EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0788

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/788 rendelete (2019. április 17.) az európai polgári kezdeményezésről (EGT-vonatkozású szöveg.)

PE/92/2018/REV/1

HL L 130., 2019.5.17, p. 55–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

17.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 130/55


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/788 RENDELETE

(2019. április 17.)

az európai polgári kezdeményezésről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) létrehozza az uniós polgárság intézményét. Az uniós polgároknak (a továbbiakban: a polgárok) joguk van arra, hogy közvetlenül forduljanak a Bizottsághoz olyan kéréssel, amelyben a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslat beterjesztésére hívják fel a Bizottságot, hasonlóan az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 225. cikke értelmében az Európai Parlamentet, valamint az EUMSZ 241. cikke értelmében a Tanácsot megillető joghoz. Az európai polgári kezdeményezés tehát hozzájárul az Unió demokratikus működésének javításához a polgároknak az Unió demokratikus és politikai életében való részvétele révén. Amint az az EUSZ 11. cikkének és az EUMSZ 24. cikkének szerkezetéből kitűnik, az európai polgári kezdeményezést olyan egyéb eszközök összefüggésében kell vizsgálni, amelyek révén a polgárok bizonyos kérdésekre felhívhatják az uniós intézmények figyelmét, és amelyek különösen az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal folytatott párbeszédből, az érintett felekkel folytatott konzultációkból, a petíciókból és az ombudsmanhoz benyújtott kérelmekből állnak.

(2)

A 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4), amelyet a 1197/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (5) egészített ki, meghatározta az európai polgári kezdeményezés szabályait és eljárásrendjét.

(3)

A 211/2011/EU rendelet alkalmazásáról szóló 2015. március 31-i jelentésében a Bizottság az említett rendelet végrehajtása során felmerült számos kihívást sorolt fel, és kötelezettséget vállalt arra, hogy behatóbban megvizsgálja e problémáknak az európai polgári kezdeményezés hatékonyságára gyakorolt hatását, valamint hogy törekedni fog az európai polgári kezdeményezés működésének javítására.

(4)

Az Európai Parlament az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2015. október 28-i állásfoglalásában (6) és a 2017. június 26-i saját kezdeményezésű jogalkotási jelentéstervezetében (7) felszólította a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a 211/2011/EU rendeletet és az 1179/2011/EU végrehajtási rendeletet.

(5)

E rendelet célja, hogy az európai polgári kezdeményezést a szervezők és a támogatók számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, és megerősítse annak nyomon követését, ezáltal elősegítve a polgári kezdeményezésben mint a vita ösztönzését szolgáló eszközben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását. Elő kell segítenie továbbá a lehető legtöbb polgár részvételét az Unió demokratikus döntéshozatali folyamatában.

(6)

E célok elérése érdekében biztosítani kell, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárások és feltételek hatékonyak, átláthatóak, világosak, egyszerűek, felhasználóbarátak, a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetőek és az eszköz jellegével arányosak legyenek. Észszerű egyensúlyt kell teremteniük továbbá a jogok és a kötelezettségek között, és biztosítaniuk kell, hogy az érvényes kezdeményezéseket a Bizottság megfelelő módon megvizsgálja és reagáljon rájuk.

(7)

Helyénvaló meghatározni a polgári kezdeményezés támogatásához szükséges alsó korhatárt. E korhatárnak célszerű megegyeznie az európai parlamenti választásokon való részvétel korhatárával. Elősegítendő a fiatal polgárok részvételét az Unió demokratikus életében és ezáltal az európai polgári kezdeményezésben mint a részvételi demokrácia eszközében rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázását, lehetővé kell tenni azon tagállamok számára, amelyek azt helyénvalónak tartják, hogy a kezdeményezés támogatásához szükséges alsó korhatárt 16 évben állapítsák meg; és e tagállamoknak erről a Bizottságot értesíteniük kell. A Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia az európai polgári kezdeményezés működését, többek között a kezdeményezések támogatásának alsó korhatára tekintetében. A tagállamok ösztönzést kapnak arra, hogy nemzeti jogukkal összhangban vegyék fontolóra az alsó korhatár 16 évben való megállapítását.

(8)

Az EUSZ 11. cikkének (4) bekezdésével összhangban legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy a Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.

(9)

Annak biztosítása érdekében, hogy a polgári kezdeményezés uniós érdeket képviseljen – ugyanakkor könnyen használható eszköz legyen –, a tagállamok egynegyedében kell meghatározni azon tagállamok legalacsonyabb számát, amelyek állampolgárai közül a kezdeményezést aláíró polgároknak ki kell kerülniük.

(10)

Annak biztosítása érdekében, hogy a kezdeményezés reprezentatív legyen és a kezdeményezés polgárok általi támogatására vonatkozó feltételek hasonlóak legyenek, helyénvaló megállapítani az egyes tagállamokból származó aláírók legalacsonyabb számát is. A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb számának csökkenően arányosnak kell lennie, és meg kell felelnie az Európai Parlament képviselői tagállamonként megválasztott száma és az összes európai parlamenti képviselő száma szorzatának.

(11)

Az európai polgári kezdeményezések inkluzívabbá és láthatóbbá tétele érdekében a szervezők saját promóciós és kommunikációs tevékenységeikre használhatják az Unió intézményeinek hivatalos nyelveitől eltérő azon nyelveket, amelyek – a tagállamok alkotmányos rendjével összhangban – hivatalos nyelveknek minősülnek területük egészén vagy egy részén.

(12)

Jóllehet az e rendelet alkalmazásában kezelt személyes adatok különleges adatokat is magukban foglalhatnak, tekintettel az európai polgári kezdeményezésnek a részvételi demokrácia eszközeként betöltött szerepére, a kezdeményezések támogatásának céljára indokolt megkövetelni személyes adatok megadását és indokolt azok kezelése abban a mértékben, amely szükséges a támogató nyilatkozatoknak a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban történő ellenőrzéséhez.

(13)

Az európai polgári kezdeményezés hozzáférhetőbbé tétele érdekében a Bizottságnak tájékoztatást, segítségnyújtást és gyakorlati támogatást kell biztosítania a polgárok és a szervezői csoportok számára, különösen a rendelet azon vonatkozásaival kapcsolatban, amelyek hatáskörébe tartoznak. E tájékoztatás és segítségnyújtás megerősítése érdekében a Bizottságnak online együttműködési platformot kell rendelkezésre bocsátania, amely e célra szolgáló vitafórumot és független támogatást biztosít, valamint tájékoztatást és jogi tanácsadást nyújt az európai polgári kezdeményezésről. A platformnak nyitva kell állnia az európai polgári kezdeményezések szervezésében tapasztalattal rendelkező polgárok, szervezői csoportok, szervezetek és külső szakértők előtt. A platformnak a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetőnek kell lennie.

(14)

Annak érdekében, hogy a szervezői csoportok az eljárás során végig kezelhessék kezdeményezésüket, a Bizottságnak online nyilvántartást (a továbbiakban: a nyilvántartás) kell rendelkezésre bocsátania az európai polgári kezdeményezéshez. A tudatosság növelése és kezdeményezésekkel kapcsolatos átláthatóság biztosítása érdekében a nyilvántartás része lesz egy nyilvános weboldal, amely átfogó tájékoztatást nyújt az európai polgári kezdeményezésről általában, valamint naprakész információkat az egyes kezdeményezésekről, státuszukról és a szervezői csoport által benyújtott adatok alapján a bejelentett támogatási és finanszírozási forrásokról.

(15)

A polgárokhoz való közelség biztosítása és az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos figyelemfelkeltés érdekében a tagállamoknak területükön egy vagy több kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, amely tájékoztatást és segítséget nyújt a polgárok számára az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. Ennek a tájékoztatásnak és segítségnek különösen e rendelet azon vonatkozásaira kell összpontosulnia, amelyeknek végrehajtása a tagállamok nemzeti hatóságainak hatáskörébe tartozik, vagy amelyek az alkalmazandó nemzeti jogot érintik, és amelyek tekintetében ebből adódóan leginkább az említett hatóságok tudnak tájékoztatást és segítséget nyújtani a polgároknak és a szervezői csoportoknak. A tagállamoknak adott esetben szinergiákra kell törekedniük a hasonló nemzeti eszközök használatát támogató szolgálatokkal. A Bizottságnak, beleértve a tagállamokban működő képviseleteit is, szoros együttműködést kell biztosítania a nemzeti kapcsolattartó pontokkal ezekkel a tájékoztatási és segítségnyújtási tevékenységekkel kapcsolatban, ideértve adott esetben az uniós szintű kommunikációs tevékenységeket is.

(16)

A polgári kezdeményezések sikeres elindítása és kezelése érdekében szükség van a szervezeti struktúra minimális szintjére. E struktúrának egy legalább hét különböző tagállamban lakóhellyel rendelkező természetes személyekből álló szervezői csoport formáját kell öltenie, az egész Uniót érintő ügyek felvetésének ösztönzése és az ezekről való gondolkodás előmozdítása érdekében. Az átláthatóság, valamint a zökkenőmentes és hatékony kommunikáció érdekében a szervezői csoportnak képviselőt kell kijelölnie, aki az egész eljárás során kapcsolatot tart fent a szervezői csoport és az uniós intézmények között. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a kezdeményezés kezelésére a szervezői csoport a nemzeti joggal összhangban jogi személyt hozzon létre. E jogi személy e rendelet alkalmazásában szervezői csoportnak minősül.

(17)

Míg a személyes adatok kezelésével összefüggésben a felelősséget és a szankciókat továbbra is az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (8) szabályozza, a szervezői csoport az alkalmazandó nemzeti joggal összhangban egyetemlegesen kell, hogy feleljen minden olyan kárért, amelyet tagjai jogellenes cselekmények révén, a kezdeményezés szervezése során szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okoznak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy e rendelet megsértése esetén a szervezői csoportra megfelelő szankciók legyenek alkalmazandók.

(18)

A kezdeményezések koherenciájának és átláthatóságának biztosítása és annak elkerülése érdekében, hogy olyan kezdeményezéshez gyűjtsenek aláírásokat, amely a Szerződésekben és ezen rendeletben foglalt feltételeknek nem felel meg, az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő kezdeményezéseket a támogató nyilatkozatok polgároktól történő összegyűjtésének megkezdése előtt a Bizottságnak nyilvántartásba kell vennie. A nyilvántartásba vétel során a Bizottságnak maradéktalanul tiszteletben kell tartania az EUMSZ 296. cikkének második bekezdésében foglalt indokolási kötelezettséget, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkében foglalt, a megfelelő ügyintézéshez való jog általános elveit.

(19)

Az európai polgári kezdeményezés hatékonnyá és hozzáférhetőbbé tétele érdekében és figyelembe véve, hogy az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos eljárásoknak és feltételeknek világosnak, egyszerűnek, felhasználóbarátnak és arányosnak kell lenniük, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a lehető legtöbb kezdeményezést nyilvántartásba vegyék, helyénvaló részlegesen nyilvántartásba venni a kezdeményezést, amennyiben az csak egy részében vagy részeiben felel meg a nyilvántartásba vétel tekintetében e rendeletben meghatározott követelményeknek. A kezdeményezés akkor vehető részlegesen nyilvántartásba, ha annak egy része – beleértve annak fő célkitűzéseit – nem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő, és egyben minden egyéb nyilvántartásba vételi követelmény teljesül. A részleges nyilvántartásba vétel hatóköre tekintetében biztosítani kell az egyértelműséget és az átláthatóságot, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy a nyilvántartásba vétel a kezdeményezés mely részeire terjed ki, valamint arról a tényről, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a kezdeményezés nyilvántartásba vett részeinek a vonatkozásában gyűjtik. A Bizottságnak megfelelő részletességgel tájékoztatnia kell a szervezői csoportot arról, hogy miért döntött a kezdeményezés nyilvántartásba vételének elutasításáról vagy csupán részleges nyilvántartásba vételéről, valamint a rendelkezésére álló valamennyi bírósági és bíróságon kívüli jogorvoslati lehetőségről.

(20)

Támogató nyilatkozatok csak meghatározott időszakon belül gyűjthetők. Annak biztosítása érdekében, hogy a kezdeményezések időszerűek maradjanak, és szem előtt tartva a támogató nyilatkozatok az Unió egészére kiterjedő gyűjtésének összetett jellegét, ez az időszak nem lehet hosszabb a gyűjtési időszak szervezői csoport által meghatározott kezdőnapjától számított 12 hónapnál. A szervezői csoport számára lehetővé kell tenni, hogy a kezdeményezés nyilvántartásba vételétől számított hat hónapon belül maga válassza meg a gyűjtési időszak kezdőnapját. A szervezői csoportnak legkésőbb 10 munkanappal a választott kezdőnap előtt értesítenie kell a Bizottságot e kezdőnapról. A nemzeti hatóságokkal folytatott koordináció biztosítása érdekében célszerű, hogy a Bizottság tájékoztassa a tagállamokat a szervezői csoport által közölt dátumról.

(21)

Annak érdekében, hogy európai polgári kezdeményezést a szervezők és a polgárok számára hozzáférhetőbbé, kevésbé terhessé és könnyebben használhatóvá tegye, a Bizottságnak a támogató nyilatkozatok online gyűjtésére központi rendszert kell létrehoznia és működtetnie. Ezt a rendszert ingyenesen a szervezői csoportok rendelkezésre kell bocsátani, és annak rendelkeznie kell az online gyűjtés lehetővé tételéhez szükséges műszaki jellemzőkkel, ideértve a tárhelyszolgáltatást és a szoftvert is, valamint azokat a hozzáférhetőségi jellemzőket, amelyek biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő polgárok is támogathassák a kezdeményezéseket. A rendszert az (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozatnak (9) megfelelően kell létrehozni és működtetni.

(22)

A polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy kizárólag az e rendelet III. mellékletében meghatározott személyes adatok megadásával online vagy nyomtatott formátumban támogathassák a kezdeményezéseket. A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot arról, hogy a III. melléklet A. vagy B. részében kívánnak-e szerepelni. Az európai polgári kezdeményezés központi online gyűjtési rendszerét használó polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (10) szerinti bejelentett elektronikus azonosítás vagy elektronikus aláírás használatával online formában támogathassák a kezdeményezéseket. Ennek érdekében a Bizottságnak és a tagállamoknak az említett rendelet keretében létre kell hozniuk a szükséges műszaki jellemzőket. A támogató nyilatkozatot minden polgár csak egyszer írhatja alá.

(23)

A központi online gyűjtési rendszerre való áttérés elősegítése érdekében a szervezői csoportok számára továbbra is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy saját online gyűjtési rendszert hozzanak létre, és az e rendelettel összhangban a 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett kezdeményezésekhez ezen keresztül gyűjtsék a támogató nyilatkozatokat. A szervezői csoport minden egyes kezdeményezéshez egyetlen egyedi online gyűjtési rendszert kell, hogy használjon. A szervezői csoport által létrehozott és működtetett egyedi online gyűjtési rendszernek megfelelő műszaki és biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie, amelyek biztosítják, hogy az adatokat az eljárás teljes időtartama alatt biztonságos módon gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E célból a Bizottságnak a tagállamokkal együttműködésben részletes technikai előírásokat kell meghatároznia az egyedi online gyűjtési rendszerek tekintetében. A Bizottság számára lehetővé kell tenni, hogy tanácsot kérjen az uniós intézményeket a hálózatbiztonsággal és az információs rendszerek biztonságával kapcsolatos intézkedések kidolgozása és végrehajtása terén támogató Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségtől (ENISA).

(24)

Helyénvaló, hogy a tagállamok a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt ellenőrizzék, hogy a szervezői csoport által létrehozott egyedi online gyűjtési rendszer megfelel-e az e rendeletben foglalt követelményeknek, és egy olyan dokumentumot bocsássanak ki, amely a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdése előtt hitelesíti ezt a megfelelést. Az egyedi online gyűjtési rendszert azon tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának kell hitelesítenie, amelyben az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött adatokat tárolják. A nemzeti felügyeleti hatóságok az (EU) 2016/679 rendelet szerinti hatáskörének sérelme nélkül a tagállamoknak ki kell jelölniük a rendszerek hitelesítésére hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságot. A tagállamoknak kölcsönösen el kell ismerniük hatáskörrel rendelkező hatóságaik által kibocsátott hitelesítéseket.

(25)

Amennyiben a kezdeményezés kellő számú támogató nyilatkozatot kapott az aláíróktól, minden egyes tagállam maga felel a saját állampolgárai által aláírt támogató nyilatkozatok ellenőrzéséért és hitelesítéséért annak megállapítása érdekében, hogy sikerült-e elérni az európai polgári kezdeményezés támogatására jogosult aláírók előírt legalacsonyabb számát. A tagállamok adminisztratív terheinek mérséklése érdekében az ellenőrzéseket megfelelő vizsgálatok alapján kell elvégezni, amelyek véletlenszerű mintavételen is alapulhatnak. A tagállamoknak egy olyan dokumentumot kell kibocsátaniuk, amely hitelesíti a beérkezett érvényes támogató nyilatkozatok számát.

(26)

A szervezői csoport számára biztosítani kell a jogot, hogy részvétel erősítése és a kezdeményezés által felvetett kérdések nyilvános vitájának előmozdítása érdekében a megkövetelt számú aláíró által támogatott és az e rendelet egyéb követelményeinek is megfelelő kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtását követően uniós szintű nyilvános meghallgatáson mutassa be a kezdeményezést. Az Európai Parlament a kezdeményezésnek a Bizottsághoz való benyújtásától számított három hónapon belül nyilvános meghallgatást kell, hogy szervezzen. Az Európai Parlamentnek biztosítania kell az érintett érdekelt felek – ideértve a civil társadalmat, a szociális partnereket és a szakértőket is – érdekeinek kiegyensúlyozott képviseletét. A Bizottságnak megfelelő szinten képviseltetnie kell magát. A Tanácsnak, az Unió egyéb intézményeinek és tanácsadó testületeinek, valamint az érdekelt feleknek is lehetőséget kell biztosítani a nyilvános meghallgatáson való részvételre, az inkluzív jelleg biztosítása és a közérdeklődés fokozása érdekében.

(27)

Az Európai Parlamentnek – mint az az intézmény, amelyben a polgárok közvetlenül képviseltetik magukat uniós szinten – jogot kell biztosítani arra, hogy a benyújtást és a nyilvános meghallgatást követően értékelje az érvényes kezdeményezés támogatottságát. Az Európai Parlamentnek lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy értékelje a Bizottságnak a kezdeményezésre válaszul hozott és a közleményben felvázolt intézkedéseit.

(28)

Az Unió demokratikus életében való hatékony polgári részvétel biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az érvényes kezdeményezéseket, és válaszolnia kell azokra. A Bizottságnak ezért a kezdeményezés kézhezvételét követő hat hónapon belül meg kell határoznia a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, valamint az általa meghozni szándékolt intézkedéseket. A Bizottságnak világosan, érthetően és részletesen indokolnia kell a tervezett intézkedéseit, beleértve azt, hogy a kezdeményezésre válaszul benyújt-e uniós jogi aktusra irányuló javaslatot, és hasonlóképpen meg kell indokolnia azt is, ha nem tervez semmilyen intézkedést. A Bizottságnak a kezdeményezések vizsgálatakor a megfelelő ügyintézésnek az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikkében fogalt általános elvei szerint kell eljárnia.

(29)

A szervezői csoportnak annak érdekében, hogy biztosítsa támogatásának és finanszírozásának átláthatóságát, a kezdeményezéséhez hozzájáruló támogatási és finanszírozási forrásokról rendszeresen naprakésszé tett és részletes tájékoztatást kell adnia a kezdeményezés nyilvántartásba vétele és a Bizottságnak történő benyújtása közötti időszakban. Ezt a tájékoztatást közzé kell tenni a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezéssel foglalkozó nyilvános weboldalon. A szervezői csoport által benyújtott finanszírozási és támogatási forrásokról szóló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szponzoronként 500 EUR-t meghaladó pénzügyi támogatásra vonatkozó információkat, valamint a szervezői csoportot önkéntesen segítő szervezetekre vonatkozó információt, ha a támogatás gazdaságilag nem számszerűsíthető. Azon intézmények, különösen azon szervezetek számára, amelyek a Szerződések értelmében hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához, lehetőséget kell biztosítani a kezdeményezések finanszírozására és támogatására, amennyiben azt az e rendeletben meghatározott eljárásoknak és feltételeknek megfelelően és teljes átláthatóság mellett végzik.

(30)

A teljes átláthatóság biztosítása érdekében a Bizottságnak a nyilvántartáson belül és az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon hozzáférhetővé kell tennie egy kapcsolatfelvételi űrlapot, amely révén a polgárok panaszt tehetnek a szervezői csoportok által bejelentett finanszírozási és támogatási forrásokra vonatkozó információk teljességével és helyességével kapcsolatban. A Bizottságnak jogot kell biztosítani arra, hogy a szervezői csoporttól bekérje a panasszal kapcsolatos összes további információt, és szükség esetén naprakésszé tegye a nyilvántartásban szereplő, a bejelentett finanszírozási és támogatási forrásokra vonatkozó információkat.

(31)

A személyes adatok e rendelet értelmében történő kezelésére az (EU) 2016/679 rendelet alkalmazandó. E tekintetben a jogbiztonság érdekében helyénvaló világossá tenni, hogy a szervezői csoport képviselője, vagy adott esetben a kezdeményezés kezelése céljából létrehozott jogi személy és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai a személyes adatoknak a támogató nyilatkozatok, az e-mail-címek és a kezdeményezések szponzorai adatainak gyűjtésekor, valamint a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és hitelesítése céljából végzett kezelésével összefüggésben az (EU) 2016/679 rendelet értelmében vett adatkezelőnek minősülnek, továbbá helyénvaló meghatározni azt a leghosszabb időtartamot, ameddig a kezdeményezés céljából gyűjtött személyes adatok megőrizhetők. Adatkezelői minőségükben a szervezői csoport képviselőjének, vagy adott esetben a kezdeményezés kezelése céljából létrehozott jogi személynek és a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak meg kell tenniük mindazokat a megfelelő intézkedéseket, amelyek az (EU) 2016/679 rendeletben előírt és különösen az adatkezelés jogszerűségével, az adatkezelési tevékenységek biztonságával, az információszolgáltatással és az érintettek jogaival kapcsolatos kötelezettségeknek való megfeleléshez szükségesek.

(32)

A személyes adatoknak a Bizottság által e rendelet értelmében történő kezelésére az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet (11) alkalmazandó. Helyénvaló világossá tenni, hogy a Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében vett adatkezelőnek minősül a személyes adatoknak a nyilvántartásban, az online együttműködési platformon és a központi online gyűjtési rendszerben való kezelésével, valamint az e-mail-címek gyűjtésével összefüggésben. A Bizottságnak e rendelettel összhangban létre kell hoznia és működtetnie kell a központi online gyűjtési rendszert, amely lehetővé teszi a szervezői csoportok számára, hogy a kezdeményezéseikhez online gyűjtsék a támogató nyilatkozatokat. A Bizottságot és a szervezői csoport képviselőjét, vagy adott esetben a kezdeményezés kezelése céljából létrehozott jogi személyt a személyes adatoknak a központi online gyűjtési rendszerben való kezelésével összefüggésben az (EU) 2016/679 rendelet értelmében vett közös adatkezelőknek kell tekinteni.

(33)

Az Unió politikai életében való aktív polgári részvétel előmozdításához való hozzájárulás érdekében a Bizottságnak fel kell hívnia a közvélemény figyelmét az európai polgári kezdeményezésre, különösen a digitális technológiák és a közösségi média felhasználásával, valamint az uniós polgárság és a polgárok jogainak előmozdítására irányuló fellépések keretében. Az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnia a Bizottság kommunikációs tevékenységeihez.

(34)

Az aláírókkal való kommunikáció megkönnyítése és a kezdeményezésre válaszul történő fellépésekkel kapcsolatos későbbi tájékoztatásuk céljából a Bizottság és a szervezői csoport számára lehetővé kell tenni, hogy az adatvédelmi szabályokkal összhangban gyűjtsék az aláírók e-mail-címét. Az e-mail-címek megadása nem tehető kötelezővé, és ahhoz az aláíró kifejezett hozzájárulása szükséges. Az e-mail-címek nem gyűjthetők a támogató nyilatkozatok formanyomtatványán, és a potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy az e-mail-címük begyűjtéséhez való hozzájárulásuk nem feltétele az arra vonatkozó joguknak, hogy támogassák a kezdeményezést.

(35)

E rendeletnek a jövőbeli igényekhez való hozzáigazítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékleteinek módosítására vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak (12) megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(36)

E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, különösen az online gyűjtési rendszerek technikai előírásainak e rendeletnek megfelelő megállapítása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (13) megfelelően kell gyakorolni.

(37)

Az arányosság elvével összhangban szükséges és helyénvaló az Unió demokratikus életében való hatékony polgári részvétel fokozása, mint alapvető cél elérése érdekében megállapítani az uniós polgári kezdeményezésre vonatkozó szabályokat. Az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban ez a rendelet nem lépi túl a kitűzött cél eléréséhez szükséges mértéket.

(38)

Ez a rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat és elveket.

(39)

A jogbiztonság és az egyértelműség érdekében a 211/2011/EU rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(40)

Az európai adatvédelmi biztossal a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) 28. cikkének (2) bekezdésével összhangban konzultációra került sor, és a biztos 2017. december 19-én hivatalos észrevételeket tett,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet meghatározza, hogy milyen eljárások és feltételek szerint nyújtható be a Bizottságot arra felkérő kezdeményezés, hogy hatáskörén belül terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség (a továbbiakban: az európai polgári kezdeményezés vagy a kezdeményezés).

2. cikk

Az európai polgári kezdeményezés támogatására vonatkozó jog

(1)   Minden olyan uniós polgárnak, aki elérte az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort, joga van arra, hogy e rendelettel összhangban támogató nyilatkozat aláírásával európai polgári kezdeményezést támogasson.

A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban a kezdeményezés támogatására jogosító alsó korhatárt meghatározhatják 16 éves korban, és ebben az esetben tájékoztatják erről a Bizottságot.

(2)   Az alkalmazandó joggal összhangban a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a fogyatékossággal élő személyek gyakorolhassák a kezdeményezések támogatásához való jogukat, és más polgárokkal egyenlő alapon hozzáférhessenek a kezdeményezésekre vonatkozó valamennyi releváns információforráshoz.

3. cikk

Az aláírók számára vonatkozó előírás

(1)   A kezdeményezés érvényes, amennyiben:

a)

azt legalább a tagállamok egynegyedében legalább egymillió, a 2. cikk (1) bekezdése szerinti uniós polgár (a továbbiakban: az aláírók) támogatja; valamint

b)

a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az aláírók száma a tagállamok legalább egynegyedében eléri az I. mellékletben meghatározott legalacsonyabb számot, amely megfelel a kezdeményezés nyilvántartásba vételekor az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma és az Európai Parlament összes képviselője száma szorzatának.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az aláírót az állampolgársága szerinti tagállamhoz kell számolni, függetlenül attól, hogy a támogató nyilatkozatot az aláíró hol írta alá.

4. cikk

A Bizottság és a tagállamok által nyújtott tájékoztatás és segítség

(1)   A Bizottság az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban könnyen elérhető és átfogó tájékoztatást és segítséget nyújt a polgároknak és a szervezői csoportoknak, beleértve azt, hogy az információ és segítség megfelelő forrásához irányítja őket.

A Bizottság az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén nyilvános, online és nyomtatott formában útmutatót tesz közzé az európai polgári kezdeményezésről.

(2)   A Bizottság ingyenesen hozzáérhetővé teszi az európai polgári kezdeményezés online együttműködési platformját.

A platform gyakorlati és jogi tanácsokat nyújt, továbbá vitafórumként szolgál az európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban a polgárok, a szervezői csoportok, az érdekelt felek, a nem kormányzati szervezetek, a szakértők, valamint az Unió részt venni kívánó egyéb intézményei és szervei körében az információk és a bevált gyakorlatok cseréjére.

A platformnak a fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetőnek kell lennie.

A platform működtetésének és fenntartásának költségeit az Európai Unió általános költségvetése fedezi.

(3)   A Bizottság online nyilvántartást bocsát rendelkezésre, amelyben a szervezői csoportok az eljárás egésze során kezelhetik kezdeményezésüket.

A nyilvántartás része egy nyilvános weboldal, amely tájékoztatást nyújt egyrészt az európai polgári kezdeményezésről általában, másrészt az egyes konkrét kezdeményezésekről és azok státuszáról.

A szervezői csoport által benyújtott információk hozzáférhetővé tétele révén a Bizottság rendszeresen naprakésszé teszi a nyilvántartást.

(4)   Azt követően, hogy a Bizottság a 6. cikknek megfelelően nyilvántartásba vette a kezdeményezést, a kezdeményezés tartalmát, beleértve annak mellékletét, a II. mellékletben meghatározott korlátokon belül lefordítja az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvére a nyilvántartásban való közzététel és a támogató nyilatkozatok gyűjtése során való, e rendeletnek megfelelő felhasználás céljából.

A szervezői csoport emellett lefordíthatja a kezdeményezésről szóló további információkat, és adott esetben a II. mellékletben említett és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően benyújtott jogiaktus-tervezetet az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvére. E fordítások a szervezői csoport felelősségi körébe tartoznak. A szervezői csoport által készített fordítások tartalmának meg kell felelnie a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott kezdeményezés tartalmának.

A Bizottság gondoskodik a 6. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtott információk és az e bekezdéssel összhangban benyújtott fordítások közzétételéről a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon.

(5)   A Bizottság a támogató nyilatkozatok hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságokhoz való, a 12. cikk szerinti továbbítása céljából fájlcserélő szolgáltatást fejleszt ki, amelyet ingyenesen bocsát a szervezői csoportok rendelkezésére.

(6)   Minden tagállam létrehoz egy vagy több kapcsolattartó pontot, amely az alkalmazandó uniós és nemzeti joggal összhangban ingyenes tájékoztatás és segítség nyújtásával támogatja a szervezői csoportokat.

II. FEJEZET

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

5. cikk

Szervezői csoport

(1)   Bármely kezdeményezést legalább hét természetes személyből álló csoportnak (a továbbiakban: szervezői csoport) kell előkészítenie és kezelnie. Az európai parlamenti képviselők nem számítanak bele ebbe a legalacsonyabb létszámba.

(2)   A szervezői csoport tagjai csak az európai parlamenti választásokon való részvételre jogosító életkort elért uniós polgárok lehetnek, akiknek a kezdeményezés nyilvántartásba vétele idején legalább hét különböző tagállamban kell lakóhellyel rendelkezniük.

A Bizottság az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően minden kezdeményezés vonatkozásában közzéteszi a nyilvántartásban a szervezői csoport valamennyi tagjának nevét.

(3)   A szervezői csoport tagjai közül két személyt – egy képviselőt és egy helyettest – jelöl ki, akik az eljárás teljes időtartama alatt kapcsolattartó szerepet töltenek be a szervezői csoport és az uniós intézmények között, és akiket felhatalmaznak arra, hogy eljárjanak a szervezői csoport nevében (a továbbiakban: a kapcsolattartó személyek).

A szervezői csoport emellett legfeljebb két további természetes személyt is kijelölhet tagjai közül vagy tagjain kívülről, akiket felhatalmaznak arra, hogy a kapcsolattartó személyek nevében eljárva az eljárás teljes időtartama alatt kapcsolatot tartsanak az uniós intézményekkel.

(4)   A szervezői csoport tájékoztatja a Bizottságot az eljárás teljes időtartama alatt az összetételét érintő minden változásról, és megfelelő módon igazolja az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését. A szervezői csoport összetételét érintő változásokat tükrözni kell a támogató nyilatkozatok formanyomtatványaiban, és a szervezői csoport aktuális és korábbi tagjainak neve az eljárás teljes időtartama alatt elérhető kell, hogy maradjon a nyilvántartásban.

(5)   A szervezői csoport képviselője mint az (EU) 2016/679 rendelet 82. cikkének (2) bekezdése szerinti adatkezelő felelősségének sérelme nélkül, a szervezői csoport tagjai az alkalmazandó nemzeti jog szerint egyetemlegesen felelősek a kezdeményezés szervezése során szándékosan vagy súlyos gondatlanságból elkövetett jogellenes cselekmények révén okozott minden kárért.

(6)   Az (EU) 2016/679 rendelet 84. cikke szerinti szankciók sérelme nélkül, a tagállamok a nemzeti joggal összhangban biztosítják, hogy a szervezői csoport tagjaira hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók legyenek alkalmazandók e rendelet megsértése és különösen az alábbiak esetén:

a)

hamis nyilatkozatok;

b)

adatok csalárd felhasználása.

(7)   Amennyiben valamely tagállam nemzeti jogával összhangban jogi személyt hoztak létre kifejezetten egy adott kezdeményezés kezelése céljából, úgy az esettől függően e cikk (5) és (6) bekezdése, a 6. cikk (2) és (4)–(7) bekezdése, a 7–19. cikk és a II–VII. melléklet alkalmazásában ez a jogi személy minősül szervezői csoportnak vagy adott esetben annak tagjainak, feltéve, hogy a szervezői csoport képviselőként kijelölt tagját felhatalmazták arra, hogy a jogi személy nevében eljárjon.

6. cikk

Nyilvántartásba vétel

(1)   Támogató nyilatkozat csak a kezdeményezés Bizottság általi nyilvántartásba vételét követően gyűjthető.

(2)   A szervezői csoport a nyilvántartáson keresztül nyújtja be a nyilvántartásba vételi kérelmet a Bizottsághoz.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a szervezői csoport:

a)

közli a II. mellékletben említett információkat az Unió intézményeinek egyik hivatalos nyelvén;

b)

közli azt a hét tagot, akit számításba kell venni az 5. cikk (1) és (2) bekezdésének alkalmazásában, amennyiben a szervezői csoport több mint hét tagból áll;

c)

adott esetben közli, hogy az 5. cikk (7) bekezdése szerint egy jogi személyt hoztak létre.

Az (5) és (6) bekezdés sérelme nélkül, a Bizottság a nyilvántartásba vétel iránti kérelemről az annak benyújtását követő két hónapon belül határoz.

(3)   A Bizottság nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben:

a)

a szervezői csoport megfelelő módon igazolta, hogy teljesíti az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott követelményeket, és az 5. cikk (3) bekezdése első albekezdésének megfelelően kijelölte a kapcsolattartó személyeket;

b)

az 5. cikk (7) bekezdésében említett esetben a jogi személyt kifejezetten a kezdeményezés kezelése céljából hozták létre, és a szervezői csoportnak a jogi személy képviselőjeként kijelölt tagját felhatalmazták arra, hogy a jogi személy nevében eljárjon;

c)

a kezdeményezés egyetlen része sem esik nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő;

d)

a kezdeményezés nem nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű;

e)

a kezdeményezés nem nyilvánvalóan ellentétes az Uniónak az EUMSZ 2. cikkében foglalt értékeivel, és az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokkal.

Annak meghatározása céljából, hogy teljesülnek-e az e bekezdés első albekezdésének a)–e) pontjában meghatározott követelmények, a Bizottság értékeli a szervezői csoport által a (2) bekezdéssel összhangban rendelkezésre bocsátott információkat.

Amennyiben az e bekezdés első albekezdésének a)–e) pontjában felsorolt követelmények bármelyike nem teljesül, a Bizottság a (4) és (5) bekezdés sérelme nélkül elutasítja a kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

(4)   Amennyiben a Bizottság arra a megállapításra jut, hogy a (3) bekezdés első albekezdésének a), b), d) és e) pontjában meghatározott követelmények teljesülnek, de a (3) bekezdés első albekezdésének c) pontjában meghatározott követelmény nem teljesül, a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül indokolással ellátott értékelésben tájékoztatja erről a szervezői csoportot.

Ebben az esetben a szervezői csoport a Bizottság értékelését figyelembe véve módosíthatja a kezdeményezést annak érdekében, hogy az megfeleljen a (3) bekezdés első albekezdésének c) pontjában meghatározott követelménynek, vagy fenntarthatja vagy visszavonhatja az eredeti kezdeményezést. A szervezői csoport a Bizottság indokolással ellátott értékelésének kézhezvételétől számított két hónapon belül értesíti a Bizottságot a választott lehetőségről, és adott esetben benyújtja módosításait az eredeti kezdeményezéshez.

Ha a szervezői csoport módosítja vagy fenntartja eredeti kezdeményezését e bekezdés második albekezdésével összhangban, a Bizottság:

a)

nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben az megfelel a (3) bekezdés első albekezdésének c) pontjában meghatározott követelménynek;

b)

részlegesen nyilvántartásba veszi a kezdeményezést, amennyiben annak egy része – beleértve annak fő célkitűzéseit is – nyilvánvalóan nem esik a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy a Szerződések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra irányuló javaslatot terjesszen elő;

c)

minden más esetben elutasítja a kezdeményezés nyilvántartásba vételét.

A Bizottság a szervezői csoport által közölt, e bekezdés második albekezdésében említett információk kézhezvételétől számított egy hónapon belül határoz a kérelemről.

(5)   A Bizottság a nyilvántartásban közzéteszi azokat a kezdeményezéseket, amelyeket nyilvántartásba vett.

Amennyiben a Bizottság részlegesen veszi nyilvántartásba a kezdeményezést, a nyilvántartásban közzéteszi, hogy a kezdeményezés mely részét vette nyilvántartásba.

Ilyen esetben a szervezői csoport biztosítja, hogy a potenciális aláírók tájékoztatást kapjanak arról, hogy a kezdeményezés mely részét vették nyilvántartásba, továbbá arról, hogy a támogató nyilatkozatokat csak a nyilvántartásba vett rész vonatkozásában gyűjtik.

(6)   A Bizottság egyedi nyilvántartási számot rendel a nyilvántartásba vett kezdeményezéshez, és erről tájékoztatja a szervezői csoportot.

(7)   Amennyiben a Bizottság a (4) bekezdésnek megfelelően elutasítja a kezdeményezést vagy azt csak részlegesen veszi nyilvántartásba, indokolja döntését, és erről tájékoztatja a szervezői csoportot. A Bizottság tájékoztatja a szervezői csoportot a rendelkezésére álló valamennyi bírósági és bíróságon kívüli jogorvoslati lehetőségről.

A Bizottság a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon közzéteszi a javasolt polgári kezdeményezések nyilvántartásba vételéről e cikkel összhangban hozott valamennyi határozatát.

(8)   A kezdeményezés nyilvántartásba vételéről a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát.

7. cikk

A kezdeményezés visszavonása

Azt megelőzően, hogy a kezdeményezést a 13. cikk szerint benyújtaná a Bizottságnak, a szervezői csoport bármikor visszavonhatja a 6. cikkel összhangban nyilvántartásba vett kezdeményezést. Az ilyen visszavonást közzé kell tenni a nyilvántartásban.

8. cikk

A gyűjtési időszak

(1)   Támogató nyilatkozatok a szervezői csoport által választott időponttól számított legfeljebb 12 hónapos időtartamon belül gyűjthetők (a továbbiakban: a gyűjtési időszak), a 11. cikk (6) bekezdésének sérelme nélkül. A szervezői csoport által választott időpont legfeljebb hat hónappal követheti a kezdeményezés 6. cikk szerinti nyilvántartásba vételét.

A szervezői csoport legkésőbb a választott időpontot megelőzően 10 munkanappal értesíti a Bizottságot a választott időpontról.

Amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési időszak során a 12 hónapos időszak vége előtt le kívánja zárni a támogató nyilatkozatok gyűjtését, úgy szándékáról a gyűjtési időszak lezárásának választott új időpontja előtt legalább tíz munkanappal értesíti a Bizottságot.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat az első albekezdésben említett időpontról.

(2)   A Bizottság a nyilvántartásban feltünteti a gyűjtési időszak kezdő- és zárónapját.

(3)   A gyűjtési időszak lejártának napján a Bizottság megszünteti a 10. cikk szerinti központi online gyűjtési rendszer működését, és a szervezői csoport megszünteti a 11. cikk szerinti egyedi online gyűjtési rendszer működését.

9. cikk

A támogató nyilatkozatok gyűjtésére vonatkozó eljárás

(1)   A támogató nyilatkozatok online vagy nyomtatott formátumban írhatók alá.

(2)   A támogató nyilatkozatok gyűjtéséhez csak a III. mellékletben meghatározott mintáknak megfelelő formanyomtatványok használhatók.

A szervezői csoportnak a III. mellékletben meghatározott módon a támogató nyilatkozatok gyűjtésének megkezdését megelőzően ki kell töltenie a formanyomtatványokat. A formanyomtatványokon megadott információknak egyezniük kell a nyilvántartásban szereplő információkkal.

Amennyiben a szervezői csoport a támogató nyilatkozatokat a 10. cikkben említett központi online gyűjtési rendszeren keresztül online kívánja gyűjteni, a Bizottság felelős a III. melléklet szerinti megfelelő formanyomtatványok rendelkezésre bocsátásáért.

Amennyiben a 6. cikk (4) bekezdésének megfelelően a kezdeményezést részlegesen vették nyilvántartásba, ezt a III. mellékletben meghatározott formanyomtatványoknak és a központi online gyűjtési rendszernek vagy adott esetben az egyedi online gyűjtési rendszernek tükröznie kell. A támogató nyilatkozatok formanyomtatványai az online vagy a nyomtatott formátumban történő gyűjtés céljára kiigazíthatók.

Amennyiben a polgárok az e rendelet 10. cikke (4) bekezdésének megfelelően a 910/2014/EU rendelet szerinti bejelentett elektronikus azonosítás használatával a 10. cikkben említett központi online gyűjtési rendszeren keresztül online támogatják a kezdeményezést, a III. melléklet nem alkalmazandó. A polgárok megadják az állampolgárságukat, és a tagállamok elfogadják az (EU) 2015/1501 bizottsági végrehajtási rendelet (15) szerinti, a természetes személyek esetén megadandó minimális adatokat.

(3)   A támogató nyilatkozat aláírója csak a III. mellékletben meghatározott személyes adatokat köteles megadni.

(4)   A tagállamok 2019. június 30. előtt közlik a Bizottsággal, hogy a III. melléklet A. részében vagy B. részében kívánnak szerepelni. A III. melléklet B. részében szerepelni kívánó tagállamok közlik, hogy mely személyi azonosító számot, illetve milyen típusú személyazonosító (okmány) számát kérik megadni.

A Bizottság 2020. január 1-jéig a nyilvántartásban közzéteszi a III. melléklet szerinti formanyomtatványokat.

A III. melléklet valamely részében szereplő tagállamok kérhetik a Bizottságtól, hogy a III. melléklet másik részébe sorolja át őket. A Bizottsághoz e kérelmet legalább hat hónappal az új formanyomtatványok alkalmazásának megkezdését megelőzően be kell nyújtani.

(5)   Az aláíróktól származó nyomtatott formátumú támogató nyilatkozatok gyűjtéséért a szervezői csoport felel.

(6)   Egy adott kezdeményezés támogató nyilatkozatát bármely személy csak egyszer írhatja alá.

(7)   A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából a gyűjtési időszak folyamán legalább kéthavonta értesíti a Bizottságot az egyes tagállamokban összegyűjtött támogató nyilatkozatok végleges számáról, a gyűjtési időszak végét követően pedig három hónapon belül értesíti a Bizottságot az összegyűlt támogató nyilatkozatok végleges számáról.

Amennyiben a támogató nyilatkozatok száma nem éri el a szükséges számot, vagy amennyiben a szervezői csoport a gyűjtési időszak végét követő három hónapon belül nem küld választ, úgy a Bizottság lezárja a kezdeményezést, és erről értesítést tesz közzé a nyilvántartásban.

10. cikk

Központi online gyűjtési rendszer

(1)   A támogató nyilatkozatok online gyűjtése érdekében a Bizottság az (EU, Euratom) 2017/46 határozattal összhangban 2020. január 1-jéig létrehozza, és ezen időponttól kezdve működteti a központi online gyűjtési rendszert.

A központi online gyűjtési rendszer létrehozásának és működtetésének költségeit az Európai Unió általános költségvetése fedezi. A központi online gyűjtési rendszer használata ingyenes.

A központi online gyűjtési rendszert fogyatékossággal élő személyek számára is hozzáférhetővé kell tenni.

A központi online gyűjtési rendszeren keresztül begyűjtött adatokat a Bizottság által e célra rendelkezésre bocsátott szervereken kell tárolni.

A központi online gyűjtési rendszerben lehetővé kell tenni a nyomtatott formátumban gyűjtött támogató nyilatkozatok feltöltését.

(2)   A Bizottság a 8. cikkben meghatározott gyűjtési időszak alatt minden kezdeményezés esetében biztosítja a támogató nyilatkozatok központi online gyűjtési rendszerben történő gyűjtésének lehetőségét.

(3)   A szervezői csoportnak legkésőbb a gyűjtési időszak kezdete előtt 10 munkanappal tájékoztatnia kell a Bizottságot arról, hogy használni kívánja-e a központi online gyűjtési rendszert, és hogy fel kívánja-e tölteni a nyomtatott formátumban gyűjtött támogató nyilatkozatokat.

Amennyiben a szervezői csoport fel kívánja tölteni a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokat, valamennyi ilyen támogató nyilatkozatot legkésőbb a gyűjtési időszak végét követő két hónapon belül feltölt, és erről értesíti a Bizottságot.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy:

a)

a polgárok a 910/2014/EU rendelet szerinti bejelentett elektronikus azonosítás használatával vagy a támogató nyilatkozatnak az említett rendelet szerinti elektronikus aláírással való ellátásával online támogathassák a kezdeményezéseket;

b)

elismerik a 910/2014/EU rendelet és az (EU) 2015/1501 végrehajtási rendelet keretében kidolgozott európai bizottsági e-IDAS Node-ot.

(5)   A Bizottság konzultál az érdekelt felekkel a központi online gyűjtési rendszer további fejleményeiről és fejlesztéséről, figyelembe véve javaslataikat és aggályaikat.

11. cikk

Az egyedi online gyűjtési rendszer

(1)   Amennyiben a szervezői csoport nem használja a központi online gyűjtési rendszert, a támogató nyilatkozatokat egy másik egyéni online gyűjtési rendszeren keresztül (a továbbiakban: az egyedi online gyűjtési rendszer) gyűjtheti online módon több tagállamban vagy az összes tagállamban.

Az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül begyűjtött adatokat valamely tagállam területén kell tárolni.

(2)   A szervezői csoport biztosítja, hogy az egyedi online gyűjtési rendszer a gyűjtési időszak teljes időtartama során megfeleljen az e cikk (4) bekezdésében és a 18. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(3)   A szervezői csoport a kezdeményezés nyilvántartásba vétele után, de még a gyűjtési időszak kezdete előtt, a nemzeti felügyeleti hatóságoknak az (EU) 2016/679 rendelet VI. fejezete szerinti hatáskörének sérelme nélkül felkéri annak a tagállamnak a hatáskörrel rendelkező hatóságát, amelyben az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött adatokat tárolni fogják, annak igazolására, hogy a rendszer megfelel az e cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Amennyiben az egyedi online gyűjtési rendszer megfelel ez e cikk (4) bekezdésében foglalt követelményeknek, a hatáskörrel rendelkező hatóság erről a kérelemtől számított egy hónapon belül a IV. mellékletben meghatározott mintának megfelelő igazolást állít ki. A szervezői csoport az egyedi online gyűjtési rendszerhez használt weboldalon nyilvánosan hozzáférhetővé teszi ezen igazolás másolatát.

A tagállamok elismerik a más tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai által kibocsátott igazolásokat.

(4)   Az egyedi online gyűjtési rendszereknek megfelelő biztonsági és műszaki jellemzőkkel kell rendelkezniük, amelyek a gyűjtési időszak teljes időtartama alatt biztosítják, hogy:

a)

csak természetes személyek írhatnak alá támogató nyilatkozatot;

b)

a kezdeményezésről közölt információk megfelelnek a nyilvántartásban közzétett információknak;

c)

az aláíróktól a III. mellékletnek megfelelően gyűjtenek adatokat;

d)

az aláírók által megadott adatokat biztonságos módon gyűjtik és tárolják.

(5)   A Bizottság 2020. január 1-jéig végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk (4) bekezdésének végrehajtását célzó technikai előírások megállapítására vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 22. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Az első albekezdésben említett technikai előírások kidolgozása során a Bizottság tanácsot kérhet az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségtől (ENISA).

(6)   Amennyiben a támogató nyilatkozatokat egyedi online gyűjtési rendszereken keresztül gyűjtik, a gyűjtési időszak csak azt követően kezdődhet, hogy az adott egyedi online gyűjtési rendszer tekintetében kibocsátották a (3) bekezdésben említett igazolást.

(7)   Ez a cikk csak a 6. cikkel összhangban 2022. december 31-ig nyilvántartásba vett kezdeményezésekre alkalmazandó.

12. cikk

A támogató nyilatkozatok tagállami ellenőrzése és igazolása

(1)   Minden tagállam ellenőrzi és igazolja (a továbbiakban: a felelős tagállam), hogy a saját állampolgárai által aláírt támogató nyilatkozatok megfelelnek e rendelet rendelkezéseinek.

(2)   A szervezői csoport a gyűjtési időszak végétől számított három hónapon belül és e cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül benyújtja az online vagy nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokat a felelős tagállam 20. cikk (2) bekezdésében említett hatáskörrel rendelkező hatóságainak.

A szervezői csoport csak abban az esetben nyújtja be a támogató nyilatkozatokat a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak, amennyiben az aláírók száma elérte a 3. cikkben meghatározott legalacsonyabb számot.

A támogató nyilatkozatokat a felelős tagállam minden hatáskörrel rendelkező hatóságához csak egyszer kell benyújtani, az V. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával.

Az online gyűjtött támogató nyilatkozatokat a Bizottság által nyilvánosan elérhetővé tett, elektronikus sablonnak megfelelően kell benyújtani.

A nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokat és az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül online gyűjtött támogató nyilatkozatokat külön kell benyújtani.

(3)   A központi online gyűjtési rendszerben online gyűjtött, valamint a nyomtatott formátumban gyűjtött és a 10. cikk (3) bekezdésének második albekezdése szerint feltöltött támogató nyilatkozatokat a Bizottság benyújtja a felelős tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának, amint a szervezői csoport az V. mellékletben foglalt formanyomtatványt e cikk (2) bekezdésével összhangban benyújtotta a felelős tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

Amennyiben a szervezői csoport egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött támogató nyilatkozatokat, felkérheti a Bizottságot arra, hogy ezeket a támogató nyilatkozatokat nyújtsa be a felelős tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának.

A támogató nyilatkozatokat a Bizottság e cikk (2) bekezdésének második–negyedik albekezdésével összhangban, a 4. cikk (5) bekezdésében említett uniós fájlcserélő szolgáltatás használatával továbbítja a felelős tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságához.

(4)   A hatáskörrel rendelkező hatóságok a támogató nyilatkozatok kézhezvételétől számított három hónapon belül a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban megfelelő ellenőrzéseknek vetik alá a benyújtott támogató nyilatkozatokat, mely ellenőrzések véletlenszerű mintavételen is alapulhatnak.

Amennyiben külön nyújtanak be online és nyomtatott formátumban gyűjtött támogató nyilatkozatokat, az említett időszak attól az időponttól számítandó, amikor a hatáskörrel rendelkező hatósághoz az összes támogató nyilatkozat beérkezett.

A nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok ellenőrzéséhez nem szükséges az aláírások hitelesítése.

(5)   Az elvégzett ellenőrzés alapján a hatáskörrel rendelkező hatóság igazolja az adott tagállam tekintetében az érvényes támogató nyilatkozatok számát. Az igazolást a VI. mellékletben meghatározott minta használatával, ingyenesen kell a szervezői csoport rendelkezésére bocsátani.

Az igazolásban fel kell tüntetni a nyomtatott formában és az online gyűjtött, érvényes támogató nyilatkozatok számát, köztük a nyomtatott formában gyűjtött és a 10. cikk (3) bekezdésének második albekezdése szerint feltöltött támogató nyilatkozatok számát.

13. cikk

A Bizottsághoz történő benyújtás

A szervezői csoport a 12. cikk (5) bekezdése szerinti utolsó igazolás kézhezvételét követő három hónapon belül benyújtja a kezdeményezést a Bizottsághoz.

A szervezői csoport a 12. cikk (5) bekezdésében említett igazolások nyomtatott vagy elektronikus formátumú másolatával együtt a VII. mellékletben meghatározott, kitöltött formanyomtatványt is benyújtja a Bizottsághoz.

A VII. mellékletben meghatározott formanyomtatványt a Bizottság nyilvánosságra hozza a nyilvántartásban.

14. cikk

Közzététel és nyilvános meghallgatás

(1)   Amennyiben a Bizottsághoz érvényes kezdeményezést juttatnak el, amelyre vonatkozóan a 8. és a 12. cikknek megfelelően összegyűjtötték és igazolták a támogató nyilatkozatokat, a Bizottság késedelem nélkül értesítést tesz közzé erről a nyilvántartásban, és a kezdeményezést megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(2)   A szervezői csoportnak a kezdeményezés benyújtását követő három hónapon belül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az Európai Parlament által tartott nyilvános meghallgatás keretében bemutassa a kezdeményezést.

Az Európai Parlament a nyilvános meghallgatást saját épületében tartja.

A nyilvános meghallgatáson a Bizottság megfelelő szinten képviselteti magát.

A Tanácsnak, az Unió egyéb intézményeinek és tanácsadó testületeinek, a nemzeti parlamenteknek, valamint a civil társadalomnak is lehetőséget kell biztosítani a nyilvános meghallgatáson való részvételre.

Az Európai Parlament biztosítja a releváns köz- és magánérdekek kiegyensúlyozott képviseletét.

(3)   A nyilvános meghallgatást követően az Európai Parlament értékeli a kezdeményezés politikai támogatottságát.

15. cikk

Bizottság általi vizsgálat

(1)   A Bizottság a kezdeményezés benyújtását követő egy hónapon belül, a 13. cikkel összhangban megfelelő szinten fogadja a szervezői csoportot, lehetővé téve, hogy az részletesen elmagyarázza a kezdeményezés célkitűzéseit.

(2)   A Bizottság a kezdeményezés 14. cikk (1) bekezdése szerinti közzétételét követő hat hónapon belül és a 14. cikk (2) bekezdése szerinti nyilvános meghallgatás után közleményben ismerteti a kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit, adott esetben az általa meghozni szándékolt intézkedéseket, és azok – vagy azok elmaradásának – okait.

Amennyiben a Bizottság a kezdeményezésre válaszul intézkedéseket kíván tenni, ideértve adott esetben uniós jogi aktusra irányuló egy vagy több javaslat elfogadását, a közleményben meghatározza az intézkedések tervezett ütemezését is.

A közleményről értesíteni kell a szervezői csoportot, továbbá az Európai Parlamentet, a Tanácsot, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot és a Régiók Bizottságát, valamint a közleményt közzé kell tenni.

(3)   A Bizottság és a szervezői csoport a 18. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az aláírókat a kezdeményezésre adott válaszról.

A Bizottság a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon közzéteszi a kezdeményezésre válaszul elfogadott közleményben meghatározott intézkedések végrehajtásáról szóló naprakész információkat.

16. cikk

A sikeres polgári kezdeményezések Európai Parlament általi nyomon követése

Az Európai Parlament értékeli azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett közleménye alapján hozott..

III. FEJEZET

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Átláthatóság

(1)   A szervezői csoport a nyilvántartásban való közzététel céljából és adott esetben a kampánya weboldalán egyértelmű, pontos és átfogó tájékoztatást nyújt a kezdeményezés számára biztosított, szponzoronként 500 EUR pénzösszeget meghaladó finanszírozás forrásairól.

A finanszírozás és a támogatás bejelentett forrásainak – beleértve a szponzorokat is– és a megfelelő összegeknek egyértelműen azonosíthatónak kell lenniük.

A szervezői csoportnak továbbá tájékoztatást kell nyújtania az őt önkéntes alapon segítő szervezetekről is, amennyiben a támogatás gazdaságilag nem számszerűsíthető.

Ezt a tájékoztatást a kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától a kezdeményezés Bizottságnak történő, 13. cikk szerinti benyújtásáig tartó időszakban legalább kéthavonta naprakésszé kell tenni. Ezt a tájékoztatást a Bizottság egyértelmű és hozzáférhető módon nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a nyilvántartásban és az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon.

(2)   A Bizottság jogosult további tájékoztatást és magyarázatot kérni a szervezői csoporttól az e rendelettel összhangban bejelentett finanszírozási és támogatási forrásokkal kapcsolatban.

(3)   A Bizottság a polgárok számára lehetővé teszi, hogy panaszt tegyenek a szervezői csoportok által bejelentett finanszírozási és támogatási forrásokra vonatkozó információk teljességével és helyességével kapcsolatban, és e célból a nyilvántartáson belül, valamint az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalon hozzáférhetővé tesz egy, a panasz benyújtására szolgáló kapcsolatfelvételi űrlapot.

A Bizottság a szervezői csoporttól bekérheti az e bekezdésnek megfelelően beérkezett panaszokkal kapcsolatos összes további információt, és szükség esetén naprakésszé teheti a nyilvántartásban szereplő, a bejelentett finanszírozási és támogatási forrásokra vonatkozó információkat.

18. cikk

Kommunikáció

(1)   A Bizottság kommunikációs tevékenységek és információs kampányok révén elősegíti az európai polgári kezdeményezés intézménye, célkitűzése és működése ismertségének fokozását, ezáltal is hozzájárulva a polgároknak az Unió politikai életében való aktív részvételének előmozdításához.

Az Európai Parlament hozzájárul a Bizottság kommunikációs tevékenységeihez.

(2)   Az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos kommunikációs és információs tevékenységek céljából és az aláíró kifejezett hozzájárulásával a szervezői csoport vagy a Bizottság begyűjtheti az aláíró e-mail-címét.

A potenciális aláírókat tájékoztatni kell arról, hogy e-mail-címük begyűjtéséhez való hozzájárulás nem feltétele az arra vonatkozó joguknak, hogy támogassák a kezdeményezést.

(3)   E-mail-cím nem gyűjthető a támogató nyilatkozat formanyomtatványain. E-mail-cím azonban a támogató nyilatkozattal egy időben is gyűjthető, amennyiben ezeket külön dolgozzák fel.

19. cikk

A személyes adatok védelme

(1)   A szervezői csoport képviselője a személyes adatoknak a támogató nyilatkozatok, az e-mail-címek és a kezdeményezések szponzoraira vonatkozó adatok gyűjtésekor végzett kezelésével összefüggésben az (EU) 2016/679 rendelet értelmében vett adatkezelőnek minősül. Amennyiben az e rendelet 5. cikkének (7) bekezdésében említett jogi személyt hoznak létre, az adatkezelő ez a jogi személy.

(2)   Az e rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban kijelölt, hatáskörrel rendelkező hatóságok a személyes adatoknak a támogató nyilatkozatok ellenőrzése és igazolása céljából végzett kezelésével összefüggésben az (EU) 2016/679 rendelet értelmében vett adatkezelőnek minősülnek.

(3)   A Bizottság az (EU) 2018/1725 rendelet értelmében vett adatkezelőnek minősül a személyes adatoknak a nyilvántartásban, az online együttműködési platformon, az e rendelet 10. cikkében említett központi online gyűjtési rendszerben való kezelésével, valamint az e-mail-címek gyűjtésével összefüggésben.

(4)   A támogató nyilatkozatokban megadott személyes adatok a 9–11. cikk szerinti biztonságos gyűjtéshez és tároláshoz szükséges műveletek céljára, a tagállamokhoz való benyújtás céljára, a 12. cikk szerinti ellenőrzés és igazolás céljára és a szükséges minőségi ellenőrzések és statisztikai elemzések céljára gyűjthetők.

(5)   A szervezői csoport, illetve esettől függően a Bizottság legkésőbb a kezdeményezés Bizottsághoz való, 13. cikk szerinti benyújtását követő egy hónapon belül vagy – amennyiben ez korábbi – a gyűjtési időszak kezdetétől számított 21 hónapon belül megsemmisíti az összes támogató nyilatkozatot és azok esetleges másolatait. Amennyiben azonban a kezdeményezést a gyűjtési időszak kezdetét követően visszavonják, a támogató nyilatkozatokat és azok esetleges másolatait legkésőbb a 7. cikkben említett visszavonást követő egy hónapon belül kell megsemmisíteni.

(6)   A hatáskörrel rendelkező hatóság legkésőbb a 12. cikk (5) bekezdése szerinti igazolás kiadását követő három hónapon belül megsemmisíti az összes támogató nyilatkozatot és azok esetleges másolatait.

(7)   Az adott kezdeményezéssel kapcsolatban gyűjtött támogató nyilatkozatok és azok másolatai az (5) és (6) bekezdésben meghatározott határidőkön túl is megőrizhetők, amennyiben az érintett kezdeményezéssel kapcsolatos jogi vagy közigazgatási eljárásokhoz erre szükség van. Ezeket a dokumentumokat legkésőbb az említett eljárások jogerős határozattal való lezárását követő egy hónapon belül meg kell semmisíteni.

(8)   A Bizottság és a szervezői csoport a kezdeményezés visszavonása esetén a visszavonást követő egy hónapon belül, más esetben a gyűjtési időszak végét vagy a kezdeményezés Bizottságnak való benyújtását követő 12 hónapon belül megsemmisíti a 18. cikk (2) bekezdése szerint gyűjtött e-mail-címeket tartalmazó nyilvántartásokat. Amennyiben azonban a 15. cikk (2) bekezdése szerinti közleményében a Bizottság általa meghozni szándékolt intézkedéseket határoz meg, az e-mail-címeket tartalmazó nyilvántartásokat legkésőbb a közlemény közzétételét követő három éven belül kell megsemmisíteni.

(9)   Az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogaik sérelme nélkül a szervezői csoport tagjai kérhetik, hogy személyes adataikat az érintett kezdeményezés nyilvántartásba vételét követő két év elteltével távolítsák el a nyilvántartásból.

20. cikk

A tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai

(1)   A 11. cikk alkalmazásában minden tagállam kijelöl egy vagy több, a 11. cikk (3) bekezdésében említett igazolás kiállításáért felelős, hatáskörrel rendelkező hatóságot.

(2)   A 12. cikk alkalmazásában minden tagállam kijelöl egy hatáskörrel rendelkező hatóságot, amely felel a támogató nyilatkozatok ellenőrzésének összehangolásáért és a 12. cikk (5) bekezdésében említett igazolások kiállításáért.

(3)   A tagállamok 2020. január 1-jéig továbbítják a Bizottságnak az (1) és a (2) bekezdés alapján kijelölt hatóságok nevét és címét. Az adatokban bekövetkező esetleges változásokról tájékoztatják a Bizottságot.

A Bizottság az (1) és a (2) bekezdés szerint kijelölt hatóságok nevét és címét nyilvánosságra hozza a nyilvántartásban.

21. cikk

Tájékoztatás a nemzeti rendelkezésekről

(1)   2020. január 1-jéig a tagállamok közlik a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása céljából elfogadott rendelkezéseket.

(2)   A Bizottság e rendelkezéseket az (1) bekezdés szerinti tagállami közlés nyelvén közzéteszi a nyilvántartásban.

IV. FEJEZET

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

22. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   E rendelet 11. cikkének (5) bekezdése végrehajtásában a Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

23. cikk

Átruházott hatáskörök

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 24. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa e rendelet mellékleteit az e rendeletben foglalt, a mellékletek szempontjából releváns rendelkezések hatályán belül.

24. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)   A Bizottságnak a 23. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. június 6-tól kezdődő hatállyal.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 23. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)   A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)   A 23. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az európai polgári kezdeményezés működését, és legkésőbb 2024. január 1-ig, valamint azt követően négyévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet alkalmazásáról. Ezeknek a jelentéseknek ki kell terjedniük az európai polgári kezdeményezés támogatásának a tagállamokban megszabott alsó korhatárára is. A jelentéseket közzé kell tenni.

26. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 211/2011/EU rendelet 2020. január 1-jével hatályát veszti.

A hatályát vesztett rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

27. cikk

Átmeneti rendelkezés

A 211/2011/EU rendelet 5–9. cikkét 2020. január 1-jét követően továbbra is alkalmazni kell azokra az európai polgári kezdeményezésekre, amelyeket 2020. január 1. előtt nyilvántartásba vettek.

28. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 9. cikk (4) bekezdése, a 10. cikk, a 11. cikk (5) bekezdése és a 20–24. cikk mindazonáltal e rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2019. április 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

G. CIAMBA


(1)  HL C 237., 2018.7.6., 74. o.

(2)  HL C 247., 2018.7.13., 62. o.

(3)  Az Európai Parlament 2019. március 12-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2019. április 9-i határozata.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 211/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a polgári kezdeményezésről (HL L 65., 2011.3.11., 1. o.).

(5)  A Bizottság 1179/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 17.) az online gyűjtési rendszerekre vonatkozó technikai előírásoknak a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő megállapításáról (HL L 301., 2011.11.18., 3. o.).

(6)  HL C 355., 2017.10.20., 17. o.

(7)  2017/2024(INL).

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

(9)  A Bizottság (EU, Euratom) 2017/46 határozata (2017. január 10.) az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról (HL L 6., 2017.1.11., 40. o.).

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

(11)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).

(12)  HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

(13)  Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

(14)  Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

(15)  A Bizottság (EU) 2015/1501 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 8.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikkének (8) bekezdése szerinti átjárhatósági keretről (HL L 235., 2015.9.9., 1. o.).


I. MELLÉKLET

A TAGÁLLAMONKÉNT SZÜKSÉGES ALÁÍRÓK LEGALACSONYABB SZÁMA

Belgium

15 771

Bulgária

12 767

Csehország

15 771

Dánia

9 763

Németország

72 096

Észtország

4 506

Írország

8 261

Görögország

15 771

Spanyolország

40 554

Franciaország

55 574

Horvátország

8 261

Olaszország

54 823

Ciprus

4 506

Lettország

6 008

Litvánia

8 261

Luxemburg

4 506

Magyarország

15 771

Málta

4 506

Hollandia

19 526

Ausztria

13 518

Lengyelország

38 301

Portugália

15 771

Románia

24 032

Szlovénia

6 008

Szlovákia

9 763

Finnország

9 763

Svédország

15 020

Egyesült Királyság

54 823


II. MELLÉKLET

A KEZDEMÉNYEZÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

1.

A kezdeményezés címe, legfeljebb 100 karakter terjedelemben; (*1)

2.

A Bizottságot javaslat beterjesztésére felhívó kezdeményezés célkitűzései, szóközök nélkül legfeljebb 1 100 karakter terjedelemben; (nyelvenként kiigazított átlag (*1));

A szervezői csoport mellékletet nyújthat be a kezdeményezés tárgyával, célkitűzéseivel és hátterével kapcsolatban, szóközök nélkül legfeljebb 5 000 karakter terjedelemben; (nyelvenként kiigazított átlag (*1));

A szervezői csoport további információkat is megadhat a kezdeményezés tárgyával, célkitűzéseivel és hátterével kapcsolatban. Ha úgy kívánja, benyújthat egy jogi aktusra irányuló tervezetet is;

3.

A Szerződések azon rendelkezései, amelyek a szervezői csoport megítélése szerint a javasolt fellépéssel kapcsolatosak.

4.

A szervezői csoport hét különböző tagállamban lakóhellyel rendelkező hét tagjának teljes neve, postacíme, állampolgársága és születési ideje, feltüntetve különösen a képviselő és a helyettes nevét, valamint e-mail-címét és telefonszámát (1).

Amennyiben a képviselő és/vagy annak helyettese nem tartozik az első albekezdésben említett hét tag közé, a képviselő és/vagy helyettesének teljes neve, postacíme, állampolgársága, születési ideje, e-mail-címe és telefonszáma.

5.

A 4. pontban említett hét tag, és amennyiben a képviselő és a helyettese nem tartozik az említett hét tag közé, a képviselő és helyettese teljes nevét, postacímét, állampolgárságát és születési idejét igazoló dokumentumok.

6.

A szervezői csoport többi tagjának neve.

7.

Az (EU) 2019/788 rendelet 5. cikkének (7) bekezdése szerinti helyzetben adott esetben a kifejezetten az adott kezdeményezés kezelése céljából a tagállami jogszabályoknak megfelelően létrehozott jogi személy létrehozását igazoló dokumentumok, valamint az azt igazoló dokumentumok, hogy a szervezői csoportnak a jogi személy képviselőjeként kijelölt tagját felhatalmazták arra, hogy a jogi személy nevében eljárjon.

8.

A kezdeményezés támogatási és finanszírozási forrásai a nyilvántartásba vétel időpontjában.

(*1)  A Bizottság valamennyi nyilvántartásba vett kezdeményezés esetében biztosítja ezen elemeknek az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvére történő lefordítását.

(1)  A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezői csoport tagjainak teljes neve, a képviselő lakóhelyének országa vagy adott esetben a jogi személy neve és székhelyének országa, a kapcsolattartó személyek e-mail-címe és a támogatási és finanszírozási forrásokkal kapcsolatos információk közzétételére kerül sor. Az érintetteknek jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő kényszerítő erejű jogos érdekből tiltakozzanak a személyes adataik közzététele ellen.


III. MELLÉKLET

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA – A. rész (1)

(személyazonosító szám/személyazonosító okmány számának megadását nem kérő tagállamok számára)

E formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.

A SZERVEZŐI CSOPORTNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIE:

1.

E formanyomtatvány minden aláírója a következő tagállam állampolgára:

Kérjük, hogy listánként csak egy tagállamot jelöljön meg.

2.

Nyilvántartási szám az Európai Bizottságnál:

3.

A gyűjtési időszak kezdő- és zárónapja:

4.

A kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában:

5.

A kezdeményezés címe:

6.

A kezdeményezés célkitűzései:

7.

A nyilvántartásba vett kapcsolattartó személyek neve és e-mail-címe:

[Az (EU) 2019/788 rendelet 5. cikkének (7) bekezdése szerinti helyzetben adott esetben emellett a jogi személy neve és székhelyének országa]:

8.

A kezdeményezés weboldala (ha van ilyen):

AZ ALÁÍRÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL:

„Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a kezdeményezést eddig még nem támogattam.”

UTÓNÉV/UTÓNEVEK TELJES FORMÁBAN

CSALÁDI NÉV/NEVEK

LAKÓHELY (2)

(utca, házszám, irányítószám, város, ország)

SZÜLETÉSI IDŐ

DÁTUM

ALÁÍRÁS (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat (4) a nyomtatott formában vagy egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött támogató nyilatkozatok esetében:

 

Az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön ezen kezdeményezés szervezői csoportjától kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását.

 

Az Ön adatait a szervezői csoport a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolják, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

 

A kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

 

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatvány 4. pontjában megadottak szerint.

 

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóságok elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi címen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu.

Adatvédelmi nyilatkozat a központi online gyűjtési rendszeren keresztül online gyűjtött támogató nyilatkozatok esetében:

 

Az (EU) 2018/1725 rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az Ön e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel, és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön az Európai Bizottságtól és ezen kezdeményezés szervezői csoportjának képviselőitől vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személytől kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását.

 

Az Ön adatait a szervezők a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolja az Európai Bizottság, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi biztosnál vagy valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

 

Az Európai Bizottság, valamint a kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy az (EU) 2018/1725 rendelet és az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

 

A szervezői csoport adatvédelmi tisztviselőjének (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatvány 4. pontjában megadottak szerint.

 

Az Európai Bizottság, az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóság, az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti adatvédelmi hatóságok adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit megtalálja az Európai Bizottság nyilvántartásának weboldalán: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT FORMANYOMTATVÁNYA – B. rész (5)

(személyazonosító szám részét/személyazonosító okmány számának részét kérő tagállamok számára)

E formanyomtatvány minden mezője kötelezően kitöltendő.

A SZERVEZŐI CSOPORTNAK KELL ELŐRE KITÖLTENIE:

1.

E formanyomtatvány minden aláírója a következő tagállam állampolgára:

Kérjük, hogy listánként csak egy tagállamot jelöljön meg.

Lásd az Európai Bizottságnak az európai polgári kezdeményezésről szóló nyilvános weboldalán azon személyazonosító számokat/személyi azonosító okmányok számát, amelyek egyikét meg kell adni.

2.

Nyilvántartási szám az Európai Bizottságnál:

3.

A gyűjtési időszak kezdő- és zárónapja:

4.

A kezdeményezés internetcíme az Európai Bizottság nyilvántartásában:

5.

A kezdeményezés címe:

6.

A kezdeményezés célkitűzései:

7.

A nyilvántartásba vett kapcsolattartó személyek neve és e-mail-címe:

[Az (EU) 2019/788 rendelet 5. cikkének (7) bekezdése szerinti helyzetben adott esetben emellett a jogi személy neve és székhelyének országa]:

8.

A kezdeményezés weboldala (ha van ilyen):

AZ ALÁÍRÓKNAK KELL KITÖLTENIÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL:

„Kijelentem, hogy fent megadott adataim a valóságnak megfelelnek, és ezt a kezdeményezést eddig még nem támogattam.”

UTÓNÉV/UTÓNEVEK TELJES FORMÁBAN

CSALÁDI NÉV/NEVEK

SZEMÉLYI AZONOSÍTÓ SZÁM/SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY SZÁMÁNAK UTOLSÓ NÉGY KARAKTERE

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ SZÁM VAGY DOKUMENTUM TÍPUSA

DÁTUM

ALÁÍRÁS (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat (7) a nyomtatott formában vagy egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött támogató nyilatkozatok esetében:

 

Az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel, és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön ezen kezdeményezés szervezői csoportjától kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását

 

Az Ön adatait a szervezői csoport a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolja, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

 

A kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általuk létrehozott jogi személy az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

 

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatvány 4. pontjában megadottak szerint.

 

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóság elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi címen: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu

Adatvédelmi nyilatkozat a központi online gyűjtési rendszeren keresztül online gyűjtött támogató nyilatkozatok esetében:

 

Az (EU) 2018/1725 rendelettel, valamint az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelet) összhangban az Ön e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel, és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön az Európai Bizottságtól és ezen kezdeményezés szervezői csoportjának képviselőitől vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személytől kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását.

 

Az Ön adatait a szervezők a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolja az Európai Bizottság, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi biztosnál vagy valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

 

Az Európai Bizottság, valamint a kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általa létrehozott jogi személy az (EU) 2018/1725 rendelet és az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

 

A szervezői csoport adatvédelmi tisztviselőjének (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatvány 4. pontjában megadottak szerint.

 

Az Európai Bizottság, az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóság, az európai adatvédelmi biztos és a nemzeti adatvédelmi hatóságok adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit megtalálja az Európai Bizottság nyilvántartásának weboldalán: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=hu.


(1)  A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezői csoport használhat mindkét oldalon nyomtatott lapot is. A nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok központi online gyűjtési rendszerbe történő feltöltése céljából az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott kódot kell használni.

(2)  Az ország területén kívül élő német állampolgárok kizárólag abban az esetben, ha a jelenlegi állandó lakcímüket regisztráltatták az illetékes német diplomáciai külképviseleten.

(3)  Az aláírás nem kötelező, amennyiben a formanyomtatványt az (EU) 2019/788 rendelet 10. cikkében említett központi online gyűjtési rendszeren vagy az említett rendelet 11. cikkében említett egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be.

(4)  A megadott adatvédelmi nyilatkozatok közül a gyűjtés módjától függően csak az egyik használandó.

(5)  A formanyomtatványt egy lapra kell kinyomtatni. A szervezői csoportok használhatnak mindkét oldalon nyomtatott lapot is. A nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatok központi online gyűjtési rendszerbe történő feltöltése céljából az Európai Bizottság által rendelkezésre bocsátott kódot kell használni.

(6)  Az aláírás nem kötelező, amennyiben a formanyomtatványt az (EU) 2019/788 rendelet 10. cikkében említett központi online gyűjtési rendszeren vagy az említett rendelet 11. cikkében említett egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül nyújtják be.

(7)  A megadott adatvédelmi nyilatkozatok közül a gyűjtés módjától függően csak az egyik használandó.


IV. MELLÉKLET

IGAZOLÁS AZ ONLINE GYŰJTÉSI RENDSZERNEK AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ, 2019. ÁPRILIS 17-I (EU) 2019/788 EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉSÉRŐL

A (… (tagállam neve)) … (a hatáskörrel rendelkező hatóság neve) igazolja, hogy a … (a javasolt polgári kezdeményezés címe) című, … (a kezdeményezés nyilvántartási száma) nyilvántartási számú kezdeményezést támogató nyilatkozatok gyűjtésére használt egyedi online gyűjtési rendszer (… (weboldal címe)) megfelel az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

Dátum, aláírás és a hatáskörrel rendelkező hatóság hivatalos bélyegzője:


V. MELLÉKLET

A TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK HATÁSKÖRREL RENDELKEZŐ TAGÁLLAMI HATÓSÁGOKHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY

1.

A kapcsolattartó személyek (a szervezői csoport képviselője és helyettese) vagy a kezdeményezést kezelő jogi személy és képviselője teljes neve, postacíme és e-mail-címe:

2.

A kezdeményezés címe:

3.

Bizottsági nyilvántartási szám:

4.

A nyilvántartásba vétel időpontja:

5.

A (tagállam neve) állampolgárságú aláírók száma:

6.

Az összegyűjtött támogató nyilatkozatok teljes száma:

7.

Azon tagállamok száma, ahol a nyilatkozatok száma elérte a küszöbértéket:

8.

Mellékletek:

(Mellékelje az érintett tagállam állampolgárságával rendelkező aláíróktól származó valamennyi támogató nyilatkozatot.

Szükség esetén mellékelje az egyedi online gyűjtési rendszernek az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelőségét tanúsító igazolást.)

9.

Kijelentem, hogy az e formanyomtatványon megadott információk a valóságnak megfelelnek, és a támogató nyilatkozatok gyűjtése az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikkével összhangban történt.

10.

Dátum és a kapcsolattartó személyek egyikének (képviselő/helyettes (1)) vagy a jogi személy képviselőjének aláírása:

(1)  A nem kívánt rész törlendő.


VI. MELLÉKLET

IGAZOLÁS A […] (TAGÁLLAM NEVE) VONATKOZÁSÁBAN ÖSSZEGYŰJTÖTT ÉRVÉNYES TÁMOGATÓ NYILATKOZATOK SZÁMÁRÓL

A (… (tagállam neve)) … (a hatáskörrel rendelkező hatóság neve) az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikke által előírt szükséges ellenőrzések végrehajtását követően igazolja, hogy a(z) … (a kezdeményezés nyilvántartási száma) számon nyilvántartásba vett kezdeményezést támogató nyilatkozatok közül az említett rendelet rendelkezései szerint … számú érvényes.

Dátum, aláírás és hivatalos bélyegző


VII. MELLÉKLET

A KEZDEMÉNYEZÉS EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁRA SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY

1.

A kezdeményezés címe:

2.

Bizottsági nyilvántartási szám:

3.

A nyilvántartásba vétel időpontja:

4.

Az összegyűjtött érvényes támogató nyilatkozatok száma (legalább egymillió):

5.

Az igazolt aláírók száma tagállamonként

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Aláírók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ÖSSZESEN

Aláírók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

A kapcsolattartó személyek (a szervezői csoport képviselője vagy helyettese) (1) vagy a kezdeményezést kezelő jogi személy és képviselője teljes neve, postacíme és e-mail-címe.

7.

Tüntesse fel a kezdeményezéshez nyújtott támogatás és finanszírozás valamennyi forrását, beleértve a benyújtás időpontjában rendelkezésre álló pénzügyi támogatás összegét is:

8.

Kijelentem, hogy az e formanyomtatványban megadott információk a valóságnak megfelelnek, és az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott minden vonatkozó eljárás és feltétel teljesült.

Dátum és a kapcsolattartó személyek egyikének (képviselő/helyettes (2)) vagy a jogi személy képviselőjének aláírása:

9.

Mellékletek: (Mellékelje valamennyi igazolást)

(1)  A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezői csoport tagjainak teljes nevét, a képviselő lakóhelyének országa vagy adott esetben a jogi személy neve és székhelyének országa, a kapcsolattartó személyek e-mail-címe és a támogatási és finanszírozási forrásokkal kapcsolatos információk közzétételére kerül sor. Az érintetteknek jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő kényszerítő erejű jogos indokból tiltakozzanak személyes adataik közzététele ellen.

(2)  A nem kívánt rész törlendő.


Top