EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0153

a Bizottság (EU) 2020/153 Végrehajtási Határozata (2020. február 3.) a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében a Phyllotreta spp. és/vagy a Psylliodes spp. ellen használt növényvédő szerekre vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyek Litvánia általi ismételt megadásának megtiltásáról (az értesítés a C(2020) 464. számú dokumentummal történt) (Csak a litván nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/464

OJ L 33, 5.2.2020, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/153/oj

5.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 33/19


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/153 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. február 3.)

a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében a Phyllotreta spp. és/vagy a Psylliodes spp. ellen használt növényvédő szerekre vonatkozó, az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyek Litvánia általi ismételt megadásának megtiltásáról

(az értesítés a C(2020) 464. számú dokumentummal történt)

(Csak a litván nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 53. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 485/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) módosította a neonikotinoidok osztályába tartozó tiametoxam, klotianidin és imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételeit. Az említett rendelet 2. cikke az üvegházakban használt vetőmagok kivételével megtiltotta az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekkel kezelt bizonyos növények vetőmagjainak értékesítését és használatát. A tagállamoknak ennek megfelelően módosítaniuk kellett vagy vissza kellett vonniuk az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeket.

(2)

2016. február 26. óta Litvánia az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, szükséghelyzetekre vonatkozó eltérés alapján több ízben adott a vetőmagok ezen hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekkel való kezelésére, illetve az ezeket a hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekkel kezelt vetőmagok értékesítésére és használatára vonatkozó szükséghelyzeti engedélyt. Ezekről a szükséghelyzeti engedélyekről megfelelően értesítették a Bizottságot és a többi tagállamot.

(3)

2017. március 3-án Litvánia két, 2017. március 1-jétől 2017. június 28-ig hatályos szükséghelyzeti engedély megadásáról értesítette a Bizottságot, amelyek közül az egyik egy, a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében a Phyllotreta nemorum és a Psylliodes chrysocephala elleni használatra szolgáló növényvédő szerre (CRUISER OSR), a másik pedig egy, a klotianidin hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében az Athalia rosae, a Delia radicum, a Phyllotreta spp. és a Psylliodes spp. elleni használatra szolgáló növényvédő szerre (MODESTO) vonatkozott.

(4)

2017. szeptember 15-én a Bizottság az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (2) bekezdésével összhangban felkérte az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (a továbbiakban: Hatóság), hogy az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdésében rögzített, szükséghelyzeti engedélyekre vonatkozó feltételek fényében értékelje a több tagállam, köztük Litvánia által a klotianidin, az imidakloprid és a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek tekintetében kiadott, a 485/2013/EU végrehajtási rendelet értelmében már nem jóváhagyott engedélyeket.

(5)

Litvánia 2018. március 1-jén ismételten a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében a Phyllotreta nemorum és a Psylliodes chrysocephala elleni használatra szolgáló CRUISER OSR növényvédő szer tekintetében kiadott, a vetőmagok kezelésére és a kezelt vetőmagok használatára kiterjedő szükséghelyzeti engedélyről értesítette a Bizottságot.

(6)

A szóban forgó három hatóanyag tekintetében az (EU) 2018/783 (3), az (EU) 2018/784 (4) és az (EU) 2018/785 (5) bizottsági végrehajtási rendelet megerősítette a 485/2013/EU végrehajtási rendeletben rögzített korlátozásokat. Ezek a rendeletek további korlátozásokat állapítottak meg az imidakloprid, a klotianidin és a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek használata tekintetében, és kizárólag állandó üvegházakban alkalmazott rovarölő szerként, illetve kizárólag állandó üvegházakban történő felhasználásra szánt vetőmagok kezelésére való használatuk engedélyezését tették lehetővé. Előírták továbbá, hogy az így kapott növénykultúráknak egész életciklusuk alatt állandó üvegházakban kell maradniuk.

(7)

A Bizottság felkérésére készített, a (4) preambulumbekezdésben említett, 2018. június 21-én közzétett, a Litvánia által kiadott szükséghelyzeti engedélyek hatálya alá tartozó négy növény/károsító kombinációira vonatkozó technikai jelentésében (6) a Hatóság megállapította, hogy a növény/károsító kombinációk közül kettő – nevezetesen a tavaszi repce/Phyllotreta spp. és a tavaszi repce/Psylliodes spp. – esetében rendelkezésre áll egy, az ugyanazon hatásmód tekintetében engedélyezett alternatív hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer. Ugyanakkor az egyik növényvédő szer alkalmazási területe a tavaszi repce/Phyllotreta spp. és a tavaszi repce/Psylliodes spp. kombináción kívül – amelyek esetében alternatíva áll rendelkezésre – további növény/károsító kombinációkra is kiterjed, amelyek esetében nem áll rendelkezésre alternatív hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer, nevezetesen a következőkre: tavaszi repce/Athalia rosae és tavaszi repce/Delia radicum.

(8)

Ezért a Bizottság a Hatóság értékelése alapján úgy ítéli meg, hogy Litvánia esetében a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce/Phyllotreta spp. és a tavaszi repce/Psylliodes spp. növény/károsító kombinációra alkalmazható CRUISER OSR növényvédő szer tekintetében nem teljesülnek az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek, mivel az erre a termékre vonatkozó szükséghelyzeti engedély olyan növény/károsító kombinációra terjed ki, amelynek vonatkozásában azonos hatásmódú alternatív hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer került engedélyezésre. A tavaszi repce/Athalia rosae és a tavaszi repce/Delia radicum kombinációra alkalmazott növényvédő szer használata – amely szer esetében azonos hatásmódú alternatív hatóanyagot tartalmazó növényvédő szer került engedélyezésre – olyan további, ugyanazon növényt károsító szervezetre is kiterjed, amely esetében nem áll rendelkezésre alternatív növényvédő szer, következésképpen a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e növényvédő szer használata a tavaszi repce esetében elfogadható, mivel amikor csak elkerülhető, nem szabad ösztönözni több növényvédő szer ugyanazon növény esetében különböző károsítók ellen történő használatát.

(9)

Ennek megfelelően a Bizottság 2018. július 16-án kelt levelében annak megerősítésére kérte fel Litvániát, hogy nem fog ismételten szükséghelyzeti engedélyt kiadni a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce/Phyllotreta spp. és a tavaszi repce/Psylliodes spp. növény/károsító kombinációkra való alkalmazásra szolgáló CRUISER OSR növényvédő szer tekintetében. 2018. szeptember 17-i válaszában Litvánia arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy megítélése szerint a szükséghelyzeti engedély indokolt.

(10)

A Bizottság szükségesnek tartja annak határozatba foglalását, hogy Litvánia ne adhasson ki ismételten szükséghelyzeti engedélyt a klotianidin vagy tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce/Phyllotreta spp. és a tavaszi repce/Psylliodes spp. növény/károsító kombinációk esetében alkalmazott növényvédő szerekre vonatkozóan.

(11)

A Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottsága nem nyilvánított véleményt az elnöke által kitűzött határidőn belül. Mivel végrehajtási jogi aktus elfogadására volt szükség, az elnök a végrehajtási aktus tervezetét további megvitatás céljából a fellebbviteli bizottság elé terjesztette. A fellebbviteli bizottság nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Litvánia nem adhat ki ismételten az 1107/2009/EK rendelet 53. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt a tiametoxam hatóanyagot tartalmazó, a tavaszi repce esetében a Phyllotreta spp. vagy a Psylliodes spp. károsító ellen használt növényvédő szerekre vonatkozóan.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Litván Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2020. február 3-án.

a Bizottság részéről

Sztella KIRIAKÍDISZ

a Bizottság tagja


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 485/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 24.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin, a tiametoxam és az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei, valamint az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerrel kezelt vetőmagok használatának és értékesítésének tilalma tekintetében történő módosításáról (HL L 139., 2013.5.25., 12. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2018/783 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az imidakloprid hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 31. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2018/784 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a klotianidin hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 35. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2018/785 végrehajtási rendelete (2018. május 29.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a tiametoxam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (HL L 132., 2018.5.30., 40. o.).

(6)  EFSA supporting publication 2018:EN-1421.


Top