EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0640

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről Az Európai Bizottság hozzájárulása a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez.

COM/2018/640 final

Brüsszel, 2018.9.12.

COM(2018) 640 final

2018/0331(COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről
FMT:ItalicAz Európai Bizottság hozzájárulása
FMT:Italica 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez.

{SEC(2018) 397 final} - {SWD(2018) 408 final} - {SWD(2018) 409 final}


INDOKOLÁS

1.A JAVASLAT HÁTTERE

1.1.A javaslat indokai és céljai

Az internet elterjedtsége lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak, dolgozzanak, érintkezzenek egymással, információkat és tartalmakat hozzanak létre, szerezzenek és osszanak meg világszerte több száz millió egyénnel. Az internetes platformok jelentős előnyökkel járnak a felhasználók gazdasági és szociális jólétére az egész Unióban és azon kívül. Ugyanakkor az a képesség, hogy egy nagy közönséget minimális költséggel érjenek el, szintén vonzó a bűnözők számára, akik az internetet jogellenes céllal akarják felhasználni. Az Unió területén a közelmúltban elkövetett terrorista támadások rámutattak, hogy a terroristák miként használják fel az internetet a támogatók megkörnyékezésére és kiképzésére, a terrorista tevékenység előkészítésére és megkönnyítésére, az atrocitások dicsőítésére, valamint arra, hogy másokat követésre buzdítsanak és félelmet keltsenek az emberekben.

Az ilyen célokra online megosztott terrorista tartalmat olyan tárhelyszolgáltatókon keresztül terjesztik, amelyek lehetővé teszik a harmadik fél által létrehozott tartalom feltöltését. Számos közelmúltbeli európai terrortámadás során az online terrorista tartalmak lényeges szerepet játszottak a radikalizálódás és az úgynevezett „magányos farkasok” által elkövetett támadások tekintetében. Az ilyen tartalom nemcsak jelentős negatív hatást gyakorol az egyénekre és a társadalom egészére, hanem az internet felhasználóinak bizalmát is csökkenti, és hatással van az érintett vállalatok üzleti modelljeire és hírnevére. A terroristák nem csak a nagy méretű közösségi médiaplatformokat, hanem egyre inkább a kisebb olyan szolgáltatókat is kihasználták, amelyek világszerte különböző típusú tárhelyszolgáltatásokat kínálnak. Az ilyen internetes visszaélések különösen rámutatnak az internetes platformok azon társadalmi felelősségére, hogy megvédjék felhasználóikat a terrorista tartalomtól és azoktól a súlyos biztonsági kockázatoktól, amelyeket e tartalom jelent a társadalom egésze számára.

A hatóságok felhívására válaszoló tárhelyszolgáltatók hoztak bizonyos intézkedéseket a terrorista tartalmak kezelése érdekében. Előrelépés történt az önkéntes keretrendszerek és partnerségek, köztük a 2015 decemberében az európai biztonsági stratégia keretében elindított uniós internetfórum révén. Az uniós internetfórum elősegítette a tagállamok és a tárhelyszolgáltatók önkéntes együttműködését és intézkedéseit, hogy csökkentsék az online terrorista tartalmakhoz való hozzáférést és a civil társadalmi partnerek szerepvállalásának támogatásával növeljék az interneten megtalálható hatékony ellenpropaganda mennyiségét. Ezek az erőfeszítések hozzájárultak az együttműködés fokozásához, a vállalatok által a nemzeti hatóságok, valamint az Europol internetes tartalmakkal foglalkozó csoportja értesítéseire adott válaszok javításához, a terrorista tartalmak automatizált felderítésének javítását célzó önkéntes proaktív intézkedések bevezetéséhez, az iparral folyatott fokozott együttműködéshez – beleértve a „hasítófüggvény-adatbázis” kifejlesztését annak megelőzése érdekében, hogy az ismert terrorista tartalom feltölthető legyen a kapcsolódó platformokra –, valamint az erőfeszítések fokozott átláthatóságához. Bár az uniós internetfórum keretében folytatott együttműködésnek a jövőben is folytatódnia kell, az önkéntes megállapodások korlátozottnak bizonyultak. Először is, nem minden érintett tárhelyszolgáltató vett részt a fórumon, másodszor pedig az összes tárhelyszolgáltató előrehaladásának mértéke és üteme nem elegendő ahhoz, hogy megfelelően kezelje e problémát.

E korlátozások miatt egyértelműen szükség van az online terrorista tartalmak elleni fokozott uniós fellépésre. A Bizottság 2018. március 1-jén ajánlást fogadott el az illegális online tartalmak hatékony kezelését célzó intézkedésekről, amely a szeptemberi bizottsági közleményre 1 és az uniós internetfórum keretében tett erőfeszítésekre épít. Az ajánlás külön fejezetet tartalmazott a terrorista propaganda online feltöltésének és megosztásának hatékony meghiúsítása érdekében hozott intézkedésekről, például az értesítési eljárás javítása, az értesítésekre való válaszadás egy órás időkerete, a proaktívabb felderítés, a hatékony eltávolítás és a terrorista tartalom pontos értékeléséhez szükséges megfelelő biztosítékok 2 .

Az uniós tagállamok felhívásaiban is tükröződnek az online terrorista tartalommal kapcsolatos fellépések fokozásának szükségessége, és néhány tagállam ezt már jogszabályba foglalta vagy erre vonatkozó terveket fogalmazott meg. Az Európai Unión belüli terrortámadások sorozatát követően és tekintettel arra, hogy az online terrorista tartalom továbbra is könnyen hozzáférhető, az Európai Tanács a 2017. június 22–23-i ülésén felkérte az iparágat, hogy „olyan új technológiát és eszközöket dolgozzon ki, amelyek javítják a terrorista cselekményekre buzdító tartalmak automatikus észlelését, valamint eltávolítását. Mindezt szükség esetén ki kell egészíteni a megfelelő jogalkotási intézkedésekkel uniós szinten.” Az Európai Tanács 2018. június 28-i ülésén üdvözölték „a Bizottság azon szándékát, hogy jogalkotási javaslatot nyújtson be a gyűlöletre és terrorcselekmények elkövetésére felbujtó tartalmak eredményesebb felderítése és eltávolítása érdekében”. Ezenkívül az online platformokról szóló, 2017. június 15-i állásfoglalásában az Európai Parlament is nyomatékosan felszólította a platformokat, hogy „fokozzák intézkedéseiket az illegális és káros online tartalmak elleni küzdelem érdekében”, és felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat e kérdések megoldására.

E kihívások kezelése, valamint a tagállamok és az Európai Parlament felhívásainak megválaszolása érdekében e bizottsági javaslat egyértelmű és harmonizált jogi keretet kíván létrehozni, hogy a digitális egységes piac zökkenőmentes működésének biztosítása, és egyúttal a bizalom és biztonság érdekében megelőzze, hogy a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából visszaéljenek. E rendelet célja, hogy egyértelművé tegye a tárhelyszolgáltatók felelősségét a szolgáltatásaik biztonságának biztosításához, valamint az online terrorista tartalmak gyors és hatékony felderítéséhez és eltávolításához szükséges valamennyi megfelelő, ésszerű és arányos intézkedés megtételében, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban. Emellett számos szükséges biztosítékot vezet be annak érdekében, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, mint például a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát egy demokratikus társadalomban, az EUSZ 19. cikkében és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében foglalt, hatékony jogorvoslathoz való jog által garantált bírósági jogorvoslati lehetőségek mellett.

A tárhelyszolgáltatókra vonatkozó – bizonyos konkrét szabályokat és kötelezettségeket is magukban foglaló – minimális gondossági kötelezettség, valamint a tagállamok kötelezettségei meghatározásával a javaslat növelni kívánja a terrorista tartalmak online felderítésére, azonosítására és eltávolítására irányuló jelenlegi intézkedések hatékonyságát anélkül, hogy az alapvető jogokat – például a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát – korlátozná. Egy ilyen harmonizált jogi keret megkönnyíti az online szolgáltatások nyújtását a digitális egységes piacon, egyenlő versenyfeltételeket biztosít minden olyan tárhelyszolgáltató számára, amely szolgáltatásait az Európai Unió felé irányítja, és szilárd jogi keretet biztosít a terrorista tartalmak felderítéséhez és eltávolításához az alapvető jogok védelmét szolgáló megfelelő biztosítékok kíséretében. Különösen az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségek növelik a polgárok és főleg az internethasználók bizalmát, és javítják a vállalatok tevékenységeinek elszámoltathatóságát és átláthatóságát, többek között a hatóságok tekintetében. A javaslat a jogorvoslat és a panasztételi mechanizmusok bevezetésére is kötelezettséget ír elő annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók megtámadhassák a tartalom eltávolítását. A tagállamokra vonatkozó kötelezettségek hozzájárulnak ezekhez a célkitűzésekhez, valamint javítják az érintett hatóságok azon képességét, hogy megfelelő lépéseket tegyenek az online terrorista tartalom és a bűnözés elleni küzdelem tekintetében. Amennyiben a tárhelyszolgáltatók nem tesznek eleget a rendeletnek, a tagállamok szankciókat szabhatnak ki.

1.2.Összhang a szakpolitikai terület jelenlegi uniós jogi keretével

E javaslat összhangban van a digitális egységes piaccal és különösen az elektronikus kereskedelemről szóló irányelvvel kapcsolatos közösségi vívmányokkal. A tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelve hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a társzolgáltató elveszítse az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv 14. cikkében – meghatározott feltételek mellett – biztosított felelősség alóli mentességet. A nemzeti hatóságok arányos és konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozata elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez a tagállamokra vonatkozóan. A terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatok miatt azonban az e rendelet szerinti határozatok kivételesen eltérhetnek ettől az elvtől egy uniós keret keretében. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közbiztonság igényei és az érintett érdekek és alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a vállalkozás szabadságát, valamint a személyes adatok és a magánélet védelmét. A tárhelyszolgáltatók gondossági kötelezettségének tükröznie kell és tiszteletben kell tartania ezt az egyensúlyt, amelyet az elektronikus kereskedelemről szóló irányelv foglal magában.

A javaslat szoros összhangban van a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelvvel, amelynek célja a terrorcselekményeket bűncselekménnyé nyilvánító tagállami jogszabályok harmonizálása. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelv 21. cikke előírja a tagállamok számára, hogy hozzanak intézkedéseket nyilvános uszításnak minősülő online tartalmak azonnali eltávolításának biztosítására, meghagyva a tagállamoknak az intézkedések megválasztásának lehetőségét. Ez a rendelet – annak megelőző jellegére tekintettel – nemcsak a terrorizmusra felbujtó anyagokra, hanem a toborzásra és a képzésre irányuló anyagokra is kiterjed, ami a terrorista tevékenységekkel kapcsolatos egyéb, szintén az (EU) 2017/541 irányelv hatálya alá tartozó bűncselekményeket tükrözi. Ez a rendelet közvetlenül gondossági kötelezettséget ír elő a tárhelyszolgáltatók számára a terrorista tartalmak eltávolítására, és összehangolja az eltávolítási végzésekre vonatkozó eljárásokat azzal a céllal, hogy csökkentse a terrorista tartalmakhoz való online hozzáférést.

A rendelet kiegészíti az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló jövőbeli irányelvben meghatározott szabályokat, amennyiben azok személyi és tárgyi hatálya szélesebb. A rendelet nem csupán a videómegosztó platformokra terjed ki, hanem a különféle tárhelyszolgáltatókra is. Emellett nemcsak videókra, hanem képekre és szövegekre is kiterjed. Ezen túlmenően e rendelet az érdemi rendelkezések tekintetében túlmutat az irányelven, mivel harmonizálja a terrorista tartalmak eltávolítására irányuló kérelmekre és a proaktív intézkedésekre vonatkozó szabályokat.

A javasolt rendelet az illegális online tartalmakról szóló 2018. márciusi bizottsági ajánlásra 3 épül. Az ajánlás továbbra is hatályban marad, és mindazoknak, akik szerepet játszanak a jogellenes tartalmakhoz – köztük a terrorista tartalmakhoz – való hozzáférés csökkentésében, továbbra is össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket az ajánlásban meghatározott intézkedésekkel.

1.3.A javasolt rendelet összefoglalása

A javaslat személyi hatálya magában foglalja azokat a tárhelyszolgáltatókat, akik szolgáltatásaikat az Unión belül kínálják, tekintet nélkül letelepedési helyükre vagy méretükre. A javasolt jogszabály számos intézkedést vezet be a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére a digitális egységes piac zökkenőmentes működése érdekében, biztosítva ugyanakkor a bizalmat és a biztonságot. A jogellenes terrorista tartalom meghatározása összhangban van a terrorista bűncselekményeknek az (EU) 2017/541 irányelvben szereplő fogalommeghatározásával, és olyan információként van meghatározva, amelyet terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy azok dicsőítése, a terrorista bűncselekmények elkövetésének ösztönzése, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak.

A jogellenes terrorista tartalom eltávolításának biztosítása érdekében a rendelet bevezeti az eltávolítási végzést, amelyet egy tagállam illetékes hatósága közigazgatási vagy bírósági határozataként bocsáthat ki. Ilyen esetekben a tárhelyszolgáltató köteles egy órán belül a tartalmat eltávolítani vagy hozzáférhetetlenné tenni. Ezen túlmenően a rendelet harmonizálja a tagállamok illetékes hatóságai és az uniós szervek (például az Europol) által a tárhelyszolgáltatók számára küldött azon értesítések minimumkövetelményeit, amelyeket a vonatkozó szerződési feltételeik alapján vizsgálniuk kell. Végezetül a rendelet előírja a tárhelyszolgáltatók számára, hogy adott esetben a kockázat szintjével arányos proaktív intézkedéseket hozzanak, és a terrorista anyagokat eltávolítsák a szolgáltatásaik köréből, többek között automatizált felderítési eszközök alkalmazásával.

Az online terrorista tartalmak csökkentését célzó intézkedéseket számos kulcsfontosságú biztosíték kíséri az alapvető jogok teljes körű védelmének biztosítása érdekében. A nem terrorista tartalom téves eltávolítással szembeni védelmére irányuló intézkedések részeként a javaslat kötelezettséget ír elő a jogorvoslat és a panasztételi mechanizmusok bevezetésére, annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók megtámadhassák a tartalom eltávolítását. Emellett a rendelet kötelezettségeket vezet be a tárhelyszolgáltatók által a terrorista tartalom ellen hozott intézkedések átláthatóságára vonatkozóan, biztosítva ezáltal a felhasználók, a polgárok és a hatóságok felé történő elszámoltathatóságot.

A rendelet arra is kötelezi a tagállamokat, hogy biztosítsák, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek az online terrorista tartalmak elleni beavatkozásához szükséges kapacitással. Emellett a tagállamok kötelesek tájékoztatni egymást és együttműködni egymással, és igénybe vehetik az Europol által létrehozott csatornákat annak érdekében, hogy biztosítsák az eltávolítási végzésekkel és az értesítésekkel kapcsolatos koordinációt. A rendelet előírja továbbá a tárhelyszolgáltatók számára, hogy részletesebben számoljanak be a meghozott intézkedésekről, és tájékoztassák a bűnüldözési hatóságokat, ha az életet vagy biztonságot veszélyeztető tartalmat észlelnek. Végezetül a tárhelyszolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy megőrizzék az általuk eltávolított tartalmakat, amelyek biztosítékként szolgálnak a téves eltávolítással szemben, és biztosítják, hogy a terrorista bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása vagy büntetőeljárás alá vonása céljából szükséges lehetséges bizonyítékok ne vesszenek el.

2.JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

2.1.Jogalap

A jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke, amely a belső piac működését biztosító intézkedések megállapításáról rendelkezik.

A 114. cikk megfelelő jogalapot biztosít a tárhelyszolgáltatók számára a digitális egységes piacon belül határokon átívelő szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételek harmonizációjához, és tagállamok olyan rendelkezései közötti különbségek kezeléséhez, amelyek egyébként akadályozhatják a belső piac működését. Megakadályozza továbbá a gazdasági tevékenység útjában álló jövőbeli akadályok kialakulását, ami a nemzeti jogszabályok eltérő alakulásából adódhat.

Az EUMSZ 114. cikke felhasználható az Európai Unió területén kívül letelepedett szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek előírásához is, amennyiben szolgáltatási tevékenységük érinti a belső piacot, mivel ez a kívánt belső piaci cél eléréséhez szükséges.

2.2.A jogi aktus típusának megválasztása

Az EUMSZ 114. cikke lehetőséget ad az uniós jogalkotó számára rendeletek és irányelvek elfogadására.

Mivel a javaslat az egynél több tagállamban szolgáltatást nyújtó tárhelyszolgáltatókra vonatkozó kötelezettségekre vonatkozik, az e szabályok eltérő alkalmazása hátráltatná a több tagállamban működő szolgáltatók szolgáltatásnyújtását. Egy rendelet lehetővé teszi ugyanazon kötelezettség egységes módon történő alkalmazását az egész Unióban, közvetlenül alkalmazandó, egyértelmű és nagyobb jogbiztonságot nyújt, és megelőzi a tagállamok általi eltérő átültetést. Ezen okok miatt e jogi aktus céljaira legalkalmasabb formának a rendelet tekinthető.

2.3.Szubszidiaritás

Tekintettel a kezelt problémák határokon átnyúló vonatkozásaira, a javaslatban szereplő intézkedéseket a célkitűzések elérése érdekében uniós szinten kell elfogadni. Az internet jellegénél fogva határokon átnyúló, és az egyik tagállamban tárolt tartalom általában más tagállamokból is elérhető.

Az online terrorista tartalmak kezelésére vonatkozó nemzeti szabályok kerete széttöredezett, a kockázatok pedig egyre inkább nőnek. Ez terhet róna a vállalatokra az eltérő szabályozások betartása miatt, és a vállalatok számára egyenlőtlen feltételeket, továbbá biztonsági kiskapukat teremtene.

Az uniós fellépés ezért fokozza a jogbiztonságot és növeli a tárhelyszolgáltatók online terrorista tartalmak elleni fellépésének hatékonyságát. Ez lehetővé teszi, hogy több vállalat tegyen lépéseket, ideértve az Európai Unión kívül letelepedett vállalatokat is, erősítve a digitális egységes piac integritását.

Ez indokolja az uniós fellépés szükségességét, amint azt megerősítették az Európai Tanács 2018. júniusi következtetései is, amelyek felkérték a Bizottságot, hogy e területen jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

2.4.Arányosság

A javaslat szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatók számára annak érdekében, hogy a terrorista tartalmaknak a szolgáltatásaik köréből való gyors eltávolítására irányuló intézkedéseket alkalmazzanak. A fő jellemzők csak a szakpolitikai célkitűzések eléréséhez szükséges mértékre korlátozódnak.

A javaslat figyelembe veszi a tárhelyszolgáltatókra háruló terheket és a biztosítékokat, ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának, valamint az egyéb alapvető jogoknak a védelmét. Az eltávolításra vonatkozó egy órás időkeret csak az eltávolítási végzéseket érinti, amelyek esetében az illetékes hatóságok a jogellenességet egy bírósági felülvizsgálat tárgyát képező határozatban állapították meg. Az értesítések esetében olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megkönnyítik a terrorista tartalom gyors értékelését, anélkül azonban, hogy az eltávolításra vagy abszolút határidőre vonatkozó kötelezettségeket írnak elő. A végső határozat továbbra is a tárhelyszolgáltató önkéntes döntése. A vállalatokra háruló, a tartalom értékelésével kapcsolatos teher enyhül azáltal, hogy a tagállamok és az uniós szervek illetékes hatóságai megindokolják, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak. A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. A proaktív intézkedésekkel kapcsolatos különös kötelezettségek azon terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatókra korlátozódnak, amit a jogerőssé vált eltávolítási végzés kézhezvétele tanúsít, és a kockázati szinttel és a vállalat erőforrásaival arányosak. Az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzése korlátozódik egy olyan időtartamra, amely a közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás biztosításának céljával arányos, valamint a terrorista bűncselekmények megelőzésére, felderítésére, kivizsgálására vagy büntetőeljárás alá vonására.

3.AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

3.1.Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk

E jogalkotási javaslat előkészítése során a Bizottság konzultációt folytatott valamennyi érdekelt féllel véleményük megismerése és a lehetséges előrelépés érdekében. A Bizottság nyilvános konzultációt folytatott a jogellenes tartalom elleni küzdelem hatékonyságának javítására irányuló intézkedésekről, 8 961 válasz érkezett, amelyek közül 8 749 a polgároktól, 172 a szervezetektől, 10 a közigazgatási szervektől, 30 pedig a válaszadók más kategóriáitól. Ezzel párhuzamosan a jogellenes online tartalomról Eurobarométer felmérést végeztek egy 33,500 uniós lakosból álló véletlenszerű mintával. A Bizottság 2018 májusában és júniusában a tagállamok hatóságaival és a tárhelyszolgáltatókkal is konzultált az online terrorista tartalmak kezelését célzó konkrét intézkedések tekintetében.

A legtöbb érdekelt fél azt állította, hogy az online terrorista tartalom az internetfelhasználókat és a tárhelyszolgáltatók üzleti modelljét érintő súlyos társadalmi probléma. Általánosságban elmondható, hogy az Eurobarométer felmérés 4 válaszadóinak 65 %-a úgy vélte, hogy az internet nem biztonságos a felhasználók számára, és a válaszadók 90%-a fontosnak tartja a jogellenes tartalom online terjedésének korlátozását. A tagállamokkal folytatott konzultációk során kiderült, hogy bár az önkéntes megállapodások eredményesek, többen úgy látják, hogy szükség van a terrorista tartalomra vonatkozó jogilag kötelező kötelezettségekre, ahogyan ezt az Európai Tanács 2018. júniusi következtetései is megerősítik. Bár összességében a tárhelyszolgáltatók támogatták az önkéntes intézkedések folytatását, megjegyezték, hogy az Unióban jelentkező jogi széttagoltságnak potenciális negatív hatásai vannak.

Számos érdekelt azt is megjegyezte, hogy biztosítani kell, hogy a tartalom eltávolítására vonatkozó szabályozási intézkedéseket, különösen a proaktív intézkedéseket és a szigorú határidőket kiegyensúlyozzák az alapvető jogokra, különösen a véleménynyilvánítás szabadságára vonatkozó biztosítékokkal. Az érdekelt felek rámutattak számos, az átláthatósággal, az elszámoltathatósággal és az emberek által végzett felülvizsgálattal kapcsolatban az automatizált eszközök alkalmazása során szükséges intézkedésre.

3.2.Hatásvizsgálat

A Szabályozói Ellenőrzési Testület fenntartásokat is tartalmazó pozitív véleményt adott ki a hatásvizsgálatról és különböző javító célú javaslatokat tett 5 . Ezt a véleményt követően a hatásvizsgálati jelentést módosították a Testület fő észrevételeinek kezelése érdekében, a figyelmet kifejezetten a terrorista tartalomra összpontosítva, egyúttal tovább hangsúlyozva a digitális egységes piac működésére gyakorolt hatásokat, valamint részletesebben elemezve az alapvető jogokra gyakorolt hatást és a lehetőségekben javasolt biztosítékok működését.

Amennyiben nem hoznak további intézkedéseket, az alapforgatókönyv szerinti önkéntes intézkedések várhatóan folytatódnának, és hatással lennének az online terrorista tartalmak csökkentésére. Nem valószínű azonban, hogy az önkéntes intézkedéseket minden ilyen tartalommal rendelkező tárhelyszolgáltató meghozza, és a további jogi széttagoltság várhatóan további akadályokat gördít a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás elé. Az alapforgatókönyv mellett három fő szakpolitikai lehetőséget vizsgáltak meg, amelyek a hatásvizsgálatban meghatározott célkitűzések és az online terrorista tartalmak csökkentésére vonatkozó általános szakpolitikai cél tekintetében növekvő hatékonyságot mutattak.

E kötelezettségek hatálya mindhárom lehetőség tekintetében az EU-ban és harmadik országokban letelepedett valamennyi tárhelyszolgáltatóra (személyi hatály) összpontosított, amennyiben azok az Unióban kínálják szolgáltatásaikat (földrajzi hatály). Tekintettel a probléma jellegére és a kisebb platformokkal való visszaélés elkerülésének szükségességére, az egyik lehetőség esetében sem irányoztak elő mentességet a kkv-k számára. Az uniós szabályok végrehajthatóságának biztosítása érdekében az összes lehetőség előírná a tárhelyszolgáltatók számára, hogy jogi képviselőt nevezzenek ki az EU-ban – beleértve az EU-n kívül letelepedett vállalatokat is. A tagállamok valamennyi lehetőség esetében szankcionálási mechanizmusokat dolgoztak ki.

Valamennyi lehetőség előirányozza a nemzeti hatóságok által a tárhelyszolgáltatók számára kibocsátott, a terrorista tartalomhoz kapcsolódó új, harmonizált jogi eltávolítási végzések bevezetését, valamint a tartalom egy órán belüli eltávolításának követelményét. Ezek a végzések nem feltétlenül igényelnek értékelést a tárhelyszolgáltatók részéről, és bírósági jogorvoslat tárgyát képezik.

A három lehetőség valamennyi közös jellemzője a biztosítékok, nevezetesen a panasztételi eljárások és a hatékony jogorvoslatok – ideértve a bírósági jogorvoslatot is –, valamint a terrorista tartalmat nem tartalmazó tartalom téves eltávolításának megelőzésére vonatkozó egyéb rendelkezések, az alapvető jogok tiszteletben tartása mellett. Továbbá valamennyi lehetőség magában foglalja a nyilvános átláthatóságra, továbbá a feltételezett bűncselekmények tekintetében a tagállamoknak és a Bizottságnak, valamint a hatóságoknak való jelentéstételre vonatkozó kötelezettségeket. Emellett előirányozzák a nemzeti hatóságok, a tárhelyszolgáltatók és adott esetben az Europol közötti együttműködési kötelezettségeket is.

A három lehetőség közötti fő különbségek a terrorista tartalom fogalommeghatározásának hatályára, az értesítések harmonizációjának szintjére, a proaktív intézkedések hatályára, a tagállamok koordinációs kötelezettségeire, valamint az adatmegőrzési követelményekre vonatkoznak. A 1. lehetőség korlátozná a tárgyi hatályt a terrorista cselekmények elkövetésére közvetlenül uszító, terjesztett tartalmak tekintetében, egy szűk meghatározást követően, míg a 2. és 3. lehetőség átfogóbb megközelítést vezetne be, amely kiterjed a toborzásra és a képzésre vonatkozó anyagokra is. Proaktív intézkedések tekintetében az 1. lehetőség szerint a terrorista tartalomnak kitett szolgáltatóknak kockázatértékelést kell végezniük, de a kockázat kezelésére irányuló proaktív intézkedések önkéntes alapúak maradnának. A 2. lehetőség előírná a tárhelyszolgáltatók számára, hogy cselekvési tervet készítsenek, amely magában foglalhatja a már törölt tartalom újbóli feltöltésének megakadályozására szolgáló automatizált eszközök bevezetését. A 3. lehetőség átfogóbb proaktív intézkedéseket tartalmaz, amelyek előírják, hogy a terrorista tartalomnak kitett szolgáltatók új anyagokat is azonosítsanak. A proaktív intézkedésekkel kapcsolatos követelmények minden esetben arányosak lennének a terrorista anyagoknak való kitettség szintjével, valamint a szolgáltató gazdasági kapacitásaival. Ami a beterjesztéseket illeti, a 1. opció nem hangolja össze az értesítésekre vonatkozó megközelítést, míg a 2. lehetőség ezt megteszi az Europol esetében, a 3. lehetőség pedig a tagállamok értesítéseit is magában foglalná. A 2. és a 3. lehetőség szerint a tagállamok kötelesek lennének tájékoztatni egymást, munkájukat koordinálni és együttműködni egymással és a 3. lehetőség szerint arról gondoskodniuk is kellene, hogy illetékes hatóságaik képesek legyenek a terrorista tartalmak felderítésére és bejelentésére. Végül, a 3. lehetőség magában foglalja az adatok megőrzésének követelményét a téves eltávolítás esetén, valamint a bűnügyi nyomozások megkönnyítése érdekében.

A jogi rendelkezéseken túlmenően valamennyi jogalkotási lehetőséget egy sor támogató intézkedés kísér, különösen a nemzeti hatóságok és az Europol közötti együttműködés megkönnyítése, valamint a tárhelyszolgáltatókkal való együttműködés, és a technológiai megoldások fejlesztésének és elterjedésének kutatás-fejlesztési és innovációs támogatása érdekében. A jogi eszköz elfogadását követően további figyelemfelkeltő és támogató eszközöket lehetne alkalmazni a kkv-k számára.

A hatásvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a szakpolitikai cél eléréséhez számos intézkedésre van szükség. A legtöbb ártalmas anyagot tartalmazó terrorista tartalom átfogó meghatározása előnyösebb lenne a tartalom szűkebb meghatározásához képest (1. lehetőség). A terrorista tartalmak újbóli feltöltésének megelőzésére (2. lehetőség) korlátozódó proaktív kötelezettségek kevésbé lennének hatékonyak az új terrorista tartalmak felderítéséhez kapcsolódó kötelezettségekhez képest (3. lehetőség). Az értesítésekre vonatkozó rendelkezéseknek magukban kell foglalniuk mind az Europoltól, mind a tagállamoktól érkező értesítéseket (3. lehetőség), és nem korlátozódhatnak csupán az Europoltól érkező megkeresésekre (2. lehetőség), mivel a tagállamok átlal küldött értesítések fontos hozzájárulást jelentenek az online terrorista tartalmakhoz való hozzáférés csökkentésére irányuló átfogó erőfeszítés tekintetében. Ezeket az intézkedéseket az összes lehetőség esetében releváns intézkedéseken felül kell végrehajtani, ideértve a tartalom téves eltávolításának megakadályozására vonatkozó szigorú biztosítékokat is.

3.3.Alapjogok

A terroristák online propagandája arra törekszik, hogy egyéneket terrorista támadások elkövetésére buzdítsa, többek között azáltal , hogy részletes utasításokat ad nekik arra vonatkozóan, hogyan lehet maximális kárt okozni. Az ilyen atrocitások után általában további propagandát osztanak meg, ezáltal dicsőítve e cselekedeteket, másokat pedig arra ösztönöznek, hogy kövessék a példát. Ez a rendelet azáltal járul hozzá a közbiztonság védelméhez, hogy csökkenti az alapvető jogok megsértését előmozdító és ösztönző terrorista tartalmakhoz való hozzáférést.

A javaslat potenciálisan több alapvető jogot is érinthet:

a)a tartalomszolgáltatók jogai: a véleménynyilvánítás szabadsága; a személyes adatok védelméhez való jog; a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jog, a megkülönböztetésmentesség elve és a hatékony jogorvoslathoz való jog;

b)a szolgáltatók jogai: a vállalkozás szabadsága; a hatékony jogorvoslathoz való jog;

c)valamennyi polgár jogai: valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága.

Figyelembe véve a releváns vívmányokat, a rendelettervezet megfelelő és erőteljes garanciákat tartalmaz az említett személyek jogai védelmének biztosítása érdekében.

Ebben az összefüggésben az első elem, hogy a rendelet megállapítja az online terrorista tartalom fogalommeghatározását a terrorista bűncselekményeknek az (EU) 2017/541 irányelvben foglalt fogalommeghatározásával összhangban. Ez a meghatározás az eltávolítási végzésekre és az értesítésekre, valamint a proaktív intézkedésekre vonatkozik. Ez a meghatározás biztosítja, hogy csak a kapcsolódó bűncselekmények uniós szintű meghatározásának megfelelő jogellenes tartalmat távolítják el. Emellett a rendelet a tárhelyszolgáltatók számára általános gondossági kötelezettséget is előír annak érdekében, hogy az általuk tárolt tartalom tekintetében gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járjanak el, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében.

Konkrétabban, a rendelet célja az alapvető jogok tekintetében hozott intézkedések arányosságának biztosítása. Az eltávolítási végzések tekintetében ezen intézkedés esetében a tartalomnak az illetékes hatóság általi értékelése (beleértve szükség esetén a jogi ellenőrzéseket is) indokolja az eltávolításra vonatkozó egy órás időkeretet. Ezen túlmenően az e rendeletben foglalt, az értesítésekre vonatkozó rendelkezések az illetékes hatóságok és az uniós szervek által küldött azon értesítésekre korlátozódnak, amelyek indokolják, hogy a tartalom miért tekinthető terrorista tartalomnak. Míg az értesítésben azonosított tartalom eltávolításának felelőssége a tárhelyszolgáltatónál marad, ezt a döntést a fent említett értékelés segíti.

A proaktív intézkedések esetében a tartalom azonosításáért, értékeléséért és eltávolításáért a tárhelyszolgáltatók felelnek, és a tartalom téves eltávolításának elkerülésére kötelesek biztosítékokat bevezetni, többek között az emberi felülvizsgálat révén, különösen akkor, ha további kontextusra van szükség. Továbbá, az alapforgatókönyvtől eltérően, amennyiben a leginkább érintett vállalatok nyilvános felügyelet nélküli automatizált eszközöket hoztak létre, az intézkedések kialakítását és végrehajtását a tagállamok illetékes szerveinek be kell jelenteni. Ez a kötelezettség csökkenti a téves eltávolítások kockázatát mind az új eszközöket létrehozó vállalatok, mind az azokat már alkalmazók esetében. Emellett a tárhelyszolgáltatóknak felhasználóbarát panasztételi mechanizmusokat kell biztosítaniuk a tartalomszolgáltatók számára a tartalmuk eltávolításának megvétózásához, valamint az átláthatósági jelentések kell közzétenniük a nagyközönség számára.

Végül, amennyiben e biztosítékok ellenére a tartalom és a kapcsolódó adatok téves eltávolítására kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak hat hónapig meg kell őrizniük ezeket, hogy a panasztétel és a felülvizsgálati eljárások hatékonysága érdekében a tartalmat és az adatokat pótolják a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának védelmének érdekében. Ugyanakkor a megőrzés hozzájárul a bűnüldözési célokhoz is. A tárhelyszolgáltatóknak technikai és szervezeti biztosítékokat kell bevezetniük annak biztosítására, hogy az adatokat más célokra ne használják fel.

A javasolt intézkedések, különösen az eltávolítási végzésekkel, az értesítésekkel, a proaktív intézkedésekkel és az adatok megőrzésével kapcsolatos intézkedések nemcsak az internethasználók terrorista tartalmak elleni védelmét szolgálják, hanem a polgárok élethez való jogának védelméhez is hozzájárulnak azáltal, hogy csökkentik az online terrorista tartalmak hozzáférhetőségét.

4.KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A rendeletre irányuló jogalkotási javaslat semmilyen hatással nem jár az Unió költségvetésére nézve.

5.EGYÉB ELEMEK

5.1.Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai

A Bizottság [e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy éven] belül részletes programot határoz meg e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére. A nyomonkövetési program meghatározza azokat az eszközöket, amelyekkel és azokat az időközöket, amilyen gyakorisággal az adatokat és az egyéb szükséges bizonyítékokat gyűjteni kell. Meghatározza a Bizottság és a tagállamok által az adatok és egyéb bizonyítékok gyűjtése és elemzése érdekében teendő intézkedéseket az előrehaladás nyomon követése és e rendelet értékelése érdekében.

A létrehozott nyomonkövetési program alapján a Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül jelentést tesz e rendelet végrehajtásáról a vállalatok által közzétett átláthatósági jelentések és a tagállamok által szolgáltatott információk alapján. A Bizottság legkorábban négy évvel a rendelet hatálybalépését követően értékelést végez.

Az értékelés megállapításaira támaszkodva, ideértve azt is, hogy fennmaradnak-e egyes hézagok vagy sebezhetőségek, továbbá figyelemmel a technológiai fejlődésre, a Bizottság megvizsgálja, hogy szükséges-e a rendelet hatályának bővítése. Szükség esetén a Bizottság javaslatokat tesz e rendelet módosítására.

A Bizottság a bizottsági szakértői csoporton keresztül támogatja a rendelet végrehajtását, nyomon követését és értékelését. A csoport elősegíti a tárhelyszolgáltatók, a bűnüldöző hatóságok és az Europol közötti együttműködést is; ösztönzi a terrorista tartalmak felderítésére és eltávolítására irányuló tapasztalatcseréket és gyakorlatokat, rendelkezésre bocsátja a terroristák online működési módjának fejlődésével kapcsolatos szakértelmét; valamint adott esetben tanácsot és iránymutatást nyújt a rendelkezések végrehajtásának lehetővé tétele érdekében.

A javasolt rendelet végrehajtását számos támogató intézkedés segítheti elő. Ezek közé tartozik az Europolon belüli platform lehetséges fejlesztése, hogy segítséget nyújtson az értesítések és eltávolítási végzések koordinálásához. Az EU által finanszírozott, a terroristák működési módjainak fejlődésére irányuló kutatások elősegítik az összes érintett fél ismereteit és a tájékozottságát. Emellett a Horizont 2020 támogatja a kutatást az új technológiák kifejlesztése céljából, ideértve a terrorista tartalom feltöltésének automatikus megelőzését. Ezenfelül a Bizottság továbbra is elemezni fogja, hogy az uniós pénzügyi eszközök révén hogyan lehetne támogatni az illetékes hatóságokat és a tárhelyszolgáltatókat e rendelet végrehajtásában.

5.2.A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata

Az 1. cikk meghatározza a tárgykört, jelezve, hogy a rendelet szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére, beleértve a tárhelyszolgáltatók gondossági kötelezettségeit és a tagállamok által bevezetendő intézkedéseket. Meghatározza továbbá a földrajzi hatályt, amely kiterjed az Unióban szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra, függetlenül azok székhelyétől.

A 2. cikk meghatározza a javaslatban használt fogalmakat. A terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre támaszkodva megelőző céllal meghatározza továbbá a terrorista tartalom fogalmát, amely olyan anyagként és információként van meghatározva, amelyet terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy ösztönzése, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak.

A 3. cikk rendelkezik a gondossági kötelezettségről, amely a tárhelyszolgáltatókra vonatkozik az e rendelettel összhangban végzett intézkedések vonatkozásában, különös tekintettel az érintett alapvető jogokra. Előírja, hogy a tárhelyszolgáltatók szerződési feltételeinek megfelelő rendelkezéseket kell tartalmazni, és ezt követően biztosítani kell, hogy ezeket alkalmazzák.

A 4. cikk előírja a tagállamok számára, hogy felhatalmazzák az illetékes hatóságokat az eltávolítási végzések kiadására, és meghatározza a tárhelyszolgáltató azon kötelezettségét, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül törölje a tartalmat. Meghatározza továbbá az eltávolítási végzések minimális elemeit és azokat az eljárásokat, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazni a kibocsátó hatóságszámára nyújtott visszajelzések céljából, továbbá a hatóságok tájékoztatására, ha nem lehetséges a végzés teljesítése, illetve ha további pontosításra van szükség. Előírja továbbá a kibocsátó hatóság számára, hogy tájékoztassa a tárhelyszolgáltató tekintetében joghatósággal rendelkező tagállamban a proaktív intézkedéseket felügyelő hatóságát.

Az 5. cikk előírja a tárhelyszolgáltatók számára, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek a valamely tagállam illetékes hatósága vagy egy uniós szerv által benyújtott értesítésben hivatkozott tartalom gyors értékelésére irányulnak, anélkül azonban, hogy az említett tartalmat eltávolítását előírnák, és nem állapítanak meg konkrét határidőket az intézkedés tekintetében. Meghatározza továbbá az értesítések minimális elemeit és azokat az eljárásokat, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazni a kibocsátó hatóságszámára nyújtott visszajelzések, valamint a tartalomról értesítést küldő hatóságokhoz benyújtott, pontosítás iránti kérelem céljából.

A 6. cikk előírja a tárhelyszolgáltatók számára, hogy adott esetben hatékony és arányos proaktív intézkedéseket hozzanak. Az irányelv olyan eljárást határoz meg, amely biztosítja, hogy egyes tárhelyszolgáltatók (azaz a jogerőssé vált eltávolítási végzést kézhez kapó tárhelyszolgáltatók) szükség esetén további proaktív intézkedéseket tegyenek a kockázatok csökkentése érdekében, valamint szolgáltatásaik terrorista tartalomnak való kitettségének megfelelően. A tárhelyszolgáltatónak a szükséges intézkedések tekintetében együtt kell működnie az illetékes hatósággal, és ha nem sikerül megállapodásra jutni, a hatóság intézkedéseket hozhat a szolgáltatóval szemben. A cikk a hatóság határozatának felülvizsgálati eljárását is meghatározza.

A 7. cikk előírja a tárhelyszolgáltatók számára, hogy hat hónapig őrizzék meg az eltávolított tartalmakat és a kapcsolódó adatokat a felülvizsgálati és nyomozati célokra. Ez az időszak meghosszabbítható a felülvizsgálat befejezésének lehetővé tétele érdekében. A cikk előírja továbbá a szolgáltatók számára, hogy biztosítékokat vezessenek be annak biztosítására, hogy a megőrzött tartalomhoz és az ahhoz kapcsolódó adatokhoz más célokra ne lehessen hozzáférni vagy azokat feldolgozni.

A 8. cikk előírja, hogy a tárhelyszolgáltatók kötelesek a terrorista tartalom elleni politikájukat ismertetni, és éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük az e tekintetben hozott intézkedésekről.

A 9. cikk konkrét biztosítékokat ír elő az automatizált eszközök használata esetében a proaktív intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozóan annak biztosítására, hogy a határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.

A 10. cikk előírja a tárhelyszolgáltatók számára, hogy az eltávolításhoz, az értesítéshez és a proaktív intézkedésekhez kapcsolódó panaszkezelési mechanizmusokat alkalmazzanak, és haladéktalanul megvizsgálják minden panaszt.

A 11. cikk kötelezi a tárhelyszolgáltatókat arra, hogy a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsássák az eltávolításra vonatkozó információkat, kivéve, ha az illetékes hatóság közbiztonsági okokból titoktartást ír elő.

A 12. cikk előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy az illetékes hatóságok elegendő kapacitással és erőforrással rendelkezzenek az e rendelet szerinti feladataik ellátásához.

A 13. cikk előírja a tagállamok számára, hogy működjenek együtt egymással és adott esetben az Europollal az átfedések elkerülése és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében. E cikk lehetővé teszi továbbá a tagállamok és a tárhelyszolgáltatók számára, hogy az eltávolítási végzések és értesítések feldolgozására és a kapcsolódó visszajelzésre aknázzák ki a célzott eszközöket, köztük az Europol eszközeit, valamint működjenek együtt a proaktív intézkedések terén. Előírja továbbá a tagállamok számára, hogy megfelelő kommunikációs csatornákat hozzanak létre annak érdekében, hogy biztosítsák az időszerű információcserét az e rendelet szerinti rendelkezések végrehajtása és érvényesítése során. A cikk arra is kötelezi a tárhelyszolgáltatókat, hogy tájékoztassák az érintett hatóságokat, ha tudomásuk van a terrorizmus elleni küzdelemről szóló (EU) 2017/541 irányelv 3. cikk értelmében vett terrorista bűncselekmények bizonyítékáról.

A 14. cikk előírja, hogy mind a tárhelyszolgáltatók, mind a tagállamok kapcsolattartó pontokat hozzanak létre, hogy megkönnyítsék a közöttük folytatott kommunikációt, különösen az értesítések és az eltávolítási végzések tekintetében.

A 15. cikk megállapítja a tagállami joghatóságot a proaktív intézkedések felügyelete, a szankciók megállapítása és a nyomonkövetési erőfeszítések céljából.

A 16. cikk előírja, hogy az Unión belüli székhellyel nem rendelkező, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatóknak jogi képviselőt kell kijelölniük az Unióban.

A 17. cikk előírja a tagállamok számára, hogy jelöljenek ki hatóságokat az eltávolítási végzések kibocsátására, terrorista tartalomról való értesítésre, a proaktív intézkedések végrehajtásának felügyeletére és a rendelet érvényesítésére.

A 18. cikk szerint a tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk a meg nem felelés szankcióira vonatkozóan, és kritériumokat kell meghatározniuk a szankciók típusának és szintjének meghatározására. Tekintettel az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalom gyors eltávolításának különös fontosságára, külön szabályokat kell bevezetni az e követelmény rendszeres megszegése esetén alkalmazandó pénzügyi szankciók tekintetében.

A 19. cikk gyorsabb és rugalmasabb eljárást állapít meg az eltávolítási végzések formanyomtatványainak és a hitelesített benyújtási csatornák felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történő módosítására.

A 20. cikk tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság jogosult arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy rendelkezzen az eltávolítási végzések formanyomtatványainak és technikai követelményeinek szükséges módosításairól.

A 21. cikk szerint a tagállamoknak meghatározott információkat kell gyűjteniük és jelenteniük a Bizottság felé, annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak a Bizottság számára a 23. cikk szerinti feladatainak ellátása során. A Bizottság részletes programot dolgoz ki a rendelet eredményeinek, kimeneteinek és hatásainak nyomon követésére.

A 22. cikk megállapítja, hogy a Bizottság e rendelet hatálybalépése után két évvel jelentést tesz annak végrehajtásáról.

A 23. cikk megállapítja, hogy a Bizottság legkorábban e rendelet hatálybalépése után három évvel jelentést tesz a rendelet értékeléséről.

A 24. cikk megállapítja, hogy a javasolt rendelet a Hivatalos Lapban való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, majd a hatálybalépését követő 6 hónap elteltével alkalmazandó. A határidőre vonatkozó javaslat figyelembe veszi a végrehajtási intézkedések szükségességét, ugyanakkor elismeri a javasolt rendeletben foglalt szabályok teljes körű alkalmazásának sürgősségét is. Ezt a 6 hónapos határidőt arra a feltételezésre alapozták, hogy a tárgyalások gyorsan zajlanak.

2018/0331 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről
Az Európai Bizottság hozzájárulása
a 2018. szeptember 19–20-i salzburgi vezetői üléshez.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 6 ,

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)Ez a rendelet a nyitott és demokratikus társadalomban a digitális egységes piac zavartalan működésének biztosítására irányul azáltal, hogy megakadályozza a tárhelyszolgáltatásokkal terrorizmus céljából történő visszaélést. A digitális egységes piac működését a tárhelyszolgáltatók jogbiztonságának megerősítésével, a felhasználók online környezetbe vetett bizalmának megerősítésével, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának megerősítésével kell javítani.

(2)Az interneten működő tárhelyszolgáltatók alapvető szerepet játszanak a digitális gazdaságban a vállalkozások és a polgárok összekapcsolása, valamint a nyilvános vita, és az információk, vélemények és elképzelések terjesztése és megszerzése révén, jelentősen hozzájárulva az innovációhoz, a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez az Unióban. A szolgáltatásaikkal azonban bizonyos esetekben a harmadik felek visszaélnek, hogy jogellenes online tevékenységet folytassanak. Különös aggodalomra ad okot, hogy a terrorista csoportok és támogatóik a terrorista tartalmak online terjesztése érdekében visszaélnek a tárhelyszolgáltatókkal az üzenetük terjesztése, a radikalizálódás és a toborzás, valamint a terrorista tevékenység elősegítése és irányítása érdekében.

(3)Az online terrorista tartalmak jelenléte súlyos negatív következményekkel jár a felhasználók, a polgárok és a társadalom egésze, valamint az ilyen tartalmakat tároló online szolgáltatók számára, mivel aláássa felhasználóik bizalmát és károsítja üzleti modelljüket. Az online szolgáltatók központi szerepe, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó technológiai eszközök és képességek fényében az online szolgáltatóknak különös társadalmi felelősséget kell vállalniuk, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terroristák által elkövetett visszaélésektől és segítsenek a szolgáltatásaik révén terjesztett terrorista tartalmak leküzdésében.

(4)A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók közötti önkéntes együttműködés keretében az online terrorista tartalmak elleni, 2015-ben megkezdett uniós szintű erőfeszítéseket egyértelmű jogszabályi keretnek kell kiegészítenie annak érdekében, hogy tovább korlátozzák a terrorista tartalomhoz való hozzáférést, és megfelelően kezelni lehessen a gyorsan változó problémát. Ez a jogi keret arra törekszik, hogy építsen az (EU) 2018/334 bizottsági ajánlás 7 által megerősített önkéntes erőfeszítésekre, és eleget tegyen az Európai Parlamentnek az illegális és káros tartalom kezelését célzó intézkedésekre, az Európai Tanácsnak pedig a terrorista cselekményekre felbujtó tartalmak automatikus felderítésének és eltávolításának javítására irányuló felszólítására.

(5)E rendelet alkalmazása nem érintheti a 2000/31/EK irányelv 8 14. cikkének alkalmazását. Különösen a tárhelyszolgáltató által e rendeletnek megfelelően hozott bármely intézkedés – beleértve a proaktív intézkedéseket is – önmagában nem vezethet ahhoz, hogy a szolgáltató elveszítse az említett rendelkezésben biztosított felelősség alóli mentességet. E rendelet nem érinti a nemzeti hatóságok és bíróságok azon hatáskörét, hogy megállapítsák a tárhelyszolgáltatók felelősségét olyan konkrét esetekben, amikor a 2000/31/EK irányelv 14. cikk szerinti felelősség alóli mentesség feltételei nem teljesülnek.

(6)E rendelet meghatározza a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaéléseknek az egységes piac zavartalan működésének biztosítása érdekében történő megelőzésére vonatkozó szabályokat, teljes mértékben tiszteletben tartva az Unió jogrendjében és különösen az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat.

(7)E rendelet hozzájárul a közbiztonság védelméhez, ugyanakkor megfelelő és szilárd biztosítékokat hoz létre a szóban forgó alapvető jogok védelmének biztosítására. Mindez magában foglalja a magánélet tiszteletben tartásához és a személyes adatok védelméhez való jogot, a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot, a véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, a vállalkozás szabadságát és a megkülönböztetésmentesség elvét. Az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak csak olyan intézkedéseket szabad elfogadniuk, amelyek szükségesek, megfelelőek és arányosak egy demokratikus társadalomban, figyelembe véve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, amely a pluralista, demokratikus társadalom egyik alapköve és az Unió alapját képező értékek egyike. A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságába való beavatkozásnak minősülő intézkedéseknek szigorúan célzottnak kell lenniük abban az értelemben, hogy a terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozására kell szolgálniuk, de nem érinthetik az információk fogadásának vagy megosztásának szabadságát, figyelembe véve a tárhelyszolgáltatóknak a nyilvános vita elősegítésében, valamint a tények, vélemények és elképzelések terjesztésében és fogadásában – a jogszabályokkal összhangban – betöltött központi szerepét.

(8)A hatékony jogorvoslathoz való jogot az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke rögzíti. Minden természetes vagy jogi személynek joga van az illetékes nemzeti bíróság előtti hatékony bírósági jogorvoslathoz az e rendelet alapján hozott bármely olyan intézkedés tekintetében, amely hátrányosan érintheti az adott személy jogait. E jog magában foglalja különösen azt a lehetőséget, hogy a tárhelyszolgáltatók és tartalomszolgáltatók hatékonyan megtámadhassák az eltávolítási végzést annak a tagállamnak a bírósága előtt, amelynek hatóságai az eltávolítási végzést kibocsátották.

(9)Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az egyértelműséget azon intézkedések vonatkozásában, amelyeket mind a tárhelyszolgáltatóknak, mind az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük az online terrorista tartalmak terjesztésének megakadályozása érdekében, e rendeletnek megelőző céllal meg kell határoznia a terrorista tartalom fogalmát az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben 9 foglalt, a terrorista bűncselekményekre vonatkozó fogalommeghatározásokra támaszkodva. Tekintettel arra, hogy a legkárosabb online terrorista propagandát kezelni kell, a fogalommeghatározásnak olyan anyagokra és információkra kell kiterjednie, amelyeket terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás, azok támogatása vagy azokra való uszítás, az ahhoz szükséges utasítások, valamint a terrorista csoportban való részvétel támogatása céljára alkalmaznak. Ezek az információk különösen szövegeket, képeket, hangfelvételeket és videókat tartalmaznak. Annak értékelésekor, hogy a tartalom e rendelet értelmében terrorista tartalomnak minősül-e, az illetékes hatóságoknak és a tárhelyszolgáltatóknak figyelembe kell venniük az olyan tényezőket, mint például a nyilatkozatok jellege és megfogalmazása, a nyilatkozatok kontextusa és az, hogy milyen mértékben járhatnak káros következményekkel, hatást gyakorolva így a személyek biztonságára. Az értékelés során fontos tényezőnek minősül az a tény, hogy az anyagot egy uniós jegyzékben foglalt terrorista szervezet vagy személy készítette vagy terjesztette, az anyag neki tulajdonítható, illetve a nevében készítették vagy terjesztették. Az oktatási, újságírói vagy kutatási célokra terjesztett tartalmakat megfelelően védeni kell. Továbbá érzékeny politikai témákról folytatott nyilvános viták során kifejtett radikális, vitatkozó vagy vitatható álláspontok nem tekintendők terrorista tartalomnak.

(10)A hatály azon online tárhelyszolgáltatókra való kiterjesztése érdekében, amelyek terrorista tartalmat terjesztenek, e rendeletet alkalmazni kell az információs társadalommal összefüggő azon szolgáltatásokra, amelyek a szolgáltatást igénybe vevő által szolgáltatott információkat a kérésére tárolják, valamint a tárolt információkat harmadik felek számára hozzáférhetővé teszik, függetlenül attól, hogy ez a tevékenység pusztán technikai, automatikus és passzív jellegű-e. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtói közé tartoznak például a közösségi média platformok, a videoközvetítési szolgáltatások, a video-, kép- és hangmegosztási szolgáltatások, a fájlmegosztást és más felhőalapú szolgáltatások, amennyiben azok az információkat a harmadik felek rendelkezésére bocsátják, valamint azok a weboldalak, ahol a felhasználók kommentárokat hagyhatnak és értékeléseket tehetnek közzé. A rendeletet az Unión kívül letelepedett, de az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra is alkalmazni kell, mivel azon tárhelyszolgáltatók jelentős hányada, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, harmadik országokban rendelkezik székhellyel. Mindennek biztosítania kell, hogy a digitális egységes piacon működő valamennyi vállalat ugyanazoknak a követelményeknek feleljen meg, a letelepedés helye szerinti országtól függetlenül. Annak eldöntése, hogy egy szolgáltató kínál-e szolgáltatásokat az Unióban, annak értékelését teszi szükségessé, hogy a szolgáltató lehetővé teszi-e egy vagy több tagállamban jogi személyek vagy természetes személyek számára, hogy igénybe vegyék szolgáltatásait. Ugyanakkor egy szolgáltató honlapjának vagy egy e-mail-címnek és más elérhetőségeknek a puszta hozzáférhetősége egy vagy több tagállamban önmagában nem lehet elégséges feltétele e rendelet alkalmazásának.

(11)Az Unióval fennálló érdemi kapcsolat releváns a rendelet hatályának meghatározása szempontjából. Az Unióval való ilyen érdemi kapcsolat akkor tekinthető megvalósultnak, ha a szolgáltató az Unióban letelepedett, ilyen telephely hiányában az érdemi kapcsolat kritériumát annak alapján kell értékelni, hogy egy vagy több tagállamban jelentős számú felhasználó található-e, vagy a tevékenységek egy vagy több tagállamra irányulnak-e. Az egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenység fennállása az összes releváns körülmény alapján állapítható meg, beleértve az olyan tényezőket is, mint az e tagállamban általában használt nyelv vagy pénznem használata, illetve az áruk és szolgáltatások megrendelésének lehetősége. A valamely tagállam felé irányuló tevékenység fennállása levezethető abból is, ha rendelkezésre áll egy alkalmazás a vonatkozó nemzeti alkalmazás-áruházban, ha helyi hirdetéseket vagy az e tagállamban használt nyelvű hirdetéseket közölnek, illetve az ügyfelekkel fenntartott kapcsolatok kezeléséből is, például abban az esetben, ha az e tagállamban általában használt nyelven kínálnak ügyfélszolgáltatásokat. Az érdemi kapcsolat fennállása akkor is vélelmezhető, ha a szolgáltató tevékenysége az 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10 17. cikke (1) bekezdésének c) pontja értelmében egy vagy több tagállamra irányul. Másfelől az (EU) 2018/302 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 11 rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalmának való megfelelés érdekében történő puszta szolgáltatásnyújtás kizárólag ezen az alapon nem tekinthető az Unióban található meghatározott területre irányuló vagy azt célzó tevékenységnek.

(12)A tárhelyszolgáltatóknak bizonyos gondossági kötelezettségeket kell teljesíteniük annak érdekében, hogy megelőzzék a terrorista tartalmak terjesztését a szolgáltatásaik során. E gondossági kötelezettségek nem jelentenek általános nyomonkövetési kötelezettséget. A gondossági kötelezettségeknek magukban kell foglalniuk azt is, hogy e rendelet alkalmazásakor a tárhelyszolgáltatók gondosan, arányos és megkülönböztetéstől mentes módon járnak el az általuk tárolt tartalom tekintetében, különösen a saját szerződési feltételeik végrehajtása során, a nem terrorista tartalom eltávolításának elkerülése érdekében. Az eltávolítást vagy a hozzáférhetetlenné tételt a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának tiszteletben tartása mellett kell elvégezni.

(13)A jogrendekből eredő olyan eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a tárhelyszolgáltatókat a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére kötelezik, az illetékes hatóságok által végzett értékelést követően harmonizálni kell. A tagállamoknak továbbra is maguk dönthetnek az illetékes hatóságok megválasztásáról, lehetővé téve számukra, hogy közigazgatási, bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságokat bízzanak meg e feladattal. Tekintettel a terrorista tartalom online szolgáltatások közötti terjesztésének gyorsaságára, ez a rendelkezés kötelezettséget ró a tárhelyszolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzésben azonosított terrorista tartalmat az eltávolítási végzés átvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék. A tárhelyszolgáltatók feladata eldönteni, hogy a kérdéses tartalmat eltávolítják-e, vagy hozzáférhetetlenné teszik-e az uniós felhasználók számára.

(14)Az illetékes hatóság az eltávolítási végzést közvetlenül továbbítja a címzettnek és a kapcsolattartó pontnak az írásbeli dokumentálást lehetővé tevő bármely elektronikus úton, feltéve hogy az lehetővé teszi a szolgáltató számára a hitelesség megállapítását – beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi dátumának és időpontjának pontosságát –, mint például biztonságos e-mail és platformok, valamint más biztonságos csatornák, beleértve a szolgáltató által rendelkezésre bocsátottakat is, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokkal összhangban. Ez a követelmény különösen a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12 szerinti minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások használatával teljesíthető.

(15)Az illetékes hatóságok vagy az Europol által küldött értesítések olyan hatékony és gyors eszközt jelentenek, amelyek felhívják a tárhelyszolgáltatók figyelmét szolgáltatásaik specifikus tartalmára. Az eltávolítási végzések mellett továbbra is lehetővé kell tenni ezt a mechanizmust, amely figyelmezteti a tárhelyszolgáltatót arra az információra, amely esetleg terrorista tartalomnak tekinthető, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék annak összeegyeztethetőséget a szerződési feltételeikkel. Fontos, hogy a tárhelyszolgáltatók prioritásként értékeljék ezeket az értesítéseket, és gyors visszajelzést adjanak a megtett intézkedésekről. Továbbra is a tárhelyszolgáltatóé a végső döntés, hogy eltávolítja-e a tartalmat, mivel az nem egyeztethető össze a szerződési feltételekkel. E rendeletnek az értesítésekre vonatkozó végrehajtása során az Europolnak az (EU) 2016/794 rendeletben 13 megállapított megbízatása változatlanul fennáll.

(16)A terrorista tartalmak hatékony azonosításához és eltávolításához szükséges lépték és gyorsaság miatt az arányos proaktív intézkedések – többek között bizonyos esetekben automatizált eszközök használata révén – alapvető szerepet játszanak az online terrorista tartalmak kezelésében. A terrorista tartalomhoz szolgáltatásaikon keresztül való hozzáférés csökkentése érdekében a tárhelyszolgáltatóknak meg kell vizsgálniuk, hogy helyénvaló-e proaktív intézkedéseket tenni a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatától és szintjétől függően, valamint a harmadik felek jogaira és a tájékoztatáshoz fűződő közérdekre gyakorolt hatások függvényében. Következésképpen a tárhelyszolgáltatóknak meg kell határozniuk, hogy milyen megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedéseket kell tenniük. Ez a követelmény nem jelent általános nyomonkövetési kötelezettséget. Ezen értékelés keretében a tárhelyszolgáltatónak címzett eltávolítási végzések és értesítések hiánya jelzi a terrorista tartalomnak való kitettség alacsony szintjét.

(17)Ha proaktív intézkedésekre kerül sor, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a felhasználóknak a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságára vonatkozó joga – beleértve az információk szabad fogadását és közlését is – megmaradjon. A törvényben meghatározott bármely követelmény – beleértve a személyes adatok védelméről szóló jogszabályokat is – mellett a tárhelyszolgáltatóknak kellő gondossággal kell eljárniuk és biztosítékokat kell alkalmazniuk, köztük különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket, hogy adott esetben elkerülhetők legyenek a nem szándékos és téves határozatok, amelyek a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolításához vezetnek. Ez különösen fontos, amikor a tárhelyszolgáltatók automatizált eszközöket használnak a terrorista tartalmak felderítésére. Az automatizált eszközök használatára vonatkozó határozatokat – függetlenül attól, hogy azokat a tárhelyszolgáltató maga vagy az illetékes hatóság kérése alapján hozza meg – értékelni kell az alapul szolgáló technológia megbízhatósága és az alapvető jogokra gyakorolt hatása tekintetében.

(18)Annak biztosítása érdekében, hogy a terrorista tartalomnak kitett tárhelyszolgáltatók megfelelő intézkedéseket hozzanak a szolgáltatásaikkal való visszaélések megakadályozására, az illetékes hatóságoknak fel kell kérniük a jogerőre emelkedett eltávolítási végzést kapott tárhelyszolgáltatókat, hogy a meghozott proaktív intézkedésekről jelentést tegyenek. Ezek lehetnek olyan intézkedések, amelyek megakadályozzák az olyan terrorista tartalmak újbóli feltöltését, amelyeket a kézhez kapott eltávolítási végzés vagy értesítés eredményeként eltávolítottak vagy hozzáférhetetlenné tettek, úgy, hogy összevetik azokat az ismert terrorista tartalmat tartalmazó köz- vagy magántulajdonban lévő eszközökkel. Alkalmazhatnak megbízható technikai eszközöket az új terrorista tartalmak azonosítására, akár a piacon rendelkezésre álló, akár a tárhelyszolgáltató által kifejlesztett eszközök felhasználásával. A szolgáltatónak jelentést kell tennie az adott proaktív intézkedésekről annak érdekében, hogy az illetékes hatóság megítélhesse, hogy az intézkedések hatékonyak és arányosak-e, valamint hogy az automatizált eszközök használata esetén a tárhelyszolgáltató rendelkezik-e az emberi felügyelethez és ellenőrzéshez szükséges képességekkel. Az intézkedések hatékonyságának és arányosságának értékelése során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a releváns paramétereket, beleértve a szolgáltató számára kibocsátott eltávolítási végzések és értesítések számát, gazdasági kapacitásukat és a szolgáltatásának a terrorista tartalom terjesztése terén gyakorolt hatását (például az uniós felhasználók számát figyelembe véve).

(19)A kérelmet követően az illetékes hatóságnak párbeszédet kell folytatnia a tárhelyszolgáltatóval a szükséges proaktív intézkedésekről. Szükség esetén az illetékes hatóságnak megfelelő, hatékony és arányos proaktív intézkedések elfogadását kell előírnia, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a meghozott intézkedések nem elegendőek a kockázatok kezelésére. A konkrét proaktív intézkedések bevezetésére vonatkozó határozat elvben nem vezethet a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott általános nyomonkövetési kötelezettség bevezetéséhez. Figyelembe véve a terrorista tartalom terjesztésével kapcsolatos különösen súlyos kockázatokat, az illetékes hatóságok által e rendelet alapján elfogadott határozatok eltérhetnek a 2000/31/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében megállapított megközelítéstől egyes olyan konkrét, célzott intézkedések tekintetében, amelyek elfogadása nyomós közbiztonsági okokból szükséges. Az ilyen határozatok elfogadása előtt az illetékes hatóságnak méltányos egyensúlyt kell kialakítania a közérdekű célok és az érintett alapvető jogok között, különösen ideértve a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, valamint a vállalkozás szabadságát, és megfelelő indokolást kell adnia.

(20)A tárhelyszolgáltatóknak az eltávolított tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségét konkrét célok tekintetében kell meghatározni, és a szükséges időtartamra kell korlátozni. A megőrzésre vonatkozó követelményt ki kell terjeszteni a kapcsolódó adatokra, amennyiben az ilyen adatok a kérdéses tartalom eltávolításának következményeként egyébként elvesznének. A kapcsolódó adatok magukban foglalhatnak olyan adatokat, mint például az „előfizetői adatok”, ideértve különösen a tartalomszolgáltató személyazonosságára vonatkozó adatokat, valamint a „hozzáférési adatok”, ideértve például a tartalomszolgáltató általi használat dátumát és időpontját, a szolgáltatásba való belépés és kilépés időpontját, az internet-hozzáférési szolgáltatást nyújtó szolgáltató által a tartalomszolgáltató részére kiosztott IP-címmel együtt.

(21)A tartalom közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljárás céljából való megőrzésére vonatkozó kötelezettség szükséges és indokolt annak érdekében, hogy biztosítsák az olyan tartalomszolgáltató hatékony jogorvoslati lehetőségeit, akinek a tartalmát eltávolították, illetve hozzáférhetetlenné tették, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a felülvizsgálati eljárás eredményétől függően a szóban forgó tartalmat eredeti állapotában visszaállítsák. A tartalom nyomozati és ügyészi célokból történő megőrzésének kötelezettsége indokolt és szükséges, tekintettel arra az értékre, amelyet ez az anyag a terrorista tevékenység felszámolása vagy megelőzése tekintetében képvisel. Amennyiben a vállalatok az anyagot eltávolítják vagy hozzáférhetetlenné teszik, különösen a saját proaktív intézkedéseik révén, és nem tájékoztatják az érintett hatóságot, mivel megítélésük szerint az anyag nem tartozik e rendelet 13. cikke (4) bekezdésének hatálya alá, a bűnüldöző hatóságoknak nem feltétlenül van tudomása a tartalom létezéséről. Ezért a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése és a vádeljárás lefolytatás céljából is indokolt a tartalom megőrzése. E célból az előírt adatmegőrzés olyan adatokra korlátozódik, amelyek valószínűleg kapcsolódnak a terrorista bűncselekményekhez, és ezért hozzájárulhatnak a terrorista bűncselekmények büntetőeljárás alá vonásához vagy a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok megelőzéséhez.

(22)Az arányosság biztosítása érdekében a megőrzési időszakot hat hónapra kell korlátozni annak érdekében, hogy a tartalomszolgáltatók számára elegendő idő álljon rendelkezésre a felülvizsgálati eljárás megindításához, és lehetővé tegyék a bűnüldözési célú hozzáférést a terrorista bűncselekmények nyomozásához és a vádeljárás lefolytatásához szükséges adatokhoz. Ez az időszak azonban a felülvizsgálatot végző hatóság kérésére meghosszabbítható a szükséges ideig abban az esetben, amikor a felülvizsgálati eljárást megindítják, de az a hat hónapos időszakon belül nem zárul le. Ennek az időtartamnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a bűnüldöző hatóságok megőrizhessék a nyomozással kapcsolatos szükséges bizonyítékokat, miközben biztosítják az érintett alapvető jogokkal fennálló egyensúlyt.

(23)Ez a rendelet nem érinti a tagállamok nemzeti jogával és az uniós jogszabályokkal szabályozott eljárási garanciákat és vizsgálati eljárási intézkedéseket, amelyek a terrorista bűncselekmények nyomozása és a vádeljárás lefolytatása céljából megőrzött tartalomhoz és kapcsolódó adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatosak.

(24) A tárhelyszolgáltatók terrorista tartalommal kapcsolatos politikáinak átláthatósága alapvető fontosságú a felhasználók felé való elszámoltathatóságuk növelése és a polgárok digitális egységes piacba vetett bizalmának megerősítése szempontjából. A tárhelyszolgáltatóknak éves átláthatósági jelentéseket kell közzétenniük, amelyek érdemi információkat tartalmaznak a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről.

(25)A panasztételi eljárások a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapján védett tartalmak téves eltávolításának megakadályozásához szükségesek. A tárhelyszolgáltatóknak ezért felhasználóbarát panaszkezelési mechanizmusokat kell létrehozniuk, és gondoskodniuk kell arról, hogy a panaszokat azonnal és a tartalomszolgáltató felé teljes mértékben átlátható módon kezeljék. Az a követelmény, hogy a tárhelyszolgáltató a tévesen eltávolított tartalmat visszaállítsa, nem érinti a tárhelyszolgáltatóknak azt a lehetőségét, hogy saját szerződési feltételeiket más indokkal érvényesítsék.

(26)Az EUSZ 19. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti hatékony jogvédelem megköveteli, hogy a személyeknek lehetősége legyen arra, hogy megismerjék az általuk feltöltött tartalom eltávolításának vagy hozzáférhetetlenné tételének indokait. E célból a tárhelyszolgáltatónak a tartalomszolgáltató rendelkezésére kell bocsátania olyan érdemi információkat, amelyek lehetővé teszik a tartalomszolgáltató számára a határozat vitatását. Ez azonban nem feltétlenül teszi szükségessé a tartalomszolgáltató értesítését. A körülményektől függően a tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalomnak minősülő tartalmat egy üzenettel helyettesíthetik, amely szerint a tartalmat az e rendelettel összhangban eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették. Kérésre a tartalomszolgáltatót tájékoztatni kell az indokokról, valamint a határozat vitatásához rendelkezésre álló lehetőségekről. Amennyiben az illetékes hatóságok úgy döntenek, hogy a közbiztonság érdekében – többek között a nyomozással összefüggésben – helytelennek vagy kontraproduktívnak tekinthető a tartalomszolgáltató közvetlen értesítése a tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről.

(27)Az átfedések és a nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében az illetékes hatóságok tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az Europollal az eltávolítási végzések kibocsátása, illetve a tárhelyszolgáltatóknak küldött értesítések tekintetében. E rendelet rendelkezéseinek végrehajtása során az Europol a jelenlegi megbízatásával és a hatályos jogi kerettel összhangban nyújthat támogatást.

(28)A proaktív intézkedések hatékony és kellően koherens végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamok illetékes hatóságainak kapcsolatba kell lépniük egymással a tárhelyszolgáltatókal a konkrét proaktív intézkedések azonosítása, végrehajtása és értékelése tekintetében folytatott megbeszélésekkel kapcsolatban. Hasonlóképpen ilyen együttműködésre van szükség a szankciókra vonatkozó szabályok elfogadásával, valamint a szankciók végrehajtásával és érvényesítésével kapcsolatban is.

(29)Alapvető fontosságú, hogy a szankciók kiszabása tekintetében hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság teljes körű tájékoztatást kapjon az eltávolítási végzésekről és az értesítésekről, valamint a tárhelyszolgáltató és az érintett illetékes hatóság közötti azokat követően zajló információcseréről. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat és mechanizmusokat, lehetővé téve, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

(30)Az illetékes hatóságok és a tárhelyszolgáltatók közötti gyors információcsere megkönnyítése és a párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében a tagállamok igénybe vehetik az Europol által kifejlesztett eszközöket, mint például az internetes tartalmak jelentésére szolgáló applikációt (IRMa) vagy az azok helyébe lépő eszközöket.

(31)Bizonyos terrorista tartalmak különösen súlyos következményei miatt a tárhelyszolgáltatóknak haladéktalanul tájékoztatniuk kell az érintett tagállam hatóságait, illetve a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti illetékes hatóságokat a terrorista bűncselekmények minden olyan bizonyítékáról, amelyről tudomást szereznek. Az arányosság biztosítása érdekében ez a kötelezettség az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott terrorista bűncselekményekre korlátozódik. A tájékoztatási kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tárhelyszolgáltató köteles aktívan ilyen bizonyítékot keresni. Az érintett tagállam az a tagállam, amely az elkövető vagy a bűncselekmény potenciális áldozatának állampolgársága, vagy a terrorcselekmény célhelye alapján az (EU) 2017/541 irányelv szerint terrorista bűncselekmények felderítése és a vádeljárás lefolytatása tekintetében joghatósággal rendelkezik. Kétség esetén a tárhelyszolgáltató továbbíthatja információt az Europolnak, amely megbízatásának megfelelően nyomon követi az információkat, beleértve az érintett nemzeti hatóságoknak történő továbbítást is.

(32)A tagállam illetékes hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy ezeket az információkat felhasználják a tagállami vagy uniós jog alapján rendelkezésre álló nyomozati cselekményekhez, ideértve a büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról szóló rendelet 14 szerinti, közlésre kötelező európai határozat kibocsátását is.

(33)A tárhelyszolgáltatók és a tagállamok egyaránt kapcsolattartó pontokat alakítanak ki, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések és az értesítések gyors kezelését. A jogi képviselővel ellentétben a kapcsolattartó pont műveleti célokat szolgál. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartási pontjának minden olyan célzott eszközt tartalmaznia kell, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus benyújtását, valamint a gyors adatkezelést lehetővé tevő technikai és személyi erőforrásokat. A tárhelyszolgáltató kapcsolattartó pontjának nem kell az Unió területén lennie, és a tárhelyszolgáltató szabadon kijelölhet egy meglévő kapcsolattartó pontot, feltéve, hogy ez a kapcsolattartó képes az e rendeletben előírt feladatok ellátására. Annak biztosítása érdekében, hogy az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítsák vagy hozzáférhetetlenné tegyék a terrorista tartalmat, a tárhelyszolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó pontok a hét minden napján 24 órában elérhetőek legyenek. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információnak tartalmaznia kell a nyelvet, amelyen a kapcsolattartó ponthoz lehet fordulni. A tárhelyszolgáltatók és az illetékes hatóságok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a tárhelyszolgáltatókat arra ösztönzik, hogy tegyék lehetővé a kommunikációt az Unió egyik olyan hivatalos nyelvén, amelyen szerződési feltételeik elérhetőek.

(34)A szolgáltatók számára előírt azon általános követelmény hiányában, miszerint az Unió területén fizikai jelenlétet kellene biztosítaniuk, szükség van az egyértelműség biztosítására annak tekintetében, hogy az Unión belül szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatók melyik tagállam joghatósága alá tartoznak. Főszabály szerint a tárhelyszolgáltató annak a tagállamnak a joghatósága alá tartozik, ahol a székhelye található, vagy amelyben jogi képviselőt jelölt ki. Mindazonáltal, amennyiben egy másik tagállam eltávolítási végzést bocsát ki, a hatóságai számára lehetővé kell tenni, hogy végzéseiket nem büntető jellegű kényszerintézkedések – például a kényszerítő bírságok – révén érvényesítsék. Azon tárhelyszolgáltató tekintetében, amely az Unióban nem rendelkezik telephellyel, és nem jelöl ki jogi képviselőt, a tagállamok mindazonáltal képesnek kell lenniük arra, hogy szankciókat szabjanak ki, feltéve, hogy tiszteletben tartják a non bis in idem elvét.

(35)Az Unióban nem letelepedett tárhelyszolgáltatónak írásban jogi képviselőt kell kijelölniük az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének és érvényesítésének biztosítása érdekében.

(36)A jogi képviselőnek jogi felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a tárhelyszolgáltató nevében eljárjon.

(37)E rendelet alkalmazásában a tagállamoknak ki kell jelölniük az illetékes hatóságokat. Az illetékes hatóságok kijelölésére vonatkozó követelmény nem feltétlenül írja elő új hatóságok létrehozását, hanem az e rendeletben meghatározott feladatokkal a már létező szerveket is meg lehet bízni. Ez a rendelet előírja az eltávolítási végzések és értesítések kibocsátása, a proaktív intézkedések felügyelete és a szankciók kiszabása tekintetében illetékes hatóságok kijelölését. A tagállamok döntik el, hány hatóságot kívánnak kijelölni ezekre a feladatokra.

(38)Szankciók szükségesek annak biztosításához, hogy a tárhelyszolgáltatók hatékonyan teljesítsék az e rendelet szerinti kötelezettségeket. A tagállamoknak szabályokat kell elfogadniuk a szankciókra vonatkozóan, beleértve adott esetben a bírságok megállapításáról szóló iránymutatásokat is. Különösen súlyos szankciókat kell megállapítani abban az esetben, ha a tárhelyszolgáltató rendszeresen elmulasztja a terrorista tartalomnak az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belüli eltávolítását vagy hozzáférhetetlenné tételét. Az egyedi esetekben történő meg nem felelés szankcionálható, a non bis in idem és az arányosság elvének tiszteletben tartása és annak biztosítása mellett, hogy az ilyen szankciók figyelembe vegyék a rendszeres mulasztást. A jogbiztonság biztosítása érdekében a rendeletnek meg kell határoznia, hogy a vonatkozó kötelezettségek milyen mértékben tartoznak a szankciók hatálya alá. A 6. cikknek való meg nem felelés miatti szankciókat csak a 6. cikk (2) bekezdése szerinti jelentéstétel előírása alapján felmerülő kötelezettségek, vagy a 6. cikk (4) bekezdése szerinti további proaktív intézkedéseket előíró határozat tekintetében lehet elfogadni. Annak meghatározásakor, hogy pénzügyi szankciókat kell-e kiszabni, kellő figyelmet kell fordítani a szolgáltató pénzügyi forrásaira. A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók ne ösztönözzék a terrorista tartalomnak nem minősülő tartalom eltávolítását.

(39)Az egységes formanyomtatványok használata megkönnyíti az együttműködést és az információcserét az illetékes hatóságok és a szolgáltatók között, lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban és hatékonyabban kommunikáljanak. Különösen fontos az eltávolítási végzés kézhezvételét követő gyors fellépés biztosítása. A formanyomtatványok csökkentik a fordítási költségeket és hozzájárulnak a minőség magas szintjéhez. A válaszokra szolgáló formanyomtatványoknak hasonlóképpen lehetővé kell tenniük a szabványosított információcserét, és ez különösen fontos, ha a szolgáltatók nem tudnak megfelelni a követelményeknek. A hitelesített benyújtási csatornák garantálni tudják az eltávolítási végzés hitelességét, beleértve a végzés elküldési és kézhezvételi időpontjának pontosságát.

(40)Annak érdekében, hogy szükség esetén gyorsan módosíthassák az e rendelet céljából alkalmazandó formanyomtatványok tartalmát, a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy módosítsa e rendelet I., II. és III. mellékletét. Annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni a technológia és a kapcsolódó jogi keret fejlődését, a Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése céljából az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak 15 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(41)A tagállamoknak információt kell gyűjteniük a jogszabály végrehajtásáról. Részletes programot kell létrehozni e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére annak érdekében, hogy becsatornázzák azokat a jogszabályok értékelésébe.

(42)A végrehajtási jelentésben szereplő megállapítások és következtetések, valamint a nyomon követés eredményei alapján a Bizottságnak legkorábban e rendelet hatálybalépése után három évvel jelentést készít a rendelet értékeléséről. Az értékelésnek a hatékonyság, eredményesség, relevancia, koherencia és az uniós hozzáadott érték öt kritériumán kell alapulnia. A Bizottság értékelni fogja a rendeletben előírt különböző operatív és technikai intézkedések működését, köztük a terrorista tartalom felderítését, azonosítását és eltávolítását célzó intézkedések hatékonyságát, a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságát, valamint a harmadik felek potenciálisan érintett jogaira és érdekeire gyakorolt hatásokat, ideértve a tartalomszolgáltatók tájékoztatására vonatkozó követelmény felülvizsgálatát.

(43)Mivel e rendelet célját, nevezetesen a digitális egységes piac zökkenőmentes működésének az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése révén történő biztosítását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a korlátozás léptéke és hatásai miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. SZAKASZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk
Tárgy és hatály

(1)Ez a rendelet egységes szabályokat állapít meg a tárhelyszolgáltatásokkal az online terrorista tartalom terjesztése céljából történő visszaélések megelőzésére. Különösen a következőket állapítja meg:

a)a gondossági kötelezettségekre vonatkozó szabályok, amelyeket a tárhelyszolgáltatóknak kell alkalmazniuk a terrorista tartalmak szolgáltatásaikon keresztül történő terjesztésének megakadályozása és szükség esetén a gyors eltávolítás biztosítása érdekében;

b)a tagállamok által meghozandó intézkedések, amelyek a terrorista tartalmak azonosítására, azok tárhelyszolgáltatók általi gyors eltávolításának lehetővé tételére, valamint a más tagállamok illetékes hatóságaival, a tárhelyszolgáltatókkal és adott esetben az érintett uniós szervekkel való együttműködésre irányulnak.

(2)Ez a rendelet az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatókra alkalmazandó, függetlenül azok székhelyétől.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.„tárhelyszolgáltató”: a szolgáltatás igénybe vevője által küldött információknak – a tartalomszolgáltató kérésére történő – tárolásából, valamint a tárolt információk harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tételéből álló szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató;

2.„tartalomszolgáltató”: olyan felhasználó, aki olyan információt szolgáltatott, amelyet a felhasználó kérésére egy tárhelyszolgáltató tárol vagy tárolt;

3.„az Unióban szolgáltatások nyújtása”: egy vagy több tagállamban jogi vagy természetes személyek számára olyan tárhelyszolgáltató szolgáltatásai igénybevételének lehetővé tétele; amelyet az adott tagállamhoz vagy tagállamokhoz jelentős kapcsolatok fűzik, mint például:

a)a tárhelyszolgáltató létrehozása az Unióban;

b)a felhasználók jelentős száma egy vagy több tagállamban;

c)egy vagy több tagállam felé irányuló tevékenységek.

4.„terrorista bűncselekmények”: az (EU) 2017/541 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények;

5.„terrorista tartalom”: az alábbi információk közül legalább egy:

a)terrorista bűncselekmények elkövetésére való felbujtás vagy uszítás, ideértve a terrorista bűncselekmények elkövetésének dicsőítését, és ezáltal ilyen bűncselekmény elkövetésének veszélyét vonja maga után;

b)a terrorista bűncselekményekhez való hozzájárulás ösztönzése;

c)a terrorista csoport tevékenységeinek előmozdítása, különösen az (EU) 2017/541 irányelv 2. cikkének 3. pontja értelmében vett terrorista csoportban való részvétel vagy annak számára nyújtott támogatás ösztönzése által;

d)terrorista bűncselekmények elkövetése céljából alkalmazott módszerekre vagy technikákra vonatkozó oktatás.

6.„terrorista tartalom terjesztése”: a terrorista tartalom harmadik felek számára történő hozzáférhetővé tétele a tárhelyszolgáltatókon keresztül;

7.„szerződési feltételek”: a tárhelyszolgáltató és a felhasználói közötti szerződéses viszonyt szabályozó valamennyi feltétel és rendelkezés, függetlenül azok elnevezésétől vagy formájától;

8.„értesítés”: az illetékes hatóság vagy adott esetben az érintett uniós szerv által a tárhelyszolgáltatónak a terrorista tartalomnak tekinthető információk tekintetében küldött értesítés, amelynek célja, hogy a szolgáltatók önkéntesen mérlegeljék az említett tartalmak összeegyeztethetőségét a terrorista tartalom terjesztésének megelőzését célzó szerződési feltételeikkel;

9.„székhely”: a központi iroda vagy bejegyzett iroda, ahol az elsődleges pénzügyi feladatokat, valamint az üzemelésellenőrzést végzik.

II. SZAKASZ
Intézkedések az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzése érdekében

3. cikk
Gondossági kötelezettség

(1)A tárhelyszolgáltatók e rendelettel összhangban megfelelő, észszerű és arányos intézkedéseket hoznak a terrorista tartalom terjesztése és a felhasználók terrorista tartalmaktól való védelme érdekében. Ennek során gondosan, arányosan és megkülönböztetéstől mentesen járnak el, kellő figyelemmel a felhasználók alapvető jogaira, és figyelembe veszik a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(2)A tárhelyszolgáltatók a terrorista tartalom terjesztésének megakadályozására vonatkozó rendelkezéseket szerepeltetnek és alkalmaznak szerződési feltételeikben.

4. cikk
Eltávolítási végzések

(1)Az illetékes hatóságot fel kell hatalmazni arra, hogy határozatot hozzon, amely kötelezi a tárhelyszolgáltatót a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére.

(2)A tárhelyszolgáltató az eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi a terrorista tartalmat.

(3)Az eltávolítási végzéseknek az I. mellékletben meghatározott formanyomtatványnak megfelelően a következő elemeket kell tartalmazniuk:

a)az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság azonosítása és az eltávolítási végzés illetékes hatóság általi hitelesítése;

b)indokolás arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, legalább a 2. cikk 5. pontjában felsorolt terrorista tartalmak kategóriáira való hivatkozással;

c)egységes forráshely-meghatározó (URL) és szükség esetén további információk, amelyek lehetővé teszik az említett tartalom azonosítását;

d)e rendeletre való hivatkozás az eltávolítási végzés jogalapjaként;

e)a kiállítás dátuma és időbélyegzője;

f)információ a tárhelyszolgáltató és a tartalomszolgáltató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről;

g)adott esetben a 11. cikkben említett, a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó tájékoztatás megtiltásáról szóló határozat.

(4)A tárhelyszolgáltató vagy a tartalomszolgáltató kérésére az illetékes hatóság részletes indokolást nyújt, a tárhelyszolgáltató azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül eleget tegyen az eltávolítási végzésnek.

(5)Az illetékes hatóságok az eltávolítási végzéseket a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek küldik el és azt továbbítja azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen végzéseket az írásbeli rögzítést olyan feltételek mellett biztosító elektronikus úton kell elküldeni, amely lehetővé teszi a küldő fél hitelességének megállapítását, beleértve a végzés elküldésének és kézhezvételének dátumát és időpontját.

(6)A tárhelyszolgáltató visszaigazolja az átvételt, és a II. mellékletben meghatározott formanyomtatvány használatával indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az illetékes hatóságot a terrorista tartalom eltávolításáról vagy hozzáférhetetlenné tételéről, különösen megjelölve az intézkedés időpontját.

(7)Amennyiben a tárhelyszolgáltató vis maior vagy nem a tárhelyszolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség miatt nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, az indokok ismertetésével haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben szereplő formanyomtatvány alkalmazásával. Az (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott okok már nem állnak fenn.

(8)Ha a tárhelyszolgáltató nem tud eleget tenni az eltávolítási végzésnek, mert az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz, vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, szükséges pontosításokat kérve haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot, a III. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával. A (2) bekezdésben meghatározott határidő azonnal alkalmazható, amint a hivatkozott szükséges pontosítások megtörténtek.

(9)Az eltávolítási végzést kiállító illetékes hatóság tájékoztatja a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett, proaktív intézkedések végrehajtását felügyelő illetékes hatóságot, amint az eltávolítási végzés jogerőre emelkedik. Az eltávolítási végzés akkor emelkedik jogerőre, ha azt az alkalmazandó nemzeti jog szerinti határidőn belül nem nyújtottak be fellebbezést, illetve azt a fellebbezést követően helybenhagyták.

5. cikk
Értesítések

(1)Az illetékes hatóság vagy az érintett uniós szerv értesítést küldhet a tárhelyszolgáltatóknak.

(2)A tárhelyszolgáltatók olyan operatív és technikai intézkedéseket vezetnek be, amelyek megkönnyítik az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek által a tárhelyszolgáltatók általi önkéntes mérlegelés céljából küldött tartalom gyors értékelését.

(3)Az értesítést a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által a 16. cikk szerint kijelölt jogi képviselőnek kell elküldeni és továbbítani kell azt a 14. cikk (1) bekezdésében említett kapcsolattartó pontnak. Az ilyen értesítéseket elektronikus úton kell elküldeni.

(4)Az értesítésnek kellően részletes információkat kell tartalmaznia, beleértve annak okait, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak, valamint egy URL-t, és szükség esetén további olyan információkat, amelyek lehetővé teszik az értesítésben szereplő terrorista tartalom azonosítását.

(5)A tárhelyszolgáltató a saját szerződési feltételei alapján kiemelt feladatként értékeli az értesítésben azonosított tartalmat, és dönt arról, hogy azt eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi-e.

(6)A tárhelyszolgáltató haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot vagy az érintett uniós szervet az értékelés eredményéről és az értesítés eredményeként hozott intézkedések ütemezéséről.

(7)Amennyiben a tárhelyszolgáltató úgy ítéli meg, hogy az értesítés nem tartalmaz elegendő információt az értesítésben szereplő tartalom értékeléséhez, haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat vagy az érintett uniós szervet, meghatározva, hogy milyen további információkra vagy pontosításra van szükség.

6. cikk
Proaktív intézkedések

(1)A tárhelyszolgáltatóknak adott esetben proaktív intézkedéseket kell tenniük, hogy szolgáltatásaikat megvédjék a terrorista tartalmak terjesztése ellen. Az intézkedéseknek hatékonyaknak és arányosaknak kell lenniük, figyelembe véve a terrorista tartalomnak való kitettség kockázatát és szintjét, a felhasználók alapvető jogait, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságát egy nyitott és demokratikus társadalomban.

(2)Amennyiben a 4. cikk (9) bekezdésének megfelelően tájékoztatást kapott, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság felkéri a tárhelyszolgáltatót, hogy a kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül, majd azt követően legalább évente nyújtson be jelentést az általa a következők érdekében hozott – többek között automatizált eszközök felhasználásával történő – konkrét proaktív intézkedésekről:

a)a korábban terrorista tartalomnak minősített, és ezért eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozása;

b)a terrorista tartalom észlelése, azonosítása és gyors eltávolítása vagy hozzáférhetetlenné tétele.

Az ilyen kérelmet a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni.

A jelentéseknek tartalmazniuk kell minden olyan lényeges információt, amely lehetővé teszi a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság számára annak értékelését, hogy a proaktív intézkedések hatékonyak-e és arányosak-e, beleértve az alkalmazott automatizált eszközök működését, valamint az alkalmazott emberi felügyeletet és ellenőrzési mechanizmusokat.

(3)Amennyiben a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság úgy ítéli meg, hogy a (2) bekezdés szerint hozott és bejelentett proaktív intézkedések nem elegendőek a kitettség kockázatának és szintjének mérsékléséhez és kezeléséhez, felkérheti a tárhelyszolgáltatót, hogy tegyen további konkrét proaktív intézkedéseket. E célból a tárhelyszolgáltató együttműködik a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatósággal annak érdekében, hogy azonosítsa a tárhelyszolgáltató által hozandó konkrét intézkedéseket, meghatározza a kulcsfontosságú célkitűzéseket és referenciaértékeket, valamint a végrehajtásukra vonatkozó határidőket.

(4)Amennyiben a (3) bekezdés szerinti kérelemtől számított három hónapon belül nem sikerül megállapodásra jutni, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság határozatot hozhat, amelyben további szükséges és arányos konkrét proaktív intézkedéseket ír elő. A határozat figyelembe veszi különösen a tárhelyszolgáltató gazdasági kapacitását, valamint az ilyen intézkedések hatását a felhasználók alapvető jogaira, valamint a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának alapvető fontosságára. Az ilyen határozatot a tárhelyszolgáltató székhelyére vagy a tárhelyszolgáltató által kijelölt jogi képviselőnek kell megküldeni. A tárhelyszolgáltató rendszeresen jelentést tesz a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóság által meghatározott ilyen intézkedések végrehajtásáról.

(5)A tárhelyszolgáltató bármikor kérheti a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett illetékes hatóságot, hogy vizsgálja felül, és adott esetben vonja vissza a (2), (3), illetve (4) bekezdés szerinti kérelmet vagy határozatot. Az illetékes hatóság a tárhelyszolgáltató kérelmének kézhezvételét követően ésszerű határidőn belül indokolással ellátott határozatot hoz.

7. cikk
A tartalom és a kapcsolódó adatok megőrzése

(1)A tárhelyszolgáltatók megőrzik az eltávolítási végzés, értesítés vagy a 4. cikk, az 5. cikk és a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések következményeként eltávolított vagy hozzáférhetettlenné tett terrorista tartalmat és a terrorista tartalom eltávolítása eredményeként eltávolított kapcsolódó adatokat, amelyek szükségesek:

a)közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz,

b)terrorista bűncselekmények megelőzéséhez, nyomozásához, felderítéséhez és a vádeljárás lefolytatásához.

(2)Az (1) bekezdésben említett terrorista tartalmat és a kapcsolódó adatokat hat hónapig őrzik meg. A terrorista tartalmat az illetékes hatóság vagy bíróság kérésére hosszabb ideig őrzik meg egészen addig, amíg az (1) bekezdés a) pontjában említett közigazgatási vagy bírósági felülvizsgálati eljáráshoz az szükséges.

(3)A tárhelyszolgáltató biztosítja, hogy a (1) és (2) bekezdés szerint megőrzött terrorista tartalmat és kapcsolódó adatokat megfelelő technikai és szervezési biztosítékok szabályozzák.

Ezek a technikai és szervezési biztosítékok biztosítják, hogy a megőrzött terrorista tartalom és a kapcsolódó adatok kizárólag az (1) bekezdésben említett célokból legyenek hozzáférhetők és kezelhetők, és hogy az érintett személyes adatok biztonsága magas szintű legyen. A tárhelyszolgáltatók szükség esetén felülvizsgálják és frissítik ezeket a biztosítékokat.

III. SZAKASZ
BIZTOSÍTÉKOK ÉS ELSZÁMOLTATHATÓSÁG

8. cikk
Átláthatósági követelmények

(1)A tárhelyszolgáltatók saját szerződési feltételeikben meghatározzák a terrorista tartalmak terjesztésének megelőzésére vonatkozó politikájukat, beleértve adott esetben a proaktív intézkedések működésének észszerű magyarázatát, ideértve az automatizált eszközök használatát is.

(2)A tárhelyszolgáltatók éves átláthatósági jelentéseket tesznek közzé a terrorista tartalom terjesztése ellen hozott intézkedésekről.

(3)Az átláthatósági jelentések legalább a következő információkat tartalmazzák:

a)tájékoztatás a tárhelyszolgáltató által a terrorista tartalom felderítésével, azonosításával és eltávolításával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

b)tájékoztatás a terrorista tartalomnak minősülő, korábban eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalom újbóli feltöltésének megakadályozásával kapcsolatban hozott intézkedésekről;

c)az eltávolítási végzéseket, értesítéseket vagy a proaktív intézkedéseket követően eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma;

d)a panasztételi eljárások áttekintése és eredménye.

9. cikk
A proaktív intézkedések alkalmazására és végrehajtására vonatkozó biztosítékok

(1)Amennyiben a tárhelyszolgáltatók e rendelet értelmében automatizált eszközöket használnak az általuk tárolt tartalomra vonatkozóan, hatékony és megfelelő biztosítékokat nyújtanak annak biztosítására, hogy az e tartalommal kapcsolatos határozatok, különösen a terrorista tartalomnak minősülő tartalmak eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó határozatok pontosak és megalapozottak legyenek.

(2)A biztosítékok adott esetben különösen az emberi felügyeletet és az ellenőrzéseket foglalják magukban, és mindenképpen akkor, ha a vonatkozó összefüggések részletes értékelése szükséges annak megállapításához, hogy a tartalom terrorista tartalomnak minősül-e vagy sem.

10. cikk
Panasztételi mechanizmusok

(1)A tárhelyszolgáltatók olyan hatékony és hozzáférhető mechanizmusokat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik azon tartalomszolgáltatók számára, amelyek tartalmát a 5. cikk szerinti értesítés vagy a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések eredményeként eltávolították vagy hozzáférhetetlenné tették, hogy a tartalom visszaállítását kérelmező panaszt nyújtsanak be a tárhelyszolgáltató intézkedésével szemben.

(2)A tárhelyszolgáltató haladéktalanul megvizsgál minden hozzá beérkezett panaszt és indokolatlan késedelem nélkül visszaállítja a tartalmat, ha az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel indokolatlan volt. A vizsgálat eredményéről tájékoztatják a panaszost.

11. cikk
A tartalomszolgáltatók tájékoztatása

(1)Amennyiben a tárhelyszolgáltató a terrorista tartalmat eltávolította vagy hozzáférhetetlenné tette, a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsátja a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozó információkat.

(2)A tartalomszolgáltató kérelmére a tárhelyszolgáltató tájékoztatja a tartalomszolgáltatót az eltávolítás vagy hozzáférhetetlenné tétel okairól és a határozat vitatásának lehetőségeiről.

(3)Az (1) és (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem alkalmazandó, ha az illetékes hatóság úgy dönt, hogy a közbiztonsági okokból – mint például a terrorista bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása – nem lehet tájékoztatást adni, a szükséges ideig, de az említett határozattól számított [négy] hetet meg nem haladó időtartamig. Ilyen esetben a tárhelyszolgáltató nem fedhet fel semmilyen információt a terrorista tartalom eltávolítására vagy hozzáférhetetlenné tételére vonatkozóan.

IV. SZAKASZ
Az illetékes hatóságok, az uniós szervek és a tárhelyszolgáltatók közötti együttműködés

12. cikk
Az illetékes hatóságok képességei

A tagállamok biztosítják, hogy illetékes hatóságaik rendelkezzenek a célok eléréséhez és az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességekkel és elegendő forrással.

13. cikk
A tárhelyszolgáltatók, az illetékes hatóságok és adott esetben az érintett uniós szervek közötti együttműködés

(1)A tagállamok illetékes hatóságai tájékoztatják egymást, munkájukat koordinálják és együttműködnek egymással, valamint adott esetben az érintett uniós szervekkel, például az Europollal az eltávolítási végzések és értesítések tekintetében a párhuzamosságok elkerülése, a koordináció fokozása és a különböző tagállamokban folytatott nyomozásokba való beavatkozás elkerülése érdekében.

(2)A tagállamok illetékes hatóságai a 6. cikk alapján hozott intézkedések és a 18. cikk szerinti végrehajtási intézkedések tekintetében tájékoztatják a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóságot, munkájukat koordinálják és együttműködne vele. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 17. cikk (1) bekezdésének c) és d) pontjában említett illetékes hatóság birtokában legyen minden vonatkozó információnak. E célból a tagállamok biztosítják a megfelelő kommunikációs csatornákat vagy mechanizmusokat, hogy a vonatkozó információkat kellő időben megosszák.

(3)A tagállamok és a tárhelyszolgáltatók dönthetnek úgy, hogy célzott – adott esetben a megfelelő uniós szervek, például az Europol által létrehozott – eszközöket használnak, különösen az alábbiak elősegítése érdekében:

a)a 4. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel kapcsolatos adatkezelés és visszajelzés;

b)az 5. cikk szerinti értesítésekkel kapcsolatos adatkezelés és visszajelzés;

c)együttműködés a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések azonosítása és végrehajtása céljából.

(4)Amennyiben a tárhelyszolgáltatók tudomást szereznek terrorista bűncselekmények bármely bizonyítékáról, haladéktalanul tájékoztatják az érintett tagállamban a bűncselekményekben folytatott nyomozásért és büntetőeljárásért felelős hatóságokat vagy a 14. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolattartó pontot a székhelyük vagy jogi képviselőjük helye szerinti tagállamban.található A tárhelyszolgáltatók kétség esetén továbbíthatják ezt az információt az Europolnak a megfelelő nyomon követés céljából.

14. cikk
Kapcsolattartó pontok

(1)A tárhelyszolgáltató olyan kapcsolattartó pontot hoz létre, amely lehetővé teszi az eltávolítási végzések és az értesítések elektronikus úton történő fogadását, valamint biztosítja a 4. és 5. cikk szerinti gyors feldolgozásukat. Gondoskodik arról, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozzák.

(2)Az (1) bekezdésben említett információk meghatározzák az Unió hivatalos nyelvét vagy nyelveit – az 1/58. rendeletben említettek szerint –, amely nyelve(ke)n a kapcsolattartó ponthoz fordulhatnak és a 4. és 5. cikk szerinti eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatban további információcserét folytatnak. Ez magában foglalja annak a tagállamnak legalább egy hivatalos nyelvét, ahol a tárhelyszolgáltató székhelye található, vagy ahol a 16. cikk szerinti jogi képviselője lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

(3)A tagállamok kapcsolattartó pontot hoznak létre az általuk kiadott eltávolítási végzésekkel és értesítésekkel kapcsolatos, pontosítás iránti kérelmek és visszajelzések kezelésére. A kapcsolattartó pontra vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

V. SZAKASZ
ALKALMAZÁS ÉS VÉGREHAJTÁS

15. cikk
Joghatóság

(1)Az a tagállam, amelyben a tárhelyszolgáltató székhelye található, a 6., 18. és 21. cikk alkalmazásában joghatósággal rendelkezik. Azon tárhelyszolgáltató, amely nem rendelkezik székhellyel a tagállamok egyikében, azon tagállam joghatósága alá tartozónak tekintendő, amelyben a 16. cikk említett jogi képviselő lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.

(2)Amennyiben a tárhelyszolgáltató nem jelöl ki jogi képviselőt, minden tagállam rendelkezik joghatósággal.

(3)Amennyiben egy másik tagállam hatósága a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően eltávolítási végzést adott ki, e tagállam rendelkezik joghatósággal arra, hogy nemzeti joga szerint kényszerítő intézkedéseket hozzon az eltávolítási végzés végrehajtása érdekében.

16. cikk
Jogi képviselő

(1)Az Unión belül székhellyel nem rendelkező, de az Unióban szolgáltatásokat nyújtó tárhelyszolgáltatónak írásban ki kell jelölnie egy jogi vagy természetes személyt az Unión belüli jogi képviselőjeként az e rendelet alapján az illetékes hatóságok által kibocsátott eltávolítási végzések, értesítések és határozatok átvétele, az azoknak való megfelelés és azok végrehajtása érdekében. A jogi képviselőnek azon tagállamok egyikében kell lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznie, ahol a tárhelyszolgáltató szolgáltatásokat nyújt.

(2)A tárhelyszolgáltató megbízza a jogi képviselőt az érintett tárhelyszolgáltató nevében az (1) bekezdésben említett eltávolítási végzések, értesítések, kérelmek és határozatok átvételével, az azoknak való megfeleléssel és végrehajtásukkal. A tárhelyszolgáltatók jogi képviselőjüket ellátják az illetékes hatóságokkal való együttműködéshez, valamint a határozatoknak és végzéseknek való megfeleléshez szükséges jogkörrel és erőforrásokkal.

(3)A kijelölt jogi képviselő felelősségre vonható az e rendelet szerinti kötelezettségek teljesítésének elmulasztásáért, a tárhelyszolgáltató felelősségének és a vele szemben kezdeményezhető jogi lépéseknek a sérelme nélkül.

(4)A tárhelyszolgáltató értesíti a 17. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett illetékes hatóságot a jogi képviselő kijelöléséről abban a tagállamban, ahol a jogi képviselő lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik. A jogi képviselőre vonatkozó információkat nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

VI. SZAKASZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk
Az illetékes hatóságok kijelölése

(1)Minden tagállam kijelöli az alábbiak tekintetében hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy hatóságokat:

a)a 4. cikk szerinti eltávolítási végzések kiadása;

b)a terrorista tartalmak felderítése, azonosítása és ezekről a tárhelyszolgáltatók 5. cikk szerinti értesítése;

c)a 6. cikk szerinti proaktív intézkedések végrehajtásának felügyelete;

d)az e rendelet szerinti kötelezettségek érvényesítése a 18. cikk szerinti szankciók révén.

(2)Legkésőbb [e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon] belül a tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságokról. A Bizottság az értesítést és annak módosításait közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

18. cikk
Szankciók

(1)A tagállamok megállapítják a tárhelyszolgáltatók e rendelet szerinti kötelezettségeinek megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. Az ilyen szankciók az alábbiak szerinti kötelezettségek megsértésére korlátozódnak:

a)a 3. cikk (2) bekezdése (a tárhelyszolgáltatók szerződési feltételei);

b)a 4. cikk (2) és (6) bekezdése (az eltávolítási végzések végrehajtása és a velük kapcsolatos visszajelzések);

c)az 5. cikk (5) és (6) bekezdése (az értesítések értékelése és a velük kapcsolatos visszajelzések);

d)a 6. cikk (2) és (4) bekezdése (a proaktív intézkedésekről szóló jelentések és a konkrét proaktív intézkedéseket előíró határozatot követő intézkedések elfogadása);

e)a 7. cikk (az adatok megőrzése);

f)a 8. cikk (átláthatóság);

g)a 9. cikk (a proaktív intézkedésekkel kapcsolatos biztosítékok);

h)a 10. cikk (panasztételi eljárások);

i)a 11. cikk (a tartalomszolgáltatók tájékoztatása);

j)a 13. cikk (4) bekezdése (a terrorista bűncselekmények bizonyítékaira vonatkozó tájékoztatás);

k)a 14. cikk (1) bekezdése (kapcsolattartó pontok);

l)a 16. cikk (jogi képviselő kijelölése).

(2)A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb [az e rendelet hatálybalépésétől számított hat hónapon belül] értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.

(3)A tagállamok biztosítják, hogy a szankciók típusának és szintjének meghatározásakor az illetékes hatóságok minden releváns körülményt figyelembe vegyenek, beleértve a következőket:

a)a jogsértés jellege, súlyossága és időtartama;

b)a jogsértés szándékos vagy gondatlan jellege;

c)a felelős jogi személy által elkövetett korábbi jogsértések;

d)a felelősségre vont jogi személy pénzügyi ereje;

e)a tárhelyszolgáltató együttműködési szintje az illetékes hatóságokkal.

(4)A tagállamok biztosítják, hogy a 4. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének rendszeres elmulasztása következtében a tárhelyszolgáltató a legutóbbi pénzügyi évi teljes árbevételének 4 %-áig terjedő pénzbüntetésekkel sújtható.

19. cikk
Műszaki követelmények és az eltávolítási végzések sablonjainak módosítása

(1)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 20. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az illetékes hatóságok által az eltávolítási végzések továbbításához használandó elektronikus eszközökre vonatkozó műszaki követelmények révén kiegészítse ezt a rendeletet.

(2)A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I., II. és III. melléklet módosítására vonatkozóan, annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék az eltávolítási végzések formanyomtatványa és az eltávolítási végzések végrehajtásának lehetetlenségéről szóló információszolgáltatásra használt formanyomtatvány tartalmának javítására irányuló esetleges igényt.

20. cikk
A felhatalmazás gyakorlása

(1)A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)A Bizottságnak a 19. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [e rendelet alkalmazásának időpontja] kezdődő hatállyal.

(3)Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 19. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5)A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6)A 19. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

21. cikk
Nyomon követés

(1)A tagállamok az illetékes hatóságaiktól és a joghatóságuk alá tartozó tárhelyszolgáltatóktól gyűjtik az e rendelettel összhangban tett intézkedéseikre vonatkozó információkat , és minden évben [március 31-ig] tájékoztatják ezekről a Bizottságot. Ezen információk tartalmazzák a következőket:

a)a kiadott eltávolítási végzések és értesítések száma, az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak száma, beleértve a 4. és 5. cikk szerinti megfelelő időkereteket;

b)a 6. cikk alapján hozott konkrét proaktív intézkedésekkel kapcsolatos információk, beleértve az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett terrorista tartalmak mennyiségét, valamint a megfelelő időkereteket;

c)a 10. cikk értelmében a kezdeményezett panasztételi eljárások és a tárhelyszolgáltatók által hozott intézkedések számát;

d)az illetékes hatóság által a nemzeti joggal összhangban kezdeményezett jogorvoslati eljárások és meghozott határozatok számára vonatkozó információk.

(2)A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazásának időpontjától számított egy éven] belül részletes programot határoz meg e rendelet kimeneteinek, eredményeinek és hatásainak nyomon követésére. A nyomonkövetési program meghatározza azokat a mutatókat és eszközöket, amelyekkel és azokat az időközöket, amilyen gyakorisággal az adatokat és az egyéb szükséges bizonyítékokat gyűjteni kell. Meghatározza a Bizottság és a tagállamok által az adatok és egyéb bizonyítékok gyűjtése és elemzése érdekében teendő intézkedéseket az előrehaladás nyomon követése és e rendelet 23. cikk szerinti értékelése érdekében.

22. cikk
Végrehajtási jelentés

...[az e rendelet hatálybalépésétől számított két éven] belül a Bizottság jelentést tesz e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság jelentésében figyelembe kell venni a 21. cikk szerinti nyomon követésre vonatkozó információkat és a 8. cikk szerinti átláthatósági követelményekből származó információkat. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

23. cikk
Értékelés

A Bizottság legkorábban [e rendelet alkalmazási időpontjától számított három év múlva] elvégzi e rendelet értékelését, és a rendelet alkalmazásáról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ideértve a biztosítéki mechanizmusok hatékonyságának működését is. Ezt a jelentést, amennyiben szükséges, jogalkotási javaslatok kísérik. A tagállamok megküldik a jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.

24. cikk
Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet [6 hónappal a hatálybalépését követően] kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről    a Tanács részéről

az elnök    az elnök

(1)    Közlemény a jogellenes online tartalmak elleni fellépésről (COM (2017) 555 final).
(2)    A Bizottság ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (C(2018)1177 final).
(3)    A Bizottság ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (C(2018)1177 final).
(4)    Eurobarometer 469, Jogellenes tartalom online, 2018. június.
(5)    A Szabályozói Ellenőrzési Testület véleményére mutató hivatkozás a RegDoc-ban.
(6)    HL L […], […], […]. o.
(7)    A Bizottság (EU) 2018/334 ajánlása (2018. március 1.) az illegális online tartalom hatékony kezelésére irányuló intézkedésekről (HL L 63., 2018.3.6., 50. o.)
(8)    Az Európai Parlament és a Tanács 2000/31/EK irányelve (2000. június 8.) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem, egyes jogi vonatkozásairól (Elektronikus kereskedelemről szóló irányelv) (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.)
(9)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.).
(10)    Az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (HL L 351., 2012.12.20., 1. o.).
(11)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (HL L 601., 2018.3.2, 1. o.).
(12)    Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).
(13)    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/794 rendelete (2016. május 11.) a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol), valamint a 2009/371/IB, a 2009/934/IB, a 2009/935/IB, a 2009/936/IB és a 2009/968/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (HL L 135., 2016.5.24., 53. o.).
(14)    COM(2018)225 final.
(15)    HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Top

Brüsszel, 2018.9.12.

COM(2018) 640 final

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről

{SEC(2018) 397 final} - {SWD(2018) 408 final} - {SWD(2018) 409 final}


I. MELLÉKLET

TERRORISTA TARTALOMRA VONATKOZÓ ELTÁVOLÍTÁSI VÉGZÉS (az (EU) xxx rendelet 4. cikke)

Az (EU)…. rendelet 1 4. cikke szerinti eltávolítási végzés címzettje az illetékes hatóság által kibocsátott eltávolítási végzés kézhezvételétől számított egy órán belül a terrorista tartalmat eltávolítja vagy hozzáférhetetlenné teszi.

Az (EU)…. rendelet 2 7. cikkének megfelelően a címzetteknek az illetékes hatóságok vagy bíróságok kérésére az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett tartalmat és a kapcsolódó adatokat legalább hat hónapig meg kell őrizniük.

Az eltávolítási végzést a 14. cikk (2) bekezdésének megfelelően a címzett által meghatározott nyelvek egyikén kell elküldeni.

A. SZAKASZ:

Kibocsátó tagállam: ………………………………………………………………………………….……………..

Megjegyzés: a kibocsátó hatóság adatait a formanyomtatvány végén kell megadni (E. és F. szakasz)

Címzett (jogi képviselő)

………………………………………………………………………………….……………..

Címzett (kapcsolattartó pont)

………………………………………………………………………………….……………..

A címzett tekintetében joghatósággal rendelkező tagállam: [ha nem azonos a kibocsátó állammal] ………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási kérelem kibocsátásának időpontja és dátuma

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzés hivatkozási száma: ………………………………………………………………………………….……………..

           

B. SZAKASZ: A tartalom, amelyet egy órán belül el kell távolítani vagy hozzáférhetetlenné kell tenni:

URL és a további olyan információk, amelyek lehetővé teszik a hivatkozott terrorista tartalom azonosítását és pontos helyének meghatározását.

…………………….…………………………………………………………………………

Annak oka(i), hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak az (EU) xxx rendelet 2. cikkének (5) bekezdése szerint. A tartalom (jelölje be a megfelelő négyzete(ke)t):

□ terrorista bűncselekmények elkövetésére bújt fel, uszít vagy azt dicsőíti (2. cikk 5. pont a) alpont)

□ terrorista bűncselekmények elkövetéséhez való hozzájárulásra ösztönöz (2. cikk 5. pont b) alpont)

□ terrorista csoport tevékenységeit támogatja, terrorista csoportban való részvételre vagy annak támogatására ösztönöz (2. cikk 5. pont c) alpont)

□ a terrorista bűncselekmények elkövetéséhez szükséges technikákra vonatkozó útmutatást nyújt (2. cikk 5. pont d) alpont)

További információ arról, hogy a tartalom miért minősül terrorista tartalomnak (opcionális): ……………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….

C. SZAKASZ: A tartalomszolgáltató tájékoztatása

Tüntesse fel (szükség esetén jelölje meg), ha:

□ közbiztonsági okokból a címzettnek tilos tájékoztatnia azt a tartalomszolgáltatót, amelynek tartalmát eltávolítják vagy már hozzáférhetetlenné tették.

Egyéb esetben: Az eltávolítási végzéssel kapcsolatos, a kibocsátó tagállamban a nemzeti jog szerinti jogorvoslati lehetőségek részletei (amelyek kérésre a tartalomszolgáltató rendelkezésére bocsáthatók); lásd a lenti G. szakaszt:

D. SZAKASZ: A joghatósággal rendelkező tagállam tájékoztatása

□ Jelölje meg, ha a címzett szerinti, joghatósággal rendelkező állam nem azonos a kibocsátó tagállammal:

□ az eltávolítási végzés másolatát megküldték a joghatósággal rendelkező állam érintett illetékes hatóságának

   

E. SZAKASZ: Az eltávolítási végzést kibocsátó hatóság adatai

Az eltávolítási végzést kibocsátó hatóság típusa (jelölje meg a megfelelő négyzetet):

□ bíró, bíróság vagy nyomozási bíró

□ bűnüldöző hatóság

□ más illetékes hatóság → kérjük, töltse ki az F. szakaszt is

A kibocsátó hatóságnak és/vagy a hatóság azon képviselőjének adatai, aki igazolja az eltávolítási végzés tartalmának pontosságát és helytállóságát:

A hatóság megnevezése: ………………………………………………………………………………….…………

Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………………….…………

Betöltött tisztség (beosztás/rang): ………………………………………………………………………………….…………

Ügyiratszám:….…………………………………..……………………………..……………..

Cím:…………………………………………………………….…………..………..

Telefonszám: (országhívószám) (körzetszám) …………………………………………..…………….

Fax (országhívószám) (körzetszám) …………………………………………..…………….

Email-cím: …………………………………………………………..……………..………….

Dátum:

………………………………………………………………………………….…………

Hivatalos pecsét (ha van ilyen) és aláírás 3 : ………………………………………………...……

F. SZAKASZ: Elérhetőségek a nyomon követéshez

A kibocsátó hatóság elérhetősége az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontjára vonatkozó visszajelzés fogadására, vagy a további pontosítás nyújtására:

………………………………………………………………………………..………….

A címzett tekintetében joghatósággal rendelkező állam hatóságának elérhetősége [ha nem azonos a kibocsátó tagállammal]

………………………………………………………………………………..………….

G. SZAKASZ: A jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információk

Az illetékes szervre vagy bíróságra, a határidőkre és az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásokra vonatkozó információ:

Az eltávolítási végzéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárás tekintetében illetékes szerv vagy bíróság:

……………………………………………………………………………………….……….

A határozattal kapcsolatos jogorvoslat határideje:

Xxx hónap xxxx-tól/-től kezdődően

A nemzeti jog rendelkezéseire mutató link:

……………………………………………………………………………………….……….

II. MELLÉKLET

A TERRORISTA TARTALOM ELTÁVOLÍTÁSÁT VAGY HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELÉT KÖVETŐ VISSZAJELZÉSRE SZOLGÁLÓ FORMANYOMTATVÁNY (az (EU) xxx rendelet 4. cikkének (5) bekezdése)

A. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés címzettje:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság

………………………………………………………………………………….……………..

A kibocsátó hatóság ügyiratszáma
………………………………………………………………………………….……………..

A címzett ügyiratszáma:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzés kézhezvételének időpontja és dátuma:
………………………………………………………………………………….……………..

B. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés hatálya alá tartozó terrorista tartalmat/a terrorista tartalomhoz való hozzáférést (jelölje meg a megfelelő négyzetet):

   eltávolították

   hozzáférhetetlenné tették

Az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel időpontja és dátuma ………………………………………………………………………………………………….

C. SZAKASZ: A címzett adatai

A tárhelyszolgáltató/jogi képviselő neve:

………………………………………………………………………………….……………..

A székhely vagy a jogi képviselő székhelye szerinti tagállam ………………………………………………………………………………….……………..

A meghatalmazott személy neve:

………………………………………………………………………………….……………..

A kapcsolattartó pont adatai (e-mail) ……………………………………………………………………….

Dátum:

………………………………………………………………………………….……………..III. MELLÉKLET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ELTÁVOLÍTÁSI VÉGZÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK LEHETETLENSÉGÉRŐL (Az (EU) xxx rendelet 4. cikkének (6) és (7) bekezdése)

A. SZAKASZ:

Az eltávolítási végzés címzettje:

………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzést kibocsátó illetékes hatóság

………………………………………………………………………………….……………..

A kibocsátó hatóság ügyiratszáma:
………………………………………………………………………………….……………..

A címzett ügyiratszáma:
………………………………………………………………………………….……………..

Az eltávolítási végzés kézhez vételének időpontja és dátuma

………………………………………………………………………………….……………..

B. SZAKASZ: A végrehajtás elmaradásának indokai

i. Az eltávolítási végzés az alábbi ok(ok)ból nem hajtható végre vagy nem hajtható végre a kért határidő belül:

   vis maior vagy nem a címzettnek, illetve a szolgáltatónak betudható ténybeli lehetetlenség

   az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz

   az eltávolítási végzés nem tartalmaz elegendő információt

ii. Kérjük, adjon további tájékoztatást a végrehajtás elmaradásának indokairól:

………………………………………………………………………………………………….

iii. Ha az eltávolítási végzés nyilvánvaló hibákat tartalmaz és/vagy nem tartalmaz elegendő információt a végzés végrehajtásához, kérjük jelölje meg a hibákat és a további szükséges információkat vagy pontosítást.

………………………………………………………………………………………………….

C. SZAKASZ: A szolgáltató/jogi képviselője részletes adatai

A szolgáltató/jogi képviselő neve:

………………………………………………………………………………….……………..

A meghatalmazott személy neve:

………………………………………………………………………………….……………..

Elérhetőségek (e-mail):

………………………………………………………………………………….……………..

Aláírás:

………………………………………………………………………………….……………..

Időpont és dátum: ………………………………………………………………………………….……………..

(1)    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).
(2)    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről (HL L …).
(3)    Nincs szükség aláírásra, ha a hitelesített benyújtási csatornákon keresztül küldik.
Top