Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0640

A Bizottság (EU) 2018/640 végrehajtási rendelete (2018. április 25.) az egyes harmadik országokból származó egyes alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről

C/2018/2438

OJ L 106, 26.4.2018, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/640/oj

26.4.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/7


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/640 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. április 25.)

az egyes harmadik országokból származó egyes alumíniumtermékek behozatalára vonatkozó előzetes uniós felügyelet bevezetéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikkére,

tekintettel az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/755 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 7. cikkére,

a védintézkedésekkel és a kivitelre vonatkozó közös szabályokkal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/478 rendelet 10. cikke szerint előzetes uniós felügyeletet lehet bevezetni, amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják, és valamely termék behozatalának alakulása az uniós gyártók számára károkozással fenyeget. Az (EU) 2015/755 rendelet 7. cikke lehetőséget biztosít előzetes felügyelet bevezetésére, amennyiben az Unió érdekei úgy kívánják.

(2)

Az alumíniumtermékek Unióba irányuló behozatala 2013 és 2017 között 28 %-kal, 7,1 millió tonnáról 9,1 millió tonnára nőtt. Ugyanebben az időszakban az alumíniumbehozatal során érvényesített ár 5 %-kal csökkent.

(3)

A 2000-es évek elejétől kezdődően jelentős túlkínálat volt különösen nyersalumíniumból. Az új kapacitás legnagyobb része a Kínai Népköztársaságban (a továbbiakban: Kína) jött létre. Kína elsődleges (olvasztási) kapacitása gyorsan növekedett az elmúlt évtizedben, amelynek során a teljes új kapacitás 90 %-a Kínában jött létre. Kína világszinten a világ nyersalumínium-kínálatának több mint felét állítja elő, ez az adat 2006-ban 11 % volt. Az Unióban a 2008-ban működő 26 kohóból jelenleg már csak 16 működik, és közülük többet a bezárás veszélye fenyeget.

(4)

A nyersalumínium világpiaci ára 2011 szeptembere és 2016 szeptembere között 37 %-kal csökkent. 2017-ben ez az ár 25 %-kal növekedett, ezzel elérte a 2011. évi szint közel 90 %-át, ami azonban körülbelül 25 %-os reálértékű csökkenést jelent 2011. óta.

(5)

Jóllehet az exportadók miatt Kína nagyon kevés nyersalumíniumot exportál közvetlenül, kapacitásfeleslege lehúzza a világpiaci árakat, mivel az alumíniummal az egész világon kereskednek, és a szállítási költsége alacsony. Ezenfelül a nyersalumíniumból lévő kapacitásfelesleg csökkenti a Kínából a többi piacra exportált feldolgozóipari félkész és kész alumíniumtermékek árát.

(6)

Az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: Egyesült Államok) 2017. áprilisban vizsgálatot indított az alumíniumbehozatal nemzetbiztonságra gyakorolt hatásáról az amerikai kereskedelem kiterjesztéséről szóló, 1962. évi törvény 232. szakasza (a továbbiakban: 232. szakasz) értelmében. Az Egyesült Államok elnökének 2018. március 1-jei bejelentése szerint e vizsgálat eredményeként az alumíniumtermékek széles skálájára 10 %-os kiegészítő behozatali vámokat vetettek ki. 2018. március 23-án léptek hatályba e rendelkezések, amelyek további elrettentő hatással lesznek az alumíniumtermékek Egyesült Államokba irányuló kivitelére. Az Egyesült Államok intézkedéseinek hatókörére tekintettel ezek az intézkedések a kereskedelem jelentős eltérítéséhez és az árak lenyomásához vezethetnek az uniós piacon.

(7)

Az alumíniumtermékek behozatala terén mutatkozó legutóbbi tendenciák, a jelenlegi kapacitásfelesleg, az uniós gazdasági ágazat jelenlegi kiszolgáltatott helyzete, valamint az Egyesült Államok 232. szakasz szerinti intézkedései miatt valószínűsíthető kereskedelemeltérítés alapján megállapítható, hogy fennáll az uniós gyártókat érintő károkozás kialakulásának kockázata.

(8)

Az uniós érdek ezért úgy kívánja, hogy az alumíniumtermékek behozatala előzetes uniós felügyelet alatt álljon annak érdekében, hogy előzetes statisztikai adatok álljanak rendelkezésre az összes harmadik országból érkező behozatal tendenciáinak gyors elemzéséhez. Gyors és korai kereskedelmi adatokra van szükség ahhoz, hogy ellensúlyozni lehessen az uniós alumíniumpiacnak a nemzetközi alumíniumpiacokon végbemenő hirtelen változásokkal szembeni sérülékenységét. Ez különösen fontos az abból adódó bizonytalansággal jellemzett jelenlegi helyzetben, hogy az Egyesült Államok 232. szakasz szerinti intézkedései valószínűsíthetően a kereskedelem eltérítését okozzák.

(9)

Az egyes alumíniumtermékek piacának fejleményeire tekintettel helyénvaló, hogy az ezen rendszer hatálya kiterjedjen az I. mellékletében felsorolt termékekre.

(10)

A belső piac megkívánja, hogy az uniós importőrök által teljesítendő alaki követelmények azonosak legyenek függetlenül attól, hogy az árukat hol vámkezelik.

(11)

Az adatgyűjtés megkönnyítése érdekében az e rendelet hatálya alá tartozó termékek szabad forgalomba bocsátásának feltételéül az egységes kritériumoknak megfelelő felügyeleti okmány bemutatását kell szabni. Ennek a követelménynek az e rendelet hatálybalépését követő 15. naptári naptól kezdve kell alkalmazandóvá válnia annak érdekében, hogy ne legyen akadálya a már az Unió felé tartó termékek szabad forgalomba bocsátásának, és hogy elegendő idő álljon az importőrök rendelkezésére a szükséges okmányok igényléséhez.

(12)

Ezt az okmányt az importőr egyszerű kérelmezésére a tagállamok hatóságainak adott időn belül záradékkal kell ellátniuk, ám ezzel az importőr nem juthat behozatali joghoz. Az okmány ezért csak addig lehet érvényes, amíg a behozatali szabályok változatlanok maradnak.

(13)

Az előzetes uniós felügyelet céljára kibocsátott felügyeleti okmányoknak az Unió egész területén érvényesnek kell lenniük, a kibocsátó tagállamtól függetlenül.

(14)

A tagállamoknak és a Bizottságnak az előzetes uniós felügyelet eredményeit a lehető legteljesebb mértékben ki kell cserélniük.

(15)

A felügyeleti okmányok kibocsátásának, az egységesített uniós feltételek teljesítése mellett, a nemzeti hatóságok felelősségi körébe kell tartoznia.

(16)

A szükségtelen korlátozások minimalizálása és a határokhoz közeli vállalkozások által végzett tevékenységek túlzott megzavarásának elkerülése érdekében a 2 500 kilogrammot meg nem haladó nettó tömegű behozatalokat ki kell zárni e rendelet alkalmazásából.

(17)

Az Unió szoros gazdasági integrációt alakított ki Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül. Továbbá az EGT-megállapodás értelmében az EGT-tagországok – elvben – egymás közötti kapcsolataikban nem alkalmaznak piacvédelmi intézkedéseket. Ezen okok miatt a Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből származó termékeket ki kell zárni e rendelet alkalmazásából,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET

1. cikk

(1)   Az e rendelet I. mellékletében felsorolt egyes alumíniumtermékek Unióban történő szabad forgalomba bocsátását az (EU) 2015/478 rendelettel és az (EU) 2015/755 rendelettel összhangban előzetes uniós felügyelet alá kell vonni. Ez azokra a behozatalokra vonatkozik, amelyek nettó tömege az előzetes felügyelet alá vont egyes, uniós vám- és statisztikai nómenklatúra (TARIC) szerinti kódokra megállapítva meghaladja a 2 500 kg-ot.

(2)   Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek besorolása a TARIC-on alapul. Az e rendelet hatálya alá tartozó termékek származását a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 60. cikkével összhangban kell megállapítani.

(3)   A Norvégiából, Izlandról és Liechtensteinből származó termékek mentességet élveznek az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól.

2. cikk

(1)   Az 1. cikkben említett termékek Unióban történő szabad forgalomba bocsátásának feltétele a tagállam által kijelölt illetékes hatóság által kibocsátott felügyeleti okmány bemutatása.

(2)   Az (1) bekezdést az e rendelet hatálybalépését követő 15. naptári naptól kezdve kell alkalmazni.

(3)   Az (1) bekezdésben említett felügyeleti okmányt a tagállamok illetékes hatóságai térítésmentesen és bármely kért mennyiségre vonatkozóan automatikusan kibocsátják a kérelemnek az Unióba behozatalt végző bármely importőr általi benyújtása utáni öt munkanapon belül és függetlenül attól, hogy az importőr székhelye az Unióban hol található. Ellenkező bizonyíték hiányában ezt a kérelmet legkésőbb a benyújtását követő három munkanapon belül az illetékes nemzeti hatósághoz beérkezettnek kell tekinteni.

(4)   A II. mellékletben felsorolt bármely illetékes hatóság által kibocsátott felügyeleti okmány az Unió egész területén érvényes.

(5)   A felügyeleti okmányt az (EU) 2015/478 rendelet I. melléklete, vagy az (EU) 2015/755 rendelet I. mellékletében felsorolt harmadik országokból érkező behozatal esetében az (EU) 2015/755 rendelet II. melléklete szerinti mintának megfelelő formanyomtatványon kell kiállítani. Az importőr kérelmének a következő elemeket kell tartalmaznia:

a)

a kérelmező teljes neve és címe (ideértve a telefonszámot és e-mail-címet vagy telefaxszámot és minden egyéb olyan számot, amely az illetékes nemzeti hatóság számára a kérelmezőt azonosítja), valamint a kérelmező héaazonosító száma, amennyiben héa fizetésére kötelezett;

b)

adott esetben a nyilatkozattevő, vagy a kérelmező által kijelölt képviselő teljes neve és címe (ideértve a telefonszámot, e-mail-címet vagy telefaxszámot);

c)

az árumegnevezés az alábbi adatok megadásával:

kereskedelmi név,

TARIC-kód,

származási hely és feladási hely;

d)

a bejelentett mennyiség kilogrammban és szükség esetén bármely további mértékegységben (pár, tétel stb.);

e)

az áru EU határparitáson számított CIF-ára (költség, biztosítás és fuvardíj) euróban kifejezve;

f)

a következő nyilatkozat dátummal, valamint a kérelmező aláírásával és nevének nyomtatott nagybetűkkel történő kiírásával:

„Alulírott igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett adatokat jóhiszeműen és legjobb tudomásom szerint a valóságnak megfelelően adtam meg, és az Unió területén letelepedett személy vagyok.”

Az importőrnek a behozatali szándékra vonatkozó kereskedelmi bizonyítékot, így például az adásvételi szerződés vagy a pro forma számla másolatát is be kell nyújtania. Az importőrnek kérésre – például olyan esetben, ha az árukat nem közvetlenül a gyártás helye szerinti országban vásárolták – be kell mutatnia az alumíniumgyártó által kiadott gyártási tanúsítványt.

(6)   Az érvényben lévő behozatali szabályozások esetleges módosulásainak, illetve a megállapodások vagy vámkontingens-kezelés keretében hozott határozatok sérelme nélkül:

a felügyeleti okmány érvényességének időtartama négy hónap,

a felhasználatlan vagy csak részben felhasznált felügyeleti okmány azonos időtartamra megújítható.

(7)   Az illetékes hatóságok az általuk meghatározott feltételeknek megfelelően elektronikus úton továbbított vagy kinyomtatott formában is engedélyezhetik a nyilatkozatok vagy kérelmek benyújtását. Mindazonáltal minden okmányt és bizonyítékot kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

(8)   A papíralapú változat mellett a nemzeti hatóságok – a könnyebb kezelés és továbbítás érdekében – létrehozhatják a felügyeleti okmány elektronikus változatait.

3. cikk

(1)   Amennyiben kiderül, hogy az ügylet lebonyolítására használt egységár bármely irányba kevesebb mint 5 %-kal különbözik a felügyeleti okmányban feltüntetettől, vagy hogy a behozatalra bejelentett termékek teljes mennyisége kevesebb mint 5 %-kal meghaladja a felügyeleti okmányban feltüntetett mennyiséget, az nem zárja ki a szóban forgó termékek szabad forgalomba bocsátását.

(2)   A felügyeleti okmányok iránti kérelmek és maguk az okmányok bizalmas természetűek. Azokhoz kizárólag az illetékes hatóságok és a kérelmező férhetnek hozzá.

4. cikk

(1)   A tagállamok, amennyire rendszeresen és naprakészen csak lehet, közlik az adatokat a Bizottsággal. A tagállamok legalább minden hónap utolsó napján közlik a Bizottsággal azon mennyiségek és (az euróban számított) értékek adatait, amelyekre felügyeleti okmányokat bocsátottak ki. A tagállamok az információkat termékekre, TARIC-kódokra és országokra vonatkozó bontásban nyújtják be.

(2)   A tagállamok értesítést küldenek minden szabálytalanságról vagy olyan csalásról, amelyre fény derült, és szükség esetén arról, hogy miért utasították el egy adott felügyeleti okmány kiadását.

5. cikk

Az e rendelet szerinti minden értesítést a Bizottságnak és az e célra létrehozott integrált hálózaton keresztül elektronikusan kell továbbítani, kivéve, ha súlyos technikai okoknál fogva átmenetileg más kommunikációs eszköz használata válik szükségessé.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő naptól 2020. május 15-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. április 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 16. o.

(2)  HL L 123., 2015.5.19., 33. o.

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (HL L 269., 2013.10.10., 1. o.).


I. MELLÉKLET

Az előzetes uniós felügyelet alá vont termékek listája

 

7601

 

7604

 

7605

 

7606

 

7607

 

7608

 

7609

 

7616.99


II. MELLÉKLET

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

POPIS NADLEŽNIH NACIONALNIH TIJELA

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. „Славянска” № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Danish Business Authority

Ministry of Industry, Business and Financial Affairs

Langelinie Allé 17

DK-2100 Copenhagen O

Phone: +45 3529 1574

E-mail: dogjro@erst.dk

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29–35

D-65760 Eschborn 1

Fax (49) 6196 90 88 00

E-mail: einfuhr@bafa.bund.de

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

Import/Export Licensing Unit

23 Kildare Street

IE- Dublin 2

Fax + 353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής

Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων

Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών

Οδός Κορνάρου 1

GR 105 63 Αθήνα

Τηλ..: +30 210 3286041-43

Φαξ: +30 210 3286094

E-mail: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad

Secretaría de Estado de Comercio

Subdirección General de Política Comercial de la Unión Europea y Comercio Internacional de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid

(+ 34) 91 349 36 70

vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es

FRANCE

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique

Direction générale des entreprises

Bureau des matériaux

67, rue Barbès

BP 80001

94201 Ivry-sur-Seine Cedex

Tél +33.1.79.84.33.52

surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10000 Zagreb

Tel. (385) 1 6211321

Fax (385) 1 6211014

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 26 36

E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20

pevgeniou@mcit.gov.cy

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

K. Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

Fakss: +371-67 828 121

licencesana@mfa.gov.lv

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Investicijų ir eksporto departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370 706 64 762

vienaslangelis@ukmin.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39.

HU-1124 Budapest

Fax +36-14585828

E-mail: keo@mkeh.gov.hu

MALTA

Commerce Department

Trade Services Directorate

Lascaris Bastions

Daħlet Ġnien is-Sultan

Valletta

VLT 1933

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane Groningen

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)

Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen

Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen

Telefoonnummer: 088 – 1512122

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung C2/9 – Außenwirtschaftskontrolle

A- 1011 Wien, Stubenring 1

POST.C29@bmwfw.gv.at

Fax 01/71100/8048366

POLSKA

Ministerstwo Rozwoju

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Autoridade Tributária e Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Tel. (+ 351)218813843

Fax(+ 351) 218813986

dsl@at.gov.pt

ROMÂNIA

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene

Calea Victoriei nr. 152, sector 1

București cod 010096

Tel. +40 21 40 10 552

Fax +40 21 40 10 594

E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro

paul.onucu@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Finančna uprava Republike Slovenije

Finančni urad Kranj

Oddelek za TARIC

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Tel. +386 4 202 75 83

Fax +386 4 202 49 69

E-mail: taric.fu@gov.si

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

E-mail: ennokkotarkkailu@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

registrator@kommers.se

UNITED KINGDOM

Department for International Trade

Import Licensing Branch

enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk


Top