EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0058-20191214

Consolidated text: A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a mezőgazdasági termelés céljából tartott állatok védelméről

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/2019-12-14

01998L0058 — HU — 14.12.2019 — 002.002


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

▼C2

A TANÁCS 98/58/EK IRÁNYELVE

(1998. július 20.)

a mezőgazdasági termelés céljából tartott állatok védelméről

▼B

(HL L 221, 1998.8.8., 23. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

A TANÁCS 806/2003/EK RENDELETE (2003. április 14.)

  L 122

1

16.5.2003

►M2

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/625 RENDELETE (2017. március 15.)

  L 95

1

7.4.2017


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 137, 24.5.2017, o 40  (625/2017)

►C2

Helyesbítés, HL L 378, 12.11.2020, o 27  (1998/58)




▼B

▼C2

A TANÁCS 98/58/EK IRÁNYELVE

(1998. július 20.)

a mezőgazdasági termelés céljából tartott állatok védelméről

▼B



1. cikk

▼C2

(1)  
Ez az irányelv a mezőgazdasági termelés céljából tenyésztett vagy tartott állatok védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket határozza meg.

▼B

(2)  

Ezen irányelvet nem kell alkalmazni:

a) 

vadon élő állatokra;

b) 

versenyeken, bemutatókon, kulturális vagy sporteseményeken, vagy ilyen tevékenységek során való felhasználásra szánt állatokra;

c) 

kísérleti vagy laboratóriumi állatokra;

d) 

bármilyen gerinctelen állatra.

(3)  
Ezen irányelvet a máshol, és különösen a 88/166/EGK ( 1 ), a 91/629/EGK ( 2 ) és 91/630/EGK irányelvben ( 3 ) megállapított különös közösségi szabályok sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

▼C2

1. 

„állat”: élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához, vagy egyéb mezőgazdasági termelési célból tenyésztett vagy tartott állat (beleértve a halakat, hüllőket vagy kétéltűeket);

▼B

2. 

„tulajdonos” vagy „tartó”: állatokért állandóan vagy ideiglenesen felelős, vagy azokat felügyelő természetes vagy jogi személy vagy személyek;

▼M2

3. 

„illetékes hatóságok”: az ►C1  (EU) 2017/625 ◄ európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 3. cikkének 3. pontjában meghatározott illetékes hatóságok.

▼B

3. cikk

A tagállamok intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy a tulajdonosok vagy tartók minden ésszerű intézkedést megtesznek az általuk gondozott állatok kíméletének biztosítása, illetve annak érdekében, hogy ezen állatoknak ne okozzanak szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy sérülést.

4. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy azok a feltételek, amelyek között az állatokat (halak, hüllők vagy kétéltűek kivételével) fajukra és fejlettségük, alkalmazkodásuk és háziasításuk fokára, valamint élettani és etológiai szükségleteikre tekintettel, a gyakorlati tapasztalatokkal és tudományos ismeretekkel összhangban tenyésztik, vagy tartják, megfelelnek a mellékletben megállapított rendelkezéseknek.

5. cikk

(1)  
A Bizottság benyújtja a Tanácsnak a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló európai egyezmény egységes alkalmazásához szükséges bármely javaslatot, valamint az ezen egyezmény értelmében tett tudományos értékelésen alapuló bármilyen ajánlást, illetve a bármilyen egyéb megfelelő különös szabályokat.
(2)  
Továbbá ötévente, és első alkalommal ezen irányelv hatálybalépését követő ötödik évben a Bizottság az ezen irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatok alapján, és különösen az (1) bekezdésben említett intézkedésekkel, valamint a technikai és tudományos fejlődéssel kapcsolatban, jelentést nyújt be a Tanácsnak, a jelentés következtetéseit figyelembe vevő bármilyen megfelelő javaslattal együtt.
(3)  
A Tanács ezekről a javaslatokról minősített többséggel határoz.

6. cikk

▼M2 —————

▼M2

(2)  
A tagállamok minden év augusztus 31-éig éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak azokról az ellenőrzésekről, amelyeket az illetékes hatóság az előző évben végzett az ezen irányelvben foglalt követelményeknek való megfelelés vizsgálata érdekében. A jelentéshez csatolni kell a meg nem felelés legsúlyosabb eseteinek elemzését és egy nemzeti cselekvési tervet, amely arra irányul, hogy megelőzze vagy csökkentse az ilyen esetek előfordulását az elkövetkező években. A Bizottság e jelentésekről összefoglalót készít a tagállamok számára.

▼B

(3)  

A Bizottság 1999. július 1-je előtt a 9. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően javaslatokat tesz a következők harmonizálására:

▼M2 —————

▼B

b) 

a (2) bekezdésben említett jelentések formája, tartalma valamint benyújtásának gyakorisága.

▼M2 —————

▼B

8. cikk

(1)  

1999. június 30-a előtt a Bizottság a Tanácsnak jelentést nyújt be:

— 
a Közösség és a közösségnek beszállító tagsággal nem rendelkező országok állatok kíméletével kapcsolatos rendelkezéseinek összehasonlításáról,
— 
az ezen irányelvben megállapított kímélettel kapcsolatos elvek szélesebb nemzetközi elfogadtatásának lehetőségéről, és
— 
arról, hogy az állatok kíméletével kapcsolatos közösségi célokat milyen mértékben áshatja alá az egyenértékű követelményeket nem alkalmazó tagsággal nem rendelkező országok által támasztott verseny.
(2)  
Az (1) bekezdésben említett jelentéshez bármilyen olyan szükséges javaslat csatolható, melynek célja a verseny torzulásának kiküszöbölése.

▼M1

9. cikk

(1)  
A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 5 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.
(2)  
Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3)  
A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

▼B

10. cikk

(1)  
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, beleértve a szankciókat is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1999. december 31-én megfeleljenek, feltéve hogy a Tanács, a 8. cikkben említett jelentés fényében, másként nem határoz. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

▼C2

(2)  
1999. december 31-e után azonban, a Szerződés általános szabályainak megfelelően, a tagállamok a területükön a mezőgazdasági termelés céljából tartott állatok védelmére az ezen irányelvben meghatározottaknál szigorúbb rendelkezéseket is fenntarthatnak, vagy alkalmazhatnak. Minden ilyen intézkedésről tájékoztatják a Bizottságot.

▼B

(3)  
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

11. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.




MELLÉKLET

Személyzet

1.

Az állatokról elegendő számú, megfelelő képességgel, ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel rendelkező személyzetnek kell gondoskodnia.

Ellenőrzés

2.

Minden olyan tenyésztési rendszerben tartott állatot, amelyben az állatok jóléte a gyakori emberi figyelemtől függ, naponta legalább egyszer meg kell vizsgálni. A más rendszerekben tartott állatokat olyan időközönként kell megvizsgálni, hogy elkerülhető legyen az állatoknak okozott szenvedés.

3.

Megfelelő (rögzített vagy hordozható) világításnak kell rendelkezésre állnia annak érdekében, hogy az állatokat bármikor alaposan megvizsgálhassák.

4.

Bármely betegnek vagy sérültnek tűnő állatról késedelem nélkül megfelelően gondoskodni kell, és ha egy állat nem reagál az ilyen gondoskodásra, a lehető legrövidebb időn belül állatorvos tanácsát kell kérni. Szükség esetén a beteg vagy sérült állatokat megfelelő helyen kell elkülöníteni, adott esetben, száraz és kényelmes alommal.

Nyilvántartás

5.

Az állatok tulajdonosa vagy tartója minden elvégzett orvosi kezelésről és az egyes ellenőrzések során megállapított elhullások számáról nyilvántartást vezet.

Ezen irányelv céljainak megfelel az is, ha a fentiekkel egyenértékű információt más célra kell nyilvántartani.

6.

Ezeket a nyilvántartásokat legalább három évig meg kell őrizni, és ellenőrzés alkalmával, vagy kérésre az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Mozgásszabadság

7.

Az állatok mozgásszabadságát, tekintettel az állat fajára, valamint a gyakorlati tapasztalatokkal és tudományos ismeretekkel összhangban, nem szabad oly módon korlátozni, mely szükségtelen szenvedést vagy sérülést okoz.

Ha egy állatot folyamatosan vagy rendszeresen megkötnek, vagy bezárnak, a gyakorlati tapasztalatokkal és tudományos ismeretekkel összhangban élettani és etológiai szükségleteinek megfelelő teret kell biztosítani számára.

Épületek és elhelyezés

8.

A szálláshelyek, és különösen a kutricák, illetve felszerelések építéséhez használt anyagok, amelyekkel az állatok kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek károsak az állatokra nézve, és alaposan tisztíthatónak és fertőtleníthetőnek kell lenniük.

9.

Az állatok megkötésére használt szálláshelyeket és felszereléseket úgy kell kialakítani és fenntartani, hogy ne legyenek éles szegélyek vagy kiemelkedések, amelyek az állatok sérülését okozhatják.

10.

A levegő körforgását, a porszintet, a hőmérsékletet, a relatív páratartalmat és a gázkoncentrációt olyan szinten kell tartani, amely nem káros az állatokra nézve.

11.

Az épületben tartott állatokat sem állandó sötétségben, sem a mesterséges világítás megfelelő megszakítása nélkül nem lehet tartani. Ha a rendelkezésre álló természetes fény kevés az állatok élettani és etológiai szükségleteinek kielégítésére, megfelelő mesterséges világításról kell gondoskodni.

Nem épületben tartott állatok

12.

A nem épületben tartott állatok számára, ha ez szükséges és lehetséges, védelmet kell biztosítani a káros időjárási hatásokkal, ragadozókkal, és egészségi kockázatokkal szemben.

Automatikus vagy mechanikus berendezés

13.

Minden olyan automatikus vagy mechanikus berendezést, amely alapvető az állatok egészségéhez és jólétéhez legalább naponta egyszer ellenőrizni kell. A felfedezett meghibásodásokat azonnal ki kell javítani, vagy – amennyiben ez nem lehetséges – a hiba kijavításáig meg kell tenni a megfelelő lépéseket az állatok egészségének és jólétének biztosítása érdekében.

Ha az állatok egészsége és jóléte mesterséges szellőztetőberendezéstől függ, gondoskodni kell megfelelő tartalék rendszerről, amely a berendezés meghibásodása esetén biztosítja az állatok egészségének és jólétének megőrzéséhez szükséges légcserét, valamint a hibát jelző riasztórendszerről. A riasztórendszert rendszeresen ellenőrizni kell.

Takarmány, víz és egyéb anyagok

14.

Az állatokat koruknak és fajuknak megfelelő egészséges táplálékon kell tartani, amelyet, jó egészségük megőrzése és táplálkozási szükségleteik kielégítése érdekében, elegendő mennyiségben kell adagolni. Egyetlen állatot sem lehet olyan takarmánnyal vagy folyadékkal ellátni, illetve semmilyen ilyen takarmány vagy folyadék nem tartalmazhat olyan anyagot, amely szükségtelen szenvedést vagy sérülést okoz.

15.

Minden állat számára hozzáférést kell biztosítani az élettani szükségleteinek megfelelő időközökben a takarmányhoz.

16.

Minden állat számára biztosítani kell a megfelelő vízellátást, vagy azt, hogy folyadékbeviteli igényét más módon ki tudja elégíteni.

17.

Az etető- és itatóberendezéseket úgy kell megtervezni, kialakítani és elhelyezni, hogy a takarmány és az ivóvíz elszennyeződése és az állatok közötti versengés káros hatásai minimálisra csökkenjenek.

18.

A terápiás vagy megelőző célból, vagy a 96/22/EGK irányelv ( 7 ) 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott tenyésztéstechnológiai kezelés céljából adott anyagok kivételével más anyag nem adható állatnak, hacsak nem bizonyított az állatok jólétével kapcsolatos tudományos ismeretek vagy gyakorlati tapasztalatok alapján, hogy az adott anyag hatása nem ártalmas az állatok egészségére vagy jólétére.

Csonkítások

19.

A csonkításokra vonatkozó különös rendelkezések 5. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelő elfogadásáig és a 91/630/EGK irányelv sérelme nélkül, a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket kell alkalmazni, a Szerződés általános szabályaival összhangban.

Tenyésztési eljárások

20.

Tilos olyan természetes vagy mesterséges tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák vagy okozhatják.

Ez a rendelkezés nem zárja ki egyes olyan eljárások használatát, amelyek minimális vagy pillanatnyi szenvedést vagy sérülést okozhatnak, vagy amelyek olyan beavatkozást tehetnek szükségessé, amely nem okozna tartós sérülést, amennyiben ezeket az eljárásokat a nemzeti rendelkezések lehetővé teszik.

▼C2

21.

Nem tartható mezőgazdasági termelés céljából olyan állat, melynek tartása – genotípusa vagy fenotípusa alapján – káros hatással van az egészségére vagy jólétére.



( 1 ) A Tanács 1988. március 7-i 88/166/EGK irányelve a Bíróság 131/86 sz. ügyben hozott ítéletének végrehajtásáról (a tojóketrecben tartott tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló, 1986. március 25-i 86/113/EGK tanácsi irányelv megsemmisítése) (HL L 74., 1988.3.19., 83. o.).

( 2 ) A Tanács 1991. november 19-i 91/629/EGK irányelve a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 340., 1991.12.11., 28. o.). A legutóbb a 97/2/EK irányelvvel (HL L 25., 1997.1.28., 24. o.) módosított irányelv.

( 3 ) A Tanács 1991. november 19-i 91/630/EGK irányelve a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 340., 1991.12.11., 33. o.).

( 4 ) Az Európai Parlament és a Tanács ►C1  (EU) 2017/625 ◄ rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) ( ►C1  HL L 95., 2017.4.7., 1. o. ◄ ).

( 5 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 7 ) A Tanács 1996. április 29-i 96/22/EK irányelve az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról (HL L 125., 1996.5.23., 3. o.)

Top