EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0066

A Bizottság (EU) 2019/66 végrehajtási rendelete (2019. január 16.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekkel kapcsolatos, és az adott termékekre alkalmazandó uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó, a növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon végzett hatósági ellenőrzések lefolytatására vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekre irányadó szabályokról

C/2019/65

OJ L 15, 17.1.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/66/oj

17.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 15/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2019/66 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. január 16.)

a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekkel kapcsolatos, és az adott termékekre alkalmazandó uniós szabályoknak való megfelelés vizsgálatát célzó, a növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon végzett hatósági ellenőrzések lefolytatására vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezésekre irányadó szabályokról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. március 15-i (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (1) és különösen annak 22. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban növényútlevelek kiállítására felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeken és adott esetben más helyszíneken legalább évente egyszer hatósági ellenőrzéseket kell végezni. Ez elengedhetetlen olyan, rendszeres és következetes ellenőrzések biztosításához, amelyek figyelembe veszik az érintett növények termesztési ciklusait csakúgy, mint az összes érintett károsító és azok vektorainak életciklusát.

(2)

Az említett ellenőrzések gyakoriságának meghatározásakor figyelembe kell venni az (EU) 2016/2031 rendelet 92. cikkének (1) bekezdése szerinti, legalább évente egyszer tartandó ellenőrzéseket és adott esetben mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat annak érdekében, hogy az említett rendelet alapján végzett ellenőrzések, mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok lefolytatására ne kerüljön sor e rendelet keretében is.

(3)

Az illetékes hatóságok szükség esetén kockázatalapú kritériumok alapján növelhetik a hatósági ellenőrzések gyakoriságát az (EU) 2016/2031 rendelet 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban növényútlevelek kiadására felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeken és adott esetben más helyszíneken.

(4)

Azok a vállalkozók, akik az (EU) 2016/2031 rendelet 91. cikkének megfelelően legalább két egymást követő évben a károsítók jelentette kockázatok kezelésére szolgáló tervet hajtottak végre, megbízhatóbb garanciákat nyújtanak a telephelyeiken és adott esetben más helyszíneiken biztosított növényegészségügyi védelem mértékére vonatkozóan. Ezért helyénvaló lehetővé tenni az illetékes hatóságok számára, hogy a hatósági ellenőrzések gyakoriságát e vállalkozók esetében kétévenkénti egy alkalomban rögzítsék.

(5)

A növényútlevelek kiállítására az (EU) 2016/2031 rendelet 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeket és adott esetben más helyszíneket az (1) preambulumbekezdésben említett ellenőrzésen túlmenően legalább egy hatósági ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben az ilyen telephelyek vagy helyszínek az (EU) 2016/2031 rendelet 2. cikkének 1., 2. és 5. pontjában meghatározott olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok származási helyét képezik, amelyeket életciklusuk legalább egy részében az említett rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerinti körülhatárolt területen neveltek, vagy ilyen területeken voltak találhatók, és amelyeket vélhetően megfertőzött az a károsító, amely miatt a szóban forgó körülhatárolt területet kijelölték. Ezt a kiegészítő hatósági ellenőrzést az említett növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a körülhatárolt területről való kiszállításához vagy a fertőzött körzetből a biztonsági sávba történő átszállításához legközelebbi időpontban kell elvégezni. Ez annak biztosításához szükséges, hogy a rendes hatósági ellenőrzés után és a növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a körülhatárolt területről való kiszállítása vagy a fertőzött körzetből a biztonsági sávba történő átszállítása előtt semmilyen növényegészségügyi kockázat ne merülhessen fel.

(6)

A megfelelő növényegészségügyi védelem biztosításához, valamint a növények Unióba irányuló behozatalának és az ahhoz kapcsolódó kockázatok alakulásának hatékony nyomon követéséhez az illetékes hatóságoknak – amennyiben az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első bekezdésében említett növényeket behozzák az Unió területére – az áru Unióba történő megérkezésekor hatósági ellenőrzéseket kell végezniük e növények szállítmányainak legalább 1 %-án.

(7)

Az (EU) 2016/2031 rendelet 98. cikkének (1) bekezdésében említett, a fa csomagolóanyagra vonatkozó jelölés alkalmazására felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeken és adott esetben más helyszíneken végzett hatósági ellenőrzésekre legalább évente egyszer sort kell keríteni. Erre az ilyen típusú anyagok előállításával és kereskedelmével összefüggő növényegészségügyi kockázatok rendszeres és következetes ellenőrzése érdekében van szükség. Amennyiben szükséges, az illetékes hatóságok kockázatalapú kritériumok alapján növelhetik a hatósági ellenőrzések gyakoriságát az (EU) 2016/2031 rendelet 98. cikkének (1) bekezdése szerinti, a fa csomagolóanyagra vonatkozó jelölés alkalmazására felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeken és adott esetben más helyszíneken.

(8)

mivel az (EU) 2016/2031 és az (EU) 2017/625 rendelet 2019. december 14-től alkalmazandó, e rendeletet is az említett időponttól kezdve kell alkalmazni.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A növényútlevél kiállítására felhatalmazott vállalkozók hatósági ellenőrzésének egységes gyakorisága

Az illetékes hatóságok legalább évente egyszer hatósági ellenőrzéseket végeznek a növényútlevelek kiállítására az (EU) 2016/2031 rendelet 84. cikkének (1) bekezdése szerint felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeken és adott esetben más helyszíneken.

Ezen ellenőrzéseknek magukban kell foglalniuk az ellenőrzéseket, valamint – növényegészségügyi kockázatok gyanúja esetén – az (EU) 2016/2031 rendelet 92. cikkének (1) bekezdése szerinti mintavételt és laboratóriumi vizsgálatot.

Ezeket az ellenőrzéseket a legmegfelelőbb időpontban kell elvégezni ahhoz, hogy lehetővé váljon a releváns károsítók jelenlétének, illetve az erre utaló jeleknek vagy tüneteknek az észlelése.

2. cikk

A növényútlevél kiállítására felhatalmazott vállalkozók hatósági ellenőrzése gyakoriságának növelése

Amennyiben a kockázat azt szükségessé teszi, az illetékes hatóságok növelhetik az 1. cikkben említett hatósági ellenőrzések gyakoriságát, figyelembe véve legalább a következőket:

a)

az említett telephelyeken és adott esetben más helyszíneken előállított növények vagy növényi termékek meghatározott családját, nemzetségét vagy faját fenyegető fokozott növényegészségügyi kockázatok, amennyiben a kártevő biológiai jellemzői vagy a környezeti feltételek miatt egynél több ellenőrzésre van szükség;

b)

az adott növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok uniós származásával vagy eredetével összefüggő növényegészségügyi kockázatok;

c)

az egy éven belüli termesztési ciklusok száma;

d)

a vállalkozó korábbi megfelelése az (EU) 2016/2031 és az (EU) 2017/625 rendelet alkalmazandó rendelkezéseinek;

e)

a rendelkezésre álló infrastruktúra, valamint a vállalkozó által használt telephely és adott esetben más helyszínek pontos helye.

3. cikk

A növényútlevél kiállítására felhatalmazott vállalkozók hatósági ellenőrzése gyakoriságának csökkentése

Az illetékes hatóságok az 1. cikkben említett hatósági ellenőrzések gyakoriságát csökkenthetik legalább kétévente egy alkalomra, amennyiben a kockázat mértéke ezt lehetővé teszi, és ha teljesülnek a következő feltételek:

a)

a vállalkozó legalább két egymást követő évben végrehajtott egy, az (EU) 2016/2031 rendelet 91. cikke szerinti, kártevők elleni kockázatkezelési tervet;

b)

az illetékes hatóság megállapította, hogy a terv hatékonyan csökkentette a releváns növényegészségügyi kockázatokat, és hogy az érintett vállalkozó eleget tett az (EU) 2016/2031 és az (EU) 2017/625 rendelet vonatkozó rendelkezéseinek.

4. cikk

Az uniós származású vagy eredetű növényeken, növényi termékeken és egyéb anyagokon végzett hatósági ellenőrzések minimális gyakorisága

(1)   A növényútlevelek kiállítására az (EU) 2016/2031 rendelet 84. cikkének (1) bekezdésével összhangban felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyet és adott esetben más helyszíneket az 1. cikkben említett ellenőrzésen túlmenően legalább egy hatósági ellenőrzésnek kell alávetni, amennyiben az ilyen telephelyek vagy helyszínek az (EU) 2016/2031 rendelet 2. cikkének 1., 2. és 5. pontjában meghatározott olyan növények, növényi termékek és egyéb anyagok származási helyét képezik, amelyeket életciklusuk legalább egy részében az említett rendelet 18. cikkének (1) bekezdése szerinti körülhatárolt területen neveltek, vagy ilyen területeken voltak találhatók, és amelyeket vélhetően megfertőzött az a károsító, amely miatt a szóban forgó körülhatárolt területet kijelölték. Ezt a kiegészítő hatósági ellenőrzést az említett növényeknek, növényi termékeknek és egyéb anyagoknak a körülhatárolt területről való kiszállításához vagy a fertőzött körzetből a biztonsági sávba történő átszállításához legközelebbi időpontban kell elvégezni.

(2)   Az (1) bekezdésben említett hatósági ellenőrzések elvégzésekor az illetékes hatóságok értékelik a következőket:

a)

annak a kockázata, hogy a növények, növényi termékek és egyéb anyagok hordozzák az érintett károsítót;

b)

az említett károsító lehetséges vektorai jelenlétének a kockázata, figyelembe véve a szállítmányok uniós származását vagy eredetét, a növények fogékonyságának mértékét, valamint azt, hogy a szállításért felelős vállalkozó megfelel-e bármely más, a szóban forgó károsító visszaszorítására vagy felszámolására hozott intézkedésnek.

5. cikk

Az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első bekezdése szerinti növényeken végzett hatósági ellenőrzések egységes minimális gyakorisága

Az (EU) 2016/2031 rendelet 73. cikkének első bekezdésében említett, Unióba behozott növények azonosítását és fizikai ellenőrzését a szóban forgó növények szállítmányainak legalább 1 %-án kell elvégezni.

6. cikk

A fa csomagolóanyagra vonatkozó jelölés alkalmazására felhatalmazott vállalkozók hatósági ellenőrzésének egységes gyakorisága

Az illetékes hatóságok legalább évente egyszer hatósági ellenőrzést végeznek az (EU) 2016/2031 rendelet 98. cikkének (1) bekezdése szerinti, a fa csomagolóanyagra vonatkozó jelölés alkalmazására felhatalmazott vállalkozók által használt telephelyeken és adott esetben más helyszíneken.

Ezen ellenőrzéseknek az (EU) 2016/2031 rendelet 98. cikkének (3) bekezdése szerinti ellenőrzésre is ki kell terjedniük.

7. cikk

A fa csomagolóanyagra vonatkozó jelölés alkalmazására felhatalmazott vállalkozók hatósági ellenőrzése gyakoriságának növelése

Amennyiben a kockázat azt szükségessé teszi, az illetékes hatóságok növelhetik a 6. cikkben említett hatósági ellenőrzések gyakoriságát, figyelembe véve az alábbiak közül egyet vagy többet:

a)

a károsítók uniós területen való jelenlétével összefüggő növényegészségügyi kockázatok fokozódása;

b)

olyan fa csomagolóanyag, egyéb növények, növényi termékek vagy egyéb anyagok, amelyeken károsítókat észleltek;

c)

a vállalkozó korábbi megfelelése az (EU) 2016/2031 és az (EU) 2017/625 rendelet alkalmazandó rendelkezéseinek;

d)

a rendelkezésre álló infrastruktúra, valamint a vállalkozó által használt telephely és adott esetben más helyszínek pontos helye.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2019. január 16-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 95., 2017.4.7., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. o.).


Top