EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R2869-20090501

Consolidated text: A Bizottság 2869/95/EK rendelete ( 1995. december 13. ) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2869/2009-05-01

1995R2869 — HU — 01.05.2009 — 005.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 2869/95/EK RENDELETE

(1995. december 13.)

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról

(HL L 303, 15.12.1995, p.33)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 781/2004/EK RENDELETE (2004. április 26.)

  L 123

85

27.4.2004

►M2

A BIZOTTSÁG 1042/2005/EK RENDELETE (2005. június 29.)

  L 172

22

5.7.2005

►M3

A BIZOTTSÁG 1687/2005/EK RENDELETE (2005. október 14.)

  L 271

14

15.10.2005

►M4

A BIZOTTSÁG 355/2009/EK RENDELETE (2009. március 31.)

  L 109

3

30.4.2009NB.: Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat az európai elszámolási egységre és/vagy az ECU-re történő hivatkozásokat tartalmaz, amelyek 1999. január 1-jétől az euróra való hivatkozásként értendők – 3308/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 345., 1980.12.20., 1. o.) és 1103/97/EK tanácsi rendelet (HL L 162., 1997.6.19., 1. o.).
▼B

A BIZOTTSÁG 2869/95/EK RENDELETE

(1995. december 13.)

a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakrólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3288/94/EK rendelettel ( 1 ) módosított, a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 139. cikkére,

tekintettel a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 1995. december 13-i 2868/95/EK bizottsági rendeletre ( 3 ),

mivel a 40/94/EK rendelet (a továbbiakban: rendelet) 139. cikkének (3) bekezdése előírja, hogy a díjrendeletet a rendelet 141. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell elfogadni;

mivel a rendelet 139. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy a díjrendelet különösen a díjak összegét és befizetésük módját határozza meg;

mivel a rendelet 139. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a díjak összegét úgy kell megállapítani, hogy a belőlük származó bevétel elvben elegendő legyen a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: a Hivatal) költségvetési egyensúlyának biztosításához;

mivel mindazonáltal a Hivatal működésének kezdeti szakaszában az egyensúly kizárólag a rendelet 134. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek általános költségvetéséből származó támogatással biztosítható;

mivel a közösségi védjegybejelentés alapdíjának része az az összeg, amelyet a Hivatal a tagállamok központi iparjogvédelmi hivatalainak fizet az említett hivatalok által a rendelet 39. cikkének (4) bekezdésével összhangban készített kutatási jelentések után;

mivel a Hivatal elnökét (a továbbiakban: elnök) a kellő rugalmasság biztosítása érdekében bizonyos feltételek mellett fel kell hatalmazni arra, hogy megállapítsa a Hivatal szolgáltatásaiért, adatbázisainak használatáért és azok tartalmának géppel olvasható formában való kiadásáért fizetendő díjakat, valamint a Hivatal kiadványainak árát;

mivel a díjak és költségek befizetésének megkönnyítése érdekében az elnököt fel kell hatalmazni olyan fizetési módok engedélyezésére, amelyek eltérnek az e rendeletben kifejezetten előírt fizetési módoktól;

mivel a Hivatal részére fizetendő díjakat és költségeket célszerű a Hivatal költségvetésében használt pénznemmel megegyező pénznemben rögzíteni;

mivel a Hivatal költségvetését ECU-ben határozták meg;

mivel továbbá ezen összegek ECU-ben történő rögzítésével elkerülhetők az árfolyam-ingadozásokból eredő eltérések;

mivel a készpénzben történő befizetéseket annak az államnak a pénznemében kell teljesíteni, ahol a Hivatal székhelye található;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a rendelet 141. cikkével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

Általános rendelkezések

E rendelettel összhangban a következők megfizetése írható elő:

a) a rendeletben és a 2868/95/EK rendeletben előírt, a Hivatalnak fizetendő díjak;

b) az elnök által a 3. cikk (1) és (2) bekezdése alapján megállapított díjak.

2. cikk

A rendeletben és a 2868/95/EK rendeletben előírt díjak

Az 1. cikk a) albekezdése szerint a Hivatalnak fizetendő díjak a következők:( ►M1  EUR ◄ )

▼M4

1.

A védjegybejelentés alapdíja egyedi védjegy esetén [26. cikk (2) bekezdés; 4. szabály a) albekezdés]

1 050

▼M2

1a.

Kutatási díj:

a)  közösségi védjegybejelentés esetében (39. cikk (2) bekezdés, 4. szabály c) pontja)

b)  az Európai Közösséget feltüntető nemzetközi lajstromozás esetében (39. cikk (2) bekezdés és 150. cikk (2) bekezdés, 10. szabály 2. pontja)

12 euró megszorozva a rendelet 39. cikkének (2) bekezdésében említett központi iparjogvédelmi hivatalok számával: az így kapott összeg és a későbbi változások a Hivatal Hivatalos Lapjában kerülnek közzétételre

▼M4

1b.

Elektronikus úton történő védjegybejelentés alapdíja egyedi védjegy esetén [26. cikk (2) bekezdés; 4. szabály a) albekezdés]

900

▼M3

2.

A harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő díj egyedi védjegy esetén [26. cikk (2) bek.; 4. szabály b) albek.]

150

▼M4

3.

A védjegybejelentés alapdíja együttes védjegy esetén [26. cikk (2) bekezdés és 64. cikk (3) bekezdés; 4. szabály a) albekezdés és 42. szabály]

1 800

▼M3

4.

A harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő díj együttes védjegy esetén [26. cikk (2) bek. és 64. cikk (3) bek.; 4. szabály b) albek. és 42. szabály]

300

▼B

5.

A felszólalás díja [42. cikk (3) bek.; 18. szabály (1) bek.]

350

▼M2 —————

▼M4

7.

A lajstromozás alapdíja egyedi védjegy esetén [45. cikk]

0

8.

A harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő díj egyedi védjegy esetén [45. cikk]

0

9.

A lajstromozás alapdíja együttes védjegy esetén [45. cikk és 64. cikk (3) bekezdés]

0

10.

A harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő díj együttes védjegy esetén [45. cikk és 64. cikk (3) bekezdés]

0

11.

A lajstromozási díj késedelmes megfizetése esetén fizetendő pótdíj (157. cikk (2) bekezdés 2. pont))

0

▼M3

12.

A megújítás alapdíja egyedi védjegy esetén [47. cikk (1) bek.; 30. szabály (2) bek. a) albek.]

1 500

12a.

A megújítás alapdíja egyedi védjegy esetén elektronikus úton [47. cikk (1) bek.; 30. szabály (2) bek. a) albek.]

1 350

13.

A harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő megújítási díj egyedi védjegy esetén [47. cikk (1) bek.; 30. szabály (2) bek. b) albek.]

400

14.

A megújítás alapdíja együttes védjegy esetén [47. cikk (1) bek. és 64. cikk (3) bek.; 30. szabály (2) bek. a) albek. és 42. szabály]

3 000

15.

A harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után fizetendő megújítási díj együttes védjegy esetén [47. cikk (1) bek. és 64. cikk (3) bek.; 30. szabály (2) bek. b) albek. és 42. szabály]

800

▼B

16.

A megújítási díjának határidőn túli megfizetése vagy a megújítási kérelem határidőn túli benyújtása esetén [47. cikk (3) bek., 30. szabály (2) bekezdés c) albek.]

25 % a határidőn túl megfizetett megújítási díj -a, legfeljebb 1 500

17.

A megszűnés megállapítására és a védjegy törlésére irányuló kérelem díja [55. cikk (2) bek., 39. szabály (2) bek.]

700

18.

A fellebbezési díja [59. cikk, 49. szabály (1) bek.]

800

19.

►M2  Az igazolás bejelentésének díja ◄ [78. cikk (3) bek.]

200

▼M1

20.

►M2  A védjegy nemzeti védjeggyé történő átalakítása iránti kérelem bejelentésének díja ◄ (109. cikk (1) bek., összefüggésben a 154. cikk (1) bekezdésével is; 45. szabály (2) bek., összefüggésben a 123. szabály (2) bekezdésével is):

a)  nemzeti védjegybejelentéssé

b)  a Madridi Megállapodás vagy a Madridi Jegyzőkönyv alapján a tagállamokat megjelölő bejelentéssé

200

▼M2

21.

Az eljárások folytatásának díja (78a. cikk (1) bekezdése)

400

22.

Lajstromozott közösségi védjegy osztályozására vonatkozó bejelentés (48a. cikk (4) bekezdése) vagy közösségi védjegy bejelentésének díja (44a. cikk (4) bekezdés)

250

▼B

23.

►M2  Használati engedély vagy más jog bejegyezésének bejelentési díja lajstromozott közösségi védjegy (157. cikk (2) bekezdés, 33. szabály 1. pontja), illetve közösségi védjegy bejelentése esetén (157. cikk (2) bekezdés, 33. szabály 4. pontja): ◄

a)  használati engedély megadása

b)  használati engedély átruházása

c)  dologi jog alapítása

d)  dologi jog átruházása

e)  végrehajtás

200, bejegyzésenként azonban legfeljebb 1 000, ha több bejegyzést kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban

24.

Használati engedély vagy más jog bejegyezése törlésének díja [140. cikk (2) bek. 7. pont, 35. szabály (3) bek.]

200, törlésenként azonban legfeljebb 1 000, ha több törlést kérnek ugyanabban a kérelemben vagy ugyanabban az időpontban

25.

A közösségi védjegy lajstromozott alakjának módosítása esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 8. pont, 25. szabály (2) bek.]

200

26.

A közösségi védjegybejelentés másolatának [140. cikk (2) bek. 12. pont, 89. szabály (5) bek.], a védjegyokirat másolatának [140. cikk (2) bek. 3. pont, 24. szabály (2) bek.] vagy a lajstromkivonatnak [140. cikk (2) bek. 9. pont, 84. szabály (6) bek.] kiadása esetén fizetendő díj

 

a)nem hitelesített másolat vagy kivonat esetén

10

b)hitelesített másolat vagy kivonat esetén

30

27.

Az iratokba való betekintés díja [140. cikk (2) bek. 10. pont, 89. szabály (1) bek.]

30

28.

Az ügyiratok másolatainak kiadása esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 11. pont, 89. szabály (5) bek.]

 

a)nem hitelesített másolat esetén

10

b)hitelesített másolat esetén

30

10 oldal után oldalanként

1

29.

Az ügyiratokban szereplő adatok közlésének díja [140. cikk (2) bek. 13. pont, 90. szabály]

10

▼M2 —————

▼B

30.

A visszatérítendő eljárási költségek megállapításának felülvizsgálata esetén fizetendő díj [140. cikk (2) bek. 14. pont, 94. szabály (4) bek.]

100

▼M1

31.

A nemzetközi bejelentés Hivatalhoz történő benyújtásáért fizetendő díj (142. cikk (5) bek.)

300

▼B

3. cikk

Az elnök által megállapított díjak

(1)  A Hivatal által nyújtott, a 2. cikkben felsoroltaktól eltérő szolgáltatások díjainak összegét az elnök állapítja meg.

(2)  A Közösségi Védjegyértesítő, a Hivatal Hivatalos Lapja, valamint a Hivatal egyéb kiadványai díjának összegét az elnök határozza meg.

(3)  A díjak összegét ►M1  EUR ◄ kell meghatározni.

(4)  Az (1) és (2) bekezdés alapján az elnök által megállapított díjak összegét a Hivatal Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

4. cikk

A díjak esedékessége

(1)  Azok a díjak, amelyeknek esedékességét a rendelet vagy a 2868/95/EK rendelet nem szabályozzák, a díj fejében nyújtott szolgáltatás iránti kérelem átvételekor válnak esedékessé.

(2)  Az elnök eltekinthet attól, hogy az (1) bekezdés szerinti szolgáltatásokat az irányadó díj előzetes megfizetésétől tegye függővé.

5. cikk

A díjak megfizetése

(1)  A Hivatalnak fizetendő díjakat

a) a Hivatal bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással;

▼M3 —————

▼B

kell megfizetni.

(2)  Az elnök az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő fizetési módokat engedélyezhet, különös tekintettel a Hivatalnál vezetett számlára történő befizetésekre.

(3)  A (2) bekezdés szerint meghatározott fizetési módokat a Hivatal Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

▼M1

6. cikk

Pénznemek

Valamennyi fizetést, beleértve az elnök által az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően meghatározott fizetési módot is, EUR-ban kell teljesíteni.

▼B

7. cikk

A befizetéssel kapcsolatos adatok

(1)  Minden befizetés esetében fel kell tüntetni a befizető nevét és azokat az adatokat, amelyek alapján a Hivatal azonnal meg tudja állapítani a befizetés rendeltetését. Különösen a következő információkat kell megadni:

a) a bejelentési díj megfizetésekor a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz „bejelentési díj”;

b) a lajstromozási díj megfizetésekor a lajstromozás alapjául szolgáló bejelentés ügyszáma és a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz „lajstromozási díj”;

c) a felszólalás díjának megfizetésekor a felszólalás alapjául szolgáló közösségi védjegybejelentés ügyszáma és a bejelentő neve, valamint a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz „felszólalás díja”;

d) a megszűnés megállapítása és a törlés díjának megfizetésekor a lajstromszám és a közösségi védjegyjogosult neve, valamint a befizetés rendeltetésének megnevezése, azaz „megszűnés-megállapítási díj” vagy „törlési díj”.

(2)  Ha a befizetés rendeltetése nem állapítható meg azonnal, a Hivatal felhívja a befizetőt, hogy azt az általa megjelölt határidőn belül írásban közölje. Ha a befizető a felhívásnak kellő időben nem tesz eleget, a befizetést nem teljesítettnek kell tekinteni. A befizetett összeget vissza kell téríteni.

8. cikk

A befizetés napja

(1)  A Hivatalhoz történt befizetés napjaként elismert napok a következők:

a) az 5. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében említett esetben az a nap, amelyen a befizetett vagy átutalt összeget a Hivatal bankszámláján ténylegesen jóváírják.

▼M3 —————

▼B

(2)  Ha az elnök az 5. cikk (2) bekezdésének rendelkezései szerint az 5. cikk (1) bekezdésében felsoroltaktól eltérő fizetési módokat engedélyez, meghatározza azt a napot is, amelyen a befizetést teljesítettnek kell tekinteni.

(3)  Ha az (1) és (2) bekezdés alapján a befizetést nem teljesítettnek kell tekinteni, úgy kell tekinteni, hogy a határidőt betartották, ha a Hivatal előtt igazolják, hogy a befizető –

a) valamely tagállamban a fizetési határidőn belül

▼M3 —————

▼B

ii. a fizetendő összeg tekintetében szabályszerű átutalási megbízást adott egy bankfióknak;

▼M3 —————

▼B

b) az irányadó díj vagy díjak után befizette a 10 %-os pótdíjat, amely nem haladhatja meg a 200  ►M1  EUR ◄ ; nem kell pótdíjat fizetni, ha az a) albekezdés szerinti feltételek egyikét a fizetési határidő lejárta előtt legalább 10 nappal teljesítették.

(4)  A Hivatal felhívhatja a befizetőt, hogy az általa megjelölt határidőn belül igazolja a (3) bekezdés a) albekezdésében meghatározott valamelyik feltétel teljesülésének időpontját, és szükség esetén fizesse meg a (3) bekezdés b) albekezdésében meghatározott pótdíjat. Ha a befizető a felhívásnak nem tesz eleget, az igazolás nem kielégítő, vagy az előírt pótdíjat kellő időben nem fizette meg, a befizetésre előírt határidőt elmulasztottnak kell tekinteni.

9. cikk

A befizetett összeg elégtelensége

(1)  A befizetést főszabályként csak akkor lehet határidőn belül teljesítettnek tekinteni, ha a díj teljes összegét kellő időben megfizették. Ha nem fizették meg a teljes díjat, a befizetett összeget a határidő lejárta után vissza kell fizetni.

(2)  Ha a fizetésre előírt határidő lejártát megelőzően ez lehetséges, a Hivatal mindazonáltal lehetőséget adhat arra, hogy a hiányzó összeget a befizető megfizesse, vagy, ha ezt indokoltnak tartja, a befizető jogainak sérelme nélkül a csekélynek minősülő hiányzó összeg megfizetésétől el is tekinthet.

10. cikk

Csekély összegek visszatérítése

(1)  A díj túlfizetése esetén a többletet nem kell visszafizetni, ha annak összege csekély mértékű és az eljárásban érdekelt fél a visszafizetést kifejezetten nem igényelte. A csekélynek minősülő összeg mértékét az elnök határozza meg.

(2)  Az elnök által az (1) bekezdés alapján meghatározott összegeket közzé kell tenni a Hivatal Hivatalos Lapjában.

▼M1

11. cikk

Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás egyedi díja

(1)  Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi bejelentés bejelentőjének az Európai Közösség megjelöléséért egyedi díjat kell fizetnie a Nemzetközi Irodához, összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdésével.

(2)  Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás utólagos területi kiterjesztésre vonatkozó kérelmet benyújtó jogosultjának egyedi díjat kell fizetnie az Európai Közösség megjelöléséért a Nemzetközi Irodához, összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdésével.

(3)  Az (1) és (2) bekezdés szerinti díj összege a következő, amelyet svájci frankban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabályának (2) bekezdése értelmében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazgatója állapít meg:

▼M4

a) egyedi védjegy esetén: 870 EUR, és szükség esetén a harmadik áru vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után további 150 EUR;

b) együttes védjegy esetén a 2868/95/EK rendelet 121. szabályának (1) bekezdésében említettek szerint: 1 620 EUR, és szükség esetén a harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után további 300 EUR.

▼M1

12. cikk

Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás megújításának egyedi díja

(1)  Az Európai Közösséget megjelölő nemzetközi lajstromozás jogosultjának a nemzetközi lajstromozás megújításáért fizetendő díj részeként egyedi díjat kell fizetnie a Nemzetközi Irodához az Európai Közösség megjelöléséért, összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikkének (7) bekezdésével.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti díj összege a következő, amelyet svájci frankban a Madridi Megállapodáshoz és a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 35. szabályának (2) bekezdése értelmében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazgatója állapít meg:

▼M3

a) egyedi védjegy esetén: 1 200 euró, és a nemzetközi lajstromban szereplő, harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után további 400 euró;

b) együttes védjegy esetén a 2868/95/EK rendelet 121. szabályának (1) bekezdésében említettek szerint: 2 700 euró, és a nemzetközi lajstromban szereplő, harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett minden egyes osztály után további 800 euró.

▼M4

13. cikk

A díjak visszatérítése az oltalom elutasítását követően

(1)  Ha az elutasítás kiterjed az Európai Közösség megjelölésében szereplő összes árura és szolgáltatásra, vagy az áruk és szolgáltatások egy részére, a 40/94/EK rendelet 149. cikke (4) bekezdésének és 151. cikke (4) bekezdésének megfelelően visszatérítendő díj összege a következő:

a) egyedi védjegy esetén: a 2. cikkben szereplő táblázat 7. pontjában említett díjnak megfelelő összeg, és a harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett a nemzetközi lajstromozásban szereplő minden egyes osztály után az említett táblázat 8. pontjában említett díjnak megfelelő összeg;

b) együttes védjegy esetén: a 2. cikkben szereplő táblázat 9. pontjában említett díjnak megfelelő összeg, és a harmadik áru- vagy szolgáltatási osztály felett a nemzetközi lajstromozásban szereplő minden egyes osztály után az említett táblázat 10. pontjában említett díjnak megfelelő összeg.

(2)  A visszatérítésre a 2868/95/EK rendelet 113. szabálya 2. pontja b) és c) alpontja vagy 115. szabálya 5. pontja b) és c) alpontja, valamint 6. pontja értelmében a nemzetközi hivatalnak eljuttatott értesítést követően kerül sor.

(3)  A visszatérítést a nemzetközi lajstromozás jogosultja vagy az ő képviselője részére kell teljesíteni.

▼M1

14. cikk

Az 1–10. cikkeket nem kell alkalmazni a Nemzetközi Irodához fizetendő egyedi díjra.

▼B

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.( 1 ) HL L 349. 1994.12.31., 83. o.

( 2 ) HL L 11., 1994.1.14., 1. o.

( 3 ) HL L 303., 1995.12.15., 1. o.

Top