EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0649

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete ( 2012. július 4. ) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (átdolgozás) EGT-vonatkozású szöveg

HL L 201., 2012.7.27, p. 60–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj

27.7.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/60


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE

(2012. július 4.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(átdolgozás)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére és 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2008. június 17-i 689/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították. Mivel további módosításokra van szükség, az áttekinthetőség érdekében a 689/2008/EK rendeletet át kell dolgozni.

(2)

A 689/2008/EK rendelet – a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2003. január 28-i 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) helyébe lépett – végrehajtja a 2004. február 24-én hatályba lépett, a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rotterdami egyezményt (5) (a továbbiakban: az egyezmény).

(3)

Az áttekinthetőség és a vonatkozó egyéb uniós jogszabályokkal való összhang érdekében célszerű bizonyos fogalmakat bevezetni vagy pontosítani, a terminológiát pedig hozzáigazítani egyrészt a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (6), másrészt az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (7). Célszerű biztosítani, hogy az 1272/2008/EK rendelet és ezen rendelet alkalmazásának időbeli ütemezése közötti következetlenségek elkerülése érdekében ezen rendelet rendelkezései tükrözzék az 1272/2008/EK rendelet átmeneti rendelkezéseit.

(4)

Az egyezmény feljogosítja a részes feleket, hogy az emberi egészséget és a környezetet az egyezményben előírtnál fokozottabban védő intézkedést tegyenek, feltéve, hogy az intézkedés összeegyeztethető az egyezmény rendelkezéseivel, és összhangban áll a nemzetközi joggal. A környezet és az importáló országok lakossága védelmének fokozásához szükséges és indokolt az egyezmény rendelkezéseinél messzebb menni bizonyos vonatkozásokban.

(5)

Az Uniónak az egyezményben való részvételét illetően lényeges, hogy az Unió egyetlen kapcsolattartó ponton keresztül érintkezhessen az egyezmény titkárságával (a továbbiakban: a Titkárság), az egyezmény többi részes felével és egyéb országokkal. Indokolt, hogy e kapcsolattartó pont szerepét a Bizottság töltse be.

(6)

Uniós szinten szükséges biztosítani e rendelet technikai és igazgatási vonatkozásainak hatékony koordinálását és kezelését. A tagállamok és az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az Ügynökség) rendelkeznek a vegyi anyagokra és a vegyi anyagokkal kapcsolatos nemzetközi megállapodásokra vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához szükséges hatáskörrel és gyakorlattal. Ennek megfelelően a tagállamok és az Ügynökség felelőssége az egyezmény e rendelet révén történő végrehajtásával összefüggésben felmerült igazgatási, technikai és tudományos vonatkozású feladatok végrehajtása, valamint az információcsere. Ezen túlmenően a Bizottságnak, a tagállamoknak és az Ügynökségnek együtt kell működniük az egyezmény keretében az Unió részéről vállalt nemzetközi kötelezettségek tényleges végrehajtása érdekében.

(7)

Tekintettel arra, hogy a Bizottság egyes feladatait át kell adni az Ügynökségnek, az eredetileg a Bizottság által létrehozott, a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó európai adatbázist a továbbiakban az Ügynökségnek kell fejlesztenie és fenntartania.

(8)

Az Unióban tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső veszélyes vegyi anyagok kivitelét továbbra is közös kiviteli bejelentési eljárásnak kellene szabályoznia. Ennek megfelelően az olyan önálló vegyi anyag vagy keverékek vagy áruk formájában forgalmazott veszélyes vegyi anyagokra, amelyeknek a növényvédő szerként, egyéb peszticidként vagy ipari vegyi anyagként való szakmai vagy lakossági felhasználását az Unió betiltotta vagy szigorúan korlátozza, ahhoz hasonló kiviteli bejelentési szabályoknak kell vonatkozniuk, mint amelyeket az ilyen vegyi anyagokra akkor kell alkalmazni, ha felhasználásukat betiltották vagy szigorúan korlátozzák az egyezmény szerinti egyik vagy mindkét felhasználási kategóriára nézve, azaz peszticidként vagy ipari felhasználású vegyi anyagként. Ezenkívül indokolt, hogy ugyanezek a kiviteli bejelentési szabályok vonatkozzanak az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási (prior informed consent, PIC) eljárás (a továbbiakban: a PIC-eljárás) alá tartozó vegyi anyagokra is. Ezt a közös kiviteli bejelentési eljárást az összes, harmadik országba irányuló uniós kivitelre kell alkalmazni, tekintet nélkül arra, hogy a célország az egyezményben részes fél-e, vagy részt vesz-e annak eljárásaiban. A tagállamok számára igazgatási díjak kiszabását kell engedélyezni, hogy az említett eljárás végrehajtásából eredő költségeiket fedezni tudják.

(9)

Az exportőröket és az importőröket adatközlésre kell kötelezni a nemzetközi kereskedelmi forgalomba kerülő, e rendelet alá eső vegyi anyagok mennyisége tekintetében annak érdekében, hogy felügyelni és értékelni lehessen az előírt intézkedések hatását és eredményességét.

(10)

A Bizottság a vegyi anyagokat – azoknak a PIC-eljárás alá vonása céljából – tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabályokról szóló bejelentéseket megküldi a Titkárságnak, ha az egyezményben e tekintetben meghatározott kritériumok teljesülnek. Szükség esetén az ilyen bejelentések alátámasztására kiegészítő információkat kérnek.

(11)

Ha a közvetlenül alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabályok nem szolgálnak bejelentés alapjául, mert nem felelnek meg az egyezményben meghatározott kritériumoknak, az információcsere érdekében az ezekre vonatkozó információkat ennek ellenére közölni kell a Titkársággal és a többi részes féllel.

(12)

Arról is szükséges gondoskodni, hogy az Unió határozatokat hozzon a PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak az Unióba való behozataláról. Ezeknek a határozatoknak az alkalmazandó uniós jogi szabályozáson kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a tagállamok által kiszabott tilalmakat vagy szigorú korlátozásokat. Indokolt esetben az uniós jog módosítását kell javasolni.

(13)

Olyan szabályozásra van szükség, amely biztosítja, hogy a tagállamok és az exportőrök tudomást szerezzenek az importáló országok azon határozatairól, amelyek a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagokra vonatkoznak, és hogy az exportőrök betartsák ezeket a határozatokat. Ezenfelül a nem kívánatos kivitelek elkerülése érdekében semmiféle olyan, az Unióban tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyagot nem lehet kivinni, amely megfelel az egyezmény bejelentésre vonatkozó kritériumainak, vagy amely a PIC-eljárás hatálya alá esik, kivéve, ha az importáló ország kifejezett hozzájárulását kérték és azt megkapták, függetlenül attól, hogy az adott ország az egyezményben részes fél-e. Ugyanakkor azonban helyénvaló e kötelezettség alól mentesíteni bizonyos vegyi anyagoknak az olyan országokba való kivitelét, amelyek tagjai a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD), feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek. Szükség van továbbá olyan eljárásra, amely bizonyos vegyi anyagok meghatározott feltételek mellett történő átmeneti kivitele céljából akkor alkalmazható, ha az importáló országtól minden ésszerű erőfeszítés ellenére nem érkezik válasz. Ezenkívül rendelkezni kell az összes ilyen eset, valamint azon esetek rendszeres felülvizsgálatáról, amelyekben kifejezett hozzájárulás szükséges.

(14)

Lényeges továbbá, hogy az eredményes és biztonságos felhasználás érdekében minden kivitt vegyi anyagnak helyesen állapítsák meg az eltarthatóságát. A peszticidek esetében – különösen és főként, ha fejlődő országokba exportálják őket – elengedhetetlen közölni a helyes tárolás feltételeire vonatkozó információt, valamint a lejárt készletek felhalmozódásának elkerülése végett helyesen megválasztani a csomagolást és a tárolóedények méretét.

(15)

A vegyi anyagokat tartalmazó árucikkek nem tartoznak az egyezmény hatálya alá. Mindazonáltal helyénvalónak tűnik, hogy a kiviteli bejelentési szabályok azokra, az e rendeletben meghatározott árucikkekre is vonatkozzanak, amelyekből bizonyos használati vagy hulladékártalmatlanítási feltételek mellett kiszabadulhatnak a bennük lévő, az egyezmény szerinti egy vagy több felhasználási kategória tekintetében az Unióban tilalom vagy szigorú korlátozás, illetőleg a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok. Indokolt továbbá, hogy egyáltalán ne lehessen exportálni bizonyos, az egyezmény hatályán kívül eső, de különösen aggályos vegyi anyagokat és ilyen vegyi anyagot tartalmazó árucikkeket.

(16)

Az egyezménnyel összhangban a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok tranzitforgalmáról szóló információkat kérésükre át kell adni az egyezményben részes feleknek.

(17)

A csomagolásra és a címkézésre, illetőleg az egyéb biztonsági információkra vonatkozó uniós szabályozást az összes olyan vegyi anyagra alkalmazni kell, amelyet az egyezményben részes felek területére vagy egyéb országokba szándékoznak kivinni, kivéve, ha e rendelkezések ellentétesek bármely olyan követelménnyel, amelyet a szóban forgó országok támasztanak a vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével. Mivel az 1272/2008/EK rendelet új szabályokat állapít meg az anyagok és keverékek osztályozásával, címkézésével és csomagolásával kapcsolatban, e rendeletnek hivatkoznia kell az 1272/2008/EK rendeletre.

(18)

A hatékony ellenőrzés és végrehajtás érdekében a tagállamoknak célszerű kijelölniük, hogy mely hatóságok – például vámhatóságok – feleljenek az e rendeletben szabályozott vegyi anyagok behozatalának és kivitelének ellenőrzéséért. A Bizottságnak – az Ügynökség támogatásával – és a tagállamoknak kulcsszerepet kell betölteniük, és kívánatos, hogy célzottan és összehangoltan lépjenek fel. Indokolt, hogy jogsértés esetére a tagállamok megfelelő szankciókról rendelkezzenek.

(19)

A vámellenőrzés megkönnyítése, valamint az exportőrök és a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a kiviteli nyilatkozatokban alkalmazandó kódrendszert kell kialakítani. Adott esetben speciális kódokat is indokolt alkalmazni a kutatási vagy elemzési célból exportált, az emberi egészségre vagy a környezetre valószínűsíthetően hatást nem gyakorló, és minden esetben egy naptári évben az egyes exportőröktől az egyes importáló országokba anyagonként 10 kg-ot meg nem haladó mennyiségben exportált vegyi anyagokra.

(20)

Indokolt előmozdítani az információcserét, a felelősségmegosztást és az együttműködési törekvéseket az Unió, a tagállamok és a harmadik országok viszonylatában, a vegyi anyagok gondos kezelése céljából, tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó harmadik országok az egyezményben részes felek-e. Ezenbelül indokolt, hogy a Bizottság és a tagállamok akár közvetlenül, akár közvetetten – nem kormányzati szervezetek projektjeinek támogatásával – technikai segítséget nyújtsanak a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országoknak, főként pedig olyan jellegű segítséget, amely az említett országokat képessé teszi az egyezmény végrehajtására, hozzájárulva ezzel a vegyi anyagok emberi egészségre és a környezetre ártalmas hatásainak megelőzéséhez.

(21)

Az eljárások eredményessége érdekében rendszeresen felügyelni kell működésüket. Indokolt, hogy e célból a tagállamok és az Ügynökség egységes formában rendszeresen jelentést tegyenek a Bizottságnak, a Bizottság pedig az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(22)

Az Ügynökségnek célszerű gyakorlati technikai útmutatót összeállítania, amely a kijelölt hatóságokat, köztük a kivitelt ellenőrző vámhatóságokat, az exportőröket és az importőröket segítené e rendelet alkalmazásában.

(23)

E rendeletnek a műszaki fejlődésnek megfelelő kiigazítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkre vonatkozóan: vegyi anyagoknak az I. melléklet 1. és 2. részébe való felvétele és e melléklet egyéb módosításai, vegyi anyagoknak az V. melléklet 1. és 2. részébe való felvétele és e melléklet egyéb módosításai, valamint a II., III, IV. és VI. melléklet módosítása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.

(24)

Ezen rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (8) megfelelően kell gyakorolni.

(25)

Mivel e rendelet célkitűzéseit, nevezetesen az Unió egyezmény szerinti kötelezettségeinek összehangolt és hatékony végrehajtását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az a vegyi anyagok kivitelét és behozatalát érintő szabályok harmonizációjának szükségessége folytán uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl a szóban forgó célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(26)

A 689/2008/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(27)

Annak érdekében, hogy az Ügynökségnek legyen ideje felkészülni új feladatkörére, az ágazat pedig megismerhesse az új eljárásokat, indokolt e rendeletet halasztott hatállyal alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célok

(1)   E rendelet céljai a következők:

a)

a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló Rotterdami Egyezmény (a továbbiakban: az egyezmény) végrehajtása;

b)

a felelősségmegosztás és az együttműködési törekvések előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi forgalmában, az emberi egészség és a környezet esetleges károsodástól való megóvása érdekében;

c)

a veszélyes vegyi anyagok környezetkímélő felhasználásához való hozzájárulás.

Az első albekezdésben meghatározott célokat a veszélyes vegyi anyagok jellemzőire vonatkozó információcsere megkönnyítésével, a behozatalukra és kivitelükre vonatkozó, Unión belüli döntéshozatali folyamatról való rendelkezéssel, valamint a határozatoknak a részes felek és egyéb országok részére történő megfelelő közlésével kell elérni.

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott célokon túlmenően ez a rendelet azt is hivatott biztosítani, hogy az 1272/2008/EK rendelet osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó rendelkezései valamennyi vegyi anyagra vonatkozzanak, amikor a tagállamokból részes felek területére vagy egyéb országokba exportálják őket, kivéve, ha a szóban forgó rendelkezések ellentétesek valamely, a részes felek vagy egyéb országok által támasztott követelménnyel.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   Ezt a rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (a továbbiakban: a PIC-eljárás) alá tartoznak;

b)

bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az Unióban vagy annak valamely tagállamában tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

c)

osztályozás, címkézés és csomagolás tekintetében minden olyan vegyi anyag, amelyet exportálnak.

(2)   Ez a rendelet nem alkalmazandó az alábbiak egyikére sem:

a)

a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (9) hatálya alá tartozó kábítószerek és pszichotróp anyagok;

b)

a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv (10) hatálya alá tartozó radioaktív anyagok és készítmények;

c)

a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (11) hatálya alá tartozó hulladékok;

d)

a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2009. május 5-i 428/2009/EK tanácsi rendelet (12) hatálya alá tartozó vegyi fegyverek;

e)

a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (13) hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-adalékanyagok;

f)

az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (14) hatálya alá eső, feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan takarmányok – ideértve az adalékanyagokat is –, amelyeket állatok szájon át bevitt táplálékául szánnak;

g)

a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (15) szerinti, géntechnológiával módosított szervezetek;

h)

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (16) és az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (17) hatálya alá tartozó törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és állatgyógyászati készítmények, kivéve az e rendelet 3. cikke (5) bekezdésének b) pontja által szabályozottakat;

(3)   Ez a rendelet nem alkalmazandó a kutatási vagy elemzési célból exportált, az emberi egészségre vagy a környezetre valószínűsíthetően hatást nem gyakorló, és minden esetben egy naptári évben az egyes exportőröktől az egyes importáló országokba anyagonként 10 kg-ot meg nem haladó mennyiségben exportált vegyi anyagokra.

Az első albekezdés ellenére a vegyi anyagok az említett albekezdésben említett exportőrei kötelesek a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett adatbázist használva különleges kiviteli azonosító hivatkozási számot beszerezni, és ezt az azonosító hivatkozási számot kiviteli nyilatkozataikban feltüntetni.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.   „vegyi anyag”: olyan anyag magában vagy keverékben, vagy olyan, mesterségesen előállított vagy természetes eredetű, de élő szervezetet nem tartalmazó keverék, amely az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

2.   „anyag”: az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja szerinti kémiai elem és vegyületei;

3.   „keverék”: az 1272/2008/EK rendelet 2. cikkének 8. pontjában meghatározott keverék vagy oldat;

4.   „áru”: olyan késztermék, amelyben található, vagy amelyhez tartozik olyan vegyi anyag, amelynek a szóban forgó termékben való felhasználását az uniós szabályozás tiltja vagy szigorúan korlátozza, és amely termék nem a 2. vagy a 3. pont hatálya alá tartozik;

5.   „peszticidek”: az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok:

i.

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) hatálya alá tartozó biocid termékek; valamint

ii.

a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv hatálya alá tartozó fertőtlenítő, rovarirtó és paraziticid szerek;

6.   „ipari vegyi anyagok”: az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok:

7.   „kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyag”: bármely olyan vegyi anyag, amely az Unióban egy vagy több kategória vagy alkategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik, vagy amely szerepel a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagoknak az I. melléklet 1. részében található felsorolásában;

8.   „PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagok”: bármely olyan vegyi anyag, amely az Unióban vagy egyik tagállamában egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik. Az I. melléklet 2. része sorolja fel azokat a vegyi anyagokat, amelyek az Unióban egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

9.   „PIC-eljárás alá eső vegyi anyag”: az egyezmény III. mellékletében és az e rendelet I. mellékletének 3. részében felsorolt vegyi anyagok bármelyike;

10.   „tiltott vegyi anyag”: az alábbiak egyike:

11.   „szigorúan korlátozott vegyi anyag”: az alábbiak egyike:

12.   „tagállam által tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyag”: olyan vegyi anyag, amelyet valamely tagállam közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabálya tilt vagy szigorúan korlátoz;

13.   „közvetlenül alkalmazandó jogszabály”: olyan jogilag kötelező erejű aktus, amelynek célja valamely vegyi anyag betiltása vagy szigorú korlátozása;

14.   „kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény”: peszticidként való felhasználásra készült vegyi anyag, amelynek rövid időn belül súlyos egészségi és környezeti hatásai figyelhetők meg a felhasználási feltételek között történő egyszeri vagy többszöri expozíció után;

15.   „az Unió vámterülete”: a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (20) 3. cikkében meghatározott terület;

16.   „kivitel”:

a)

az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő vegyi anyag végleges vagy ideiglenes kivitele;

b)

az EUMSZ 28. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő, és az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás alatt álló vegyi anyag újrakivitele;

17.   „behozatal”: vegyi anyagnak az áruk uniós vámterületen való áthaladására vonatkozó uniós külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás szerinti fizikai bejuttatása a Közösség vámterületére;

18.   „exportőr”: az alábbi – természetes vagy jogi – személyek bármelyike:

19.   „importőr”: bármely természetes vagy jogi személy, aki az Unió vámterületére történő behozatal időpontjában a vegyi anyag címzettje;

20.   „az egyezményben részes fél” vagy „részes fél”: olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, amely magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyezményt, és amelyre nézve az egyezmény hatályos;

21.   „egyéb ország”: bármely ország, amely nem részes fél;

22.   „Ügynökség”: az 1907/2006/EK rendelet által létrehozott Európai Vegyianyag-ügynökség;

23.   „Titkárság”: az egyezmény titkársága, kivéve, ha ez a rendelet másképp rendelkezik.

4. cikk

A tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai

Ha e rendelet hatálybalépése előtt még nem tette meg, minden tagállam kijelöli az e rendeletben megkövetelt igazgatási feladatokat ellátni hivatott hatóságot vagy hatóságokat (a továbbiakban: a kijelölt nemzeti hatóság, illetve a kijelölt nemzeti hatóságok).

Minden tagállam értesíti a Bizottságot a kijelölésről 2012. november 17-ig – kivéve, ha ez az információnyújtás már a rendelet hatálybalépése előtt megtörtént – és a kijelölt nemzeti hatósággal kapcsolatos bármely változásról.

5. cikk

Az Unió részvétele az egyezményben

(1)   Az egyezményben való részvételért a Bizottság és a tagállamok közösen felelnek, különösen a technikai segítségnyújtás, az információcsere és azon kérdések tekintetében, amelyek a vitarendezést, a kiegészítő testületekben való részvételt és a szavazást érintik.

(2)   A Bizottság közös kijelölt hatóságként jár el az összes kijelölt nemzeti hatóság nevében, e kijelölt tagállami nemzeti hatóságokkal szorosan együttműködve és konzultálva az egyezmény szerinti, a PIC-eljárással kapcsolatos közigazgatási feladatok teljesítésében.

A Bizottság különösen az alábbiakért felel:

a)

az uniós kiviteli bejelentések továbbítása a részes felek és egyéb országok felé a 8. cikk szerint;

b)

a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokra vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályoknak a Titkárság elé terjesztése a 11. cikk szerint;

c)

a PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó egyéb közvetlenül alkalmazandó jogszabályok továbbítása a 12. cikkel összhangban;

d)

a Titkárságtól érkező információk fogadása általában véve.

A Bizottság továbbítja a Titkárságnak az Unió 13. cikk szerinti válaszait is, amelyek PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok behozatalára vonatkoznak.

Ezenkívül a Bizottság hangolja össze az alábbiak bármelyikének technikai vonatkozásaival kapcsolatos uniós szerepvállalást:

a)

az egyezmény;

b)

az egyezmény 18. cikkének (1) bekezdésével létrehozott részes felek konferenciájának előkészítése;

c)

az egyezmény 18. cikkének (6) bekezdésével összhangban létrehozott vegyi anyagok vizsgálati bizottsága (a továbbiakban: a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága);

d)

a részes felek konferenciájának más kiegészítő testületei.

(3)   A Bizottság és a tagállamok megteszik a szükséges kezdeményezéseket, hogy gondoskodjanak az Unió megfelelő képviseletéről az egyezményt végrehajtó különféle testületekben.

6. cikk

Az Ügynökség feladatai

(1)   Az Ügynökség a 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22. és 25. cikkben ráruházott feladatokon túlmenően az alábbi feladatok ellátásáért is felelős:

a)

a veszélyes vegyi anyagok kivitelére és behozatalára vonatkozó adatbázist (a továbbiakban: az adatbázis) fenntartja, fejleszti és rendszeresen frissíti;

b)

az adatbázist internetes oldalain mindenki számára elérhetővé teszi;

c)

adott esetben – a Bizottság egyetértésével és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően – az ágazat számára segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást és eszközöket biztosít a rendelet hatékony alkalmazásához;

d)

a Bizottság egyetértésével adott esetben a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai számára segítséget nyújt, valamint technikai és tudományos útmutatást és eszközöket biztosít a rendelet hatékony alkalmazásához;

e)

a vegyi anyagok vizsgálati bizottsága Bizottság vagy tagállamok által delegált szakértőinek kérésére és a rendelkezésre álló erőforrások keretein belül hozzájárul az egyezmény 7. cikke szerinti határozati útmutató dokumentumok és az egyezmény végrehajtásával kapcsolatos egyéb technikai szövegek kidolgozásához;

f)

kérésre segítséget nyújt a Bizottságnak, valamint a rendelet hatékony végrehajtását biztosító technikai és tudományos adatokat szolgáltat;

g)

kérésre technikai és tudományos adatokat szolgáltat, valamint segítséget nyújt a Bizottságnak ahhoz, hogy az Unió nevében közös kijelölt hatóságként járhasson el.

(2)   Az ebben a rendeletben az Ügynökségre bízott feladatokat az Ügynökség titkársága végzi el.

7. cikk

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagok, a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagok és a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok

(1)   A kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagokat, a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokat és a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagokat az I. melléklet sorolja fel.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyike besorolható egy vagy több vegyianyag-csoportba a három közül, amely az említett melléklet 1., 2. és 3. részét alkotja.

Az I. melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyagok a 8. cikkben meghatározottaknak megfelelően kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről, korlátozás alá eső felhasználási kategóriájáról és/vagy alkategóriájáról és a korlátozás jellegéről, valamint – adott esetben – kiegészítő adatokat, különösen a kiviteli bejelentési kötelezettség alóli kivételekről.

Az I. melléklet 2. részében felsorolt vegyi anyagok – azon kívül, hogy a 8. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak – a 11. cikkben meghatározott PIC-bejelentési eljárást is indokolttá tesznek, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről és felhasználási kategóriájáról.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében közölni kell a felhasználási kategóriát és – adott esetben – kiegészítő adatokat, különösen minden kiviteli bejelentésre vonatkozó követelményről.

(3)   Az I. mellékletben szereplő jegyzékeket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni az adatbázisban.

8. cikk

A részes felekhez és egyéb országokhoz továbbított kiviteli bejelentések

(1)   Tekintet nélkül arra, hogy a vegyi anyagot hogyan tervezik felhasználni az importáló részes fél vagy egyéb ország területén, a jelen cikk (2)–(8) bekezdését kell alkalmazni az I. melléklet 1. részében felsorolt összes anyagra és az ilyen anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó keverékekre, amely az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettségeket von maga után, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.

(2)   Abban az esetben, ha az exportőr egy (1) bekezdés szerinti vegyi anyagot először szándékozik kivinni az Európai Unióból valamely részes fél vagy egyéb ország területére azóta, hogy az adott vegyi anyag e rendelet hatálya alá került, az exportőrnek legkésőbb a kivitel tervezett időpontja előtt 35 nappal be kell ezt jelentenie az illetékessége szerinti tagállam (a továbbiakban: az exportőr tagállama) kijelölt nemzeti hatóságánál. A továbbiakban az exportőr e kijelölt nemzeti hatóságnak naptári évenként bejelentést küld az ilyen vegyi anyag első kiviteléről, legkésőbb a kivitel előtt 35 nappal. A bejelentéseknek meg kell felelniük a II. mellékletben meghatározott tájékoztatási követelményeknek, és azokat a Bizottság és a tagállamok számára elérhetővé kell tenni az adatbázisban.

Az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága ellenőrzi, hogy a tájékoztatás megfelel-e a II. mellékletnek, és amennyiben az értesítés hiánytalan, legkésőbb 25 nappal a kivitel tervezett időpontja előtt továbbítja azt az Ügynökségnek.

Az Ügynökség a Bizottság nevében eljuttatja a bejelentést az importáló fél kijelölt nemzeti hatóságához vagy az egyéb importáló ország illetékes hatóságához, és megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a vegyi anyag első tervezett kivitele előtt legkésőbb 15 nappal, majd pedig minden naptári évben legkésőbb az első kivitel előtt legkésőbb 15 nappal hozzájuk beérkezzen az említett bejelentés.

Az Ügynökség minden kiviteli bejelentést rögzít és azonosító hivatkozási számmal lát el az adatbázisban. Az Ügynökség ezen túlmenően az érintett vegyi anyagok, valamint az importáló részes felek és egyéb országok naprakész jegyzékét minden naptári évre vonatkozóan a nyilvánosság és a kijelölt nemzeti hatóságok rendelkezésére bocsátja az adatbázisban.

(3)   Ha a vegyi anyagnak az I. melléklet 1. részébe való felvétele utáni első kiviteli bejelentés kézhezvételéről az Ügynökség nem kap visszajelzést az importáló részes féltől vagy egyéb országtól a bejelentés továbbítását követő 30 napon belül, a Bizottság nevében másodszor is elküldi a bejelentést. Az Ügynökség a Bizottság nevében minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a második bejelentés eljusson az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságához vagy az importáló egyéb ország megfelelő hatóságához.

(4)   Új kiviteli bejelentést kell tenni a (2) bekezdésnek megfelelően, ha a kivitelre a szóban forgó anyagok kereskedelmére, felhasználására vagy címkézésére vonatkozó uniós szabályozás módosításának hatálybalépését követően kerül sor, illetőleg ha a kérdéses keverék összetétele megváltozik, és emiatt a keverék címkézése is módosul. Az új bejelentést a II. mellékletben meghatározott tájékoztatási követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, feltüntetve benne, hogy egy korábbi bejelentés felülvizsgálatáról van szó.

(5)   Abban az esetben, ha a vegyi anyag kivitele olyan veszélyhelyzettel függ össze, hogy bármiféle késedelem az importáló részes félnél vagy egyéb országban közegészségügyi vagy környezeti veszélyt okozhat, az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága – az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva – belátása szerint részleges vagy teljes mentesítést adhat a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól az exportőr, illetve az importáló részes fél vagy egyéb ország indokolással ellátott kérelme alapján. Amennyiben a kérelemmel kapcsolatos adatoknak a tagállam kijelölt nemzeti hatósága általi továbbítását követő 10 napon belül nem érkezik a Bizottságtól eltérő véleményű válasz, a kérelemmel kapcsolatos határozatot úgy kell tekinteni, mintha azt a Bizottsággal folytatott konzultációt követően hozták volna meg.

(6)   A 19. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek sérelme nélkül e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek megszűnnek az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:

a)

a vegyi anyag a PIC-eljárás hatálya alá került;

b)

az importáló ország az egyezményben részes fél és az egyezmény 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően eljuttatta válaszát a Titkársághoz, hogy hozzájárul-e vagy sem a vegyi anyag behozatalához; és

c)

a Titkárság a válaszról tájékoztatta a Bizottságot, a Bizottság pedig továbbította az információt a tagállamoknak és az Ügynökségnek.

E bekezdés első albekezdése ellenére az e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségek továbbra is fennállnak azonban abban az esetben, ha az importáló ország részes fele az egyezménynek, és megköveteli – például behozatali határozatában vagy más módon –, hogy az exportáló részes felek továbbra is kiviteli bejelentést tegyenek.

A 19. cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek sérelme nélkül e cikk (2), (3) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek szintén megszűnnek mindkét alábbi feltétel teljesülése esetén:

a)

az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatósága vagy más importáló ország illetékes hatósága mentesítést adott a vegyi anyag kivitele előtti bejelentés alól; és

b)

a Bizottság erről tájékoztatást kapott a Titkárságtól, illetőleg az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságától vagy más importáló ország illetékes hatóságától, azt továbbította a tagállamokhoz és az Ügynökséghez, amely hozzáférhetővé tette az adatbázisban.

(7)   A Bizottság, a tagállamok illetékes kijelölt nemzeti hatóságai, az Ügynökség és az exportőrök – erre irányuló kérelem alapján – átadják az importáló részes feleknek és egyéb országoknak az exportált vegyi anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló további információkat.

(8)   A tagállamok átlátható módon bevezethetnek olyan rendszert, amelyben az exportőrt minden egyes kiviteli bejelentés és minden egyes kifejezett hozzájárulás iránti kérelem benyújtása esetén igazgatási díj megfizetésére kötelezik, az e cikk (2) és (4) bekezdése, valamint a 14. cikk (6) és (7) bekezdése szerinti eljárások végrehajtásából eredő költségek fedezetéül.

9. cikk

A részes felektől és egyéb országoktól beérkező kiviteli bejelentések

(1)   Az adatbázisban az adott bejelentés Ügynökséghez való beérkezését követő 15 napon belül hozzáférhetővé kell tenni azon kiviteli bejelentéseket, amelyek részes fél kijelölt nemzeti hatóságától vagy egyéb ország illetékes hatóságaitól érkeznek be az Ügynökséghez, és olyan vegyi anyagnak az Unióba való kivitelére vonatkoznak, amelynek előállítását, felhasználását, kezelését, fogyasztását, szállítását vagy eladását tiltja vagy szigorúan korlátozza az adott részes fél vagy egyéb ország jogi szabályozása.

Az Ügynökség a Bizottság nevében visszaigazolja minden részes fél vagy egyéb ország vegyi anyagonkénti első kiviteli bejelentésének átvételét.

Az említett behozatalt fogadó tagállam kijelölt nemzeti hatósága az Ügynökséghez beérkezett bejelentésről a beérkezést követő 10 napon belül másolatot kap, amelyhez az összes rendelkezésre álló információt is csatolni kell. Kérésre más tagállam is kaphat másolatot.

(2)   Amennyiben Bizottság vagy a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai a részes felek kijelölt nemzeti hatóságaitól vagy egyéb országok illetékes hatóságaitól közvetlenül vagy közvetve kiviteli bejelentéseket kapnak, azokat azonnal továbbítaniuk kell az Ügynökséghez az összes rendelkezésre álló információval együtt.

10. cikk

Tájékoztatás a vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(1)   Az az exportőr, aki az alábbiak közül egyet vagy többet exportál:

a)

az I. mellékletben felsorolt vegyi anyag,

b)

ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó készítmény, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére, vagy

c)

az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő vegyi anyag, vagy ilyen vegyi anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó készítmény, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat,

köteles minden év első negyedévében tájékoztatni az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságát, hogy az egyes részes felek vagy egyéb országok területére az előző évben milyen mennyiséget szállított az adott vegyi anyagból, magában és keverékek vagy áruk összetevőjeként. A tájékoztatáshoz csatolni kell az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló valamennyi természetes vagy jogi személy nevének és címének jegyzékét, aki ugyanezen időszakban szállítmány címzettje volt. A 14. cikk (7) bekezdése értelmében a tájékoztatásnak külön kell felsorolnia a kiviteleket.

Ezzel egyenértékű tájékoztatással tartoznak az uniós importőrök az Unióba importált mennyiségek tekintetében.

(2)   A Bizottságnak – amelyet az Ügynökség segít – vagy a tagállama kijelölt nemzeti hatóságának a kérésére az exportőr vagy az importőr a vegyi anyagokról minden további információt köteles megadni, amely e rendelet végrehajtásához szükséges.

(3)   A tagállamok a III. melléklettel összhangban évente összesített információkat közölnek az Ügynökséggel. Az Ügynökség ezeket az információkat uniós szinten összefoglalja, és a nem bizalmas információkat az adatbázisban elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

11. cikk

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok egyezmény szerinti bejelentése

(1)   A Bizottság írásban bejelenti a Titkárságnál az I. melléklet 2. részében felsorolt, PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokat.

(2)   Ha újabb vegyi anyagok kerülnek felvételre az I. melléklet 2. részébe a 23. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján, a Bizottság bejelenti ezeket a vegyi anyagokat a Titkárságnak. Az említett PIC-bejelentést a vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó jogszabály uniós szinten történő elfogadását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépése után 90 nappal el kell juttatni.

(3)   A PIC-bejelentésnek a IV. mellékletben szereplő összes vonatkozó információt tartalmaznia kell.

(4)   A bejelentések közötti elsőbbséget a Bizottság annak figyelembevételével állapítja meg, hogy az adott vegyi anyag szerepel-e az I. melléklet 3. részében található jegyzékben, hogy a IV. melléklet szerinti tájékoztatási kötelezettség mennyiben teljesíthető, és hogy a vegyi anyag milyen súlyos kockázattal jár, különösen fejlődő országokra nézve.

Ha valamely vegyi anyag PIC-bejelentést tesz indokolttá, de nincs elég adat a IV. melléklet követelményeinek teljesítéséhez, az ismert exportőrök vagy importőrök a Bizottság kérésére, a kérést követő 60 napon belül átadják a rendelkezésükre álló – akár más nemzeti vagy nemzetközi vegyianyag-ellenőrzési programokból származó – összes vonatkozó információt.

(5)   Az (1) vagy a (2) bekezdés szerint bejelentett, közvetlenül alkalmazandó jogszabályok módosulását a Bizottság írásban bejelenti a Titkárságnál, a közvetlenül alkalmazandó jogszabály módosításának elfogadása után a lehető leghamarabb, legkésőbb pedig a közvetlenül alkalmazandó jogszabály módosításának hatálybalépése után hatvan nappal.

A Bizottság benyújtja az összes vonatkozó információt, amely az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerinti eredeti bejelentés időpontjában még nem állt rendelkezésre.

(6)   A Bizottság bármely részes fél vagy a Titkárság kérésére, amennyire csak lehetséges, további információkat szolgáltat a vegyi anyagról vagy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályról.

Kérésre a tagállamok és az Ügynökség szükség szerint segítik a Bizottságot az információk összeállításában.

(7)   A Bizottság a tagállamoknak és az Ügynökségnek azonnal továbbítja a Titkárságtól származó, olyan vegyi anyagokra vonatkozó információkat, amelyekről más részes felek bejelentették, hogy tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek.

Adott esetben a Bizottság – a tagállamokkal és az Ügynökséggel szorosan együttműködve – felméri, hogy szükséges-e uniós szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy az Európai Unióban ne fenyegethesse elfogadhatatlan kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

(8)   Abban az esetben, ha egy tagállam – a vonatkozó uniós szabályozással összhangban – vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt fogad el, a vonatkozó információkat közölnie kell a Bizottsággal. A Bizottság ezeket az információkat a tagállamok rendelkezésére bocsátja. A tagállamok ezen információk kézhezvételét követő négy héten belül beküldhetik a Bizottsághoz és a közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt bejelentő tagállamhoz az esetleges PIC-bejelentéssel kapcsolatos észrevételeiket, különösen az adott vegyi anyag saját nemzeti joguk szerinti helyzetére vonatkozó információkat. Az észrevételek megismerése után a bejelentő tagállam tájékoztatja a Bizottságot, hogy az:

a)

e cikk értelmében PIC-bejelentést tegyen-e a Titkárságnak; vagy

b)

a 12. cikk értelmében továbbítsa-e az információkat a Titkárság felé.

12. cikk

A Titkárság részére benyújtandó, a tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső, PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó tájékoztatás

Kizárólag az I. melléklet 1. részében szereplő vegyi anyagok esetén, vagy egy tagállamtól a 11. cikk (8) bekezdése b) pontja alapján érkezett információt követően a Bizottság a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról szóló információkat átadja a Titkárságnak, hogy adott esetben közölni lehessen az említett információt az egyezményben részes többi féllel.

13. cikk

Vegyi anyagok behozatalával kapcsolatos kötelezettségek

(1)   A Bizottság azonnal továbbítja a tagállamoknak és az Ügynökségnek a Titkárságtól kapott határozati útmutató dokumentumokat.

A Bizottság – végrehajtási jogi aktus révén – az Unió nevében kiadott végleges vagy ideiglenes behozatali választ tartalmazó behozatali határozatot fogad el az adott vegyi anyag jövőbeli importjáról. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság a határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal, legkésőbb pedig kilenc hónappal azután, hogy a Titkárság a határozati útmutató dokumentumot szétküldte.

Amennyiben a vegyi anyagot korlátozó uniós jogi szabályozás kiegészül vagy módosul, a Bizottság – végrehajtási jogi aktus révén – felülvizsgált behozatali határozatot fogad el. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság a felülvizsgált kiviteli határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal.

(2)   Ha olyan vegyi anyagról van szó, amelyet egy vagy több tagállam tilt vagy szigorúan korlátoz, a Bizottság – az érintett tagállamok írásbeli kérésére – behozatali határozatában figyelembe veszi ezt a körülményt.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti behozatali határozat mindig a határozati útmutató dokumentumban szereplő, az adott vegyi anyaghoz tartozó kategóriára vagy kategóriákra vonatkozik.

(4)   A Bizottság, amikor a Titkárság tudomására hozza a behozatali határozatot, egyúttal leírást is ad az annak alapjául szolgáló jogi vagy közigazgatási intézkedésről.

(5)   A tagállamok kijelölt nemzeti hatóságai az (1) bekezdés szerinti behozatali határozatokat saját hatáskörükben jogszabályi vagy igazgatási intézkedéseinek megfelelően hozzáférhetővé teszik az érintettek számára. Az Ügynökség az (1) bekezdés szerinti behozatali határozatokat az adatbázisban nyilvánosságra hozza.

(6)   Adott esetben a Bizottság – a tagállamokkal és az Ügynökséggel szorosan együttműködve – felméri, hogy a határozati útmutató dokumentumban szereplő információk figyelembevételével szükséges-e uniós szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy az Unióban ne fenyegethesse elfogadhatatlan kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

14. cikk

Vegyi anyagok kivitelével kapcsolatos, a kiviteli bejelentésen kívüli kötelezettségek

(1)   A Bizottság a tagállamoknak, az Ügynökségnek és az európai ipari szövetségeknek azonnal továbbítja a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagokra vonatkozó azon információkat, amelyek a Titkárságtól körlevélben vagy másképpen érkeznek, valamint az importáló felek azon határozatait, amelyek e vegyi anyagok behozatali feltételeire vonatkoznak. Ezenkívül, az egyezmény 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban, minden olyan esetről is, amelyben elmulasztottak választ adni, azonnal továbbítja az információkat a tagállamoknak és az Ügynökségnek. Az Ügynökség valamennyi behozatali határozatot azonosító hivatkozási számmal lát el, és az e határozatokkal kapcsolatos információkat rendelkezésre bocsátja az adatbázisban, és ezeket az információkat kérésre bárkinek kiadja.

(2)   A Bizottság az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyikét besorolja az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrája szerint. Ezeket a besorolásokat szükség szerint felül kell vizsgálni, figyelemmel arra, ha az érintett vegyi anyagok tekintetében módosul a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszere szerinti nómenklatúra vagy az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrája.

(3)   A Bizottság által az (1) bekezdés szerint továbbított információkat és határozatokat minden tagállam közli a joghatóságán belüli érintettekkel.

(4)   Az exportőrök valamennyi behozatali válaszban foglalt határozatnak kötelesek legkésőbb hat hónappal azután eleget tenni, hogy a Titkárság e határozatokról tájékoztatta a Bizottságot az (1) bekezdés szerint.

(5)   Az Ügynökség által segített Bizottság és a tagállamok – kérésre, adott esetben – az importáló részes feleknek tanácsot és segítséget adnak olyan további információk beszerzéséhez, amelyek egy adott vegyi anyag behozatalát illetően a Titkárságnak adandó válasz összeállításához szükségesek.

(6)   Sem az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő anyagokat, sem az olyan készítményeket, amelyek ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmaznak, amely a 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére és az importáló részes félben vagy egyéb országban tervezett felhasználásukra, nem szabad exportálni, hacsak nem teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a)

az exportőr a harmadik országba való behozatalra vonatkozó kifejezett hozzájárulást kért és kapott az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságán keresztül, az Ügynökség által segített Bizottsággal, valamint az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságával, illetőleg ha egyéb ország az importáló, annak illetékes hatóságával történő konzultáció alapján;

b)

az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a Titkárság által az (1) bekezdés szerint kiadott legutóbbi körlevél értelmében az importáló részes fél hozzájárult a behozatalhoz.

Az I. melléklet 2. részében szereplő, OECD-országokba való kivitelre szánt vegyi anyagok esetében az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága – az exportőr kérésére és a Bizottsággal konzultálva – eseti alapon határozhat úgy, hogy el lehet tekinteni a kifejezett hozzájárulástól abban az esetben, ha a vegyi anyag az érintett OECD-országba való behozatal idején engedélyezve van, be van jegyezve, vagy megengedett az adott OECD-országban.

Abban az esetben, ha a kifejezett hozzájárulást az első albekezdés a) pontja szerint kérték, és az Ügynökséghez nem érkezett válasz 30 napon belül, az Ügynökség a Bizottság nevében emlékeztető felszólítást küld, hacsak a válasz nem a Bizottsághoz vagy az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságához érkezett, amely továbbította azt az Ügynökség részére. Adott esetben, ha újabb 30 nap elteltével sem érkezik válasz, az Ügynökség szükség szerint további emlékeztető felszólításokat küldhet.

(7)   Az I. melléklet 2. vagy 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva és eseti alapon – figyelembe véve a második albekezdést – határozhat úgy, hogy a kivitelre sor kerülhet, amennyiben hivatalos forrás nem igazolja, hogy az importáló részes fél vagy egyéb ország közvetlenül alkalmazandó jogszabályt fogadott el a vegyi anyag betiltásáról vagy szigorú korlátozásáról, továbbá, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem érkezett válasz 60 napon belül, és ha az alábbi feltételek egyike teljesül:

a)

az importáló részes fél vagy egyéb ország hivatalos forrásának tanúsága szerint a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve vagy használata megengedett; vagy

b)

a kiviteli bejelentésben meghatározott és az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló természetes vagy jogi személy által írásban megerősített tervezett felhasználás nem abba a kategóriába tartozik, amelyre nézve a vegyi anyagot felvették az I. melléklet 2. vagy 3. részébe, valamint hivatalos forrásból arra vonatkozó bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az adott vegyi anyagot az elmúlt 5 évben az érintett importáló részes fél vagy egyéb ország területén használták vagy oda bevitték.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a b) pont szerinti feltétel teljesülésén alapuló kivitelre nem kerülhet sor, ha a vegyi anyag az 1272/2008/EK rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó rákkeltő anyagnak, az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó mutagén anyagnak vagy az 1A. vagy 1B. kategóriába tartozó, reprodukciót károsító anyagnak minősül, illetve ha a vegyi anyag az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletében meghatározott kritériumoknak megfelelően perzisztens, bioakkumulatív és mérgező vagy erősen perzisztens és erősen bioakkumulatív.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok kiviteléről szóló döntés meghozatalakor az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága – az Ügynökség által segített Bizottsággal konzultálva – fontolóra veszi a vegyi anyag az importáló részes fél területén vagy az importáló egyéb országban történő felhasználásának az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait, és a vonatkozó dokumentációt megküldi az Ügynökségnek az adatbázisban való hozzáférhetővé tétele céljából.

(8)   A (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások, illetőleg a (7) bekezdés szerinti, a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat érvényességét a Bizottság – a tagállamokkal konzultálva – rendszeresen felülvizsgálja az alábbiak szerint:

a)

a (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások esetében újabb kifejezett hozzájárulásért kell folyamodni a hozzájárulás megadását követő harmadik naptári év végéig, a hozzájárulás ellenkező értelmű kikötése hiányában;

b)

hacsak időközben nem érkezik válasz a kérelemre, a (7) bekezdés szerinti, a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat érvényességi időtartama legfeljebb 12 hónap, amelynek elteltével kifejezett hozzájárulás válik szükségessé;

Az első albekezdés a) pontjában említett esetben azonban az adott időtartam eltelte után is folytatódhat a kivitel, amíg válasz nem érkezik a frissen benyújtott, további 12 hónapos időszakra szóló kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre.

(9)   Az Ügynökség rögzíti az adatbázisban a kifejezett hozzájárulás iránti kérelmek, az ezekre érkező válaszok és a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozatok mindegyikét, ideértve a (7) bekezdés harmadik albekezdésében említett dokumentációt. Minden megszerzett kifejezett hozzájárulás vagy a kivitel kifejezett hozzájárulás hiányában való engedélyezéséről szóló határozat nyilvántartási azonosító számot kap, és a hozzá kapcsolódó feltételekre, például az érvényességi időkre vonatkozó összes információval együtt nyilvántartásba kerül. A nem bizalmas információkat nyilvánosan elérhetővé kell tenni az adatbázisban.

(10)   Vegyi anyagot legkésőbb a szavatossági idő lejárta előtt hat hónappal szabad exportálni, ha létezik szavatossági idő, vagy az a gyártás idejéből kikövetkeztethető, kivéve, ha a vegyi anyag belső tulajdonságai miatt ez nem kivitelezhető. Az exportőrök különösen a peszticideknél gondoskodnak arról, hogy a peszticid optimális méretű és csomagolású tárolóedényekbe kerüljön, minimálisra csökkentve annak kockázatát, hogy lejárt készletek halmozódjanak fel.

(11)   Peszticidek kivitelekor az exportőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a címke külön eligazítást adjon az importáló részes fél vagy egyéb ország éghajlati viszonyai közötti tárolási feltételekről és tárolási stabilitásról. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy az exportált peszticidek megfeleljenek az Unió jogszabályaiban megállapított tisztasági előírásoknak.

15. cikk

Bizonyos vegyi anyagok és áruk kivitele

(1)   A 8. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás alá tartoznak azon áruk, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák:

a)

az I. melléklet 2. vagy 3. részében felsorolt anyagok reakcióba nem lépő formában;

b)

ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó keverék, amely az 1272/2008/EK rendelet szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.

(2)   Nem exportálhatók azok a vegyi anyagok és áruk, amelyeket az emberi egészség vagy a környezet védelme érdekében tilos az Unióban felhasználni: ezeket az V. melléklet sorolja fel.

16. cikk

A tranzitforgalomra vonatkozó tájékoztatás

(1)   A VI. melléklet felsorolja az egyezményben részes azon feleket, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok tranzitforgalmáról információt kérnek, valamint hogy az egyezményben részes egyes felek milyen információkat igényeltek a Titkárságon keresztül.

(2)   Abban az esetben, ha valamely, az I. melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagot az egyezményben részes olyan fél területén szállítanak át, amely szerepel a VI. mellékletben, az exportőr, amennyire csak lehetséges, legkésőbb az első átszállítás előtt 30 nappal, majd pedig minden további átszállítás esetében legkésőbb 8 nappal azelőtt eljuttatja az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatóságához azokat az információkat, amelyekre a VI. melléklet szerint igényt tart az egyezményben részes szóban forgó fél.

(3)   Az exportőr tagállamának kijelölt nemzeti hatósága a (2) bekezdés alapján hozzá beérkező – az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló személytől származó – információkat a rendelkezésre álló összes kiegészítő információval együtt továbbítja a Bizottsághoz, azok másolatát az Ügynökséghez is eljuttatva.

(4)   A Bizottság a (3) bekezdés alapján hozzá beérkező információkat a rendelkezésre álló összes kiegészítő információval együtt legkésőbb az első átszállítás előtt 15 nappal, majd pedig minden további átszállítás előtt továbbítja az egyezményben részes, ezen információkra igényt tartó fél kijelölt nemzeti hatóságához.

17. cikk

Az exportált vegyi anyagokhoz mellékelendő tájékoztatás

(1)   Az 1107/2009/EK rendeletben, a 98/8/EK irányelvben, az 1272/2008/EK rendeletben vagy bármely más vonatkozó uniós jogszabályban vagy ezek alapján megállapított, csomagolásra és címkézésre vonatkozó rendelkezések hatálya kiterjed a kivitelre szánt vegyi anyagokra.

Az első albekezdés csak akkor nem alkalmazandó, ha az említett rendelkezések az importáló részes fél vagy egyéb ország egyedi követelményeivel ellentétesek lennének.

(2)   Adott esetben az (1) bekezdésben említett vagy az I. mellékletben szereplő vegyi anyagok szavatossági határidejét és gyártási idejét fel kell tüntetni a címkén, szükség esetén éghajlati övenként külön-külön jelölve.

(3)   Kivitel esetén az (1) bekezdésben említett vegyi anyagokhoz az 1907/2006/EK rendeletnek megfelelő biztonsági adatlapot kell mellékelni. Az exportőrnek az adott vegyi anyagot valamely részes félnek vagy más országnak importáló valamennyi természetes vagy jogi személyhez el kell juttatnia a szóban forgó biztonsági adatlapot.

(4)   A címkén és a biztonsági adatlapon lehetőség szerint a rendeltetés vagy a tervezett felhasználási hely szerinti ország hivatalos nyelvén, illetőleg annak egy vagy több főbb nyelvén kell feltüntetni az információkat.

18. cikk

A behozatal és a kivitel ellenőrzésére felhatalmazott tagállami hatóságok kötelezettségei

(1)   Ha e rendelet elfogadását megelőzően még nem tette meg, minden tagállam kijelöli, hogy mely hatóságok – például vámhatóságok – felelnek az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok behozatalának és kivitelének ellenőrzéséért.

Az Ügynökség által támogatott Bizottság és a tagállamok célirányos és összehangolt fellépéssel ellenőrzik, hogy az exportőrök betartják-e az e rendeletben előírtakat.

(2)   Az 1907/2006/EK rendelettel létrehozott, a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum koordinálja a rendelet végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok hálózatát.

(3)   A tagállamok hatóságaik ilyen irányú tevékenységeiről is részletesen beszámolnak a 22. cikk (1) bekezdése értelmében az eljárás végrehajtásáról készülő rendszeres jelentéseikben.

19. cikk

Az exportőrök további kötelezettségei

(1)   A 8. cikk (2) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek hatálya alá tartozó vegyianyag-exportőröknek a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésében említett kiviteli nyilatkozatukban (az egységes vámokmány 44. rovatában vagy az elektronikus kiviteli nyilatkozat ennek megfelelő adatrészében) fel kell tüntetniük a megfelelő azonosító hivatkozási számot.

(2)   A 8. cikk (5) bekezdése alapján az ugyanezen cikk (2) és (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek alól mentességet élvező vegyi anyagok, vagy az ilyen kötelezettségek alá a 8. cikk (6) bekezdése alapján már nem tartozó vegyi anyagok exportőrei különleges azonosító hivatkozási számot kötelesek kérni az adatbázis használatával, és azt fel kell tüntetniük kiviteli nyilatkozataikban.

(3)   Amennyiben az Ügynökség azt kéri, az exportőrnek az adatbázison keresztül kell megadnia az ebben a rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges információkat.

20. cikk

Információcsere

(1)   Az Ügynökség által segített Bizottság és a tagállamok adott esetben megkönnyítik az e rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, műszaki, gazdasági és jogi információk átadását, beleértve a toxikológiai, ökotoxikológiai és biztonsági információkét.

A Bizottság – a tagállamok és az Ügynökség szükség szerinti közreműködésével – adott esetben a következőket biztosítja:

a)

nyilvánosan elérhető információk szolgáltatása az egyezmény céljaival összefüggő közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról;

b)

vegyi anyag egy vagy több felhasználási módját lényegesen korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk közvetlenül vagy a Titkárságon keresztül történő átadása részes feleknek vagy egyéb országoknak.

(2)   A Bizottság, a tagállamok és az Ügynökség kölcsönös megállapodás alapján védelemben részesítik a részes felektől vagy más országoktól származó összes bizalmas információt.

(3)   Az e rendelet szerinti információátadás tekintetében – a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (21) sérelme nélkül – legalább az alábbiak nem minősülnek bizalmasnak:

a)

az II. és a IV. mellékletben szereplő információk;

b)

a 17. cikk (3) bekezdésében említett biztonsági adatlapon szereplő információk;

c)

a vegyi anyag szavatossági határideje;

d)

a vegyi anyag gyártási ideje;

e)

óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi besorolást, a kockázat természetét és a vonatkozó biztonsági útmutatásokat;

f)

toxikológiai és ökotoxikológiai tesztek összefoglaló eredményei;

g)

a vegyi anyagok eltávolítását követően a csomagolás kezelésére vonatkozó információk.

(4)   Az Ügynökség kétévente összegzést készít a hozzá beérkező információkról.

21. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Bizottság, a kijelölt tagállami nemzeti hatóságok és az Ügynökség figyelembe véve különösen a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok igényeit, közösen előmozdítják a technikai segítségnyújtást – azon belül a képzést –, hogy kialakuljon a vegyi anyagok egész életciklusa során történő megfelelő kezeléséhez szükséges infrastruktúra, kapacitás és szakértelem.

Különösen abból a célból, hogy az említett országok végre tudják hajtani az egyezményt, elő kell mozdítani a technikai segítségnyújtást a vegyi anyagokra vonatkozó információk átadásával, a szakértőcserék ösztönzésével, a kijelölt nemzeti hatóságok felállításának vagy fennmaradásának támogatásával, valamint a veszélyes peszticidkészítmények azonosításához és a Titkárságnak készülő bejelentések előkészítéséhez szükséges technikai szakismeretek átadásával.

Kívánatos, hogy a Bizottság és a tagállamok tevékenyen részt vegyenek a vegyi anyagok kezelését szolgáló nemzetközi kapacitásépítési tevékenységekben, információkat szolgáltatva azokról a projektekről, amelyeket azért támogatnak vagy finanszíroznak, hogy a fejlődő országokban és az átmeneti gazdaságú országokban javuljon a vegyi anyagok kezelése. A Bizottságnak és a tagállamoknak nem kormányzati szervezetek támogatását is mérlegelniük kell.

22. cikk

Felügyelet és jelentéstétel

(1)   A tagállamok és az Ügynökség háromévente továbbítják a Bizottsághoz az e rendeletben előírt eljárások végrehajtására vonatkozó információkat, beleértve azokat, amelyek esettől függően a vámellenőrzésekre, a jogsértésekre, a jogkövetkezményekre és a helyreállító intézkedésekre vonatkoznak. A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben előzetesen meghatározza a jelentéstétel közös formátumát. Az említett végrehajtási jogi aktust a 27. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

(2)   Az e rendeletben számára előírt feladatok teljesítéséről a Bizottság háromévente jelentést állít össze, és azt belefoglalja az (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentésbe, amely a tagállamoktól és az Ügynökségtől származó információkat összegzi. A jelentésnek az interneten közzéteendő összefoglalóját továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alapján birtokukba jutott információk tekintetében a Bizottság, a tagállamok és az Ügynökség eleget tesznek az adatok bizalmasságának és tulajdonjogának védelmére vonatkozó kötelezettségeknek.

23. cikk

A mellékletek aktualizálása

(1)   A Bizottság legalább évente köteles az uniós jog és az egyezmény alakulásának függvényében felülvizsgálni az I. mellékletben szereplő vegyianyag-jegyzéket.

(2)   Annak megállapításakor, hogy egy közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabály tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, fel kell mérni a jogszabály hatását a „peszticidek” és az „ipari vegyi anyagok” kategóriájának alkategóriái szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett alkategóriák bármelyikére nézve tilt vagy szigorúan korlátoz valamely vegyi anyagot, ez utóbbit fel kell venni az I. melléklet 1. részébe.

Annak megállapításakor, hogy egy közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabály olyan tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, amelynek következtében az adott vegyi anyag a 11. cikk szerinti PIC-bejelentést tesz indokolttá, fel kell mérni a jogszabály hatását a „peszticidek” és az „ipari vegyi anyagok” kategóriája szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett kategóriákban tiltja vagy szigorúan korlátozza valamely vegyi anyag használatát, az adott vegyi anyagot az I. melléklet 2. részébe is fel kell venni.

(3)   A vegyi anyagok I. mellékletbe való felvételéről és – adott esetben – a bejegyzések módosításáról szóló határozatot indokolatlan késedelem nélkül kell meghozni.

(4)   A rendelet technikai fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 26. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el az alábbi intézkedésekre vonatkozóan:

a)

valamely vegyi anyagnak a közvetlenül alkalmazandó uniós szintű jogszabálynak megfelelően és az e cikk (2) bekezdése értelmében az I. melléklet 1. és 2. részébe való felvétele, valamint az I. mellékletnek, s ezen belül a már létező bejegyzéseknek a módosítása;

b)

valamely, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK rendelet (22) alá tartozó vegyi anyagnak az V. melléklet 1. részébe való felvétele;

c)

valamely, már uniós szintű kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagnak az V. melléklet 2. részébe való felvétele;

d)

az V. melléklet meglévő bejegyzéseinek módosítása;

e)

a II., III., IV. és VI. melléklet módosítása.

24. cikk

Az Ügynökség költségvetése

(1)   E rendelet alkalmazásában az Ügynökség bevételei a következőkből származnak:

a)

az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás;

b)

bármely önkéntes tagállami hozzájárulás.

(2)   Az e rendelet szerinti, illetve a más rendeletekkel összefüggésben végrehajtott tevékenységek kapcsán keletkező bevételekkel és kiadásokkal az Ügynökség költségvetésének különböző szakaszaiban külön kell foglalkozni.

Az Ügynökség az e rendeletből fakadó feladatainak végrehajtását az (1) bekezdésben említett bevételekből fedezi.

(3)   A Bizottság megvizsgálja, hogy az Ügynökség megfelelően jár-e el akkor, ha díjat számít fel az exportőröknek biztosított szolgáltatásokért 2014. március 1-jétől számított öt éven belül, és ha szükségesnek ítéli, javaslatot terjeszt elő e tárgyban.

25. cikk

Űrlapok és szoftverek az Ügynökség számára történő adatszolgáltatáshoz

Az Ügynökség meghatározza az adatok benyújtásához használandó űrlapokat és szoftvercsomagokat, és azokat internetes oldalain térítésmentesen rendelkezésre bocsátja. A tagállamok és az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb részes felek az Ügynökség felé az említett űrlapok és szoftverek segítségével tesznek eleget az ebből a rendeletből eredő adatszolgáltatási kötelezettségeiknek.

26. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)   A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2)   A 23. cikk (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás 2014. március 1-jétől számított ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb az ötéves időszak lejárta előtt kilenc hónappal jelentést készít a hatáskör-átruházás vonatkozásában. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3)   Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 23. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4)   Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásakor a Bizottság haladéktalanul és egyidejűleg értesíti erről a körülményről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5)   A 23. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament vagy a Tanács az aktusról szóló értesítés kézhezvételétől számított két hónapon belül nem emel ellene kifogást, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács az említett időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem emel kifogást. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

27. cikk

Bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság segíti. Az említett bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak tekintendő.

(2)   E bekezdésre való hivatkozás esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

28. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendeletben előírtak megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelkezések helyes végrehajtását. Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókról kell rendelkezni. A tagállamok 2014. március 1-jéig értesítik a Bizottságot az említett rendelkezésekről, kivéve, ha ezt már a rendelet hatálybalépése előtt megtették, ezenkívül az azokat érintő későbbi módosításokról is minden esetben haladéktalanul értesítést küldenek.

29. cikk

A vegyi anyagok besorolására, címkézésére és csomagolására vonatkozó átmeneti időszak

E rendeletnek az 1272/2008/EK rendeletre vonatkozó hivatkozásai adott esetben az a fenti rendelet 61. cikkében foglaltak értelmében alkalmazandó uniós jogszabályokra történő hivatkozásként, továbbá az abban meghatározott menetrenddel összhangban értelmezendők.

30. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 689/2008/EK rendelet 2014. március 1-jével hatályát veszti.

A 689/2008/EK rendeletre történő hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a VII. mellékletben foglalt megfelelési táblázatnak megfelelően.

31. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2014. március 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2012. július 4-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 318., 2011.10.29., 163. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. május 10-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. június 26-i határozata.

(3)  HL L 204., 2008.7.31., 1. o.

(4)  HL L 63., 2003.3.6., 1. o.

(5)  HL L 63., 2003.3.6., 29. o.

(6)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(7)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(8)  HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(9)  HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(10)  HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

(11)  HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

(12)  HL L 134., 2009.5.29., 1. o.

(13)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(14)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

(15)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(16)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o.

(17)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o.

(18)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(19)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o.

(20)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(21)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

(22)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o.


I. MELLÉKLET

A VEGYI ANYAGOK JEGYZÉKE

(a 7. cikkben említettek szerint)

1.   RÉSZ

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke

(a 8. cikkben említettek szerint)

Fontos tudni, hogy a 8. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti kiviteli bejelentési kötelezettségek nem vonatkoznak az e mellékletben felsorolt azon vegyi anyagokra, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak, feltéve, hogy teljesülnek a 8. cikk (6) bekezdése első albekezdésének b) és c) pontja szerinti feltételek. A könnyebb eligazodás érdekében a melléklet 3. része külön felsorolja ezeket a vegyi anyagokat, amelyeket az alábbi jegyzékben # jel különböztet meg.

Fontos tudni azt is, hogy az ebben a részben felsorolt vegyi anyagok közül azok, amelyek a közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály jellege miatt PIC-bejelentést tesznek indokolttá, e melléklet 2. részében is szerepelnek. Az alábbi jegyzékben e vegyi anyagokat „+” jel különbözteti meg.

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (1)

Felhasználási korlátozás (2)

Értesítést nem igénylő országok

1,1,1-Triklór-etán

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-Dibróm-etán (etilén dibromid) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

1,2-Diklór-etán (etilén diklorid) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

i(2)

b

cisz-1,3-Diklór-propén-((1Z)-1,3-diklór-prop-1-én)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

1,3-diklór-propén (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

b

 

2-Aminobután

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-Naftil-amin (naftalin-2-amin) és sói (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 és egyéb

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 és egyéb

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2-naftiloxiecetsav

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

b

 

2,4,5-T, valamint sói és észterei (6)

93-76-5 és egyéb

202-273-3 és egyéb

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói (7)

92-67-1, 2113-61-3 és egyebek

202-177-1 és egyéb

2921 49 80

i(1)

b

 

i(2)

b

4-Nitrobifenil (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

i(2)

b

Acefát (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfén

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alaklór (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarb (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitráz (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Anthraquinone (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Arzénvegyületek

 

 

 

p(2)

sr

 

Azbesztszálak (7):

1332-21-4 és egyéb

 

 

 

 

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Krokidolit (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

Amozit (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofillit (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinolit (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremolit (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

Krizotil (7)

12001-29-5 or 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

Atrazin (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

b

 

Azinfosz-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Azinfosz-metil (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

Benfurakarb (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

b

 

Benszultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzol (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Benzidin és sói (7)

Benzidinszármazékok (7)

92-87-5, 36341-27-2 és egyebek

202-199-1, 252-984-8 és egyebek

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

 

 

 

 

 

 

 

Bifentrin

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

b

 

Binapakril (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

i(2)

b

Butralin (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

b

 

Kadmium és vegyületei

7440-43-9 és egyéb

231-152-8 és egyéb

81073206 49 30 és egyéb

i(1)

sr

 

Kaduzafosz (7)

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafol (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Karbaril (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbofurán (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

Szén-tekraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karboszulfán (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorát (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

b

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klórdimeform (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Klórfenapir (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Klórfenvinfosz

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klórmefosz

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klórbenzilát (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klórtal-dimetil (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

b

 

Klozolinát (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozot és a kreozot rokonvegyületei

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Ciánamid (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

b

 

Ciánazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (Di-μ-oxo-di-n-butil-ón-hidroxiborán/dioxa-ón-bór-etan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diazinon (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklobenil (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

b

 

Diklorán (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

b

 

Diklórfosz (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

78 %-nál kevesebb p, p′-Dikofolt vagy 1 g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-rokon vegyületeket tartalmazó Dikofol (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamid (7)

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinikonazol-M (7)

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p(1)

b

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (mint például ammóniumsója, káliumsója és nátriumsója) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinoszeb, illetve annak sói és észterei (6)

88-85-7 és egyéb

201-861-7 és egyéb

2908 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

2915 36 00

i(2)

b

Dinoterb (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Difenilamin

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

b

 

A következők kombinációját tartalmazó porozószerek:

 

 

3808 99 90

 

 

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

legalább 7 % benomil,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

legalább 10 % karbofurán,

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

és legalább 15 % tirám (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endoszulfán (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etalfluralin (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etoxikin (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

b

 

Etilén-oxid (Oxirán) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Fenarimol (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

b

 

Fenitrotion (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fention (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentin-acetát (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentin-hidroxid (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenvalerát

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoracetamid (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurprimidol (7)

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p(1)

b

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Guazatin (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Hexaklóretán

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Hexazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Indolilecetsav (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

b

 

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

b

 

a)

Malein-hidrazid és sói, kivéve ennek kolin-, kálium- és nátriumsóit;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

A malein-hidrazid kolin-, kálium- és nátriumsói, amelyek több mint 1 mg/kg savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmaznak

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil higanyvegyületeket és alkoxialkil és aril higanyvegyületeket is beleértve, de az V. mellékletben felsorolt higanyvegyületeket kivéve (6)

62-38-4, 26545-49-3 és egyebek

200-532-5, 247-783-7 és egyebek

2852 00 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Metám

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

b

 

137-42-8

205-239-0

Metamidofosz (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

b

 

Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metomil

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

p(2)

b

 

Metil-bromid (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

b-b

 

Metil-paration (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofosz (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometil-dibróm-difenil-metán,

kereskedelmi neve: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometil-diklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monometil-tetraklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nikotin (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

b

 

Nitrofen (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) és egyéb

203-199-4 és egyéb

 

 

 

 

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 és egyéb

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Oktabróm-difenil-éter (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oxidemeton-metil (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parakvát (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

b

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Paration (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei (6)

87-86-5 és egyéb

201-778-6 és egyéb

2908 11 00

2908 19 00 és egyéb

p(1)-p(2)

b-sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Perfluoroktán-szulfonátok

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

és egyéb

 

és egyéb

 

 

 

(X = OH, Fémsó (O-M+), halid, amid, és más származékok, beleértve a polimereket) (7)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

Foszalon (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

Foszfamidon (az anyag 1 000 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) (6)

13171-21-6 (keverék, (E)&(Z) izomerek)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Polibrómozott bifenilek (PBB) a hexabróm-bifenil kivételével (6)

13654-09-6, 27858-07-7 és egyebek

237-137-2, 248-696-7 és egyéb

2903 69 90

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Poliklórozott terfenilek (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Procimidon (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

b

 

Propaklór (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

b

 

Propanil

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

b

 

Profám

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

Propizoklór (7)

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p(1)

b

 

Pirazofosz (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Szcillirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Szimazin (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Sztrichnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknazen (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufosz

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetil-ólom (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Tetrametil-ólom (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Tallium-szulfát

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiobenkarb (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

b

 

Tiociklám

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarb (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

Tolilfluanid (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

b

 

Triazofosz

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Valamennyi tributil-ón vegyület, beleértve a következőket:

 

 

2931 00 95

p(2)

b

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Tributil-ón-oxid

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Tributil-ón-naftenát (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Triklórfon (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Triciklazol (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trifluralin (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

b

 

Szerves ón(III)vegyületek, kivéve a tributil-ón vegyületeket (7)

2931 00 95 és egyéb

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Trisz (2,3-dibrómpropil) foszfát (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/ internetcímen

Trisz-aziridinil-foszfinoxid-(1,1′,1″-foszforiltriaziridin) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklozolin (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 vagy 3824 90 97

p(1)

b

 

2.   RÉSZ

PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagok jegyzéke

(a 11. cikkben említettek szerint)

Ez a jegyzék tartalmazza a PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyagokat. Nem szerepelnek benne olyan vegyi anyagok, amelyek már a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak; ezeket e melléklet 3. része sorolja fel.

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (8)

Felhasználási korlátozás (9)

1,3-diklór-propén

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

b

2-Naftil-amin-(naftalin-2-amin) és sói

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 és egyéb

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 és egyéb

2921 45 00

i

b

4-Aminobifenil-(bifenil-4-amin) és sói

92-67-1, 2113-61-3 és egyebek

202-177-1 és egyéb

2921 49 80

i

b

4-Nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

Acefát

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

Alaklór

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

Aldicarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

Amitráz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

b

Antrakinon

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

b

Azbesztszálak: Krizotil

12001-29-5 vagy 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

b

Azinfosz-metil

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

b

Benfurakarb

82560-54-1

n.a.

2932 99 00

p

b

Benzidin és sói

92-87-5, 36341-27-2 és egyebek

202-199-1, 252-984-8 és egyebek

2921 59 90

i

sr

Benzidinszármazékok

 

 

 

Butralin

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

b

Kaduzafosz

95465-99-9

n.a.

2930 90 99

p

b

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

Karbofurán

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

b

Karboszulfán

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

b

Klorát

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

b

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Klórfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

Klórtal-dimetil

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

b

Klozolinát

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

Ciánamid

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

sr

Diazinon

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

sr

Diklobenil

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

b

Diklorán

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

b

Diklórfosz

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

sr

Dikofol

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

b

78 %-nál kevesebb p, p′-dikofolt vagy 1 g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-rokon vegyületeket tartalmazó dikofol

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Dimetenamid

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

b

Dinikonazol-M

83657-18-5

n.a.

2933 99 80

p

b

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

Endoszulfán

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

Etalfluralin

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

b

Etoxikin

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

b

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

b

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

sr

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

Fentin-acetát

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

Fentin-hidroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Flurprimidol

56425-91-3

n.a.

2933 59 95

p

b

Guazatin

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

b

Indolilecetsav

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

b

Metamidofosz (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

b

Metil-bromid

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

b

Metil-paration (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

Monometil-dibróm-difenil-metán,

kereskedelmi neve: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

Monometil-diklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

Monometil-tetraklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

Nikotin

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

b

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) és egyéb

203-199-4 és egyéb

 

 

 

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 és egyéb

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Oktabróm-difenil-éter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

Oxidemeton-metil

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

Parakvát

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

b

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Perfluoroktán-szulfonátok

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Fémsó (O-M+), halid, amid, és más származékok, beleértve a polimereket)

2795-39-3 és egyéb

 

2904 90 20 és egyéb

 

 

Foszalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

Procimidon

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

b

Propaklór

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

b

Propizoklór

86763-47-5

n.a.

2924 29 98

p

b

Pirazofosz

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

Szimazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

b

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

Tiobenkarb

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

b

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

Tolilfluanid

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

sr

Triklórfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

Triciklazol

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

b

Trifluralin

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

b

Szerves ón(III)vegyületek, kivéve a tributil-ón vegyületeket

2931 00 95 és egyebek

p

sr

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

b

3.   RÉSZ

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke

(a 13. és 14. cikkben említettek szerint)

(Az itt szereplő kategóriák megegyeznek az egyezményben említett kategóriákkal)

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek

Kategória

2,4,5-T, valamint sói és észterei

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Peszticid

Aldrin (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Peszticid

Binapakril

485-31-4

2916.19

3808.50

Peszticid

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Peszticid

Klórdán (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Peszticid

Klórdimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Peszticid

Klórbenzilát

510-15-6

2918.18

3808.50

Peszticid

DDT (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Peszticid

Dieldrin (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Peszticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (mint például ammóniumsója, káliumsója és nátriumsója)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Peszticid

Dinoszeb, valamint annak sói és észterei

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Peszticid

1,2-Dibrómetán (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Peszticid

Etilén-diklorid (1,2-diklóretán)

107-06-2

2903.15

3808.50

Peszticid

Etilén-oxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Peszticid

Fluor-acetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Peszticid

HCH (vegyes izomerek) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Peszticid

Heptaklór (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Peszticid

Hexaklór-benzol (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Peszticid

Lindán (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Peszticid

Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil-higanyvegyületeket és alkoxialkil- és aril- higanyvegyületeket is beleértve

10112-91-1, 21908-53-2 és egyebek

Lásd még: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Peszticid

Monokrotofosz

6923-22-4

2924.12

3808.50

Peszticid

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Peszticid

Pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Peszticid

Toxafén (12)

8001-35-2

3808.50

Peszticid

A következők kombinációját tartalmazó porozószerek: 7 % vagy több benomil, 10 % vagy több karbofurán és 15 % vagy több tiram

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

Metil-paration (19,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú emulzióképes koncentráció [EK] és 1,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú por)

298-00-0

2920.11

3808.50

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

Foszfamidon (1 000 g hatóanyag/l-nél nagyobb koncentrációjú oldható folyadék formájában)

 

2924.12

3808.50

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

(E) & (Z) izomerek keveréke

13171-21-6

(Z) izomer

23783-98-4

(E) izomer

297-99-4

Azbesztszálak:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Ipari

Krocidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofillit

77536-67-5

2524.90

 

 

Amozit

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

Polibrómozott bifenilek (PBB)

 

 

 

 

(hexa-) (12)

36355-01-8

3824.82

Ipari

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Poliklórozott bifenilek (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Ipari

Poliklórozott terfenilek (PCT)

61788-33-8

3824.82

Ipari

Tetraetil-ólom

78-00-2

2931.00

3811.11

Ipari

Tetrametil-ólom

75-74-1

2931.00

3811.11

Ipari

Valamennyi tributil-ón vegyület, beleértve a következőket:

 

2931.00

3808.99

Peszticid

Tributil-ón-oxid

56-35-9

2931.00

3808.99

Tributil-ón-fluorid

1983-10-4

2931.00

3808.99

Tributil-ón-metakrilát

2155-70-6

2931.00

3808.99

Tributil-ón-benzoát

4342-36-3

2931.00

3808.99

Tributil-ón-klorid

1461-22-9

2931.00

3808.99

Tributil-ón-linolát

24124-25-2

2931.00

3808.99

Tributil-ón-naftenát

85409-17-2

2931.00

3808.99

Trisz (2,3-dibrómpropil) foszfát

126-72-7

2919.10

3824.83

Ipari


(1)  Alkategória: p(1) – a növényvédő szerek csoportjából való peszticid, p(2) – más peszticid, beleértve a biocideket is. i(1) – ipari vegyi anyag szakmai felhasználásra, i(2) – ipari vegyi anyag lakossági felhasználásra.

(2)  Felhasználási korlátozás: szk – szigorú korlátozás, t – tilalom (az érintett alkategória vagy alkategóriák tekintetében) az uniós jogszabályok értelmében.

(3)  Ez a bejegyzés nem érinti a cisz-1,3-diklór-propénra (CAS-szám: 10061-01-5) vonatkozó, már meglévő bejegyzést.

(4)  Ez a bejegyzés nem érinti a metamidofosz 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményeire vonatkozó, már meglévő bejegyzést.

(5)  A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.) hatálya alá tartozó motor-tüzelőanyagok kivételével.

CAS-szám: Chemical Abstract Service nyilvántartási szám.

(6)  

(#)

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó vagy részlegesen annak hatálya alá tartozó vegyi anyag.

(7)  

(+)

PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyag.

(8)  Kategória: p – peszticid; i – ipari vegyi anyag.

(9)  Felhasználási korlátozás: szk – szigorú korlátozás, t – tilalom (az érintett kategória vagy kategóriák tekintetében).CAS-szám: Chemical Abstract Service nyilvántartási szám.

(10)  Ez a bejegyzés nem érinti a metamidofosz 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményeire vonatkozóan az I. melléklet 3. részében található, már meglévő bejegyzést.

(11)  

(#)

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó vagy részlegesen annak hatálya alá tartozó vegyi anyag.

(12)  Ezek az anyagok kiviteli tilalom alá esnek az e rendelet 15. cikkének (2) bekezdésének és V. mellékletének megfelelően.

(13)  

(#)

Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak feltüntetve.


II. MELLÉKLET

KIVITELI BEJELENTÉS

Az alábbi információkra van szükség a 8. cikk értelmében:

1.

A kivitelre szánt anyag azonosítása:

a)

megnevezés az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (UPAC) nevezéktana szerint;

b)

más megnevezések (ISO-név, közhasználatú név, kereskedelmi név és rövidítések);

c)

Einecs-szám és CAS-szám;

d)

CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód;

e)

az anyag fő szennyeződései, ha különös fontosságuk van.

2.

A kivitelre szánt keverék azonosítása:

a)

a keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése;

b)

az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése;

c)

CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód.

3.

A kivitelre szánt áru azonosítása:

a)

az áru kereskedelmi neve vagy megnevezése;

b)

az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése.

4.

A kivitelre vonatkozó információk:

a)

rendeltetési ország;

b)

származási ország;

c)

az idei első kivitel tervezett időpontja;

d)

az adott vegyi anyagnak az év során a szóban forgó országba exportálni kívánt becsült mennyisége;

e)

rendeltetési országbeli tervezett felhasználás, ha ismert, beleértve e felhasználásnak az egyezmény szerinti kategóriájára vonatkozó információt;

f)

az importáló természetes vagy jogi személy neve, címe és más fontos adatai;

g)

az exportőr neve, címe és más fontos adatai.

5.

Kijelölt nemzeti hatóságok:

a)

az Unión belüli azon kijelölt hatóság neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe, amelytől további információk szerezhetők be;

b)

az importáló ország kijelölt hatóságának neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe.

6.

A szükséges óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi és a kockázati besorolást, valamint a biztonsági útmutatásokat.

7.

A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása.

8.

A vegyi anyag felhasználása az Unióban:

a)

szabályozó intézkedés (tilalom vagy szigorú korlátozás) alá eső felhasználások, egyezmény szerinti kategóriák és uniós alkategória (alkategóriák);

b)

a vegyi anyag azon felhasználásai, amelyek sem szigorú korlátozás, sem tilalom alá nem esnek (az e rendelet I. melléklete szerinti kategóriákról és alkategóriákról van szó)

c)

az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll.

9.

Információk a vegyi anyagnak való kitettség és a belőle kibocsátott mennyiség csökkentésére irányuló óvintézkedésekről.

10.

A jogi korlátozások és indokolásuk összefoglalása.

11.

A IV. melléklet 2. pontjának a), c) és d) pontjában meghatározott információk összefoglalása.

12.

További információk, amelyeket az exportáló részes fél fontosságuk miatt közöl, valamint a IV. melléklet szerinti olyan további információk, amelyekre az importáló részes fél igényt tart.


III. MELLÉKLET

Információk, amelyeket a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságainak a 10. cikkel összhangban be kell nyújtaniuk a bizottsághoz

1.

Kimutatás az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok – vegyi anyag, keverék vagy áru formájában történő – kivitelének előző évi mennyiségéről.

a)

Kivitel éve.

b)

Az alábbi minta szerinti táblázat, amely összefoglalja, hogy – magában, keverék vagy áru formájában – milyen mennyiségben exportáltak vegyi anyagokat.

Vegyi anyag

Importáló ország

Az anyag mennyisége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vegyi anyagokat valamely részes félnek vagy más országnak importáló természetes vagy jogi személyek jegyzéke

Vegyi anyag

Importáló ország

Importáló személy

Az importáló személy neve, címe és más fontos adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. MELLÉKLET

Tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyag bejelentése az egyezmény titkárságánál

A 11. CIKK SZERINTI BEJELENTÉSBEN FELTÜNTETENDŐ INFORMÁCIÓK

A bejelentésben szerepelniük kell az alábbiaknak:

1.

jellemzők, azonosító adatok és felhasználások

a)

közhasználatú név;

b)

kémiai név egy nemzetközileg elfogadott nevezéktan (például az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának [IUPAC] nevezéktana) szerint, ha ilyen nevezéktan létezik;

c)

kereskedelmi név és a keverékek neve;

d)

azonosító számok: a Chemicals Abstract Service-féle szám (CAS-szám) és a harmonizált rendszer szerinti vámtarifaszám, valamint egyéb azonosító számok;

e)

a veszélyességi besorolásra vonatkozó információ, ha a vegyi anyagra besorolási követelmények vonatkoznak;

f)

a vegyi anyag felhasználása vagy felhasználásai:

az Unióban,

máshol (ha van erről adat);

g)

fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők;

2.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály

a)

a közvetlenül alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos információk:

i.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály összefoglalása;

ii.

hivatkozás a közvetlenül alkalmazandó jogszabály szövegére;

iii.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépésének időpontja;

iv.

az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt kockázati vagy veszélyességi értékelés alapján hozták-e meg; ha igen, közölni kell az értékelésre vonatkozó információkat is, beleértve a vonatkozó dokumentáció hivatkozási adatait;

v.

emberi egészséggel – beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is – vagy környezettel kapcsolatos indokok a közvetlenül alkalmazandó jogszabály meghozatalára;

vi.

azon kockázatok és veszélyek összefoglalása, amelyeknek a vegyi anyag kiteszi az emberi egészséget – beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is – vagy a környezetet, és a közvetlenül alkalmazandó jogszabály várható hatása;

b)

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály által érintett kategória vagy kategóriák, továbbá, hogy minden egyes kategória esetében:

i.

mely felhasználást vagy felhasználásokat tilt a közvetlenül alkalmazandó jogszabály;

ii.

mely felhasználás maradt megengedett;

iii.

az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll;

c)

az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabály – amennyire megállapítható – mennyiben fog várhatóan érinteni más államokat és térségeket;

d)

további vonatkozó információk, amelyek között szerepelhet:

i.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése;

ii.

más megoldásokra, például az alábbiakra, és azok viszonylagos kockázataira vonatkozó információk, ha rendelkezésre állnak:

kártevők elleni integrált stratégiák,

ipari eljárások és folyamatok, beleértve a tisztább technológiát.


V. MELLÉKLET

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok és áruk

(a 15. cikkben említettek szerint)

1.   RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény (1) szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

 

Aldrin

206-215-8 EK-kód,

309-00-2 CAS-kód,

2903 52 00 KN-kód

 

Klórdán

200-349-0 EK-kód,

57-74-9 CAS-kód,

2903 52 00 KN-kód

 

Klórdekon

205-601-3 EK-kód

143-50-0 CAS-kód

2914 70 00 KN-kód

 

Dieldrin

200-484-5 EK-kód,

60-57-1 CAS-kód,

2910 40 00 KN-kód

 

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klór-fenil)etán)

200-024-3 EK-kód,

50-29-3 CAS-kód,

2903 62 00 KN-kód

 

Endrin

200-775-7 EK-kód,

72-20-8 CAS-kód,

2910 90 00 KN-kód

 

Heptabróm-difenil-éter C12H3Br7O

273-031-2 EK-kód

68928-80-3 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

 

Heptaklór

200-962-3 EK-kód,

76-44-8 CAS-kód,

2903 52 00 KN-kód

 

Hexabróm-bifenil

252-994-2 EK-kód

36355-01-8 CAS-kód

2903 69 90 KN-kód

 

Hexabróm-difenil-éter C12H4Br6O

253-058-6 EK-kód

36483-60-0 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

 

Hexaklór-benzol

200-273-9 EK-kód,

118-74-1 CAS-kód,

2903 62 00 KN-kód

 

Hexaklór-ciklohexánok, beleértve a lindánt is

200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9 EK-kódok

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1 CAS-kódok

2903 51 00 KN-kód

 

Mirex

219-196-6 EK-kód,

2385-85-5 CAS-kód,

2903 59 80 KN-kód

 

Pentabróm-difenil-éter C12H5Br5O

251-084-2 és egyéb EK-kódok

32534-81-9 és egyéb CAS-kódok

2909 30 31 KN-kód

 

Pentaklór-benzol

210-172-5 EK-kód

608-93-5 CAS-kód

2903 69 90 KN-kód

 

Poliklórozott bifenilek (PCB-k)

215-648-1 és egyéb EK-kódok,

1336-36-3 és egyéb CAS-kódok,

2903 69 90 KN-kód

 

Tetrabróm-difenil-éter C12H6Br4O

254-787-2 és egyéb EK-kódok

40088-47-9 és egyéb CAS-kódok

2909 30 38 KN-kód

 

Toxafén (kamfeklór)

232-283-3 EK-kód,

8001-35-2 CAS-kód,

3808 50 00 KN-kód

2.   RÉSZ

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól eltérő vegyi anyagok.

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

Higanytartalmú fürdőszappanok

3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00 KN-kód

Higanyvegyületek a kutatási és fejlesztési, orvosi vagy elemzési célokra exportált vegyületek kivételével

Cinóber, higanyklorid (I) (Hg2Cl2, 10112-91-1 CAS-kód), higanyoxid (II) (HgO, 21908-53-2 CAS-kód); 2852 00 00 KN-kód

Fémhigany, valamint a fémhigany és más anyagok keverékei, beleértve a higanyötvözeteket is, amelyek higanykoncentrációja legalább 95 tömegszázalék

7439-97-6 CAS-kód

2805 40 KN-kód


(1)  HL L 209., 2006.7.31., 3. o.


VI. MELLÉKLET

Az egyezményben részes azon felek jegyzéke, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok tranzitforgalmáról információra tartanak igényt

(a 16. cikkben említettek szerint)

Ország

Kért információ

 

 

 

 


VII. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

A 689/2008/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés

2. cikk

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (1) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (2) bekezdés

2. cikk, (3) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (1) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (2) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

5. cikk, (3) bekezdés

6. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

7. cikk

6. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

8. cikk

7. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (1) bekezdés

7. cikk, (2) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

7. cikk, (3) bekezdés

8. cikk, (3) bekezdés

7. cikk, (4) bekezdés

8. cikk, (4) bekezdés

7. cikk, (5) bekezdés

8. cikk, (5) bekezdés

7. cikk, (6) bekezdés

8. cikk, (6) bekezdés

7. cikk, (7) bekezdés

8. cikk, (7) bekezdés

7. cikk, (8) bekezdés

8. cikk, (8) bekezdés

9. cikk

8. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés

8. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

10. cikk

9. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (1) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

11. cikk

10. cikk, (1) bekezdés

11. cikk, (1) bekezdés

10. cikk, (2) bekezdés

11. cikk, (2) bekezdés

10. cikk, (3) bekezdés

11. cikk, (3) bekezdés

10. cikk, (4) bekezdés

11. cikk, (4) bekezdés

10. cikk, (5) bekezdés

11. cikk, (5) bekezdés

10. cikk, (6) bekezdés

11. cikk, (6) bekezdés

10. cikk, (7) bekezdés

11. cikk, (7) bekezdés

10. cikk, (8) bekezdés

11. cikk, (8) bekezdés

11. cikk

12. cikk

13. cikk

12. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (1) bekezdés

12. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

12. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

12. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

12. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

12. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (6) bekezdés

14. cikk

13. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (1) bekezdés

13. cikk, (2) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

13. cikk, (3) bekezdés

14. cikk, (3) bekezdés

13. cikk, (4) bekezdés

14. cikk, (4) bekezdés

13. cikk, (5) bekezdés

14. cikk, (5) bekezdés

13. cikk, (6) bekezdés

14. cikk, (6) bekezdés

13. cikk, (7) bekezdés

14. cikk, (7) bekezdés

13. cikk, (8) bekezdés

14. cikk, (8) bekezdés

13. cikk, (9) bekezdés

14. cikk, (9) bekezdés

13. cikk, (10) bekezdés

14. cikk, (10) bekezdés

13. cikk, (11) bekezdés

14. cikk, (11) bekezdés

15. cikk

14. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés

14. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

16. cikk

15. cikk, (1) bekezdés

16. cikk, (1) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

16. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés

16. cikk, (4) bekezdés

17. cikk

16. cikk, (1) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

16. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (2) bekezdés

16. cikk, (3) bekezdés

17. cikk, (3) bekezdés

16. cikk, (4) bekezdés

17. cikk, (4) bekezdés

18. cikk

17. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (2) bekezdés

17. cikk, (1) bekezdés

18. cikk, (3) bekezdés

19. cikk

17. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (3) bekezdés

20. cikk

19. cikk, (1) bekezdés

20. cikk, (1) bekezdés

19. cikk, (2) bekezdés

20. cikk, (2) bekezdés

19. cikk, (3) bekezdés

20. cikk, (3) bekezdés

19. cikk, (3) bekezdés

20. cikk, (4) bekezdés

20. cikk

21. cikk

22. cikk

21. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (1) bekezdés

21. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

21. cikk, (3) bekezdés

22. cikk, (3) bekezdés

23. cikk

22. cikk, (1) bekezdés

23. cikk, (1) bekezdés

22. cikk, (2) bekezdés

23. cikk, (2) bekezdés

22. cikk, (3) bekezdés

23. cikk, (3) bekezdés

22. cikk, (4) bekezdés

23. cikk, (4) bekezdés

24. cikk

24. cikk, (1) bekezdés

24. cikk, (2) bekezdés

24. cikk, (3) bekezdés

25. cikk

26. cikk

26. cikk, (1) bekezdés

26. cikk, (2) bekezdés

26. cikk, (3) bekezdés

26. cikk, (4) bekezdés

26. cikk, (5) bekezdés

27. cikk

24. cikk, (1) bekezdés

27. cikk, (1) bekezdés

24. cikk, (2) bekezdés

27. cikk, (2) bekezdés

18. cikk

28. cikk

29. cikk

25. cikk

30. cikk

26. cikk

31. cikk

I. melléklet

I. melléklet

II. melléklet

II. melléklet

III. melléklet

III. melléklet

IV. melléklet

IV. melléklet

V. melléklet

V. melléklet

VI. melléklet

VI. melléklet


Top