EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0197

A Bizottság 197/2006/EK rendelete ( 2006. február 3. ) a korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtése, szállítása, kezelése, felhasználása és ártalmatlanítása tekintetében az 1774/2002/EK rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 90–91 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 143 - 144

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; hatályon kívül helyezte: 32011R0142 . Latest consolidated version: 17/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/197/oj

4.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/13


A BIZOTTSÁG 197/2006/EK RENDELETE

(2006. február 3.)

a korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtése, szállítása, kezelése, felhasználása és ártalmatlanítása tekintetében az 1774/2002/EK rendelet szerinti átmeneti intézkedésekről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1774/2002/EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó közösségi szabályok – többek között számos szigorú követelmény bevezetésével történő – teljes felülvizsgálatát írja elő. Továbbá tartalmazza megfelelő átmeneti intézkedések elfogadásának lehetőségét.

(2)

Az említett követelmények szigorú jellegének köszönhetően a korábban élelmiszerként használt termékek begyűjtésének, szállításának és ártalmatlanításának tekintetében az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló, 2003. május 12-i 813/2003/EK bizottsági rendelet (2) lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy engedélyezzék az üzemeltetőknek a korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtésére, szállítására, kezelésére, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti szabályozások alkalmazásának folytatását 2005. december 31-ig. A tagállamok arra kérték a Bizottságot, hogy a kereskedelem zavarainak elkerülése érdekében az eltérés időtartamát hosszabbítsa meg. Ezért szükséges az eltérés meghosszabbítása.

(3)

A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv (3) előírja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a hulladéklerakók engedélyezéséhez, és meghatározza a különböző hulladéklerakókban elhelyezhető hulladékok fajtáit. Ennek megfelelően – amennyiben az illetékes hatóság úgy találja, hogy a korábban élelmiszerként használt termékek hulladéklerakóban történő ártalmatlanítása köz-, illetve állat-egészségügyi szempontból nem jelent kockázatot – helyénvaló alkalmazni az említett irányelvben előírt intézkedéseket.

(4)

Egyes korábban élelmiszerként használt termékek, mint például a kenyér, tészta, sült tésztafélék és hasonló termékek, amennyiben nem érintkeztek nyers állati eredetű anyaggal, mint például nyers hússal, nyers halkészítményekkel, nyers tojással és nyers tejjel, köz-, illetve állat-egészségügyi szempontból alacsony kockázati tényezőt képviselnek. Ilyen esetekben az illetékes hatóságnak módjában kellene, hogy álljon a korábbi élelmiszer takarmányanyagként történő felhasználásának engedélyezése, amennyiben meg van győződve arról, hogy az ilyen tevékenység nem jelent kockázatot köz-, illetve állat-egészségügyi szempontból. Az illetékes hatóságnak továbbá módjában kellene álljon a korábban élelmiszerként használt termékek más célokra – például műtrágyaként történő – felhasználásának, vagy más úton – például az 1774/2002/EK rendelet 15. cikke értelmében nem engedélyezett biogáz- vagy komposztáló üzemekben történő – kezelésének, illetve ártalmatlanításának engedélyezése.

(5)

A Bizottságnak ki kell kérnie az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság véleményét azokról a lehetséges kockázati tényezőkről, amelyek az érvényben lévő meghosszabbított hatályú eltérésnek az 1774/2002/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdése i) pontja szerinti végrehajtási rendelkezésekké történő átalakításakor léphetnek fel.

(6)

Az állat- és közegészségügy területén felmerülő kockázat megakadályozására az átmeneti időszak során a tagállamokban megfelelő ellenőrző rendszereket kell fenntartani.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtésére, szállítására, kezelésére, felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó eltérés

(1)   Az 1774/2002/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésétől és 7. cikkétől, illetve a II. melléklet I–III. és V–VIII. fejezeteitől eltérve a tagállamok engedélyezhetik az e rendelet 6. cikke (1) bekezdése f) pontjában említett korábban élelmiszerként használt termékek (a továbbiakban: korábban élelmiszerként használt termékek) összegyűjtését, szállítását, kezelését, felhasználását és ártalmatlanítását az e rendelet 2. és 3. cikkével megegyezően, feltéve, hogy:

a)

azok nem érintkeztek az 1774/2002/EK rendelet 4. és 5. cikkében, illetve 6. cikke (1) bekezdésének a)–e) és g)–k) pontjaiban említett állati melléktermékkel, vagy egyéb nyers állati eredetű anyaggal;

b)

mindez nem jelent kockázatot köz-, illetve állat-egészségügyi szempontból.

(2)   Az első bekezdésben meghatározott eltérés nem alkalmazható nyers állati eredetű anyagra.

2. cikk

Összegyűjtés és szállítás

A tagállamok engedélyezhetik a korábban élelmiszerként használt termékek összegyűjtését és szállítását, amennyiben a korábbi élelmiszert feladó vagy szállító személy:

a)

biztosítja, hogy a korábbi élelmiszer feladása vagy szállítása az 1774/2002/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően engedélyezett üzembe vagy egyéb létesítménybe, illetve e rendelet 3. cikkének megfelelő egyéb létesítménybe vagy hulladéklerakóba történik; valamint

b)

az ilyen jellegű feladás vagy szállítás időpontjától számított két éven keresztül megőrzi a szállítmányokról készült, a fentieket bizonyító nyilvántartást, és az illetékes hatóságoknak azok kérésére bemutatja.

3. cikk

Kezelés, felhasználás és ártalmatlanítás

A tagállamok engedélyezhetik, hogy a korábban élelmiszerként használt termékeket:

a)

hulladékként elföldeléssel ártalmatlanítsák az 1999/31/EK irányelvben engedélyezett hulladéklerakóban;

b)

az állat- és közegészségügyi kockázatot a minimumra csökkentő körülmények között jóváhagyott alternatív rendszerekben kezeljék, az alábbi feltételek betartása mellett:

i.

a kapott anyagot ártalmatlanításra a 2000/76/EK (4) irányelvnek megfelelően hulladékégető vagy hulladék-együttégető műbe küldik, illetve az 1999/31/ΕΚ irányelvnek megfelelően hulladéklerakóba; valamint

ii.

nem használható fel takarmányanyagként, szerves műtrágyaként vagy talajjavító szerként;

illetve

c)

takarmányban használják fel további kezelés nélkül, illetve más célokra használják fel további kezelés nélkül, amennyiben a korábban élelmiszerként használt termékek nem érintkeztek nyers állati eredetű anyaggal, és az illetékes hatóság meg van győződve arról, hogy az ilyen jellegű felhasználás köz-, illetve állat-egészségügyi szempontból nem jelent kockázatot.

4. cikk

Ellenőrző intézkedések

Az illetékes hatóságnak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket ezen rendelet üzemeltetők által történő betartásának ellenőrzésére.

5. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől2007. július 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 416/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 66., 2005.3.12., 10. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 117., 2003.5.13., 22. o.

(3)  HL L 182., 1999.7.16., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

(4)  HL L 332., 2000.12.28., 91. o.


Top