EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016D0016-20200326

Consolidated text: Az Európai Központi Bank (EU) 2016/948 határozata (2016. június 1.) a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2016/16)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/948/2020-03-26

02016D0016 — HU — 26.03.2020 — 003.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/948 HATÁROZATA

(2016. június 1.)

a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2016/16)

(HL L 157, 2016.6.15., 28. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/103 HATÁROZATA (2017. január 11.)

  L 16

57

20.1.2017

►M2

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2017/1359 HATÁROZATA (2017. május 18.)

  L 190

20

21.7.2017

►M3

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) [2020/441] HATÁROZATA EKB/2020/18 (2020. március 24.)

  L 91

5

25.3.2020
▼B

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2016/948 HATÁROZATA

(2016. június 1.)

a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról (EKB/2016/16)1. cikk

A vállalati kötvények végleges megvásárlásának létrehozása és hatálya

Ezennel létrehozásra kerül a CSPP. A CSPP alapján a meghatározott eurorendszerbeli központi bankok elfogadható vállalati kötvényeket vásárolhatnak elfogadható partnerektől az elsődleges és a másodlagos piacokon, míg a 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott közszektorbeli vállalati kötvények csak a másodlagos piacokon vásárolhatók, meghatározott feltételek mellett.

2. cikk

A vállalati kötvényekre vonatkozó elfogadhatósági feltételek

Annak érdekében, hogy a CSPP keretében történő végleges megvásárlás céljára elfogadhatónak minősüljenek, a vállalatok által kibocsátott forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak meg kell felelniük az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) ( 1 ) 4. része szerinti, az eurorendszer hitelműveletei céljára a forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek, valamint a következő további követelményeknek.

1. 

A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója:

a) 

olyan tagállamban bejegyzett, amelyek pénzneme az euro;

b) 

nem az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 14. pontjában meghatározott hitelintézet;

c) 

nem rendelkezik az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) 4. cikke (1) bekezdése 15. pontjában meghatározott, olyan anyavállalattal, amely az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 14. pontjában meghatározott hitelintézet;

d) 

nem rendelkezik olyan anyavállalattal, amely az euroövezeten kívül áll bankfelügyelet hatálya alatt;

e) 

nem az EKB által a honlapján a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) ( 3 ) 49. cikke (1) bekezdésével összhangban közzétett jegyzékben szereplő, a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) 2. cikkének 20. pontjában meghatározott felügyelt szervezet vagy a 468/2014/EU európai központi banki rendelet (EKB/2014/17) 2. cikke 21. pontjának b) alpontjában meghatározott felügyelt csoport tagja, továbbá nem e felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok valamelyikének az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke (1) bekezdése 16. pontjában meghatározott leányvállalata;

f) 

nem a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott befektetési vállalkozás;

g) 

nem bocsátott ki az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 3. pontjában meghatározott eszközalapú értékpapírt;

h) 

nem bocsátott ki az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 62. pontjában meghatározott multi cédula-t;

i) 

nem bocsátott ki az (EU) 2015/510 európai központi banki iránymutatás (EKB/2014/60) 2. cikkének 88. pontjában meghatározott strukturált fedezett kötvényt;

▼M2

j) 

nem olyan, állami vagy magántulajdonú szervezet, amely(nek): i. fő célja eszközeinek fokozatos elidegenítése és üzleti tevékenységének beszüntetése; vagy ii. a pénzügyi szektorbeli szerkezetátalakítás és/vagy szanálás támogatására létrehozott vagyonkezelő vagy elidegenítő szervezet ( 5 ), ideértve a 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 6 ) 26. cikke vagy a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 ) 42. cikkét végrehajtó nemzeti jogszabály szerinti, szanálási intézkedésként eszközelkülönítési eszköz alkalmazásából eredő vagyonkezelő szervezetet; és

▼M2 —————

▼B

l) 

nem minősül a PSPP céljára elfogadható kibocsátónak.

▼M3

(2) 

Ha a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eredeti futamideje 365/366 nap vagy kevesebb, akkor a hátralévő futamideje az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárláskor legalább 28 nap;

Ha a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír eredeti futamideje 367 nap vagy több, akkor a hátralévő futamideje az érintett eurorendszerbeli központi bank általi megvásárláskor legalább 6 hónap és legfeljebb 30 év és 364 nap.

▼B

(3) 

Az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 59. cikkének (5) bekezdésétől eltérően csak az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerében elfogadott külső hitelminősítő intézet által szolgáltatott hitelminősítési információk kerülnek figyelembevételre a forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó hitelminőségi követelmények értékelése során.

(4) 

A forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapír euróban denominált.

▼M1

(5) 

A betéti rendelkezésre állás kamatlábával egyenlő vagy afölötti, lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nominális vállalati kötvények vásárlása megengedett. A betéti rendelkezésre állás kamatlába alatti, lejáratig számítottan negatív hozamú (vagy ún. yield to worst), nominális vállalati kötvények vásárlása a szükséges mértékig megengedett.

▼B

3. cikk

A közszektorbeli vállalati kötvények vásárlására vonatkozó korlátozások

(1)  E határozat alkalmazásában a „közszektorbeli vállalati kötvény” olyan vállalati kötvény, amely megfelel a 2. cikkben rögzített követelményeknek és amelyet a 3603/93/EK tanácsi rendelet ( 8 ) 8. cikke értelmében vett közvállalkozás bocsátott ki.

(2)  Az elfogadható közszektorbeli vállalati kötvények piaci ára kialakulásának lehetővé tétele érdekében nem megengedett az újonnan kibocsátott vagy egyszerűsített kibocsátás részét képező közszektorbeli vállalati kötvények vagy az ugyanazon szervezet vagy a kibocsátó csoportjához tartozó szervezetek által kibocsátott olyan közszektorbeli vállalati kötvények vásárlása, amelyek futamideje a kibocsátandó vagy egyszerűsített kibocsátás részét képezendő forgalomképes hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok lejáratához közel jár le, akár éppen az előtt vagy után, a Kormányzótanács által meghatározandó időszak alatt.

4. cikk

Vásárlási korlátok

(1)  A CSPP keretében az eurorendszerbeli központi bankok összes portfólióiban szereplő állományának konszolidálását követően nemzetközi értékpapír-azonosító számonként (ISIN) alkalmazandó kibocsátási részesedési küszöb érvényesül. A kibocsátási részesedési küszöb ISIN-enként 70 %-nak felel meg a közszektorbeli vállalati kötvényektől eltérő vállalati kötvények esetében.

Meghatározott esetekben ennél alacsonyabb kibocsátási részesedési küszöb alkalmazható, többek között a közszektorbeli vállalati kötvények esetében vagy kockázatkezelési megfontolásokból. A közszektorbeli vállalati kötvényeket a PSPP szerintiekkel összhangban álló módon kell kezelni.

(2)  Az eurorendszer az elfogadható vállalati kötvények tekintetében folyamatosan megfelelő hitelkockázat-értékelési és ügyfélátvilágítási eljárásokat folytat.

(3)  A vásárlásoknak a kibocsátók és kibocsátói csoportok közötti diverzifikált felosztásának biztosítása érdekében az eurorendszer a kibocsátói csoportokra vonatkozóan további vásárlási korlátokat határoz meg a kibocsátói csoport piaci tőkeértékéhez kapcsolódó referenciaallokáció alapján.

5. cikk

A vásárlásokat végrehajtó eurorendszerbeli központi bankok

A CSPP keretében vállalati kötvényeket vásároló eurorendszerbeli központi bankokat az EKB honlapján közzétételre kerülő lista tartalmazza. Az eurorendszer a CSPP keretében vásárolandó vállalati kötvények felosztására a kibocsátó bejegyzése szerinti országon alapuló specializációs rendszert alkalmaz. A Kormányzótanács megengedi a specializációs rendszertől való eseti eltéréseket, amennyiben objektív megfontolások akadályozzák e rendszer megvalósítását, vagy ezen eltérések a CSPP általános monetáris politikai célkitűzéseinek elérése érdekében célszerűek. Így különösen minden megjelölt eurorendszerbeli központi bank csak meghatározott euroövezeti tagállamokban bejegyzett kibocsátók által kibocsátott, elfogadható vállalati kötvényeket vásárol. Az elfogadható vállalati kötvények kibocsátóinak bejegyzése szerinti országoknak a meghatározott eurorendszerbeli központi bankok közötti földrajzi felosztását az EKB honlapján közzétett lista tartalmazza.

6. cikk

Elfogadható partnerek

A CSPP keretében az alábbiak minősülnek elfogadható partnereknek mind a végleges adásvételi ügyletek, mind az értékpapír-kölcsönzési ügyletek vonatkozásában, amelyeket az eurorendszer CSPP-portfólióiban tartott vállalati kötvények bevonásával végeznek:

a) 

az (EU) 2015/510 iránymutatás (EKB/2014/60) 55. cikke szerinti, az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben való részvételre vonatkozó elfogadhatósági feltételeknek megfelelő szervezetek; és

b) 

minden egyéb partner, amelyet az eurorendszerbeli központi bankok az euróban denominált befektetési portfólióik befektetése céljára igénybe vesznek.

7. cikk

Értékpapír-kölcsönzési ügyletek

A CSPP hatékonyságának biztosítása érdekében a CSPP keretében vállalati kötvényeket vásároló eurorendszerbeli központi bankok a CSPP keretében vásárolt értékpapírokat hozzáférhetővé teszik kölcsönzés céljára, a repóügyleteket is beleértve.

8. cikk

Záró rendelkezések

Ez a határozat 2016. június 6-án lép hatályba.( 1 ) Az Európai Központi Bank (EU) 2015/510 iránymutatása (2014. december 19.) az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról (EKB/2014/60) (HL L 91., 2015.4.2., 3. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

( 3 ) Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési keretrendszer létrehozásáról (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14., 1. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 349. o.).

( 5 ) A vállalati szektort érintő vásárlási program tekintetében jelentőséggel bíró eszközkezelő és elidegenítő szervezetek listája közzétételre kerül az EKB weboldalán: www.ecb.europa.eu.

( 6 ) Az Európai Parlament és a Tanács 806/2014/EU rendelete (2014. július 15.) a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.).

( 7 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2014/59/EU irányelve (2014. május 15.) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 190. o.).

( 8 ) A Tanács 3603/93/EK rendelete (1993. december 13.) a Szerződés 104. cikkében és a 104b. cikke (1) bekezdésében említett tilalmak alkalmazásához szükséges fogalmak meghatározásáról (HL L 332., 1993.12.31., 1. o.).

Top