Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1371

A Bizottság 1371/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. december 21. ) a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 961/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 341, 22.12.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; hatályon kívül helyezte: 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1371/oj

22.12.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 341/41


A BIZOTTSÁG 1371/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 21.)

a Japánból származó vagy onnan szállított takarmánynak és élelmiszernek a fukusimai atomerőműben bekövetkezett balesetet követő behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról szóló 961/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjára,

mivel:

(1)

A 178/2002/EK rendelet 53. cikke lehetővé teszi a valamely harmadik országból behozott élelmiszerre és takarmányra vonatkozó, megfelelő uniós szükségintézkedések elfogadását a közegészségnek, az állatok egészségének vagy a környezetnek a védelme érdekében, amennyiben az egyes tagállamok által hozott intézkedésekkel nem lehet eredményesen csökkenteni a kockázatot.

(2)

A fukusimai atomerőműben 2011. március 11-én bekövetkezett balesetet követően a Bizottság arról értesült, hogy egyes, Japánból származó élelmiszerek – például a tej és a spenót – radionuklidszintje meghaladja a Japánban az élelmiszerekre vonatkozóan megállapított beavatkozási szintet. Ez a szennyeződés veszélyt jelenthet a közegészségre és az állatok egészségére az Unióban, ezért a 961/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletet (2) elfogadták.

(3)

A japán hatóságok figyelemmel kísérik a takarmányban és az élelmiszerekben a radioaktivitás esetleges jelenlétét, és a bejelentett analitikai eredményekből megfigyelhető, hogy egyes, a fukusimai atomerőmű közelében lévő prefektúrákból származó takarmányban és élelmiszerekben a radioaktivitás mértéke továbbra is magasabb a megengedett legmagasabb határértéknél. Ezért az intézkedések alkalmazásának hatályát további három hónappal meg kell hosszabbítani.

(4)

A japán hatóságok által a Nagano prefektúrában előállított takarmányból és élelmiszerekből vett minták jelentős része azt mutatja, hogy az ebben a prefektúrában előállított takarmányt és élelmiszert csak nagyon korlátozott mértékben érintette a fukusimai atomerőműben bekövetkezett baleset, mivel a Naganóból származó több mint 1 800 takarmány- és élelmiszerminta közül csupán a gombákból vett egyik minta mutatott nem megfelelő mértékű radioaktivitást. Szinte egyik minta radioaktivitása sem volt kimutatható mértékű, és csak néhány mintán mértek kismértékű radioaktivitást. Ezért helyénvaló ezt a prefektúrát kivenni az érintett területhez tartozó olyan prefektúrák közül, amelyek esetében előírás, hogy az onnan származó valamennyi takarmányon és élelmiszeren vizsgálatot kell végezni, mielőtt azokat az EU-ba exportálnák.

(5)

A tagállamok illetékes hatóságai által végrehajtott importellenőrzések vizsgálati eredményei eddig nagyon kedvezőek, és azt jelzik, hogy a japán hatóságok az EU-ba exportálandó takarmányra és élelmiszerre vonatkozó ellenőrző intézkedéseket megfelelően és hatékonyan alkalmazzák. Ezért az intézkedések soron következő felülvizsgálatának alkalmával helyénvaló fontolóra venni az importellenőrzések gyakoriságának csökkentését.

(6)

Mivel a jód-131 felezési ideje rövid (körülbelül 8 nap), és az utóbbi időben környezetbe kibocsátott jód-131-ről nem érkezett újabb jelentés, a takarmányban és élelmiszerben, valamint a környezetben már nem figyelhető meg a jód-131 jelenléte. Mivel a jód-131 újabb kibocsátásának a valószínűsége nagyon minimális, a jód-131 jelenlétére vonatkozó elemzésre nincs már szükség.

(7)

Az igazolások kibocsátásának megkönnyítése végett az illetékes hatóságot arra kell felhatalmazni, hogy nevezzenek ki egy szervet, amely a japán illetékes hatóság engedélyével és felügyelete alatt bizonyos esetekben jogosult az igazolásokat aláírni.

(8)

Ezért a 961/2011/EU végrehajtási rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosító rendelkezések

A 961/2011/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az 1. cikkben említett termékek valamennyi szállítmányához nyilatkozatot kell mellékelni, amely igazolja a következőket:

a)

a terméket 2011. március 11. előtt betakarították és/vagy feldolgozták; vagy

b)

a termék nem Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Jamanasi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Sizuoka prefektúrából származik, és azt nem a felsorolt prefektúrákból szállították; vagy

c)

a terméket Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Jamanasi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Sizuoka prefektúrából szállították, de az nem ezen prefektúrák valamelyikéből származik, és a tranzit alatt nem volt kitéve radioaktív sugárzásnak; vagy

d)

amennyiben a termék Fukusima, Gunma, Ibaraki, Tocsigi, Mijagi, Jamanasi, Szaitama, Tokió, Csiba, Kanagava vagy Sizuoka prefektúrából származik, a termék cézium-134 és cézium-137 radionuklid-tartalmának szintje nem haladja meg az e rendelet II. mellékletében megállapított megengedhető legmagasabb határértékeket.”

2.

A 2. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A (3) bekezdésben említett nyilatkozatot az I. mellékletben meghatározott mintának megfelelően kell megfogalmazni. A (3) bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett termékeket illetően a nyilatkozatot a japán illetékes hatóság meghatalmazott képviselője, vagy a japán illetékes hatóság által meghatalmazott szerv egyik meghatalmazott képviselője írhatja alá, az illetékes hatóság engedélyével és felügyelete alatt. A (3) bekezdés d) pontjában említett termékeket illetően a nyilatkozatot – melyhez mellékelni kell a mintavételt és az elemzés eredményeit tartalmazó vizsgálati jelentést – a japán illetékes hatóság meghatalmazott képviselője írja alá.”

3.

Az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az állat-egészségügyi határállomás vagy kijelölt beléptetési hely illetékes hatóságai elvégzik:

a)

az 1. cikkben említett termékek valamennyi szállítmányának okmányellenőrzését; valamint

b)

származás-ellenőrzését és fizikai vizsgálatát, ezen belül a cézium-134 és a cézium-137 jelenlétének kimutatására irányuló laboratóriumi vizsgálatát:

a 2. cikk (3) bekezdésének d) pontjában említett termékek szállítmányai legalább 10 %-ának, és

a 2. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontjaiban említett termékek szállítmányai legalább 20 %-ának vonatkozásában.”

4.

A 10. cikk második bekezdésében a 2011. december 31-i dátum helyébe a 2012. március 31-i dátum lép.

5.

Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. december 21-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(2)  HL L 252., 2011.9.28., 10. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Image

Image


Top