EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0960

A Tanács 960/2014/EU rendelete ( 2014. szeptember 8. ) az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

OJ L 271, 12.9.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/960/oj

12.9.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 271/3


A TANÁCS 960/2014/EU RENDELETE

(2014. szeptember 8.)

az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 215. cikkére,

tekintettel az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2014. szeptember 8-i 2014/659/KKBP határozatra (1),

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság együttes javaslatára,

mivel:

(1)

A 833/2014/EU tanácsi rendelet (2) hatályba léptet a 2014/512/KKBP tanácsi határozatban (3) előírt egyes intézkedéseket. Az említett intézkedések magukban foglalnak kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozó korlátozásokat, a kapcsolódó szolgáltatásokra, valamint a fegyverek és katonai felszerelések szállításához kapcsolódó bizonyos szolgáltatásokra vonatkozó korlátozásokat, előzetes engedélyezési kötelezettség formájában a bizonyos technológiáknak az oroszországi kőolajipar számára történő közvetlen vagy közvetett értékesítésére, szállítására, átruházására vagy kivitelére vonatkozó korlátozásokat, továbbá egyes pénzügyi intézmények tőkepiaci forráshoz jutására vonatkozó korlátozásokat.

(2)

Az Európai Unió állam-, illetve kormányfői további meghozandó célzott intézkedések előkészítésére szólítottak fel annak érdekében, hogy haladéktalanul további lépéseket lehessen tenni.

(3)

A helyzet súlyosságára tekintettel a Tanács helyénvalónak ítéli azt, hogy Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire további korlátozó intézkedésekkel reagáljon.

(4)

Ezzel összefüggésben helyénvaló további korlátozásokat alkalmazni a 428/2009/EK tanácsi rendeletben (4) foglaltak szerinti kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére.

(5)

Emellett meg kell tiltani a mélytengeri olajfeltáráshoz és -kitermeléshez, a sarkvidéki olajfeltáráshoz és -kitermeléshez, vagy palaolajprojektekhez szükséges szolgáltatások nyújtását.

(6)

Az orosz kormányra való nyomásgyakorlás érdekében helyénvaló ezen túlmenően további korlátozásokat alkalmazni egyes pénzügyi intézmények tőkepiaci forráshoz jutására is – azon kormányközi megállapodások révén létrehozott, nemzetközi jogállású, oroszországi székhelyű intézmények kivételével, amelyeknek Oroszország is részvényese –, valamint korlátozásokat alkalmazni a védelmi ágazatban működő, Oroszországban alapított jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre – a főként az űriparban és az atomenergia-ágazatban működők kivételével –, továbbá korlátozásokat alkalmazni olyan Oroszországban alapított jogi személyekre, szervezetekre vagy szervekre, amelyek fő tevékenysége kőolaj vagy kőolajipari termékek értékesítéséhez vagy szállításához kapcsolódik. A 833/2014/EU rendelet 5. cikkében említettek kivételével más pénzügyi szolgáltatások, így például a betéti szolgáltatások, a pénzforgalmi szolgáltatások, a biztosítási szolgáltatások és a fenti rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett intézmények által folyósított kölcsönök, valamint az energiapiacon fedezeti célokra használt származtatott pénzügyi eszközök, nem tartoznak e korlátozások hatálya alá. A kölcsönöket csak abban az esetben minősülnek új kölcsönnek, ha azok lehívására 2014. szeptember 12. után kerül sor.

(7)

Az említett intézkedések a Szerződés hatálya alá tartoznak, ennélfogva – különösen a valamennyi tagállam által történő egységes alkalmazásuk biztosítása céljából – a végrehajtásukhoz uniós szintű jogszabály szükséges.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 833/2014/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

az 1. cikk e) és f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„e)   »befektetési szolgáltatások«: az alábbi szolgáltatások és tevékenységek:

i.

egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízás felvétele és továbbítása;

ii.

megbízás végrehajtása az ügyfél nevében;

iii.

saját számlás kereskedés;

iv.

portfóliókezelés;

v.

befektetési tanácsadás;

vi.

pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) és/vagy a kibocsátás átvételére irányuló kötelezettségvállalás alapján történő kihelyezése;

vii.

pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül;

viii.

szabályozott piacra történő bevezetéssel vagy multilaterális kereskedési rendszerbe történő bevezetéssel kapcsolatos bármilyen szolgáltatás;

f)   »átruházható értékpapírok«: az értékpapírok tőkepiacon forgatható következő fajtái, a fizetőeszközök kivételével:

i.

társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások;

ii.

a kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat;

iii.

minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására;”

.

2.

a szöveg a következő cikkel egészül ki:

„2a. cikk

(1)   Tilos a 428/2009/EK rendelet I. mellékletében foglalt kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítése, szállítása, átruházása vagy kivitele közvetlenül vagy közvetve – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – az e rendelet IV. mellékletében felsorolt oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára.

(2)   Tilos:

a)

bármely, a IV. mellékletben felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetve vagy közvetlenül, olyan brókertevékenységet folytatni, illetve olyan technikai segítséget vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az (1) bekezdésben meghatározott termékekhez vagy technológiákhoz, vagy az ilyen termékek és technológiák biztosításához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik;

b)

bármely, a IV. mellékletben felsorolt oroszországi személy, szervezet vagy szerv számára, közvetve vagy közvetlenül, az (1) bekezdésben meghatározott termékekhez vagy technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen az ilyen termékek vagy technológiák értékesítését, szállítását, átruházását vagy kivitelét szolgáló, vagy a kapcsolódó technikai segítség, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást.

(3)   Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 12. előtt megkötött szerződések vagy megállapodások végrehajtását, valamint az Unióban meglévő képességek fenntartásához és biztonságához szükséges segítségnyújtást.

(4)   Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak nem alkalmazandók az olyan kettős felhasználású termékek és technológiák értékesítésére, szállítására, átruházására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket a repüléstechnika és az űripar általi felhasználásra, nem katonai felhasználásra vagy nem katonai végfelhasználók részére szánnak, valamint amelyeket az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében az EU-n belül meglévő képességek karbantartására és biztonságára, nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók részére szánnak.”

.

3.

a szöveg a következő cikkel egészül ki:

„3a. cikk

(1)   Tilos közvetlenül vagy közvetve a következő, oroszországi mélyvízi kőolajfeltáráshoz és -kitermeléshez, sarkvidéki kőolajfeltáráshoz és -kitermeléshez, valamint palaolaj-projektekhez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtani:

 

i. fúrás, ii. fúrólyuk-vizsgálat, iii. fúrólyuk-szelvényezési és kútkiképzési szolgáltatások, iv. speciális úszó tartályhajók szállítása.

(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak nem érintik a 2014. szeptember 12. előtt megkötött szerződésekből vagy keretmegállapodásokból vagy az ilyen szerződések végrehajtásához szükséges kiegészítő szerződésekből eredő kötelezettségek végrehajtását.

(3)   Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem alkalmazandó, amennyiben a szóban forgó szolgáltatásokra az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak enyhítése miatt van szükség.”

.

4.

a 4. cikk (1) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a közös katonai listán felsorolt termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtása – beleértve mindenekelőtt az említett termékek értékesítésével, szállításával, átruházásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy az ahhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtásra irányuló vissza nem térítendő támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást vagy garanciát, valamint biztosítást és viszontbiztosítást – közvetlenül vagy közvetve bármilyen oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére, vagy oroszországi felhasználásra;”

5.

az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„5. cikk

(1)   Tilos az alábbiak által 2014. augusztus 1-jétől2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

a)

2014. augusztus 1-jétől az orosz gazdaság versenyképességének, diverzifikációjának és a beruházások ösztönzésének előmozdítására kifejezett megbízással rendelkező, oroszországi székhelyű, 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban vagy állami ellenőrzés alatt álló, a III. mellékletben felsorolt meghatározó hitelintézet vagy más meghatározó intézmény; vagy

b)

olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

c)

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés b) pontjában említett vagy a III. mellékletben felsorolt valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(2)   Tilos a 2014. szeptember 12. után kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, értékesíteni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani, amennyiben azokat a következők bocsátották ki:

a)

túlnyomóan katonai felszerelések vagy szolgáltatások megtervezésével, előállításával, értékesítésével vagy kivitelével foglalkozó, jelentős tevékenységet kifejtő, oroszországi székhelyű, az V. mellékletben felsorolt jogi személy, szervezet vagy szerv, kivéve az űriparban vagy az atomenergia-ágazatban működő jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket;

b)

a VI. mellékletben felsorolt, oroszországi székhelyű állami ellenőrzés alatt vagy 50 %-nál magasabb arányban állami tulajdonban álló olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely teljes eszközértékének becsült értéke feltehetőleg meghaladja az egybillió orosz rubelt, és amely becsült bevételének legalább 50 %-a nyersolaj vagy kőolajtermékek értékesítéséből vagy szállításából ered;

c)

olyan Unión kívüli székhelyű jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetve vagy közvetlenül az e bekezdés a) vagy b) pontjában felsorolt valamely szervezet rendelkezik; vagy

d)

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az e bekezdés a), b) vagy c) pontjában említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

(3)   Tilos 2014. szeptember 12. után – akár közvetlenül, akár közvetve – az (1) vagy a (2) bekezdésben említett bármely jogi személy, szervezet vagy szerv számára 30 napot meghaladó futamidővel új kölcsönt vagy hitelt nyújtani vagy kölcsön- vagy hitelnyújtás céljából létrejött megállapodásban részt venni, kivéve az olyan kölcsönöket vagy hiteleket, amelyek konkrét és dokumentált célja áruknak célja áruknak az Unió és Oroszország közötti olyan behozatalának, illetve kivitelének, valamint nem pénzügyi szolgáltatásoknak az Unió és Oroszország közötti olyan nyújtásának a finanszírozása, amely nem esik korlátozó intézkedések hatálya alá, illetve kivéve az olyan kölcsönöket, amelyek konkrét és megfelelőképpen alátámasztott célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az Unióban székhellyel rendelkező jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 %-ban egy, a III. mellékletben említett szervezet tulajdonában állnak.”

5a.

a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 5. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontjában, az 5. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában említett vagy a III., IV., V. és VI. mellékletben felsorolt szervezetek;”

.

6.

a 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása a 2., a 2a., a 3a., a 4. vagy az 5. cikkben említett tilalmak megkerülése, ideértve az 5. cikkben említett szervezetek helyetteseként való eljárást, valamint az 5. cikk (3) bekezdése szerinti kivételeknek az 5. cikkben említett szervezetek finanszírozására való felhasználását.”

7.

E rendelet I. mellékletének szövege IV. mellékletként kiegészíti a rendeletet.

8.

E rendelet II. mellékletének szövege V. mellékletként kiegészíti a rendeletet.

9.

E rendelet III. mellékletének szövege VI. mellékletként kiegészíti a rendeletet.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. szeptember 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 54. oldalát.

(2)  A Tanács 2014. július 31-i 833/2014/EU rendelete az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 1. o.).

(3)  A Tanács 2014. július 31-i 2014/512/KKBP határozata az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 229., 2014.7.31., 13. o.).

(4)  A Tanács 2009. május 5-i 428/2009/EK rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról (HL L 134., 2009.5.29., 1. o.).


I. MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 2a. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

JSC Sirius (polgári és katonai célokra felhasználható optoelektronikai eszközök)

 

OJSC Stankoinstrument (polgári és katonai célú gépgyártás)

 

OAO JSC Chemcomposite (polgári és katonai célokra felhasználható anyagok)

 

JSC Kalashnikov (kézifegyverek)

 

JSC Tula Arms Plant (fegyverrendszerek)

 

NPK Technologii Maschinostrojenija (lőszerek)

 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (légvédelmi és tankelhárító rendszerek)

 

OAO Almaz Antey (állami tulajdonú vállalat; fegyverek, lőszerek, kutatás)

 

OAO NPO Bazalt (állami tulajdonú vállalat, fegyver- és lőszergyártó gépek gyártása)”


II. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

OPK OBORONPROM

 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

 

URALVAGONZAVOD”


III. MELLÉKLET

„VI. MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

 

ROSNEFT

 

TRANSNEFT

 

GAZPROM NEFT”


Top