EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02019R0125-20210101

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/125 rendelete (2019. január 16.) egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (kodifikált szöveg)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/125/2021-01-01

02019R0125 — HU — 01.01.2021 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/125 RENDELETE

(2019. január 16.)

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

(kodifikált szöveg)

(HL L 030, 2019.1.31., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/621 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. február 18.)

  L 144

1

7.5.2020

►M2

A BIZOTTSÁG (EU) 2021/139 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. december 4.)

  L 43

5

8.2.2021


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 086, 28.3.2019, o 119 (2019/125)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/125 RENDELETE

(2019. január 16.)

egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről

(kodifikált szöveg)I. FEJEZET

TÁRGY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet a halálbüntetés vagy kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható áruk harmadik országokkal folytatott kereskedelmére vonatkozó uniós szabályokat, valamint az ezen árukhoz kapcsolódó brókertevékenység végzésére, technikai segítségnyújtás biztosítására, képzésre és reklámtevékenységre vonatkozó szabályokat állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)

„kínzás” : bármely olyan cselekmény, amellyel szándékosan súlyos – fizikai vagy mentális – fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek abból a célból, hogy az adott személytől vagy egy harmadik személytől értesüléseket vagy vallomást szerezzenek, hogy az adott személyt megbüntessék olyan cselekedetért, amelyet az adott személy vagy valamely harmadik személy elkövetett vagy amelynek elkövetésével gyanúsítják, vagy hogy az adott személyt vagy valamely harmadik személyt megfélemlítsék vagy nyomást gyakoroljanak rá, vagy bármely megkülönböztetésen alapuló okból, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy azt ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem tartozik azonban ide az olyan fájdalom vagy szenvedés, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetésnek;

b)

„más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés” : bármely olyan cselekmény, amellyel a súlyosság minimális fokát elérő – fizikai vagy mentális – fájdalmat vagy szenvedést okoznak valamely személynek, amennyiben a fájdalmat vagy szenvedést valamely közfeladatot ellátó személy vagy más, hivatalos minőségben eljáró személy okozza, vagy azt ilyen személy ösztönzésére, vagy annak beleegyezésével vagy hallgatólagos beleegyezésével okozzák. Nem tartozik azonban ide az olyan fájdalom vagy szenvedés, amely törvényes büntetésből ered, vagy azzal együtt jár, vagy azzal kapcsolatban következik be. A halálbüntetés semmilyen körülmények között nem tekinthető törvényes büntetésnek;

c)

„bűnüldöző hatóság” : bármely olyan hatóság, amely bűncselekmények megelőzéséért, felderítéséért, nyomozásáért, az ellenük való küzdelemért és azok elkövetésének büntetéséért felelős, beleértve – de nem kizárólag – a rendőrséget, bármely ügyészséget, igazságügyi hatóságot, állami vagy magán büntetés-végrehajtási hatóságot, és adott esetben bármely állambiztonsági szervet és katonai hatóságot;

d)

„kivitel” : áruknak az Unió vámterületéről történő bármely indítása, beleértve az áruk olyan indítását is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint áruk indítását vámszabad területen való tárolását követően a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) értelmében;

e)

„behozatal” : áruknak az Unió vámterületére történő bármely beléptetése, beleértve az átmeneti megőrzést, vámszabad területen történő elhelyezést, a különleges eljárás alá helyezést és a szabad forgalomba bocsátást a 952/2013/EU rendelet értelmében;

f)

„technikai segítségnyújtás” : a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, teszteléshez, karbantartáshoz, összeszereléshez vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

g)

„múzeum” : olyan, a társadalom és annak képzése szolgálatában álló, nyilvános, nonprofit jellegű, állandó intézmény, amely az emberek és környezetük tárgyi bizonyítékainak tanulmányozási, oktatási és élvezeti célokra történő megszerzésével, megőrzésével, kutatásával, kiállításával és az azokra vonatkozó tájékoztatással foglalkozik;

h)

„illetékes hatóság” : valamely tagállamnak az I. mellékletben felsorolt hatósága, amely a 20. cikkel összhangban jogosult döntést hozni valamely engedély iránti kérelem tárgyában, vagy jogosult megtiltani egy exportőrnek, hogy uniós általános exportengedélyt használjon;

i)

„kérelmező” :

1. 

a 3., 11. vagy 16. cikkben említett kivitelek esetében az exportőr;

2. 

az 5. cikkben említett árutovábbítás esetében az a természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, aki vagy amely az árut az Unió vámterületén belül szállítja;

3. 

a 3. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén a technikai segítségnyújtást szolgáltató;

4. 

behozatal és a 4. cikkben említett technikai segítségnyújtás esetén az a múzeum, amely az árukat ki fogja állítani; és

5. 

a 15. cikkben említett technikai segítségnyújtás vagy a 19. cikkben említett brókertevékenység esetén a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker;

j)

„az Unió vámterülete” : a 952/2013/EU rendelet 4. cikkében meghatározott terület;

k)

„brókertevékenység” :

1. 

olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja az érintett áruk vétele, eladása vagy szolgáltatása egy harmadik országból egy másik harmadik országba; vagy

2. 

harmadik országban található érintett áruk eladása vagy vétele egy másik harmadik országba történő átadás céljából.

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki a járulékos szolgáltatások egyedüli nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a szállítás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

▼C1

l)

„bróker” : valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy amely a k) pontban meghatározott szolgáltatásokat nyújt az Unió területéről; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unió területéről; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen szolgáltatásokat nyújt az Unió területéről;

m)

„technikai segítségnyújtást szolgáltató” : valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, aki vagy amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unió területéről; valamely tagállam állampolgárságával rendelkező természetes személy, lakóhelyétől függetlenül, aki ilyen segítségnyújtást biztosít az Unió területéről; és valamely jogi személy, szerv vagy szervezet, amelyet egy tagállam joga szerint hoztak létre vagy jegyeztek be, letelepedésének helyétől függetlenül, amely ilyen segítségnyújtást biztosít az Unió területéről;

n)

„exportőr” : bármely természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet, ideértve a társulást, akinek vagy amelynek az érdekében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, szerv vagy szervezet, aki vagy amely a kiviteli nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges jogosultsággal. Amennyiben nem kötöttek ilyen szerződést, vagy az említett szerződés szerződő fele nem saját nevében jár el, akkor az a személy, szerv vagy szervezet minősül exportőrnek, aki vagy amely rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges jogosultsággal. Ha az áruk feletti rendelkezési jog az említett szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett személyé, szervezeté vagy szervé, akkor az Unión belül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;

▼B

o)

„uniós általános exportengedély” : bizonyos országokba irányuló, a d) pontban meghatározott kivitelekre érvényes engedély, amely minden olyan exportőr számára hozzáférhető, aki vagy amely tiszteletben tartja az engedélyre vonatkozó, V. mellékletben felsorolt felhasználási feltételeket és követelményeket;

p)

„egyedi engedély” :

az alábbiakra adott engedély:

1. 

egy meghatározott exportőrnek, egy harmadik országbeli végfelhasználó vagy címzett részére egy vagy több áru d) pontban meghatározott kivitelére;

2. 

egy meghatározott brókernek, egy harmadik országbeli végfelhasználó vagy címzett részére egy vagy több árura vonatkozó k) pontban meghatározott brókertevékenység nyújtására; vagy

3. 

valamely, az Unió vámterületén belül áruszállítással foglalkozó természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek az s) pontban meghatározott árutovábbításra;

q)

„globális engedély” :

egy meghatározott exportőrnek vagy brókernek a III. vagy a IV. mellékletben felsorolt áruk valamely típusának tekintetében adott engedély, amely érvényes lehet:

1. 

egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő, a d) pontban meghatározott kivitelre;

2. 

egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott forgalmazó részére történő, a d) pontban meghatározott kivitelre, amennyiben az exportőr a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IV. melléklet 1. szakaszában szereplő áruk gyártója;

3. 

egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő, valamely harmadik országban található áruk átadásával kapcsolatos brókertevékenységek végzésére;

4. 

egy vagy több meghatározott harmadik országban egy vagy több meghatározott forgalmazó részére történő, valamely harmadik országban található áruk átadásával kapcsolatos brókertevékenységek végzésére, amennyiben a bróker a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IV. melléklet 1. szakaszában szereplő áruk gyártója;

r)

„forgalmazó” : a III. melléklet 3.2. vagy 3.3 pontjában, vagy a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk tekintetében nagykereskedelmi tevékenységet, például ezen áruk gyártóktól történő beszerzését, vagy ezen áruk raktározását, szolgáltatását vagy kivitelét végző gazdasági szereplő; az ezen árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi tevékenység nem foglalja magában a kórházaknak, a gyógyszerészeknek vagy az egészségügyi szakembereknek az ezen áruk tekintetében kizárólag lakossági szolgáltatásra irányuló beszerzéseit;

s)

„árutovábbítás” : az Unió vámterületén azon kívüli rendeltetési hely felé áthaladó nem uniós áruknak az Unió vámterületén történő szállítása.II. FEJEZET

HALÁLBÜNTETÉSTŐL, KÍNZÁSTÓL VAGY MÁS KEGYETLEN, EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓDTÓL VAGY BÜNTETÉSTŐL ELTÉRŐ EGYÉB GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSRA NEM ALKALMAS ÁRUK

3. cikk

Kiviteli tilalom

(1)  
A II. mellékletben felsorol áruk kivitele tilos, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati felhasználásra nem alkalmas árukat a II. melléklet tartalmazza.

A technikai segítségnyújtást szolgáltatónak tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos, bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére technikai segítségnyújtást biztosítania, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e.

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk kivitelét és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban az országban, ahová az áruk kivitele irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

4. cikk

Behozatali tilalom

(1)  
A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala tilos, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A bármely személy, szerv vagy szervezet által a II. mellékletben felsorolt, harmadik országból szállított árukhoz kapcsolódóan biztosított technikai segítségnyújtás bármely személy, szerv vagy szervezet általi elfogadása tilos az Unióban, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e.

(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében a behozatalt és a kapcsolódó technikai segítségnyújtást, amennyiben bizonyított, hogy abban a tagállamban, ahová a behozatal irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

5. cikk

Az árutovábbítás tilalma

(1)  
A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden árutovábbítás tilos.
(2)  
Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk továbbítását, amennyiben bizonyított, hogy a rendeltetési hely szerinti országban az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.

6. cikk

Brókertevékenységek tilalma

A brókernek tilos harmadik országbeli bármely személy, szerv vagy szervezet számára a II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

7. cikk

A képzés tilalma

A technikai segítségnyújtást szolgáltatónak vagy a brókernek tilos a II. mellékletben felsorolt áruk felhasználásával kapcsolatos képzést nyújtania vagy kínálnia valamely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet számára.

8. cikk

Kereskedelmi vásárok

Bármely természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e lakóhellyel vagy letelepedett-e valamely tagállamban, tilos a II. mellékletben felsorolt áruk bármelyikének kiállítása vagy eladásra való felkínálása az Unióban megrendezett kiállításokon vagy vásárokon, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az említett kiállítás vagy eladásra való felkínálás, figyelembe véve a kiállítás vagy a vásár jellegét, nem játszik szerepet a vonatkozó áruk bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére történő eladásában vagy szolgáltatásában, és nem is segíti elő azt.

9. cikk

Reklámtevékenység

▼C1

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, aki vagy amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unió területéről, valamely tagállam állampolgárságával rendelkező bármely természetes személynek, aki reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unió területéről, és valamely tagállam joga szerint létrehozott vagy bejegyzett bármely jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, amely reklámfelületet vagy reklámidőt ad el vagy vesz az Unió területéről, tilos a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatban a nyomtatott médiában vagy az interneten reklámfelületet, illetve a televízióban vagy a rádióban reklámidőt eladni bármely harmadik országbeli személy, szerv vagy szervezet részére, vagy azokat tőlük megvenni.

▼B

10. cikk

Nemzeti intézkedések

(1)  
Az alkalmazandó uniós szabályok – beleértve az állampolgárság szerinti megkülönböztetés tilalmát – sérelme nélkül, a tagállamok elfogadhatnak vagy fenntarthatnak olyan nemzeti intézkedéseket, melyek korlátozzák a II. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos szállítást, pénzügyi szolgáltatásokat, biztosítást vagy viszontbiztosítást, illetve általános hirdetést vagy reklámozást.
(2)  
A tagállamok az (1) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről vagy azok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről azok hatálybalépése előtt értesítik a Bizottságot.III. FEJEZET

KÍNZÁS VAGY MÁS KEGYETLEN, EMBERTELEN VAGY MEGALÁZÓ BÁNÁSMÓD VAGY BÜNTETÉS CÉLJÁRA HASZNÁLHATÓ ÁRUK

11. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1)  
A III. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek – a nem uniós áruk vámszabad területen történő tárolását is magában foglaló – a 952/2013/EU rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A III. melléklet csak a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára felhasználható alábbi árukat tartalmazza:

a) 

elsősorban bűnüldözési célokra használt áruk;

b) 

áruk, amelyek esetében kialakításukból és műszaki jellemzőikből adódóan jelentős annak kockázata, hogy azokat kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez használják fel.

A III. melléklet nem tartalmaz:

a) 

a 258/2012/EU rendelet által ellenőrzött tűzfegyvereket;

b) 

a 428/2009/EK rendelet által ellenőrzött kettős felhasználású termékeket;

c) 

a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban ellenőrzött árukat.

(2)  
Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a kivitelre, amennyiben a tagállamok azon területeire irányul, amelyek szerepelnek a VI. melléklet jegyzékében, ugyanakkor nem tartoznak az Unió vámterületéhez, feltéve, hogy az árukat olyan hatóság használja fel, amely mind a célországban vagy célterületen, mind pedig azon tagállam anyaországi részében illetékes bűnüldöző szervként működik, amelyhez az adott célterület tartozik. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e, és úgy határozhatnak, hogy amíg az ellenőrzés folyamatban van, a kivitelre nem kerülhet sor.
(3)  
Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a harmadik országokba irányuló kivitelre, feltéve, hogy az árukat valamely tagállam katonai vagy polgári személyzete fogja felhasználni, amennyiben az említett személyzet az EU-nak vagy az ENSZ-nek az érintett harmadik országban zajló valamely békefenntartási vagy válságkezelési műveletében, vagy a tagállamok és harmadik országok között a védelem területén létrejött megállapodáson alapuló műveletben vesz részt. A vám- és egyéb illetékes hatóságoknak jogában áll ellenőrizni, hogy ez a feltétel teljesül-e. Amíg az ellenőrzés folyamatban van, a kivitelre nem kerülhet sor.

12. cikk

A kiviteli engedély megadásának kritériumai

(1)  
A III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedély iránti kérelmekről az illetékes hatóságok döntenek, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kivitelre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.
(2)  
Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.

Az illetékes hatóság figyelembe veszi:

a) 

a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket;

b) 

az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges jelentéstevője jelentéseit.

Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II. és III. mellékletben felsorolt áruk kivitelére a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.

(3)  
A második és a harmadik albekezdésben megállapított szabályok alkalmazandók a tervezett végfelhasználás ellenőrzésére és a nem rendeltetésszerű felhasználás jelentette kockázatra.

Amennyiben a III. melléklet 3.2. vagy 3.3. pontjában felsorolt áruk gyártója kérelmet nyújt be ezen áruk forgalmazó számára történő kivitelének engedélyezésére, az illetékes hatóság megvizsgálja a gyártó és a forgalmazó által kötött szerződéses megállapodásokat, valamint az annak érdekében tett intézkedéseiket, hogy ezen árukat és adott esetben a felhasználásukkal készülő termékeket ne használják fel kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre.

Ha a kérelem a III. melléklet 3.2. vagy 3.3. pontjában felsorolt áruk végfelhasználó számára történő kivitelének engedélyezésére irányul, az illetékes hatóság a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának értékelésekor figyelembe veheti az alkalmazandó szerződéses megállapodásokat, illetve amennyiben ilyen benyújtásra került, a végfelhasználó által aláírt végfelhasználási nyilatkozatot. Amennyiben nem nyújtanak be végfelhasználási nyilatkozatot, az exportőr feladata a végfelhasználó és az áruk felhasználásának megnevezése. Ha az exportőr nem szolgál elegendő információval a végfelhasználót és a végfelhasználást illetően, akkor az úgy tekintendő, hogy az illetékes hatóságnak alapos oka van feltételezni, hogy az árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel.

(4)  
Az (1) bekezdésben foglalt szempontok mellett a globális engedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során az illetékes hatóság figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket és eljárásokat alkalmaz-e az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

13. cikk

Az árutovábbítás tilalma

Tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személynek, szervnek, szervezetnek, ideértve a társulást, tilos a III. mellékletben felsorolt áruk továbbítását folytatnia ha tudatában van annak, hogy ezen áruk szállítmányának bármely részét kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre szándékoznak felhasználni egy harmadik országban.

14. cikk

Nemzeti intézkedések

(1)  
A 11. és a 12. cikk ellenére, a tagállamok a lábbilincsek, rabláncok és hordozható elektromos sokkoló berendezések kivitelére és behozatalára vonatkozó korlátozásaikat fenntarthatják, vagy arra vonatkozóan korlátozást fogadhatnak el.
(2)  
A tagállamok engedélyezési kötelezettséget írhatnak elő azon kézbilincsek tekintetében, amelyek teljes mérete láncokkal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban meghaladja a 240 mm-t. Az érintett tagállam az ilyen kézbilincsekre a III. és V. fejezet rendelkezéseit alkalmazza.
(3)  
A tagállamok az (1) és a (2) bekezdés alapján elfogadott bármely intézkedésről annak hatálybalépése előtt értesítik a Bizottságot.

15. cikk

Bizonyos szolgáltatások engedélykötelezettsége

(1)  

Engedély szükséges ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker a következő szolgáltatások bármelyikét nyújtsa bármely személy, szerv vagy szervezet számára egy harmadik országban, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e:

a) 

a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az ilyen áruk származásától függetlenül; és

b) 

a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek, az ilyen áruk származásától függetlenül.

(2)  
A III. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenység engedélyezése iránti kérelmekről való döntés során a 12. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

A III. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmekről való döntés során a 12. cikkben foglalt feltételeket kell figyelembe venni az alábbiak értékelésére:

a) 

a technikai segítségnyújtást olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történik, kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel; és

b) 

a technikai segítségnyújtást használhatják-e a III. mellékletben felsorolt áruk javítására, fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, karbantartására vagy összeszerelésére, vagy olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e a technikai segítségnyújtást, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtást biztosítják kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatja fel.

(3)  

Az (1) bekezdés nem vonatkozik a technikai segítségnyújtásra, amennyiben

a) 

a technikai segítségnyújtást egy tagállambeli bűnüldöző hatóság vagy a 11. cikk (3) bekezdésének első mondata szerinti, tagállambeli katonai vagy civil személyzet számára nyújtják;

b) 

a technikai segítségnyújtás olyan információk közlését jelenti, amelyek nyilvánosak; vagy

c) 

a technikai segítségnyújtás feltétlenül szükséges a III. mellékletben felsorolt olyan áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amelyek kivitelét egy illetékes hatóság e rendelettel összhangban engedélyezte.

(4)  
Az (1) bekezdéstől eltérően egy tagállam fenntarthatja a lábbilincsekhez, rabláncokhoz vagy hordozható elektromos sokkoló eszközökhöz kötődő brókertevékenységek végzésére vonatkozó tilalmat. Amennyiben valamely tagállam ilyen tilalmat tart fenn, tájékoztatnia kell a Bizottságot az olyan intézkedések módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén, amelyeket korábban fogadtak el és amelyekről a Bizottságot az 1236/2005/EK rendelet 7a. cikkének (4) bekezdése szerint értesítették.IV. FEJEZET

HALÁLBÜNTETÉS CÉLJÁRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUK

16. cikk

Kiviteli engedélyezési követelmény

(1)  
A IV. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az ilyen áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek – a nem uniós áruk vámszabad területen történő tárolását is magában foglaló – a 952/2013/EU rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A IV. melléklet csak azon árukat tartalmazza, amelyek felhasználhatók halálbüntetés végrehajtására, és amelyeket egy vagy több, a halálbüntetést még nem eltörölt harmadik ország jóváhagyott vagy ténylegesen felhasznált halálbüntetés céljára. Nem tartalmazza a következőket:

a) 

a 258/2012/EU rendelet által ellenőrzött tűzfegyvereket;

b) 

a 428/2009/EK rendelet által ellenőrzött kettős felhasználású termékeket; valamint

c) 

a 2008/944/KKBP közös állásponttal összhangban ellenőrzött árukat.

(2)  
Amennyiben a gyógyszerek kivitelét e rendelet kiviteli engedélyhez köti, és emellett a kivitel a kábítószerekre és pszichotrop anyagokra vonatkozó nemzetközi egyezmények, például a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezmény alapján is engedélyköteles, a tagállamok egységes eljárást alkalmazhatnak az e rendeletből, valamint a vonatkozó egyezményből eredő kötelezettségeik teljesítésére.

17. cikk

A kiviteli engedélyek megadásának kritériumai

(1)  
A IV. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedély iránti kérelmekről az illetékes hatóságok döntenek, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kivitelre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.
(2)  
Az illetékes hatóság nem adja meg az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a IV. mellékletben felsorolt árukat egy harmadik országban halálbüntetés végrehajtására használhatják fel.
(3)  
A tervezett végfelhasználás és a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának ellenőrzésére a második, a harmadik és a negyedik albekezdésben foglalt szabályok alkalmazandók.

Amennyiben a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk gyártója kérelmet nyújt be ezen áruk forgalmazó számára történő kivitelének engedélyezésére, az illetékes hatóság megvizsgálja a gyártó és a forgalmazó által kötött szerződéses megállapodásokat, valamint az annak érdekében tett intézkedéseiket, hogy az árukat ne használják fel halálbüntetés végrehajtására.

Abban az esetben, ha a kérelem a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt áruk végfelhasználó számára történő kivitelének engedélyezésére irányul, az illetékes hatóság a nem rendeltetésszerű felhasználás kockázatának értékelésekor figyelembe veheti az alkalmazandó szerződéses megállapodásokat, illetve amennyiben az benyújtásra került, a végfelhasználó által aláírt végfelhasználási nyilatkozatot. Amennyiben nem nyújtanak be végfelhasználási nyilatkozatot, az exportőr feladata a végfelhasználó és az áruk felhasználásának megnevezése. Ha az exportőr nem szolgál elegendő információval a végfelhasználót és a végfelhasználást illetően, akkor az úgy tekintendő, hogy az illetékes hatóságnak alapos oka van feltételezni, hogy az árukat halálbüntetés végrehajtására használhatják fel.

A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos, a végfelhasználásnak és a technikai segítségnyújtás felhasználási céljának megvizsgálására vonatkozó iránymutatásokat fogadhat el.

(4)  
Az (1) bekezdésben foglalt szempontok mellett a globális engedély iránt benyújtott kérelem elbírálása során az illetékes hatóság figyelembe veszi, hogy az exportőr arányos és megfelelő eszközöket, valamint eljárásokat alkalmaz-e az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az engedély kikötéseinek és feltételeinek való megfelelés biztosítása érdekében.

18. cikk

Az árutovábbítás tilalma

Valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személynek, szervnek vagy szervezetnek, ideértve a társulást, tilos a IV. mellékletben felsorolt áruk továbbítását folytatnia, ha tudatában van annak, hogy ezen áruk szállítmányának bármely részét halálbüntetés végrehajtására szándékoznak felhasználni egy harmadik országban.

19. cikk

Egyes szolgáltatások engedélykötelezettsége

(1)  

Engedély szükséges ahhoz, hogy a technikai segítségnyújtást szolgáltató vagy a bróker a következő szolgáltatások bármelyikét nyújtsa harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára, függetlenül attól, hogy az ellenérték fejében történik-e:

a) 

a IV. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül; és

b) 

a IV. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységek, az ilyen áruk származásától függetlenül.

(2)  
A IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenység engedélyezése iránti kérelmek elbírálása során a 17. cikket kell értelemszerűen alkalmazni.

A IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelmek elbírálása során a 17. cikkben foglalt feltételeket kell figyelembe venni az alábbiak értékelésére:

a) 

a technikai segítségnyújtást olyan személy, szerv vagy szervezet számára biztosítják-e, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítségnyújtás történik, halálbüntetés végrehajtására használhatja fel; és

b) 

a technikai segítségnyújtást használhatják-e a IV. mellékletben felsorolt áruk javítására, fejlesztésére, gyártására, tesztelésére, karbantartására vagy összeszerelésére, vagy olyan személynek, szervnek vagy szervezetnek biztosítják-e a technikai segítségnyújtást, aki vagy amely azokat az árukat, amelyekkel kapcsolatban a technikai segítséget nyújtják, halálbüntetés végrehajtására használhatja fel.

(3)  

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a technikai segítségnyújtásra, amennyiben

a) 

a technikai segítségnyújtás olyan információk közlését jelenti, amelyek nyilvánosak; vagy

b) 

a technikai segítségnyújtás feltétlenül szükséges a IV. mellékletben felsorolt olyan áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amelyek kivitelét egy illetékes hatóság e rendelettel összhangban engedélyezte.V. FEJEZET

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

20. cikk

Engedélytípusok és kibocsátó hatóságok

(1)  
E rendelet bizonyos kivitelekre vonatkozóan az V. mellékletben foglaltak szerint uniós általános exportengedélyt hoz létre.

Az exportőr lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam illetékes hatósága megtilthatja az exportőr számára ezen engedély használatát, amennyiben ésszerűen feltételezhető, hogy az exportőr nem képes ezen engedély feltételeinek vagy a kiviteli ellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok valamely rendelkezésének eleget tenni.

A tagállamok illetékes hatóságai megosztják egymással az azon exportőrökkel kapcsolatos információkat, akiket megfosztottak az uniós általános exportengedély használatának jogától, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy egy adott exportőr a IV. mellékletben felsorolt árukat nem próbálja majd meg más tagállamon keresztül exportálni. E célra az információcsere biztonságos és titkosított rendszerét kell használni.

(2)  
Az (1) bekezdésben említett kivitelektől eltérő, e rendelet alapján engedélyköteles kivitelekre vonatkozó engedélyt az exportőr lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. A III. mellékletben vagy a IV. mellékletben felsorolt árukra vonatkozó ezen engedély egyaránt lehet egyedi, vagy globális engedély. A II. mellékletben felsorolt áruk esetében csak egyedi engedély adható.
(3)  
A II. mellékletben felsorolt áruk árutovábbítási engedélyét az Unió vámterületén belül az árukat szállító természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. Amennyiben az ilyen természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet lakóhelye vagy letelepedésének helye nem egy tagállamban van, az engedélyt azon tagállam illetékes hatósága adja meg, amelyben az áruk az Unió vámterületére léptek. Az ilyen engedélynek egyedi engedélynek kell lennie.
(4)  
Az e rendelet alapján engedélyköteles behozatalokra vonatkozó engedélyt a múzeum letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága adja meg. A II. mellékletben felsorolt áruk esetében csak egyedi engedély adható.
(5)  

A II. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozó engedélyt az alábbi hatóságok adják meg:

a) 

a technikai segítségnyújtást szolgáltató lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a technikai segítségnyújtást szolgáltató állampolgára vagy amelynek joga szerint azt létrehozták vagy bejegyezték, amennyiben a segítségnyújtás harmadik országban lévő múzeum számára történik; vagy

b) 

a múzeum letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága, amennyiben a segítségnyújtás Unión belüli múzeum számára történik.

(6)  
A III. vagy a IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos technikai segítségnyújtást a technikai segítségnyújtást szolgáltató lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága engedélyezi, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a technikai segítségnyújtást szolgáltató állampolgára vagy amelynek joga szerint azt létrehozták vagy bejegyezték.
(7)  
A III. vagy a IV. mellékletben felsorolt árukkal kapcsolatos brókertevékenységet a bróker lakóhelye vagy letelepedésének helye szerinti tagállam I. mellékletben felsorolt illetékes hatósága engedélyezi, vagy ha nincs ilyen tagállam, azon tagállam illetékes hatósága, amelynek a bróker állampolgára vagy amelynek joga szerint a brókert létrehozták vagy bejegyezték. Ilyen engedélyt két vagy több harmadik ország között mozgó konkrét áruk meghatározott mennyiségére adják ki. Pontosan meg kell határozni az áruknak a harmadik származási országban található elhelyezkedését, a végfelhasználót és annak pontos elhelyezkedését.
(8)  
A kérelmezők az egyedi vagy globális kivitelre vonatkozó engedélyre vagy a brókertevékenységre vonatkozó engedélyre, a technikai segítségnyújtás engedélyezésére, valamint az egyedi behozatali vagy egyedi árutovábbítási engedélyre irányuló kérelmeikhez szükséges minden vonatkozó információt benyújtanak az illetékes hatóságnak.

A kivitel vonatkozásában az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk valamennyi, különösen a végfelhasználóval, a rendeltetési hely szerinti országgal és az áruk végfelhasználásával kapcsolatos információt.

A brókertevékenységek esetén az illetékes hatóságoknak meg kell kapniuk az áruk harmadik származási országban található pontos elhelyezkedésére vonatkozó részletes adatokat, az áruk egyértelmű leírását és mennyiségét, valamint az ügyletben részt vevő harmadik felek, a rendeltetési hely szerinti harmadik ország és az ebben az országban található végfelhasználó megnevezését és annak pontos elhelyezkedését.

Az engedély megadása adott esetben végfelhasználási nyilatkozat bemutatásától tehető függővé.

(9)  
A (8) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyártó vagy a gyártó képviselője exportálja, adja el vagy adja át a III. melléklet 3.2 vagy 3.3 pontjában vagy a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt árukat egy harmadik országbeli forgalmazónak, a gyártónak információt kell szolgáltatnia az annak megakadályozása érdekében megkötött megállapodásokról és meghozott intézkedésekről, hogy a III. melléklet 3.2 vagy 3.3 pontjában felsorolt árukat kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára használják fel, illetve az annak megakadályozása érdekében megkötött megállapodásokról és meghozott intézkedésekről, hogy a IV. melléklet 1. szakaszában felsorolt árukat halálbüntetés végrehajtására használják fel, továbbá a rendeltetési hely szerinti országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról.
(10)  
Az Egyesült Nemzetek 1984. évi, kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezményének fakultatív jegyzőkönyve alapján felállított nemzeti megelőző mechanizmus kérésére az illetékes hatóságok úgy dönthetnek, hogy a kérelmezőtől a rendeltetési hely szerinti ország, a címzett, a végfelhasználás és a végfelhasználó, vagy adott esetben a forgalmazó és a (9) bekezdésben hivatkozott megállapodások és intézkedések vonatkozásában megkapott információkat a nemzeti megelőző mechanizmus rendelkezésére bocsátják. Az illetékes hatóságok meghallgatják a kérelmezőt, mielőtt rendelkezésre bocsátják az információt, és korlátozhatják az információ felhasználását. Az illetékes hatóságok döntéseiket a nemzeti jogszabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően hozzák meg.
(11)  
A tagállamok az egyedi vagy globális engedély iránti kérelmeket a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat által meghatározandó határidőn belül dolgozzák fel.

21. cikk

Engedélyek

(1)  
A kiviteli, behozatali és árutovábbítási engedélyeket a VII. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. A brókertevékenységekre vonatkozó engedélyeket a VIII. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. A technikai segítségnyújtásra vonatkozó engedélyeket a IX. mellékletben foglalt mintával összhangban lévő formanyomtatványon kell kiadni. Ezek az engedélyek az Unió egész területén érvényesek. Az engedélyek érvényességi ideje 3-12 hónap, amely legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható. A globális engedélyek érvényességi ideje 1–3 év, amely legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.
(2)  
A 12. vagy a 17. cikknek megfelelően megadott kiviteli engedély magában foglalja az exportőr által a végfelhasználó számára biztosításra kerülő, olyan mértékű technikai segítségnyújtás engedélyezését, amely szükséges az engedélyezett exportálandó áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához.
(3)  
Az engedélyek elektronikus úton is kiállíthatók. A részletes eljárások meghatározása nemzeti szinten történik. Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.
(4)  
A kiviteli, behozatali és árutovábbítási engedélyekre, valamint a technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységekre vonatkozó engedélyekre alkalmazni kell mindazokat a követelményeket és feltételeket, amelyeket az illetékes hatóság megfelelőnek ítél.
(5)  
Az illetékes hatóságok e rendelettel összhangban megtagadhatják az engedély kiadását, valamint a már kiadott engedélyt semmissé nyilváníthatják, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják.

22. cikk

Vámalakiságok

(1)  
A vámalakiságok teljesítése folyamán az exportőr vagy importőr köteles benyújtani a VII. mellékletben meghatározott, kitöltött formanyomtatványt annak igazolására, hogy az adott kivitelhez vagy behozatalhoz szükséges engedélyt megszerezte. Amennyiben a nyomtatványt nem annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén töltötték ki, ahol a vámalakiságokat teljesítik, az exportőr vagy importőr számára előírható, hogy nyújtsa be a nyomtatvány szövegének az adott hivatalos nyelvre lefordított változatát.
(2)  
Amennyiben a vám-árunyilatkozatot a II., III. vagy IV. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk az exportőr vagy az importőr figyelmét az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követő hat hónapon belül nem nyújtanak be engedély iránti kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja az engedély iránti kérelmet, a vámhatóságoknak az alkalmazandó nemzeti jog szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.

23. cikk

Értesítési és konzultációs kötelezettség

(1)  
A tagállamok értesítik a többi tagállamot és a Bizottságot, amennyiben az I. mellékletben felsorolt hatóságaik az e rendelet szerinti engedély iránti kérelmet elutasító döntést hoznak vagy amennyiben egy már megadott engedélyt semmissé nyilvánítanak. Ezt az értesítést a döntés meghozatalától, illetve a semmissé nyilvánítástól számított 30 napon belül meg kell küldeni.
(2)  
Az illetékes hatóság szükség vagy igény esetén diplomáciai csatornákon keresztül konzultációt folytat azzal a hatósággal vagy azokkal a hatóságokkal, amelyek az előző három év során egy e rendelet szerinti kivitelre, árutovábbításra, egy harmadik országban személyek, szervek vagy szervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet elutasítottak, amennyiben olyan kivitelre, árutovábbításra, egy harmadik országban személyek, szervek vagy szervezetek számára biztosított technikai segítségnyújtásra vagy brókertevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet kapnak kézhez, amely lényegében azonos ügyletre vonatkozik, mint amelyet a korábbi kérelem tartalmaz, és úgy ítéli meg, hogy az engedélyt ennek ellenére meg kell adni.
(3)  
Amennyiben a (2) bekezdésben említett konzultációt követően az illetékes hatóság úgy dönt, hogy megadja az engedélyt, az érintett tagállam haladéktalanul értesíti döntéséről a tagállamokat és a Bizottságot, és a megfelelő alátámasztó információk benyújtásával megindokolja azt.
(4)  
Amennyiben az engedély iránti kérelem elutasítása a 14. cikk (1) bekezdésével vagy a 15. cikk (4) bekezdésével összhangban álló nemzeti tilalmon alapul, az nem minősül a kérelem e cikk (1) bekezdése szerinti elutasításának.
(5)  
Az e cikk által előírt valamennyi értesítést az információcsere biztonságos és titkosított rendszerén keresztül továbbítják.VI. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

A mellékletek módosítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., a II., a III., a IV., az V., a VI., a VII., a VIII. és a IX. melléklet módosítására vonatkozóan. A tagállamok I. mellékletben felsorolt illetékes hatóságaira vonatkozó adatokat a tagállamok által szolgáltatott információk alapján kell módosítani.

Amennyiben a II., a III., a IV. vagy az V. melléklet módosítása esetén rendkívül sürgős okokból szükséges, a 30. cikkben előírt eljárás alkalmazandó az e cikk értelmében elfogadandó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra.

25. cikk

Áruk valamely árujegyzékbe történő felvételére irányuló kérelmek

(1)  

A Bizottsághoz bármely tagállam benyújthat kellően indokolt kérelmet arra vonatkozóan, hogy vegyenek fel további, bűnüldözési célokra kialakított vagy forgalmazott árukat a II. mellékletbe, a III. mellékletbe vagy a IV. mellékletbe. E kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakra vonatkozó információkat:

a) 

az áruk kialakítása és jellemzői;

b) 

az áruk valamennyi lehetséges felhasználási célja;

c) 

azon nemzetközi és nemzeti szabályok, amelyek megsértéséhez vezetne az áruk bűnüldözési célokra történő felhasználása.

A kérelem Bizottságnak való benyújtásakor a kérelmező tagállam a kérelmet a többi tagállamnak is továbbítja.

(2)  
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi ponttal kapcsolatban további információra van szüksége, a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információt szolgáltatni. A Bizottság kérdéseit továbbítja a többi tagállamnak. A többi tagállam is adhat információt a Bizottságnak a kérelem értékeléséhez.
(3)  
Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, a kérelem, vagy adott esetben a kiegészítő információ kézhezvételétől számított 20 héten belül a Bizottság megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.

26. cikk

Információcsere a tagállamok hatóságai és a Bizottság között

(1)  
A 23. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és a megtagadott engedélyekre vonatkozó információkra.
(2)  
A kiadott és megtagadott engedélyekre vonatkozó lényeges információnak tartalmaznia kell legalább a határozat típusát, a határozat alapját vagy annak összegzését, a címzettek neveit és – amennyiben az előbbiekkel nem azonosak – a végfelhasználók neveit, továbbá az érintett árukat.
(3)  
A tagállamok lehetőség szerint a Bizottsággal együttműködve nyilvános, éves beszámolót készítenek, amely tájékoztatást tartalmaz a beérkezett kérelmek számáról, a kérelmek által érintett árukról és országokról, valamint a kérelmekre vonatkozóan általuk hozott határozatokról. A jelentés nem tartalmazhat olyan információt, amelynek közlését a tagállam ellentétesnek tartja alapvető biztonsági érdekeivel.
(4)  
A Bizottság évente jelentést készít, amelyben összegzi a (3) bekezdésben említett éves tevékenységi jelentéseket. Ezen éves jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
(5)  
A (2) bekezdésben említett, a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás kivételével ez a cikk nem érinti a bizalmas kezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó nemzeti szabályokat.
(6)  
Az engedély iránti kérelem elutasítása, amennyiben a 14. cikk (1) bekezdésével összhangban lévő nemzeti tilalmon alapul, nem minősül az e cikk (1), (2) és (3) bekezdése szerinti megtagadott engedélynek.

27. cikk

Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése és cseréje az (EU) 2016/679 rendeletben, valamint az (EU) 2018/1725 rendeletben megállapított szabályokkal összhangban történik.

28. cikk

Az információ felhasználása

Az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ), és a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó nemzeti jogszabályok sérelme nélkül, az e rendelet alapján kapott információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre az információkérés vonatkozott.

29. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2)  
A Bizottságnak a 24. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2016. december 16-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 24. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
(5)  
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.
(6)  
A 24. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

30. cikk

Sürgősségi eljárás

(1)  
Az e cikk alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok haladéktalanul hatályba lépnek és alkalmazandók mindaddig, amíg az Európai Parlament vagy a Tanács a (2) bekezdésnek megfelelően nem emel ellenük kifogást. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell indokolni a sürgősségi eljárás alkalmazását.
(2)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács a 29. cikk (6) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ebben az esetben a Bizottság az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásáról szóló határozatról való értesítést követően haladéktalanul hatályon kívül helyezi a szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

31. cikk

A kínzás elleni koordinációs csoport

(1)  
A Bizottság képviselőjének elnökletével egy kínzás elleni koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden tagállam egy képviselőt nevez ki ebbe a csoportba.
(2)  
A kínzás elleni koordinációs csoport megvizsgál minden olyan kérdést, amely e rendelet alkalmazásával kapcsolatos, beleértve – korlátozások nélkül – a közigazgatási gyakorlatokról folyó eszmecserét és minden olyan kérdést is, amelyet az elnök vagy egy tagállam képviselője felvet.
(3)  
A kínzás elleni koordinációs csoport – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat az e rendelet által érintett exportőrökkel, brókerekkel, technikai segítségnyújtást szolgáltatókkal és egyéb fontos érdekeltekkel.
(4)  
A Bizottság éves írásos jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységéről, vizsgálatairól és a csoport által folytatott konzultációkról.

Az éves jelentést annak megfelelő figyelembevételével kell megfogalmazni, hogy az ne sértse természetes vagy jogi személyek üzleti érdekeit. A kínzás elleni koordinációs csoporton belüli vitákat bizalmasan kell kezelni.

32. cikk

Felülvizsgálat

(1)  
A Bizottság 2020. július 31-ig, majd azt követően ötévenként felülvizsgálja e rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely e rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A felülvizsgálat értékeli, hogy be kell-e vonni az uniós állampolgárok külföldi tevékenységeit is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.
(2)  

A jelentés külön szakaszban foglalkozik:

a) 

a kínzás elleni koordinációs csoporttal és annak tevékenységeivel. A jelentést annak megfelelő figyelembevételével kell elkészíteni, hogy az ne sértse természetes vagy jogi személyek üzleti érdekeit. A csoporton belüli vitákat bizalmasan kell kezelni;

b) 

a tagállamok által a 33. cikk (1) bekezdése alapján hozott azon intézkedésekről szóló információkkal, melyekről a 33. cikk (2) bekezdése alapján értesítették a Bizottságot.

33. cikk

Szankciók

(1)  
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezek végrehajtására. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
(2)  
A tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot a szankciókra vonatkozó olyan szabályok bármely módosításáról, amely szabályokról a Bizottságot az 1236/2005/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban értesítették.

34. cikk

Területi hatály

(1)  

E rendelet területi hatálya megegyezik a Szerződések területi hatályával, a 3. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, a 4. cikk (1) bekezdésének első albekezdése, az 5., a 11., a 13., a 14., a 16., és a 18. cikk, a 20. cikk (1)–(4) bekezdése és a 22. cikk kivételével, amelyek az alábbiakra alkalmazandók:

— 
az Unió vámterülete;
— 
Ceuta és Melilla spanyol területek;
— 
Helgoland német terület.
(2)  
E rendelet alkalmazásában Ceuta, Helgoland és Melilla az Unió vámterületeként kezelendő.

35. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1236/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni, és a XI. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

36. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

A 20. ÉS A 23. CIKKBEN EMLÍTETT HATÓSÁGOK LISTÁJA ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

A.   A tagállamok hatóságai

BELGIUM

▼M1

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des analyses économiques et de l’économie nationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776512

E-mail: vincent.wuyts@economie.fgov.be

▼B

BULGÁRIA

Министерство на икономиката

ул. „Славянска” № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.,

1052 Sofia

BULGÁRIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32,

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DÁNIA

III. melléklet, 2. és 3. pont

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

II. és III. melléklet, 1. pont

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

NÉMETORSZÁG

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ÉSZTORSZÁG

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ÉSZTORSZÁG

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

ÍRORSZÁG

▼M1

Ceadúnú agus Rialú Trádála

An Rionn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Ionad Phort an Iarla

Sráid Haiste Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PW01

ÉIRE

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie

Trade Licensing and Control

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

D02 PW01

Ireland

Tel. +353 1 631 2121

E-mail: exportcontrol@dbei.gov.ie.

▼B

GÖRÖGORSZÁG

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou és Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPANYOLORSZÁG

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIAORSZÁG

▼M1

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 8000

194201 IVRY-SUR-SEINE CEDEX

FRANCE

Tel. +33 1 79 84 34 19

E-mail: doublusage@finances.gouv.fr

▼B

HORVÁTORSZÁG

▼M1

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za gospodarske poslove i razvojnu suradnju

Služba za izvoznu kontrolu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

HRVATSKA

Tel. +385 1 4598 135 (137)

Fax + 385 1 6474 553

E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr

▼B

OLASZORSZÁG

▼M1

Divisione Materiali a duplice uso

Autorità nazionale – Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Viale Boston, 25 – 00144 Roma

ITALY

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659647506

E-mail: uama.dualuse@cert.esteri.it

▼B

CIPRUS

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTORSZÁG

Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel. +371 67016426

Fax +371 67828121

E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITVÁNIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel. +370 82719767

Fax +370 52719976

E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBURG

Ministère de l'Économie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 22 61 62

Fax +352 46 61 38

E-mail: office.licences@eco.etat.lu

MAGYARORSZÁG

▼M1

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya

Németvölgyi út 37–39.

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 14585599

Fax +36 14585885

E-mail: armstrade@bfkh.gov.hu

▼B

MÁLTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

HOLLANDIA

▼M1

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Rijnstraat 8

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954

▼B

AUSZTRIA

▼M1

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Abteilung „Außenwirtschaftskontrollen” III/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 171100802067

Fax +43 171100808386

E-mail: aussenwirtschaftskontrollen@bmdw.gv.at

▼B

LENGYELORSZÁG

▼M1

Minister właściwy do spraw gospodarki

Ministerstwo Rozwoju

Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 22 4119665

Fax +48 22 4119140

E-mail: SekretariatDOT@mr.gov.pl

▼B

PORTUGÁLIA

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n.5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMÁNIA

▼M1

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. +40 214010596, +40 214010523

E-mail: dgre@dce.gov.ro, miruna.popescu@dce.gov.ro

▼B

SZLOVÉNIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Tel. +386 1 400 3564;

Fax +386 1 400 3588

SZLOVÁKIA

▼M1

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava

Slovensko

Tel. +421 2 48 54 21 72

Fax +421 2 43 42 39 15

E-mail: patricia.monosiova@mhsr.sk

▼B

FINNORSZÁG

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

SUOMI

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVÉDORSZÁG

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

▼M2 —————

▼M1

B.   Az Európai Bizottság értesítési címe

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

EEAS 02/290

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

E-mail: FPI-ANTI-TORTURE@ec.europa.eu

▼M2

C.   Az Egyesült Királyság hatósága Észak-Írország tekintetében

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, figyelemmel e rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazására, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletének 47. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 2021. január 1-jétől

A II. mellékletben felsorolt áruk behozatala:

Department for International Trade (DIT)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail-cím: enquiries.ilb@trade.gov.uk

A II., a III. és a IV. mellékletben felsorolt áruk kivitele, valamint az ilyen árukkal kapcsolatos segítségnyújtás:

Department for International Trade

Export Control Joint Unit

3 Whitehall Place

London

SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

E-mail-cím: eco.help@trade.gov.uk

▼B
II. MELLÉKLET

A 3. ÉS 4. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK JEGYZÉKE

Bevezető megjegyzés:

Az ebben a mellékletben szereplő KN-kódok, a 2658/87/EGK rendelet ( 3 ) I. mellékletének második részében meghatározott kódokra utalnak.

Amennyiben a KN-kód előtt „ex” szerepel, az e rendelet hatálya alá tartozó áruk a KN-kód alkalmazási körének csak egy részét képezik, valamint az e mellékletben adott leírás és a KN-kód alkalmazási köre egyaránt meghatározzák ezeket.

Megjegyzések:

1. Az 1. szakasz 1.3. és 1.4. pontjában szereplő, emberek kivégzésére tervezett áruk nem foglalják magukban az orvosi műszaki cikkeket.

2. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések tárgya nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.KN-kód

Leírás

1.  Emberek kivégzésére tervezett áruk:

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1.  Akasztófák, guillotine-ok és guillotine-pengék

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2.  Emberek kivégzésére szolgáló villamosszékek

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.  Légmentesen záródó, pl. acélból és üvegből készült kamrák, melyeket emberek halálos gáz vagy egyéb halálos anyag alkalmazásával történő kivégzése céljára terveztek

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.  Automatikus fecskendőrendszerek, melyeket emberek halálos vegyi anyag beadásával történő kivégzése céljából terveztek vagy módosítottak

2.  Áruk, amelyek nem alkalmasak a bűnüldöző hatóságok által emberek fogva tartása céljából történő használatra:

ex 8543 70 90

2.1.  Fogvatartott egyén testén való viselés céljából alkalmazott elektromos sokkolóeszközök, így például elektromos sokkolószíjak, továbbá elektromos karsokkolók és elektromos sokkolópántok, amelyeket emberek elektrosokkal történő megfékezése céljára terveztek

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2.  Hüvelykujjbilincsek, ujjbilincsek, hüvelykujjszorítók és ujjszorítók

Megjegyzés:

Ez a pont mind a fogazott, mind a fogazatlan bilincseket és szorítókat magában foglalja

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3.  Merevrudas béklyók, láb mozgását korlátozó nehezékkel ellátott eszközök, valamint rabláncok, amelyek merevrudas béklyókat vagy a láb mozgását korlátozó nehezékkel ellátott eszközöket tartalmaznak

Megjegyzések:

1.  A merevrudas béklyók olyan zárszerkezettel ellátott láncos bilincsek vagy bokagyűrűk, amelyek általában egy fémből készült merev rúddal kapcsolódnak

2.  Ez a pont magában foglalja a merevrudas béklyókat és a láb mozgását korlátozó nehezékkel ellátott eszközöket, amelyek lánccal kapcsolódnak a közönséges bilincsekhez

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4.  Bilincsek emberek fogva tartására, amelyeket a falhoz, padlóhoz vagy mennyezethez kapcsolnak

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5.  Fogva tartásra szolgáló székek: láncos bilinccsel vagy más, emberek fogva tartására szolgáló eszközzel ellátva.

Megjegyzés:

Ez a pont nem tiltja be a csak pántokkal vagy szíjakkal ellátott székeket

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6.  Bilincstáblák és bilincságyak: táblák és ágyak, láncos bilinccsel vagy más, emberek fogva tartására szolgáló eszközzel ellátva

Megjegyzés:

Ez a pont nem tiltja be a csak pántokkal vagy szíjakkal ellátott táblákat vagy ágyakat.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7.  Ketrecágyak: ágyak, amelyek ketrecből állnak (négy oldal és egy tető) vagy hasonló szerkezet, amely az embereket olyan ágyon belül zárja be, amelynek a teteje vagy egy vagy több oldala csak kívülről nyitható fém vagy egyéb rudakkal van felszerelve

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8.  Hálós ágyak: ágyak, amelyek ketrecből állnak (négy oldal és egy tető) vagy hasonló szerkezet, amely az embereket olyan ágyon belül zárja be, amelynek a teteje vagy egy vagy több oldala csak kívülről nyitható hálókkal van felszerelve

3.  Hordozható eszközök, amelyek nem alkalmasak a bűnüldöző hatóságok által tömegoszlatás vagy önvédelem céljából történő használatra:

ex 9304 00 00

3.1.  Fémből, illetve más anyagokból készült, fémtüskés szárral ellátott rendőrbotok

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2.  Fémtüskés pajzsok

4.  A következő korbácsok:

ex 6602 00 00

4.1.  Több ostorcsapóval vagy ostorheggyel rendelkező korbácsok, mint a kancsuka vagy a kilencfarkú macska korbács

ex 6602 00 00

4.2.  Korbácsok egy vagy több ostorcsapóval vagy ostorheggyel, olyan szögekkel, horgokkal, tüskékkel, fémhuzallal vagy hasonló eszközökkel felszerelve, amelyek erősítik az ostorcsapó vagy ostorhegy hatását
III. MELLÉKLET

A 11. CIKKBEN EMLÍTETT ÁRUK JEGYZÉKE

Bevezető megjegyzés:

Az ebben a mellékletben szereplő KN-kódok 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének második részében meghatározott kódokra utalnak.

Amennyiben a KN-kód előtt „ex” szerepel, az e rendelet hatálya alá tartozó áruk a KN-kód alkalmazási körének csak egy részét képezik, valamint az e mellékletben adott leírás és a KN-kód alkalmazási köre egyaránt meghatározzák ezeket.

Megjegyzések:

1. Az e mellékletben szereplő ellenőrzések tárgya nem kerülhető meg olyan nem ellenőrzött termékek (például termelő üzemek) kivitelével, amelyek egy vagy több ellenőrzött alkatrészt tartalmaznak, ha az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek a termék alapvető elemei, és ténylegesen eltávolíthatók vagy más célra felhasználhatók.

Megjegyzés: Annak eldöntése során, hogy az ellenőrzött alkatrész vagy alkatrészek lényeges elemnek minősíthetők-e, mérlegelni kell a mennyiséget, az értéket és az alkalmazott műszaki know-how-t, valamint azokat az egyéb speciális körülményeket, amelyek az ellenőrzött alkatrészt vagy alkatrészeket a beszerzendő termék alapvető elemévé teszik.

2. A vegyi anyagok helyenként névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. A lista az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagokra vonatkozik (beleértve a hidrátokat is), függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CAS-számok feltüntetésének célja, hogy segítsenek az adott vegyi anyag vagy keverék azonosításában, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedüli azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formái különböző CAS-számmal rendelkeznek, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet.KN-kód

Leírás

1.  Emberek fogva tartására tervezett áruk:

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1.  Bilincsek és rabláncok

Megjegyzések:

1.  A bilincsek olyan fogva tartásra szolgáló, zárszerkezettel ellátott eszközök, amelyek két bilincsből vagy gyűrűből állnak egy összekötő lánccal vagy rúddal

2.  Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.3 pontja értelmében betiltott, a láb mozgását korlátozó eszközökre és rabláncokra

3.  Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsekre”. A közönséges kézbilincsek olyan kézbilincsek, amelyek a következő feltételek mindegyikének megfelelnek:

— méretük lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van;

— az egyes bilincsek belső kerülete legfeljebb 165 mm, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet;

— az egyes bilincsek belső kerülete legalább 200 mm, amikor az első bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet; és

— a bilincseket nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzanak.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2.  Egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek vagy gyűrűk, amelyek belső kerülete meghaladja a 165 mm-t, amikor az utolsó bevágásnál kapcsolják be, beindítva a zárszerkezetet

Megjegyzés:

Ebbe a pontba beletartoznak a nyak mozgását korlátozó eszközök és egyéb egyrészes, zárszerkezettel ellátott bilincsek és gyűrűk, amelyek egy lánccal kapcsolódnak a közönséges bilincshez

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3.  Köpésgátló maszkok: maszkok, amelyekbe beletartoznak a hálóból készült maszkok, amelyek a köpés megakadályozása érdekében befedik a szájat

Megjegyzés:

Ez a pont tartalmazza a köpésgátló maszkokat, amelyeket lánccal kapcsolnak a közönséges bilincshez

2.  Tömegoszlatás céljára és önvédelmi célokra tervezett eszközök:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.  Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat

Megjegyzések:

1.  Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra és egyéb eszközökre

2.  Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmük céljára tartanak maguknál

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.  Az olyan hordozható elektromos sokkoló fegyverek összeszereléséhez szükséges valamennyi lényeges komponenst tartalmazó készlet, amelyekre a 2.1. pont vonatkozik

Megjegyzés:

A következő áruk tekinthetők lényeges komponensnek:

— elektrosokkot okozó egység,

— kapcsoló, akár távirányítóhoz, valamint

— elektródák, vagy adott esetben vezetékek, amelyeken keresztül az elektrosokkot alkalmazzák

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.  Rögzített vagy felszerelhető elektromos sokkoló fegyver, amelyek nagy területet fednek le és több személyt célozhatnak elektrosokkal

3.  Tömegoszlatás vagy önvédelem céljából cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok vagy egyes kapcsolódó anyagok alkalmazására szolgáló fegyverek és eszközök:

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.  Hordozható fegyverek és eszközök, amelyek vagy egy adag cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot alkalmazhatnak, amely egy személyt céloz vagy egy adag ilyen anyagot szór ködpermet vagy füst alakjában egy kis területet érintve, amikor a vegyi anyagot alkalmazzák vagy szórják

Megjegyzések:

1.  Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának (1) ML7 e) pontja alá

2.  Ez a pont nem vonatkozik azokra a hordozható eszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmükre tartanak maguknál, még akkor sem, ha azok vegyi anyagot tartalmaznak

3.  Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a 3.3. és a 3.4. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni

ex 2924 29 98

3.2.  Pelargonsav-vanillilamid (PAVA) (CAS RN 2444-46-4).

ex 3301 90 30

3.3.  Olajosgyanta-tartalmú kapszaicin (OC) (CAS RN 8023-77-6).

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4.  Legalább 0,3 % PAVA-t vagy OC-t és egy oldószer (mint például az etanol, 1-propanol vagy hexán) tartalmazó keverékek, amelyet mint olyat alkalmazhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagként, különösen aeroszolokban és folyadékokban, vagy felhasználhatnak cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású anyagok előállításához

Megjegyzések:

1.  Ez a pont nem vonatkozik a szószokra és az ezek előállítására szolgáló készítményekre, a levesekre és ezek előállítására szolgáló készítményekre, valamint az ételízesítő-keverékekre vagy fűszerekre, feltéve, hogy azokban a PAVA vagy az OC nem az egyetlen ízösszetevő

2.  Ez a pont nem vonatkozik a gyógyszerekre, amelyekre az uniós joggal összhangban (2) megadták a forgalombahozatali engedélyt

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.  A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátásával kapcsolatos, rögzített eszközök, amelyek egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez kapcsolhatók és amelyek egy cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagot tartalmazó palackból állnak és egy távvezérlő rendszerrel aktiválhatók

Megjegyzés:

Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a 3.3. és a 3.4. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.  A cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagok kibocsátására alkalmas rögzített vagy felszerelhető eszközök, amelyek nagy területet fednek le, és nem kapcsolhatók egy épületen belüli falhoz vagy mennyezethez.

Megjegyzések:

1.  Ez a pont nem tartozik az Európai Unió közös katonai listájának ML7 e) pontja alá

2.  Ez a pont vonatkozik a vízágyukra is

3.  Az érintett vegyi anyagok mellett, mint az ilyen tömegoszlató harcanyagok vagy PAVA, a 3.3. és a 3.4. pont alá tartozó árukat cselekvőképtelenséget okozó vagy irritáló hatású vegyi anyagoknak kell tekinteni

(1)   

A Tanács által 2018. február 26-án elfogadott legutóbbi változat (HL C 98, 2018.3.15., 1. o.).

(2)   

Lásd különösen az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.) és az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.).
IV. MELLÉKLET

A 16. CIKKBEN EMLÍTETT, HALÁLBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA FELHASZNÁLHATÓ ÁRUKKN-kód

Leírás

 

1.  Készítmények, amelyeket fecskendő segítségével halálos adagot beadva emberek kivégzésére használhatnak fel:

 

1.1.  Rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok nem kizárólagosan, de beleértve:

ex 2933 53 90

[(a) – (f)]

ex 2933 59 95

[(g) és (h)]

(a)  amobarbital (CAS RN 57-43-2)

(b)  amobarbital nátriumsó (CAS RN 64-43-7)

(c)  pentobarbital (CAS RN 76-74-4)

(d)  pentobarbital nátriumsó (CAS 57-33-0)

(e)  szekobarbital (CAS RN 76-73-3)

(f)  szekobarbital nátriumsó (CAS RN 309-43-3)

(g)  tiopental (CAS RN 76-75-5)

(h)  tiopental nátriumsó (CAS RN 71-73-8), amely tiopenton-nátriumként is ismert

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Megjegyzés:

E pont ellenőrzése alá tartoznak továbbá azok a készítmények, amelyek a rövid és közepes hatástartamú barbiturát típusú anesztetikumok jegyzékében felsorolt altatószerek egyikét tartalmazzák.
V. MELLÉKLET

EU GEA 2019/125 SZÁMÚ UNIÓS ÁLTALÁNOS EXPORTENGEDÉLY

1. RÉSZ

Áruk

Ezen általános exportengedély az (EU) 2019/125 európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) IV. mellékletének bejegyzéseiben felsorolt árukra vonatkozik.

Az engedély magában foglalja a végfelhasználó számára biztosított technikai segítségnyújtást, amennyiben az szükséges az exportengedély hatálya alá tartozó áruk üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához vagy javításához, amennyiben az ilyen segítségnyújtást az exportőr biztosítja.

2. RÉSZ

Rendeltetési helyek

Az (EU) 2019/125 rendelet szerinti exportengedély nem kötelező az Unió vámterületének részét képező országokba vagy területekre történő szolgáltatás esetén, amely vámterület e rendelet alkalmazásában Ceutát, Helgolandot és Melillát is magában foglalja (a 34. cikk (2) bekezdése).

Ezen általános exportengedély az Unió egészére érvényes a következő rendeltetési helyekre irányuló kivitel esetében:

A vámterülethez nem tartozó dán területek:
— 
Feröer szigetek,
— 
Grönland.
A vámterülethez nem tartozó francia területek:
— 
Francia Polinézia,
— 
Francia Déli és Antarktiszi Területek,
— 
Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek,
— 
Saint-Barthélemy,
— 
Saint-Pierre és Miquelon,
— 
Wallis és Futuna-szigetek.
A vámterülethez nem tartozó holland területek:
— 
Aruba,
— 
Bonaire,
— 
Curaçao,
— 
Saba,
— 
Sint Eustatius,
— 
Sint Maarten.
A vámterülethez nem tartozó érintett brit területek:
— 
Anguilla,
— 
Bermuda,
— 
Falkland-szigetek,
— 
Gibraltár,
— 
Montserrat,
— 
Szent Ilona és a hozzá tartozó területek,
— 
Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek,
— 
Turks- és Caicos-szigetek.
Albánia
Andorra
Argentína
Ausztrália
Benin
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia-Ηercegovina
Costa Rica
Dél-Afrika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Ecuador

▼M2

Egyesült Királyság, az (EU) 2019/125 rendeletnek Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban történő alkalmazásának sérelme nélkül, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodáshoz csatolt, az Írországról/Észak-Írországról szóló jegyzőkönyv 2. mellékletének 47. pontjával összefüggésben értelmezett 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban, 2021. január 1-jétől

▼M1

Észak-Macedónia

▼B

Fülöp-szigetek
Gabon

▼M1

Gambia

▼B

Grúzia
Honduras
Izland
Kanada
Kelet-Timor
Kirgizisztán
Kolumbia
Libéria
Liechtenstein

▼M1

Madagaszkár

▼M1 —————

▼B

Mexikó
Moldova
Mongólia
Montenegró
Mozambik
Namíbia
Nepál
Nicaragua
Norvégia
Panama
Paraguay
Ruanda
San Marino
São Tomé és Príncipe
Seychelle-szigetek
Svájc (Büsingen és Campione d'Italia is)
Szerbia
Togo
Törökország
Türkmenisztán
Új-Zéland
Ukrajna
Uruguay
Üzbegisztán
Venezuela
Zöld-foki-szigetek

3. RÉSZ

Ezen általános exportengedély felhasználásának feltételei és követelményei

(1) Ezen általános exportengedély nem használható fel, amennyiben:

a) 

az exportőr számára az (EU) 2019/125 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésével összhangban megtiltották ezen általános exportengedély használatát;

b) 

az exportőrt tájékoztatták a lakóhelye vagy letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságai arról, hogy a szóban forgó árukat teljes egészében vagy részben harmadik országba irányuló reexportra vagy harmadik országban halálbüntetés végrehajtására szánják vagy szánhatják felhasználni;

c) 

az exportőrnek tudomása van arról, vagy alapos okkal feltételezheti, hogy a szóban forgó árukat teljes egészében vagy részben harmadik országba irányuló reexportra vagy harmadik országban halálbüntetés végrehajtására szándékozzák felhasználni;

d) 

a szóban forgó árukat az ezen általános exportengedélyben feltüntetett rendeltetési helyen található vámszabad területre vagy vámszabad raktárba exportálják;

e) 

a szóban forgó gyógyszer gyártója az exportőr, aki vagy amely nem kötött a forgalmazóval olyan jogilag kötelező érvényű megállapodást, amelynek értelmében utóbbi köteles minden szolgáltatásra és átadásra vonatkozóan jogilag kötelező érvényű megállapodást kötni a vevővel, amely – lehetőleg visszatartó erejű szerződéses szankció mellett – előírja a vevő számára, hogy

i. 

a forgalmazótól kapott áruk egyikét sem használja fel halálbüntetés végrehajtására;

ii. 

ezen áruk egyikét sem szolgáltatja vagy adja át harmadik félnek, amennyiben a vevőnek tudomása van róla vagy alapos okkal feltételezheti, hogy az árukat halálbüntetés végrehajtására szándékoznak felhasználni; valamint

iii. 

amennyiben a vevő esetleg ezen áruk egyikét harmadik feleknek szolgáltatja vagy adja át, akkor e követelményeket minden esetben előírja e harmadik felek számára is.

f) 

az exportőr nem gyártója a szóban forgó gyógyszernek és a rendeltetési hely szerinti országbeli végfelhasználótól nem kapott aláírt végfelhasználói nyilatkozatot;

g) 

a gyógyszer exportőre nem kötött olyan jogilag kötelező érvényű megállapodást a forgalmazóval vagy a végfelhasználóval, amely lehetőleg visszatartó erejű szerződéses szankció mellett kötelezi a forgalmazót, illetve – amennyiben a megállapodás megkötésére a végfelhasználóval került sor, akkor – a végfelhasználót, hogy szerezze be az exportőr előzetes engedélyét

i. 

a szállítmány bármely részének olyan ország vagy terület bűnüldöző hatósága számára történő átadásához vagy szolgáltatásához, amely nem törölte el a halálbüntetést;

ii. 

a szállítmány bármely részének olyan természetes vagy jogi személy, szerv vagy szervezet részére történő átadásához vagy szolgáltatásához, aki vagy amely az említett bűnüldöző hatóságok számára az érintett árukat beszerzi, vagy ezen áruk felhasználásával járó szolgáltatást nyújt, valamint

iii. 

a szállítmány bármely részének olyan országba vagy területre történő reexportálásához vagy átadásához, amely nem törölte el a halálbüntetést; vagy

h) 

a gyógyszerektől eltérő áruk exportőre nem kötött a g) pontban említett jogilag kötelező érvényű megállapodást a végfelhasználóval.

(2) Az EU GEA 2019/125 számú általános exportengedélyt használó exportőröknek értesíteniük kell a lakóhelyük vagy letelepedési helyük szerinti tagállam illetékes hatóságait az általános exportengedély első alkalommal történő felhasználásáról, az értesítést legkésőbb az első kivitel időpontjától számított 30 napon belül kell megtenni.

Az exportőröknek a vámáru-nyilatkozatokban is – annak 44. rovatában a TARIC-adatbázisban szereplő megfelelő hivatkozási kód feltüntetésével – jelenteniük kell az EU GEA 2019/125 általános exportengedély használatát.

(3) A tagállamok határozzák meg az ezen általános exportengedély felhasználására vonatkozó jelentéstételi követelményeket, valamint az ezen általános exportengedély alapján kivitt termékekre vonatkozó minden olyan kiegészítő tájékoztatást, amelyet az a tagállam kérhet, amelyből a kivitel megvalósul.

A tagállamok előírhatják, hogy a területükön lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett exportőrök az általános exportengedély első alkalommal történő felhasználását megelőzően vetessék magukat nyilvántartásba. Az (EU) 2019/125 rendelet 20. cikke (1) bekezdésének sérelme nélkül a nyilvántartásba vételnek automatikusnak kell lennie, és az illetékes hatóságoknak haladéktalanul és minden esetben a nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül vissza kell igazolniuk azt az exportőrnek.
VI. MELLÉKLET

A 11. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TAGÁLLAMI TERÜLETEK

DÁNIA:

— 
Grönland.

FRANCIAORSZÁG:

— 
Új-Kaledónia és a hozzá tartozó szigetek,
— 
Francia Polinézia,
— 
Francia Déli és Antarktiszi Területek,
— 
Wallis és Futuna szigetek,
— 
St Pierre és Miquelon.

NÉMETORSZÁG:

— 
Büsingen.
VII. MELLÉKLET

A 21. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT KIVITELI VAGY BEHOZATALI ENGEDÉLY FORMANYOMTATVÁNYA

Műszaki leírás:

A formanyomtatvány mérete 210 × 297 mm; legfeljebb 5 mm-rel kisebb és legfeljebb 8 mm-rel nagyobb méret megengedett. A szövegdobozok alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk, függőlegesen pedig egyhatod hüvelyk. Az albontások alapegységének mérete vízszintesen egytized hüvelyk.

▼C1