EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0142

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról

COM/2020/142 final

Brüsszel, 2020.4.2.

COM(2020) 142 final

2020/0059(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

A COVID-19-járvány váratlanul és drámai erővel érte a tagállamokat, és a gazdasági aktivitás hirtelen visszaesésével jelentős hatást gyakorol társadalmaikra és gazdaságaikra. Ez az egész Uniót érintő rendkívüli helyzetet teremtett, ami szükségessé teszi, hogy – uniós és tagállami szinten is – minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsunk a COVID-19-járványhoz kapcsolódó, eddig soha nem tapasztalt kihívások leküzdése érdekében.

2020. március 13-án a Bizottság javaslatot tett egy ún. „koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésre”, amelynek célja a beruházások előmozdítása az európai strukturális és beruházási alapokban rendelkezésre álló készpénztartalékok mozgósítása révén, hogy azonnal fel lehessen venni a harcot a válsággal. 2020. március 19-én a Bizottság új keretszabályt fogadott el az állami támogatásokról.

A halászat területén azonban a tagállami beavatkozások hatókörét leszűkítik az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) rendelkezései, amelyek jelenlegi formájukban nem nyújtanak támogatást a COVID-19-járvány hatásainak leküzdéséhez szükséges legsürgetőbb intézkedésekhez. A szóban forgó korlátok csökkentik a tagállamok cselekvőképességét az ETHA-nak a válság elleni küzdelemre való felhasználása tekintetében.

A halászati és akvakultúra-ágazatot különösen súlyosan érintették a kereslet jelentős visszaesése által előidézett piaci zavarok. Az értékesítő helyek, piacok, nagykereskedelmi árusítóhelyek és forgalmazási láncok lezárása jelentős ár- és volumencsökkenést eredményezett. A kereslet és az árak visszaesése, valamint az ellátási lánc sebezhetősége és összetettsége (romlékony termékek, jelentős munkaerőigény) miatt a halászflották működése és a tengeri eredetű élelmiszerek termelése veszteségessé vált. Következésképpen a halászok kénytelenek a kikötőben maradni, az akvakultúra-ágazati termelőknek pedig heteken belül vissza kell dobniuk vagy meg kell semmisíteniük a termékeket, különben rendkívüli állománygazdálkodási költségekkel kell szembenézniük, például több helyről és takarmányról kell gondoskodniuk az olyan tenyésztett halak számára, amelyeket a kereslet visszaesése miatt nem lehet levágni. A gyors visszaesés különösen a kisüzemi part menti halászatot folytató piaci szereplőket és haltermelőket érinti.

A jelenlegi válság, amelynek a vége még nem belátható, gyorsan a tevékenységek és a vállalkozások megszűnéséhez vezethet egy olyan ágazatban, amely nagyon érzékeny a ciklikus változásokra. Következésképpen e válságnak drámai társadalmi-gazdasági következményei lehetnek bizonyos közösségekben, ahol a halászat és az akvakultúra kulcsszerepet játszik. Az összes aktív hajó közel 75 %-a kisüzemi part menti halászatot folytat, amelyhez a közvetlen foglalkoztatás több mint 55 %-a köthető, és számos part menti területen a kisüzemi halászat jelenti a fő gazdasági tevékenységet. A haltenyésztési ágazat tart fenn számos part menti közösséget és vidéki területet. A halászati és akvakultúra-ágazati szereplők – többségükben mikrovállalkozások – gyakran nem rendelkeznek a folyamatos működési költségek fedezéséhez szükséges pénzügyi tartalékokkal. Működésük megszűnését követően az értékesítési láncok megszakadnak.

A gazdaság legtöbb egyéb ágazatától eltérően a halászat az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, és azt uniós szinten, közös politikával szabályozzák, ami nagymértékben kizárja a nemzeti szabályozást, egyebek mellett a pénzügyi támogatások tekintetében is. Az állami támogatás feltételeit az ETHA szabályozza.

A Bizottság ezért az 508/2014/EU rendelet (ETHA-rendelet) és az 1379/2013/EU rendelet (a közös piacszervezésről szóló rendelet) módosítására vonatkozó jogalkotási javaslatot fogad el annak érdekében, hogy az ETHA-n belül egyedi intézkedéseket lehessen bevezetni a COVID-19-járvány halászati és akvakultúra-ágazatban okozott hatásainak enyhítésére.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

Jogalap

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdése és 175. cikke.

Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)

E javaslat rendelkezéseinek végrehajtása a költségvetési rendelettel összhangban, megosztott irányítás keretében történik.

Arányosság

A javasolt rendelkezések megfelelnek az arányosság elvének, mivel megfelelőek, szükségesek, és nem állnak rendelkezésre kevésbé korlátozó intézkedések a kívánt szakpolitikai célkitűzések eléréséhez.

A jogi aktus típusának megválasztása

Javasolt eszköz: európai parlamenti és tanácsi rendelet.

3.A JAVASLAT HÁTTERE

A Bizottság a következő konkrét intézkedéseket javasolja a COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatban kifejtett hatás enyhítésére:

a halászoknak nyújtott támogatás a halászati tevékenységeknek a COVID-19-járvány miatti ideiglenes szüneteltetéséhez;

az akvakultúrával foglalkozó haltenyésztőknek nyújtott támogatás a termelés COVID-19-járvány miatti ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a termelés csökkentéséhez;

a termelői szervezeteknek és a termelői szervezetek társulásainak – a közös piacszervezéssel összhangban – nyújtott támogatás a halászati és akvakultúra-termékek tárolásához.

A javaslat értelmében ezeknek az intézkedéseknek 2020. február 1-jéig visszamenőlegesen támogathatónak, és 2020. december 31-ig elérhetőnek kell lenniük.

Az ETHA-rendelet további módosításokkal is igyekszik biztosítani a pénzügyi források operatív programokon belüli rugalmas átcsoportosítását:

a 13. cikk alapján elkülönített összegek törlése, a halászati ellenőrzésre, a tudományos adatok gyűjtésére és a legkülső régiók többletköltségeinek ellentételezésére elkülönített források kivételével;

az operatív programoknak az egyedi intézkedésekkel és a pénzügyi források átcsoportosításával kapcsolatos módosításaira vonatkozó egyszerűsített eljárás megváltoztatása.

Az ETHA egyedi intézkedéseit az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosításai egészítik ki, amelyek célja:

a tárolási mechanizmus igénybevételének lehetővé tétele olyankor, amikor a tagállamok még nem állapítottak meg és tettek közzé a tárolási mechanizmust aktiváló intervenciós árakat,

a tárolási mechanizmus előnyeinek biztosítása az akvakultúra-ágazati termelői szervezetek számára.

4. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

A Bizottság konzultált az érdekelt felekkel: kikérte a halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek és a tanácsadó testületek véleményét, valamint az ágazati szövetségektől, az egyes piaci szereplőktől és a tagállamoktól visszajelzéseket kapott a piaci fejleményekről és a lehetséges kárenyhítési intézkedésekről. Az érdekelt felek szinte teljesen egyöntetűen értékelik a válsághelyzetet, illetve azt, hogy miként kellene fellépni a válság hatásaival szemben. A Bizottság a javaslat előkészítése során figyelembe vette ezeket a visszajelzéseket.

5.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javasolt módosítás nem vonja maga után a többéves pénzügyi keretre vonatkozóan az 1311/2013/EU rendelet I. mellékletében megállapított kötelezettségvállalások és kifizetések éves felső határainak módosítását. Az ETHA-ra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok éves bontása nem változik.

Mivel a halászati és akvakultúra-tevékenységek szünetelnek vagy jelentősen lecsökkentek, kevés lehetőség van a jelenlegi ETHA-intézkedések és operatív programok rendes végrehajtására. Ha nem születnek hatékony válaszlépések a válság leküzdésére, kevés esély van arra, hogy az ETHA-t sikerül teljes mértékben végrehajtani a jelenlegi programozási időszak végére. A tagállamoknak ezért lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az operatív programjukon belül meglévő pénzügyi forrásokat rövid határidővel átcsoportosítsák az egyedi intézkedésekhez. E lehetőségnek korlátot szabnak a tagállamok számára már megállapított költségvetési előirányzatok, amelyeket a tagállamok nem léphetnek túl.

A 2020. évi költségvetésben az ETHA céljaira rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok lehetővé teszik, hogy az operatív programokon belül forrásátcsoportosítások történjenek az uniós prioritások között. Az új intézkedések nagyrészt felváltják az eredetileg tervezett kezdeményezéseket, amelyeket a gazdasági tevékenység általános visszaesése miatt most leállítanak. Következésképpen a javasolt intézkedések célja a 2020. évi költségvetés és a 2014–2020-as ETHA-allokáció hatékony végrehajtásának biztosítása.

A Bizottság gondosan nyomon fogja követni a javasolt módosításnak a 2020. évi kifizetési előirányzatokra gyakorolt hatását, figyelembe véve mind a költségvetés végrehajtását, mind a felülvizsgált tagállami előrejelzéseket.

2020/0059 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány által a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen 43. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 1 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)A halászati és akvakultúra-ágazatot különösen súlyosan érintették azok a piaci zavarok, amelyeket a keresletnek a COVID-19-járvány nyomán tapasztalható visszaesése idézett elő. Az értékesítő helyek, piacok, nagykereskedelmi árusítóhelyek és forgalmazási láncok lezárása jelentős ár- és volumencsökkenést eredményezett. A kereslet és az árak visszaesése, valamint az ellátási lánc sebezhetősége és összetettsége miatt veszteségessé vált a halászflották működése és a tengeri eredetű élelmiszerek termelése. Következésképpen a halászok kénytelenek a kikötőben maradni, a haltenyésztőknek pedig heteken belül ki kell selejtezniük vagy meg kell semmisíteniük a termékeket.

(2)Lehetővé kell tenni, hogy az 508/2014/EU rendelettel 2 létrehozott Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) 2020. december 31-ig támogassa a COVID-19-járványnak a halászati és akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatásait enyhítő egyedi intézkedéseket. Ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a halászati tevékenységek – többek között a belvízi halászat – ideiglenes szüneteltetésének támogatását, valamint az akvakultúra-termelés ideiglenes felfüggesztését vagy csökkentését, feltéve, hogy a tevékenységek ideiglenes szüneteltetése, illetve a termelés ideiglenes felfüggesztése vagy csökkentése a COVID-19-járvány következménye. Ezeknek az egyedi intézkedéseknek ezenkívül magukban kell foglalniuk a termelői szervezetek és a termelői szervezetek társulásai számára a halászati és akvakultúra-termékek tárolásához nyújtott, az 1379/2013/EU rendelet 3 szerinti támogatást is. Az ezen intézkedések keretében támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadásoknak 2020. február 1-jétől támogathatónak kell lenniük.

(3)Az ETHA-ból finanszírozandó, megosztott irányítás alá tartozó kötelezettségvállalásokhoz rendelkezésre álló forrásokat olyan bontás szerint kell megadni, hogy a halászati ellenőrzésre, a tudományos adatok gyűjtésére és a legkülső régiók többletköltségeinek ellentételezésére rögzített összegek kerüljenek megállapításra. Indokolt előírni, hogy a megosztott irányítás keretében rendelkezésre álló egyéb forrásokat a tagállamok saját szükségleteik szerint osszák el.

(4)Tekintettel a COVID-19-járvány jelentős társadalmi-gazdasági következményeire és a gazdaság likviditásának szükségességére, a támogatható közkiadások legfeljebb 75 %-os társfinanszírozásával lehetővé kell tenni a halászati tevékenységek járvány miatti átmeneti szüneteltetésének támogatását.

(5)Mivel a COVID-19 járvány következményeinek kezelése érdekében rugalmasan kell elosztani a pénzügyi forrásokat, indokolt rendelkezni arról, hogy a halászati tevékenységek járvány miatti ideiglenes szüneteltetéséhez nyújtott támogatásra ne vonatkozzon pénzügyi felső határ. Ez nem érintheti az ideiglenes szüneteltetés egyéb eseteire vonatkozó jelenlegi pénzügyi felső határokat. Továbbra is érvényben kell tartani azt a kötelezettséget, amely szerint az ideiglenes szüneteltetéshez nyújtott támogatást le kell vonni az ugyanazon hajó számára a halászati tevékenység végleges beszüntetéséhez nyújtott támogatásból.

(6)A szükséges támogatás sürgősségére való tekintettel lehetővé kell tenni az egyszerűsített eljárás hatályának kiszélesítését oly módon, hogy az eljárás kiterjedjen az operatív programoknak az egyedi intézkedésekkel kapcsolatos módosításaira és a kapcsolódó pénzügyi forrásoknak a COVID-19 járvány következményeinek kezelése érdekében történő átcsoportosítására. Ennek az egyszerűsített eljárásnak ki kell terjednie az érintett intézkedések maradéktalan végrehajtásához szükséges valamennyi módosításra, beleértve az intézkedések bevezetését és a támogatás kiszámítására szolgáló módszerek ismertetését is.

(7)Tekintettel arra, hogy a termelői szervezetek kulcsszerepet játszanak a válság kezelésében, a termelési és értékesítési tervek támogatásának felső határát a forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12 %-ára indokolt emelni. Lehetővé kell tenni továbbá a tagállamok számára, hogy a termelői szervezeteknek nyújtott pénzügyi támogatás akár 100 %-áig terjedő előleget nyújtsanak.

(8)A halászati és akvakultúra-tevékenységeknek a COVID-19-járvány miatti hirtelen megszakadása, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacainak veszélybe kerülése indokolttá teszi az emberi fogyasztásra szánt halászati és akvakultúra-termékek tárolására szolgáló mechanizmus létrehozását. Ez nagyobb piaci stabilitást tesz lehetővé, csökkenti az ilyen termékek elpazarlásának vagy nem emberi élelmezési célokra történő felhasználásának kockázatát, és hozzájárul a válság által a termékekkel elérhető nyereségre gyakorolt hatás enyhítéséhez. Ennek a mechanizmusnak lehetővé kell tennie a halászati és akvakultúra-termelők számára, hogy a hasonló fajok esetében ugyanazokat a megőrzési vagy tartósítási technikákat alkalmazzák, és biztosítania kell a termelők közötti tisztességes verseny fenntartását.

(9)Tekintettel arra, hogy a halászati és akvakultúra-termékek iránti keresletnek a COVID-19-járvány miatti visszaesése mennyire hirtelen és milyen drámai mértékben következett be, indokolt előírni, hogy a tárolási támogatásra jogosult mennyiségeket az érintett termékek termelői szervezet által értékesítésre kínált éves mennyiségének 25 %-ára lehessen növelni.

(10)Annak érdekében, hogy gyorsan tudjanak reagálni a COVID-19-járvány hirtelen bekövetkeztére és kiszámíthatatlanságára, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy termelői szervezeteik számára intervenciós árakat állapítsanak meg a tárolási mechanizmus aktiválásához. Ezeket az intervenciós árakat úgy kell meghatározni, hogy folyamatosan biztosítsák a gazdasági szereplők közötti tisztességes versenyt.

(11)A szükséges támogatás sürgősségére való tekintettel e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie.

(12)Az 1379/2013/EU rendeletet és az 508/2014/EU rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 508/2014/EU rendelet módosításai

Az 508/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.A 13. cikk helyébe a következő szöveg lép:

13. cikk
A megosztott irányítás keretébe tartozó költségvetési források

(1)A 2014 és 2020 közötti időszak vonatkozásában az ETHA-ból finanszírozandó kötelezettségvállalások tekintetében rendelkezésre álló, a megosztott irányítás keretébe tartozó források összege – a II. mellékletben feltüntetett éves bontásnak megfelelően – jelenlegi árakon 5 749 331 600 EUR.

(2)Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 580 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 76. cikk szerinti ellenőrzési és végrehajtási intézkedésekre.

(3)Az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 520 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a 77. cikk szerinti adatgyűjtési intézkedésekre.

(4)Az V. cím V. fejezete értelmében a legkülső régióknak nyújtott ellentételezésre az (1) bekezdésben említett költségvetési forrásokból 192 500 000 EUR-t kell elkülöníteni. Az ellentételezés éves szinten nem haladhatja meg:

a)a 6 450 000 EUR-t az Azori-szigetek és Madeira esetében,

b)a 8 700 000 EUR-t a Kanári-szigetek esetében,

c)a 12 350 000 EUR-t az EUMSZ 349. cikkében említett francia legkülső régiók esetében.

(5)A tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a (2) és (3) bekezdés alapján rendelkezésre álló forrásokat mindkét említett bekezdés céljaira egyaránt felhasználhassák.”

2.A 16. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) A 13. cikk (1) bekezdésében említett, tagállami kötelezettségvállalások céljára a 2014 és 2020 közötti időszakban rendelkezésre álló, a II. mellékletben feltüntetett források összegének meghatározása az alábbi objektív kritériumok alapján történik:”.

3.A 22. cikk (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) az operatív programok módosításai a következők tekintetében: a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában, a 35. cikkben, a 44. cikk (4a) bekezdésében, az 55. cikk (1) bekezdésének b) pontjában, valamint az 57., 66. és 67. cikkben említett támogatás, ideértve a COVID-19-járvány következményeinek kezelésére szolgáló pénzügyi források átcsoportosítását is.”

4.A 22. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 33. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában, a 34. cikkben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett támogatásra.”

5.A 25. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) Az 5. cikk sérelme nélkül a 33. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában és a 34. cikkben említett intézkedésekhez, valamint a főhajtóműnek vagy a segédhajtóműveknek a 41. cikkben említett cseréjéhez vagy korszerűsítéséhez az ETHA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás teljes összege nem haladhatja meg az alábbi két küszöbérték közül a magasabbat:”.

6.A 33. cikk (1) és (2) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) Az ETHA támogathatja a halászati tevékenységek ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges intézkedéseket a következő esetekben:

a) az 1380/2013/EU rendelet 12., illetve 13. cikkében említett bizottsági intézkedések vagy tagállami szükséghelyzeti intézkedések, vagy az említett rendelet 7. cikkében szereplő állományvédelmi intézkedések végrehajtásakor, a biológiai nyugalmi időszakokat is beleértve;

b) fenntartható halászati partnerségi megállapodásoknak vagy azok jegyzőkönyveinek a meg nem újításakor;

c) abban az esetben, ha az ideiglenes szüneteltetést az 1967/2006/EK tanácsi rendelet szerint elfogadott gazdálkodási terv vagy az 1380/2013/EU rendelet 9. és 10. cikke alapján elfogadott többéves terv irányozza elő, mivel a halászati erőkifejtést – tudományos szakvélemény alapján – csökkenteni kell az 1380/2013/EU rendelet 2. cikkének (2) bekezdésével vagy 2. cikke (5) bekezdésének a) pontjával összhangban lévő célkitűzések eléréséhez;

d) amennyiben az ideiglenes szüneteltetésre a COVID-19-járvány következtében, 2020. február 1-je és december 31-e között kerül sor, többek között a fenntartható halászati partnerségi megállapodás alapján működő hajók esetében.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének első albekezdésétől eltérve a d) pont alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában említett támogatás a 2014 és 2020 közötti időszak folyamán hajónként legfeljebb hat hónapos időtartamig nyújtható. Ez a maximális időtartam nem alkalmazandó az említett bekezdés d) pontjában említett támogatásra.”

7. A 44. cikk a következőképpen módosul:

a) a cikk a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az ETHA a 33. cikkben meghatározott feltételek mellett támogathatja a halászati tevékenységeknek a COVID-19-járvány által okozott ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges, a 33. cikk (1) bekezdésének d) pontjában foglalt intézkedéseket.”;

b) az (5) bekezdés a következőképpen módosul:

„(5) Az (1) és a (4a) bekezdés alkalmazásában:

a)    a 30., a 32., a 33., a 38., a 39., a 41. és a 42. cikkben szereplő, halászhajókra vonatkozó hivatkozások a kizárólag belvizeken működő hajókra vonatkozó hivatkozásokként értendők;

b) a 38. cikkben szereplő, a tengeri környezetre vonatkozó hivatkozások a belvízi hajó működésének helye szerinti környezetre vonatkozó hivatkozásokként értendők.”

8. Az 55. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„55. cikk
Közegészségügyi intézkedések

(1)Az ETHA a következő ellentételezési rendszereket támogathatja:

a) a puhatestű-tenyésztők ellentételezése a tenyésztett puhatestűek lehalászásának – kizárólag közegészségügyi okok miatti – ideiglenes felfüggesztéséért;

b) az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodók ellentételezése a termelésnek a COVID-19-járvány következtében történő, 2020. február 1. és december 31. közötti ideiglenes felfüggesztéséért vagy csökkentéséért.

(2)Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás kizárólag akkor nyújtható, ha a lehalászásnak a puhatestűek szennyeződése miatti felfüggesztése toxintermelő planktonok elszaporodása vagy biotoxinokat tartalmazó planktonok jelenléte következtében történt, és feltéve, hogy:

a) a szennyeződés több mint négy egymást követő hónapon át tart, vagy

b) a lehalászás felfüggesztése miatti veszteség meghaladja az érintett vállalkozásnak – a lehalászás felfüggesztését megelőző három naptári évben elért átlagos forgalma alapján kiszámított – éves forgalma 25 %-át.

Az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában a tagállamok különös szabályokat határozhatnak meg a három évnél rövidebb tevékenységi időszakkal rendelkező vállalkozások esetében elvégzendő számításokra vonatkozóan.

(3)Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellentételezés a teljes programozási időszak során legfeljebb 12 hónapig nyújtható. Kellően indokolt esetben ez az időszak további legfeljebb 12 hónappal, összesen legfeljebb 24 hónapra meghosszabbítható.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az (1) bekezdés b) pontja alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

9. A 66. cikk (3) és (4) bekezdése a következőképpen módosul:

„(3) Az e cikk szerint évente, termelői szervezetenként nyújtott támogatás nem haladhatja meg az adott termelői szervezet által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12 %-át. Az újonnan elismert termelői szervezetek esetében ez a támogatás nem haladhatja meg a szervezet tagjai által az előző három naptári év során forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 12 %-át.”

„(4) Az érintett tagállam a pénzügyi támogatás 50–100 %-ának megfelelő összegű előleget nyújthat a termelési és piaci értékesítési tervnek az 1379/2013/EU rendelet 28. cikkének (3) bekezdésével összhangban lévő jóváhagyását követően.”

10. A 67. cikk (1) és (2) bekezdése a következőképpen módosul:

„(1) Amennyiben erre a COVID-19-járvány miatt szükség van, az ETHA az alábbiak szerint támogatást nyújthat az olyan elismert termelői szervezeteknek és termelői szervezetek társulásainak nyújtott ellentételezéshez, amelyek az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt halászati vagy akvakultúra-termékeket vagy az 1379/2013/EU rendelet I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékeket tárolnak, feltéve, hogy a szóban forgó termékeket az 1379/2013/EU rendelet 30. és 31. cikkének megfelelően tárolják:

a)    a tárolási támogatás összege nem haladhatja meg a szóban forgó termékek stabilizálásához és tárolásához szükséges intézkedések technikai és pénzügyi költségeinek összegét;

b) a tárolási támogatásra jogosult mennyiségek nem haladják meg az érintett termékek termelői szervezet által évente értékesítésre kínált mennyiségének 25 %-át;

c) az évente nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a termelői szervezet tagjai által a 2017 és 2019 közötti időszakban forgalomba hozott termékek éves átlagértékének 20 %-át.

Az első albekezdés c) pontja alkalmazásában, amennyiben a termelői szervezet tagjai a 2017 és 2019 közötti időszakban nem hoztak forgalomba terméket, a tagok által az első három termelési évben forgalomba hozott termékek átlagos éves értékét kell figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdésben említett támogatást 2020. december 31-ig meg kell szüntetni.

Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikke (9) bekezdésének első albekezdésétől eltérve az e cikk alapján támogatott műveletekkel összefüggésben felmerült kiadások 2020. február 1-jétől támogathatók.”

11. A 79. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

12. A 94. cikk (3) bekezdésének c) pontja a következőképpen módosul:

„c) a 33. cikk (1) bekezdésének a)–c) pontjában, a 34. cikkben és a 41. cikk (2) bekezdésében említett támogatás esetében a támogatható közkiadások 50 %-a;”.

2. cikk
Az 1379/2013/EU rendelet módosításai

Az 1379/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikk (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

„f) az akvakultúra-termékek átmeneti tárolásának e rendelet 30. és 31. cikkével összhangban történő irányítása.”

2. A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

30. cikk
Tárolási mechanizmus

A halászati és akvakultúra-ágazati termelői szervezetek pénzügyi támogatásban részesülhetnek az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt termékek vagy I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékek tárolásához, feltéve, hogy:

a)    teljesülnek a tárolási támogatás 508/2014/EU rendeletben meghatározott feltételei;

b)    a termékeket a termelői szervezetek forgalomba hozták, de azokra nem sikerült vevőt találni a 31. cikkben említett intervenciós áron;

c)    a termékek adott esetben megfelelnek a 33. cikkel összhangban megállapított közös forgalmazási előírásoknak, és emberi fogyasztás céljára megfelelő minőségűek;

d)    a termékeket stabilizálták, feldolgozták és tartályokban vagy rekeszekben tárolják, vagy pedig – hajón vagy szárazföldi létesítményben történő – fagyasztás, illetve sózás, szárítás, marinírozás és adott esetben forralás és pasztőrözés útján tárolják, függetlenül attól, hogy filézett, darabolt vagy lefejezett-e;

e)    az akvakultúra-termékeket nem élve tárolják;

f)    a termékek a tárolást követően később visszakerülnek az emberi fogyasztásra szánt termékek piacára; és

g)    a termékeket legalább öt napig tárolják.”

3. A 31. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

„Az 1379/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt termékekre vagy I. mellékletének a) pontjában felsorolt, a 0302 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan az egyes termelői szervezetek minden egyes év kezdete előtt külön-külön javaslatot nyújthatnak be a 30. cikkben említett tárolási mechanizmust aktiváló intervenciós árra.”;

b) a cikk a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben valamely tagállam a COVID-19-járványt megelőzően nem határozta meg a (4) bekezdés szerinti intervenciós árakat, az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett kritériumok alapján haladéktalanul meg kell határoznia azokat. Az említett árakat a tagállamok nyilvánosságra hozzák.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    HL C , , o.
(2)    Az Európai Parlament és a Tanács 508/2014/EU rendelete (2014. május 15.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról, valamint a 2328/2003/EK, a 861/2006/EK, az 1198/2006/EK és a 791/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 149., 2014.5.20., 1. o.).
(3)    Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).
Top