EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0221(02)

A Bizottság határozata (2018. január 31.) az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexről

C/2018/0700

OJ C 65, 21.2.2018, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2018

21.2.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 65/7


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2018. január 31.)

az Európai Bizottság tagjaira vonatkozó magatartási kódexről

(2018/C 65/06)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A Szerződések, különösen az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (3) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikke meghatározta a Bizottság tagjainak magatartását szabályozó alapelveket;

(2)

E rendelkezésekkel összhangban a Bizottság tagjait általános hatáskörük és európai kötelezettségvállalásuk alapján választják ki olyan személyek közül, akiknek függetlenségéhez nem férhet kétség. A tagok teljes mértékben függetlenek, és nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasításokat semmilyen kormánytól, intézménytől, testülettől, hivataltól vagy szervezettől, tartózkodnak a feladataikkal vagy feladataik ellátásával összeegyeztethetetlen tevékenységektől, és nem folytathatnak semmilyen egyéb – akár javadalmazás ellenében, vagy anélkül végzett – foglalkozást;

(3)

A Bizottság tagjai politikai felelősséggel tartoznak, és a Bizottság az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással. Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikke szerint az európai szintű politikai pártok hozzájárulnak az európai politikai tudatosság kialakításához és az uniós polgárok akaratának kinyilvánításához. Az európai és nemzeti politikai pártok az európai parlamenti választások keretében ismertetik a Bizottság elnökének jelöltjeit és a jelölt programját. Az Európai Bizottság elnökét az Európai Parlament választja meg az Európai Tanács javaslata alapján, figyelembe véve az európai parlamenti választásokat és a megfelelő konzultációkat, a Bizottság egésze pedig az Európai Parlament szavazással történő jóváhagyásának függvénye. Ez növeli az uniós döntéshozatali folyamat demokratikus legitimitását, amelyben a Bizottság tagjai is részt vesznek;

(4)

Hivatalba lépésükkor a Bizottság tagjai ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy hivatali idejük alatt és után tiszteletben tartják a hivatalukból eredő kötelezettségeiket és különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnését követően feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban;

(5)

A Bizottság jelenlegi és volt tagjaira vonatkozó kötelezettségeket meghatározó és egyértelműsítő, 2011. április 20-i, biztosokra vonatkozó magatartási kódexet (1) felül kell vizsgálni az alkalmazás során szerzett tapasztalatok figyelembevétele és a Bizottság tagjaitól elvárt magas etikai normák figyelembevétele érdekében;

(6)

Helyénvaló a magatartási kódexet az Európai Bizottság elnökjelöltjeként és a biztosjelöltként javasolt személyekre alkalmazni érdekeltségeiknek az Európai Parlamentben való meghallgatásukat megelőzően kellő időben történő közzététele tekintetében;

(7)

A magatartási kódexet a Bizottság eljárási szabályzatával összhangban kell alkalmazni (2);

(8)

A Bizottság tagjaira az e kérdésről szóló bizottsági határozatban (3) a szervezetekkel vagy önfoglalkoztató személyekkel rendezett találkozók tekintetében átláthatósági követelmények vonatkoznak;

(9)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikke értelmében az Unió intézményeinek tagjai szolgálati jogviszonyuk megszűnését követően sem fedhetik fel a szolgálati titoktartási kötelezettség alá eső információkat, így különösen a vállalkozásokra, ezek üzleti kapcsolataira vagy költségösszetevőire vonatkozó információkat.

(10)

Az egykori bizottsági tagoknak a havi átmeneti ellátásra való jogosultságuk időtartama alatt szintén meg kell tenniük az (EU) 2016/300 tanácsi rendelet (4) 10. cikkének (4) bekezdésével összhangban előírt nyilatkozatokat;

(11)

Független etikai bizottság – független tanácsadással – segíti a Bizottságot e magatartási kódex alkalmazásában;

(12)

A Bizottság tagja lemond, amennyiben az elnök ezt kéri az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (6) bekezdésének megfelelően;

(13)

A Bizottság azon tagjait, akik már nem felelnek meg a feladataik ellátásához szükséges feltételeknek, vagy súlyos kötelességszegést követnek el, kötelezhetik arra, hogy nyugdíjba vonuljanak vagy megfoszthatják őket nyugdíjjogosultságuktól, illetve egyéb előnyöktől az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. és 247. cikkével összhangban;

(14)

Ezt a magatartási kódexet jóhiszeműen és az arányosság elvének, valamint az egyéni jogok tiszteletben tartásával kell alkalmazni;

(15)

Ez a magatartási kódex a 2011. április 20-i biztosokra vonatkozó magatartási kódex (5) helyébe lép;

(16)

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodással (6) összhangban a Bizottság konzultált (7) a magatartási kódex felülvizsgálatáról az Európai Parlamenttel, amely 2018. január 23-án nyilvánított véleményt (8),

ELFOGADJA EZT A MAGATARTÁSI KÓDEXET:

1. cikk

Hatály

Ez a magatartási kódex a Bizottság tagjaira és – amennyiben konkrétan megjelölték – a Bizottság korábbi tagjaira, az Európai Bizottság elnökjelöltjeként javasolt személyre és a biztosjelöltekre alkalmazandó.

2. cikk

Elvek

(1)   A tagok teljes mértékben elkötelezik magukat amellett, hogy az Unió általános érdekében látják el feladataikat.

(2)   A tagok a Szerződésekben megállapított és e magatartási kódexben meghatározott szabályoknak megfelelően a teljes függetlenség, a feddhetetlenség, a méltóság, valamint a lojalitás és a tartózkodás biztosítása mellett járnak el és látják el feladataikat. Tiszteletben tartják a legszigorúbb etikai magatartási szabályokat.

(3)   A politikai kapcsolatok fenntartása a tagok felelőssége, tekintettel a Bizottságnak az Parlamenttel és az európai választókkal szembeni elszámoltathatóságára, valamint az európai politikai pártoknak az Unió demokratikus életében betöltött szerepére.

(4)   A tagok együttműködnek egymással, és kollektív felelősséget vállalnak a Bizottság által hozott bármely határozatért.

(5)   A tagok tiszteletben tartják hivataluk méltóságát, és nem járnak el vagy fejezik ki magukat – bármilyen médiumon keresztül – oly módon, amely hátrányosan érinti függetlenségük, feddhetetlenségük vagy hivataluk méltóságának közvélemény általi megítélését.

(6)   A tagok elkerülik az olyan helyzeteket, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek, vagy amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy összeférhetetlenséget tükrözhetnek. Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha valamely személyes érdek befolyásolhatja az egyént feladatainak független teljesítésében. A személyes érdekek magukban foglalják maguk a tagok, házastársuk, élettársuk (9) vagy közvetlen családtagjaik számára biztosított bármely lehetséges előnyt vagy lehetőséget, de nem korlátozódnak azokra. Nem áll fenn összeférhetetlenség abban az esetben, ha a Bizottság tagja csak az állampolgári közösség vagy személyek átfogó csoportjának tagjaként érintett.

(7)   A volt tagok tiszteletben tartják a megbízatásuk lejárta után továbbra is hatályban lévő kötelezettségeiket, különösen azt, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkével és az e magatartási kódexben meghatározott kötelezettségekkel összhangban feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el bizonyos kinevezések vagy ellátások elfogadása tekintetében.

3. cikk

Érdekeltségi nyilatkozat

(1)   A tagoknak nyilatkozniuk kell minden olyan pénzügyi vagy egyéb érdekeltségről vagy eszközről, amely összeférhetetlenséget okozhat feladataik ellátása során, vagy egyéb módon jelentőséggel bírnak a feladatok ellátása szempontjából. E cikk alkalmazásában a tagok érdekeltségei magukban foglalhatják a házastársak, az élettársak (10) és a kiskorú gyermekek érdekeit. Ezt a tagoknak az 1. mellékletben található kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kell megtenniük, amely tartalmazza az összes olyan információt, amelyet a tagok e szabályzat értelmében kötelesek bejelenteni, és amelynek tartalmáért felelősséget kell vállalniuk.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt követelmények a Bizottság elnökének és a biztosjelölteknek javasolt személyre is vonatkoznak, akik a nyilatkozatot kellő időben benyújtják az Európai Parlamentnek annak érdekében, hogy a Parlament megvizsgálhassa a nyilatkozatokat.

(3)   A nyilatkozatokat évente, január 1-jén kell benyújtani, és abban az esetben, ha a tagok hivatali ideje alatt változás áll be a benyújtandó információkban, a lehető leghamarabb, de legkésőbb a szóban forgó változástól számított két hónapon belül új nyilatkozatot kell benyújtani.

(4)   A nyilatkozatnak a következőket kell meghatároznia:

a)

olyan pénzügyi érdekeltségek, ideértve az eszközöket és kötelezettségeket is, amelyekre esetlegesen úgy kell tekinteni, hogy összeférhetetlenséghez vezethetnek, és minden olyan esetben, amikor egy befektetés értéke meghaladja a 10 000 EUR-t. Ezek a pénzügyi érdekeltségek egy adott gazdálkodó egység tőkéjében, különösen részvényekben vagy bármely más pénzügyi érdekeltségben – például kötvényekben vagy befektetési jegyekben – fennálló különleges pénzügyi részesedés formájában is kifejeződhetnek. Ez a kötelezettség a házastársak, élettársak (11) és kiskorú gyermekek pénzügyi érdekeltségeire vonatkozik, amennyiben azokra úgy lehet tekinteni, hogy összeférhetetlenséget eredményezhetnek;

b)

minden olyan – szakmai vagy egyéb – tevékenység, amely különbséget tesz a tag hivatalba lépését megelőző tíz év során végzett tevékenységek – például társasági tagság, tanácsadó vagy tanácsadó testület tagja, alapítvány vagy hasonló testület tagja, illetve oktatási intézmény tagja, valamint olyan tiszteletbeli és/vagy az életnek vagy funkcióknak tulajdonítható funkciók – között, amelyeket a tag megbízása alatt közvetlen joghatállyal, a 8. cikk (2) bekezdésének tiszteletben tartása mellett hivatalosan felfüggesztettek;

c)

minden olyan jogalany, amelyben a tag érdekeltséggel rendelkezik, vagy amelyben, vagy amelyre vonatkozóan a fenti a) és b) pontban meghatározottak szerint tevékenységet folytatott, azon jogalanyok kivételével, amelyekben a tag olyan részesedéssel rendelkezik, amelyet egy harmadik fél független alapon kezel, kivéve, ha azok olyan konkrét ágazatokhoz kapcsolódnak, mint az ágazati vagy tematikus alapok. Alapítvány vagy hasonló testület esetében fel kell tüntetni a szervezet rendeltetését;

d)

egyesületekben, politikai pártokban, szakszervezetekben, nem kormányzati szervezetekben vagy egyéb szervekben való tagság, amennyiben – az állami vagy magánszférához kapcsolódó – tevékenységük a közfeladatok ellátását hivatott befolyásolni;

e)

bármely, közvetlenül vagy ingatlantársaság tulajdonában lévő ingatlan, kivéve a kizárólagos használatukra fenntartott otthonokat és a családjuk ingatlanját;

f)

a házastársak vagy élettársak folyamatban lévő szakmai tevékenysége, a tevékenység jellegének, a betöltött tisztség megnevezésének és adott esetben a munkáltató nevének feltüntetésével.

(5)   A nyilatkozatokat elektronikus és gép által olvasható formátumban kell közzétenni.

4. cikk

Összeférhetetlenségre vonatkozó eljárás

(1)   A tagok tartózkodnak attól, hogy a 2. cikk (6) bekezdésének hatálya alá tartozó kérdéssel kapcsolatos ügy tekintetében határozatot hozzanak vagy utasítást rendeljenek el, valamint hogy részt vegyenek azzal kapcsolatos megbeszélésen, vitában vagy szavazásban.

(2)   A 3. cikk alapján benyújtott nyilatkozatok vizsgálatára az elnök felügyelete alatt kerül sor.

(3)   A tagok tájékoztatják az elnököt minden olyan helyzetről, amely a 2. cikk (6) bekezdésének hatálya alá tartozik, amint tudomást szereznek róla.

(4)   Az elnök meghozza az általa megfelelőnek ítélt intézkedéseket a (2) és (3) bekezdésben említett információk vagy az egyéb rendelkezésre álló információk alapján, szükség esetén a független etikai bizottsággal folytatott konzultációt követően, például a következő esetben:

a)

az ügy átadása egy másik tag vagy az illetékes alelnök számára. Az elnök az ilyen ügyátadásról kellő időben tájékoztatja az Európai Parlament elnökét;

b)

a 3. cikk (4) bekezdésének a) pontjában említett pénzügyi érdekeltségek értékesítésére vagy bizalmi vagyonkezelésre („blind trust”) irányuló kérelem, amennyiben azok összeférhetetlenséget eredményeznek a tag tárcái terén.

5. cikk

A kollegialitás és tartózkodás

(1)   A tagok kötelezettségeik teljesítése során tiszteletben tartják a Bizottsággal szembeni lojalitásra és tartózkodásra vonatkozó kötelezettséget. A tagok a hivatalukhoz szükséges önmérséklet gyakorlásával járnak el és fejezik ki magukat.

(2)   A tagok tartózkodnak a Bizottság ülésein elhangzott információk nyilvánosságra hozatalától.

(3)   A tagok a tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó fegyelmi rendelkezések sérelme nélkül felelősek azért, hogy a minősített dokumentumokat, az érzékeny információkat vagy a testülethez elfogadásra vagy tájékoztatás céljából benyújtott bizalmas dokumentumokat kabinetjük tagjai megfelelően kezeljék és a külvilág felé továbbítsák.

(4)   A tagok nem tehetnek olyan megjegyzést, amely megkérdőjelezné a Bizottság döntését, vagy sértené a Bizottság hírnevét.

6. cikk

A feddhetetlenség elvére vonatkozó egyedi rendelkezések

(1)   A tagok a Bizottság anyagi forrásait felelős módon kezelik. Kabinetjük és a Bizottság infrastruktúráját és forrásait a vonatkozó szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartva kell használniuk.

(2)   A tagok a költségvetési rendelet szabályaival, az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó belső szabályokkal, a kiküldetésekre vonatkozó útmutatóval és a 2. mellékletben foglalt szabályokkal összhangban tesznek eleget a kiküldetéseknek. A kiküldetés olyan utazás, amely során a Bizottság tagja munkahelyétől távol látja el feladatait. A harmadik felek által biztosított ingyenes utazást csak abban az esetben szabad elfogadni, ha az összhangban áll a diplomáciai szokásokkal vagy az udvariassági normákkal, illetve ha az elnök előzetesen engedélyezte azt. Az átláthatóság érdekében a Bizottság a kiküldetési költségek tagonkénti áttekintését kéthavonta közzéteszi, kivéve, ha ezen információk közzététele veszélyeztetné a közérdek védelmét a közbiztonság, a védelmi és katonai ügyek, a nemzetközi kapcsolatok vagy az Unió vagy valamely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikája tekintetében.

(3)   A tagok betartják a Bizottság vonatkozó határozatában (12)  (13) a fogadásokra és a szakmai képviseletre vonatkozó szabályokat. Az említett határozat hatálya alá nem tartozó kiadásokat a tagok az (EU) 2016/300 rendelet 7. cikkében előírt átalányalapú juttatásából kell kifizetni.

(4)   A tagok nem fogadhatnak el 150 EUR-t meghaladó összegű ajándékokat. Amennyiben a diplomáciai szokásokkal és udvariassági normákkal összhangban ezen összeget meghaladó ajándékokat kapnak, azokat átadják a Bizottság protokoll osztályának. Amennyiben kétség merül fel az ajándék értékével kapcsolatban, értékelést kell végezni a Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal igazgatójának felügyelete mellett, akinek döntése végleges. A Bizottság protokoll osztálya az e bekezdéssel összhangban átadott ajándékokról nyilvántartást vezet, amely azonosítja az ajándékozót.

(5)   A tagok nem fogadhatnak el vendéglátást, kivéve, ha az a diplomáciai szokásokkal és udvariassági normákkal összhangban történik. Nem számít vendéglátásra irányuló meghívásnak az olyan eseményeken való részvétel, amelyeken a tagok a Bizottságot képviselik.

(6)   A tagok értesítik az elnököt a nekik átnyújtott/odaítélt bármely kitüntetésről, díjról vagy elismerésről. Amennyiben a díj bizonyos pénzösszeget vagy értéktárgyakat foglal magában, a díjat a választásuk szerinti jótékonysági szervezetnek kell adományozni; az értékes tárgyakat pedig át lehet adni a protokoll osztálynak is.

(7)   A tagok az elnök által meghatározott szabályokkal (14) összhangban és objektív kritériumok alapján választják ki a kabinetek tagjait, figyelembe véve a funkció igényes jellegét, a kért szakmai profilokat, valamint a tag és a kabinet tagjai közötti kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat létrehozásának szükségességét. A tagok nem választhatnak házastársakat, élettársat és közvetlen családtagokat kabinetjük tagjaként.

7. cikk

Átláthatóság

(1)   A tagok és a kabinet tagjai csak azon szervezetekkel vagy önálló vállalkozókkal találkozhatnak, akiket az Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás (15) alapján létrehozott átláthatósági nyilvántartásba vettek nyilvántartásba, amennyiben azok a hatálya alá tartoznak.

(2)   Az ilyen találkozókról a 2014/839/EU, Euratom bizottsági határozattal (16) összhangban tájékoztatják a nyilvánosságot.

8. cikk

Külső tevékenységek a megbízatás időtartama alatt

(1)   A Bizottság tagjai nem folytathatnak semmilyen más szakmai tevékenységet, sem javadalmazás ellenében, sem anélkül, vagy nem láthatnak el semmilyen más közfeladatot, kivéve a feladataik ellátásából eredő tevékenységeket. Ez a bekezdés nem érinti a tiszteletbeli és/vagy életre szóló funkciók fenntartását, illetve azokat a feladatokat, amelyeket a tag biztosi megbízatása alatt közvetlen joghatállyal hivatalosan felfüggesztettek; mindaddig, amíg a tag függetlensége biztosított.

(2)   A tagok a 2. és 5. cikk tiszteletben tartása mellett a következő külső tevékenységeket végezhetik:

a)

alkalmanként fizetés nélküli tanfolyamok tartása az európai integráció érdekében, feltéve, hogy az elnököt megfelelően tájékoztatják, valamint egyéb kommunikációs tevékenységeket az európai érdeket képviselő területeken;

b)

könyvek kiadása, feltéve, hogy a tag feladataival kapcsolatban kiadott munka során szerzett jogdíjakat egy szabadon választott jótékonysági szervezetnek fizetik be, és feltéve, hogy az elnököt arról megfelelően tájékoztatják;

c)

cikkek írása, beszédek tartása vagy konferenciákon való részvétel, feltéve, hogy nem kerül sor kifizetésre, vagy ha kifizetésre kerül sor, akkor az összeget egy szabadon választott jótékonysági szervezet részére fizetik;

d)

javadalmazással nem járó tiszteletbeli poszt betöltése politikai, jogi, kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív területeken működő alapítványokban vagy hasonló testületekben, illetve oktatási vagy kutatási intézményekben, feltéve, hogy az elnököt arról megfelelően tájékoztatják. „Tiszteletbeli poszt”: olyan tisztség, amelynek esetében az azt betöltő személynek nincs szerepe a kérdéses szervezet vezetésében, nincsenek döntéshozatali jogkörei, nincs felelőssége a szervezet működését illetően és arra nincs befolyása. Az „alapítványok vagy hasonló szervek”: kifejezés olyan nem profitorientált szervezetekre, illetve szövetségekre utal, amelyek az első mondatban említett területeken általános érdekű tevékenységeket végeznek. A tisztség nem járhat az összeférhetetlenség kockázatával. Ilyen kockázat áll fenn különösen, ha a szervezet finanszírozást kap az uniós költségvetésből.

9. cikk

A nemzeti politikában való részvétel a hivatali idő alatt

(1)   A tagok részt vehetnek a nemzeti politikában nemzeti politikai pártok tagjaiként vagy szociális partnerek szervezeteként (például szakszervezetek), illetve nemzeti választási kampányban, ideértve a regionális és helyi választásokat is, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a Bizottságon belüli szolgálatra való rendelkezésre állásukat, valamint hogy továbbra is a bizottsági kötelezettségvállalások élveznek elsőbbséget a pártbeli elkötelezettség előtt. A nemzeti politikai pártok tagjaiként vagy a szociális partnerek valamely szervezetében való részvétel magában foglalja a párt struktúrájában működő tiszteletbeli vagy nem ügyvezető funkciók betöltését, de kizárja a vezetői feladatokat. Ez nem érinti a Bizottság tagjaként vállalt tisztséggel együtt járó politikai kapcsolatokat.

(2)   A tagok tájékoztatják az elnököt a nemzeti, regionális vagy helyi választási kampányban való részvételi szándékukról és a kampányban betöltendő szerepükről. Amennyiben választáson kívánnak indulni vagy választási kampányban egyéb módon kívánnak aktív szerepet vállalni, az aktív részvétel teljes időtartamára, de legalább a kampányidőszak idejére vissza kell vonulniuk a Bizottságban végzett munkájuktól. Más esetekben az elnök – figyelembe véve az eset sajátos körülményeit – dönti el, hogy a választási kampányban való tervezett részvétel összeegyeztethető-e a tag feladatainak ellátásával. A Bizottság munkájától ily módon visszavonuló tagok számára az elnök „fizetés nélküli választási szabadságot” biztosít, és ezen időszak alatt a Bizottság emberi vagy anyagi forrásait nem használhatja fel. Az elnök a szabadság időtartama alatt megfelelően tájékoztatja az Európai Parlament elnökét a szóban forgó szabadság megadásáról, valamint arról, hogy mely tag veszi át a szóban forgó feladatokat.

(3)   A tagok tartózkodnak minden olyan politikai párt vagy szociális partner szervezete nevében tett nyilvános nyilatkozat vagy beavatkozás megtételétől, amelynek tagjai, kivéve, ha a (2) bekezdés szerint indulni kívánnak a választáson, vagy a választási kampányban való részvételre kerül sor. Ez nem érinti a tagok azon jogát, hogy kifejezésre juttassák személyes véleményüket. A választási kampányokban részt vevő tagok vállalják, hogy a kampány során tartózkodnak egy olyan álláspont elfogadásától, amely nem állna összhangban a titoktartási kötelezettséggel, vagy sérti a kollegialitás elvét.

10. cikk

Az európai politikában való részvétel a hivatali idő alatt

(1)   A tagok európai szintű politikai pártok vagy szociális partnerek európai szintű szervezeteinek tagjaiként vehetnek részt az európai politikában, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a Bizottságon belüli szolgálatra való rendelkezésre állásukat, valamint hogy továbbra is a bizottsági kötelezettségvállalások élveznek elsőbbséget a pártbeli elkötelezettség előtt. Az európai politikai pártok vagy az európai szintű szociális partnerek valamely szervezetében való részvétel magában foglalja a párt struktúrájában működő politikai, tiszteletbeli vagy nem ügyvezető funkciók betöltését, de kizárja a vezetői feladatokat. Ez nem érinti a Bizottság tagjaként vállalt tisztséggel együtt járó politikai kapcsolatokat.

(2)   A tagok választási kampányokban vehetnek részt az európai parlamenti választásokon, beleértve a jelöltként való részvételt is. Az európai politikai pártok vezető jelöltként („Spitzenkandidat”) is választhatják a tagokat a Bizottság elnöki tisztségére.

(3)   A tagok tájékoztatják az elnököt a (2) bekezdés értelmében vett választási kampányban való részvételi szándékukról és a kampányban betöltendő szerepükről.

(4)   Az elnök kellő időben tájékoztatja az Európai Parlamentet arról, hogy egy vagy több tag indulni fog jelöltként az európai parlamenti választásokon, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkében és e magatartási kódexben a függetlenség, a feddhetetlenség és a tartózkodás elveinek tiszteletben tartása érdekében hozott intézkedésekről.

(5)   A (2) bekezdés értelmében a választási kampányban jelöltként részt vevő tagok nem használhatják a Bizottság emberi vagy anyagi forrásait a választási kampányhoz kapcsolódó tevékenységekhez.

(6)   A tagok tartózkodnak minden olyan európai politikai párt nevében tett nyilvános nyilatkozat vagy beavatkozás megtételétől, amelynek tagjai, kivéve, ha a (3) és (4) bekezdés szerint indulni kívánnak a választáson, vagy a választási kampányban való részvételre kerül sor. Ez nem érinti a tagok azon jogát, hogy kifejezésre juttassák személyes véleményüket. A választási kampányokban részt vevő tagok vállalják, hogy a kampány során tartózkodnak az olyan álláspont elfogadásától, amely nem állna összhangban a titoktartási kötelezettséggel, vagy sérti a kollegialitás elvét.

11. cikk

A hivatali megbízatást követő időszak

(1)   Hivatali megbízatásuk megszűnését követően a volt tagok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikke értelmében továbbra is kötelesek feddhetetlenül és tartózkodóan eljárni. A Bizottság határozatai és tevékenységei tekintetében a tagok megbízatása során továbbra is kötik őket az 5. cikkben meghatározott kollegialitásra és tartózkodásra vonatkozó kötelezettségek.

(2)   A volt tagok legalább két hónapos felmondási idővel tájékoztatják a Bizottságot arról a szándékukról, hogy megbízatásuk megszűnését követő két éven belül szakmai tevékenységet kívánnak folytatni. A jelen magatartási kódex alkalmazásában a „szakmai tevékenység” minden olyan – akár javadalmazás ellenében, vagy anélkül végzett – szakmai tevékenységet jelent, amely nem kapcsolódik az Európai Unió tevékenységeihez, és amely nem vezet lobbizáshoz vagy a Bizottsággal és annak szolgálataival kapcsolatos tanácsadáshoz, például:

a)

jótékonysági vagy humanitárius tevékenység;

b)

politikai, szakszervezeti és/vagy világnézeti vagy vallási meggyőződésből eredő tevékenységek;

c)

kulturális tevékenységek;

d)

az eszközök vagy családi gazdaságok, illetve a személyes vagy családi vagyon puszta kezelése;

e)

illetve hasonló tevékenységek.

(3)   A Bizottság megvizsgálja a benyújtott információkat annak megállapítása érdekében, hogy a tervezett tevékenység jellege összeegyeztethető-e az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkével, és ha a tervezett tevékenység a volt tag tárcájához kapcsolódik, csak a független etikai bizottsággal való konzultációt követően határoz.

Annak a lehetőségnek a sérelme nélkül, hogy az elnök kétség esetén kikérje a független etikai bizottság véleményét, a független etikai bizottsággal nem kell konzultálni, ha a volt tagok:

a)

továbbra is az európai érdek szolgálatában állnak az Európai Unió valamely intézményében vagy szervében;

b)

valamely tagállam nemzeti polgári szolgálatának feladatait látják el (nemzeti, regionális vagy helyi szinten)

c)

együttműködnek a közérdekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel vagy más nemzetközi szervekkel, amelyekben az EU, vagy egy vagy több tagállama képviselteti magát;

d)

tudományos tevékenységek folytatása;

e)

egyszeri tevékenység folytatása rövid időtartamra (1 vagy 2 munkanap);

f)

tiszteletbeli kinevezések elfogadása.

(4)   A korábbi tagok nem lobbizhatnak (17) jelenlegi tagoknál vagy alkalmazottaiknál saját vállalkozásuk, munkáltatójuk vagy ügyfelük nevében olyan ügyekben, amelyekért portfóliójukban a hivatali megbízatásuk megszűnését követő két éven keresztül voltak felelősek.

(5)   Korábbi elnök esetében a (2) és (4) bekezdésben meghatározott időszak három év.

(6)   A (2) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a volt tag közhivatalt tölt be.

(7)   A (3) bekezdés alapján hozott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. cikkével és a független etikai bizottság témához kapcsolódó véleményekkel való összeegyeztethetőséget meghatározó határozatokat a személyes adatok védelmének kellő figyelembevételével kell közzétenni.

12. cikk

A független etikai bizottság

(1)   A Bizottság független etikai bizottságot hoz létre. Az elnök kérésére a Bizottság tanácsot ad a Bizottságnak e magatartási kódexhez kapcsolódó bármely etikai kérdésben, és a magatartási kódex alapján releváns etikai kérdésekben általános ajánlásokat tesz a Bizottságnak.

(2)   Az elnök megállapítja azt a határidőt, amelyen belül a véleményt meg kell adni.

(3)   Az érintett tagok vagy volt tagok teljes mértékben együttműködnek a bizottsággal, különösen azáltal, hogy rendelkezésre bocsátják a kért vonatkozó kiegészítő információkat. Lehetőségük van arra, hogy megtegyék észrevételeiket, amennyiben a bizottság kedvezőtlen vélemény kibocsátását mérlegeli.

(4)   A bizottság három tagból áll, akiket szaktudásuk, tapasztalatuk, függetlenségük és szakmai képességük alapján választanak ki. A tagok tisztességes szakmai magatartásról tanúskodnak, valamint rendelkeznek az európai, nemzeti vagy nemzetközi intézményekben betöltött, magas szintű pozíciókban szerzett tapasztalatokkal. A bizottság összetételének tükröznie kell a különböző intézményekben vagy funkciókban szerzett tapasztalatokat. A tagokat a Bizottság az elnök javaslata alapján nevezi ki. Összeférhetetlenség hiányáról szóló nyilatkozatot kell aláírniuk. Megbízatásuk három évre szól, amely egyszer megújítható. Amennyiben egy tag hivatali ideje mandátumának lejárta előtt szűnik meg, az elnök javaslatára a Bizottság új tagot jelöl ki a hivatali idő fennmaradó részére.

(5)   A bizottság tagjai közül választja meg állandó levezető elnökét. A levezető elnök az elnök kérésére ülést hív össze.

(6)   A bizottság tanácskozásai titkosak.

(7)   Amennyiben egy véleményt nem egyhangúlag fogadnak el, annak tartalmaznia kell minden eltérő véleményt.

(8)   A Bizottság a vonatkozó igazgatási szabályokkal összhangban megtéríti a bizottság üléseivel kapcsolatos utazási és ellátási költségeket, és titkársági támogatást nyújt a bizottság számára (18).

13. cikk

A magatartási kódex alkalmazása

(1)   Az elnök, akinek munkáját a független etikai bizottság segíti, biztosítja e magatartási kódex megfelelő alkalmazását.

(2)   A tagok vagy volt tagok kellő időben tájékoztatják az elnököt, amennyiben kétségeik merülnek fel e magatartási kódex alkalmazásával kapcsolatban, mielőtt a kétségek felmerülésének okával kapcsolatban eljárnának.

(3)   E magatartási kódex megsértése esetén, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés 245. vagy 247. cikkével összhangban nem indokolja a Bírósághoz fordulást, a Bizottság – a független etikai bizottság véleményének figyelembevételével és az elnök javaslatára – határozhat a megrovásról, és adott esetben nyilvánosságra hozhatja azt.

(4)   A Bizottság évente jelentést tesz közzé e magatartási kódex alkalmazásáról és a független etikai bizottság munkájáról is. A jelentéseket e magatartási kódex alkalmazására kijelölt weboldalon teszik közzé.

14. cikk

Hatálybalépés

(1)   E magatartási kódex hatályon kívül helyezi és felváltja a 2011. április 20-i magatartási kódexet, valamint a 2003. október 21-i ad hoc etikai bizottságot létrehozó határozatot (19). A jelenlegi bizottság és tagjai megfelelnek az e kódex szerinti megbízatásuk fennmaradó részének.

(2)   Azon volt tagok tekintetében, akiknek a megbízatása e határozat hatálybalépését megelőzően ért véget, a 11. cikk (2)–(6) bekezdése nem alkalmazandó. A 2011. április 20-i magatartási kódex 1.2. szakasza továbbra is alkalmazandó rájuk.

(3)   Ez a határozat 2018. február 1-jén lép hatályba.

(4)   A 10. cikk (2)–(5) bekezdését az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló módosított keretmegállapodás hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. Eddig az időpontig a biztosok 2011. április 20-i magatartási kódexe (20) 1.1. szakaszának (8), (9) és (10) bekezdését továbbra is alkalmazni kell a Bizottság tagjainak az európai parlamenti választások választási kampányaiban való részvételére.

Kelt Brüsszelben, 2018. január 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  C(2011) 2904.

(2)  C(2000) 3614, 2000. november 29.

(3)  C(2014) 9051, 2014. november 25.

(4)  A Tanács (EU) 2016/300 rendelete (2016. február 29.) a magas rangú uniós közhivatalt ellátó személyek javadalmazásáról (HL L 58., 2016.3.4., 1. o.).

(5)  C(2011) 2904.

(6)  HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

(7)  A Bizottság elnökének 2017. szeptember 13-i levele a Parlament elnökéhez.

(8)  Az Európai Parlament elnökének 2018. január 23-i levele a Bizottság elnökéhez.

(9)  A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott stabil, nem házasságban élő élettárs.

(10)  HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

(11)  HL L 304., 2010.11.20., 47. o.

(12)  C(2007) 3494, 2007. július 18.

(13)  A testület globális keretének felhasználását lásd a 2. mellékletben.

(14)  C(2014) 9002, 2014. november 1.

(15)  Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között az átláthatósági nyilvántartásról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és önfoglalkoztató személyek számára (HL L 277., 2014.9.19., 11. o.).

(16)  A Bizottság 2014/839/EU, Euratom határozata (2014. november 25.) a Bizottság tagjai, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről (HL L 343., 2014.11.28., 22. o.).

(17)  Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységet lásd a 7. cikkben.

(18)  Ez nem érinti a tagok jogállására és jogaikra vonatkozó egyéb közigazgatási rendelkezéseket.

(19)  C(2003) 3750, 2003. október 21.

(20)  C(2011) 2904..


1. MELLÉKLET

ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT

Teljes név:

I.   Korábbi tevékenységek (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének b) és c) pontja)

I.1.

Az elmúlt 10 évben alapítványokban vagy hasonló szervekben betöltött tisztségek

Kérjük, tüntesse fel a tisztség jellegét, a szervezet nevét és célját/tevékenységét.

I.2.

Az elmúlt 10 évben oktatási intézményekben betöltött tisztségek

Kérjük, tüntesse fel a tisztség jellegét és az intézmény nevét.

I.3.

A társaságok és más, kereskedelmi vagy gazdasági tevékenységekkel foglalkozó szervek irányító, felügyeleti és tanácsadó szerveiben az elmúlt 10 évben betöltött tisztségek.

Kérjük, tüntesse fel a tisztségek jellegét és a vállalat vagy egyéb szervezet nevét és tevékenységét.

I.4.

Egyéb szakmai tevékenységek az elmúlt 10 évben, beleértve a szolgáltatásokat, a szabadfoglalkozású tevékenységeket és a tanácsadást.

Kérjük, tüntesse fel a tevékenység jellegét.

II.   Jelenleg folyamatban lévő külső tevékenységek a magatartási kódex 8. cikkével összhangban (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének b) és c) pontja)

Be nem fizetett tanfolyamok, kiadványok és beszédek – a magatartási kódex 8. cikke (2) bekezdésének a)–c) pontja – ezeket nem kell bejelenteni.

II.1.

Alapítványokban, hasonló szervekben, illetve oktatási vagy kutatási intézményekben jelenleg betöltött tiszteletbeli posztok (a magatartási kódex 8. cikke (2) bekezdésének d) pontja)

Kérjük, tüntesse fel a poszt jellegét, a szervezet nevét és célját/tevékenységét.

II.2.

Egyéb funkciókra vonatkozó kiegészítő információk (pl. egyéb tiszteletbeli és/vagy életre szóló funkciók)

III.   Pénzügyi érdekeltségek (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének a) és c) pontja)

Kérjük, tüntessen fel minden pénzügyi érdekeltséget, ideértve az eszközöket és a kötelezettségeket is, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek. A bankszámlákat, a konkrét árukat vagy az ingatlanok magáncélú megvásárlására szolgáló hiteleket általában nem kell bejelenteni.

A 10 000 EUR-t meghaladó értékű befektetéseket minden esetben be kell jelenteni.

Kérjük, mindkét esetben tüntesse fel az alábbiakat:

az érdekeltség típusa (pl. részvények, kötvény, hitelek),

az érintett jogalany (pl. vállalkozás, bank, alap) – ha a beruházást független alapon harmadik fél irányítja, a gazdálkodó egység nevét nem kell bejelenteni, kivéve, ha a befektetés olyan konkrét ágazatokhoz kapcsolódik, mint az ágazati vagy tematikus alapok),

az érdekeltség mérete (pl. a részvények száma és aktuális értéke, a részesedés százaléka).

IV.   A házastársak vagy az élettársak  (1) és kiskorú gyermekek pénzügyi érdekeltségei, amelyekre esetlegesen úgy kell tekinteni, hogy összeférhetetlenséghez vezethetnek (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének a) pontja)

Kérjük, ebben az esetben elvben tüntesse fel ugyanazokat az információkat, mint a III. pontban.

V.   Egyesületekben, politikai pártokban, szakszervezetekben, nem kormányzati szervezetekben vagy más szervekben való tagság, amennyiben – az állami vagy magánszférához kapcsolódó – tevékenységeik a közfeladatok ellátását hivatottak befolyásolni, illetve azokra hatást gyakorolni (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének d) pontja)

Kérjük, nevezze meg a szervezet nevét és tevékenységi területét; a kluboknak a kulturális, művészeti, társadalmi, sport- vagy karitatív területeken való tagságát nem kell bejelenteni.

VI.   Ingatlan (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének e) pontja)

A tulajdonos és családja kizárólagos használatára fenntartott otthonokat nem kell bejelenteni.

VII.   A házastárs/élettárs  (2) szakmai tevékenysége (a magatartási kódex 3. cikke (4) bekezdésének f) pontja)

Kérjük, ismertesse a tevékenység jellegét, a beosztás címét és a munkáltató nevét.

Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt:

Aláírás:

E nyilatkozatot a magatartási kódex 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban közzé kell tenni.


(1)  A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 1. cikke (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott stabil, nem házasságban élő élettárs.

(2)  Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó valamennyi tevékenységet lásd a 7. cikkben.


2. MELLÉKLET

A TESTÜLET GLOBÁLIS KERETÉNEK FELHASZNÁLÁSA ÉS A BIZTOSOK HIVATALOS CÉLÚ UTAZÁSAI (KIKÜLDETÉSEK) (1)

1.   Költségvetés

A Bizottságnak a kiküldetési költségekre, valamint a fogadásokkal és a szakmai képviselettel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó teljes keretét évente a költségvetési hatóság határozza meg. A Bizottság a teljes keretet valamennyi tagja között a tárcák és valós igényeknek megfelelően, az elnök felelőssége mellett osztja el. A teljes keret kiadásait az érintett tag kabinetfőnöke (2) (engedélyezésre jogosult tisztviselő) engedélyezi, aki szintén igazolja a számlák érvényességét. Kifizetésük a számla és a fizetési bizonylat alapján történik, a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal igazgatójának (PMO – költségvetési kötelezettségvállalásokkal és kifizetésekkel foglalkozó engedélyezésre jogosult tisztviselő) felelőssége mellett.

A bizottsági tagoknak a hivatalos úton végzett tevékenységük során felmerült kiküldetési költségeit a 25 01 02 13 költségvetési jogcím alatti allokációból kell finanszírozni. A kabinetek személyzetének kiküldetési költségei (a Bizottság kiküldetésekre vonatkozó útmutatójának megfelelően) a 25 01 02 11 01.01.10 költségvetési jogcímből származnak.

2.   Értesítés a kiküldetésről – A kiküldetés törlése

Az érintett bizottsági tag által aláírt kiküldetési megbízást minden kiküldetésre vonatkozóan a megfelelő formanyomtatványon (MIPS) kell elkészíteni. A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:

a kiküldetés célja,

a kiküldetés helye,

az igénybe vett közlekedési eszköz típusa,

az indulás és a visszatérés napja és időpontja,

a munka megkezdése és befejezése.

Amennyiben a kiküldetést törlik, a Bizottság tagja köteles haladéktalanul:

gondoskodni arról, hogy az utazási iroda által kiállított menetjegyeket és foglalásokat írásban töröljék,

gondoskodik arról, hogy a szállodai foglalásokat is írásban mondják le.

3.   Közlekedési eszköz

a Bizottság tagjai a kiküldetés céljainak megfelelő bármely közlekedési eszközt igénybe vehetnek – költséghatékonyságát szem előtt tartva és az intézmény szükségleteinek figyelembevételével, valamint a magatartási kódex 6. cikkével összhangban.

4.   Jegyek és utazási költségek

A kiküldetésekre vonatkozó útmutató szerint a kiküldetés keretében visszatérített utazási költségek elvileg Brüsszel és a kiküldetés helye közötti távokra vonatkoznak.

A jegyeket a Bizottság hivatalos utazási irodájának kérésére állítják ki. A megfelelő költségeket teljes mértékben a bizottsági tag kiküldetésekre szánt allokációjából fedezik. A fel nem használt, ideértve a részben fel nem használt jegyeket vagy foglalásokat haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az utazási irodának. Minden magáncélú utazást a tagnak személyesen kell megfizetnie, aki közvetlenül hitelkártyával fizet az utazási irodának.

5.   Légi taxi bérlése

A légi taxi használatát az elnöknek kell engedélyeznie. Általános szabály, hogy a légi taxi igénybevétele csak kivételes körülmények között engedélyezhető, ha a kereskedelmi légi járatok nem állnak rendelkezésre a célállomás elérése céljából, vagy ha azok nem illeszkednek a bizottsági tag naptárjához, vagy biztonsági okokból van rá szükség. Alaposan meg kell vizsgálni az összes lehetőséget, ideértve a napirend tervezését is, hogy a légi taxi csak utolsó opcióként jelenhessen meg.

Az összes gyakorlati részletet tartalmazó kérelmet (hely, dátum, program, résztvevők, indoklás stb.) és a szerződő fél ajánlatát az elnök általi engedélyezésre való benyújtást megelőzően a PMO részére jóváhagyásra meg kell küldeni. A Bizottság tagjától eltérő utazók esetében a menetrend szerinti repülőjegy árával egyenértékű pénzügyi hozzájárulás előirányzott (3). A PMO végrehajtja a költségvetési sorok közötti szükséges elosztást.

6.   A kiküldetés időtartama

A kiküldetés időtartama az indulás időpontjától az igénybe vett közlekedési eszközzel a munkavégzés helyére történő érkezés időpontjáig számítandó.

7.   Szabadsággal kombinált kiküldetések

A szabadsággal kombinált kiküldetések akkor kezdődnek, amikor kezdetét veszi a hivatalos munka, amennyiben a szabadságot a kiküldetés előtt veszik ki, és a hivatalos megbízás lezárultakor fejeződik be, amennyiben a szabadságot a kiküldetés végén veszik ki. A munkaszüneti napok és hétvége esetében ugyanez érvényes, kivéve, ha a munkarend másként nem rendelkezik. Még akkor is, ha ez az eset áll fenn, a munkaszüneti napokra/hétvégére nem fizetnek juttatást, ha a hivatalos megbízásra a Bizottság tagjának származási országában kerül sor.

8.   Napidíj

A Bizottság tagjának járó napidíj a tisztviselőknek fizetendő juttatás és azon felül 5 % lesz. Ezt a kiküldetésekre vonatkozó útmutatóban a tisztviselőkre vonatkozó szabályok alapján számítják ki.

9.   Szállodai költség

A szállodai költségeket (a reggeli és egyéb étkezés kivételével) a számla bemutatásakor térítik meg. Amennyiben a szállodai költségek meghaladják a napi 300 EUR-t, a költségek kimutatásához indokolást kell csatolni.

10.   Egyéb kiadások

A kiküldetés jellege által indokolt egyéb költségeket kérelem alapján és bizonylatok bemutatása mellett térítik meg. A fogadási és reprezentációs költségeket a Bizottság e kiadásokat szabályozó határozatával összhangban külön kell igényelni.

11.   Költségtérítési kérelmek

a Bizottság tagjainak költségeit a kiküldetési költségekről szóló nyilatkozat alapján térítik meg, amelyet a megfelelő formanyomtatványon (MIPS) a lehető legrövidebb időn belül kell elküldeni a PMO részére.

A kérelmeknek a következő adatokat kell tartalmazniuk:

a kiküldetés célja,

a kiküldetés helye,

az igénybe vett közlekedési eszközzel a munkavégzés helyéről történő indulás és odaérkezés napja és időpontja,

a munka megkezdésének és befejezésének időpontja,

a kiküldetéssel kombinált szabadnapok száma, ha van ilyen,

a Bizottság tagja által a helyszínen fizetett útiköltségek,

szállodai költségek (a reggeli és egyéb étkezés kivételével),

a Bizottság tagja részére harmadik személy által fizetett bármely étkezés,

egyéb költségek, amelyek megtérítését kérték.

Valamennyi igazoló dokumentumot csatolni kell.

12.   A más országokban működő képviseleti irodák és uniós küldöttségek által fizetett bizonyos költségek

Bizonyos esetekben engedély adható a képviseleti irodák és küldöttségek által a rendeltetési helyen fizetendő kiküldetés során felmerült költségekre. Ez egy olyan kivételes eljárás, amelyet csak abban az esetben engedélyeznek, ha a kiküldetéssel kapcsolatban felmerült költségeket nem lehet a társasági hitelkártyával kifizetni vagy közvetlenül a PMO-nak számlázni (4). Tekintettel a jelentős adminisztratív terhekre, az ilyen kérelmeket szigorúan a minimumra kell korlátozni.

13.   A bizottsági tagok gépkocsivezetői által végrehajtott kiküldetésekre, valamint a más országokban működő bizottsági képviseletek és uniós küldöttségek közös használatú gépjárműveinek használatára vonatkozó egyedi szabályok

A Bizottság 1979. szeptember 14-i határozatának 14. cikke értelmében a Bizottság minden tagjának mindenkor biztosítani kell szolgálati gépkocsit és gépkocsivezetőt. A gépkocsivezetőt nem lehet felkérni arra, hogy magáncélú utazást tegyen, amennyiben ez a gépkocsivezető számára túlórát vagy kiküldetési költséget is jelent, kivéve, ha azt a biztonság megköveteli.

A Bizottság tagjának belga lakóhelye és a hivatal (vagy az állomás és a repülőtér) közötti napi ingázást hivatali utazásnak kell tekinteni.

A gépkocsivezetők a bizottsági tag szolgálati gépkocsijának vezetésekor kiküldetési megbízással rendelkeznek, még akkor is, ha a tag vagy a kabinet tisztviselője nem tartózkodik a gépkocsiban, amikor visszatér a hivatalos rendeltetési helyről, illetve onnan visszahozza a gépkocsit. A kiküldetési költségekre vonatkozó kérelmeket a gépkocsivezetőnek kell kitöltenie a megfelelő formanyomtatvány (MIPS) felhasználásával és azt a kabinetfőnöknek alá kell írnia, a következő adatok megadásával:

a kiküldetés célja,

a kiküldetés helye,

a megtett út,

az indulás és a munkahelyre való visszatérés napja és időpontja,

szállodai költségek (a reggeli és egyéb étkezés kivételével),

a kérelem formanyomtatványán szereplő egyéb részletek.

A gépkocsivezetők kiküldetési költségeit a kabinet saját kiküldetési költségvetése fedezi.

A Bizottság valamely képviseletéhez vagy uniós küldöttséghez ellátogató bizottsági tag a képviselet vagy a küldöttség rendelkezésére álló erőforrások keretein belül jogosult szolgálati gépkocsira. Amennyiben a bizottsági tag látogatása a képviselet rendes működésén kívül eső szállítási szolgáltatásnyújtást igényel, az adott költségeket a tag kiküldetésének terhére kell elszámolni. A küldöttségeknél tett látogatások esetében a Bizottság és az EKSZ által közösen megállapított szabályok vagy rendelkezések alkalmazandók.


(1)  Egyedi szabályok hiányában a kiküldetésekre vonatkozó útmutatóban foglalt általános szabályokat analógia útján kell alkalmazni.

(2)  Az elnöki kabinet vezetője delegálhatja ezt a hatáskört az elnöki kabinet koordinációs és igazgatási igazgatójának.

(3)  A magatartási kódex 6. cikkének (2) bekezdése szerinti közzététel céljából a Bizottság tagjának egyéni utazási költsége a járaton az egy főre (tagok és személyzet) jutó átlagköltségen alapul. Ez nem érinti a Bizottság tagjának a kiküldetéssel kapcsolatos általános felelősségét.

(4)  A költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak 66. cikke azokra az esetekre korlátozza az előlegszámlák használatát, amikor – az érintett korlátozott összegek miatt – a kifizetési műveletek költségvetési eljárással történő végrehajtása ténylegesen lehetetlen vagy nem hatékony.


Top