 | A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó textilipari gép segédgépei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8452 | Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány vagy speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptűk: | |

Varrógépek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes, a fejrész (motor nélkül) összeállításánál felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét,továbbáahol a szálfeszességi, horgolási és cikk-cakk mechanizmusok származóak |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8456– 8466 | 8456–8466 vámtarifaszámú szerszámgépek, gépek, azok alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8469– 8470, 8471, 8472 | Irodai gépek (például írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, tűzőgépek) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8480 | Öntödei formázószekrények; öntőformafedő; lapok, öntőminták; öntőformák (a bugaöntő forma kivételével), fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 8483 | Görgőbetétes csavarszerkezetek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8484 | Kettő vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8485 | Berendezések olyan, ebben az Árucsoportban máshol fel nem sorolt alkatrészei, amelyek nem tartalmaznak elektromos csatlakozót, szigetelést, tekercseket, érintkezőket, vagy más elektromos eszközt | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 85. árucsoport | Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevők és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve az alábbi vámtarifaszámok, illetve a vámtarifaszámok adott részei alatt felsoroltakat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519–8529, 8535–8537, 8542, 8544– ex 8548 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8501 | Elektromotor és elektromos generátorok (az áramfejlesztő aggregát kivételével) | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8503 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8502 | Elektromos áramfejlesztő egység és forgó áramátalakítók | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8501 vagy 8503 rovatokhoz sorolt anyagok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 8504 | Áramellátó egység automatikus adatfeldolgozó gépekhez | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8517 | Videotelefonok | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszórók, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítők; elektromos hangerősítő egységek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált – anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8519 | Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8520 | Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8521 | Videó felvevő és lejátszó készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8522 | Kizárólag vagy elsősorban a 8519–8521 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8523 | Hang, vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyagok, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8524 | Lemezek, szalagok és más anyagok, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemezek készítésére szolgáló matricát és a mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével: | |

Hanglemezek készítésénél használt matricák és mesterlemezek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8523 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8525 | Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel egybeépítve is; televíziós kamera, állóképes videokamerák és más videokamera felvevők | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8529 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8526 | Radarkészülék, rádió-navigációs segédkészülék és rádiós -távirányító készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8529 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8527 | Rádiótelefon, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel vagy órával közös házban is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8529 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8528 | Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket is magába foglaló; videómonitorok és videó vetítőkészülék | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8529 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei | |

Videó felvevő vagy lejátszó készülékekkel kizárólagosan, vagy elsősorban használt alkatrészek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8535 és 8536 | Elektromos áramkörök összekapcsolására, illetve védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8538 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8537 | Kapcsolótábla, -panel, -tartó, -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vámarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8538 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8542 | Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül a felhasznált, 8541 vagy 8542 vámtarifaszámokhoz sorolt anyagok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8544 | Szigetelt (zománcozott vagy anódosan oxidált is) huzalok, kábelek (beleértve a koaxiális kábelt) és más szigetelt elektromos vezetékek, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva, vagy csatlakozóval felszerelve is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8545 | Szénelektródák, szénkefék, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célokra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8546 | Elektromos szigetelők bármilyen anyagból | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8547 | Szigetelőszerelvény elektromos gépekhez, készülékekhez és berendezésekhez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (például: belsőmenetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vámtarifaszám alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8548 | Gépek és készülékek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Kimerült primer cella és kimerült primer elemek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8601– 8607 | Vasúti, vagy villamos mozdonyok, sínhez kötött járművek és azok alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8608 | Vasúti, vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikust is) ellenőrző, jelző-, biztonsági berendezés vasúti, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötők és repülőterek számára; mindezek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8609 | Konténerek (beleértve a folyadékok szállítására készített konténereket) egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 87. árucsoport | Járművek és alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz, illetve a vámtarifaszámok részéhez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8709–8711, ex 8712, 8715 és 8716 | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8709 | Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel felszerelve, gyárban, áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontatók; az idetartozó járművek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8710 | Harckocsik és más páncélozott harci járművek, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen járművek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8711 | Motorkerékpárok (beleértve a robogókat is) és segédmotoros kerékpárok, oldalkocsival is; oldalkocsik | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 8712 | Golyóscsapágy nélküli kerékpárok | Előállítás a 8714 vámtarifaszámhoz nem sorolt anyagokból |

8715 | Gyerekkocsik és azok alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8716 | Pótkocsik és félpótkocsik; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8803 | A 8801 vagy 8802 vámtarifaszámú áruk alkatrészei | Előállítás, amelynek során a 8803 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8804 | Ejtőernyők (beleértve a kormányozható ejtőernyőket), forgó ejtőernyő; mindezek alkatrészei és tartozékai: | |

Forgó ejtőernyő | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 8804 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más | Előállítás, amelynek a 8804 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8805 | Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezetek; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze | Előállítás, amelynek a 8805 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

89. árucsoport | Hajók, csónakok és más úszószerkezetek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használhatók fel a 8906 vámtarifaszámú hajótestek |

ex 90. árucsoport | Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi, vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz, illetve a vámtarifaszámok részeihez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015–9017, ex 9018, 9024–9033 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9001 | Optikai szálak és optikai szálból készült kábel; a 8544 vámtarifaszám alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készített lencsék (beleértve a kontaktlencséket), prizmák, tükrök és más optikai elem nem szerelve, az optikailag megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9002 | Bármilyen anyagból készített lencsék, prizmák, tükrök és más optikai elemek, szerelve, amelyek a műszerek, vagy készülékek alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9004 | Szemüvegek, látásjavító, védő- vagy más célokat szolgáló áruk | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 9005 | Két és egy szemlencsés távcsövek, látcsövek, más optikai teleszkópok, illetve ezek foglalatai, a rádiócsillagászati műszer kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-átmelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 9006 | Fényképezőgépek (a mozgófényképészeti kamerák kivételével); fényképészeti villanófény-készülékek és nem elektronikus villanófény-készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-átahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9007 | Mozgókép-felvevő és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-átahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9011 | Összetett optikai mikroszkópok, beleértve a mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-átahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 9014 | Más navigációs eszközök és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9015 | Földmérő (fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai, vagy geofizikai műszerek és készülékek, az iránytű kivételével; távolságmérők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9016 | 50 mg-os, vagy annál nagyobb érzékenységű mérlegek súlyokkal is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9017 | Rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai számolóműszerek (például rajzológépek, pantográfok, szögmérők, rajzolókészletek, logarlécek, logartárcsák); ebbe az árucsoportba más vámtarifaszám alá nem sorolható kézi hosszúságmérő eszközök (például mérőrudak és -szalagok, mikrométerek, körzők) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 9018 | Fogorvosi székek, amelyek fogorvosi műszereket, illetve köpőcsészéket tartalmaznak beépítve | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 9018 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

9024 | Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasságvizsgáló gépek és készülékek vagy más mechanikai anyagvizsgáló gépek (például fémek, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9025 | Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszerek, hőmérők, pirométerek, barométerek, higrométerek, pszichrométerek, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9026 | Folyadékok és gázok áramlásának, szintjének, nyomásának, vagy más változó jellemzőinek mérésére, illetve ellenőrzésére szolgáló eszközök, műszerek és készülékek (például áramlásmérők, szintjelzők, manométerek, hőmennyiségmérők), a 9014, 9015, 9028, vagy 9032 vámtarifaszám alá tartozó műszerek és készülékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9027 | Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülékek és műszerek (például polariméterek, refraktométerek, spektrométerek, gáz- és füstanalizáló berendezések); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget és hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszközök és készülékek; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére, illetve ellenőrzésére szolgáló eszközök és készülékek (a megvilágítási-időmérő is); metszetkészítők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9028 | Gáz, folyadék, vagy elektromos áram fogyasztásának vagy előállításnak mérésére szolgáló készülékek, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszközök | |

Alkatrészek és tartozékok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9029 | Fordulatszámlálók, termékszámlálók, taxiórák, kilométerszámlálók, lépésszámlálók és hasonló készülékek; a 9104 vagy 9015 vámtarifaszám alá tartozó sebességmérők kivételével; stroboszkópok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9030 | Oszcilloszkópok, spektrumanalizátorok és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszerek és készülékek, a 9028 vámtarifaszám alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta- és gamma-, röntgen-, kozmikus-, vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszerek és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9031 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vámtarifaszám alá nem sorolható mérő-, illetve ellenőrző műszerek, készülékek és gépek; profilvetítők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9032 | Automata szabályozó vagy ellenőrző műszerek és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9033 | A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze vagy tartozéka | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 91. árucsoport | Órák és azok alkatrészei; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz vagy azok részeihez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 9105, 9109–9113 | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9105 | Más órák | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9109 | Óraszerkezetek, teljes és összeszerelt | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9110 | Komplett "kisóraszerkezetek" vagy óraszerkezetek nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészletek); nem teljes "kisóraszerkezetek" vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers "kisóraszerkezet" vagy óraszerkezetek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 9114 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9111 | Tok "kisóraszerkezetekhez" és ennek részei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9112 | Tok óraszerkezethez és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek része | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9113 | Szíjak, szalagok és karkötők karórákhoz, és ezek alkatrészei: | |

Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is, illetve nemesfémmel plattírozott fémből | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

92. árucsoport | Zenei eszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

93. árucsoport | Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9405 | Lámpák és világítófelszerelések, beleértve a fényszórókat, spotlámpákat is, és mindezek másutt nem említett alkatrészei; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9406 | Előre gyártott épületek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9503 | Más játékok; méretarányos modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működőek is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle) | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9506 | Elkészített golfütő fejek | Előállítás durván megmunkált darabokból |

ex 9601 és ex 9602 | Állati, növényi, vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyagból készült áruk | Előállítás ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó "megmunkált" faragásra alkalmas alapanyagból |

ex 9603 | Söprűk és ecsetek, (kivéve az ágsöprűket és hasonló árukat), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül; szobafestőpárnák, és hengerek, gumibetétes törlők, felmosó ruhák | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9605 | Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz, vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz | A készlet minden darabjának ki kell elégítenie mindazokat a szabályokat, amelyek akkor vonatkoznának rá, ha nem volna a készletben. Azonban a készlethez tartozhatnak nem származó áruk, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

9606 | Gombok, franciakapcsok, patentkapcsok, nyomógombok, gombtest és ezek részei; nyers gombok | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9608 | Golyóstollak; filc és más, szivacsvégű tollak és jelzők; töltőtollak, rajzolótollak és egyéb tollak; másoló töltőtollak; töltőceruzák és csúszóbetétes ceruzák; tollszárak, ceruzahosszabbítók és hasonlók; mindezek részei (a beleértve kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók tollhegyek és tollszemek, illetve más, ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9612 | Írógép-, vagy hasonló szalagok, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitava, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárnák, dobozzal is, átitatva vagy sem | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9614 | Pipák dohányzáshoz, pipafejek | Előállítás durván megmunkált darabokból |

"

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

"

17. MELLÉKLET

FORM "A" SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY

1. A FORM "A" származási bizonyítványt az e mellékletben megadott mintának megfelelően kell kiállítani. A bizonyítvány hátoldalán található megjegyzésekhez nem kötelező az angol vagy francia nyelv használata. A bizonyítvány kitöltése angol vagy francia nyelven történik. Amennyiben kézzel töltik ki, úgy azt tintával, nagybetűkkel kell elvégezni.

2. Minden egyes bizonyítvány mérete 210 × 297 mm; hosszban negatív irányba 5 mm, pozitív irányba 8 mm eltérés megengedett. A felhasznált papír legyen fehér, famentes papír, és legalább 25 g/m2 tömegű. Nyomtatott zöld, gilosmintás háttérrel kell ellátni, hogy szemmel látható legyen bármilyen mechanikus vagy vegyi úton történő hamisítás.

Amennyiben a bizonyítvány többpéldányos, úgy csak a felső, eredeti példány viseli a nyomtatott zöld, gilosmintás hátteret.

3. Minden egyes bizonyítvány nyomtatott, vagy másképpen feltüntetett sorszámmal van ellátva, amelynek alapján azonosítható.

4. A bizonyítványok, amelyek mintapéldányát e melléklet tartalmazza, 1996. január 1-jétől fogadhatók el; azonban 1997. december 31-ig bemutathatók az előző, 1992-es mintával összhangban kiállított bizonyítványok.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

VI. MELLÉKLET

"

18. MELLÉKLET

Számlanyilatkozat

A számlanyilatkozatot, amelynek szövege alább található, a lábjegyzetekkel összhangban kell kiállítani. Azonban a lábjegyzeteket nem szükséges feltüntetni.

Francia változat

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no… [1]déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle… [2] au sans des règles d'origin du Système des préfèrences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… [3] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… [4] preferential origin according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

(hely és keltezés) [5]

(Exportőr aláírása, illetve a nyilatkozatot aláíró személy neve olvashatóan) [6]

"

[1] Amennyiben a számlanyilatkozatot a 90a. cikkben említett elfogadott exportőr állítja ki, az adott elfogadott exportőr engedélyszámát kell ideírni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelben lévő szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet kell üresen hagyni.

[2] Megjelölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy részben a 96. cikk értelmében Ceuta vagy Melilla területéről származó termékekre vonatkozik, azt az exportőrnek világosan jelölnie kell a nyilatkozatot tartalmazó okmányon a "CM" utalás feltüntetésével.

[3] Amennyiben a számlanyilatkozatot a 90a. cikkben említett elfogadott exportőr állítja ki, az adott elfogadott exportőr engedélyszámát kell ideírni. Ha a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr állítja ki, a zárójelben lévő szavakat ki kell hagyni, vagy a helyet kell üresen hagyni.

[4] Megjelölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat teljes egészében vagy részben a 96. cikk értelmében Ceuta vagy Melilla területéről származó termékekre vonatkozik, azt az exportőrnek világosan jelölnie kell a nyilatkozatot tartalmazó okmányon a "CM" utalás feltüntetésével

[5] Ezek megjelölése kihagyható, amennyiben az információt maga az okmány is tartalmazza.

[6] Lásd a 90. cikk (5) bekezdését. Olyan esetekben, amikor nem szükséges az exportőr aláírása, az aláírás alóli mentesség magában foglalja az aláíró nevének feltüntetése alóli mentességet.

--------------------------------------------------

VII. MELLÉKLET

"

19. MELLÉKLET

AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSI VAGY FELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK LISTÁJA

(Ciszjordánia és a Gázai övezet)

HR vámtarifaszám | Termék leírása | Nem származó anyagokon végzett olyan megmunkálási vagy feldolgozási folyamat, amely származó helyzetet biztosít |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0202 vámtarifaszámú szarvasmarhafélék fagyasztott húsát |

0202 | Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201 vámtarifaszámhoz tartozó szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsát |

0206 | Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, öszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási melléktermék és belsőségei frissen, hűtve, vagy fagyasztva | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201-0205 vámtarifaszámhoz tartozó vágott állatokat |

0210 | Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőség sós lében, tartósítva, szárítva, vagy füstölve; húsból, vagy vágási melléktermékből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201-0206 és 0208 vámtarifaszámú húst és belsőséget, illetve a 0207 vámtarifaszámú baromfimájat |

0302 – 0305 | Halak, kivéve az élő halakat | Az előállítás során felhasznált 3. árucsoportbeli összes anyag származó |

0402, 0404 ex 0405 0406 | Tejtermékek, kivéve az olyan tejkészítményeket, amelyek zsírtartalma 39 tömegszázalék, vagy annál több, de 75 tömegszázaléknál kevesebb | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0401, vagy 0402 vámtarifaszámhoz tartozó tejet, vagy tejszínt |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir, vagy más erjesztett, illetve savanyított tej, vagy tejszín, sűrítve is, curkozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs, dió, illetve kakaó hozzáadásával is | Az előállítás során felhasznált: 4. árucsoportbeli összes anyag teljes egészében előállított,minden 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé, vagy szacharóz származó,a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

0408 | Madártojások héj nélkül és tojás sárgája frissen, szárítva, vagy gőzben vagy forró vízben főzve, formázva, vagy más módon tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0407 vámtarifaszámú madártojást |

ex 0502 | Sertés, vagy vaddisznó sörtéje és szőre kikészítve | A szőr, illetve sörte tisztítása, fertőtlenítése, szétválogatása és kiegyenesítése |

ex 0506 | Csontok, vagy szarvmag megmunkálatlanul | Az előállítás során felhasznált 2. árucsoportbeli összes anyag származó |

0710– 0713 | Élelmezési célra alkalmas zöldségek fagyasztva, vagy szárítva, ideiglenesen tartósítva, kivéve az ex 0710 és ex 0711 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok alább találhatók | Előállítás során az összes felhasznált zöldség alapanyag származó |

ex 0710 | Csemegekukorica (nyers, vagy párolt, illetve forró vízben főtt), fagyasztott | Előállítás friss, vagy hűtött csemegekukoricából |

ex 0711 | Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva | Előállítás friss, vagy hűtött csemegekukoricából |

0811 | Gyümölcsök és dió nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, vagy fagyasztva, cukor, vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | |

Hozzáadott cukrot tartalmazók | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dió származó |

0812 | Gyümölcsök és dió ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben, vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dió származó |

0813 | Gyümölcsök szárítva, a 0801–0806 vámtarifaszámokhoz tartozók kivételével; diókeverék vagy ebbe az árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök keveréke | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dió származó |

0814 | Citrusfélék és dinnyefélék héja (beleértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dió származó |

ex 11. árucsoport | Malomipari termékek; maláta, keményítő; inulin; búzasikér, az ex 1106 vámtarifaszám kivételével, az erre vonatkozó szabályok alább találhatók | Előállítás során az összes felhasznált 0714 vámtarifaszám alatti gabonafélék, élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumók, illetve gyümölcsök származóak |

ex 1106 | Szárított, hámozott, 0713 vámtarifaszámú hüvelyes zöldségekből készült liszt, dara | A 0708 vámtarifaszámú hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése |

1301 | Sellak; természetes mézga, gyanták, mézgagyanták, illetve oleorezin (például balzsamok) | Az előállítás során a felhasznált 1301 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 1302 | Vanília oleorezin | Előállítás során minden felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

1501 | Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vámtarifaszámok alá tartozók kivételével | |

Csontokból, vagy hulladékból nyert zsiradék | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206, vagy 0207 vámtarifaszámhoz tartozókat, továbbá a 0506 vámtarifaszámú csontokat |

Más | Előállítás sertés 0203 vagy 0206 vámtarifaszámú húsából és élelmezési célra alkalmas belsőségeiből, illetve baromfifélék 0207 vámtarifaszámú húsából és élelmezési célra alkalmas belsőségeiből |

1502 | Szarvasmarhafaggyú, birka-, vagy kecskefaggyú a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével | |

Csontokból, vagy hulladékból nyert zsiradék | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204, vagy 0206 vámtarifaszámhoz tartozókat, továbbá a 0506 vámtarifaszámú csontokat |

Más | Előállítás során az összes felhasznált 2. árucsoportbeli állati eredetű anyag származó |

1504 | Halakból, vagy tengeri emlősökből nyert, zsír és olaj, illetve azok frakciói, finomítva is, de vegyileg nem általakítva | |

Szilárd frakciók | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1504 vámtarifaszámhoz tartozó más anyagokat |

Más | Előállítás során az összes felhasznált 2. és 3. árucsoportbeli állati eredetű anyag származó |

ex 1505 | Finomított lanolin | Előállítás a 1505 vámtarifaszámú nyers gyapjúzsírból |

1506 | Más állati zsír és olaj, illetve azok frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1506 vámtarifaszámhoz tartozó más anyagokat |

Más | Előállítás során az összes felhasznált 2. árucsoportbeli anyag származó |

ex 1507– 1515 | Növényekből nyert olaj, illetve annak frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók, kivéve a jojoba olajét | Előállítás eltérő, 1507–1515 vámtarifaszámú anyagokból |

Más, kivéve az alábbiakat:Tungolaj, mirtuszviasz és japánviaszEmberi fogyasztásra alkalmas, feldolgozott élelmiszer előállítására alkalmas műszaki, vagy ipari felhasználásra szánt | Előállítás során az összes felhasznált növényi alapanyag származó |

ex 1516 | Állati, vagy növényi olajak és azok frakciói, újraészterezve, finomítva is, de tovább nem elkészítve | Előállítás során az összes felhasznált állati vagy növényi anyag származó |

ex 1517 | 1507–1515 vámtarifaszámú növényi olajak fogyasztásra alkalmas folyékony keverékei | Előállítás során az összes felhasznált növényi anyag származó |

1601 | Kolbász és hasonló termékek húsból, vágási melléktermékből vagy vérből; vagy ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból |

1602 | Egyéb elkészített vagy konzervált hús, vágási melléktermék vagy vér | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból |

1603 | Kivonatok és lé húsból, halból, rákfélékből, puhatestűekből, vagy más gerinctelen víziállatokból | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból. Azonban az összes felhasznált rákféle, puhatestű, vagy más gerinctelen víziállat származó |

1604 | Elkészített, vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló | Előállítás során az összes felhasznált hal vagy halikra származó |

1605 | Rákfélék, puhatestűek, vagy más gerinctelen víziállatok elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált rákféle, puhatestű, vagy más gerinctelen víziállat származó |

ex 1701 | Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd alakban ízesítő- vagy színezőanyag hozzáadásával | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1702 | Egyéb cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot szilárd formában; cukorszirupok, amelyek nem tartalmaznak hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot; műméz, természetes mézzel keverve is, vagy sem; égetett cukor: | |

Vegytiszta maltóz és fruktóz | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1702 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más cukor szilárd formában, ízesítve vagy színezve | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag származó |

ex 1703 | A cukor kivonása során nyert melasz ízesítve vagy színezve | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1704 | Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1806 | Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmények | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1901 | Malátakivonat; másutt nem említett élelmiszer-készítmények lisztből, darából, keményítőből, vagy malátakivonatból, amelyek kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmények, amelyek kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak: | |

Malátakivonat | Előállítás 10. árucsoportbeli gabonafélékből |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1902 | Tészta főzve és töltve (hússal, vagy más anyaggal), más módon elkészítve, vagy sem, ilyenek a spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz, elkészítve is | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle (kivéve a durumbúzát), hús, vágási melléktermék, hal, rákféle és puhatestű származó |

1903 | Tápióka, vagy keményítőből készült tápiókapótló, pehely, szem, gyöngy vagy más hasonló formában | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagból, kivéve a 1108 vámtarifaszámú burgonyakeményítőt |

1904 | Gabonából pirítással vagy puffasztással előállított élelmiszer (például a kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában, vagy más megmunkált szem formában (kivéve a lisztet és őrleményt), előfőzve vagy másképp elkészítve | |

Kakaó nélkül | Előállítás során: a felhasznált összes gabonának és lisztnek (kivéve a Zea mays indurata fajhoz tartozókat és a keménybúzát, illetve azoknak származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie, továbbáa 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

Kakaóval | Előállítás nem a 1806. vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, feltéve, hogy a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1905 | Kenyér, cukrászsütemények, kalács, biscuit és más pékáruk kakaótartalommal is; áldozó ostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételő ostya, rizspapír és hasonló termékek | Előállítás a 11. árucsoport alá tartozókon kívül bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból |

2001 | Zöldségek, gyümölcsök, dió és egyéb ehető növényrészek ecettel, illetve ecetsavval elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs, dióféle, illetve zöldség származó |

2002 | Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált paradicsom származó |

2003 | Gomba és szarvasgomba ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gomba és szarvasgomba származó |

2004 és 2005 | Egyéb zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, vagy nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alatti termékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált zöldség származó |

2006 | Zöldségek, gyümölcsök, dió, gyümölcshéj és növények más részei cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

Zöldségfélék cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott, vagy kandírozott) | Előállítás során a felhasznált zöldségfélék származóak |

2007 | Dzsemek, gyümölcszselék, gyümölcsízek, gyümölcs-, vagy diópüré és gyümölcs-, vagy diókrém mindezek főzve, cukorral vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

2008 | Máshová nem sorolt, más módon elkészített, vagy tartósított gyümölcsök, diófélék és más élelmezési célra alkalmas növényi részek, cukor vagy más édesítőszer vagy alkohol hozzáadásával is | |

Párolástól, illetve vízben való forralástól eltérő módon megfőzött gyümölcsök és diófélék, hozzáadott cukor nélkül, fagyasztva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs, illetve dióféle származó |

Diófélék, hozzáadott cukor, illetve alkohol nélkül | Előállítás során a felhasznált, származó 0801, 0802, és 1202–1207 vámtarifaszámú diófélék és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2009 | Nem erjesztett, hozzáadott alkoholt nem tartalmazó gyümölcslevek (beleértve a szőlőmustot) és zöldséglevek cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2101 | Pörkölt cikória és annak kivontai, esszenciái és koncentrátumai | Előállítás során az összes felhasznált cikória származó |

ex 2103 | Elkészített mustár | Előállítás mustárlisztből vagy őrleményből |

2104 | Levesek és erőlevesek, továbbá ezek előállítására szolgáló készítmények; homogenizált összetett élelmiszer-készítmények | |

Levesek és erőlevesek, továbbá ezek előállítására szolgáló készítmények | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 2002–2005 vámtarifaszámú elkészített, illetve tartósított zöldségféléket |

Homogenizált összetett élelmiszerkészítmények | Ahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó szabály érvényes, amelybe a terméket ömlesztve sorolnák |

ex 2105 | Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is | Előállítás során az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszámhoz tartozik, feltéve, hogy a felhasznált, 18. árucsoporthoz tartozó anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 2106 | Cukorszirupok ízesítve, színezve | Előállítás során a 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2106 | Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag alapúak kivételével, italok előállításához | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a szőlőt, és annak származékait |

2201 | Víz, beleértve a természetes, vagy mesterséges ásványvizet, és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítő-, ízesítőanyag hozzáadása nélkül; jég és hó | Előállítás során az összes felhasznált vízféleség származó |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet, és szénsavas vizet is, cukor vagy egyéb édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve, továbbá egyéb alkoholmentes italok, kivéve a 2009 vámtarifaszámú zöldség- és gyümölcsleveket | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át, és a felhasznált gyümölcslevek (kivéve az ananász, lime és grapefruit leveket) származóak |

ex 2204 | Friss szőlőből készült bor, beleértve a szeszezett borokat, továbbá alkohollal kevert szőlőmustot | Előállítás más szőlőmustból |

ex 2205 ex 2207 ex 2208 és ex 2209 | Az alábbiak, amelyek szőlőt tartalmaznak: Friss szőlőből készült vermut és más borféleség növényekkel, vagy aromatikus anyagokkal ízesítve,Etilalkohol és más szeszfélék, denaturálva is; szeszfélék, likőrök és más szeszes italok,Ecet | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagból, kivéve a szőlőt és abból készített anyagokat |

ex 2208 | Whisky, amelyek alkoholtartalma az 50 térfogatszázalékot nem haladja meg | Az előállítás során a felhasznált gabona alapú szeszfélék értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át |

ex 2303 | Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék kukoricából (a koncentrált áztatólevek kivételével), amelyeknél a szárazanyagra számított fehérjetartalom meghaladja a 40 tömegszázalékot | Előállítás során az összes felhasznált kukorica származó |

ex 2306 | Olajpogácsa és más szilárd maradékok az olívaolaj kivonása után, amelyek több mint 3 tömegszázalék olívaolajat tartalmaznak | Előállítás során az összes felhasznált olíva származó |

2309 | Állatok etetésére szolgáló készítmények | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle, cukor, vagy melasz, hús, vagy tej származó |

2402 | Szivarok, vágott végű szivarok, cigarillók és cigaretták dohányból, vagy dohánypótlókból | Előállítás során a felhasznált 2401 vámtarifaszámú nyers dohány, illetve dohányhulladék legalább 70 % tömegszázaléka származó |

ex 2403 | Fogyasztási dohány (elszívásra) | Előállítás során a felhasznált 2401 vámtarifaszámú nyers dohány, illetve dohányhulladék legalább 70 % tömegszázaléka származó |

ez 2504 | Természetes kristályos grafit dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve | Széntartalom dúsítása, nyers, kristályos grafit tisztítása és őrlése |

ex 2515 | Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, vagy négyszögletű tábla formában (beleértve a négyzet alakot), vastagsága nem haladja meg a 25 cm-t | A 25 cm vastagságot meghaladó márvány vágása fűrésszel, vagy másképp (akkor is, ha az már fűrészelt) |

ex 2516 | Gránit porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkövek, fűrészeléssel, vagy más módon egyszerűen vágva, vagy négyszögletű lapokba (beleértve a négyzet alakot) szabva, vastagságuk nem haladja meg a 25 cm-t | A 25 cm vastagságot meghaladó tömbök szabása fűrésszel, vagy másképp (akkor is, ha azok már fűrészeltek) |

ex 2518 | Kalcinált dolomit | A nem kalcinált dolomit kalcinálása |

ex 2519 | Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit) hermetikusan zárt konténerekben, továbbá magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, olvasztott, vagy kiégetett (szinterezett) magnézia | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználható a természetes magnézium-karbonát (magnezit) |

ex 2520 | Fogcement kifejezetten fogászati célokra | Az előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2524 | Természetes azbesztszálak | Előállítás azbesztkoncentrátumból |

ex 2525 | Csillámpor | Csillám, vagy csillámhulladék őrlése |

ex 2530 | Földfesték kalcinálva. vagy porrá törve | Földfestékek kalcinálása, vagy őrlése |

ex 2707 | Olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészekét, amelyek magas hőmérsékletű kőszénkátrány desztillációja során előállított ásványi olajokhoz hasonlítanak, ahol a kőszénkátrány 65 tömegszázalékát 250 °C-ig desztillálták (többek között a petróleumbenzin és benzol keverékek) energetikai vagy fűtési célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2709 | Bitumenes ásványokból nyert nyersolaj | Bitumenes anyagok destruktív lepárlása |

2710– 2712 | Kőolajból és bitumenes ásványokból nyert olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmények, amelyek legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze Földgáz és gáz halmazállapotú szénhidrogének Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffin-gács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, egyéb ásványi viasz és szintézissel, vagy más eljárással nyert hasonló termékek, színezve is | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

2713– 2715 | Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj, vagy más bitumenes ásványból nyert olaj egyéb maradéka Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes pala, vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt, vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyaga más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 28. árucsoport | Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből és izotópokból; az ex 2811 és ex 2833 vámtarifaszámok kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2811 | Kén-trioxid | Előállítás kén-dioxidból |

ex 2833 | Alumínium-szulfát | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 29. árucsoport | Szerves vegyi anyagok; kivéve az ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszámokat, amelyekre az alábbi szabályok érvényesek | Előállítás során az összes felhasznált anyaga más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2901 | Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2902 | Ciklánok és ciklének (azulénok kivételével), benzol, toluol, xilol energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges eljárások közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2905 | E vámtarifaszámhoz tartozó alkoholok, továbbá etanol, illetve glicerol fém alkoholátjai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 2905 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók ugyanehhez a vámtarifaszámhoz tartozó fém alkoholátok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak, azok anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro-, vagy nitrozoszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2915 és 2916 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2932 | Belső éterek és azok halogén-, szulfo-, nitro-, vagy nitrozo származékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Ciklikus acetálok és belső félacetálok, továbbá azok halogén, szulfo-, nitro, vagy nitroszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

2933 | Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2932 és 2933 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

2934 | Nukleinsavak és azok sói; heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 30. árucsoport | Gyógyszeripari termékek, kivéve a 3002, 3003 és 3004 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3002 | Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési, vagy diagnosztikai felhasználásra előkészítve; ellenszérumok, és egyéb vérfrakciók, illetve módosult immunológiai termékek függetlenül attól, hogy azokat biotechnológiai eljárással nyerték, vagy sem; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (élesztőket kivéve) és hasonló termékek: | |

Termékek, amelyek kettő vagy több összetevőt tartalmaznak terápiás, vagy megelőzési célokra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más: | |

Emberi vér | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Állati vér terápiás, vagy megelőzési célokra előkészítve | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Vérfrakciók az ellenszérumok, hemoglobin és szérum globulin kivételével | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Hemoglobin, hemoglobulin és szérum globulin | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3003 és 3004 | Gyógyszerek (kivéve a 3002, 3005 és 3006 vámtarifaszámú árucikkeket) | Előállítás során: a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-átaz összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a 3003, vagy 3004 vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 31. árucsoport | Trágyázószerek, kivéve az ex 3105 vámtarifaszámot, az erre vonatkozó szabály alább van megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3105 | Kettő vagy három trágyázó elemet a nitrogén, foszfor, kálium közül tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó árucikkek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban: Nátrium-nitrátKalcium-cianamidKálium-szulfátMagnézium kálium szulfát | Előállítás során: az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-átaz összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók az ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 32. árucsoport | Cserző és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek és lakkok; gittek és masztix; tinták; kivéve az ex 3201 és 3205 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3201 | Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik | Előállítás növényi eredetű cserző kivonatokból |

3205 | Színes lakkok; az ehhez az árucsoporthoz fűzött megjegyzések 3. pontjában meghatározott, színes lakk alapú készítmények | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 3203, 3204 és 3205 rovatokat. Azonban a 3205 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok felhasználhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 33. árucsoport | Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények; kivéve az ex 3301, ex 3302 és ex 3306 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is), rezinoidok; illóolaj koncentrátumok szilárd és vízmentes zsírban, szilárd olajokban, viaszban, vagy más hasonló anyagban, melyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldatai | Előállítás bármely olyan vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, amely e vámtarifaszám másik"csoportjához" artozó anyagokat tartalmaz. Azonban felhasználható anyagok azonos csoportja, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3302 | Alkoholtartalmú készítmények, amelyek egy italfajtára jellemző összes ízesítőanyagot tartalmaznak | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a szőlőt és annak származékait |

ex 3306 | A fogközök tisztítására használt fonal (fogselyem) | Előállítás: nem kártolt, fésült, vagy másképpen fonásra elő nem készített természetes szálakvegyi anyagok vagy textilpép vagyanyagok papírgyártáshoz |

ex 34. árucsoport | Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, előkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertyák és hasonló árucikkek, mintázópaszta, "fogászati viaszok" és gipsz alapú fogászati készítmények; kivéve a 3403 és 3404 vámtarifaszámokat; ezek helyzete az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3403 | Kenőanyagok legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból kivont olajtartalommal, vagy olajféléket tartalmazó kenőanyagok | Finomítási eljárások és/vagy különleges eljárások közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 3404 | Műviaszok és elkészített viaszok, amelyek alapja paraffin, nyersolaj viasz, bitumenes ásványokból nyert viasz, nyers paraffin, vagy izzasztott préselt parafinviasz | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 35. árucsoport | Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek, kivéve a 3505 és ex 3507 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítők (például előkocsonyásított, vagy észterezett keményítők); keményítő-, dextrin-, vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek | |

Éterezett és észterezett keményítők | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 3505 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 1108 vámtarifaszámhoz tartozókat |

ex 3507 | Másutt nem említett elkészített enzimek | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

36. árucsoport | Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 37. árucsoport | Fényképészeti és mozgófényképészeti cikkek, kivéve a 3701, 3702 és 3704 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3701 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemezek és síkfilm bármilyen anyagból, kivéve a papírt, kartont és textilt; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

3702 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból, kivéve a papírt, kartont és textilt; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3701, vagy 3702 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

3704 | Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemezek és film, papír | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3701–3704 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

ex 38. árucsoport | A vegyipar különböző termékei; kivéve az ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808–3814, 3818–3820, 3822, ex 3823 és 3824 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3801 | Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemi-kolloid grafit; szénmassza elektródokhoz | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Grafitpaszta, ahol a keverék súlyra több mint 30 %-ban grafit és ásványi olajak elegye | Az előállítás során a felhasznált összes 3403 vámtarifaszámú anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3803 | Finomított tallolaj | A nyers tallolaj finomítása |

ex 3805 | Tisztított szulfát-terpentin szeszfélék | Tisztítás a nyers szulfát-terpentin szeszfélék desztillációjával, vagy finomításával |

ex 3806 | Észter gyanta | Előállítás gyantasavakból |

ex 3807 | Fakátrány | A fakátrány desztillációja |

ex 3811 | Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalmú kenőolaj-adalékok | Az előállítás során a felhasznált összes 3811 vámtarifaszámú anyag értéke nem haladhatja meg a termék árának 50 %-át |

3808– 3814 3818– 3820, 3822 és 3824 | A vegyipar különböző termékei | |

A 3824 vámtarifaszámból az alábbiak:Elkészített kötőanyagok öntödei formákhoz, illetve maghoz, amelyek természetes rezinoidon alapulnakNafténsavak, azok vízben oldhatatlan sói és észterei2905 vámtarifaszámútól eltérő szorbitKőolajszulfonátok, az alkálifémek, az ammónium, illetve az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és azok sóiIoncserélőkGetterek vákuumcsövekhezAlkáli vas-oxid gáztisztításáhozSzéngáz tisztítása során nyert ammóniás gázvizek és fáradt oxidKénes savak, azok vízben oldhatatlan sói és észtereiKozmaolaj és Dippel (csontkátrány)-olajKülönböző anionokkal rendelkező sók keverékeiZselatin alapú másolópaszták, függetlenül attól, hogy papír, vagy szövet hátlappal vannak ellátva, vagy sem | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 3823 | Ipari zsíralkoholok | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 3823 vámtarifaszámú zsíralkoholokat |

ex 3901– 3915 | Műanyagok alapanyag elsődleges formában, műanyaghulladék és -forgács | |

Addíciós polimerizációs termékek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáA felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3916– 3921 | Műanyag félkész termékek | |

Hengerelt termékek felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva, illetve négyszögtől különböző alakra vágva; más termékek felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Más: | |

Addíciós polimerizációs termékek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáa felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3922– 3926 | Műanyag cikkek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4001 | Laminált lapok kreppgumiból cipőkhöz | Természetes gumiból készült lapok laminálása |

4005 | Vulkanizálatlan gumikeverék, alapanyag elsődleges formában, vagy lap, lemez, illetve szalag alakban | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

4012 | Újrafutózott, vagy használt gumi légabroncs; tömör, vagy kis nyomású gumiabroncsok, cserélhető gumiabroncs- futófelületek és gumiabroncs-tömlővédő szalag | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 4011, vagy 4012 vámtarifaszámhoz tartozókat |

ex 4017 | Keménygumiból készült cikkek | Előállítás keménygumiból |

ex 4102 | Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül | Juh, vagy bárány nyers, gyapjas bőréről a gyapjú eltávolítása |

4104– 4107 | A 4108 és 4109 vámtarifaszám alá nem tartozó bőrök szőr vagy gyapjú nélkül | Előcserzett bőr újracserzése, vagy |

4109 | Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr | Előállítás 4104–4107 vámtarifaszámú bőrből, feltéve, hogy annak értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4302 | Cserzett, vagy kikészített szőrme összeállítva is, | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített szőrmeáruból |

Lapok, keresztek és hasonló formák | Össze nem állított, cserzett vagy kikészített szőrmeáru kiszabásán és összeállításán kívül fehérítés vagy festés |

Más | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített szőrmeáruból |

4303 | Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített 4302 vámtarifaszámú szőrmeáruból |

ex 4403 | Fa négy oldalán durván faragva | Előállítás nyers fából, függetlenül attól, hogy le van kérgezve, illetve durván le van faragva, vagy sem |

ex 4407 | Hosszában fűrészelt, vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva, vagy illesztéssel összeállítva is | Gyalulás, csiszolás vagy illesztés |

ex 4408 | Furnérlemezek és rétegelt lemezek készítésére szolgáló furnérlap és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva, vagy illesztéssel | Összeillesztés, gyalulás, csiszolás vagy végillesztés |

ex 4409 | Fa (beleértve az össze nem állított szalagokat és szegélyeket parkettához), bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva, vagy végillesztéssel összeállítva is | Csiszolás vagy fogazott illesztés |

Peremek és szegélyek | Peremezés vagy szegélyezés |

ex 4410– ex 4413 | Peremek és szegélyek, beleértve a padló szegélyléceket és más szegélyezett lapokat | Peremezés, vagy szegélyezés |

ex 4415 | Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyagok, | Előállítás méretre nem szabott táblákból |

ex 4416 | Fából készült hordók, kádak, dézsák és fából készült más kádipari termékek és azok elemei | Előállítás hasított lécekből, amelyek két meghatározó lapja nincs fűrészelés után megmunkálva |

ex 4418 | Ács- és épületasztalos-ipari termékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban fából készült, illeszthető parkett-táblák, zsindely és pala felhasználhatók |

Peremek és szegélyek | Peremezés és szegélyezés |

ex 4421 | Illesztő egységek; fából készült csapok és faszegek cipőkészítéshez | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó fából, kivéve a 4409 vámtarifaszámú csiszolt fát |

4503 | Természetes parafából készült cikkek | Előállítás 4501 vámtarifaszámú parafából |

ex 4811 | Vonalas, kockás vagy margós papír és karton | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4816 | Karbonpapír, önmásoló papír és másoló, vagy átíró más papírok (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemez papírdobozba kiszerelve is | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4817 | Borítékok, képeslapok, levelezőlapok és postai levelezőlap papírból vagy kartonból; levelező-papír készletet tartalmazó, papírból, vagy kartonból készült dobozok, tasakok, tárcák és | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4818 | Toalettpapír | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

ex 4819 | Dobozok, ládák, tokok, zsákok és más csomagolóeszközök papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4820 | Írótömbök | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4823 | Más papír, karton, cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4909 | Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlapok; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel, vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is | Előállítás a 4909 és 4911 vámtarifaszámokhoz nem sorolt anyagokból |

4910 | Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is: | |

Öröknaptárak, naptárak olyan cserélhető blokkal, amely nem papír, vagy karton alapú | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Más | Előállítás a 4909, vagy 4911 vámtarifaszámokhoz nem sorolt anyagokból |

ex 5003 | Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot), kártolva vagy fésülve | Selyemhulladék kártolása vagy fésülése |

5501– 5507 | Vágott műszálak | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből |

ex 50. árucsoport- 55. árucsoport | Fonal, monofil és cérna: | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz elő nem készített más természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagból |

ex 50. árucsoport- 55. árucsoport | Szövöttáruk: | |

Gumifonallal készült | Előállítás egyágú fonalból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott, vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírból,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

ex 56. árucsoport | Vatta, nemez és nem szőtt szövet; különleges fonalak; zsineg, sodrott kötéláru, kötelek, sodronyok és ezekből készült áruk, kivéve az 5602, 5604, 5605 és 5606 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5602 | Nemez, impregnált, bevont vagy rétegelt is | |

Tűnemez | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépbőlAzonban felhasználható: 5402 vámtarifaszámú polipropilén rost,5503, vagy 5506 vámtarifaszámú polipropilén szálak, vagy5501 vámtarifaszámú polipropilén rost kóc,amelynek mérőszáma mindenfajta egyszerű rost vagy fonal esetében kevesebb, mint 9 decitex, amennyiben az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: természetes szálakból,kazeinből készített vágott műszálból, vagyvegyi anyagokból, vagy textilpépből, vagy |

5604 | Textilanyaggal bevont gumifonal és zsinór; textilszál és -szalag és más hasonló termékek az 5404 vagy 5405 vámtarifaszámokból, gumival, vagy műanyaggal impregnálva, bevonva vagy ezekbe az anyagokba bemártva | |

Textilanyaggal bevont gumifonal és zsineg | Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból vagy zsinegből |

Más | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5605 | Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal vagy fémporral egyesítettek: | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5606 | Paszományozott fonal az 5404, vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőr fonal kivételével); zsenília fonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat); bordázott fonal | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

57. árucsoport | Szőnyegek és más textil padlóborítók | |

Tűnemezből | Előállítás: természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból, vagy textilpépbőlAzonban felhasználható: 5402 vámtarifaszámú polipropilén rost,5503 vagy 5506 vámtarifaszámú polipropilén szálak, vagy5501 vámtarifaszámú polipropilén rost kóc,amelynek mérőszáma mindenfajta egyszerű rost vagy fonal esetében kevesebb, mint 9 decitex, amennyiben az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más nemezből | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,szintetikus vagy mesterséges rostból készült fonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból |

ex 58. árucsoport | Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve az 5805 és 5810 vámtarifaszámokat; az 5810 vámtarifaszámra vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | |

Gumifonallal kombináltak | Előállítás egyágú fonalból |

Más | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,– vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

5810 | Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban | Előállítás során a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

5901 | Szövetek mézgával vagy keményítő tartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon és hasonló merevített textilszövetek kalapkészítéshez | Előállítás fonalból |

5902 | Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nylon vagy más poliamid-, poliészter-, illetve viszkóz műselyem szálból: | |

Amelyekben a textil anyagok tömege nem haladja meg a 90 %-ot | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből |

5903 | Műanyaggal impregnált, bevont, beborított, vagy rétegelt szövet, az 5902 vámtarifaszámhoz nem tartozó szövetek | Előállítás fonalból |

5904 | Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is: | Előállítás fonalból |

5905 | Textil falborítók: | |

Műanyaggal, gumival vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból– vegyi anyagokból vagy textilpépből, illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

5906 | Gumizott szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó kivételével: | |

Kötött, vagy hurkolt szövetek | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más szintetikus műselyemszálból készült szövetek, amelyek több mint 90 % tömegszázalék textil anyagot tartalmaznak | Előállítás vegyi anyagokból |

Más | Előállítás fonalból |

5907 | Más módon impregnált, bevont, vagy beborított szövetek; festett szövet színházi vagy stúdió- díszletek vagy hasonlók számára | Előállítás fonalból |

ex 5908 | Fehérizzású gázharisnyák, impregnálva | Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből |

5909– 5911 | Ipari felhasználásra alkalmas textilipari termékek: | |

Polírozó korongok és gyűrűk, amelyek nem az 5911 vámtarifaszámú nemezből készültek | Előállítás fonalból, hulladék szövetből vagy a 6310 vámtarifaszámú rongyokból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

60. árucsoport | Kötött vagy hurkolt kelmék | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

61. árucsoport | Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek; kellékek és tartozékok: | |

Két vagy több formára szabott, vagy adott formában előállított kötött, illetve hurkolt darab összevarrásával vagy más módon összeállításával készített | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

ex 62. árucsoport | Ruházati cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött illetve hurkolt áruk kivételével, kivéve az ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 és ex 6217 vámtarifaszámokat az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás fonalból |

ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209, és ex 6217 | Női, leányka és csecsemő ruházat és más hímzett, összeállított kiegészítők ruhákhoz | Előállítás fonalból vagy előállítás hímzetlen szövetből, amennyiben a felhasznált hímzetlen szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 6210 ex 6216 és ex 6217 | Tűzálló felszerelés alumíniumos poliészter fóliával borított szövetből | Előállítás fonalból vagy Előállítás burkolat nélküli szövetből, amennyiben a felhasznált burkolat nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6213 és 6214 | Zsebkendők, kendők, sálak, mantilla, fejkendők, fátylak és hasonló ruházati cikkek: | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

Hímzett | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból vagy előállítás hímzetlen szövetből, amennyiben a felhasznált hímzetlen szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

ex 6217 | – Gallérok és felhajtók bélése kiszabva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6301– 6304 | Takarók, útitakarók, ágynemű stb.; függönyök stb.; más lakástextília: | |

Szövetből, nem szőtt textíliából | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más: | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

Hímzett | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból vagy előállítás hímzetlen (nem kötött, vagy hurkolt) szövetből, amennyiben a felhasznált hímzetlen szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

6305 | Áruk csomagolásához használt zsákok, zacskók | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

6306 | Vízhatlan ponyvák, vitorlák csónakhoz, szörfhöz, vagy kis hajókhoz, ponyvatetők, vászonernyők, sátrak és kempingcikkek: | |

Nem szőtt textíliából | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

6307 | Más készáru, beleértve a szabásmintát is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6308 | Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben | A készlet minden darabjának ki kell elégítenie mindazokat a szabályokat, amelyek akkor vonatkoznának rá, ha nem volna a készletben. Azonban a készlet részét képezhetik nem származó cikkek, feltéve, hogy azok összértéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

6401– 6405 | Lábbelik | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a belső talprészhez, vagy más talprészhez rögzített felsőrészek 6406 vámtarifaszámú tartozékait |

6503 | Kalapok és más fejfedők nemezből, a 6501 vámtarifaszámú kalaptestekből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve, díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból |

6505 | Kalap és más fejfedő kötött, vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből, vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajhálók bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból |

6601 | Ernyők és napernyők (beleértve a boternyőket, kerti ernyőket és más hasonló napernyőket is) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 6803 | Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült cikkek | Előállítás megmunkált palából |

ex 6812 | Azbesztrostból készült áru, azbeszt alapú, vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék; e keverékekből készült áruk | Előállítás legyártott azbeszt szálakból, illetve azbeszt alapú, vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverékekből |

ex 6814 | Csillámból készült cikkek, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot papír, kartonra, illetve más anyagú alátéten is | Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot) |

7006 | 7003, 7004, vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképpen megmunkálva, de nem keretben, vagy más anyaggal nem összeszerelve | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7007 | Biztonsági üveg, szilárdított (edzett), vagy többrétegű üveg | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7008 | Többrétegű szigetelő üveg | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7009 | Üvegtükrök, beleértve a visszapillantó tükröket is, keretezve is | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7010 | Üvegballon, üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiolák, ampullák, és más hasonló üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőző üvegek; üvegből készült dugók, fedők és más lezárók üvegből | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Az üvegáruk csiszolása, feltéve, hogy az érték nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7013 | Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célokra szolgáló üvegáru, (a 7010, vagy 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Az üvegáruk csiszolása, feltéve, hogy a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, vagy A kézzel fújt üvegáruk kézi dekorációja (kivéve a szitanyomást), feltéve, hogy a kézzel fújt üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7019 | Üvegrost és ebből készült áruk a fonal kivételével | Előállítás: színezetlen fátyolszalagból, előfonatból, fonalból vagy fonalkötegből, vagyüveggyapotból |

ex 7101 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyök osztályozva, és szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7102 ex 7103 és ex 7104 | Megmunkált drágakövek és féldrágakövek (természetes, szintetikus vagy rekonstruált kövek) | Előállítás megmunkálatlan drágakövekből és féldrágakövekből |

ex 7106 ex 7108 és ex 7110 | Nemesfémek: | |

Megmunkálatlanok | Előállítás a 7106, 7108, vagy 7110 vámtarifaszámokhoz nem sorolt anyagokból, vagy Elektrolízises, termális vagy kémiai úton történő különválasztása a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszámú nemesfémeknek, vagy A 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszámú nemesfémek ötvözése egymással, vagy közönséges fémekkel |

Félig megmunkáltan, vagy por alakban (minden) | Előállítás megmunkálatlan nemesfémekből |

ex 7107 ex 7109 és ex 7111 | Nemesfémmel bevont fémek, félgyártmány | Előállítás megmunkálatlan, nemesfémmel bevont fémekből |

7116 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyökből, drágakövekből és féldrágakövekből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált kövek) készült áruk | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7117 | Ékszerutánzat | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Előállítás nem plattírozott, illetve nemesfémmel be nem vont közönséges fémekből, feltéve, hogy a felhasznált összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7207 | Félkész termékek vasból vagy nem ötvözött acélból | Előállítás 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszámú anyagokból |

7208– 7216 | Síkhengerelt termékek, rudak, pálcák, szögvasak, idomvasak és szelvények vasból és nem ötvözött acélból | Előállítás ingotból, vagy a 7206 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formából |

7217 | Ötvözetlen acél és vas huzalok | Előállítás 7207 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7218 7219– 7222 | Félkész termékek, síkhengerelt termékek, rudak, pálcák, szögvasak, idomvasak és szelvények rozsdamentes acélból | Előállítás ingotból, vagy a 7218 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7223 | Rozsdamentes acélhuzalok | Előállítás 7218 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7224 7225– 7227 | Más acélötvözetekből készült félkész termékek, hengerelt termékek, rudak, pálcák szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | Előállítás ingotból, vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7228 | Más rudak, pálcák más acélötvözetből; szögvasak, idomvasak és szelvények más acélötvözetből; üreges fúrórúdvasak és pálcák ötvözött vagy nem ötvözött acélból | Előállítás öntecsből, vagy a 7206, 7218, illetve a 7224 vámtarifaszámok más elsődleges formáiból |

7229 | Huzalok más acélötvözetből | Előállítás 7224 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7301 | Vas szádpalló | Előállítás 7206 vámtarifaszámú anyagokból |

7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból acélból, úgymint: sínek, terelősínek, vagy fogazott sín, sínkeresztezés, váltóállító rudak, vagy más keresztezési darabok, sínaljzat, csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemezek, sínkapcsok, nyomtávlemezek, kengyelek és más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag | Előállítás 7206 vámtarifaszámú anyagokból |

7304 7305 és 7306 | Vasból (nem öntöttvasból), vagy acélból készült csövek, vezetékek és más üreges profilok | Előállítás 7206, 7207, 7218, vagy 7224 vámtarifaszámú anyagokból |

7308 | Szerkezetek (kivéve a 9406 vámtarifaszámú előre gyártott épületeket) és szerkezetek részei (például hidak és hídszakaszok, zsilipkapuk, tornyok, rácsszerkezetű oszlopok, tetők, tetőszerkezetek, ajtók, ablakok, azok kerete, ajtóküszöbök, zsaluzatok, korlátok, pillérek és oszlopok) vasból, vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemezek, rudak szögvasak, idomvasak és szelvények, csövek és hasonló termékek vasból, illetve acélból | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használhatók fel a 7301 vámtarifaszámhoz tartozó hegesztett szögvasak, idomvasak és szelvények |

ex 7315 | Hóláncok | Előállítás során a 7315 vámtarifaszám alatti összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7322 | Nem elektromos radiátorok központi fűtéshez, azok részei vasból vagy acélból | Az előállítás során a 7322 vámtarifaszám alatti összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 74. árucsoport | Réz, illetve abból készült cikkek, kivéve a 7401-7405 vámtarifaszámokat; az ex 7403 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7403 | Megmunkálatlan réz ötvözetek | Előállítás finomított rézből, amely megmunkálatlan, vagy hulladék, illetve selejt |

ex 75. árucsoport | Nikkel, illetve abból készült áruk, kivéve a 7501–7503 vámtarifaszámokat | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 76. árucsoport | Alumínium, illetve abból készült áruk, kivéve a 7601, 7602 és ex 7616 vámtarifaszámokat; az ex 7601 és ex 7616 vámtarifaszámokra vonatkozó szabályok az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7601 | Alumínium ötvözetek | Előállítás nem ötvözött alumíniumból, vagy hulladékból és selejtből |

"Szuper tiszta" alumínium (ISO No Al 99.99) | Előállítás nem ötvözött alumíniumból (ISO No Al 99.8) |

ex 7616 | Alumínium huzalból, illetve hasított lemezhálóból készült áruk, sodronyfonattól, fémhálótól, rostélytól, hálótól, kerítéshálótól, merevítő szövedéktől, vagy hasonló anyagoktól (beleértve a futószalagot) eltérő alumínium áruk | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók alumínium huzalból, illetve rácslemezből készült sodronyfonat, fémháló, rostély, háló, kerítésháló, merevítő szövedék, vagy hasonló anyagok (beleértve a futószalagot), továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 78. árucsoport | Ólom és abból készült áruk, kivéve a 7801 és 7802 vámtarifaszámokat; a 7801 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7801 | Megmunkálatlan ólom: | |

Finomított ólom | Előállítás kohóólomból |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 79. árucsoport | Cink és abból készült cikkek, kivéve a 7901 és 7902 vámtarifaszámokat; a 7901 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7901 | Megmunkálatlan cink | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 80. árucsoport | Ón és abból készült áruk, kivéve a 8001, 8002, 8007 vámtarifaszámokat; a 8001 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

8001 | Megmunkálatlan ón | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 81. árucsoport | Más nem nemesfém megmunkáltan; azokból készült cikkek | Előállítás során az összes, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartozó felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

8206 | A 8202–8205 vámtarifaszámok közül több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 8202–8205 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felvehetők a készletbe a 8202–8205 vámtarifaszámokhoz tartozó termékek, feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

8207 | Cserélhető szerszámok kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgépekhez (például sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó, vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fémek húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8208 | Kések és pengék gépekhez vagy mechanikus készülékekhez | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8211 | Kések sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkéseket), a 8208 vámtarifaszámú kések kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a nem nemesfémből készült nyelek |

8214 | Másutt nem említett késműves áruk (például hajnyíró gépek, mészárosbárdok, vagy konyhai bárdok, aprító- és daraboló kések papírvágó kések); manikűr- és pedikűr készletek és felszerelések (beleértve a körömreszelőt) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók nem nemesfémből készült nyelek |

8215 | Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, kockacukor fogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók nem nemesfémből készült nyelek |

ex 8306 | Nem nemesfémből készült szobrok, vagy más díszítések | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a 8306 vámtarifaszámú anyagok, feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 84. árucsoport | Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; kivéve az alábbi vámtarifaszámokat, illetve a vámtarifaszámok részeit, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8403, ex 8404, 8406–8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425–8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444–8447, ex 8448, 8452, 8456–8466, 8469–8472, 8480, ex 8483, 8484 és 8485 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8403 és ex 8404 | A 8402 vámtarifaszámtól eltérő központi fűtés gőzkazánok és segédberendezések azokhoz | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 8403, illetve 8404 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felhasználhatók a 8403, illetve 8404 vámtarifaszámú anyagok, feltéve, hogy azok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8406 | Gőzturbinák (víz- vagy más gőzüzemű) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús, vagy forgódugattyús motorok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8408 | Kompresszió gyújtású, belső égésű dugattyús motorok (dízel vagy féldízel motorok) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8409 | Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vámtarifaszámok alá tartozó motorok alkatrésze | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8412 | Más motorok és erőgépek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8415 | Légkondicionáló berendezések motormeghajtású ventillátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályzó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyúk a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem a származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, a származó anyagok értékét |

ex 8419 | Gépek a faipari célra, illetve papíripari rostanyag- és kartongyártáshoz | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8420 | Kalander vagy más hengerelőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8425– 8428 | Emelő, szállító, be-, illetve kirakodó gépek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8429 | Önjáró bulldózerek, homokgyaluk, földgyaluk, talajegyengetők, földnyesők, lapátos kotrók, exkavátorok, kanalas rakodók, döngölőgépek és úthengerek | |

Úthengerek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8430 | Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverők, cölöpkiemelők; hóekék és hókotrók | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 8431 | Úthengerek alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8439 | Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8441 | Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8444– 8447 | E vámtarifaszámok alatti gépek textilipari használatra | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8448 | A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó textilipari gép segédgépei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8452 | Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány vagy speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptűk: | |

Varrógépek (kizárólag tűzőöltésesek), amelyek fejrészének tömege nem haladja meg a 16 kg-ot motor nélkül, illetve a 17 kg-ot motorral | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes, a fejrész (motor nélkül) összeállításánál felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét, továbbáahol a szálfeszességi, horgolási és cikk-cakk mechanizmusok származóak |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8456– 8466 | 8456–8466 vámtarifaszámú szerszámgépek, gépek, azok alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8469– 8470, 8471, 8472 | Irodai gépek (például írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, tűzőgépek) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8480 | Öntödei formázószekrények; öntőformafedő; lapok, öntőminták; öntőformák (a bugaöntő forma kivételével), fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 8483 | Görgőbetétes csavarszerkezetek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8484 | Kettő vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8485 | Berendezések olyan, ebben a árucsoportban máshol fel nem sorolt alkatrészei, amelyek nem tartalmaznak elektromos csatlakozót, szigetelést, tekercseket, érintkezőket, vagy más elektromos eszközt | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 85. árucsoport | Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevők és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve az alábbi vámtarifaszámok, illetve a vámtarifaszámok adott részei alatt felsoroltakat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519–8529, 8535–8537, 8542, 8544– ex 8548 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8501 | Elektromotor és elektromos generátorok (az áramfejlesztő aggregát kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8503 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8502 | Elektromos áramfejlesztő egység és forgó áramátalakítók | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8501, vagy 8503 rovatokhoz sorolt anyagok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 8504 | Áramellátó egység automatikus adatfeldolgozó gépekhez | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8517 | Videotelefonok | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált származó anyagok értékét |

ex 8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszórók, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítők; elektromos hangerősítő egységek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8519 | Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8520 | Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8521 | Videó felvevő és lejátszó készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem a származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8522 | Kizárólag vagy elsősorban a 8519–8521 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8523 | Hang, vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyagok, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8524 | Lemezek, szalagok és más anyagok, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemezek készítésére szolgáló matricát és a mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével: | |

Hanglemezek készítésénél használt matricák és mesterlemezek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8523 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8525 | Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel egybeépítve is; televíziós kamera, állóképes videokamerák és más videokamera felvevők | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8526 | Radarkészülék, rádió-navigációs segédkészülék és rádiós -távirányító készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8527 | Rádiótelefon, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel vagy órával közös házban is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8528 | Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videómonitorok és videó vetítőkészülék | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei | |

Videó felvevő, vagy lejátszó készülékekkel kizárólagosan, vagy elsősorban használt alkatrészek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8535 és 8536 | Elektromos áramkörök összekapcsolására, illetve védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8538 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8537 | Kapcsolótábla, -panel, -tartó, -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vámtarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8538 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8542 | Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül a felhasznált, 8541 vagy 8542 vámtarifaszámokhoz sorolt anyagok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8544 | Szigetelt (zománcozott vagy anódosan oxidált is) huzalok, kábelek (beleértve a koaxiális kábelt) és más szigetelt elektromos vezetékek, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva, vagy csatlakozóval felszerelve is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8545 | Szénelektródák, szénkefék, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célokra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8546 | Elektromos szigetelők bármilyen anyagból | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8548 | Gépek és készülékek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Kimerült primer cellák és kimerült primer elemek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbá |

8601– 8607 | Vasúti, vagy villamos mozdonyok, sínhez kötött járművek és azok alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8608 | Vasúti, vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikust is) ellenőrző-, jelző-, biztonsági berendezés vasúti, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötők és repülőterek számára; mindezek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, |

8609 | Konténerek (beleértve a folyadékok szállítására készített konténereket) egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 87. árucsoport | Járművek és alkatrészeik, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz, illetve a vámtarifaszámok részéhez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8709–8711, ex 8712, 8715 és 8716 | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8709 | Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel felszerelve, gyárban. áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontatók; az idetartozó járművek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8710 | Harckocsik és más páncélozott harci járművek, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen járművek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8711 | Motorkerékpárok (beleértve a robogókat is) és segédmotoros kerékpárok, oldalkocsival is; oldalkocsik | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 8712 | Golyóscsapágy nélküli kerékpárok | Előállítás a 8714 vámtarifaszámhoz nem sorolt anyagokból |

8715 | Gyerekkocsik és azok alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8716 | Pótkocsik és félpótkocsik; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8803 | A 8801 vagy 8802 vámtarifaszámú áruk alkatrészei | Előállítás, amelynek során a 8803 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8804 | Ejtőernyők (beleértve a kormányozható ejtőernyőket), forgó ejtőernyő; mindezek alkatrészei és tartozékai: | |

Forgó ejtőernyő | Előállítás olyan vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 8804 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más | Előállítás, amelynek során a 8804 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8805 | Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezetek; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze | Előállítás, amelynek során a 8805 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

89. árucsoport | Hajók, csónakok és más úszószerkezetek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használhatók fel a 8906 vámtarifaszámú hajótestek |

ex 90. árucsoport | Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi, vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz, illetve a vámtarifaszámok részeihez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015–9017, ex 9018, 9024–9033 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9001 | Optikai szálak és optikai szálból készült kábel; a 8544 vámtarifaszám alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készített lencsék (beleértve a kontaktlencséket), prizmák, tükrök és más optikai elem nem szerelve, az optikailag megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9002 | Bármilyen anyagból készített lencsék, prizmák, tükrök és más optikai elemek, szerelve, amelyek a műszerek, vagy készülékek alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9004 | Szemüvegek, látásjavító, védő- vagy más célokat szolgáló áruk | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 9005 | Két és egy szemlencsés távcsövek, látcsövek más optikai teleszkópok, illetve ezek foglalatai, a rádiócsillagászati műszer kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 9006 | Fényképezőgépek (a mozgófényképészeti kamerák kivételével); fényképészeti villanófény-készülékek és nem elektronikus villanófény-készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9007 | Mozgókép-felvevő és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9011 | Összetett optikai mikroszkópok, beleértve a mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 9014 | Más navigációs eszközök és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9015 | Földmérő (fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai, vagy geofizikai műszerek és készülékek, az iránytű kivételével; távolságmérők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9016 | 50 mg-os, vagy annál nagyobb érzékenységű mérlegek súlyokkal is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9017 | Rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai számolóműszerek (például rajzológépek, pantográfok, szögmérők, rajzolókészletek, logarlécek, logartárcsák); ebbe az árucsoportba más vámtarifaszám alá nem sorolható kézi hosszúságmérő eszközök (például mérőrudak és -szalagok, mikrométerek, körzők) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 9018 | Fogorvosi székek, amelyek fogorvosi műszereket, illetve köpőcsészéket tartalmaznak beépítve | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 9018 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

9024 | Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasságvizsgáló gépek és készülékek vagy más mechanikai anyagvizsgáló gépek (például fémek, fa, textil, papír műanyag vizsgálatához) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9025 | Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszerek, hőmérők, pirométerek, barométerek, higrométerek, pszichrométerek, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9026 | Folyadékok és gázok áramlásának, szintjének, nyomásának, vagy más változó jellemzőinek mérésére, illetve ellenőrzésére szolgáló eszközök, műszerek és készülékek (például áramlásmérők, szintjelzők, manométerek, hőmennyiségmérők), a 9014, 9015, 9028 vagy 9032 vámtarifaszám alá tartozó műszerek és készülékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9027 | Fizikai, vagy vegyi analízisre szolgáló készülékek és műszerek (például polariméterek, refraktométerek, spektrométerek, gáz- és füstanalizáló berendezések); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget és hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszközök és készülékek; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére, illetve ellenőrzésére szolgáló eszközök és készülékek (a megvilágítási-időmérő is); metszetkészítők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9028 | Gáz, folyadék, vagy elektromos áram fogyasztásának vagy előállításnak mérésére szolgáló készülékek, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszközök | |

Alkatrészek és tartozékok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó alkotó értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9029 | Fordulatszámlálók, termékszámlálók, taxiórák, kilométerszámlálók, lépésszámlálók és hasonló készülékek; a 9104 vagy 9015 vámtarifaszám alá tartozó sebességmérők kivételével; stroboszkópok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9030 | Oszcilloszkópok, spektrumanalizátorok és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszerek és készülékek, a 9028 vámtarifaszám alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta- és gamma-, röntgen-, kozmikus-, vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszerek és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9031 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vámtarifaszám alá nem sorolható mérő-, illetve ellenőrző műszerek, készülékek és gépek; profilvetítők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9032 | Automata szabályozó vagy ellenőrző műszerek és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9033 | A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze vagy tartozéka | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 91. árucsoport | Órák és azok alkatrészei; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz vagy azok részeihez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 9105, 9109–9113 | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9105 | Más órák | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9109 | Óraszerkezetek, teljes és összeszerelt | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9110 | Komplett "kisóraszerkezetek" vagy óraszerkezetek nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészletek); nem teljes "kisóraszerkezetek" vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers "kisóraszerkezet" vagy óraszerkezetek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 9114 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9111 | Tok "kisóraszerkezetekhez" és ennek részei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9112 | Tok óraszerkezethez és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek része | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9113 | Szíjak, szalagok és karkötők karórákhoz, és ezek alkatrészei: | |

Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is, illetve nemesfémmel plattírozott fémből | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

92. árucsoport | Zenei eszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

93. árucsoport | Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9401 és ex 9403 | Nem nemesfém bútorok legfeljebb 300 g/m2 tömegű párnázatlan pamuthuzattal | Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Előállítás pamutanyagból, amely már olyan formában van, ami alkalmas a 9401, vagy 9403 vámtarifaszámok alatti felhasználásra, feltéve, hogy: értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át, továbbáaz összes többi felhasznált anyag származó, és a 9401 vagy 9403 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

9405 | Lámpák és világítófelszerelések, beleértve a fényszórókat, spotlámpákat is, és mindezek másutt nem említett alkatrészei; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9406 | Előre gyártott épületek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9503 | Más játékok; méretarányos modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működőek is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle) | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9506 | Elkészített golfütő fejek | Előállítás durván megmunkált darabokból |

9507 | Horgászbotok, halhorgok és más horgászfelszerelések; merítőhálók, lepkehálók és hasonlók; "csalimadarak" (a 9208 vagy 9705 vámtarifaszám alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 9601 és ex 9602 | Állati, növényi, vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas alapanyagból készült áruk | Előállítás ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó "megmunkált" faragásra alkalmas alapanyagból |

ex 9603 | Söprűk és ecsetek, (kivéve az ágsöprűket és hasonló árukat), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül; szobafestőpárnák, és hengerek, gumibetétes törlők, felmosóruhák | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9605 | Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz | A készlet minden darabjának ki kell elégítenie mindazokat a szabályokat, amelyek akkor vonatkoznának rá, ha nem volna a készletben. Azonban a készlethez tartozhatnak nem származó áruk, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

9606 | Gombok, franciakapcsok, patentkapcsok, nyomógombok, gombtest és ezek részei; nyers gombok | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9608 | Golyóstollak; filc és más, szivacsvégű tollak és jelzők; töltőtollak, rajzolótollak és egyéb tollak; másoló töltőtollak; töltőceruzák és csúszóbetétes ceruzák; tollszárak, ceruzahosszabítók és hasonlók; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók tollhegyek és tollszemek, illetve más, ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9612 | Írógép-, vagy hasonló szalagok, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárnák, dobozzal is, átitatva vagy sem | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék,feltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9614 | Pipák dohányzáshoz, pipafejek | Előállítás durván megmunkált darabokból |

"

--------------------------------------------------

VIII. MELLÉKLET

"

20. MELLÉKLET

AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉKEK SZÁRMAZÓ HELYZETÉNEK ELNYERÉSE ÉRDEKÉBEN A NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON ELVÉGZENDŐ MEGMUNKÁLÁSI ÉS FELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK LISTÁJA

(Bosznia-Hercegovina, Horvát Köztársaság, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság, Jugoszlávia)

HR vámtarifaszám | Termék leírása | Nem származó anyagokon végzett olyan megmunkálási vagy feldolgozási folyamat, amely származó helyzetet biztosít |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0202 vámtarifaszámhoz tartozó szarvasmarafélék fagyasztott húsát |

0202 | Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201 vámtarifaszámhoz tartozó szarvasmarhafélék friss vagy hűtött húsát |

0206 | Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, öszvér (muli) vagy szamárösszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsőségei frissen, hűtve vagy fagyasztva | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201–0205 vámtarifaszámhoz tartozó vágott állatokat |

0210 | Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek és belsőség sós lében tartósítva, szárítva, vagy füstölve; húsból vagy vágási melléktermékből készült élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201–0206 és 0208 vámtarifaszámú húst és belsőséget, illetve a 0207 vámtarifaszámú baromfimájat |

0302– 0305 | Halak, kivéve az élőhalakat | Az előállítás során felhasznált 3. árucsoportbeli összes anyag származó |

0402, 0404 ex 0405 0406 | Tejtermékek, kivéve az olyan tejkészítményeket, amelyek zsírtartalma 39 tömegszázalék vagy annál több, de 75 tömegszázaléknál kevesebb | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0401, vagy 0402 vámtarifaszámhoz tartozó tejet vagy tejszínt |

0403 | Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir, vagy más erjesztett, illetve savanyított tej, vagy tejszín, sűrítve is, cukrozva vagy más anyaggal édesítve, ízesítve, gyümölcs illetve kakaó hozzáadásával is | Az előállítás során felhasznált: 4. árucsoportbeli összes anyag származóminden 2009 vámtarifaszámú gyümölcslé (az ananász, citrom, lime vagy grapefruit kivételével) származóa 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

0408 | Madártojások héj nélkül és tojássárgája frissen, szárítva, vagy gőzben vagy forró vízben főzve, formázva, vagy más módon tartósítva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0407 vámtarifaszámú madártojást |

ex 0502 | Malac, sertés, vagy vaddisznó sörtéje és szőre | A szőr, illetve sörte tisztítása, fertőtlenítése, szétválogatása és kiegyenesítése |

ex 0506 | Csontok vagy szarvmag megmunkálatlanul | Az előállítás során felhasznált 2. árucsoportbeli összes anyag származó |

0710– 0713 | Élelmezési célra alkalmas zöldségek fagyasztva vagy szárítva, ideiglenesen tartósítva, kivéve az ex 0710 és ex 0711 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok alább találhatók | Előállítás során az összes felhasznált zöldség alapanyag származó |

ex 0710 | Csemegekukorica (nyersen vagy gőzöléssel, illetve vízben forrázással), fagyasztva | Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából |

ex 0711 | Csemegekukorica ideiglenesen tartósítva | Előállítás friss vagy hűtött csemegekukoricából |

0811 | Gyümölcsök és dió nyersen gőzöléssel vagy vízben forrázással főzve is, vagy fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | |

cukor hozzáadásával | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

más | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dió származó |

0812 | Gyümölcs és dió ideiglenesen tartósítva (például kén-dioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dióféle származó |

0813 | Szárított gyümölcs a 0801–0806 vámtarifaszámokhoz tartozók kivételével; diófélék és ehhez az árucsoporthoz tartozó szárított gyümölcsök keverékei | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dióféle származó |

0814 | Citrusfélék és dinnyefélék héja (belértve a görögdinnye héját is) frissen, fagyasztva, szárítva vagy sós lében, kénes vízben vagy egyéb tartósító oldatban ideiglenesen tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs és dióféle származó |

ex 11. árucsoport | Malomipari termékek; maláta, keményítő; inulin; búzasikér, az ex 1106 vámtarifaszám kivételével, az erre vonatkozó szabályok alább találhatók | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle, élelmezési célra alkalmas zöldségek és a 0714 vámtarifaszám alá tartozó gyökerek és gumók, illetve gyümölcsök származók |

ex 1106 | Liszt, dara a 0713 vámtarifaszámú szárított hüvelyes zöldségekből | A 0708 vámtarifaszámú hüvelyes zöldségek szárítása és őrlése |

1301 | Sellak; természetes mézga, gyanta, mézgagyanta, illetve oleorezin (például balzsam) | Az előállítás során a felhasznált 1301 vámtarifaszámú egyes anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 1302 | Vanília oleorezin | Előállítás során minden felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Növényi anyagokból nyert nyálka és dúsító, átalakítva | Előállítás nem átalakított növényi eredetű nyálkából és dúsítóból |

1501 | Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 vagy 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével | |

Csontokból vagy hulladékból nyert zsiradék | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0203, 0206, vagy 0207 vámtarifaszámhoz tartozókat, továbbá a 0506 vámtarifaszámú csontokat |

Más | Előállítás sertés 0203 vagy 0206 vámtarifaszámú húsából és élelmezési célra alkalmas belsőségeiből, illetve baromfifélék 0207 vámtarifaszámú húsából és élelmezési célra alkalmas belsőségeiből |

1502 | Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú a 1503 vámtarifaszám alá tartozók kivételével | |

Csontokból, vagy hulladékból nyert zsiradék | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 0201, 0202, 0204 vagy 0206 vámtarifaszámhoz tartozókat, továbbá a 0506 vámtarifaszámú csontokat |

Más | Előállítás során felhasznált összes 2. árucsoportbeli állati eredetű anyag származó |

1504 | Halakból vagy tengeri emlősökből nyert zsír, olaj, illetve azok frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Halakból, vagy tengeri emlősökből nyert zsírok és olajok szilárd frakciói | Előállítás bármely olyan vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1504 vámtarifaszámhoz tartozó eltérő alkotókat |

Más | Előállítás során az összes felhasznált 2. vagy 3. árucsoportbeli anyag származó |

ex 1505 | Finomított lanolin | Előállítás a 1505 vámtarifaszámú nyers gyapjúzsírból |

1506 | Más állati zsír és olaj, illetve azok frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók | Előállítás bármely olyan vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 1506 vámtarifaszámhoz tartozó eltérő anyagokat |

Más | Előállítás során az összes felhasznált 2. árucsoportbeli anyag származó |

ex 1507– 1515 | Növényi olaj, illetve azok frakciói, finomítva is, de vegyileg nem átalakítva | |

Szilárd frakciók, kivéve a jojobaolajét | Előállítás eltérő, 1507–1515 vámtarifaszámú anyagból |

Más, kivéve az alábbiakat:Tungolaj, oiticica olajak, mirtuszviasz és japánviaszMűszaki vagy ipari felhasználásra, az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerelőállítás kivételével | Előállítás során az összes felhasznált növényi alapanyag származó |

ex 1516 | Állati, vagy növényi zsír és olaj és azok frakció, újraészterezve, finomítotva is, de tovább nem elkészítve | Előállítás során az összes felhasznált állati, vagy növényi anyag származó |

ex 1517 | 1507–1515 vámtarifaszámú növényi olajok fogyasztásra alkalmas folyékony keverékei | Előállítás során az összes felhasznált növényi anyag származó |

1601 | Kolbász és hasonló termékek húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; ezeken a termékeken alapuló élelmiszerek | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból |

1602 | Egyéb elkészített vagy konzervált hús-, vágási melléktermék, belsőség vagy vér | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból |

1603 | Kivonatok és lé húsból, halból, rákféléből, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból | Előállítás az 1. árucsoportbeli állatokból. Azonban az összes felhasznált rákféle, puhatestű, vagy más gerinctelen víziállat származó |

1604 | Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótló | Előállítás során az összes felhasznált hal, vagy halikra származó |

1605 | Elkészített vagy konzervált rák, rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat | Előállítás során az összes felhasznált rákféle, puhatestű, vagy más gerinctelen víziállat származó |

ex 1701 | Nád-, vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd alakban ízesítő- vagy színezőanyag hozzáadásával | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1702 | Más cukor, beleértve a vegytiszta tejcukrot, malátacukrot, szőlőcukrot és gyümölcscukrot is, szilárd állapotban; cukorszirup, amely nem tartalmaz hozzáadott ízesítő- vagy színezőanyagot; műméz, természetes mézzel keverve is; égetett cukor: | |

Vegytiszta tejcukor és gyümölcscukor | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 1702 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más cukorfélék szilárd formában, ízesítve, vagy színezve | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag származó |

ex 1703 | A cukor kivonása vagy finomítása során nyert melasz ízesítve vagy színezve | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1704 | Cukorkaáru (beleértve a fehércsokoládét), kakaótartalom nélkül | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1806 | Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmények | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1901 | Malátakivonat; másutt nem említett élelmiszer-készítmények lisztből, darából, keményítőből vagy malátakivonatból, amelyek kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak; a 0401–0404 vámtarifaszám alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmények, amelyek kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaznak: | |

Malátakivonat | Előállítás 10. árucsoportbeli gabonafélékből |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1902 | Tészta főzve és töltve (hússal vagy más anyaggal), más módon elkészítve is, pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, canelloni; kuszkusz elkészítve is | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle (kivéve a durumbúzát), hús, vágási melléktermék, hal, rákféle és puhatestű származó |

1903 | Tápióka és keményítőből készült tápiókapótló, pehely, szem, gyöngy vagy más hasonló formában | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú alkotóból, kivéve a 1108 vámtarifaszámú burgonyakeményítőt |

1904 | Gabonából pirítással vagy puffasztással előállított élelmiszer (például kukoricapehely); másutt nem említett gabona (a kukorica kivételével) szem formában, pehely formában, vagy más megmunkált szem formában (a liszt a dara és a durva őrlemény kivételével), előfőzve vagy másképp elkészítve | |

Kakaó nélkül | |

Kukoricától eltérő gabonafélék szem formában, előfőzve, vagy másképpen elkészítve | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból. Azonban nem használható fel a csemegekukorica 2001, 2004, 2005 vámtarifaszámú szeme, illetve csöve elkészítve, illetve tartósítva, továbbá a 0710 vámtarifaszámú nyers, főtt, vagy párolt csemegekukorica fagyasztva |

Más | Előállítás, amelynek során: A felhasznált összes gabonafélének és lisztnek (kivéve a Zea mays indurata fajhoz tartozó kukoricaféléket és a durumbúzát, illetve azok származékait) teljes egészében előállítottnak kell lennie, továbbáa 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

Kakaóval | Előállítás nem a 1806. vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, feltéve, hogy a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

1905 | Kenyér, cukrászsütemények, kalács, biscuit és más pékáruk, kakaó tartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termékek | Előállítás a 11. árucsoport alá tartozókon kívül bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból |

2001 | Zöldség, gyümölcs, dió és egyéb ehető növényrészek ecettel, illetve ecetsavval elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs, dióféle, illetve zöldség származó |

2002 | Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált paradicsom származó |

2003 | Gomba és szarvasgomba ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva | Előállítás során az összes felhasznált gomba és szarvasgomba származó |

2004 és 2005 | Egyéb zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva vagy nem fagyasztva, a 2006 vámtarifaszám alatti termékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált zöldség származó |

ex 2006 | Zöldség, gyümölcs, dió, gyümölcshéj és más növényrész cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2006 | Zöldségfélék cukorral tartósítva (drénezett, cukrozott vagy kandírozott) | Előállítás során a felhasznált zöldségfélék származóak |

2007 | Dzsem, gyümölcskocsonya (zselé), gyümölcsíz, gyümölcs-, vagy dió-(mogyoró-)püré és gyümölcs- vagy dió-(mogyoró-)krém mindezek főzéssel cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is | Előállítás során a felhasznált 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

2008 | Máshová nem sorolt, más módon elkészített, vagy tartósított gyümölcs, dió (mogyoró) és más ehető növényrész cukor vagy más édesítőanyag vagy alkohol hozzáadásával is | |

Gyümölcs és dió párolástól, illetve vízben való forralástól eltérő módon főzve, cukor hozzáadása nélkül, fagyasztva | Előállítás során az összes felhasznált gyümölcs, illetve dió származó |

Diófélék, hozzáadott cukor, illetve alkohol nélkül | Előállítás során a felhasznált, származó 0801, 0802, és 1202–1207 vámtarifaszámú diófélék és olajos magvak értéke meghaladja a termék gyártelepi árának 60 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2009 | Nem erjesztett, hozzáadott alkoholt nem tartalmazó gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot), cukor vagy más édesítőszer hozzáadásával is | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2101 | Pörkölt cikória és annak kivonta, esszenciája és koncentrátuma | Előállítás során az összes felhasznált cikória származó |

ex 2103 | Mártás és ennek előállítására szolgáló készítmény; fűszerkeverék és ételízesítő keverék | Előállítás során az összes felhasznált anyag a termékétől eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felhasználható mustárliszt, vagy dara, illetve elkészített mustár |

ex 2103 | Elkészített mustár | Előállítás mustárlisztből vagy darából |

2104 | Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény | |

Leves és erőleves, ezek előállítására szolgáló készítmény | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 2002–2005 vámtarifaszámú elkészített, illetve tartósított zöldségféléket |

Homogenizált összetett élelmiszer-készítmény | Ahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó szabály érvényes, amelybe a terméket ömlesztve sorolnák |

ex 2106 | Cukorszirupok ízesítve, színezve | Előállítás során a 17. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 2106 | Összetett alkoholos készítmények, az illatanyag alapúak kivételével, italok előállításához | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a szőlőt és annak származékait |

2201 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet, és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül, illetve ízesítés nélkül, jég és hó | Előállítás során az összes felhasznált víz származó |

2202 | Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet, és szénsavas vizet is, amelyek cukrot, vagy egyéb édesítőanyagot, illetve ízesítőt tartalmaznak, továbbá egyéb alkoholmentes italok, kivéve a 2009 vámtarifaszámú zöldség- és gyümölcsleveket | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, feltéve, hogy a 17. árucsoportbeli más anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át, és a felhasznált gyümölcslevek (kivéve az ananász-, citrom-, lime- és grapefruitlevet) származóak |

ex 2204 | Friss szőlőből készült bor, beleértve a szeszezett bort is; alkohollal kevert szőlőmust | Előállítás más szőlőmustból |

ex 2205 ex 2207 ex 2208 és ex 2209 | Az alábbiak, amelyek szőlőt tartalmaznak: Friss szőlőből készült vermut és egyéb bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve;Etilalkohol és más szeszfélék, denaturálva is; szeszfélék, likőrök és más alkoholtartalmú italok;Ecet | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagból, kivéve a szőlőt és abból készített anyagokat |

ex 2208 | Whisky, amelyek alkoholtartalma az 50 térfogatszázalékot nem haladja meg | Az előállítás során a felhasznált gabona alapú szeszfélék értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 15 %-át |

ex 2303 | Keményítő gyártásánál keletkező maradék és hasonló hulladék kukoricából (a koncentrált áztatólevek kivételével), amelyeknél a szárazanyagra számított fehérjetartalom meghaladja a 40 tömegszázalékot | Előállítás során az összes felhasznált kukorica származó |

ex 2306 | Olajpogácsa és más szilárd maradékok az olívaolaj kivonása után, amelyek több mint 3 tömegszázalék olívaolajat tartalmaznak | Előállítás során az összes felhasznált olíva származó |

2309 | Állatok etetésére szolgáló készítmények | Előállítás során az összes felhasznált gabonaféle, cukor, vagy melasz, hús vagy tej származó |

2402 | Szivarok, vágott végű szivarok, cigarillók és cigaretták dohányból vagy dohánypótlókból | Előállítás során a felhasznált 2401 vámtarifaszámú nyers dohány, illetve dohányhulladék legalább 70 % tömegszázaléka származó |

ex 2403 | Fogyasztási dohány (elszívás) | Előállítás során a felhasznált 2401 vámtarifaszámú nyers dohány, illetve dohányhulladék legalább 70 % tömegszázaléka származó |

ex 2504 | Természetes kristályos grafit dúsított széntartalommal, tisztítva és őrölve | Széntartalom dúsítása, nyers, kristályos grafit tisztítása és őrlése |

ex 2515 | Márvány, fűrésszel vagy más módon egyszerűen vágva, vagy négyszögletű tábla formában (beleértve a négyzet alakot), vastagságuk nem haladja meg a 25 cm-t | A 25 cm vastagságot meghaladó tömbök vágása fűrésszel vagy másképp (akkor is, ha azok már fűrészeltek) |

ex 2516 | Gránit porfír, bazalt, homokkő és más emlékművi vagy építőkövek, fűrészeléssel vagy más módon egyszerűen vágva, vagy négyszögletű lapokba (beleértve a négyzet alakot) szabva, vastagságuk nem haladja meg a 25 cm-t | A 25 cm vastagságot meghaladó tömbök vágása fűrésszel vagy másképp (akkor is, ha azok már fűrészeltek) |

ex 2518 | Kalcinált dolomit | A nem kalcinált dolomit kalcinálása |

ex 2519 | Zúzott természetes magnézium-karbonát (magnezit) hermetikusan zárt konténerekben, továbbá magnézium-oxid, vegyileg tisztán is, olvasztott, vagy kiégetett (szinterezett) magnézia | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználható a természetes magnézium-karbonát (magnezit) |

ex 2520 | Fogcement kifejezetten fogászati célokra | Az előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2524 | Természetes azbesztszálak | Előállítás azbesztkoncentrátumból |

ex 2525 | Csillámpor | Csillám vagy csillámhulladék őrlése |

ex 2530 | Földfesték kalcinálva vagy porrá törve | Földfestékek kalcinálása vagy őrlése |

ex 2707 | Olajok, amelyekben az aromás alkotórészek tömege meghaladja a nem aromás alkotórészekét, amelyek kőszénkátrány magas hőfokon történő desztillációja során előállított ásványi olajokhoz hasonlítanak, ahol a kőszénkátrány több mint 65 térfogatszázalékát 250 °C-ig desztillálták (többek között a petróleumbenzin és benzol keverékek), energetikai vagy fűtési célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges eljárások közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2709 | Bitumenes ásványokból nyert nyersolaj | Bitumenes anyagok destruktív lepárlása |

2710– 2712 | Bitumenes ásványokból nyert olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmények, amelyek legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaznak, és amelyeknek ez az olaj a lényeges alkotórésze Földgáz és gáz halmazállapotú szénhidrogének Vazelin; paraffinviasz, mikrokristályos kőolajviasz, paraffin-gács, ozokerit, lignitviasz, tőzegviasz, egyéb ásványi viasz és szintézissel, vagy más eljárással nyert hasonló termékek, színezve is | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

2713– 2715 | Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen és kőolaj, vagy más bitumenes ásványból nyert olaj egyéb maradéka Természetes bitumen és aszfalt; bitumenes pala, vagy olajpala és kátrányos homok; aszfaltit és aszfaltkő Természetes aszfaltot, természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt, vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 28. árucsoport | Szervetlen vegyi anyagok; szervetlen vagy szerves vegyületek nemesfémből, ritkaföldfémből, radioaktív elemekből és izotópokból; az ex 2811 és ex 2833 vámtarifaszámok kivételével, amelyekre az alábbi szabályok vonatkoznak | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2811 | Kén-trioxid | Előállítás kén-dioxidból |

ex 2833 | Alumíniumszulfát | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2901 | Aciklikus szénhidrogének energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2902 | Ciklánok és ciklének (azulénok kivételével), benzol, toluol, xilol energetikai vagy tüzelőanyag célra | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 2905 | E vámtarifaszámhoz tartozó alkoholok, továbbá etanol, illetve glicerin fém alkoholátjai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 2905 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók ugyanehhez a vámtarifaszámhoz tartozó fém alkoholátok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

2915 | Telített, aciklikus, egybázisú karbonsavak, azok anhidridjei, halogenidjei, peroxidjai és peroxisavai; ezek halogén-, szulfo-, nitro-, vagy nitrozoszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2915 és 2916 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 2932 | Belső éterek és azok halogén-, szulfo-, nitro-, vagy nitrozoszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2909 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Ciklikus acetálok és belső félacetálok, továbbá azok halogén, szulfo-, nitro, vagy nitroszármazékai | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

2933 | Csak nitrogén-heteroatomos heterociklikus vegyületek | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2932 és 2933 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

2934 | Nukleinsavak és azok sói | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból. Azonban a 2932, 2933 és 2934 vámtarifaszámú anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más heterociklikus vegyületek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 30. árucsoport | Gyógyszeripari termékek, kivéve a 3002, 3003 és 3004 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3002 | Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési, vagy diagnosztikai felhasználásra előkészítve; ellenszérumok, és egyéb vérfrakciók, illetve módosult immunológiai termékek függetlenül attól, hogy azokat biotechnológiai eljárással nyerték, vagy sem; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (élesztőket kivéve) és hasonló termékek: | |

Termékek, amelyek kettő vagy több összetevőt tartalmaz terápiás, vagy megelőzési célokra, kimért adagokban vagy formákban vagy a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más: | |

Emberi vér | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Állati vér terápiás, vagy megelőzési célokra előkészítve | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Vérfrakciók az ellenszérumok, hemoglobin és a szérum globulin kivételével | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Hemoglobin, hemoglobulin és szerum globulin | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 3002 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat. Azonban felhasználhatók az ehhez a leíráshoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3003 és 3004 | Gyógyszerek (kivéve a 3002, 3005 vagy 3006 vámtarifaszámú árucikkeket) | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a 3003, vagy 3004 vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-áta felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 31. árucsoport | Trágyázószerek, kivéve az ex 3105 vámtarifaszámot, az erre vonatkozó szabály alább van megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3105 | A nitrogén, foszfor, kálium közül kettő vagy három trágyázó elemet tartalmazó ásványi vagy vegyi trágyázószer; más trágyázószer; ebbe az árucsoportba tartozó árucikkek tablettázva vagy hasonló formában, vagy legfeljebb 10 kg bruttó tömegű csomagolásban: Nátrium-nitrátKalcium-cianamidKálium-szulfátMagnézium kálium szulfát | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-áta felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 32. árucsoport | Cserző és színezőkivonatok; tanninok és származékaik; festőanyagok, pigmentek és más színezékek; festékek és lakkok; gittek és masztix; tinták; kivéve az ex 3201 és 3205 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3201 | Tanninok és sóik, étereik, észtereik és más származékaik | Előállítás növényi eredetű cserző kivonatokból |

3205 | Színes lakkfestékek; az ehhez az árucsoporthoz fűzött megjegyzések 3. pontjában meghatározott, színes lakkfesték alapú készítmények | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, kivéve a 3203, 3204 és 3205 rovatokat. Azonban a 3205 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok csak akkor használhatók, ha értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 33. árucsoport | Illóolajok és rezinoidok; illatszerek, szépség- és testápoló készítmények; kivéve az ex 3301, ex 3302 és ex 3306 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3301 | Szilárd és vízmentes illóolajok (terpénmentesek is),; rezinoidok; illóolaj koncentrátumok szilárd és vízmentes zsírban, szilárd olajokban, viaszban, vagy más hasonló anyagban, melyet hideg abszorpció vagy macerálás útján nyernek; illóolajok terpénmentesítésekor nyert terpéntartalmú melléktermék; illóolajok vizes desztillátuma és vizes oldatai | Előállítás bármely olyan vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, amely e vámtarifaszám másik "csoportjához" tartozó anyagokat tartalmaz. Azonban felhasználható anyagok azonos csoportja, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3302 | Alkoholtartalmú készítmények, amelyek egy italfajtára jellemző összes ízesítőanyagot tartalmaznak | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a szőlőt, és annak származékait |

ex 3306 | A fogközök tisztítására használt fonal (fogselyem) | Előállítás nyers selyem, selyemhulladék kártolva, fésülve, vagy másképpen fonásra előkészítve,nem kártolt, fésült, vagy másképpen fonásra elő nem készített rostok,vegyi anyagok vagy textilpép vagyanyagok papírgyártáshoz |

ex 34. árucsoport | Szappan, szerves felületaktív anyagok, mosószerek, kenőanyagok, műviaszok, előkészített viaszok, fényesítő- és polírozóanyagok, gyertyák és hasonló árucikkek, mintázópaszta, "fogászati viaszok" és gipsz alapú fogászati készítmények; kivéve a 3403 és 3404 vámtarifaszámokat, ezek helyzete az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3403 | Kenőanyagok legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból kivont olajtartalommal, vagy olajféléket tartalmazó kenőanyagok | Finomítási eljárások és/vagy különleges műveletek közül egy vagy több vagy Más eljárások, amelyekben az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók megegyező vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 3404 | Műviaszok és elkészített viaszok amelyek alapja paraffin, nyersolaj viasz, bitumenes ásványokból nyert viasz, nyers paraffin, vagy izzasztott préselt paraffinviasz | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 35. árucsoport | Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek, kivéve a 3505 és ex 3507 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3505 | Dextrinek és más átalakított keményítők (például előkocsonyásított vagy észterezett keményítők); keményítő-, dextrin-, vagy más átalakított keményítő alappal készített enyvek | |

Éterezett és észterezett keményítők | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 3505 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 1108 vámtarifaszámhoz tartozókat |

ex 3507 | Másutt nem említett elkészített enzimek | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

36. árucsoport | Robbanóanyagok; pirotechnikai termékek; gyufa; piroforos ötvözetek; gyúlékony anyagok | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 37. árucsoport | Fényképészeti és mozgófényképészeti cikkek, kivéve a 3701, 3702 és 3704 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

3701 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti lemezek és síkfilm bármilyen anyagból, kivéve a papírt, kartont és textilt; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó síkfilm, csomagolva is | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3702 vámtarifaszámtól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

3702 | Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból, kivéve a papírt, kartont és textilt; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3701 vagy 3702 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

3704 | Megvilágított, de nem előhívott fényképészeti lemezek és film, papír | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 3701–3704 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

ex 38. árucsoport | A vegyipar különböző termékei; kivéve az ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808–3814, 3818–3820, 3822, ex 3823 és 3824 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3801 | Kolloid grafit olajos szuszpenzióban és szemi-kolloid grafit; szénmassza elektródokhoz | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Grafitpaszta, ahol a keverék súlyra több, mint 30 %-ban grafit és ásványi olajak elegye | Az előállítás során a felhasznált összes 3403 vámtarifaszámú anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3803 | Finomított tallolaj | A nyers tallolaj finomítása |

ex 3805 | Tisztított szulfát-terpentin szeszfélék | Tisztítás a nyers szulfát-terpentin szeszfélék desztillációjával, vagy finomításával |

ex 3806 | Észtergyanták | Előállítás gyantasavakból |

ex 3807 | Fakátrány | A fakátrány desztillációja |

ex 3811 | Kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalmú kenőolaj-adalékok | Az előállítás során a felhasznált összes 3811 vámtarifaszámú anyag értéke nem haladhatja meg a termék árának 50 %-át |

3808– 3814 3818– 3820 és 3824 | A vegyipar különböző termékei | |

A 3824 vámtarifaszámból az alábbiak:Elkészített kötőanyagok öntödei formákhoz, illetve maghoz, amelyek természetes rezinoidon alapulnakNafténsavak, azok vízben oldhatatlan sói és észterei2905 vámtarifaszámútól eltérő szorbitKőolajszulfonátok, az alkálifémek, az ammónium, illetve az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével; bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és azok sóiIoncserélőkGetterek vákuumcsövekhezAlkáli vas-oxid gáztisztításhozSzéngáz tisztítása során nyert ammóniás gázvizek és fáradt oxidKénes savak, azok vízben oldhatatlan sói és észtereiKozmaolaj és Dippel (csontkátrány)-olajKülönböző anionokkal rendelkező sók keverékeiZselatin alapú másolópaszták, függetlenül attól, hogy papír, vagy szövet hátlappal vannak ellátva, vagy sem | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Az előállítás során a felhasznált összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 3823 | Ipari zsíralkoholok | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, beleértve a 3823 vámtarifaszámú zsíralkoholokat |

3901– 3915 | Műanyagok alapanyag elsődleges formában, műanyaghulladék és -forgács | |

Addíciós polimerizációs termékek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáa felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3907 | Polikarbonát és akrilonitril-butadién-sztirén kopolimere (ABS) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

3916– 3921 | Műanyag félkész termékek, kivéve az ex 3916, ex 3917 és ex 3920 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | |

Hengerelt termékek felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva, illetve négyszögtől különböző alakra vágva; más termékek felületi megmunkáláson túlmenően megmunkálva | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Más | |

Addíciós polimerizációs termékek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáa felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

Más | Előállítás során a felhasznált 39. árucsoportbeli anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3916 és 3917 | Profilok és csövek | Előállítás során: Az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, továbbáa termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 20 %-át |

ex 3920 | Ionomer lap vagy film | Előállítás olyan termoplasztikus telítetlen sóból, amely etilén és fémionokkal, általában cinkkel és nátriummal, részben semlegesített metakril sav kopolimerje |

3922– 3926 | Műanyag cikkek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4001 | Laminált lapok kreppgumiból cipőkhöz | Természetes gumiból készült lapok laminálása |

4005 | Vulkanizálatlan gumikeverék, alapanyag elsődleges formában, vagy lap, lemez, illetve szalag alakban | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

4012 | Újrafutózott, vagy használt gumi légabroncs; tömör, vagy kis nyomású gumiabroncsok, cserélhető gumiabroncs- futófelületek és gumiabroncs-tömlővédő szalag | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a 4011, vagy 4012 vámtarifaszámhoz tartozókat |

ex 4017 | Keménygumiból készült cikkek | Előállítás keménygumiból |

ex 4102 | Juh- és báránybőr nyersen, gyapjú nélkül | Juh vagy bárány nyers, gyapjas bőréről a gyapjú eltávolítása |

4104– 4107 | A 4108 és 4109 vámtarifaszám alá nem tartozó bőrök szőr vagy gyapjú nélkül | Előcserzett bőr újra cserzése, vagy Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. |

4109 | Lakkbőr és laminált lakkbőr; metallizált bőr | Előállítás 4104–4107 vámtarifaszámú bőrből, feltéve, hogy annak értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4302 | Cserzett, vagy kikészített szőrme összeállítva is, | |

Lapok, keresztek és hasonló formák | Össze nem állított, cserzett, vagy kikészített szőrme kiszabásán és összeállításán kívül fehérítés, vagy festés |

Más | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített szőrmeáruból |

4303 | Ruházati cikkek, ruházati tartozékok és más szőrmeáruk | Előállítás össze nem állított, cserzett, vagy kikészített 4302 vámtarifaszámú szőrmeáruból |

ex 4403 | Fa négy oldalán durván faragva | Előállítás nyers fából, függetlenül attól, hogy le van kérgezve, illetve durván le van faragva, vagy sem |

ex 4407 | Hosszában fűrészelt, vagy szélezett, vágott vagy hántolt 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva, vagy illesztéssel összeállítva is | Gyalulás, lecsiszolás vagy illesztés |

ex 4408 | Furnérlemezek és rétegelt lemezek készítésére szolgáló furnérlap és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt, legfeljebb 6 mm vastag más falemez, gyalulva, csiszolva, vagy illesztéssel | Összeillesztés, gyalulás, csiszolás vagy végillesztés |

ex 4409 | Fa (beleértve az össze nem állított szalagokat és szegélyeket parkettához), bármelyik széle vagy felülete mentén összefüggő összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V alakú összeillesztésre előkészített, félgömbölyűre vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva, vagy végillesztéssel összeállítva is | Csiszolás vagy végillesztés |

Peremek és szegélyek | Peremezés vagy szegélyezés |

ex 4410– ex 4413 | Peremek és szegélyek, beleértve a padló szegélyléceket és más szegélyezett lapokat | Peremezés vagy szegélyezés |

ex 4415 | Fából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyagok, | Előállítás méretre nem szabott táblákból |

ex 4416 | Fából készült hordók, kádak, dézsák és fából készült más kádipari termékek és azok elemei | Előállítás hasított lécekből, amelyek két fő lapja a fűrészelésen kívül nincs megmunkálva |

ex 4418 | Ács- és épületasztalos-ipari termékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban fából készült, illeszthető panelek, zsindely és pala felhasználhatók |

Peremek és szegélyek | Peremezés és szegélyezés |

ex 4421 | Illesztő egységek; fából készült csapok és faszegek cipőkészítéshez | Előállítás bármilyen vámtarifaszámhoz tartozó fából, kivéve a 4409 vámtarifaszámú csiszolt fát |

4503 | Természetes parafából készült cikkek | Előállítás 4501 vámtarifaszámú parafából |

ex 4811 | Vonalas, kockás vagy margós papír és karton | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4816 | Karbonpapír, önmásoló papír és másoló, vagy átíró más papírok (a 4809 vámtarifaszám alá tartozók kivételével), sokszorosító stencil- és ofszet nyomólemez papírdobozba kiszerelve is | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4817 | Borítékok, képeslapok, levelezőlapok és postai levelezőlap papírból vagy kartonból; levelező-papír készletet tartalmazó, papírból, vagy kartonból készült dobozok, tasakok, tárcák és | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4818 | Toalett-papír | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

ex 4819 | Dobozok, ládák, tokok, zsákok és más csomagolóeszközök papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4820 | Írótömbök | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 4823 | Más papír, karton, cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva | Előállítás a 47. árucsoportbeli papír-alapanyagokból |

4909 | Nyomtatott, vagy illusztrált postai képes levelezőlapok; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is | Előállítás a 4909 vagy 4911 vámtarifaszámokhoz nem sorolt anyagokból |

4910 | Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is: | |

Öröknaptárak, naptárak olyan cserélhető blokkal, amely nem papír vagy karton alapú | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

Más | Előállítás a 4909 vagy 4911 vámtarifaszámokhoz nem sorolt anyagokból |

ex 5003 | Selyemhulladék (beleértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, a foszlatott anyagot), kártolva vagy fésülve | Selyemhulladék kártolása vagy fésülése |

5501– 5507 | Vágott műszálak | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből |

ex 50. árucsoport – 55. árucsoport | Fonal, monofil és cérna: | Előállítás: nyers selyemből, selyemhulladékból kártolva, fésülve vagy más módon fonáshoz előkészítve,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagból |

ex 50. árucsoport – 55. árucsoport | Szövöttáruk: | |

Gumifonallal készült | Előállítás egyágú fonalból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapírból,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

ex 56. árucsoport | Vatta, nemez és nem szőtt szövet; különleges fonalak; zsineg, sodrott kötéláru, kötelek, és ezekből készült áruk, kivéve az 5602, 5604, 5605 és 5606 vámtarifaszámokat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5602 | Nemez, impregnált, bevont vagy rétegelt is | |

Tűnemez | Előállítás: természetes szálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépbőlAzonban felhasználható: 5402 vámtarifaszámú polipropilén rost,5503 vagy 5506 vámtarifaszámú polipropilén szálak, vagy5501 vámtarifaszámú polipropilén fonókábelamelynek mérőszáma mindenfajta egyszerű rost vagy fonal esetében kevesebb, mint 9 decitex, amennyiben az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: természetes szálakból,kazeinből készített vágott műszálból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből |

5604 | Textilanyaggal bevont gumifonal és zsinór; textilszál és -szalag és más hasonló termékek az 5404, vagy 5405 vámtarifaszámokból, gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva vagy ezekbe az anyagokba bemártva | |

Textilanyaggal bevont gumifonal és zsineg | Előállítás textilanyaggal be nem vont gumifonalból vagy zsinegből |

Más | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5605 | Fonal fémszálból, paszományozott is, az 5404 vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó olyan szálból, szalagból vagy hasonló termékből is, amelyet fémszállal, fémcsíkkal, vagy fémporral egyesítettek | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

5606 | Paszományozott fonal az 5404 vagy 5405 vámtarifaszám alá tartozó szalag és hasonló áru paszományozva (az 5605 vámtarifaszám alá tartozó fémezett fonal és a paszományozott lószőr fonal kivételével); zsenília fonal (beleértve a zseníliapehelyből készült zseníliafonalat); bordázott fonal | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből, vagypapír alapanyagokból |

57. árucsoport | Szőnyegek és más textil padlóborítók: | |

Tűnemezből | Előállítás: természetes szálakból, vagyvegyi anyagokból vagy textilpépből.Azonban felhasználható: 5402 vámtarifaszámú polipropilén rost,5503 vagy 5506 vámtarifaszámú polipropilén szálak, vagy5501 vámtarifaszámú polipropilén fonókábel,amelynek mérőszáma mindenfajta egyszerű rost vagy fonal esetében kevesebb, mint 9 decitex, amennyiben az értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más nemezből | Előállítás: nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott természetes szálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,szintetikus, vagy mesterséges rostból készült fonalból,természetes szálakból, vagynem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból |

ex 58. árucsoport | Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke; kárpit; paszomány; hímzés; kivéve az 5805 és 5810 vámtarifaszámokat; az 5810 vámtarifaszámra vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | |

Gumifonallal kombináltak | Előállítás egyágú fonalból |

Más | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

5810 | Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban | Előállítás során a felhasznált anyagok a termékétől eltérő vámtarifaszámhoz vannak osztályozva,a felhasznált anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

5901 | Szövetek mézgával vagy keményítő tartalmú anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon; előkészített festővászon; kalapvászon és hasonló merevített textilszövetek kalapkészítéshez | Előállítás fonalból |

5902 | Kerékköpeny kordszövet magas szakítószilárdságú nylon vagy más poliamid-, poliészter-, illetve viszkóz műselyem szálból: | |

Amelyekben a textil anyagok tömege nem haladja meg a 90 %-ot | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás vegyi anyagokból vagy textilpépből |

5903 | Műanyaggal impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt szövet, az 5902 vámtarifaszámhoz nem tartozó szövetek | Előállítás fonalból |

5904 | Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is: | Előállítás fonalból |

5905 | Textil falborítók: | |

Műanyaggal, gumival vagy más anyaggal impregnálva, bevonva, beborítva vagy rétegelve | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből,illetve Nyomtatás, amelyhez legalább két előkészítő, vagy befejező munkálat társul (például gyapjúmosás, fehérítés, fényesítés, hőkezelés, bolyhozás, mángorlás, kezelés a formatartás érdekében, tartós kikészítés, beavatás, impregnálás, kivarrás és csomók eltávolítása), amennyiben a felhasznált nyomtatás nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 47,5 %-át |

5906 | Gumizott szövet, az 5902 vámtarifaszám alá tartozó kivételével: | |

Kötött vagy hurkolt szövetek | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más szintetikus műselyemszálból készült szövetek, több mint 90 tömegszázalék textil anyagot tartalmaznak | Előállítás vegyi anyagokból |

Más | Előállítás fonalból |

5907 | Más módon impregnált, bevont, vagy beborított szövetek; festett szövet színházi vagy stúdió-díszletek vagy hasonlók számára | Előállítás fonalból |

ex 5908 | Fehérizzású gázharisnyák, impregnálva is | Előállítás csőszerűen kötött gázharisnya szövetből |

5909– 5911 | Ipari felhasználásra alkalmas textilipari termékek: | |

Polírozó korongok és gyűrűk, amelyek nem az 5911 vámtarifaszámú nemezből készültek | Előállítás fonalból, hulladék szövetből vagy a 6310 vámtarifaszámú rongyokból |

Más | Előállítás: kókuszfonalból,természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

60. árucsoport | Kötött vagy hurkolt kelmék | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

61. árucsoport | Kötött vagy hurkolt ruházati cikkek és kiegészítők: | |

Két, vagy több formára szabott, vagy adott formában előállított kötött, illetve hurkolt darab összevarrással vagy más módon összeállításával készített | Előállítás fonalból |

Más | Előállítás: természetes szálakbólnem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

ex 62. árucsoport | Nem kötött, illetve hurkolt ruházati cikkek és kiegészítők, kivéve az ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 és ex 6217 vámtarifaszámokat az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás fonalból |

ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 és ex 6217 | Női, leányka és csecsemő ruházat és más hímzett, összeállított kiegészítők ruhákhoz | Előállítás fonalból vagy Előállítás hímzetlen szövetből, amennyiben a felhasznált hímzetlen szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 6210 ex 6216 és ex 6217 | Tűzálló felszerelés alumíniumos poliészter fóliával fedett szövetből | Előállítás fonalból vagy Előállítás burkolat nélküli szövetből, amennyiben a felhasznált burkolat nélküli szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6213 és 6214 | Zsebkendők, kendők, sálak, mantilla, fejkendők, fátylak és hasonló ruházati cikkek: | |

Hímzett | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból vagy előállítás hímzetlen szövetből, amennyiben a felhasznált hímzetlen szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

ex 6217 | Gallérok és felhajtók bélése kiszabva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6301– 6304 | Takarók, útitakarók, ágynemű stb.; függönyök stb.; más lakástextília: | |

Szövetből, nem szőtt szövetből | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más: | |

Hímzett | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból vagy Előállítás hímzetlen (nem kötött vagy hurkolt) szövetből, amennyiben a felhasznált hímzetlen szövet értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás fehérítetlen egyszerű fonalból |

6305 | Árucikkek csomagolásához használt zsákok, táskák | Előállítás: természetes szálakból,nem kártolt, nem fésült, illetve más módon fonáshoz fel nem dolgozott vágott műszálakbólvegyi anyagokból vagy textilpépből |

6306 | Vízhatlan ponyvák, vitorlák csónakhoz, szörfhöz vagy kis hajókhoz, ponyvatetők, vászonernyők, sátrak és kempingfelszerelések: | |

Nem szőtt szövetből | Előállítás: természetes szálakból,vegyi anyagokból vagy textilpépből |

Más | Előállítás fehérítetlen egyágú fonalból |

6307 | Más készárú, beleértve a szabásmintát is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

6308 | Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben | A készlet minden darabjának ki kell elégítenie mindazokat a szabályokat, amelyek akkor vonatkoznának rá, ha nem volna a készletben. Azonban a készlet részét képezhetik nem származó cikkek, feltéve, hogy azok összértéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

6401– 6405 | Lábbelik | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagokból, kivéve a belső talprészhez, vagy más talprészhez rögzített felsőrészek 6406 vámtarifaszámú szerkezeteit |

6503 | Kalapok és más fejfedők nemezből, a 6501 vámtarifaszámú kalaptestekből, kalaptompból vagy nemezkorongból előállítva, bélelve, díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból |

6505 | Kalap és más fejfedő kötött, vagy hurkolt kelméből vagy csipkéből, nemezből, vagy más textilanyagból (de nem szalagból) előállítva, bélelve vagy díszítve is; hajhálók bármilyen anyagból, bélelve vagy díszítve is | Előállítás fonalból vagy textilszálból |

6601 | Ernyők és napernyők (beleértve a boternyőket, kerti ernyőket és más hasonló napernyőket is) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 6803 | Megmunkált palakő és ebből vagy agglomerált palából készült cikkek | Előállítás megmunkált palából |

ex 6812 | Azbesztrostból készült áru, azbeszt alapú, vagy azbeszt és magnézium-karbonát alapú keverék; e keverékekből készült áruk | Előállítás bármilyen vámtarifaszámú anyagból |

ex 6814 | Csillámból készült cikkek, beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot is, papír, karton, illetve más anyagú alátéten is | Előállítás megmunkált csillámból (beleértve az agglomerált vagy rekonstruált csillámot) |

7006 | 7003, 7004, vagy 7005 vámtarifaszám alá tartozó üvegek hajlítva, megmunkált széllel metszve, fúrva, fényezve vagy zománcozva vagy másképpen megmunkálva, de nem keretben, vagy más anyaggal nem összeszerelve | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7007 | Biztonsági üveg, szilárdított (edzett), vagy többrétegű | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7008 | Többrétegű szigetelő üveg | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7009 | Üvegtükrök, beleértve a visszapillantó tükröket is, keretezve is | Előállítás a 7001 vámtarifaszámhoz tartozó anyagból |

7010 | Üvegballon, üvegpalack, flaska, lombik, konzervüveg, üvegedény, fiolák, ampullák, és más hasonló üvegtartály áru szállítására vagy csomagolására; befőző üvegek; üvegből készült dugók, fedők és más lezárók üvegből | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Az üvegáruk csiszolása, feltéve, hogy a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7013 | Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célokra szolgáló üvegáru, (a 7010 vagy 7018 vámtarifaszám alá tartozók kivételével) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Az üvegáruk csiszolása feltéve, hogy a csiszolatlan üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át, vagy A kézzel fújt üvegáruk kézi dekorációja (kivéve a szitanyomást), feltéve, hogy a kézzel fújt üvegáru értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7019 | Üvegrost és ebből készült áruk a fonal kivételével | Előállítás: színezetlen fátyolszalagból, előfonatból, fonalból vagy fonalkötegből, vagyüveggyapotból |

ex 7101 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyök osztályozva, és szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7102 ex 7103 és ex 7104 | Megmunkált drágakövek és féldrágakövek (természetes, szintetikus vagy rekonstruált kövek) | Előállítás megmunkálatlan drágakövekből és féldrágakövekből |

ex 7106 7108 és 7110 | Nemesfémek: | |

Megmunkálatlanok | Előállítás a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszámokhoz nem sorolt anyagokból, vagy a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszámú nemesfémek elektrolízises, termális vagy kémiai úton történő különválasztása vagy a 7106, 7108 vagy 7110 vámtarifaszámú nemesfémek ötvözése egymással vagy nem nemesfémekkel |

Félig megmunkáltan, vagy por alakban (minden) | Előállítás megmunkálatlan nemesfémekből |

ex 7107 ex 7109 és ex 7111 | Nemesfémmel bevont fémek, félgyártmány | Előállítás megmunkálatlan, nemesfémmel bevont fémekből |

7116 | Természetes vagy tenyésztett gyöngyökből, drágakövekből és féldrágakövekből (természetes, szintetikus vagy rekonstruált kövek) készült áruk | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7117 | Ékszerutánzat | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Előállítás nem plattírozott, illetve nemesfémmel be nem vont közönséges fémekből, feltéve, hogy a felhasznált összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7207 | Félkész termékek vasból vagy nem ötvözött acélból | Előállítás 7201, 7202, 7203, 7204 vagy 7205 vámtarifaszámú anyagokból |

7208– 7216 | Síkhengerelt termékek, rudak, pálcák, szögvasak, idomvasak és szelvények vasból és nem ötvözött acélból | Előállítás ingotból, vagy a 7206 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formából |

7217 | Ötvözetlen acél és vas huzalok | Előállítás 7207 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7218 7219– 7222 | Félkész termékek, síkhengerelt termékek, rudak, pálcák, szögvasak, idomvasak és szelvények rozsdamentes acélból | Előállítás ingotból, vagy a 7218 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7223 | Rozsdamentes acélhuzalok | Előállítás 7218 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7224 7225– 7227 | Más acélötvözetekből készült félkész termékek, hengerelt termékek, rudak, pálcák szabálytalanul felgöngyölt tekercsben | Előállítás ingotból vagy a 7224 vámtarifaszám alá tartozó más elsődleges formákból |

7228 | Más rudak, pálcák más acélötvözetből; szögvasak, idomvasak és szelvények más acélötvözetből; üreges fúrórúdvasak és pálcák ötvözött, vagy nem ötvözött acélból | Előállítás öntecsből, vagy a 7206, 7218, illetve a 7224 vámtarifaszámok más elsődleges formákból |

7229 | Huzalok más acélötvözetből | Előállítás 7224 vámtarifaszámú félkész anyagokból |

ex 7301 | Vas szádpalló | Előállítás 7206 vámtarifaszámú anyagokból |

7302 | Vasúti vagy villamosvasúti pályaépítő anyag vasból acélból, úgymint: sínek, terelősínek, vagy fogazott sínek, sínkeresztezés, váltóállító rudak, vagy más keresztezési darabok, sínaljzat, csatlakozólemez, sínsaru, befogópofa, alátétlemezek, sínkapcsok, nyomtávlemezek, kengyelek és más, a vasúti sín összeszereléséhez szükséges speciális anyag | Előállítás 7206 vámtarifaszámú anyagokból |

7304 7305 és 7306 | Vasból (nem öntöttvasból) vagy acélból készült csövek, vezetékek és más üreges profilok | Előállítás 7206, 7207, 7218 vagy 7224 vámtarifaszámú anyagokból |

7308 | Szerkezetek (kivéve a 9406 vámtarifaszámú előre gyártott épületeket) és szerkezetek részei (például hidak és hídszakaszok, zsilipkapuk, tornyok, rácsszerkezetű oszlopok, tetők, tetőszerkezetek, ajtók, ablakok, azok kerete, ajtóküszöbök, zsaluzatok, korlátok, pillérek és oszlopok) vasból, vagy acélból; szerkezetben való felhasználásra előkészített lemezek, rudak szögvasak, idomvasak és szelvények, csövek és hasonló termékek vasból, illetve acélból | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használhatók fel a 7301 vámtarifaszámhoz tartozó hegesztett szögvasak, idomvasak és szelvények |

ex 7315 | Hóláncok | Előállítás során a 7315 vámtarifaszám alatti összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7322 | Nem elektromos radiátorok központi fűtéshez, azok részei vasból vagy acélból | Az előállítás során a 7322 vámtarifaszám alatti összes anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 74. árucsoport | Réz, illetve abból készült áruk, kivéve a 7401–7405 vámtarifaszámokat; az ex 7403 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7403 | Megmunkálatlan réz ötvözetek | Előállítás finomított rézből, amely megmunkálatlan, vagy hulladék, illetve selejt |

ex 75. árucsoport | Nikkel, illetve abból készült cikkek, kivéve a 7501–7503 vámtarifaszámokat | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 76. árucsoport | Alumínium, illetve abból készült áruk, kivéve a 7601, 7602 és ex 7616 vámtarifaszámokat; az ex 7601 és ex 7616 vámtarifaszámokra vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 7601 | Alumínium ötvözetek | Előállítás termális vagy elektrolízises kezeléssel nem ötvözött alumíniumból vagy hulladékból és selejtből |

ex 7616 | Alumínium huzalból, illetve hasított lemezhálóból készült áruk, sodronyszövettől, fémhálótól, rostélytól, hálótól, kerítéshálótól, merevítő szövedéktől, vagy hasonló alkotóktól (beleértve a futószalagot) eltérő alumínium áruk | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók alumínium huzalból, illetve rácslemezből készült sodronyszövet, fémháló, rostély, háló, kerítésháló, merevítő szövedék, vagy hasonló anyagok (beleértve a futószalagot), továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 78. árucsoport | Ólom és abból készült áruk, kivéve a 7801 és 7802 vámtarifaszámokat; a 7801 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7801 | Megmunkálatlan ólom: | |

Finomított ólom | Előállítás kohóólomból |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 7802 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 79. árucsoport | Cink és abból készült áruk, kivéve a 7901 és 7902 vámtarifaszámokat; a 7901 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

7901 | Megmunkálatlan cink | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 7902 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 80. árucsoport | Ón és abból készült áruk, kivéve a 8001, 8002, 8007 vámtarifaszámokat; a 8001 vámtarifaszámra vonatkozó szabály az alábbiakban van megállapítva | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

8001 | Megmunkálatlan ón | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használható fel a 8002 vámtarifaszám alá tartozó hulladék és selejt |

ex 81. árucsoport | Más nem nemesfémek megmunkáltan; azokból készült cikkek | Előállítás során az összes, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz tartozó felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

8206 | A 8202–8205 vámtarifaszámok közül több vámtarifaszám alá tartozó szerszámok a kiskereskedelemben szokásos kiszerelt készletben | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 8202–8205 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felvehetők a készletbe a 8202–8205 vámtarifaszámokhoz tartozó termékek, feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

8207 | Cserélhető szerszámok kézi vagy gépi működtetésű kéziszerszámhoz vagy szerszámgépekhez (például sajtoló, csákoló, lyukasztó, menetfúró, menetvágó, fúró, furatmegmunkáló, üregelő, maró, esztergályozó, vagy csavarhúzó szerszám), beleértve a fémek húzásához vagy extrudálásához való süllyesztéket és a sziklafúráshoz vagy talajfúráshoz való szerszámot is | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8208 | Kések és pengék gépekhez vagy mechanikus készülékekhez | Előállítás során: az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáaz összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8211 | Kések sima vagy fogazott pengével (beleértve a metszőkéseket), a 8208 vámtarifaszám alá tartozó kés kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a nem nemesfémből készült nyelek |

8214 | Másutt nem említett késműves áruk (például hajnyíró gépek, mészárosbárdok, vagy konyhai bárdok, aprító- és daraboló kések papírvágó kések); manikűr- és pedikűr készletek és felszerelések (beleértve a körömreszelőt) | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a nem nemesfémből készült nyelek |

8215 | Kanalak, villák, merőkanalak, szűrőkanalak, tortalapátok, halkések, vajkések, kockacukor fogók és hasonló konyhai vagy asztali eszközök | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók nem nemesfémből készült nyelek |

ex 8306 | Nem nemesfémből készült szobrok vagy más díszítések | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók a 8306 vámtarifaszámú anyagok, feltéve, hogy azok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 30 %-át |

ex 84. árucsoport | Atomreaktorok, kazánok, gépek és mechanikus berendezések; ezek alkatrészei; kivéve az alábbi vámtarifaszámokat, illetve a vámtarifaszámok részeit, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8403, ex 8404, 8406–8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8425–8430, ex 8431, ex 8439, 8441, 8444–8447, ex 8448, 8452, 8456–8466, 8469–8472, 8480, 8484 és 8485 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8403 és ex 8404 | A 8402 vámtarifaszámtól eltérő központi fűtés gőzkazánok és segédberendezések azokhoz | Előállítás során az összes felhasznált anyag a 8403, illetve 8404 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik. Azonban felhasználhatók a 8403, illetve 8404 vámtarifaszámú anyagok, feltéve, hogy azok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8406 | Gőzturbinák (víz- vagy más gőzüzemű) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8407 | Szikragyújtású, belső égésű, dugattyús, vagy forgódugattyús motorok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8408 | Kompresszió gyújtású, belső égésű dugattyús motorok (dízel vagy féldízel motorok) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8409 | Kizárólag vagy elsősorban a 8407 vagy 8408 vámtarifaszámok alá tartozó motorok alkatrésze | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8412 | Más motorok és erőgépek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8415 | Légkondicionáló berendezések motormeghajtású ventillátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályzó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8418 | Hűtőgép, fagyasztógép és egyéb hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyúk a 8415 vámtarifaszám alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 8419 | Gépek a faipari célra, illetve papíripari rostanyag- és kartongyártáshoz | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8420 | Kalander vagy más hengerelőgép, ezekhez való henger is, a fém- vagy üveghengermű kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8425– 8428 | Emelő, szállító, be-, illetve kirakodó gépek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8429 | Önjáró bulldózerek, homokgyaluk, földgyaluk, talajegyengetők, földnyesők, lapátos kotrók, exkavátorok, kanalas rakodók, döngölőgépek és úthengerek | |

Úthengerek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8430 | Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverők, cölöpkiemelők; hóekék és hókotrók | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8431 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 8431 | Úthengerek alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8439 | Papíripari rostanyag készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gép | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8441 | Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve a bármilyen fajta papír- vagy kartonvágó gépet is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át |

8444– 8447 | E vámtarifaszámok alatti gépek textilipari használatra | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8448 | A 8444 és 8445 vámtarifaszám alá tartozó textilipari gép segédgépei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8452 | Varrógép, a 8440 vámtarifaszám alá tartozó könyvkötőgép kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány vagy speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptűk: | |

Varrógépek (kizárólag tűzőöltésesek), amelyek fejrészének tömege nem haladja meg a 16 kg-ot motor nélkül, illetve a 17 kg-ot motorral | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes, a fejrész (motor nélkül) összeállításánál felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét, továbbáahol a szálfeszességi, horgolási és cikk-cakk mechanizmusok származóak |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8456– 8466 | 8456–8466 vámtarifaszámú szerszámgépek, gépek, azok alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8469 8470 8471, 8472 | Irodai gépek (például írógépek, számológépek, automatikus adatfeldolgozó gépek, másológépek, tűzőgépek) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8480 | Öntödei formázószekrények; öntőformafedő; lapok, öntőminták; öntőformák (a bugaöntő forma kivételével), fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 8483 | Görgőbetétes csavarszerkezetek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8484 | Kettő vagy több fém, illetve más anyagból rétegelt tömítés és tömítőelem; különböző anyagból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban vagy hasonló csomagolásban | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8485 | Berendezések olyan, ebben az árucsoportban máshol fel nem sorolt alkatrészei, amelyek nem tartalmaznak elektromos csatlakozót, szigetelést, tekercseket, érintkezőket, vagy más elektromos eszközt | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 85. árucsoport | Elektromos gépek és elektromos felszerelések és ezek alkatrészei; hangfelvevő és -visszaadó, televíziós kép- és hangfelvevők és -visszaadó készülékek és ezek alkatrészei és tartozékai; kivéve az alábbi vámtarifaszámok, illetve a vámtarifaszámok adott részei alatt felsoroltakat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8501, 8502, ex 8504, ex 8517, ex 8518, 8519–8529, 8535–8537, 8542, 8544–8546, ex 8548 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékkel azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8501 | Elektromotor és elektromos generátorok (az áramfejlesztő aggregát kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8503 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8502 | Elektromos áramfejlesztő egység és forgó áramátalakítók | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8501, vagy 8503 vámtarifaszámokhoz sorolt anyagok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 8504 | Áramellátó egység automatikus adatfeldolgozó gépekhez | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8517 | Videotelefonok | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 8518 | Mikrofon és tartószerkezete; hangszórók, dobozba szerelve is; hangfrekvenciás elektromos erősítők; elektromos hangerősítő egységek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8519 | Lemezjátszó, erősítő nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevő szerkezet nélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8520 | Magnetofon és más hangfelvevő készülék, lejátszó szerkezettel vagy anélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8521 | Videó felvevő és lejátszó készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8522 | Kizárólag vagy elsősorban a 8519–8521 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8523 | Hang, vagy más jel felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyagok, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8524 | Lemezek, szalagok és más anyagok, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek, beleértve a lemezek készítésére szolgáló matricát és a mesterlemezt is, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével | |

Hanglemezek készítésénél használt matricák és mesterlemezek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8523 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8525 | Rádiótelefon-, rádiótávíró-, rádió- és tévéműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy anélkül, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel egybeépítve is; televíziós kamera, állóképes videokamerák és más videokamera felvevők | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8526 | Radarkészülék, rádió-navigációs segédkészülék és rádiós -távirányító készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8527 | Rádiótelefon, rádiótávíró- és rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékekkel vagy órával közös házban is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8528 | Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor vevőkészüléket, hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magába foglaló is; videómonitorok és videó vetítőkészülék | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8529 | Kizárólag vagy elsősorban a 8525–8528 vámtarifaszám alá tartozó készülékek alkatrészei | |

Videó felvevő, vagy lejátszó készülékekkel kizárólagosan, vagy elsősorban használt alkatrészek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,melynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

8535 és 8536 | Elektromos áramkörök összekapcsolására, illetve védelmére, vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló készülék | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8538 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8537 | Kapcsolótábla, -panel, -tartó, -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vámtarifaszám alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, és elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű, a 8517 vámtarifaszám alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8538 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8542 | Elektronikus integrált áramkörök és mikroszerkezetek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 8541, vagy 8542 vámtarifaszámokhoz sorolt anyagok értéke összegezve nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8544 | Szigetelt (zománcozott vagy anódosan oxidált is) huzalok, kábelek (beleértve a koaxiális kábelt) és más szigetelt elektromos vezetékek, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva, vagy csatlakozóval felszerelve is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8545 | Szénelektródák, szénkefék, ívlámpaszén, galvánelemhez való szén és más elektromos célokra szolgáló, szénből, grafitból készült cikk, fémmel vagy anélkül | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8546 | Elektromos szigetelők bármilyen anyagból | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 8548 | Gépek és készülékek ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Kimerült primer cellák és kimerült primer elemek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbá |

8601– 8607 | Vasúti, vagy villamos mozdonyok, sínhez kötött járművek és azok alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8608 | Vasúti, vagy villamosvasúti vágánytartozék és felszerelés; mechanikus (beleértve az elektromechanikusat is) ellenőrző-, jelző-, biztonsági berendezés vasúti, villamosvasút, közút, belvízi út, parkolóhely, kikötők és repülőterek számára; mindezek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, a termékével megegyező vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, |

8609 | Konténerek (beleértve a folyadékok szállítására készített konténereket) egy vagy több szállítási módra különlegesen kialakítva és felszerelve | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 87. árucsoport | Járművek és alkatrészei, a vasúti vagy villamosvasúti sínhez kötött járművek kivételével; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz, illetve a vámtarifaszámok részéhez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 8709–8711, ex 8712, 8715 és 8716 | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

8709 | Önjáró üzemi targonca, rakodó- vagy emelőszerkezettel felszerelve, gyárban. áruházban, kikötő területén vagy repülőtéren áru rövid távolságra történő szállítására; vasúti pályaudvar peronján használt vontatók; az idetartozó járművek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8710 | Harckocsik és más páncélozott harci járművek, motorral, fegyverzettel vagy anélkül, valamint az ilyen járművek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8711 | Motorkerékpárok (beleértve a robogókat is) és segédmotoros kerékpárok, oldalkocsival is; oldalkocsik | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 8712 | Golyóscsapágy nélküli kerékpárok | Előállítás a 8714 vámtarifaszámhoz nem sorolt anyagokból |

8715 | Gyerekkocsik és azok alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8716 | Pótkocsik és félpótkocsik; más jármű géperejű hajtás nélkül; mindezek alkatrészei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8803 | A 8801 vagy 8802 vámtarifaszámú áruk alkatrészei | Előállítás, amelynek során a 8803 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8804 | Ejtőernyők (beleértve a kormányozható ejtőernyőket), forgó ejtőernyő; mindezek alkatrészei és tartozékai: | |

Forgó ejtőernyő | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 8804 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

Más | Előállítás, amelynek során a 8804 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

8805 | Légijármű-indító szerkezet; fedélzeti leszállásfékező készülék és hasonló fékezőszerkezetek; repülőkiképző földi berendezés; mindezek alkatrésze | Előállítás, amelynek során a 8805 vámtarifaszámhoz sorolt összes anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

89. árucsoport | Hajók, csónakok és más úszószerkezetek | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban nem használhatók fel a 8906 vámtarifaszámú hajótestek |

ex 90. árucsoport | Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi, vagy sebészeti műszerek és készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz, illetve a vámtarifaszámok részeihez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015–9017, ex 9018, 9024–9033 | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9001 | Optikai szálak és optikai szálból készült kábel; a 8544 vámtarifaszám alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készített lencsék (beleértve a kontaktlencséket), prizmák, tükrök és más optikai elem nem szerelve, az optikailag megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9002 | Bármilyen anyagból készített lencsék, prizmák, tükrök és más optikai elemek, szerelve, amely a műszerek, vagy készülékek alkatrésze vagy szerelvénye, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9004 | Szemüvegek, látásjavító, védő vagy más célokat szolgáló cikkek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 9005 | Két és egy szemlencsés távcsövek, látcsövek, más optikai teleszkópok, illetve ezek foglalatai, a rádiócsillagászati műszer kivételével | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 9006 | Fényképezőgépek (a mozgófényképészeti kamerák kivételével); fényképészeti villanófény-készülékek és nem elektronikus villanófény-készülékek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-átahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9007 | Mozgókép-felvevő és vetítő, hangfelvevő és hangvisszaadó készülékkel vagy anélkül | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9011 | Összetett optikai mikroszkópok, beleértve a mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikroképvetítő is | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át,ahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

ex 9014 | Más navigációs eszközök és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9015 | Földmérő (fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai, vagy geofizikai műszerek és készülékek, az iránytű kivételével; távolságmérők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9016 | 5 mg-os, vagy annál nagyobb érzékenységű mérlegek súlyokkal is | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9017 | Rajzoló-, jelölő-, vagy matematikai számolóműszerek (például rajzológépek, pantográfok, szögmérők, rajzolókészletek, logarlécek, logartárcsák); ebbe az árucsoportba más vámtarifaszám alá nem sorolható kézi hosszúságmérő eszközök (például mérőrudak és -szalagok, mikrométerek, körzők) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 9018 | Fogorvosi székek, amelyek fogorvosi műszereket, illetve köpőcsészéket tartalmaznak beépítve | Előállítás bármely vámtarifaszámhoz tartozó anyagból, beleértve a 9018 vámtarifaszámhoz tartozó, eltérő anyagokat |

9024 | Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasságvizsgáló gépek és készülékek vagy más mechanikai anyagvizsgáló gépek (például fémek, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához) | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9025 | Fajsúlymérő és hasonló, folyadékban úszó mérőműszerek, hőmérők, pirométerek, barométerek, higrométerek, pszichrométerek, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9026 | Folyadékok és gázok áramlásának, szintjének, nyomásának, vagy más változó jellemzőinek mérésére, illetve ellenőrzésére szolgáló eszközök, műszerek és készülékek (például áramlásmérők, szintjelzők, manométerek, hőmennyiségmérők), a 9014, 9015, 9028, vagy 9032 vámtarifaszám alá tartozó műszerek és készülékek kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9027 | Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülékek és műszerek (például polariméterek, refraktométerek, spektrométerek, gáz- és füstanalizáló berendezések); viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget és hasonló jellemzőket mérő és ellenőrző eszközök és készülékek; hő-, hang- és fénymennyiségek mérésére, illetve ellenőrzésére szolgáló eszközök és készülékek (a megvilágítási-időmérő is); metszetkészítők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9028 | Gáz, folyadék, vagy elektromos áram fogyasztásának vagy előállításnak mérésére szolgáló készülékek, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszközök | |

Alkatrészek és tartozékok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9029 | Fordulatszámlálók, termékszámlálók, taxiórák, kilométerszámlálók, lépésszámlálók és hasonló készülékek; a 9104 vagy 9015 vámtarifaszám alá tartozó sebességmérők kivételével; stroboszkópok | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9030 | Oszcilloszkópok, spektrumanalizátorok és elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszerek és készülékek, a 9028 vámtarifaszám alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta- és gamma-, röntgen-, kozmikus-, vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszerek és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9031 | Ebben az árucsoportban másutt nem említett, más vámtarifaszám alá nem osztályozható mérő-, illetve ellenőrző műszerek, készülékek és gépek; profilvetítők | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9032 | Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszerek és készülékek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9033 | A 90. árucsoportba tartozó gép, készülék, műszer vagy berendezés ebben az árucsoportban másutt nem említett alkatrésze vagy tartozéka | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

ex 91. árucsoport | Órák és azok alkatrészei; kivéve az alábbi vámtarifaszámokhoz vagy azok részeihez tartozókat, az ezekre vonatkozó szabályok az alábbiakban vannak megállapítva: 9105, 9109–9113 | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

9105 | Más órák | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9109 | Óraszerkezetek, teljes és összeszerelt | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbámelynek során az összes felhasznált, nem származó anyag értéke nem haladja meg a felhasznált, származó anyagok értékét |

9110 | Komplett "kisóraszerkezetek" vagy óraszerkezetek nem összeszerelve vagy részben összeszerelve (szerkezetkészletek); nem teljes "kisóraszerkezetek" vagy óraszerkezet összeszerelve; nyers "kisóraszerkezet" vagy óraszerkezetek | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, 9114 vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9111 | 9101, vagy 9102 vámtarifaszámú tok "kisóraszerkezetekhez" és ennek részei | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9112 | Tok óraszerkezethez és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más áruhoz és ezek része | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át, továbbáahol, a fenti korlátozáson belül, a felhasznált, termékével azonos vámtarifaszámhoz sorolt anyagok értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9113 | Szíjak, szalagok és karkötők karórákhoz, és ezek alkatrészei: | |

Nem nemesfémből, arannyal vagy ezüsttel lemezelve is, illetve nemesfémmel plattírozott fémből | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

Más | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

92. árucsoport | Zenei eszközök; mindezek alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 40 %-át |

93. árucsoport | Fegyverek és lőszerek; ezek alkatrészei és tartozékai | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9401 és ex 9403 | Nem nemesfém bútorok legfeljebb 300 g/m2 tömegű párnázatlan pamuthuzattal | Előállítás, amelynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, vagy Előállítás pamutanyagból, amely már olyan formában van, ami alkalmas a 9401, vagy 9403 vámtarifaszámok alatti felhasználásra, feltéve, hogy: értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 25 %-át, továbbáaz összes többi felhasznált anyag származó, és a 9401 vagy 9403 vámtarifaszámoktól eltérő vámtarifaszámhoz tartozik |

9405 | Lámpák és világító felszerelések, beleértve a fényszórókat, spotlámpákat is, és mindezek másutt nem említett alkatrészei; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jelegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrészei | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9406 | Előre gyártott épületek | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9503 | Más játékok; méretarányos modellek és szórakozásra szánt hasonló modellek, működők is; mindenféle összerakós fejtörő játék (puzzle) | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9506 | Elkészített golfütő fejek | Előállítás durván megmunkált darabokból |

9507 | Horgászbotok, halhorgok és más horgászfelszerelések; merítőhálók, lepkehálók és hasonlók; "csalimadarak" (a 9208 vagy 9705 vámtarifaszám alá tartozó kivételével) és hasonló vadászati vagy lövészeti felszerelés | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó termékek, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

ex 9601 és ex 9602 | Állati, növényi, vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas alapanyagból készült áruk | Előállítás ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó "megmunkált" faragásra alkalmas alapanyagból |

ex 9603 | Söprűk és ecsetek, (kivéve az ágsöprűket és hasonló árukat), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül; szobafestőpárnák, és hengerek, gumibetétes törlők, felmosóruhák | Előállítás során az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9605 | Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő- vagy ruhatisztításhoz | A készlet minden darabjának ki kell elégítenie mindazokat a szabályokat, amelyek akkor vonatkoznának rá, ha nem volna a készletben. Azonban a készlethez tartozhatnak nem származó áruk, feltéve, hogy összértékük nem haladja meg a készlet gyártelepi árának 15 %-át |

9606 | Gombok, franciakapcsok, patentkapcsok, nyomógombok, gombtest és ezek részei; nyers gombok | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

9608 | Golyóstollak; filc és más, szivacsvégű tollak és jelzők; töltőtollak, rajzolótollak és egyéb tollak; másoló töltőtollak; töltőceruzák és csúszóbetétes ceruzák; tollszárak, ceruzahosszabítók és hasonlók; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vámtarifaszám alá tartozó áru kivételével | Előállítás során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék. Azonban felhasználhatók tollhegyek és tollszemek, illetve más, ugyanahhoz a vámtarifaszámhoz tartozó anyagok, feltéve, hogy értékük nem haladja meg a termék gyártelepi árának 5 %-át |

9612 | Írógép-, vagy hasonló szalagok, tintával vagy más anyaggal – lenyomatkészítésre – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárnák, dobozzal is, átitatva vagy sem | Előállítás: melynek során az összes felhasznált anyag más vámtarifaszámhoz tartozik, mint maga a termék, továbbáfeltéve, hogy az összes felhasznált anyag értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának 50 %-át |

ex 9614 | Pipák dohányzáshoz, pipafejek | Előállítás durván megmunkált darabokból |

"

--------------------------------------------------

IX. MELLÉKLET

"

22. MELLÉKLET

Számlanyilatkozat

A számlanyilatkozatot, amelynek szövege alább található, a lábjegyzetekkel összhangban kell kitölteni. Azonban a lábjegyzeteket nem szükséges feltüntetni.

Spanyol változat

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no… [1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [2]

Dán változat

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.… [3]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [4].

Német változat

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [5]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … [6]Ursprungswaren sind.

Görög változat

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … [7]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [8].

Angol változat

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … [9]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … [10]preferential origin..

Francia változat

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [11]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [12].

Olasz változat

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [13]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [14]

Holland változat

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … [15]) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn [16].

Portugál változat

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [17]) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [18].

Finn változat

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o … [19]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita [20]

Svéd változat

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [21]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung [22].

(Hely és keltezés) [23]

(Exportőr aláírása, illetve a nyilatkozatot aláíró személy neve olvashatóan) [24]

"

[1] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[2] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[3] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[4] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[5] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[6] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[7] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[8] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[9] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[10] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[11] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[12] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[13] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[14] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[15] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[16] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[17] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[18] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[19] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[20] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[21] mennyiben a számlanyilatkozatot elfogadott exportőr tölti ki, erre a helyre kell beírni az elfogadott exportőr engedélyszámát. Amennyiben a számlanyilatkozatot nem elfogadott exportőr tölti ki, a zárójelben lévő szavak figyelmen kívül hagyhatók, illetve a hely marad üresen.

[22] lölendő a termékek származása. Amennyiben a számlanyilatkozat részben vagy egészében olyan termékekre vonatkozik, amelyek származási helye Ceuta és Melilla, az exportőr köteles azt feltüntetni a "CM" jelöléssel azon az okmányon, amelyen a számlanyilatkozat szerepel.

[23] Ezek feltüntetése kihagyható, amennyiben az információt már az okmány is tartalmazza

[24] Lásd a 117. cikk (5) bekezdését. Ha az exportőr aláírása nem szükséges, az aláírás alóli mentesség magában foglaja az aláíró nevének feltüntetése alóli mentességet.

--------------------------------------------------

X. MELLÉKLET

A 38. melléklet az alábbiak szerint módosul:

Az 51. rovatban alkalmazandó kódok listája az alábbiakkal egészül ki:

"SM : San Marino

AD : Andorra"

--------------------------------------------------

XI. MELLÉKLET

A 87. melléklet a következő ponttal egészül ki:

Sorszám | 1 | 2 |

Áruk, melyeknek vámfelügyelet melletti feldolgozása vámeljárás alatt engedélyezett | Engedélyezett feldolgozási módok |

"16 | Korcsolyacipők felerősített korcsolya nélkül, 64021900 KN kód | A következő termék előállítása: Korcsolya, 95067010 KN kód |

Korcsolyacipők felerősített korcsolya nélkül, 64031900 KN kód | Görkorcsolya, 95067030 KN kód" |

|

--------------------------------------------------

Top