EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0612

A Bizottság 612/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. június 25. ) a gazdasági szereplők és az adóraktárak nyilvántartásának a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU tanácsi rendelet szerinti statisztika és jelentéstétel tekintetében történő működtetéséről

HL L 173., 2013.6.26, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj

26.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 173/9


A BIZOTTSÁG 612/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 25.)

a gazdasági szereplők és az adóraktárak nyilvántartásának a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU tanácsi rendelet szerinti statisztika és jelentéstétel tekintetében történő működtetéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 22. cikkére és 34. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 389/2012/EU rendelet keretet hoz létre a tagállamok közötti, a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködés egyszerűsítésére és erősítésére.

(2)

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv (2) 21. cikke előírja, hogy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak ellenőrizni kell az elektronikus adminisztratív okmány tervezetének részleteit, mielőtt a jövedéki termékeket adófelfüggesztés alatt szállíthatnák. A 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 24-i 684/2009/EK bizottsági rendelet (3) meghatározza az elektronikus adminisztratív okmány tervezetének tartalmát. Mivel a szóban forgó, a jövedéki engedélyezéshez kapcsolódó adminisztratív okmányban foglalt információkat egyeztetni kell a megfelelő nemzeti nyilvántartások részleteivel, minden egyes nemzeti nyilvántartás adatait rendszeresen a feladás helye szerinti tagállamok rendelkezésére kell bocsátani és naprakészen kell tartani.

(3)

Az adófelfüggesztés alá eső jövedéki termékeket szállító gazdasági szereplőkre vonatkozó nemzeti nyilvántartásokban foglalt információk cseréjének automatikusan, a gazdasági szereplők olyan központi nyilvántartásán (a továbbiakban: központi nyilvántartás) keresztül kell történnie, amelyet a Bizottság a 389/2012/EU rendelet 19. cikke (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően működtet.

(4)

A központi nyilvántartáson keresztül történő információcsere megkönnyítése érdekében meg kell határozni a használandó szabványos formátumok szerkezetét és tartalmát, ideértve a kódoknak az említett formátumokba történő bevezetését is.

(5)

Annak biztosítása érdekében, hogy a központi nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok helyesek legyenek, és automatikusan frissítésre kerüljenek, a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalnak vagy a kapcsolattartó szervnek értesítenie kell a központi nyilvántartást, valamint továbbítania kell a nemzeti nyilvántartásaikat érintő módosításokat a központi nyilvántartás részére.

(6)

A nemzeti nyilvántartásokban tárolt adatok helytállósága és aktualizálása érdekében a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalnak vagy a kapcsolattartó szervnek frissítenie kell a nemzeti nyilvántartást az engedély módosításának napjával megegyező napon, a módosításokat pedig haladéktalanul továbbítania kell a központi nyilvántartás részére.

(7)

Annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő másolatot bocsássanak a tagállamok rendelkezésére a többi nemzeti nyilvántartás adatairól, a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalnak vagy a kapcsolattartó szervnek gondoskodnia kell arról, hogy az új módosításokat a központi nyilvántartás rendszeresen és megfelelő időben megkapja.

(8)

A gazdasági szereplőknek módot kell biztosítani annak megállapítására, hogy a központi nyilvántartás pontosan feldolgozta és továbbította-e az engedélyezés részleteit, és képesnek kell lenniük a kereskedelmi partnerre vonatkozó részletes adatok ellenőrzésére is, mielőtt benyújtják az elektronikus adminisztratív okmány tervezetét. A jövedéki számok érvényessége ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a 389/2012/EU rendelet 20. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottságnak – érvényes egyedi jövedéki szám megadásakor – rendelkezésre kell bocsátania a központi nyilvántartásban tárolt engedély kulcsfontosságú adatait. Ezenkívül szabályokat kell meghatározni a gazdasági szereplők engedélyezésével kapcsolatos helytelen információk helyesbítésére vonatkozóan.

(9)

A központi nyilvántartás hatékony működtetése és a nemzeti nyilvántartás módosításáról szóló értesítés feldolgozására biztosított maximális határidő betartása érdekében meg kell határozni a központi nyilvántartás és az egyes nemzeti nyilvántartások hozzáférhetőségi szintjét, valamint azt, hogy milyen körülmények között maradhat a központi nyilvántartáshoz és a nemzeti nyilvántartásokhoz való hozzáférés és azok teljesítménye e hozzáférési szintek alatt.

(10)

A központi nyilvántartás működtetésének értékelése érdekében a Bizottságnak statisztikai információkat kell lehívnia a nyilvántartásból és azokat havonta el kell juttatnia a tagállamokhoz.

(11)

Annak érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok elegendő idővel rendelkezzenek az e rendelettel előírt határidőkkel és a szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését szolgáló intézkedések meghozatalára, a 8., 9. és 10. cikk alkalmazását 2015. január 1-jéig el kell halasztani.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A nemzeti és központi nyilvántartásokhoz kapcsolódó számítógépes rendszer útján váltott üzenetek

(1)   A gazdasági szereplők és az adóraktárak nemzeti nyilvántartásokban és a központi nyilvántartásban történő rögzítésével kapcsolatos üzenetek szerkezetének és tartalmának meg kell felelnie az I. mellékletben foglaltaknak.

Ezen üzenetek váltása a számítógépes rendszeren keresztül történik.

(2)   Az (1) bekezdésben említett üzeneteket az alábbi célokra kell felhasználni:

a)

a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalok és a kapcsolattartó szervek által a központi nyilvántartás részére küldött nemzeti nyilvántartások módosításairól szóló értesítés;

b)

a központi nyilvántartás módosításainak a nemzeti nyilvántartások részére történő továbbítása;

c)

a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalok és a kapcsolattartó szervek által benyújtott, a központi nyilvántartás módosításainak részletei iránti kérelmek;

d)

a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalok és a kapcsolattartó szervek által benyújtott, a központi nyilvántartásból nyert statisztikai információk iránti kérelmek;

e)

a központi nyilvántartásból nyert statisztikai információknak a Bizottság által a kérelmező tagállamoknak történő továbbítása.

(3)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett üzenetekben egyes adatmezők kitöltése céljából meg kell adni bizonyos kódokat, az e rendelet II. mellékletében vagy a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében felsorolt kódokat kell használni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.   „nyilvántartott adat”: a 389/2012/EU rendelet 19. cikke (4) bekezdésében említett nemzeti nyilvántartásban vagy a központi nyilvántartásban szereplő bejegyzés;

2.   „módosítás”: nyilvántartott adat létrehozása, frissítése vagy érvénytelenítése;

3.   „aktiválás időpontja”: a felelős tagállam által meghatározott nyilvántartásban szereplő időpont, amelytől kezdve a nyilvántartás elektronikus úton történő ellenőrzésre valamennyi tagállamban rendelkezésre áll, és amelytől kezdve a nyilvántartásból nyert adatok konzultáció céljából a gazdasági szereplők rendelkezésére állnak.

3. cikk

A központi jövedéki kapcsolattartó hivatalok és a kapcsolattartó szervek által benyújtott, a központi nyilvántartás módosításainak továbbítása

(1)   A 389/2012/EU rendelet 4. cikke alapján kijelölt központi jövedéki kapcsolattartó hivatal vagy a kapcsolattartó szerv felel a nemzeti nyilvántartását érintő módosításoknak a központi nyilvántartás részére történő továbbításáért és a központi nyilvántartástól küldött és/vagy lekérdezett módosításoknak a nemzeti nyilvántartásában történő alkalmazásáért.

(2)   A Bizottság létrehozza és a tagállamok által nyújtott információk alapján naprakészen tartja a felelős központi jövedéki kapcsolattartó hivatalok vagy kapcsolattartó szervek jegyzékét, és azt a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

(3)   Valamennyi központi jövedéki kapcsolattartó hivatal vagy kapcsolattartó szerv legkésőbb a módosítás aktiválásának idejében továbbítja a központi nyilvántartás részére a nemzeti nyilvántartását érintő módosításokról szóló értesítést. A nemzeti nyilvántartások módosítása az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott „A gazdasági szereplők nyilvántartására vonatkozó műveletek” című üzenet útján történik.

4. cikk

A központi nyilvántartás karbantartása és a módosítások nemzeti nyilvántartások részére történő továbbítása

(1)   A központi jövedéki kapcsolattartó hivataltól vagy kapcsolattartó szervtől érkező, a nemzeti nyilvántartás módosításáról szóló értesítést tartalmazó „A gazdasági szereplők nyilvántartására vonatkozó műveletek” című üzenet kézhezvételekor a Bizottság ellenőrzi, hogy az üzenet szerkezete és tartalma megfelel az I. melléklet 2. táblázatának.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett üzenet szerkezete és tartalma megfelel az I. melléklet 2. táblázatának, a következő intézkedéseket kell végrehajtani:

a)

a Bizottság késedelem nélkül rögzíti a módosítást a központi nyilvántartásban;

b)

valamennyi tagállam, amelynek központi jövedéki kapcsolattartó hivatala vagy kapcsolattartó szerve a módosításokról szóló értesítés kézhezvételére regisztrált, értesítést kap az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott „A gazdasági szereplők nyilvántartására vonatkozó műveletek” című üzenet felhasználása mellett.

(3)   Amennyiben az (1) bekezdésben említett, „A gazdasági szereplők nyilvántartására vonatkozó műveletek” című üzenet szerkezete és tartalma nem felel meg az I. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak, a Bizottság visszaküldi az értesítést annak a központi jövedéki kapcsolattartó hivatalnak vagy kapcsolattartó szervnek, amely továbbította az értesítést az I. melléklet 3. táblázatában meghatározott, „A gazdasági szereplők értesítésének elutasítása” című üzenet felhasználása mellett, az elutasítás okát megindokló kóddal együtt.

(4)   „A gazdasági szereplők értesítésének elutasítása” című üzenet kézhezvételekor a központi jövedéki kapcsolattartó hivatal vagy a kapcsolattartó szerv késedelem nélkül végrehajtja a szükséges helyesbítési intézkedéseket és újra benyújtja az értesítést.

(5)   Valamennyi tagállamnak a Bizottságtól érkező módosításokról szóló értesítések kézhezvételére nem regisztrált központi jövedéki kapcsolattartó hivatala vagy kapcsolattartó szerve – az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott „általános kérelem” című üzenet felhasználása mellett – naponta legalább kétszer kérheti a központi nyilvántartást érintő módosítások kivonatát.

5. cikk

A módosítások nemzeti nyilvántartásokba való felvétele

(1)   Valamennyi tagállam illetékes központi jövedéki kapcsolattartó hivatala vagy kapcsolattartó szerve legalább naponta kétszer felveszi a központi nyilvántartásból érkező módosításokat a nemzeti nyilvántartásába.

(2)   Az (1) bekezdésben említett módosításokat – a nemzeti nyilvántartásba való bekerülésüket követően – a központi jövedéki kapcsolattartó hivatal vagy a kapcsolattartó szerv megtekintheti, és azok a módosítás aktiválási időpontjától kezdve elektronikus úton történő ellenőrzésre felhasználhatók.

6. cikk

A központi nyilvántartás gazdasági szereplők általi megtekintése

(1)   A Bizottság naponta legalább kétszer készít kivonatot a központi nyilvántartásból származó valamennyi aktív nyilvántartott adatról. E kivonat elkészítésekor a Bizottság eltávolítja azokat a nyilvántartott adatokat, amelyek nem hozzáférhetőek a nyilvános konzultáció számára. A Bizottság eltávolítja a fennmaradó adatok közül a gazdasági szereplők minden egyes típusára vagy annak telephelyére vonatkozó valamennyi olyan részletet, amely nem felel meg a (3) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott bejegyzések részletes kivonatában szereplő leírásnak.

(2)   A gazdasági szereplők a 389/2012/EU rendelet 19. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi jövedéki szám benyújtásával kérhetik a Bizottságtól a nyilvántartott adatok kivonatát.

(3)   Amennyiben a benyújtott egyedi jövedéki szám azonos a központi nyilvántartás kivonatában szereplő jövedéki számmal, a nyilvántartás kivonatában foglalt adatokat az alábbi esetekben vissza kell küldeni a kérelmet benyújtó gazdasági szereplő részére:

a)

amennyiben a benyújtott egyedi jövedéki szám megfelel egy adóraktár engedélyezésére, a bejegyzett címzettre vagy a bejegyzett feladóra vonatkozó nyilvántartott adatnak, a kivonatnak tartalmaznia kell az alábbiak valamelyikét:

i.

a gazdasági szereplő típuskódjának szöveges leírása (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 2.e. adatcsoport);

ii.

legalább egy jövedéki termék kategóriájának kódja („A gazdasági szereplők nyilvántartására vonatkozó műveletek” című üzenetben a 2.4.a. adatcsoport) vagy legalább egy jövedéki termék kódja (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 2.5.a. adatcsoport);

iii.

a 2.4.a. és a 2.5.a. adatcsoportok kombinációja, amely megfelel az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott leírásban foglalt szabályoknak);

b)

amennyiben a benyújtott egyedi jövedéki szám megfelel egy adóraktárra vonatkozó nyilvántartott adatnak, a kivonatnak jelölnie kell az alábbiak valamelyikét:

i.

legalább egy jövedéki termék kategóriájának kódját tartalmazza (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 3.4. adatcsoport);

ii.

legalább egy jövedéki termék kódja (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 3.5. adatcsoport);

iii.

a 3.4.a. és a 3.5.a. adatcsoportok kombinációja, amely megfelel az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott leírásban foglalt szabályoknak;

c)

amennyiben a benyújtott egyedi jövedéki szám megfelel a 389/2012/EU rendelet 19. cikke (2) bekezdésének h) pontja alá tartozó bejegyzett címzettnek, a kivonatnak az a) pontban megadott adatokon felül tartalmaznia kell az alábbi információkat:

i.

az engedély hatályvesztésének időpontja (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 4.c. adatcsoport);

ii.

annak meghatározása, hogy az engedély egy szállítmánynál többre is felhasználható-e (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 4.d. adatcsoport);

iii.

legalább egy ideiglenes engedély részletei (az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott 4.3. adatcsoport).

(4)   Amennyiben nincs megfelelés a benyújtott egyedi jövedéki szám és a központi nyilvántartás kivonata között, arról a kérelmet benyújtó gazdasági szereplőt tájékoztatni kell.

(5)   Amennyiben egy gazdasági szereplő azt állítja, hogy az engedélyéhez kapcsolódó nyilvántartott adat hiányzik vagy hibás, a Bizottság kérésre tájékoztatja arról, miként kérelmezheti a nyilvántartott adat helyesbítését, és a rendelkezésére bocsátja a felelős tagállam központi jövedéki kapcsolattartó hivatalának vagy valamely kapcsolattartó szervének kapcsolattartási adatait.

7. cikk

Statisztikai információk és jelentések

(1)   A Bizottság által a 389/2012/EU rendelet 34. cikke (5) bekezdésének megfelelően a központi nyilvántartásból lehívandó statisztikai információk az alábbiak:

a)

a gazdasági szereplők aktív és inaktív nyilvántartott adatainak száma;

b)

a közeljövőben hatályukat vesztő engedélyek száma, azon engedélyek száma összesen, amelyek a következő hónapban vagy negyedévben veszítik hatályukat;

c)

a gazdasági szereplők típusai, a gazdasági szereplők száma (típusonként felsorolva) és az adóraktárak száma;

d)

az engedélyezett gazdasági szereplők száma termékenként és termékkategóriánként;

e)

a jövedéki engedélyeket érintő módosítások száma.

Az első albekezdésben említett statisztikai információk alapján a Bizottság havi jelentést készít a tagállamoknak.

(2)   Bármely központi jövedéki kapcsolattartó hivatal vagy kapcsolattartó szerv felkérheti a Bizottságot arra, hogy készítsen különleges statisztikai jelentést a központi nyilvántartásról. E kérelmet az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott „általános kérelem” elnevezésű üzenet felhasználásával kell benyújtani. A Bizottság az I. melléklet 4. táblázatában meghatározott „SEED-statisztika” (SEED: System for Exchange of Excise Data (jövedékiadatcsere-rendszer)) elnevezésű üzenet felhasználásával válaszol.

8. cikk

A nemzeti nyilvántartás módosításáról szóló értesítés és az általános kérelmek feldolgozására biztosított maximális határidő

(1)   A Bizottság a nemzeti nyilvántartás módosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított két órán belül a 4. cikknek megfelelően feldolgozza a szóban forgó módosítást.

(2)   A Bizottság az I. melléklet 1. táblázatában meghatározott „általános kérelem” elnevezésű üzenet kézhezvételétől számított két órán belül a kérelmező központi jövedéki kapcsolattartó hivatal vagy kapcsolattartó szerv rendelkezésére bocsátja a kért információkat.

9. cikk

Hozzáférhetőség

A központi nyilvántartás és a nemzeti nyilvántartások mindenkor rendelkezésre állnak.

10. cikk

A szolgáltatást érintő kötelezettségek korlátozása

A Bizottságnak és a tagállamoknak a 8. és a 9. cikkben meghatározott szolgáltatást érintő kötelezettségei nem alkalmazandóak az alábbi, kellően indokolt körülmények között:

a)

a központi nyilvántartás vagy a nemzeti nyilvántartás nem elérhető hardver- vagy telekommunikációs hiba miatt;

b)

olyan hálózati problémák lépnek fel, amelyek nem állnak a Bizottság vagy az érintett tagállam közvetlen ellenőrzése alatt;

c)

vis maior;

d)

a tervezett karbantartásról a karbantartási időszak tervezett kezdete előtt legalább 48 órával értesítést küldtek.

11. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 8., 9. és 10. cikkben foglalt rendelkezéseket 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 121., 2012.5.8., 1. o.

(2)  HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(3)  HL L 197., 2009.7.29., 24. o.


I. MELLÉKLET

MAGYARÁZAT A GAZDASÁGI SZEREPLŐK NYILVÁNTARTÁSÁNAK VEZETÉSÉRE HASZNÁLANDÓ ELEKTRONIKUS ÜZENETEKHEZ

1.

A számítógépes rendszerhez használandó elektronikus üzenetek adatelemeit adatcsoportokba, valamint adott esetben adat-alcsoportokba kell rendezni. Az adatelemekkel és azok használatával kapcsolatos részleteket e melléklet táblázatai tartalmazzák, amelyekben:

a)

az A. oszlop megadja az egyes adatcsoportokhoz és adat-alcsoportokhoz rendelt numerikus kódokat (számokat); minden alcsoport azon adat(-al)csoport sorszámát követi, amelyhez tartozik (például: amennyiben az adatcsoport száma 1, ennek a csoportnak az egyik alcsoportja 1.1., ennek az egyik alcsoportja pedig 1.1.1.);

b)

a B. oszlop megadja az egy adott adat(-al)csoport egyes adatelemeihez rendelt betűkódot (betűt);

c)

a C. oszlop megnevezi az adat(-al)csoportot vagy adatelemet;

d)

a D. oszlop minden adat(-al)csoporthoz vagy adatelemhez hozzárendel egy értéket, amely megmutatja, hogy a vonatkozó adat feltüntetése:

i.

„R” (kötelező), azaz az adatot meg kell adni. Amennyiben egy adat(-al)csoport „O” (választható) vagy „C” (feltételes), az adott csoportba tartozó egyes adatok megadása ennek ellenére kötelező lehet, amennyiben a tagállam illetékes hatóságai úgy határoznak, hogy az ezen (al)csoportba tartozó adatokat meg kell adni, vagy ha a feltétel alkalmazandó;

ii.

„O” (választható), azaz az üzenetet benyújtó személy (feladó vagy címzett) megválaszthatja, feltünteti-e az adatot, kivéve, ha valamely tagállam – az E. oszlopban egyes választható adat(-al)csoportok vagy adatelemek tekintetében biztosított lehetőséggel összhangban – úgy rendelkezett, hogy az adat megadása kötelező;

iii.

„C” (feltételes), azaz az adat(-al)csoport vagy adatelem használata ugyanazon üzenet más adat(-al)csoportjaitól vagy adatelemeitől függ;

iv.

„D” (adatfüggő), azaz az adat(-al)csoport vagy adatelem használata valamely, a számítógépes rendszer által nem ellenőrizhető – így az E. vagy F. oszlopban megadott – feltételtől függ;

e)

az E. oszlop megadja a feltételesen feltüntetendő adatokra alkalmazandó feltétel(eke)t, adott esetben előírja a választható és függő adatok használatát, és feltünteti, mely adatokat kell megadniuk az illetékes hatóságoknak;

f)

az F. oszlop szükség esetén magyarázatokat fűz az üzenet összeállításához;

g)

a G. oszlop a következőket tartalmazza:

i.

egyes adat(-al)csoportok esetében: egy számot, amelyet az „x” karakter követ, és amely megmutatja, hányszor lehet megismételni az adat(-al)csoportot az üzenetben (alapértelmezés = 1);

ii.

minden egyes adatelem esetében, kivéve az időt vagy dátumot, illetőleg mindkettőt jelző adatelemeket: az adat típusát és hosszúságát azonosító jellemzőket. Az adat típusának kódjai a következők:

a alfabetikus,

n numerikus,

an alfanumerikus kód.

A kódot követő szám meghatározza az adott adatelem megengedhető adathosszúságát. A hosszúságot jelző szám előtti két opcionális pont azt jelenti, hogy az adatok hosszúsága nincsen meghatározva, azonban a hosszúságot jelző szám maximálhatja. Az adat hosszúságát jelző számban lévő vessző azt jelenti, hogy az adat tizedesértékeket tartalmazhat: a vessző előtti számjegy az attribútum teljes hosszát, a vessző utáni számjegy pedig a tizedesvessző után álló számjegyek maximális számát adja meg;

iii.

a „date”, „time” vagy „dateTime” („dátum”, „idő” vagy „dátumIdő”) kitételt, amely azt jelenti, hogy a dátumot, az időt vagy (együttesen) a dátumot és időt a dátum- és időpontjelölés formátumairól szóló ISO 8601 szabvány alkalmazásával kell megadni.

2.

Az e melléklet táblázataiban a következő rövidítések szerepelnek:

a)   EAO: elektronikus adminisztratív okmány;

b)   AHK: adminisztratív hivatkozási kód;

c)   SEED: System for Exchange of Excise Data (jövedékiadatcsere-rendszer: a 389/2012/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adatbázis);

d)   KN-kód: a Kombinált Nómenklatúra szerinti kód.

3.

Az e melléklet táblázataiban a következő fogalommeghatározások szerepelnek:

a)

„kezdő időpont”: az „engedély kezdő időpontja” vagy az „érvényesség kezdő időpontja”;

b)

„záró időpont”: az „engedély záró időpontja” vagy az „érvényesség záró időpontja”;

c)

„az engedély kezdő időpontja”: az az időpont, amelytől kezdve a felelős tagállam engedélyezi a gazdasági szereplő számára az adófelfüggesztés alá eső jövedéki termékek gyártását, tárolását, küldését vagy fogadását;

d)

„az engedély záró időpontja”: az az időpont, amelytől kezdve a felelős tagállam már nem ad engedélyt a gazdasági szereplő számára;

e)

„az érvényesség kezdő időpontja”: az az időpont, amelytől kezdve a felelős tagállam az adófelfüggesztés alá eső jövedéki termékek gyártására, tárolására, küldésére vagy fogadására érvényesnek nyilvánítja a gazdasági szereplő telephelyét;

f)

az „érvényesség záró dátuma” azt az időpontot jelenti, amelytől kezdve a gazdasági szereplő telephelye érvényét veszti.

1.   táblázat

Általános kérelem

(a 4., 7. és 8. cikk alapján)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Kérelem típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

2

=

Referenciaadatok kivonatolása iránti kérelem

=

3

=

Referenciaadatok lekérdezése iránti kérelem

=

4

=

A gazdasági szereplők kivonatolása iránti kérelem

=

5

=

A gazdasági szereplők lekérdezése iránti kérelem

=

6

=

A gazdasági szereplők jegyzéke iránti kérelem

=

7

=

Az EAO-k jegyzékének lekérdezése iránti kérelem

=

8

=

A SEED-statisztika iránti kérelem

n1

 

b

Kérelem Üzenet Név

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „2” vagy „3”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

A lehetséges értékek a következők:

—   „C_COD_DAT”= Általános kódjegyzék

—   „C_PAR_DAT”= Általános rendszerparaméterek

—   „ALL”= A teljes szerkezetre vonatkozóan

a..9

 

c

Megkereső hivatal

R

 

Egy meglévő azonosító <Hivatal hivatkozási száma> a <Hivatal> adathalmazban

an8

 

d

Kérelem korreláció-azonosító

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „2”, „3”, „4”, „5”, „7” vagy „8”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

A <Kérelem korreláció-azonosító> érték tagállamonként eltérő

an..16

 

e

Kezdő dátum

C

Az 1 e és f esetében:

„R”, ha a <Kérelem típusa> „3” vagy „5”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

date

 

f

Záró dátum

C

 

date

 

g

Egyetlen dátum

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „2” vagy „4”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

date

2

EAO-JEGYZÉK IRÁNTI KÉRELEM

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „7”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

a2

2.1

RA_ELSŐDLEGES KRITÉRIUM

R

 

 

99x

 

a

Elsődleges kritérium típuskódja

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

AHK

=

2

=

A termék márkaneve

=

3

=

A szállítás jövedéki termékeinek kategóriái

=

4

=

(fenntartott)

=

5

=

(fenntartott)

=

6

=

(fenntartott)

=

7

=

(fenntartott)

=

8

=

A címzett települése

=

9

=

A feladó települése

=

10

=

A garanciavállaló települése

=

11

=

(fenntartott)

=

12

=

A szállítás helye (település)

=

13

=

A feladás helye szerinti adóraktár (település)

=

14

=

A szállító települése

=

15

=

A termék KN-kódja

=

16

=

A számla kelte

=

17

=

A címzett jövedéki száma

=

18

=

A feladó jövedéki száma

=

19

=

A garanciavállaló jövedéki száma

=

20

=

(fenntartott)

=

21

=

(fenntartott)

=

22

=

A rendeltetési hely szerinti adóraktár jövedéki száma

=

23

=

A feladás helye szerinti adóraktár jövedéki száma

=

24

=

(fenntartott)

=

25

=

Jövedékitermék-kód

=

26

=

Menetidő

=

27

=

Rendeltetési tagállam

=

28

=

A feladás helye szerinti tagállam

=

29

=

A címzett neve

=

30

=

A feladó neve

=

31

=

A garanciavállaló neve

=

32

=

(fenntartott)

=

33

=

A szállítás helyének (neve)

=

34

=

A feladás helye szerinti adóraktár neve

=

35

=

A szállító neve

=

36

=

A számla száma

=

37

=

A címzett irányítószáma

=

38

=

A feladó irányítószáma

=

39

=

A garanciavállaló irányítószáma

=

40

=

(fenntartott)

=

41

=

A szállítás helyének irányítószáma

=

42

=

A feladás helye szerinti adóraktár irányítószáma

=

43

=

A szállító irányítószáma

=

44

=

Árumennyiség (egy EAO adataiban)

=

45

=

Helyi referenciaszám, a feladó által kiadott sorszám

=

46

=

Szállítási mód

=

47

=

(fenntartott)

=

48

=

(fenntartott)

=

49

=

A címzett héaszáma

=

50

=

(fenntartott)

=

51

=

A szállító héaszáma

=

52

=

A rendeltetési hely megváltozása (sorszám ≥ 2)

n..2

2.1.1

RA_ELSŐDLEGES ÉRTÉK

O

 

 

99x

 

a

Érték

R

 

 

an..255

3

STA_KÉRELEM

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „8”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Statisztika típusa

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Aktív és inaktív gazdasági szereplők száma

=

2

=

A közeljövőben hatályukat vesztő engedélyek

=

3

=

Gazdasági szereplők típusonként és adóraktáranként

=

4

=

Jövedéki tevékenység

=

5

=

A jövedéki engedélyezéshez kapcsolódó változások

n1

3.1

TAGÁLLAMOK JEGYZÉKE KÓD

R

 

 

99x

 

a

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

a2

4

STA_IDŐTARTAM

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „8”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Év

R

 

 

n4

 

b

Félév

C

A 4 b, c és d esetében:

A következő három adatmező opcionális és kizárja egymást:

<Félév>

<Negyedév>

<Hónap>

Azaz: amennyiben ezen adatmezők egyikét megadták, akkor a két másik adatmező nem érvényes.

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Első félév

=

2

=

Második félév

n1

 

c

Negyedév

C

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Első negyedév

=

2

=

Második negyedév

=

3

=

Harmadik negyedév

=

4

=

Negyedik negyedév

n1

 

d

Hónap

C

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

január

=

2

=

február

=

3

=

március

=

4

=

április

=

5

=

május

=

6

=

június

=

7

=

július

=

8

=

augusztus

=

9

=

szeptember

=

10

=

október

=

11

=

november

=

12

=

december

n..2

5

REF_KÉRELEM

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „2” vagy „3”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

 

 

5.1

KÓDOK JEGYZÉKE KÓD

O

 

 

99x

 

a

Kért kódjegyzék

O

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Mértékegységek

=

2

=

Eseménytípusok

=

3

=

Bizonyítéktípusok

=

4

=

(fenntartott)

=

5

=

(fenntartott)

=

6

=

Nyelvkódok

=

7

=

Tagállamok

=

8

=

Országkódok

=

9

=

Csomagolási kódok

=

10

=

A nem kielégítő átvétel vagy ellenőrző jelentés indoklásai

=

11

=

A megszakítás okai

=

12

=

(fenntartott)

=

13

=

Szállítási módok

=

14

=

Szállítási egységek

=

15

=

Szőlőtermő övezetek

=

16

=

Borászati műveleti kódok

=

17

=

Jövedékitermék-kategóriák

=

18

=

Jövedéki termékek

=

19

=

KN-kódok

=

20

=

Levelezések KN-kód – Jövedéki termék

=

21

=

A törlés okai

=

22

=

Az EAO riasztásával vagy elutasításával összefüggő okok

=

23

=

A késedelem indoklása

=

24

=

(fenntartott)

=

25

=

Az eseményről jelentést benyújtó személyek

=

26

=

Korábbi elutasítások okai

=

27

=

A késedelmes eredmény okai

=

28

=

Közigazgatási együttműködési tevékenységek

=

29

=

Közigazgatási együttműködés iránti kérelmek okai

=

30

=

(fenntartott)

=

31

=

(fenntartott)

=

32

=

(fenntartott)

=

33

=

(fenntartott)

=

34

=

Közigazgatási együttműködési tevékenység nem lehetséges: okok

=

35

=

Általános kérelem-elutasítás okai

=

36

=

(fenntartott)

n..2

2.   táblázat

A gazdasági szereplők nyilvántartásával kapcsolatos műveletek

(a 3., 4. és 6. cikk alapján)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

A gazdasági szereplők aktualizálása (A CD/RD-t érintő változásokról szóló értesítések)

=

2

=

A gazdasági szereplők aktualizálásának elterjesztése

=

3

=

A gazdasági szereplők lekérdezése

=

4

=

A gazdasági szereplők kivonatolása

n1

 

b

Kérelem korreláció-azonosító

C

„R”, ha a <Kérelem típusa> „3” vagy „4”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Kérelem típusát az 1.a rovatban)

A <Kérelem korreláció-azonosító> érték tagállamonként eltérő.

an..16

2

KERESKEDŐ ENGEDÉLYE

O

 

 

999999x

 

a

Kereskedő jövedéki száma

R

 

(Lásd a II. melléklet 1. kódlistáját) A <kereskedő jövedéki száma> egyedi kell, hogy legyen a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> jegyzékben.

an13

 

b

Héaszám

O

 

 

an..14

 

c

Az engedély kezdő dátuma

R

 

 

date

 

d

Az engedély záró dátuma

O

 

 

date

 

e

A gazdasági szereplő típuskódja

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Adóraktár engedélyese

=

2

=

Bejegyzett címzett

=

3

=

Bejegyzett feladó

A <Gazdasági szereplő típuskódja> adatelem értéke nem változtatható a KERESKEDŐ ENGEDÉLYÉNEK létrehozását követően.

n1

 

f

A jövedéki hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódjegyzéket)

an8

2.1

INTÉZKEDÉS

R

 

 

 

 

a

Művelet

R

 

A lehetséges értékek a következők:

—   C= Létrehoz (create)

—   U= Aktualizál (update)

—   I= Érvénytelenít (invalidate)

a1

 

b

Aktiválási időpont

C

„R”, ha a <Művelet> „C” vagy „U”

„O” egyéb esetben

(lásd a Műveletet a 2.1a rovatban)

Amennyiben az <Aktiválási időpont> nem kerül be e jegyzékbe, az Érvénytelenítési művelet Aktiválási időpontja tekintendő azon időpontnak, amikor az Érvénytelenítési művelet bekerül a központi nyilvántartásba.

date

 

c

Felelős adatkezelő

O

 

 

an..35

2.2

NÉV ÉS CÍM

R

 

 

99x

 

a

Név

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódjegyzéket)

a2

2.2.1

CÍM

R

 

 

 

 

a

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

b

Házszám

O

 

 

an..11

 

c

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

d

Település

R

 

 

an..50

 

e

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

a2

2.3

A GAZDASÁGI SZEREPLŐ SZEREPE KÓD

O

 

 

9x

 

a

A gazdasági szereplő szerepe kód

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Közvetlen szállítás engedélyezett

=

2

=

A 389/2012/EU rendelet 19. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint a rendeltetési hely mezői üresen maradhatnak.

A <Gazdasági szereplők típusa/Gazdasági szereplők szerepe kód> kombinációi az alábbiak lehetnek:

GAZD. SZ. TÍPUS / GAZD. SZ. SZEREP

ADÓRAKTÁRENGEDÉLYES

BEJEGYZETT CÍMZETT

BEJEGYZETT FELADÓ

Közvetlen szállítás engedélyezett

X

X

 

A 389/2012/EU rendelet 19. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerint a rendeltetési hely mezői üresen maradhatnak

X

 

 

n1

2.4

JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA KÓDJA

C

Legalább a <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> vagy a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> adatcsoportok egyikének jelen kell lennie.

 

999x

 

a

Jövedékitermék-kategória kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 3. kódlistáját)

A <jövedékitermék-kategória kódja> egyedi legyen a <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> jegyzékben ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> vagy <ADÓRAKTÁR> bejegyzésen belül.

a1

2.5

JÖVEDÉKI TERMÉK KÓDJA

C

Legalább a <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> vagy a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> adatcsoportok egyike

 

999x

 

a

Jövedéki termék kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 11. kódjegyzéket)

A <jövedékitermék-kód> <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> nem szerepelhet ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> vagy <ADÓRAKTÁR> bejegyzésen belül

A <jövedékitermék-kód> egyedi legyen a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> jegyzékben ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE>, <ADÓRAKTÁR> vagy <IDEIGLENES ENGEDÉLY> bejegyzésen belül.

an..4

2.6

(HASZNÁLT) ADÓRAKTÁR

C

„R”, ha a <gazdasági szereplő-típuskód> „adóraktár engedélyese”

Másképp nem érvényes

(Lásd a Gazdasági szereplő típuskódokat a 2.3 rovatban)

 

99x

 

a

Adóraktár hivatkozási száma

R

 

(Lásd a II. melléklet 1. kódlistáját)

Az „Adóraktár hivatkozási száma” az <ADÓRAKTÁR. Adóraktár hivatkozási száma> egyike, amelyből legalább egy aktív változat létezik, amelynek érvényességi időintervalluma egybeesik a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> érvényességi időintervallumával, az utóbbi aktiválási időpontját követően, legalább egy nappal

Az <Adóraktár hivatkozási száma> egyedi kell, hogy legyen az <ADÓRAKTÁR> jegyzékében.

an13

3

ADÓRAKTÁR

O

 

 

999999x

 

a

Az adóraktár hivatkozási száma

R

 

(Lásd a II. melléklet 1. kódlistáját)

Az <Adóraktár hivatkozási száma> egyedi kell, hogy legyen az <ADÓRAKTÁR> jegyzékében.

Az <Adóraktár hivatkozási száma> azonos kell, hogy legyen a <(HASZNÁLT) ADÓRAKTÁR. Adóraktár hivatkozási száma> egyikével, az „adóraktár-engedélyes” típusú <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adatcsoportok egyikén vagy többjén belül, amely a 204. szabálynak is megfelel.

an13

 

b

Az érvényesség kezdő időpontja

R

 

 

date

 

c

Az érvényességi idő lejárati időpontja

O

 

 

date

 

d

A jövedéki hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódjegyzéket)

an8

3.1

INTÉZKEDÉS

R

 

 

 

 

a

Művelet

R

 

A lehetséges értékek a következők:

—   C= Létrehoz (create)

—   U= Aktualizál (update)

—   I= Érvénytelenít (invalidate)

a1

 

b

Aktiválási időpont

C

„R”, ha a <Művelet> „C” vagy „U”

„O” egyéb esetben

(lásd a Műveletet a 3.1a rovatban)

Amennyiben az <Aktiválási időpont> nem kerül be e jegyzékbe, az Érvénytelenítési művelet Aktiválási időpontja tekintendő azon időpontnak, amikor az Érvénytelenítési művelet bekerül a központi nyilvántartásba.

date

 

c

Felelős adatkezelő

O

 

 

an..35

3.2

NÉV ÉS CÍM

R

 

 

99x

 

a

Név

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódjegyzéket)

a2

3.2.1

CÍM

R

 

 

 

 

a

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

b

Házszám

O

 

 

an..11

 

c

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

d

Település

R

 

 

an..50

 

e

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

a2

3.4

JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA KÓDJA

C

Legalább a <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> vagy a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> adatcsoportok egyike

 

999x

 

a

Jövedékitermék-kategória kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 3. kódlistáját)

A <jövedékitermék-kategória kódja> egyedi kell, hogy legyen a <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> jegyzékben ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> vagy <ADÓRAKTÁR> bejegyzésen belül.

an1

3.5

JÖVEDÉKI TERMÉK KÓDJA

C

Legalább a <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> vagy a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> adatcsoportok egyike

 

999x

 

a

Jövedéki termék kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 11. kódjegyzéket)

A <jövedékitermék-kód> <JÖVEDÉKITERMÉK-KATEGÓRIA kódja> nem szerepelhet ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> vagy <ADÓRAKTÁR> bejegyzésen belül

A <jövedékitermék-kód> egyedi kell, hogy legyen a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> jegyzékben ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE>, <ADÓRAKTÁR> vagy <IDEIGLENES ENGEDÉLY> bejegyzésen belül.

an..4

4

IDEIGLENES ENGEDÉLY

O

 

 

999999x

 

a

Ideiglenes engedély hivatkozási szám

R

 

(Lásd a II. melléklet 2. kódlistáját)

an13

 

b

Kibocsátó hivatal hivatkozási száma

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 5. kódjegyzéket)

an8

 

c

A hatályvesztés időpontja

R

 

 

date

 

d

Újból felhasználható ideiglenes engedély jelölése

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

0

=

Nem vagy Téves

=

1

=

Igen vagy Igaz

n1

 

e

Héaszám

O

 

 

an..14

 

f

Az engedély kezdő dátuma

R

 

 

date

 

g

Kis bortermelő jelölése

O

 

A lehetséges értékek a következők:

=

0

=

Nem vagy Téves

=

1

=

Igen vagy Igaz

n1

4.1

INTÉZKEDÉS

R

 

 

 

 

a

Művelet

R

 

A lehetséges értékek a következők:

—   C= Létrehoz (create)

—   U= Aktualizál (update)

—   I= Érvénytelenít (invalidate)

a1

 

b

Aktiválási időpont

C

„R”, ha a <Művelet> „C” vagy „U”

„O” egyéb esetben

(lásd a Műveletet a 4.1a rovatban)

Amennyiben az <Aktiválási időpont> nem kerül be e jegyzékbe, az Érvénytelenítési művelet Aktiválási időpontja tekintendő az Érvénytelenítési műveletnek a központi nyilvántartásba történő bekerülési időpontjának.

date

 

c

Felelős adatkezelő

O

 

 

an..35

4.2

KERESKEDŐ: FELADÓ

R

 

 

 

 

a

Kereskedő jövedéki száma

C

„R”, amennyiben az <ideiglenes engedély – Kis bortermelő jelölése> nincs megadva vagy téves

„O” egyéb esetben

KERESKEDŐ: Feladó esetében

Egy létező azonosító <Kereskedő jövedéki száma> a <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE> adathalmazban

A hivatkozott <KERESKEDŐ>-höz tartozó <Gazdasági szereplő típuskódja> az alábbiak egyike kell, hogy legyen:

„Adóraktár engedélyese”; VAGY

„Bejegyzett feladó”

an13

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Település

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódjegyzéket)

a2

4.3

AZ IDEIGLENES ENGEDÉLY RÉSZLETEI

R

 

 

999x

 

a

Jövedéki termék kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 11. kódjegyzéket)

A <jövedékitermék-kód> egyedi kell, hogy legyen a <JÖVEDÉKITERMÉK-kód> jegyzékben ugyanazon <KERESKEDŐ ENGEDÉLYE>, <ADÓRAKTÁR> vagy <IDEIGLENES ENGEDÉLY> bejegyzésen belül.

Amennyiben az <Ideiglenes engedély – Kis bortermelő> van jelen és Igaz, AKKOR a

<Jövedéki termék kódjának> az alábbiak egyikének kell lennie:

„W200”; VAGY

„W300”.

an..4

 

b

Mennyiség

R

 

 

n..15,3

4.4

NÉV ÉS CÍM

R

 

 

99x

 

a

Név

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 1. kódjegyzéket)

a2

4.4.1

CÍM

R

 

 

 

 

a

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

b

Házszám

O

 

 

an..11

 

c

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

d

Település

R

 

 

an..50

 

e

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

a2

3.   táblázat

A gazdasági szereplők értesítésének elutasítása

(a 4. cikk alapján)

A

B

C

D

E

F

G

1

A gazdasági szereplők nyilvántartásával kapcsolatos műveletek:Üzenet benyújtása

R

 

(a részleteket lásd a 2. táblázatban)

 

2

ELUTASÍTÁS

R

 

 

9999x

 

a

Elutasítás dátuma és időpontja

R

 

 

dateTime

 

b

Elutasítás indoklásának kódja

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Hiányzó művelet

=

2

=

Ismeretlen művelet

=

3

=

Gazdasági szereplő jövedéki száma: hibás formátum

=

4

=

Az adóraktár hivatkozási száma: hibás formátum

=

5

=

Az ideiglenes engedély hivatkozási száma: hibás formátum

=

6

=

A hivatal hivatkozási száma: hibás formátum

=

7

=

Hiányzó név

=

8

=

A gazdasági szereplő már létezik (létrehozás)

=

9

=

Adóraktár már létezik (létrehozás)

=

10

=

Ideiglenes engedély már létezik (létrehozás)

=

11

=

A gazdasági szereplő nincs meg (Frissítés / Törlés)

=

12

=

Az adóraktár nincs meg (Frissítés / Törlés)

=

13

=

Ideiglenes engedély nincs meg (Frissítés / Törlés)

=

14

=

Ismeretlen gazdasági szereplő

=

18

=

Hiányzó gazdasági szereplő típusa

=

19

=

Ismeretlen gazdasági szereplő típusa

=

20

=

Hiányzó gazdasági szereplő szerepe

=

21

=

Ismeretlen gazdasági szereplő szerepe

=

22

=

Következetlenség a gazdasági szereplő típusa és szerepe között

=

23

=

Az engedély kezdő időpontjának hiányzó vagy hibás formátuma

=

24

=

Az engedély záró időpontjának hibás formátuma

=

25

=

Az engedély hatályvesztésének időpontja: hiányzó vagy hibás formátum

=

26

=

A hivatal hivatkozási száma: hiányzik vagy ismeretlen

=

27

=

Következetlenség a jövedéki szám és a jövedéki hivatal között

=

28

=

Egy adóraktár nem tartozhat egynél több engedélyezett adóraktár engedélyeséhez

=

29

=

Az adóraktár-engedélyes jövedéki száma nem lehet azonos egy gazdasági szereplő jövedéki számával, kivéve, ha ez utóbbi a saját adóraktár-engedélyese

=

30

=

Hiányzó jövedékitermék-kategória

=

31

=

Ismeretlen jövedékitermék-kategória

=

32

=

Hiányzó jövedéki termék

=

33

=

Ismeretlen jövedéki termék

=

34

=

Hiányos cím

=

35

=

Hiányzó nyelvi kód

=

36

=

Ismeretlen nyelvi kód

=

37

=

Legalább a telefonszámot, a faxszámot vagy az e-mail címet meg kell adni

=

38

=

Az adóraktár hiányzó tulajdonosa/kezelője

=

39

=

Az adóraktár ismeretlen tulajdonosa/kezelője

=

40

=

Az adóraktár tulajdonosa/kezelője a raktár engedélyese kell, hogy legyen

=

41

=

Csak egy raktár engedélyese használhat adóraktárat

=

42

=

Az adóraktár érvénytelen hivatkozási száma (204. szabály megsértése)

=

43

=

Hiányzó adóraktárengedélyes az adóraktár megadásával (205. szabály megsértése)

=

44

=

A <Kereskedő jövedéki száma> hiányzik (157. felt. megsértése)

=

45

=

Érvénytelen érték: <Jövedéki termék kódja> (212. szabály megsértése)

n..2

4.   táblázat

SEED-statisztika

(a 7. cikk alapján)

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUMOK

R

 

 

 

 

a

Kérelem korreláció-azonosító

R

 

A <Kérelem korreláció-azonosító> érték tagállamonként eltérő.

an..16

2

STA_IDŐTARTAM

R

 

 

 

 

a

Év

R

 

 

n4

 

b

Félév

C

A 2 b, c és d esetében:

A következő három adatmező opcionális és kizárja egymást:

<Félév>

<Negyedév>

<Hónap>

i.e. Amennyiben ezen adatmezők egyikét megadták, akkor a két másik adatmező nem érvényes.

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Első félév

=

2

=

Második félév

n1

 

c

Negyedév

C

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Első negyedév

=

2

=

Második negyedév

=

3

=

Harmadik negyedév

=

4

=

Negyedik negyedév

n1

 

d

Hónap

C

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

január

=

2

=

február

=

3

=

március

=

4

=

április

=

5

=

május

=

6

=

június

=

7

=

július

=

8

=

augusztus

=

9

=

szeptember

=

10

=

október

=

11

=

november

=

12

=

december

n..2

3

STA_PER_TAGÁLLAM

O

 

 

99x

 

a

Tagállam kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

a2

 

b

Aktív gazdasági szereplők száma

O

 

 

n..15

 

c

Inaktív gazdasági szereplők száma

O

 

 

n..15

 

d

A közeljövőben hatályát vesztő engedélyek száma

O

 

 

n..15

 

e

Adóraktárak száma

O

 

 

n..15

 

f

Jövedéki engedélyek változásainak száma

O

 

 

n..15

3.1

GAZDASÁGI SZEREPLŐ_TÍPUS

O

 

 

9x

 

a

Gazdasági szereplő típuskódja

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Adóraktár engedélyese

=

2

=

Bejegyzett címzett

=

3

=

Bejegyzett feladó

n1

 

b

Gazdasági szereplők száma

R

 

 

n..15

3.2

JÖVEDÉKI_TERMÉK_KATEGÓRIA_TEVÉKENYSÉG

O

 

 

9x

 

a

Jövedékitermékkategória kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 3. kódlistáját)

a1

 

b

Gazdasági szereplők száma

R

 

 

n..15

3.3

JÖVEDÉKI_TERMÉK_TEVÉKENYSÉG

O

 

 

9999x

 

a

Jövedéki termék kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 3. kódjegyzéket)

an..4

 

b

Gazdasági szereplők száma

R

 

 

n..15

4

STA_ÖSSZES_TAGÁLLAM

O

 

 

 

 

a

Aktív gazdasági szereplők összlétszáma

O

 

 

n..15

 

b

Inaktív gazdasági szereplők összlétszáma

O

 

 

n..15

 

c

A közeljövőben hatályát vesztő engedélyek száma összesen

O

 

 

n..15

 

d

Adóraktárak száma összesen

O

 

 

n..15

 

e

Jövedéki engedélyek változásainak száma összesen

O

 

 

n..15

4.1

GAZDASÁGI SZEREPLŐ_TÍPUS_ÖSSZES_TAGÁLLAM

O

 

 

9x

 

a

Gazdasági szereplő típuskódja

R

 

A lehetséges értékek a következők:

=

1

=

Adóraktár engedélyese

=

2

=

Bejegyzett címzett

=

3

=

Bejegyzett feladó

n1

 

b

Gazdasági szereplők összlétszáma

R

 

 

n..15

4.2

JÖVEDÉKI_TERMÉK_KATEGÓRIA_TEVÉKENYSÉG_ÖSSZES_TAGÁLLAM

O

 

 

9x

 

a

Jövedékitermék-kategória kódja

R

 

(Lásd a II. melléklet 3. kódlistáját)

a1

 

b

Gazdasági szereplők összlétszáma

R

 

 

n..15

4.3

JÖVEDÉKI_TERMÉK_TEVÉKENYSÉG_ÖSSZES_TAGÁLLAM

O

 

 

9999x

 

a

Jövedéki termék kódja

R

 

(Lásd a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében szereplő 11. kódjegyzéket)

an..4

 

b

Gazdasági szereplők összlétszáma

R

 

 

n..15


II. MELLÉKLET

KÓDOK JEGYZÉKE

1. kódlista: Kereskedő jövedéki száma/Adóraktár hivatkozási száma

Mező

Tartalom

Mező típusa

Példák

1

Azon tagállam azonosítója, ahol a gazdasági szereplő vagy az adóraktár bejegyzésre került

Alfabetikus 2

PL

2

Nemzeti szinten hozzárendelt, egyedi kód

Alfanumerikus 11

2005764CL78

Az 1. mező a <TAGÁLLAMOK> jegyzékéből származik (a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében felsorolt kódjegyzék 3. pontja).

A 2. mezőt a jövedéki bejegyzett gazdasági szereplő (adóraktár engedélyese, bejegyzett címzett és bejegyzett feladó) vagy az adóraktár egyedi azonosítójával kell kitölteni. Ezen érték hozzárendelésének módja a tagállami hatóságok felelősségi körébe tartozik, de minden egyes jövedéki bejegyzett gazdasági szereplőnek (adóraktár engedélyese, bejegyzett címzett és bejegyzett feladó) és adóraktárnak egyedi jövedéki számmal kell rendelkeznie.

2. kódlista: Ideiglenes engedély hivatkozási száma

Mező

Tartalom

Mező típusa

Példák

1

Azon tagállam azonosítója, ahol a gazdasági szereplő vagy az adóraktár bejegyzésre került

Alfabetikus 2

PL

2

Nemzeti szinten hozzárendelt, egyedi kód

Alfanumerikus 11

2005764CL78

Az ideiglenes engedély hivatkozási száma azonos szerkezettel bír, mint a Kereskedő jövedéki száma/Adóraktár hivatkozási száma.

Az 1. mező a <TAGÁLLAMOK> jegyzékéből származik (a 684/2009/EK rendelet II. mellékletében felsorolt kódjegyzék 3. pontja).

A 2. mezőt a jövedéki bejegyzett gazdasági szereplő (adóraktár engedélyese, bejegyzett címzett és bejegyzett feladó) vagy az adóraktár egyedi azonosítójával kell kitölteni. Ezen érték hozzárendelésének módja a tagállami hatóságok felelősségi körébe tartozik, de minden egyes jövedéki bejegyzett gazdasági szereplőnek (adóraktár engedélyese, bejegyzett címzett és bejegyzett feladó) és adóraktárnak egyedi jövedéki számmal kell rendelkeznie.

3. kódlista: Jövedékitermék-kategóriák

Jövedékitermék-kategória kódja

Árumegnevezés

T

Dohánytermékek

B

Sörök

W

Bor, valamint a boron és sörön kívüli erjesztett italok

I

Köztes termékek

S

Etil-alkohol és szesz

E

Energiatermékek


Top