EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1210

A Tanács 1210/2003/EK rendelete (2003. július 7.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HL L 169., 2003.7.8, p. 6–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/oj

32003R1210Hivatalos Lap L 169 , 08/07/2003 o. 0006 - 0023


A Tanács 1210/2003/EK rendelete

(2003. július 7.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól és a 2465/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel az Irakról szóló, az 1996/741/KKBP és a 2002/599/KKBP [1] közös állásfoglalást hatályon kívül helyező 2003/495/KKBP közös állásfoglalásra,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 661/1990 határozatának és későbbi vonatkozó határozatainak alapján, különös tekintettel a 986. (1995) határozatra, a Tanács átfogó kereskedelmi tilalmat rendelt el Irakkal szemben. E tilalmat jelenleg az Európai Közösség és az Irak közötti gazdasági és pénzügyi kapcsolatok megszakításáról szóló, 1996. december 17-i 2465/96/EK tanácsi rendelet [2] rögzíti.

(2) A Biztonsági Tanács 2003. május 22-i 1483/2003 határozatában úgy döntött, hogy az Irakkal folytatott kereskedelemre, valamint az Irak számára biztosított pénzügyi eszközökre és gazdasági erőforrásokra vonatkozó kereskedelmi korlátozásokat bizonyos kivételekkel nem kell a továbbiakban alkalmazni.

(3) A fegyverek és kapcsolódó eszközök Irakba történő kivitelére vonatkozó tilalom kivételével a határozat úgy rendelkezik, hogy az átfogó kereskedelmi tilalmat hatályon kívül kell helyezni; annak helyébe az Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz, valamint az iraki kulturális örökség részét képező áruk exportra történő értékesítéséből származó bevételre vonatkozó meghatározott korlátozások lépnek, célul tűzve az ilyen áruk biztonságos visszaadásának elősegítését.

(4) A határozat azt is leszögezi, hogy a Biztonsági Tanács 661/1990 határozatának (6) bekezdése szerint létrehozott bizottság döntésére is tekintettel, bizonyos pénzkészeleteket és gazdasági erőforrásokat be kell fagyasztani, különösen azokat, amelyek Száddám Husszein volt iraki elnök és rendszere más vezető tisztségviselői tulajdonát képezték; és az ilyen pénzkészleteket az Iraki Fejlesztési Alap javára kell átutalni.

(5) Annak érdekében, hogy a tagállamok végrehajthassák a befagyasztott pénzkészletek és gazdasági erőforrások átutalását az Iraki Fejlesztési Alap javára, rendelkezni kell az ilyen pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztásának feloldásáról.

(6) A határozat kiköti, hogy az Irak által exportált kőolaj, kőolajtermékek és földgáz, valamint az ilyen termékek fejében teljesített kifizetésnek per-, teher- és igénymentesnek kell lennie az Irakkal szemben követelést támasztó személyek részéről. Ez az átmeneti rendelkezés szükséges Irak gazdasága helyreállításának és adósságai átütemezésének támogatására; ezzel a nemzetközi közösség, valamint különösen a Közösség és tagállamai érdekében megszüntethető a jelenlegi iraki körülmények miatt a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető helyzet.

(7) A 2003/495/KKBP közös álláspont a jelenlegi közösségi szabályozás módosításáról rendelkezik, hogy az igazodjon az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1483. (2003) határozatához.

(8) Ezen intézkedések a Szerződés hatókörébe tartoznak és ennélfogva a verseny torzulásának elkerülése céljából, a Biztonsági Tanács vonatkozó határozatainak végrehajtásához közösségi jogalkotás szükséges, amennyiben a Közösség területe érintett. E rendeletet azon területeken kell alkalmazni, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozik, a Szerződésben meghatározott feltételek mellett.

(9) A Közösségen belül a jogbiztonság legmagasabb szintjének megteremtése érdekében közzé kell tenni az ENSZ hatóságai által meghatározott azon természetes és jogi személyek, csoportok és szervezetek nevét és a rájuk vonatkozó egyéb adatokat, akik/amelyek pénzkészleteit és gazdasági erőforrásait be kell fagyasztani, és e jegyzékek módosítására a Közösségen belül eljárást kell létrehozni.

(10) A Bizottságot célszerűségi alapon fel kell hatalmazni arra, hogy módosíthassa e rendelet azon mellékleteit, amelyek a kulturális javak jegyzékét, a befagyasztandó pénzkészletekkel és gazdasági erőforrásokkal rendelkező személyek, intézmények és szervezetek jegyzékét, valamint az illetékes hatóságok jegyzékét állapítják meg.

(11) Amennyiben szükséges, a tagállamok illetékes hatóságait fel kell hatalmazni arra, hogy e rendelet tiszteletben tartását biztosítsák.

(12) A Bizottságnak és a tagállamoknak tájékoztatniuk kell egymást az e rendelet alapján tett intézkedésekről, és ki kell cserélniük az azzal kapcsolatban rendelkezésükre álló egyéb vonatkozó információkat; együtt kell működniük továbbá az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 661/1990 határozatával létrehozott bizottsággal, különös tekintettel annak tájékoztatására.

(13) A tagállamoknak meg kell állapítaniuk az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A szankcióknak hatásosnak, arányosnak és visszatartó hatásúnak kell lenniük.

(14) Mivel a 2465/96/EK rendelet átfogó kereskedelmi intézkedései helyébe e rendelet különleges kereskedelmi korlátozásai lépnek, és e rendelet a pénzkészletek és a gazdasági erőforrások befagyasztását rendeli el, amelyet a gazdasági szereplőknek haladéktalanuk alkalmazniuk kell, biztosítani kell, hogy az e rendelet megszegése miatt kiszabható szankciók annak hatálybalépésétől azonnal alkalmazhatók legyenek.

(15) Az átláthatóság érdekében a 2465/96/EK rendeletet teljes egészében hatályon kívül kell helyezni.

(16) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 661/1990 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó iraki követelések kielégítésének tilalmáról szóló, 1992. december 7-i 3541/92/EGK tanácsi rendeletnek [3] hatályban kell maradnia,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E rendeletben a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

1. "Szankciós Bizottság": az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 661/1990 határozatának (6) bekezdése szerint létrehozott bizottság;

2. "pénzkészletek": az alábbi pénzügyi eszközök és minden fajta gazdasági haszon, de nem kizárólagosan:

a) készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, pénzesutalvány és egyéb fizetési eszköz;

b) pénzintézeteknél és más szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, hitelek, és adóskötelezvények;

c) nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, ideértve az értékpapírokat, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciószelvényeket, az adósleveleket és a származtatott ügyleteket;

d) az eszközökből származó vagy az eszközök révén keletkező kamat, osztalék vagy egyéb jövedelem vagy érték;

e) hitel, beszámítási jog, garanciák, teljesítési biztosítékok vagy egyéb pénzügyi kötelezettségek;

f) akkreditívek, fuvarlevelek, adásvételi szerződések;

g) a pénzkészletekben vagy pénzügyi erőforrásokban meglévő érdekeltséget tanúsító okmányok,

h) bármely egyéb exportfinanszírozási eszköz;

3. "gazdasági erőforrás": mindenféle tárgyi vagy nem tárgyi, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzkészletek, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére;

4. "pénzkészletek befagyasztása": a pénzkészletek minden olyan mozgatásának, átutalásának, megváltoztatásának, illetve azok felhasználásának vagy azok bármely kezelésének megakadályozása, amely a pénzkészletek felhasználásának lehetővé tételével azok mennyiségének, összegének, helyének, tulajdonjogának, birtoklásának, jellegének, rendeltetési helyének megváltozásával vagy bármely egyéb változással jár, beleértve a portfóliókezelést is;

5. "gazdasági erőforrások befagyasztása": azon pénzkészletek, áruk vagy szolgáltatások bármely módon történő megszerzésére való felhasználásának - nem kizárólagosan - értékesítéssel, bérbeadással vagy jelzálogba adással történő megakadályozása;

6. "Iraki Fejlesztési Alap": Irak központi bankja által Irak javára kezelt fejlesztési alap.

2. cikk

Az I. mellékletben felsorolt, Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz kiviteléből származó valamennyi bevételt 2003. május 22-től az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1483/2003 határozatában, különösen annak 20. és 21. bekezdésében megállapított feltételek mellett az Iraki Fejlesztési Alapban kell elhelyezni egészen addig, amíg egy nemzetközileg elismert, iraki képviseleti, kormány megalakul.

3. cikk

(1) Tilos az iraki kulturális javakat és a II. mellékletben felsorolt egyéb régészeti, történelmi, kulturális, valamint különleges tudományos és vallási jelentőséggel bíró tárgyakat

a) a Közösség területére behozni vagy beléptetni,

b) a Közösség területéről kivinni vagy kiléptetni, és

c) azokkal kereskedni, ha azokat illegális módon távolították el iraki illetőségi helyükről, különösen, ha

i) a tárgyak az iraki múzeumok, archívumok vagy könyvtárak nyilvános gyűjteményei vagy az iraki egyházi intézményekben őrzött állományok elválaszthatatlan részét képezik, vagy

ii) alapos gyanú áll fenn, amely szerint az árukat jogos tulajdonosaik hozzájárulása nélkül vitték ki Irakból, vagy eltávolításuk az iraki törvények és rendeletek megsértésével történt.

(2) E tilalmakat nem kell alkalmazni, ha igazolt, hogy

a) a kulturális javakat még 1990. augusztus 6. előtt vitték ki Irakból; vagy

b) a kulturális javakat az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1483/2003 határozatának (7) bekezdése értelmében, a tárgyak biztonságos visszaadásának céljával juttatják vissza.

4. cikk

(1) A volt iraki kormány, illetve a Szankciós Bizottság által meghatározott, és a III. mellékletben felsorolt bármely állami szervezet, vállalkozás, ide értve a magánjog szabályai szerint létrehozott azon vállalkozásokat is, amelyekben az állami hatóságok többségi tulajdonnal rendelkeznek, valamint a köztársaság valamennyi szervezet olyan pénzeszközét és gazdasági erőforrását be kell fagyasztani, amely 2003. május 22-én vagy korábban Irakon kívül volt található.

(2) Az alábbi, a Szankciós Bizottság által meghatározott és a IV. mellékletben felsorolt személyekhez tartozó, illetve a tulajdonukat képező vagy általuk birtokolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani:

a) Száddám Husszein, volt elnök;

b) Száddám Husszein rendszerének vezető tisztségviselői;

c) ezek közvetlen hozzátartozói; vagy

d) jogi személyek, intézmények vagy szervezetek, amelyeket az a), b) és c) pontban említett személyek vagy a nevükben vagy utasításaik szerint eljáró természetes vagy jogi személyek közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

(3) Semmilyen pénzkészlet nem bocsátható sem közvetlenül, sem közvetve a III. és a IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, intézmények vagy szervezetek rendelkezésére, vagy adható át ezek javára.

(4) Semmilyen gazdasági erőforrás nem bocsátható sem közvetlenül, sem közvetve a III. és a IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, intézmények vagy szervezetek rendelkezésére, vagy adható át ezek javára, amelyek révén az ilyen személyek, intézmények vagy szervezetek pénzkészleteket, árukat vagy szolgáltatásokat szerezhetnek meg.

5. cikk

(1) A befagyasztott számlákon történő jóváírás azzal a feltétellel megengedett, ha a jóváírt növekményt is befagyasztásra kerül.

(2) E rendelet nem igényli a közösségi kedvezményezettnek a 4. cikk (1) bekezdése feltételeinek megfelelő iraki bankon keresztül vagy a bank által átutalt pénzeszközök befagyasztását, ha az átutalás az érintett bank ügyfelei által megrendelt áruk vagy szolgáltatások fejében történik. E rendelet nem korlátozza a 4. cikk (1) bekezdése feltételeinek megfelelő iraki bankok által kibocsátott garanciák és adósságlevelek érvényességét és felhasználását ügyfeleik kérésére, tekintettel az olyan áruk vagy szolgáltatások kifizetésére, amelyeket az érintett ügyfelek a Közösségben rendeltek meg.

6. cikk

A 4. cikk értelmében befagyasztott pénzkészletek, gazdasági erőforrások és az azokból származó bevételek befagyasztása az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1483/2003 határozatában megállapított feltételek mellett és csak azzal a céllal oldható fel, hogy azokat az iraki központi bank által kezelt Iraki Fejlesztési Alapba utalják át.

7. cikk

(1) Tilos az olyan cselekményekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek közvetett vagy közvetlen célja vagy következménye a 4. cikk megkerülése, és a 2. és 3. cikkben említett tranzakciók elősegítése.

(2) Értesíteni kell a tagállamok V. mellékletben felsorolt illetékes hatóságait és közvetlenül, illetve ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságot minden olyan információról, amely szerint e rendelet rendelkezéseit megkerülik vagy megkerülték.

8. cikk

1. A Szerződés 284. cikkének rendelkezései, valamint a beszámolásra, a bizalmas adatkezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és intézményeknek

a) haladéktalanul meg kell adniuk az e rendelet betartását lehetővé tevő minden információt a székhelyük vagy letelepedésük helye szerinti tagállam V. mellékletben felsorolt illetékes hatóságainak, illetve ezen illetékes hatóságokon keresztül a Bizottságnak, mint például a 4. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat;

b) együtt kell működniük az V. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal az ilyen információk ellenőrzésében.

(2) Az e cikkel összhangban átadott vagy átvett valamennyi információt csak arra a célra szabad felhasználni, amelyre annak átadása vagy átvétele történt.

(3) A Bizottsághoz, közvetlenül eljuttatott minden további információt az érintett tagállamok illetékes hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

9. cikk

A pénzkészletek és gazdasági erőforrások jóhiszemű, e rendeletnek megfelelő intézkedéssel történő befagyasztása semmiféle felelősséget nem ró az azt végrehajtó természetes vagy jogi személyre vagy szervezetre, illetve igazgatóira vagy alkalmazottaira, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy a pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztása hanyagság eredményeként történt.

10. cikk

(1) Az alábbiak mentesek minden bírósági eljárás alól, és azok elkobzás, letiltás vagy végrehajtás hatálya alá nem vehetők:

a) Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz, ameddig az ilyen áruk tulajdonjoga a vevőre átruházásra kerül;

b) Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz értékesítéséből származó bevétel és kötelezettségek, beleértve az ilyen árukért teljesített, az iraki központi bank által kezelt Iraki Fejlesztési Alapban elhelyezett kifizetéseket;

c) a 4. cikk szerint befagyasztott pénzkészletek és gazdasági erőforrások;

d) az Irak központi bankja által kezelt Iraki Fejlesztési Alap.

(2) Az (1) bekezdéstől eltéréssel, az Irakból származó kőolaj, kőolajtermékek és földgáz értékesítéséből származó bevételek és kötelezettségek, valamint az Iraki Fejlesztési Alap nem mentes a 2003. május 22. utáni ökológiai balesettel kapcsolatban Irakot terhelő kártérítési kötelezettségre alapozott követelésektől.

11. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy

a) a II. mellékletet szükség szerint módosítsa;

b) a III. és a IV. mellékletet, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vagy a Szankcióbizottság döntései alapján módosítsa vagy kiegészítse; és

c) az V. mellékletet a tagállamoknak átadott információ alapján módosítsa.

12. cikk

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogok és kötelezettségek sérelme nélkül, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottság a Szankciós Bizottsággal minden szükséges kapcsolatot fenntart.

13. cikk

A Bizottság és a tagállamok az e rendelet szerint alkalmazott minden intézkedésről azonnal értesítik egymást. A rendelettel kapcsolatban minden rendelkezésükre álló lényeges információt átadnak egymásnak, különösen a 8. cikknek megfelelően beérkezett, valamint az e rendelet rendelkezéseinek megszegésével, a végrehajtás problémáival és a nemzeti bíróságok ítéleteivel összefüggő információkat.

14. cikk

E rendeletet bármely, az e rendelet hatálybalépését megelőzően nemzetközi megállapodás vagy szerződés által előírt jogra vagy kötelezettségre vagy kibocsátott engedélyre tekintet nélkül alkalmazni kell.

15. cikk

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezései megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A meghatározott szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó hatásúnak kell lenniük.

(2) Amennyiben szükséges, az e célt szolgáló bármely jogszabály elfogadásáig az e rendelet rendelkezéseinek megszegése esetén alkalmazandó szankciók a 2465/96/EK rendelet 7. cikke (3) bekezdésével összhangban a tagállamok által meghatározott szankciók.

(3) Minden tagállam felelős azért, hogy eljárást kezdeményezzen a saját joghatósága alá tartozó bármely természetes vagy jogi személlyel, csoporttal vagy szervezettel szemben az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedések ilyen személy, csoport vagy szervezet által történt bármely megszegése esetén.

16. cikk

Ezt a rendeletet kell alkalmazni

a) a Közösség felségterületén, beleértve annak légterét is;

b) a valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) tartózkodási helyétől függetlenül minden személyre,, ha valamely tagállam állampolgára;

d) minden jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amelyet valamely tagállam jogszabályai szerint jegyeztek be vagy hoztak létre;

e) minden jogi személyre, csoportra vagy szervezetre, amely a Közösségben üzleti tevékenységet folytat.

17. cikk

A 2465/96/EK rendelet ezennel hatályát veszti.

18. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet a 4. és a 6. cikk kivételével 2003. május 23-tól kell alkalmazni.

(3) A 10. cikket 2007. december 31-ig kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó.

Kelt Brüsszelben, 2003. július 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

F. Frattini

[1] HL L 169., 2003.7.8., 72. o.

[2] HL L 337., 1996.12.27., 1. o. A legutóbb a 208/2003/EK rendelettel (HL L 28., 2003.2.4., 26. o.).

[3] HL L 361., 1992.12.10., 1. o..

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett áruk jegyzéke

KN-kód | Az áruk megnevezése |

270900 | Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, nyersolaj |

2710 | Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem meghatározott vagy említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, és amelynek ez az olaj a lényeges alkotórésze |

2711 | Földgáz és gáz halmazállapotú más szénhidrogén |

271210 | Vazelin |

27122000 | Paraffinviasz 0,75 tömegszázaléknál kisebb olajtartalommal |

ex271290 | Paraffingacs, nyersparaffin |

2713 | Ásványolajkoksz, ásványolaj-bitumen, kőolaj vagy más bitumenes ásványból előállított olaj egyéb maradéka |

2714 | Bitumen és aszfalt, bitumenes vagy olajpala és kátrányos homok, |

27150000 | Természetes aszfaltot vagy természetes bitument, ásványolaj-bitument, ásványi kátrányt vagy ásványi kátrányszurkot tartalmazó bitumenes keverék (pl. bitumenes masztix, lepárlási maradvány) |

2901 | Aciklikus szén-hidrogének |

29021100 | Ciklohexán |

29022000 | Benzol |

29023000 | Toluol |

29024100 | Orto-xylol |

29024200 | Meta-xylol |

29024300 | Para-xylol |

290244 | Xylolizomerek keveréke |

29025000 | Sztirol |

29026000 | Etil-benzol |

29027000 | Kumol |

29051100 | Metanol (metil-alkohol) |

34031910 | Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar és csavaranya meglazítására szolgáló és rozsdagátló vagy korróziógátló készítményeket is), és textil, bőr, szőrme és más anyagok olajos, zsíros kikészítéséhez használt készítmények, fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal |

38112100 | Kenőolaj-adalékok kőolaj- vagy bitumenes ásványokból nyert olajtartalommal |

38249010 | Kőolajszulfonátok (az alkálifémek, az ammónium vagy az etanol-aminok kőolajszulfonátjai kivételével); bitumenes ásványokból nyert olajok tiofénezett szulfonsavai és sói |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett áruk jegyzéke

ex KN-kód | Az áruk megnevezése |

97050000 97060000 | 1.100 évnél idősebb archeológia tárgyak, amelyekásatásokból és szárazföldi vagy víz alatti leletekből,régészeti lelőhelyekről,régészeti gyűjteményekből származnak. |

97050000 97060000 | 2.100 évnél idősebb műalkotások, műemlékek vagy vallási tárgyú emlékek alkotórészét képező elemek, amelyek ezek részekre bontásából származnak |

9701 | 3.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő, bármilyen anyagon kizárólag kézzel létrehozott képek és festmények, a 3A vagy a 4. kategóriába tartozók kivételével |

9701 | 3A.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő, kizárólag kézzel, bármilyen anyagon létrehozott festmények, rajzok és pasztellképek |

6914 9701 | 4.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő, kizárólag kézzel, bármilyen anyagból létrehozott mozaikok, valamint a kizárólag kézzel bármilyen anyagra létrehozott rajzok, az 1. és 2. kategóriába tartozók kivételével |

49. fejezet 97020000 84425099 | 5.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő eredeti metszetek, nyomatok, szerigráfok és litográfiák, matricákkal együtt, és eredeti plakátok |

97030000 | 6.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő eredeti szobrászművészeti alkotások vagy bronz ötvények, és az eredetivel azonos eljárással készített másolataik, az 1. kategóriába tartozók kivételével |

3704 3705 3706 49119180 | 7.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő fényképek, filmek és ezek negatívjai |

97020000 97060000 49011000 49019900 49040000 49059100 49059900 49060000 | 8.50 évnél idősebb, nem alkotójuk birtokában lévő ősnyomtatványok és kéziratok, ideértve a térképeket és a zenei kottákat is, egyesével vagy gyűjteményben |

97050000 97060000 | 9.10 évnél idősebb könyvek, egyesével vagy gyűjteményben |

97060000 | 10.200 évnél idősebb nyomtatott térképek |

3704 3705 3706 4901 4906 97050000 97060000 | 11.50 évnél idősebb bármilyen archívum vagy annak bármely eleme vagy bármilyen adathordozó |

97050000 97050000 | 12.a)Az Európai Bíróságnak a 252/84ügyben hozott ítéletében alkalmazott meghatározás szerinti állattani, növénytani, ásványtani vagy anatómiai gyűjtemény és gyűjteménydarabb)Az Európai Bíróságnak a 252/84 ügyben hozott ítéletében alkalmazott meghatározás szerinti történelmi értékű, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemény |

97050000 86-89. fejezet | 13.75 évnél idősebb közlekedési eszköz |

| 14.Az 1-13. kategóriában nem szereplő bármilyen egyéb tétel |

| a)50 és 100 év közötti korú |

játékok, társasjátékok | -üvegáruk |

7013 | -arany- vagy ezüstműves áruk |

7114 | -arany- vagy ezüstműves áruk |

94. fejezet | -bútor |

90. fejezet | -optikai, fényképészeti vagy mozgófényképészeti eszközök |

92. fejezet | -zeneszerszámok |

91. fejezet | -órák és ezek alkatrésze |

44. fejezet | -fa és faipari termékek |

69. fejezet | -kerámia termékek |

58050000 | -faliszőnyeg |

57. fejezet | -szőnyegek |

4814 | -tapéta |

93. fejezet | -fegyver |

97060000 | b)100 évnél idősebb antikvitások |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

Állami intézmények, vállalkozások és szervezetek, valamint a korábbi iraki kormánynak a 4. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében említett természetes és jogi személyei, intézményei és szervezetei

p.m.

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

A Száddám Husszein volt elnök rendszerével kapcsolatban álló, a 4. cikk (2), (3) és (4) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, intézmények és szervezetek

1. NÉV: Száddám Husszein Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Abu Ali

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1937. április 28., ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Megnevezve a 1483. határozatban

2. NÉV: Kuszáj Száddám Husszein Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1965 vagy 1966, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Saddam másodszülött fia;

Felügyelte a Különleges Köztársasági Gárdát, a Különleges Biztonsági Szervezetet és a Köztársasági Gárdát

3. NÉV: Udáj Száddám Husszein Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1964 vagy 1967, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Saddam legidősebb fia;

A Fedayeen Saddam félkatonai szervezet vezetője

4. NÉV: Ábid Hámid Mahamud Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Ábid Hámid Bid Hámid Máhmud

Abdel Hámid Máhmud ezredes

Ábed Máhmud Hámmud

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1957, ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Száddám Husszein elnöki titkára és főtanácsadója

5. NÉV: Ali Hásszán Ál-Madzsid Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Ál-Kimávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1943, ál-Awdzsa, Tikrit közelében, Irak

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó és a Forradalmi Parancsnoki Tanács rangidős tagja

6. NÉV: Izzát Ibráim ál-Duri

ÁLNÉV: Abu Brays

Abu Ámmád

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1942, ál-Dur

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az iraki hadsereg helyettes főparancsnoka,

A Bász Párt regionális parancsnokságának helyettes titkára,

A Forradalmi Parancsnoki Tanács elnökhelyettese

7. NÉV: Háni Ábd-Ál-Látif Tifáh Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1962, ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Különleges Biztonsági Szervezet 2. számú vezetője

8. NÉV: Áziz Szálih ál-Numán

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1941 vagy 1945, Án Názirijáh

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális parancsnokságának elnöke;

Kárbálá és Án Nádzsaf volt kormányzója;

Volt mezőgazdasági és agrárreform-miniszter (1986-1987)

9. NÉV: Muhámád Hámzá Dzubájdi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1938, Babilon, Bábil

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Volt miniszterelnök

10. NÉV: Kámál Musztáfá Ábdálláh

ÁLNÉV: Kámál Musztáfá Ábdálláh Szultán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1952 vagy 1955. május 4., Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Köztársasági Gárda titkára, a Különleges Köztársasági Gárda vezetője és a Köztársasági Gárda két hadtestjének parancsnoka

11. NÉV: Bárzán Ábd ál-Gáfur Szulejmán Madzsid Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Bárzán Rázuki Ábd ál-Gáfur

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1960, Száláh ál-Din

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Különleges Köztársasági Gárda parancsnoka

12. NÉV: Muzáhim Száb Hásszán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1946 vagy 1949 vagy 1960, Száláh ál-Din vagy ál-Awdzsa, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az iraki légvédelmi erők parancsnoka;

A Hádiipari Szervezet igazgatóhelyettese

13. NÉV: Ibráim Ámmád Ábd ál-Száttár Muhamed Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1950, Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A fegyveres erők vezérkari főnöke

14. NÉV: Szájif-ál-Din Fulájih Hásszán Táhá Ál-Rávi

ÁLNÉV: Ájád Futáyih Ál-Rávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1953, Rámádi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Köztársasági Gárda vezérkari főnöke

15. NÉV: Ráfi Ábd-ál-Látif Tifáh Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1954, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az Általános Biztonsági Igazgatóság igazgatója

16. NÉV: Táhír Dzsálil Hábus Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1950, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az iraki titkosszolgálat igazgatója;

1997 és 1999 között az Általános Biztonsági Igazgatóság vezetője

17. NÉV: Hámid Rádzsa Sáláh Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Hásszán Ál-Tikriti; Hámid Rádzsa-Sáláh Hásszum Ál-Tikriti;

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1950, Bájdzsi, Száláh ál-Din kormányzóság

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A légierők parancsnoka

18. NÉV: Látif Nuszájif Dzsászim Ál-Dulájmi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1941, ár-Rásididzsáh, Bagdad külvárosa

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt katonai irodájának elnökhelyettese;

Szociális és munkaügyi miniszter (1993 - 1996)

19. NÉV: Ábd-ál-Táváb Mulláh Huvájis

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1957. vagy 1942. március 14., Moszul vagy Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Miniszterelnök-helyettes;

A Hádiipari Szervezet igazgatója

20. NÉV: Táhá Jásszin Rámádán Ál-Dzsizrávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1938, Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1991 óta alelnök

21. NÉV: Rukán Rádzuki Ábd-ál-Gáfúr Szulejmán Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Rukán Ábdál-Gáfúr Szulejmán ál-Madzsid;

Rukán Rádzuki Ábd ál-Gáfur Ál-Madzsid;

Rukán Ábd ál-Gáfúr ál-Mádzsid Ál-Tikriti Abu Wálid;

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1956, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A törzsi ügyek vezetője az Elnöki Hivatalban

22. NÉV: Dzsámál Musztáfá Ábdálláh Szultán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1955. május 4., ál-Samnah, Tikrit közelében

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A törzsi ügyek helyettes vezetője az Elnöki Hivatalban

23. NÉV: Mizbán Kjádr Hádi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1938, Mándáli körzet, Dijálá

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1991. óta tagja a Bász Párt regionális parancsokságának és a Forradalmi Parancsnoki Tanácsnak

24. NÉV: Táhá Múji-ál-Din Máruf

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1924, Szulejmánijáh

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Forradalmi Parancsnoki Tanács elnökhelyettese

25. NÉV: Tárik Áziz

ÁLNÉV: Tárik Mikháil Áziz

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1936. július 1., Moszul vagy Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Miniszterelnök-helyettes;

ÚTLEVÉL: (1997. július): No 34409/129

26. NÉV: Válid Hámid Táufik Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Válid Hámid Táufik ál-Náziri

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1954, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Bászra kormányzója

27. NÉV: Szultán Hászim Ámmád Ál-Táj

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Védelmi miniszter

28. NÉV: Hikmát Mizbán Ibráim ál-Azavi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1934, Dijálá

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter

29. NÉV: Máhmud Dijáb Ál-Ámmed

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1953, Bagdad vagy Moszul

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Belügyminiszter

30. NÉV: Ájád Futáyih Kalifa Ál-Rávi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1942, Rawah

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

2001-től 2003-ig a Quds Milícia vezérkari főnöke

Bagdad és Ál-Támim volt kormányzója

31. NÉV: Dzuhaír Tálib Ábd-ál-Száttár Ál-Nákib

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: kb. 1948

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Katonai Hírszerzés igazgatója

32. NÉV: Ámír Hámudi Hásszán Ál-Szádi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1938. április 5., Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Az elnök tudományos tanácsadója;

1988-tól 1991-ig a Hádiipari Szervezet helyettes vezetője;

A Különleges Projektek Műszaki Hadtestjének volt vezetője;

ÚTLEVELEI: No 33301/862?

Kibocsátás ideje: 1997. október 17.

Érvényességi idő: 2005. október 1.M

0003264580

Kibocsátás ideje: ismeretlen

Érvényességi idő: ismeretlen

H0100009?

Kibocsátás ideje: 2001. május

Érvényességi idő: ismeretlen

33. NÉV: Ámír Rásid Muhámád Ál-Ubájdi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1939, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1996-tól 2003-ig olajügyi miniszter;

Az 1990-es évek elején a Hádiipari Szervezet vezetője

34. NÉV: Huszám Muhámád Ámin Ál-Jásszin

SZÜLETÉSI IDŐ/SZÜLETÉSI HELY: 1953 vagy 1958, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Nemzeti Monitoring Igazgatóság vezetője

35. NÉV: Muhámád Mádi Ál-Szálih

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1947 vagy 1949, ál-Ánbár Gávörnét

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1987-től 2003-ig kereskedelmi miniszter;

Az 1980-as évek közepén az Elnöki Hivatal vezetője

36. NÉV: Szábávi Ibráim Hásszán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1947, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó;

Az 1990-es évek elején az Általános Biztonsági Igazgatóság igazgatója;

1990-től 1991-ig az Iraki Hírszerző Szolgálat vezetője;

Száddám Husszein féltestvére

37. NÉV: Vatben Ibráim Hásszán Ál-Tikriti

ÁLNÉV: Vátáb Ibráim ál-Hásszán

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1952, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó;

Az 1990-es évek elején belügyminiszter;

Száddám Husszein féltestvére

38. NÉV: Bárzán Ibráim Hásszán Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1951, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

Elnöki tanácsadó;

1989-től 1998-ig állandó ENSZ-képviselő (Genf);

Az 1980-as évek elején az Iraki Hírszerző Szolgálat vezetője;

Száddám Husszein féltestvére

39. NÉV: Hudá Szálih Mádi Ámmás

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1953, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális parancsnokságának tagja;

Az 1990-es évek közepén a Hádiipari Szervezet biológiai laboratóriumának vezetője;

A Bász Párt diák- és ifjúsági irodájának volt vezetője;

A nők ügyeivel foglalkozó szakmai szervezet volt vezetője;

40. NÉV: Ábd-ál-Báki Ábd-ál-Kárim Ábdálláh Ál-Szádun

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1947

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Dijálá

1998-tól 2000-ig a déli régió parancsnokhelyettese;

A Nemzetgyűlés volt elnöke

41. NÉV: Muhámád Zimám Ábd-ál-Rádzsák Ál-Szádun

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1942, Szuk Ás-Sujuk körzet, Dí-Kár

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Al-Támim;

1995-től 2001-ig belügyminiszter

42. NÉV: Számír Ábd ál-Áziz Ál-Nádzsim

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1937 vagy 1938, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Kelet-Bagdad;

43. NÉV: Humám Ábd-ál-Kálik Ábd-ál-Gáfur

ÁLNÉV: Humám 'Ábd ál-Kálik 'Ábd ál-Rámán;

Humám 'Ábd-ál-Kálik Rásid

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1945, Ár-Rámádi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

1992-től 1997-ig és 2001-től 2003-ig felsőoktatási és kutatási miniszter;

1997-től 2001-ig kulturális miniszter;

az 1980-as években az Iraki Atomenergiaügyi Szervezet igazgatója és igazgató-helyettese;

ÚTLEVÉL: 0018061/104, a kibocsátás időpontja: 1993. szeptember 12.

44. NÉV: Jáhijá Ábdálláh Ál-Ubájdi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, ál-Bászrá

45. NÉV: Nájif Sindák Támír Gálib

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Án-Nádzsaf;

Az iraki Nemzetgyűlés tagja;

MEGJEGYZÉS: 2003-ban meghalt

46. NÉV: Szájif-ál-Din Ál-Mássádáni

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1956, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Ál-Mutánná

47. NÉV: Fádil Mahamud Gárib

ÁLNÉV: Gárib Muhámád Fázel ál-Másájiki

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Dudzsahil

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Bábil;

Az Iraki Szakszervezetek Általános Szövetsége elnöke

48. NÉV: Musin Kjádr Ál-Káfádzsi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, ál-Kádiszjá

49. NÉV: Rásid Tán Kátim

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, ál-Ánbár

50. NÉV: Uglá Ábid Szákr Ál-Cubájzi

ÁLNÉV: Szakr ál-Bábizi Ábd Ákálá

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Kubájzi, ál-Ánbár

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Májszán

51. NÉV: Gázi Hámmud Ál-Ubájdi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Bagdad

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Vászit

52. NÉV: Ádil Ábdálláh Mádi

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1945, ál-Dur

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Dí-Kár;

A Bász Párt volt elnöke Dijalában és ál-Ánbárban

53. NÉV: Kájid Husszein Ál-Ávádi

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Ninává;

kb. 1998-tól 2002-ig Án-Nádzsaf volt kormányzója

54. NÉV: Kámisz Szirhán Ál-Muhámád

ÁLNÉV: Dr. Fnu Mnu Kámisz

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZATA ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Kárbálá

55. NÉV: Szád Ábd-ál-Madzsid Ál-Fájzál Ál-Tikriti

SZÜLETÉSI IDŐ/HELY: 1944, Tikrit

ÁLLAMPOLGÁRSÁG: iraki

AZ EGYESÜLT NEMZETEK BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK 1483. HATÁROZAT ALAPJÁN:

A Bász Párt regionális vezetőségének elnöke, Száláh Ád-Din;

A Külügyminisztérium biztonsági ügyekért felelős államtitkára

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A 7. és 8. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke

BELGIUM

Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Administration des relations économiques

Politique d'accès aux marchés

Service: Licences

60, Rue Général Leman

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie

Bestuur economische betrekkingen

Marktordening

Dienst: vergunningen

60, Generaal Lemanstraat

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 206 58 11

Fax (32-2) 230 83 22

Service Public Fédéral Finances

Administration de la Trésorerie

Avenue des Arts, 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan, 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 75 18

E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DÁNIA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

NÉMETORSZÁG

Az alapok és pénzügyi eszközök tekintetében:

Deutsche Bundesbank

Postfach 100 602

D-60006 Frankfurt am Main

Tel. (49-69) 95661

Fax (49-69) 5601071

Az iraki kulturális vagyon tekintetében:

Zollkriminalamt

Bergisch Gladbacher Str. 837

D-51069 Köln

Tel. (49-221) 6720

Fax (49-221) 6724500

E-mail: poststelle@zka.bgmv.de

Internet: www.zollkriminalamt.de

GÖRÖGORSZÁG

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Τηλ.: 30210 32 86 021, 32 86 051

Θάξ: 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations

General Directorate for Policy Planning and Implementation

Directory for International Economy Issues

Tel. 30210 32 86 021, 32 86 051

Fax 30210 32 86 094, 32 86 059

E-mail: e3c@dos.gr

SPANYOLORSZÁG

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Po de la Castellana 162

E-28046 MADRID

Tel. (34-91) 349 38 60

Fax (34-91) 457 28 63

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous direction E

139, rue de Bercy

F-75 572 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 87 72 85

Fax (33-1) 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction des Nations unies et des Organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

37, quai d'Orsay

75700 Paris 07SP

Tél. (33-1) 43174678/5968/5032

Fax (33-1) 43174691

ÍRORSZÁG

Vállalkozási, kereskedelmi és munkaügyi főosztály, engedélyezési osztály,

C. blokk

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2 Ireland

Tel. (353-1) 6312534

Fax (353-1) 6312562

OLASZORSZÁG

Ministero delle Attività Produttive

D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV - UOPAT

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Dirigente:

Tel. (39-06) 59647534

Fax (39-06) 59647506

Collaboratori:

Tel. (39-06) 59933295

Fax (39-06) 59932430

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la

coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L-1016 Luxembourg

Tél. (352) 478-1 ou 478-2350

Fax (352) 22 20 48

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 478 23 70

Fax (352) 46 61 38

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

HOLLANDIA

Az iraki szankciók általános koordinálása

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Departement Politieke Zaken

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Nederland

Fax (31-70) 348 4638

Tel. (31-70) 348 6211

e-mail: DPZ@minbuza.nl

Konkrét pénzügyi szankciók tekintetében

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Martken/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Fax (31-70) 342 7918

Tel. (31-70) 342 8148

Az iraki kulturális vagyon tekintetében

Inspectie Cultuurbezit

Prins Willem-Alexander Hof 28

2595 BE Den Haag

Tel. (31-70) 302 8120

Fax (31-70) 365 1914

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2

Außenwirtschaftsadministration

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (43-1) 71100/8345

Fax (43-1) 71100/8386

Österreichische Nationalbank

Otto-Wagner-Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (43-1) 404 20 0

Fax (43-1) 404 20 7399

PORTUGÁLIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais

Largo do Rilvas,

P-1399-030 Lisboa

Portugal

e-mail: spm@sg.mne.gov.pt

Tel.: (351-21) 3946702

Fax: (351-21) 3946073

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358-9) 16 05 59 00

Fax (358-9) 16 05 57 07

SVÉDORSZÁG

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

S-103 39 Stockholm

Tel. (46-8) 405 1000

Fax (46-8) 723 1176

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Őfelsége Pénzügyminisztériuma

Nemzetközi pénzügyi szolgáltatások csoportja

1 Horseguards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5550,

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Pénzügyi szankciók osztálya

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4768

Fax (44-207) 601 4309

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Az Európai Közösségek Bizottsága

Külkapcsolatok Főbiztossága

CFSP Biztosság

A.2 egység: Külkapcsolatok: jogi és intézményi ügyek - Szankciók

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56

Fax (32-2) 296 75 63

E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int

--------------------------------------------------

Top