EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1370-20160630

Consolidated text: A Tanács 1370/2013/EU rendelete ( 2013. december 16. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1370/2016-06-30

2013R1370 — HU — 30.06.2016 — 002.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE

(2013. december 16.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról

(HL L 346, 2013.12.20., 12. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

 M1

A TANÁCS (EU) 2016/591 RENDELETE (2016. április 15.)

  L 103

3

19.4.2016

►M2

A TANÁCS (EU) 2016/1042 RENDELETE (2016. június 24.)

  L 170

1

29.6.2016


Helyesbítette:

►C1

Helyesbítés, HL L 130, 19.5.2016, o 43 (1370/2013/EU)
▼B

A TANÁCS 1370/2013/EU RENDELETE

(2013. december 16.)

a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról1. cikk

Hatály

▼C1

Ez a rendelet a mezőgazdasági piacoknak az 1308/2013/EU rendelet által létrehozott közös szervezésével kapcsolatos árak, illetékek, támogatások és mennyiségi korlátozások megállapítására vonatkozóan ír elő intézkedéseket.

▼B

2. cikk

Állami intervenciós árak

(1)  Az állami intervenciós ár szintje:

a) a közönséges búza, a durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs és a sovány tejpor tekintetében a rögzített áron való felvásárlás esetén a 1308/2013/EU rendelet 7. cikkében megállapított vonatkozó referencia-küszöbértékeknek felel meg, pályázati eljárás útján való felvásárlás esetén pedig nem haladhatja meg a vonatkozó referencia-küszöbértéket;

b) a vaj tekintetében a rögzített áron való felvásárlás esetén a2013/1308/EU rendelet 7. cikkében megállapított referencia-küszöbérték 90 %-ának felel meg, pályázati eljárás útján való felvásárlás esetén pedig nem haladhatja meg az említett referencia-küszöbérték 90 %-át;

c) a marha- és borjúhús tekintetében nem haladhatja meg a 1308/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szintet.

(2)  A közönséges búzának, a durumbúzának, az árpának, a kukoricának és a hántolatlan rizsnek az (1) bekezdésben említett állami intervenciós árát áremelés vagy árcsökkentés útján a termékekre vonatkozó fő minőségi kritériumok alapján megállapított árakhoz kell igazítani.

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusok útján meghatározza az e cikk (2) bekezdésében említett termékek állami intervenciós árának az ugyanazon bekezdésben meghatározott feltételek szerinti emelését vagy csökkentését. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

3. cikk

Felvásárlási árak és az alkalmazandó mennyiségi korlátozások

(1)  Amennyiben a 1308/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az állami intervenció megnyitására kerül sor, a felvásárlást az e rendelet 2. cikkében említett rögzített áron kell lefolytatni, és az nem haladhatja meg a 1308/2013/EU rendelet 12. cikkében említett egyes időszakokra vonatkozó alábbi mennyiségi korlátozásokat:

a) közönséges búza: 3 millió tonna;

b) vaj: 50 000  tonna;

c) sovány tejpor: 109 000  tonna.

▼M2

Az első albekezdéstől eltérve, 2016-ban a vaj és a sovány tejpor rögzített áron való felvásárlására vonatkozó mennyiségi korlátozás a vaj esetében 100 000 tonna, a sovány tejpor esetében 350 000 ezer tonna. Azon mennyiségeket, amelyek felvásárlására 2016. június 29-én folyamatban lévő pályázati eljárás keretében került sor, az említett mennyiségi korlátozások szempontjából nem kell figyelembe venni.

▼B

(2)  Amennyiben a 1308/2013/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az állami intervenció megnyitására kerül sor:

a) a közönséges búza, a vaj és a sovány tejpor esetében az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátozásokat meghaladó mennyiségek tekintetében; valamint

b) a durumbúza, az árpa, a kukorica, a hántolatlan rizs, valamint a marha- és borjúhús esetében

a felvásárlást pályázati eljárás útján kell lefolytatni a maximális felvásárlási ár meghatározása érdekében.

A maximális felvásárlási ár nem haladhatja meg az e rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett vonatkozó szintet, és annak összegét végrehajtási aktusok útján kell rögzíteni.

(3)  Különleges és kellően indokolt esetekben a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, amelyekben:

a) a pályázati eljárásokat egy tagállamra vagy egy tagállamon belüli régióra korlátozza; vagy

b) a 2. cikk (1) bekezdésére is figyelemmel, az állami intervenciós felvásárlási árakat tagállamonként vagy tagállami régiónként határozza meg, a jegyzett piaci átlagárak alapján.

(4)  A közönséges búzának, a durumbúzának, az árpának, a kukoricának és a hántolatlan rizsnek a (2) és (3) bekezdésben említett felvásárlási árát áremelés vagy árcsökkentés útján az említett termékekre vonatkozó fő minőségi kritériumok alapján megállapított árakhoz kell igazítani.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el az áremelések, illetve árcsökkentések meghatározása céljából.

(5)  Az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(6)  A Bizottság – a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás alkalmazása nélkül – elfogadja az alábbiakhoz szükséges végrehajtási aktusokat:

a) az e cikk (1) bekezdésében meghatározott intervenciós korlátozások betartatása; valamint

b) a közönséges búzának, a vajnak és a sovány tejpornak az e cikk (1) bekezdésében említett mennyiségi korlátozásokat meghaladó mennyiségei tekintetében az e cikk (2) bekezdésében említett pályázati eljárás alkalmazása.

4. cikk

Magántárolási támogatás

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 17. cikkében felsorolt termékekre vonatkozó magántárolási támogatás – az említett rendelet 18. cikke (2) bekezdésének megfelelően nyújtott támogatás – összegének meghatározása céljából vagy pályázati eljárást kell megnyitni egy behatárolt időszakra, vagy pedig előre rögzíteni kell a támogatási összeget. A támogatás összegének meghatározása történhet tagállamonként, vagy tagállamon belüli régiónként.

(2)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyekben:

a) pályázati eljárás esetében meghatározza a magántárolási támogatás maximális összegét;

b) a támogatási összeg előzetes rögzítése esetében a tárolási költségek és/vagy más releváns piaci szempontok alapján rögzíti a támogatás összegét.

E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

A gyermekek gyümölccsel és zöldséggel való ellátásához nyújtott támogatás

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 23. cikkében említett, a gyermekek gyümölccsel, zöldséggel, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott uniós támogatás:

a) nem haladhatja meg a következő határértékeket:

i. tanévenként a 150 millió EUR-t;

ii. a 1303/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett termékellátási költségek és kapcsolódó költségek 75 %-át, illetve a kevésbé fejlett régiókban és a Szerződés 349. cikkében említett legkülső régiókban e költségek 90 %-át; és

b) nem terjedhet ki a 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (1) bekezdésében említett termékellátási költségeken és kapcsolódó költségeken kívüli költségekre.

Az első albekezdés a) pontja ii. alpontjának alkalmazásában „kevésbé fejlett régiók” a 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) 90. cikke)2) bekezdése első albekezdésének a) pontjában ilyenként meghatározott régiók.

(2)  Az iskolagyümölcs- és zöldségprogramban részt vevő minden egyes tagállam legalább 290 000  EUR összegű uniós támogatásban részesül.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, melyekben meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett támogatás egyes tagállamoknak juttatott indikatív összegét a 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett kritériumok alapján.

A Bizottság legalább háromévente megvizsgálja, hogy az indikatív összegek továbbra is összhangban állnak-e a 1308/2013/EU rendelet 23. cikkének (5) bekezdésében említett kritériumokkal. Szükség esetén a Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el új indikatív összegek meghatározása céljából.

A tagállamoknak 1308/2013/EU rendelet 23. cikke (5) bekezdésének második albekezdése szerinti kérelmei alapján a Bizottság minden évben végrehajtási aktusokat fogad el, melyekben meghatározza az e cikk (1) bekezdésében említett támogatásnak a részt vevő tagállamok közötti végleges elosztását az abban a bekezdésben foglalt feltételek alapján.

Az ebben a bekezdésben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

6. cikk

A gyermekek tejjel és tejtermékekkel való ellátásához nyújtott támogatás

(1)  A gyermekek tejjel és tejtermékekkel való ellátásához nyújtott, a 1308/2013/EU rendelet 26. cikkében előírt uniós támogatás gyermekenként és tanítási naponként legfeljebb 0,25 liter tejjel egyenértékű termékre nyújtható.

(2)  Az uniós támogatás összege mindenféle tej esetében 100 kilogrammonként 18,15 EUR.

(3)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, melyekben meghatározza a tejtől eltérő, támogatható tejtermékekre nyújtott támogatási összegeket, mindenekelőtt az érintett termék tejalkotórészei alapján. E végrehajtási aktusokat a 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

7. cikk

Cukorágazati termelési díj

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 128. cikkében előírt, a cukorkvótára, az izoglükózkvótára és az inulinszirupkvótára kivetendő termelési díj tonnánként 12,00 EUR a kvótacukorra és a kvóta-inulinszirupra. Az izoglükóz esetében a termelési díj mértéke a cukorra alkalmazandó díj 50 %-a.

(2)  Az (1) bekezdésnek megfelelően fizetett teljes termelési díjat a tagállam a területén található vállalkozásokra az adott gazdasági év folyamán rendelkezésükre álló kvóta alapján rója ki.

A díj fizetését az említett vállalkozások legkésőbb az adott gazdasági év februárjának végéig teljesítik.

(3)  Az uniós cukor- és inulinszirup-gyártó vállalkozások megkövetelhetik, hogy a cukorrépa-, a cukornád- vagy a cikóriatermelők viseljék az adott termelési díj legfeljebb 50 %-át.

8. cikk

Cukorágazati termelési visszatérítés

A 1308/2013/EU rendelet 129. cikkében előírt, a cukorágazati termékekre vonatkozó termelési visszatérítés összegét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg a következők alapján:

a) a behozott cukor felhasználásából eredő költségek, amelyeket az iparnak a világpiaci beszerzés esetében kellene viselnie; valamint

b) az uniós piacon rendelkezésre álló többletcukor ára, vagy ha e piacon nincs többletcukor, a 1308/2013/EU rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában a cukor tekintetében meghatározott referencia-küszöbérték.

E végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

9. cikk

A cukorrépa minimálára

(1)  A kvótacukorrépának a 1308/2013/EU rendelet 135. cikkében előírt minimálára tonnánként 26,29 EUR a 2016/2017-es cukorpiaci gazdasági évnek 2017. szeptember 30-i végéig.

(2)  Az (1) bekezdésben említett minimálárat a 1308/2013/EU rendelet III. mellékletének B. részében meghatározott szabványos minőségű cukorrépára kell alkalmazni.

(3)  A cukorrá történő feldolgozásra alkalmas és kvótacukorrá történő feldolgozásra szánt kvótacukorrépát vásárló cukorgyártó vállalkozások kötelesek legalább a – szabványos minőségtől való eltérés függvényében áremeléssel vagy árcsökkentéssel kiigazított – minimálárat megfizetni. Ezen áremelések vagy árcsökkentések mértékét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A 11. cikkben meghatározott többletilletékkel terhelt iparicukor- vagy többletcukor-mennyiségeknek megfelelő cukorrépa-mennyiségek tekintetében az érintett cukorgyártó vállalkozás úgy igazítja ki a beszerzési árat, hogy az legalább a kvóta-cukorrépa minimálárával egyenlő legyen.

10. cikk

A nemzeti cukorkvóta kiigazítása

A Szerződés 43. cikke (3) bekezdésének értelmében a Tanács – a Bizottság javaslata alapján – kiigazíthatja a 1308/2013/EU rendelet XII. mellékletében meghatározott kvótákat a tagállamok által azon rendelet138. cikkének megfelelően hozott határozatok következtében.

11. cikk

Többletilleték a cukorágazatban

(1)  A többletilleték – többek között a 1308/2013/EU rendelet 142. cikkében előírt többletilleték – összegét kellően magas összegben kell meghatározni, hogy az megakadályozza az azon cikkben említett mennyiségek felhalmozódását. Az említett illeték összegét a Bizottság végrehajtási aktusok útján határozza meg. E végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  Az (1) bekezdésben említett többletilletéket a tagállam a területén lévő vállalkozásokra az abban a bekezdésben említett azon termelt mennyiségeknek a függvényében veti ki, amelyek az említett vállalkozások esetében az adott gazdasági évre megállapításra kerültek.

12. cikk

Ideiglenes piacirányítási mechanizmusok a cukorágazatban

Az uniós piac megfelelő szintű, kiegyensúlyozott cukorellátásának biztosítása érdekében a 2016/2017-es cukoripari gazdasági évnek 2017. szeptember 30-i végéig – a 1308/2013/EU rendelet 142. cikkének sérelme nélkül – a Bizottság végrehajtási aktusok útján a szükséges mennyiségekre és a szükséges ideig ideiglenesen többletilletéket vethet ki az említett rendelet 139. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett, kvótán kívüli termelésre.

Ezen illeték összegét a Bizottság az e cikkben említett végrehajtási aktusok útján határozza meg.

Az e cikkben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

13. cikk

Az export-visszatérítés meghatározása

(1)  A 1308/2013/EU rendelet 196. cikkében meghatározott feltételek és az említett rendelet 198. cikkében előírtak alapján a Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, melyekben meghatározza az export-visszatérítések mértékét:

a) rendszeres időközönként, a 1308/2013/EU rendelet 196. cikke (1) bekezdésének megfelelően meghatározott jegyzékben szereplő termékek tekintetében;

b) a gabonafélék, a rizs, a cukor, valamint a tej és a tejtermékek esetében pályázati eljárás útján.

E végrehajtási aktusokat ezen rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(2)  Az egy adott termékre vonatkozó export-visszatérítés mértékének megállapításánál az alábbi tényezők közül legalább egyet figyelembe kell venni:

a) a fennálló helyzet és a várható tendenciák a következők tekintetében:

i. az adott termék ára és elérhetősége az uniós piacon;

ii. az adott termék világpiaci árai;

b) a közös piacszervezés céljai, azaz az egyensúlynak és az árak, valamint a kereskedelem természetes fejlődésének a biztosítása ezen a piacon;

c) azon zavarok elkerülésének szükségessége, amelyek az uniós piacon a kínálat és a kereslet között tartósan fennálló egyensúlyhiányt okozhatnak;

d) a javasolt kivitel gazdasági vonatkozásai;

e) a Szerződésnek megfelelően megkötött nemzetközi megállapodásokból eredő korlátok;

f) az uniós alaptermékeknek a harmadik országokba való kivitelre szánt, feldolgozott áruk előállításához történő felhasználása és a harmadik országokból feldolgozási megállapodások alapján behozott termékek felhasználása közötti egyensúly megteremtésének a szükségessége;

g) a legméltányosabb mértékű költségek az értékesítés, valamint az uniós piacokról az uniós kikötőkbe vagy más exporthelyszínekre történő szállítás, továbbá a rendeltetési országokba való továbbítás vonatkozásában;

h) az uniós piacon tapasztalható kereslet;

i) a sertéshús-, a tojás- és a baromfihús-ágazatot illetően az ezen ágazatok termékeinek az Unión belüli előállításához szükséges takarmánygabona-mennyiség uniós árai és világpiaci árai közötti különbség.

(3)  A visszatérítés összegét a Bizottság – valamely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére – szükség esetén, a gyorsan változó piaci körülményekre való mihamarabbi reagálás érdekében, végrehajtási aktusok útján módosíthatja. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárás mellőzésével kell elfogadni.

14. cikk

A gabonafélékre és a rizsre vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos különleges intézkedések

(1)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el, melyekben korrekciós összeget állapít meg az export-visszatérítésekre vonatkozóan a gabonafélék és a rizs ágazatában. E végrehajtási aktusokat a 15. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Szükség esetén, a gyorsan változó piaci körülményekre való mihamarabbi reagálás érdekében a Bizottság ezen korrekciós összegek módosítása céljából végrehajtási aktusokat fogadhat el, mellőzve a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárást.

A Bizottság ezt a bekezdést az 1216/2009/EK tanácsi rendeletnek ( 5 ) megfelelően, feldolgozott áruk formájában exportált gabona- és rizságazati termékekre is alkalmazhatja.

(2)  A gazdasági év első három hónapjára az előző gazdasági év végén raktáron lévő maláta, illetve a szóban forgó időszakban raktáron lévő árpából előállított maláta kivitelére vonatkozó visszatérítés az az összeg, amely az előző gazdasági év utolsó hónapjában a szóban forgó kiviteli engedély tekintetében a kivitelre alkalmazandó lett volna.

(3)  a 1308/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének a) és b) pontjában felsorolt termékekre vonatkozóan az azon rendelet 199. cikkének (2) bekezdésének megfelelően rögzített visszatérítést a Bizottság – az intervenciós árszintben bekövetkezett változásokkal összhangban – végrehajtási aktusok útján módosíthatja.

Az első albekezdés teljes mértékben vagy részben alkalmazható a 1308/2013/EU rendelet I. melléklete I. részének c) és d) pontjában felsorolt termékekre, valamint az említett melléklet I. részében felsorolt és az 1216/2009/EK rendeletnek megfelelően, feldolgozott áruk formájában exportált termékekre is. Ebben az esetben a Bizottság az alaptermék mennyisége és az exportált feldolgozott termékben található vagy az exportált árukban felhasznált alaptermék mennyisége közötti arányt kifejező együttható alkalmazásával, végrehajtási aktusok útján korrigálja az e bekezdés első albekezdésében említett kiigazítást.

Az e bekezdésben említett végrehajtási aktusokat az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

15. cikk

Bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot a 1308/2013/EU rendelet 229. cikkével létrehozott, a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

16. cikk

Megfelelési táblázat

Azt követően, hogy a 2013/1308/EU rendelet hatályon kívül helyezte az 1234/2007/EK rendeletet, annak a vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni és az e rendelet mellékletében foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően kell értelmezni.

17. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 7–12. cikket a 2016/2017-es cukoripari gazdasági évnek végéig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

a 16. cikk szerint1234/2007/EK rendelet

E rendelet

a 18. cikk (1) és (3) bekezdése

2. cikk

a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontja

az 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja

a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontj

az 3. cikk (1) bekezdésének b) pontja

a 13. cikk (1) bekezdésének d) pontja

az 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja

a 18. cikk (2) bekezdésének első albekezdése

az 3. cikk (2) bekezdése

a 18. cikk (2) bekezdésének második albekezdése

az 3. cikk (3) bekezdése

a 18. cikk (4) bekezdése

az 3. cikk (4) bekezdése

▼C1

a 43. cikk aa) pontja

a 3. cikk (6) bekezdése

▼B

a 31. cikk (2) bekezdése

4. cikk

a 103ga. cikk (4) bekezdése

az 5. cikk (1) bekezdése

a 103ga. cikk (5) bekezdése

az 5. cikk (2) bekezdése

a 102. cikk (4) bekezdése

a 6. cikk (1) bekezdése

a 102. cikk (3) bekezdése

a 6. cikk (2) és (3) bekezdése

az 51. cikk (2) bekezdése

a 7. cikk (1) bekezdése

az 51. cikk (3) bekezdése

a 7. cikk (2) bekezdése

az 51. cikk (4) bekezdése

a 7. cikk (3) bekezdése

97. cikk

8. cikk

49. cikk

9. cikk

a 64. cikk (2) bekezdése

a 11. cikk (1) bekezdése

a 64. cikk (3) bekezdése

a 11. cikk (2) bekezdése

a 164. cikk (2) bekezdése

a 13. cikk (1) és (3) bekezdése

a 164. cikk (3) bekezdése

a 13. cikk (2) bekezdése

a 164. cikk (4) bekezdése

a 14. cikk (1) bekezdése

165. cikk

a 14. cikk (2) bekezdése

166. cikk

a 14. cikk (3) bekezdése( 1 ) A Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK tanácsi rendelet, a 234/79/EK tanácsi rendelet, az 1037/2001/EK tanácsi rendelet és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

( 3 ) Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

( 4 ) Az európai parlament és a tanács 1303/2013/EU rendelete 2013. december 17-án az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o).

( 5 ) A Tanács 1216/2009/EK rendelete (2009. november 30.) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról (HL L 328., 2009.12.15., 10. o.).

Top