EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R0273-20210113

Consolidated text: Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokról (EGT vonatkozású szöveg)EGT-vonatkozású szöveg

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/2021-01-13

02004R0273 — HU — 13.01.2021 — 005.003


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 273/2004/EK RENDELETE

(2004. február 11.)

a kábítószer-prekurzorokról

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 047, 2004.2.18., 1. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 219/2009/EK RENDELETE (2009. március 11.)

  L 87

109

31.3.2009

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1258/2013/EU RENDELETE (2013. november 20.)

  L 330

21

10.12.2013

►M3

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1443 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2016. június 29.)

  L 235

6

1.9.2016

►M4

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/729 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018. február 26.)

  L 123

4

18.5.2018

►M5

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1737 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. július 14.)

  L 392

1

23.11.2020


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 282, 5.8.2021, o 38  (1737/2020)
▼B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 273/2004/EK RENDELETE

(2004. február 11.)

a kábítószer-prekurzorokról

(EGT vonatkozású szöveg)▼M2

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált egyes anyagok Unión belüli ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozóan az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozása céljából.

▼B

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

▼M2

a) 

„jegyzékben szereplő anyag”: az I. mellékletben felsorolt valamennyi anyag, amely kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítására használható, ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket és természetes termékeket is; nem tartoznak ide a jegyzékben szereplő anyagot tartalmazó olyan keverékek és természetes termékek, amelyek összetétele nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható módon történő kinyerését, valamint a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott gyógyszerek és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 2 ) 1. cikke 2. pontjában meghatározott állatgyógyászati készítmények;

▼B

b) 

„jegyzékben nem szereplő anyag”: olyan anyag, amely bár nem szerepel az I. mellékletben, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált anyagnak minősül;

▼M2

c) 

„forgalomba hozatal”: valamely jegyzékben szereplő anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátása, akár térítés ellenében, akár ingyenesen; az ilyen anyag Unión belüli rendelkezésre bocsátás céljából végzett tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, kereskedelme, forgalmazása, illetve ügynök általi közvetítése;

▼B

d) 

„gazdasági szereplő”: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely részt vesz jegyzékben szereplő anyag forgalmazásában;

e) 

„Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv” az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény által létrehozott szerv;

f) 

„különleges engedély”: meghatározott típusú gazdasági szereplő részére kibocsátott engedély;

g) 

„különleges nyilvántartásba vétel”: meghatározott típusú gazdasági szereplő nyilvántartásba vétele;

▼M2

h) 

„felhasználó”: a gazdasági szereplőktől eltérő olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely jegyzékben szereplő anyagot birtokol, és a jegyzékben szereplő anyagok feldolgozásával, összeállításával, fogyasztásával, raktározásával, tárolásával, kezelésével, tárolóedénybe töltésével, egyik tárolóedényből a másikba történő áthelyezésével, keverésével, átalakításával vagy bármilyen egyéb felhasználásával foglalkozik;

i) 

„természetes termék”: élő szervezet, vagy annak egy része bármely formában, vagy bármely, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 3 ) 3. cikke 39. pontjában meghatározott természetben előforduló anyag.

▼B

3. cikk

A jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

(1)  
Az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot forgalomba hozni kívánó gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy, a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselőt, akinek nevét és kapcsolat-felvételi adatait, valamint az ilyen adatokban a későbbiekben beálló valamennyi változást haladéktalanul közölni kell az illetékes hatóságokkal. A tisztviselőnek biztosítania kell, hogy az érintett gazdasági szereplő által a jegyzékben szereplő anyagok tekintetében folytatott kereskedelmi tevékenysége megfeleljen az e rendeletben foglaltaknak. A tisztviselőt fel kell hatalmazni arra, hogy képviselje az érintett gazdasági szereplőt és meghozza a fent meghatározott feladatok ellátásához szükséges döntéseket.

▼M2

(2)  
A gazdasági szereplőknek és a felhasználóknak engedélyt kell beszerezniük a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságaitól az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok birtoklásához vagy forgalomba hozatalához. Az illetékes hatóságok különleges engedélyeket adhatnak meg gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek vagy fegyveres erők részére. Az ilyen különleges engedélyek csak az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagoknak az érintett gazdasági szereplők hivatalos feladatai ellátása keretében való felhasználására érvényesek.
(3)  
Az engedéllyel rendelkező gazdasági szereplő csak olyan gazdasági szereplő vagy felhasználó részére szállíthat az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, aki vagy amely szintén rendelkezik engedéllyel és aláírta a 4. cikk (1) bekezdésében előírt vevői nyilatkozatot.

▼B

(4)  
Az engedély megadásának elbírálása során az illetékes hatóságok figyelembe veszik különösen a kérelmező hatáskörét és integritását. Meg kell tagadni az engedély megadását, amennyiben valamely ésszerű ok alapján kétségbe vonható a kérelmező vagy a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselő alkalmassága és megbízhatósága. Az illetékes hatóságok felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt, amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy az engedély birtokosa már nem minősül az engedély birtoklására alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek már nem teljesülnek.

▼M2

(5)  
A (8) bekezdés sérelme nélkül, az illetékes hatóságok legfeljebb három évre korlátozhatják az engedély érvényességét vagy kötelezhetik a gazdasági szereplőket és felhasználókat arra, hogy három évet meg nem haladó időközönként igazolják, hogy még mindig fennállnak azok a feltételek, amelyek alapján az engedélyt megadták. Az engedélyben fel kell tüntetni azt a tevékenységet vagy tevékenységeket, amelyre vagy amelyekre az engedély szól, valamint az érintett, jegyzékben szereplő anyagokat. Az illetékes hatóságok különleges engedélyt adhatnak elvben korlátlan időtartamra, de amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy az engedély birtokosa már nem minősül az engedély birtoklására alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételek már nem teljesülnek, felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt.
(6)  
A gazdasági szereplők az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalát megelőzően kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál 2015. július 1-jétől kezdődően a felhasználók az I. melléklet 2A. alkategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok birtoklását megelőzően kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat a letelepedésük helye szerinti tagállam illetékes hatóságainál. Az illetékes hatóságok különleges nyilvántartásba vételt biztosíthatnak a gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek vagy fegyveres erők részére. Az ilyen különleges nyilvántartásba vétel csak az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagoknak az érintett gazdasági szereplők vagy felhasználók hivatalos feladatai ellátása keretében való felhasználására érvényes.
(6a)  
Az a gazdasági szereplő, aki vagy amely nyilvántartásba vétel jogosultja, csak olyan gazdasági szereplő vagy felhasználó részére szállíthat az I. melléklet 2A. alkategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, aki vagy amely szintén ilyen nyilvántartásba vétel jogosultja és aláírta a 4. cikk (1) bekezdésében előírt vevői nyilatkozatot.
(6b)  
A nyilvántartásba vétel elbírálása során az illetékes hatóságok figyelembe veszik különösen a kérelmező hozzáértését és feddhetetlenségét. Az illetékes hatóságok megtagadják a nyilvántartásba vételt, amennyiben valamely ésszerű ok alapján kétségbe vonható a kérelmező vagy a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős személy alkalmassága és megbízhatósága. Az illetékes hatóságok felfüggeszthetik vagy visszavonhatják a nyilvántartásba vételt, amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy a nyilvántartásba vétel jogosultja már nem minősül a nyilvántartásba vételre alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló feltételek már nem teljesülnek.
(6c)  
Az illetékes hatóságok a gazdasági szereplőket és felhasználókat az engedély vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelemre vonatkozóan díj fizetésére kötelezhetik.

Díj kivetése esetén az illetékes hatóságok mérlegelik a díj mértékének kiigazítását a vállalat méretétől függően. Az ilyen díjakat megkülönböztetéstől mentes módon kell kivetni, és azok mértéke nem haladhatja meg a kérelem feldolgozásának költségeit.

(7)  
Az illetékes hatóságok az engedélyt szerző vagy nyilvántartásba vett gazdasági szereplőket és felhasználókat felveszik a 13a. cikkben említett európai adatbázisba.
(8)  

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozó követelmények és feltételek tekintetében:

a) 

az engedély megadása, ideértve adott esetben a személyes adatok rendelkezésre bocsátandó kategóriáit;

b) 

a nyilvántartásba vétel, ideértve adott esetben a személyes adatok rendelkezésre bocsátandó kategóriáit;

c) 

a gazdasági szereplőknek és felhasználóknak a 13a. cikkben említett európai adatbázisba történő felvétele e cikk (7) bekezdésével összhangban.

A személyes adatok e bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában említett kategóriái közé nem tartozhatnak a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 4 ) 8. cikke (1) bekezdésében említett különleges adatkategóriák.

▼B

4. cikk

Vevői nyilatkozat

▼M2

(1)  
Az e cikk (4) bekezdése, valamint a 6. és a 14. cikk sérelme nélkül, az Unióban letelepedett olyan gazdasági szereplő, aki vagy amely az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot szállít vevője részére, köteles a vevőtől olyan nyilatkozatot beszerezni, amely feltünteti a jegyzékben szerelő anyagok pontos felhasználásának célját vagy céljait. A gazdasági szereplőnek minden egyes jegyzékben szereplő anyagra vonatkozóan külön nyilatkozatot kell beszereznie. E nyilatkozatnak meg kell felelnie a III. melléklet 1. pontjában szereplő mintának. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

▼B

(2)  

Az a gazdasági szereplő, aki rendszeresen szállít egy adott vevőjének az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, az egyszeri kereskedelmi ügyletekre vonatkozó nyilatkozat helyett a legfeljebb egy évig terjedő időszak alatt lebonyolított több ügyletre vonatkozó egyetlen nyilatkozatot is elfogadhat, feltéve, hogy meggyőződött a következő kritériumok teljesüléséről:

— 
a vevő az a személy, akinek az anyagot a megelőző 12 hónapban legalább három alkalommal leszállította,
— 
nincs oka azt feltételezni, hogy az anyagot tiltott célokra használják fel,
— 
a megrendelt mennyiségek összhangban vannak az adott vevő szokásos felhasználásával.

E nyilatkozatnak meg kell felelnie a III. melléklet 2. pontjában közölt mintának. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

▼M2

(3)  
Az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot szállító gazdasági szereplőnek le kell bélyegeznie, és keltezéssel kell ellátnia a nyilatkozat egy példányát, igazolva, hogy e példány az eredeti hiteles másolata. Az Unión belül történő szállításuk során az 1. kategóriába tartozó anyagokat minden esetben ilyen példánynak kell kísérnie, és kérésre be kell azt mutatni a jármű rakományát a szállítás során ellenőrző illetékes hatóságoknak.
(4)  
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a vevői nyilatkozatok beszerzésének és felhasználásának követelményeire és feltételeire vonatkozóan.

▼B

5. cikk

Dokumentáció

(1)  
A 6. cikk sérelme nélkül, a gazdasági szereplőnek biztosítania kell, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalához vezető valamennyi ügyletről megfelelő nyilvántartás készül az alábbi (2)–(5) bekezdés szerint. Nem tartoznak ilyen kötelezettséggel azon gazdasági szereplők, akik különleges engedéllyel rendelkeznek vagy különleges nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartoznak a 3. cikk (2) vagy (6) bekezdése alapján.
(2)  

A kereskedelmi okmányoknak, úgymint a számláknak, fuvarleveleknek, adminisztratív okmányoknak, fuvar és egyéb szállítási okmányoknak elegendő információt kell tartalmazniuk az alábbiak pontos azonosíthatósága céljából:

a) 

a jegyzékben szereplő anyag neve, az I. melléklet 1. és 2. kategóriájában meghatározottak szerint;

b) 

a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, valamint – keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy a természetes termék mennyisége és tömege, ha ismert, továbbá az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó valamennyi olyan anyag mennyisége és tömege vagy tömegszázaléka, amelyet a keverék tartalmaz;

c) 

a szállító, a forgalmazó, a címzett és – lehetőség szerint – valamennyi egyéb, a 2. cikk c) és d) pontjában említettek szerinti, az ügyletben közvetlenül érintett gazdasági szereplő neve és címe.

(3)  
A dokumentációnak tartalmaznia kell a 4. cikkben említett vevői nyilatkozatot is.
(4)  
A gazdasági szereplőnek olyan részletes nyilvántartást kell vezetnie tevékenységeiről, amely megfelel az (1) bekezdés alapján fennálló kötelezettségeinek.
(5)  
Az (1)–(4) bekezdésben említett dokumentációt és nyilvántartásokat azon naptári év végétől számított legalább három évig kell megőrizni, amelyben az (1) bekezdésben említett ügyletre sor került, kérésre azonnal hozzáférhetővé kell tenni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzés céljából.
(6)  

A dokumentáció képi vagy egyéb adathordozó eszközön tárolt másolat formájában is vezethető. Biztosítani kell, hogy a tárolt adatok:

a) 

tartalma és megjelenítése megegyezzen az olvashatóvá tett dokumentációéval, és

b) 

az (5) bekezdésben meghatározott időtartam során mindenkor azonnal hozzáférhetőek, haladéktalanul olvashatóvá tehetők és elektronikus úton elemezhetőek legyenek.

▼M2

(7)  
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó keverékek dokumentációjának követelményeire és feltételeire vonatkozóan.

▼B

6. cikk

Mentességek

A 3., 4. és az 5. cikk szerinti kötelezettségek nem alkalmazandók az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyletekre, amennyiben az érintett mennyiség egy éves időszakra vetítve nem haladja meg a II. mellékletben feltüntetett mértéket.

7. cikk

Címkézés

A gazdasági szereplő köteles gondoskodni arról, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat címkével lássa el a szállítás előtt. A címkén szerepelnie kell az anyag I. mellékletben megadottak szerinti nevének. A gazdasági szereplő emellett saját szokásos címkéjével is elláthatja az anyagot.

▼M2

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a jegyzékben szereplő anyagokat tartalmazó keverékek címkézésének követelményeire és feltételeire vonatkozóan.

▼M2

8. cikk

Az illetékes hatóságok értesítése

(1)  
A gazdasági szereplő köteles haladéktalanul értesíteni az illetékes hatóságokat bármely olyan körülményről, így például a forgalomba hozandó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos szokatlan megrendelésekről vagy ügyletekről, amely arra utal, hogy az ilyen anyagokat eltéríthetik kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljából. E célból a gazdasági szereplő valamennyi rendelkezésére álló információt rendelkezésre bocsátja annak lehetővé tétele érdekében, hogy az illetékes hatóságok ellenőrizhessék a vonatkozó megrendelés vagy ügylet jogszerűségét.
(2)  
A gazdasági szereplő összesített formában az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a megfelelő információkat a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyleteiről.
(3)  
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (2) bekezdésében említett információk gazdasági szereplők általi rendelkezésre bocsátásának követelményeire és feltételeire vonatkozóan, beleértve adott esetben a személyes adatok e célból feldolgozandó kategóriáit és az ilyen személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos biztosítékokat.
(4)  
A gazdasági szereplő az e rendelet alapján összegyűjtött személyes adatokat nem közölheti az illetékes hatóságokon kívül senki mással.

▼B

9. cikk

Iránymutatások

▼M2

(1)  
A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki és tart naprakészen az illetékes hatóságok, a gazdasági szereplők és a vegyipar közötti együttműködés elősegítése érdekében, különösen a jegyzékben nem szereplő anyagokat illetően.

▼B

(2)  

Az iránymutatások különösen az alábbiakat tartalmazzák:

a) 

információ a gyanús ügyletek felismerését és jelentésének módját illetően;

b) 

a jegyzékben nem szereplő anyagok rendszeresen frissített felsorolása, amelynek segítségével a vegyipar önkéntes alapon figyelemmel kísérheti az ilyen anyagok kereskedelmét;

c) 

egyéb, hasznosnak ítélt információ.

(3)  
Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy sor kerüljön az iránymutatások és a jegyzékben nem szereplő anyagok felsorolásának rendszeres terjesztésére az iránymutatások célkitűzéseivel összhangban az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt módon.

10. cikk

Az illetékes hatóságok jogköre és kötelezettségei

(1)  

A 3–8. cikk megfelelő végrehajtása érdekében a tagállamok elfogadják azon intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik illetékes hatóságaik számára az ellenőrzéssel és felügyelettel kapcsolatos feladataik, és különösen a következők végrehajtását:

a) 

információszerzés a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos megrendelésekről vagy tevékenységekről;

▼M2

b) 

belépés a gazdasági szereplők és felhasználók telephelyeire azzal a céllal, hogy bizonyítékot szerezzenek a szabálytalanságokról;

c) 

szükség esetén az olyan szállítmányok visszatartása, illetve lefoglalása, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek.

(2)  

A tagállamok elfogadhatnak olyan intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy illetékes hatóságaik ellenőrizhessék és felügyelhessék a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyleteket és különösen, hogy:

a) 

információt szerezhessenek a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos bármely megrendelésről vagy tevékenységről;

b) 

telephelyekre léphessenek be a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletekre vonatkozó bizonyítékok szerzése céljából;

c) 

szükség esetén szállítmányokat tarthassanak vissza, illetve foglalhassanak le annak megakadályozása érdekében, hogy egyes, jegyzékben nem szereplő anyagokat kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljából használjanak fel.

(3)  
Az illetékes hatóságok tiszteletben tartják a bizalmas jellegű üzleti információkat.

▼B

11. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés

(1)  
Minden egyes tagállam kijelöli az illetékes hatóságot vagy hatóságokat, amely(ek) felelős(ek) e rendelet végrehajtásáért, és tájékoztatja arról a Bizottságot.
(2)  
E rendelet alkalmazásában, a 15. cikk sérelme nélkül, a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet ( 5 ), és különösen annak a bizalmas információkezelésre vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Az e cikk (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóság vagy hatóságok az 515/97/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságként járnak el.

12. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek valamennyi szükséges intézkedést azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

▼M2

13. cikk

A tagállamok által közlendő információk

(1)  
A jegyzékben szereplő és a jegyzékben nem szereplő anyagok kereskedelmének felügyeletére hozott intézkedések szükséges módosításainak lehetővé tétele érdekében az egyes tagállamok illetékes hatóságai elektronikus formában, a 13a. cikkben említett európai adatbázison keresztül időben közlik a Bizottsággal az e rendeletben megállapított felügyeleti intézkedések végrehajtására vonatkozó valamennyi lényeges információt, különösen a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására használt anyagokat, azok eltérítésének és tiltott előállításának módszereit, valamint azok törvényes kereskedelmét illetően.
(2)  
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikk (1) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátandó információkra vonatkozó feltételek és követelmények meghatározása tekintetében.
(3)  
Az ENSZ-egyezmény 12. cikkének (12) bekezdésével összhangban és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság az e cikk (1) bekezdésének megfelelő közlésekről összefoglalót nyújt be a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervnek.

13a. cikk

A kábítószer-prekurzorok európai adatbázisa

(1)  

A Bizottság létrehozza a kábítószer-prekurzorok európai adatbázisát, amely az alábbi funkciókat látja el:

a) 

megkönnyíti a 13. cikk (1) bekezdése szerinti információk – lehetőség szerint összesített és anonimizált módon történő – közlését, a közölt információk uniós szintű összegezését és elemzését, valamint a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv részére a 13. cikk (3) bekezdése szerinti jelentéstételt;

b) 

létrehozza az engedéllyel rendelkező, illetve a nyilvántartásba vett gazdasági szereplők és felhasználók európai nyilvántartását;

c) 

lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára, hogy a 8. cikk (2) bekezdése szerinti, ügyleteikkel kapcsolatos információkat a 14. cikk szerint elfogadott végrehajtási intézkedésekben meghatározottak szerint elektronikus formában bocsássák az illetékes hatóságok rendelkezésére.

Személyes adatok csak a 3. cikk (8) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása után vehetők fel az európai adatbázisba.

(2)  
A Bizottság és az illetékes hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek az európai adatbázisban foglalt személyes adatok biztonságának, bizalmas kezelésének és pontosságának biztosítása érdekében, továbbá azért, hogy a 95/46/EK irányelvnek és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek ( 6 ) megfelelően biztosított legyen az érintettek jogainak védelme.
(3)  
Az e rendelet alapján megszerzett információkat, köztük a személyes adatokat, a személyes adatok védelmére alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kell felhasználni, és nem őrizhetőek meg az e rendelet céljainak teljesítéséhez szükségesnél hosszabb ideig. A 95/46/EK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében említett különleges adatkategóriák feldolgozása tilos.
(4)  
A Bizottság a 45/2001/EK rendelet 10. és 11. cikkével összhangban világos, átfogó és érthető formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi az európai adatbázisra vonatkozó információkat.

13b. cikk

Adatvédelem

(1)  
A személyes adatok tagállami illetékes hatóságok általi feldolgozásának a 95/46/EK irányelvet átültető nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekkel összhangban és az említett irányelv 28. cikkében említett tagállami felügyelő hatóság felügyelete alatt kell történnie.
(2)  
A 95/46/EK irányelv 13. cikkének sérelme nélkül, az e rendelet alapján megszerzett vagy feldolgozott személyes adatok csak a jegyzékben szereplő anyagok eltérítése megakadályozásának céljára használhatók fel.
(3)  
A Bizottságnak a személyes adatok – többek között az európai adatbázis céljából való – feldolgozását a 45/2001/EK rendelettel összhangban és az európai adatvédelmi biztos felügyelete alatt kell végeznie.
(4)  
A tagállamok és a Bizottság nem dolgozhatnak fel személyes adatokat a 13a. cikkben meghatározott céloknak nem megfelelő módon.

14. cikk

Végrehajtási jogi aktusok

(1)  

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a következők vonatkozásában:

a) 

szabályok arra vonatkozóan, hogy adott esetben hogyan kell a 4. cikkben említett vevői nyilatkozatokat elektronikus formában rendelkezésre bocsátani;

b) 

szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a 8. cikk (2) bekezdésében említett információkat – többek között adott esetben elektronikus formában – az európai adatbázis részére rendelkezésre bocsátani;

c) 

eljárási szabályok az engedélyek megadására, a nyilvántartásba vételre és a gazdasági szereplőknek és a felhasználóknak az európai adatbázisba való felvételére a 3. cikk (2), (6) és (7) bekezdése szerint.

(2)  
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

14a. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  
A Bizottság munkáját a 111/2005/EK tanácsi rendelet ( 7 ) 30. cikkével létrehozott, Kábítószer-prekurzor Bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 8 ) szerinti bizottságnak minősül.
(2)  
Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

15. cikk

A mellékletek kiigazítása

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 15a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. mellékletnek a kábítószer-prekurzorok eltérítése terén jelentkező új tendenciákhoz való igazítására, illetve az ENSZ-egyezmény mellékletében foglalt jegyzékek módosításainak megfelelő változtatására vonatkozóan.

15a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  
A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.
(2)  
A Bizottságnak a 3. cikk (8) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk második bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. december 30-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.
(3)  
Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (8) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésében, a 7. cikk második bekezdésében, a 8. cikk (3) bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésében és a 15. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  
A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.
(5)  
A 3. cikk (8) bekezdése, a 4. cikk (4) bekezdése, az 5. cikk (7) bekezdése, a 7. cikk második bekezdése, a 8. cikk (3) bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdése és a 15. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

16. cikk

A tagállamok által elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos információ

(1)  
A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az általuk e rendelet, és a 10. és 12. cikk alapján elfogadott intézkedésekről. A tagállamok értesítik a Bizottságot azok valamennyi későbbi módosításáról is.
(2)  
A Bizottság közli ezen információkat a többi tagállammal.
(3)  
A Bizottság 2013. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról és működéséről és különösen arról, hogy van-e szükség a jegyzékben nem szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletek felügyeletét és ellenőrzését célzó további intézkedésre.

▼B

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)  
A 92/109/EGK tanácsi irányelv, a 93/46/EGK, a 2001/8/EK és a 2003/101/EK bizottsági irányelv, valamint az 1485/96/EK és az 1533/2000/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.
(2)  
A hatályon kívül helyezett irányelvekre vagy rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.
(3)  
A hatályon kívül helyezett irányelvek vagy rendeletek alapján létrehozott nyilvántartások, kiadott engedélyek vagy vevői nyilatkozatok változatlanul érvényesek.

18. cikk

Hatálybalépés

E rendelet 2005. augusztus 18-án lép hatályba, a 9., a 14. és a 15. cikk kivételével, amelyek e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépnek hatályba annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az említett cikkekben előírt intézkedések elfogadását. Ezen intézkedések legkorábban 2005. augusztus 18-án lépnek hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

▼M2

A jegyzékben szereplő anyagok listája

▼B1. KATEGÓRIA

Anyag

A KN-megnevezés

(ha eltérő)

KN-kód (1)

CAS-szám (2)

1-fenil-2-propanon

Fenil-aceton

2914 31 00

103-79-7

▼M5

Metil-alfa-fenil-acetoacetát (MAPA)

 

2918 30 00

16648-44-5

Metil-2-methil-3-feniloxirán-2-karboxilát

(BMK metil-glicidát)

 

2918 99 90

80532-66-7

2-metil-3-feniloxirán-2-karbonsav

(BMK glicidsav)

 

2918 99 90

25547-51-7

▼B

N-acetil-antranilsav

2-acetamido-benzolsav

2924 23 00

89-52-1

▼M5

Alfa-fenil-acetoacetamid (APAA)

 

2924 29 70

4433-77-6

▼M5

Alfa-fenil-acetoacetonitril (APAAN)

 

2926 40 00

4468-48-8

▼B

Izoszafrol (cisz + transz)

 

2932 91 00

120-58-1

3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on

1-(1,3-benzodioxol-5-il)propán-2-on

2932 92 00

4676-39-5

Piperonál

 

2932 93 00

120-57-0

Szafrol

 

2932 94 00

94-59-7

▼M5

Metil-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karboxilát (PMK metil-glicidát)

 

2932 99 00

13605-48-6

3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karbonsav (PMK glicidsav)

 

2932 99 00

2167189-50-4

▼M4

4-anilin-N-fenetil-piperidin (ANPP)

 

2933 39 99

21409-26-7

N-fenetil-4-piperidon (NPP)

 

2933 39 99

39742-60-4

▼B

Efedrin

 

2939 41 00

299-42-3

Pszeudoefedrin

 

2939 42 00

90-82-4

Norefedrin

 

►M2  2939 44 00  ◄

14838-15-4

Ergometrin

 

2939 61 00

60-79-7

Ergotamin

 

2939 62 00

113-15-5

Lizergsav

 

2939 63 00

82-58-6

Az e kategóriában felsorolt, katintól eltérő anyagok sztereoizometrikus formái, (3) amennyiben ilyen formák előfordulása lehetséges.

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek, és azok nem katinsók.

▼M3

(1R,2S)-(-)-klórefedrin

 

►M5  2939 79 90  ◄

110925-64-9

(1S,2R)-(+)-klórefedrin

 

►M5  2939 79 90  ◄

1384199-95-4

(1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin

 

►M5  2939 79 90  ◄

73393-61-0

(1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin

 

►M5  2939 79 90  ◄

771434-80-1

(1)   

HL L 290., 2002.10.28., 1. o.

(2)   

A CAS-szám a „Chemical Abstarcts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosítószám. A CAS-szám minden egyes izomert és minden egyes izomer minden egyes sóját tekintve egyedi. Megjegyzendő, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.

(3)   

(+)-norpszeudoefedrin néven is ismert, KN-kód 2939 43 00 , CAS-szám 492-39-7.

▼M2

KATEGÓRIA2A.  ALKATEGÓRIA

Anyag

KN-megnevezés

(ha eltérő)

KN-kód (12)

CAS-szám (13)

▼M5

Vörösfoszfor

 

2804 70 00

7723-14-0

▼M2

Ecetsavanhidrid

 

2915 24 00

108 -24 -7

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek.2B.  ALKATEGÓRIA

Anyag

KN-megnevezés

(ha eltérő)

KN-kód (12)

CAS-szám (13)

Fenilecetsav

 

2916 34 00

103-82-2

Antranilsav

 

►M5   ►C1  2922 43 00  ◄  ◄

118-92-3

Piperidin

 

2933 32 00

110-89-4

Kálium-permanganát

 

2841 61 00

7722-64-7

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek.

▼B3. KATEGÓRIA

Anyag

A KN-megnevezés

(ha eltérő)

KN-kód (1)

CAS-szám (2)

Sósav

Hidrogén-klorid

2806 10 00

7647-01-0

Kénsav

 

►M5  2807 00 00  ◄

7664-93-9

Toluol

 

2902 30 00

108-88-3

Etil-éter

Dietil-éter

2909 11 00

60-29-7

Aceton

 

2914 11 00

67-64-1

Metiletil-keton

Butanon

2914 12 00

78-93-3

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek, és azok nem a sósav és a kénsav sói.

(1)   

HL L 290., 2002.10.28., 1. o.

(2)   

A CAS-szám a „Chemical Abstarcts Service Registry Number”, amely az egyes anyagokra és szerkezetükre jellemző egyedi azonosítószám. A CAS-szám minden egyes izomert és minden egyes izomer minden egyes sóját tekintve egyedi. Megjegyzendő, hogy a fent felsorolt anyagok sóinak CAS-száma eltér a megadott számoktól.
II. MELLÉKLETAnyag

Küszöbérték

Ecetsavanhidrid

100 l

Kálium-permanganát

100 kg

Antranilsav és sói

1 kg

Fenilecetsav és sói

1 kg

Piperidin és sói

0,5 kg

▼M5

Vörösfoszfor

0,1 kg

▼B
III. MELLÉKLET

1.   Nyilatkozatminta egyszeri ügyletekhez (1. és 2. kategória)