Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01995R1238-20130101

A Bizottság 1238/95/EK rendelete ( 1995. május 31. ) a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1238/2013-01-01

1995R1238 — HU — 01.01.2013 — 006.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A BIZOTTSÁG 1238/95/EK RENDELETE

(1995. május 31.)

a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól

(HL L 121, 1.6.1995, p.31)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

►M1

A BIZOTTSÁG 329/2000/EK RENDELETE (2000. február 11.)

  L 37

19

12.2.2000

►M2

A BIZOTTSÁG 569/2003/EK RENDELETE (2003. március 28.)

  L 82

13

29.3.2003

►M3

A BIZOTTSÁG 1177/2005/EK RENDELETE (2005. július 20.)

  L 189

26

21.7.2005

 M4

A BIZOTTSÁG 2039/2005/EK RENDELETE (2005. december 14.)

  L 328

33

15.12.2005

►M5

A BIZOTTSÁG 572/2008/EK RENDELETE (2008. június 19.)

  L 161

7

20.6.2008

►M6

A BIZOTTSÁG 510/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2012. június 15.)

  L 156

38

16.6.2012NB.: Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat az európai elszámolási egységre és/vagy az ECU-re történő hivatkozásokat tartalmaz, amelyek 1999. január 1-jétől az euróra való hivatkozásként értendők – 3308/80/EGK tanácsi rendelet (HL L 345., 1980.12.20., 1. o.) és 1103/97/EK tanácsi rendelet (HL L 162., 1997.6.19., 1. o.).
▼B

A BIZOTTSÁG 1238/95/EK RENDELETE

(1995. május 31.)

a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairólAZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közösségi növényfajta-oltalomról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendeletre (az „alaprendelet”) ( 1 ) és különösen annak 113. cikkére;

mivel a 2100/94/EK rendelet végrehajtása a Közösségi Növényfajta-hivatal (a „Hivatal”) feladata; mivel a Hivatal bevételeinek elvileg biztosítania kell a Hivatal költségvetésének egyensúlyát; mivel e bevételek az alaprendeletben és a Közösségi Növényfajta-hivatal előtt folytatott eljárásokról szóló 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1995. május 31-i 1239/95/EK bizottsági rendeletben ( 2 ) (az „eljárási rendelet”) meghatározott hivatalos jogcselekményekért fizetett díjakat, valamint a közösségi növényfajta-oltalom fennállásának idejére fizetett éves díjakat tartalmazzák;

mivel az Európai Közösségek általános költségvetéséből nyújtott támogatás a rendelet 113. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott átmeneti időszakra fedezheti a Hivatal első, indulási szakaszában felmerülő kiadásokat; mivel ugyanazon rendelkezés alapján az említett időszak egy évvel meghosszabbítható;

mivel meg kell fontolni az átmeneti időszak fent említett meghosszabbítását, amennyiben még nem áll rendelkezésre elegendő tapasztalat olyan ésszerű mértékű díjak megállapításához, amelynek révén az önfinanszírozás elve a közösségi növényfajta-oltalom rendszere előnyös tulajdonságainak megtartása mellett érvényesülhet; mivel erre a tapasztalatra kizárólag a közösségi növényfajta-oltalom iránti nagyszámú bejelentések, a vizsgáló hivatalok részére fizetett díjak és a megadott közösségi növényfajta-oltalmak fennállása tényleges időtartamának vizsgálata során lehet szert tenni;

mivel a díjak mértékét a Hivatalon belüli hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvei, különösen a gazdaságosság és költséghatékonyság elve alapján kell meghatározni;

mivel a Hivatal dolgozói által végzett egyszerűsített ügymenet érdekében a díjakat a Hivatal költségvetésének meghatározásánál használt pénznemben kell megállapítani, és ugyanebben a pénznemben kell kivetni és befizetni is;

mivel a bejelentési díjnak egységesnek kell lennie, és kizárólag a valamely növényfaj vonatkozásában benyújtott, a közösségi növényfajta-oltalom elnyerésére irányuló bejelentés feldolgozásának költségeit kell fedeznie;

mivel az alaprendelet 51. cikkében foglalt bejelentési díj befizetésére szabott határidőnél a befizetéshez szükséges intézkedések és a befizetésnek a Hivatal által történő tényleges kézhezvétele közti időszakot kell figyelembe venni, különösen egyfelől a Hivatal részéről már felmerült költségek gyors megtérülése, másfelől – tekintetbe véve a bejelentő és a Hivatal közti esetlegesen nagy távolságot – a bejelentések hatékony benyújtásának elősegítése érdekében;

mivel a szakmai vizsgálatokért felszámított vizsgálati díjaknak összességében egyensúlyban kell lenniük a Hivatal által a vizsgáló hivatalok részére fizetendő díjak összegével; mivel a mintagyűjtemény fenntartásának költségeit a kirótt vizsgálati díjak nem szükségképpen fedezik teljes egészében; mivel a vizsgálati díj mértéke – a jelenleg érvényben levő, a növényfajták védelmére vonatkozó nemzeti rendelkezések tapasztalatainak fényében – a növényfajok három csoportjának megfelelően eltérő;

mivel a közösségi növényfajta-oltalom fennállásának idejére fizetett éves díjak a Hivatal számára külön bevételi forrást jelentenek, emellett azonban – többek között – a fajtáknak a közösségi növényfajta-oltalom elnyerését követően végzett szakmai ellenőrzésével kapcsolatos költségeket is fedezniük kell, és ennélfogva meg kell felelniük a vizsgálati díjakra megállapított besorolásnak;

mivel a fellebbezési eljárással kapcsolatos főbb költségelemek fedezése érdekében a fellebbezési díjnak egységesnek kell lennie, kivéve az alaprendelet 55. és 56. cikkében foglalt szakmai vizsgálattal, illetőleg a bizonyítékok felvételével kapcsolatos költségeket; mivel a bejelentési díj befizetésére megadott két különböző határidő arra ösztönzi a bejelentőket, hogy a Hivatal által az alaprendelet 70. cikkének (2) bekezdése szerint hozott határozatok tükrében fontolják meg fellebbezésüket;

mivel az egyedi kérelmekre vonatkozó egyéb díjaknak elviekben fedezniük kell a kérelem intézése során a Hivatal részéről felmerülő költségeket, ideértve az ilyen kérelmek tárgyában történő döntéshozatalt is;

mivel a költségkezelés rugalmasságának biztosítása érdekében a Hivatal elnökét fel kell hatalmazni a bejelentés beadásakor már létező, de a Hivatal rendelkezésére nem álló vizsgálati jelentésekért, valamint a teljesített egyedi szolgáltatásokért fizetendő díjak megállapítására;

mivel a közösségi növényfajta-oltalom egyes bejelentői, illetőleg jogosultjai részéről tanúsított együttműködés hiánya miatt a Hivatal részéről felmerülő szükségtelen költségek csökkentése érdekében pótdíj szabható ki;

mivel tekintettel az alaprendelet 117. cikkében foglaltakra, e rendeletnek a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie;

mivel a Hivatal Igazgatótanácsával konzultáltak;

mivel az e rendeletben előírt rendelkezések összhangban vannak a Növényfajta-oltalmi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

A rendelet hatálya

(1)  Az alaprendeletben és az eljárási rendeletben szabályozott, a Hivatalt megillető díjak kiszabása az e rendeletben foglaltak szerint történik.

(2)  A Hivatalt megillető díjak megállapítása, kiszabása és megfizetése ►M5  EUR ◄ -ben történik.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat a Hivatalt megillető minden egyéb pótdíjra értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni.

(4)  A tagállamok hatóságai által az alaprendelet vagy e rendelet rendelkezései értelmében kiszabott díjak részletes szabályozására az érintett tagállamok vonatkozó nemzeti jogszabályai az irányadók.

(5)  Amennyiben a Hivatal elnöke jogosult a határozathozatalra a díjak összege és azok megfizetési módjának meghatározása tekintetében, e döntéseket a Hivatal Hivatalos Lapjában kötelező megjelentetni.

2. cikk

Általános rendelkezések

(1)  A díjak és pótdíjak befizetéséért minden egyes esetben az eljárási rendeletben megjelölt résztvevő felel. Ha az eljárásban több személy közösen vesz részt, vagy több személy nevében közös lépésekre kerül sor, akkor egyetemleges adósként mindegyikük felel a fenti fizetések teljesítéséért.

(2)  Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, alkalmazni kell a Hivatal előtt folytatott eljárásokra vonatkozó – az alaprendeletben és az eljárási rendeletben megállapított –rendelkezéseket, ideértve a nyelvvel kapcsolatos rendelkezéseket is.

3. cikk

Fizetési mód

(1)  A Hivatalt megillető díjak és pótdíjak megfizetése a Hivatal bankszámlájára teljesített átutalással történik.

(2)  A Hivatal elnöke a munkamódszerekre vonatkozó szabályokkal összhangban az alábbi, az alaprendelet 36. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint megállapított egyéb fizetési módokat is engedélyezheti:

▼M5

a) a Hivatal részére EUR-ban kifizetendő, igazolt csekk átadása vagy utalványozása;

b) átutalás EUR-ban a Hivatal valamely zsírószámlájára;

c) átutalás a Hivatal valamely EUR-ban vezetett folyószámlájára; vagy

d) kártyával történő fizetés.

▼B

4. cikk

A fizetés kézhezvételének napja

(1)  A befizetett díjak vagy pótdíjak Hivatal általi kézhezvétele napjának az a nap minősül, amikor a 3. cikk (1) bekezdésében említett átutalás összegét a Hivatal bankszámláján jóváírják.

(2)  Ha a Hivatal elnöke a 3. cikk (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban egyéb fizetési módokat is engedélyez, köteles az ezekre vonatkozó feltételek között szabályozni a fizetés kézhezvételének napját is.

▼M2

(3)  Ha a befizetés nem tekinthető az előírt határidőn belül a Hivatalhoz megérkezettnek, a határidőt a Hivatallal szemben betartottnak kell tekinteni, amennyiben e határidőn belül okiratokkal megfelelő módon igazolják, hogy a befizető személy banki szolgáltatást végző intézménynek vagy postahivatalnak megfelelő megbízást adott arra vonatkozóan, hogy az euróban megállapított összeget az említett határidőn belül átutalják a Hivatal bankszámlájára.

▼M2 —————

▼M2

(5)  A (3) bekezdés értelmében az okirati igazolás akkor minősül megfelelőnek, ha bemutatják a banki szolgáltatást végző intézmény vagy postahivatal által az átutalási megbízásról kibocsátott elismervényt. Amennyiben azonban az átutalási megbízásra a SWIFT elektronikus banki fizetési mód alkalmazásával került sor, az átutalási megbízásra vonatkozó elismervény a SWIFT jelentés egyik példánya, amelyet bélyegzővel és a banki szolgáltatást végző intézmény, illetve a postahivatal megfelelően felhatalmazott tisztviselőjének aláírásával látják el.

▼B

5. cikk

A fizetést teljesítő személy neve és a fizetés rendeltetése

(1)  A díjat vagy pótdíjat befizető személy köteles írásban megjelölni nevét és a befizetés rendeltetését.

(2)  Ha a Hivatal nem tudja megállapítani a befizetés rendeltetését, köteles a fizetést teljesítő személyt felszólítani, hogy két hónapon belül írásban jelölje meg azt. Ha ezen időszak alatt a fizetés rendeltetését nem jelölik meg, a fizetést nem teljesítettnek kell tekinteni, és vissza kell azt téríteni a befizető személy részére.

6. cikk

Alulfizetés

A díjak és pótdíjak megfizetésére szabott határidő főszabályként kizárólag akkor minősül betartottnak, ha a díj vagy pótdíj teljes összegét befizették a megfelelő időben. Ha a díj vagy pótdíj összegét nem fizették be teljes egészében, a befizetett összeget a befizetési határidő leteltét követően vissza kell téríteni. A Hivatal azonban indokolt esetben – a befizetést teljesítő személy jogainak sérelme nélkül – kisösszegű eltérések esetén eltekinthet a fentiek alkalmazásától.

7. cikk

Bejelentési díj

▼M6

(1)  A közösségi növényfajta-oltalom bejelentője (a továbbiakban: bejelentő) az alaprendelet 113. cikke (2) bekezdésének a) pontjában foglalt bejelentés elbírálásáért 650 EUR összegű bejelentési díjat fizet.

▼B

(2)  A bejelentő köteles megtenni a szükséges lépéseket a bejelentési díjnak a bejelentés beadását megelőzően vagy a beadás napján a 3. cikk szerint történő befizetése érdekében; ezt közvetlenül a Hivatalnál vagy valamelyik létrehozott alirodánál, illetőleg az alaprendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint megbízott nemzeti kirendeltségek valamelyikénél teheti meg; a 4. cikk (4) bekezdésében foglaltakat az értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)  Ha a bejelentési díj a bejelentésnek a Hivatalhoz történő beérkezésével egyidejűleg nem minősül átvettnek, a Hivatal az alaprendelet 51. cikkében foglaltaknak megfelelően köteles egy kéthetes időszakot megjelölni, amelynek során a bejelentés benyújtásának a fenti 51. cikk szerint meghatározott hivatalos napja változatlan marad; a fenti időszak lejártát megelőzően a bejelentő nem kap újabb fizetési felszólítást az alaprendelet 83. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

(4)  Ha a bejelentési díj a (3) bekezdésben foglaltak szerint megjelölt időpontig nem tekinthető beérkezettnek, az alaprendelet 51. cikkében foglaltak céljaira a bejelentés napja minősül a kézhezvétel napjának.

▼M2

(5)  A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, ha a kérelemhez megfelelő okirati igazolást csatolnak arról, hogy a befizető személy megfelelő megbízást adott banki szolgáltatást végző intézménynek vagy postahivatalnak arra vonatkozóan, hogy az euróban megállapított összeget az említett határidőn belül átutalják a Hivatal bankszámlájára; a 4. cikk (5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

▼B

(6)  Mindaddig, amíg a bejelentési díj nem minősül a Hivatal által kézhez vettnek, a Hivatal nem teszi közzé a bejelentést, és elhalasztja a szakmai vizsgálat elvégeztetését.

▼M2

(7)  Amennyiben a bejelentési díj megérkezik, de a kérelem az alaprendelet 50. cikkének értelmében nem érvényes, a hivatal a bejelentési díjból 300 EUR-t visszatart, a fennmaradó részt pedig a bejelentőnek a bejelentés hiányosságairól való értesítésével egyidejűleg visszatéríti.

▼B

8. cikk

A szakmai vizsgálattal kapcsolatos díjak

(1)  A közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentés tárgyát képező fajta szakmai vizsgálatának megszervezéséért és elvégzéséért az I. mellékletben foglaltak szerinti „vizsgálati díj” fizetendő minden megkezdett termesztési időszakra. Azon fajták esetében, amelyek anyagát különleges összetevőjű anyagok ismételt felhasználásával kell előállítani, az I. mellékletben megállapított vizsgálati díj érvényes az adott fajtára, továbbá minden olyan összetevőre, amelyhez hivatalos leírás nem áll rendelkezésre, és amelyet szintén meg kell vizsgálni; azonban a vizsgálati díj összege semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a 3 000 ►M5  EUR ◄ -t.

(2)  Az első termesztési időszakra vonatkozó vizsgálati díjat a szakmai vizsgálat céljára átadott anyagok kézhezvételére megállapított határnap után ►M1  ————— ◄ kell befizetni.

(3)  A további termesztési időszakokra vonatkozó vizsgálati díjat legkésőbb egy hónappal az adott időszak kezdete előtt kell befizetni, kivéve ha a Hivatal eltérően rendelkezik.

(4)  A Hivatal elnöke a Hivatal Hivatalos Lapjában közzéteszi a vizsgálati díjak befizetésére vonatkozó határidőket.

(5)  A bejelentésnek az alaprendelet 51. cikke szerint meghatározott napját megelőzően elvégzett – a ►M1  eljárási rendelet ◄ 27. cikkében foglaltak szerinti – szakmai vizsgálat eredményét tartalmazó vizsgálati jelentés esetén a Hivatal által meghatározott határidőn belül ügyintézési díj fizetendő.

9. cikk

Éves díj

▼M5

(1)  A Hivatal a közösségi növényfajta-oltalmi jog jogosultjának (a továbbiakban: a jogosult) a közösségi növényfajta-oltalmi jog oltalmi idejének minden egyes évében 2009-re és az azt követő évekre 300 EUR éves díjat (a továbbiakban: éves díj) számít fel.

▼M2

(2)  Az éves díj esedékessége:

a) a közösségi növényfajta-oltalmi jog oltalmi idejének első évére az oltalom megadásának napjától számított 60 napon belül; és

b) a közösségi növényfajta-oltalmi jog oltalmi idejének következő évei tekintetében azt a hónapot megelőző naptári hónap első napja, amelyre a megadás napjának évfordulója esik.

▼B

(3)  A Hivatal felszólítást intéz a jogosulthoz, amelyben megjelöli a fizetés tárgyát, a fizetendő összeget, a fizetési határidőt, valamint tájékoztatást ad a 13. cikk (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetleges pótdíjakról.

(4)  A Hivatal nem téríti vissza a közösségi növényfajta-oltalom hatályban tartása céljából teljesített befizetéseket.

10. cikk

Egyedi igények elbírálásának díjai

(1)  Az egyedi igényt előterjesztő személynek a kérelem elbírálása érdekében a következő díjakat kell megfizetnie:

a) kötelező hasznosítási jog iránti kérelem díja, ideértve a nyilvántartásokba való felvételt is, a Hivatal által az alaprendelet 100. cikkének (2) bekezdése szerint biztosított hasznosítási jog iránti kérelem, valamint a már megadott hasznosítási jog módosítása iránti kérelem díja (kötelező licencdíj), kivéve ha a Bizottságra vagy a tagállamokra az alaprendelet 29. cikkének (2) bekezdésében említett körülmények vonatkoznak: 1 500 ►M5  EUR ◄ ;

b) a közösségi növényfajta-oltalmi lajstromba történő következő bejegyzések iránti kérelem díja (bejegyzési díj):

 közösségi növényfajta-oltalom átruházása, szerződéses hasznosítási jog,

 növényfajták eredeti vagy származtatott fajtaként történő azonosítása,

 eljárás indítása az alaprendelet 98. cikkének (1), (2) bekezdésében, valamint 99. cikkében foglalt követelések vonatkozásában,

 a biztosítékként adott vagy dologi jogok tárgyát képező közösségi növényfajta-oltalom, vagy

 az alaprendelet 24. cikkében említett végrehajtás során történő zár alá vétel esetén: ►M2  100 EUR ◄ ;

c) kérelem a közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentések nyilvántartásába vagy a közösségi növényfajta-oltalmi lajstromba történő bejegyzés iránt, a fenti a) és b) pontban megjelölteken kívül: 100 ►M5  EUR ◄ ;

d) a rendelet 85. cikkének (5) bekezdése szerinti költségek összegének meghatározása iránti kérelem díja: 100 ►M5  EUR ◄ .

(2)  Az (1) bekezdésben szereplő díjak a vonatkozó kérelem kézhezvételének napján esedékesek, és azokat akkor kell megfizetni. Ha a fizetést a Hivatal nem kapja a megfelelő időben kézhez, az alaprendelet 83. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni.

▼M2

(3)  Amennyiben az (1) bekezdés b), illetve c) pontjában említett bejegyzés iránti kérelem ugyanazon személy által benyújtott több bejelentésre, vagy ugyanazon személy több bejegyzett jogára vonatkozik, a díjat csak egyszer számítják fel.

▼B

11. cikk

Fellebbezési díj

(1)  Az alaprendelet 113. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint a fellebbezés elbírálásáért a fellebbező 1 500 ►M5  EUR ◄ összegű fellebbezési díjat fizet.

(2)  A fellebbezési díj egyharmada a fellebbezésnek a Hivatal által történő kézhezvétele napján esedékes; erre az egyharmadra az alaprendelet 83. cikkének (2) bekezdését kell alkalmazni. A fellebbezési díj fennmaradó kétharmada – a Hivatal felszólítását követően – az ügynek a fellebbezési tanács hivatala megfelelő testületéhez történő áttételét követő egy hónapon belül esedékes.

(3)  A Hivatal elnökének hatáskörében végzett közbenső felülvizsgálat esetén, valamint a fellebbezési tanács által előírt más esetekben elrendelik a már befizetett fellebbezési díj visszatérítését, feltéve hogy az alaprendelet 83. cikkének (4) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.

(4)  Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni a Bizottságra és a tagállamokra, ha ezek az alaprendelet 29. cikkének (2) bekezdése alapján hozott határozat elleni fellebbezést benyújtó panaszos felek.

12. cikk

A Hivatal elnöke által megállapított díjak

(1)  A Hivatal elnöke határozza meg a következő díjakat:

a) a 8. cikk (5) bekezdésében említett ügyintézési díj;

▼M3

b) az okmányok hiteles másolatainak kiadásáért fizetendő díjak; valamint

▼B

c) a Hivatal Hivatalos Lapjával (az alaprendelet 89. cikke, az eljárási rendelet 87. cikke) és ►M1  a Hivatal által kiadott egyéb közleményekkel kapcsolatos díjak; és ◄

▼M1

d) az eljárási rendelet 82. cikkének (2) bekezdésében említett adminisztrációs díj.

▼B

(2)  A Hivatal elnöke elrendelheti, hogy az ►M1  (1) bekezdés b), c) és d) pontjában ◄ megjelölt szolgáltatások teljesítését előleg fizetésétől tegyék függővé.

13. cikk

Pótdíjak

(1)  A Hivatal a bejelentési díjon felül pótdíjat szabhat ki, ha megállapítja, hogy:

a) a javasolt név az alaprendelet 63. cikke értelmében nem fogadható el, mivel az valamely másik fajta nevével megegyezik, vagy ugyanazon fajta nevétől eltér; vagy

b) a közösségi növényfajta-oltalom bejelentője új javaslatot tesz valamely fajtanévre, kivéve ha a Hivatal felszólítására jár el így, illetőleg ha az eljárási rendelet 21. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint nyújtott be közösségi növényfajta-oltalomra vonatkozó bejelentést.

A Hivatal az első albekezdésben foglalt rendelkezések szerint kiszabott pótdíj befizetését megelőzően nem teszi közzé a fajtanévre tett javaslatot.

(2)  A Hivatal az éves díjon felül pótdíjat szabhat ki, ha megállapítja, hogy:

a) a jogosult nem fizette be az éves díjat a 9. cikk (2) vagy (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően; vagy

b) a fajtaváltozat nevét harmadik személy korábban keletkezett, ellentétes jogának fennállása miatt az alaprendelet 66. cikkének (1) bekezdésében foglaltak értelmében módosítani kell.

(3)  Az (1) és (2) bekezdésben említett pótdíjakat az alaprendelet 36. cikke (1) bekezdésének d) pontjában foglalt munkamódszerek szabályai szerint szabják ki, és azok mértéke az érintett díj összegének 20 %-a, de legalább 100 ►M5  EUR ◄ , amelyet a Hivatal felszólításának kibocsátásától számított egy hónapon belül kell megfizetni.

14. cikk

Kivételek

(1)  Tekintet nélkül a 7. cikkben foglaltakra, a bejelentésnek az alaprendelet 51. cikke szerint meghatározott hivatalos napja az alaprendelet 116. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint benyújtott összes bejelentés vonatkozásában érvényes marad, ha 1995. szeptember 30-ig megfelelő igazolást terjesztenek be arról, hogy a közösségi növényfajta-oltalom bejelentője a bejelentési díj befizetésére irányuló szükséges lépéseket megtette.

(2)  Tekintet nélkül a 8. cikk (5) bekezdésében foglaltakra, 100 ►M5  EUR ◄ összegű ügyintézési díjat kell fizetni, ha a fajta szakmai vizsgálatát az alaprendelet 116. cikkének (3) bekezdése szerint a nemzeti növényfajta-oltalom tárgyában lefolytatott eljárás rendelkezésre álló megállapításai alapján végzik. Ezt az ügyintézési díjat 1995. november 30-ig be kell fizetni.

(3)  Tekintet nélkül a 8. cikk (5) bekezdésében foglaltakra, azon hatóságok, amelyek előtt a nemzeti növényfajta-oltalom megadása iránti eljárást lefolytatták, a közösségi növényfajta-oltalom bejelentője felé a vonatkozó okiratoknak az eljárási rendelet 93. cikke (3) bekezdésében foglaltak szerinti rendelkezésre bocsátása címén díjat szabhatnak ki. E díj összege nem haladhatja meg az érintett tagállamban a vizsgálati jelentésnek a vizsgáló hatóság által egy másik országba történő továbbításáért kiszabott díj összegét; befizetése nem érinti az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően végzett befizetéseket.

(4)  Tekintet nélkül a 8. cikkben foglaltakra, az eljárási rendelet 94. cikkében említett vizsgálati jelentésért a Hivatal által megjelölt határidőn belül 300 ►M5  EUR ◄ jelentési díjat kell fizetni.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M5
I. MELLÉKLET

A 8. cikkben említett szakmai szempontok szerinti vizsgálatokkal kapcsolatos díjak

A növényfajta szakmai szempontok szerinti vizsgálatáért a 8. cikk alapján fizetendő díjat a táblázatnak megfelelően kell megállapítani:(EUR-ban)

Költségcsoport

Díj

Mezőgazdasági csoport

1

Közönséges növények

1 200

2

Vegetatív módon szaporított növények

1 700

3

Olajos magvú növények

1 340

4

Fűfélék

1 970

5

Répafélék

1 300

6

Rostnövények

1 160

7

Különleges vizsgálati előkészületeket igénylő növények

1 340

8

Más mezőgazdasági növények

1 340

Dísznövények csoportja

9

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 700

9A

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés és különleges növény-egészségügyi feltételek

2 140

10

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, rövid művelés

1 610

11

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 430

12

Élő mintagyűjteménnyel rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, rövid művelés

1 300

13

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 430

13A

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, hosszan tartó művelés további szaporítási szakasszal

2 140

14

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, üvegházi vizsgálat, rövid művelés

1 160

15

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, hosszan tartó művelés

1 250

16

Élő mintagyűjteménnyel nem rendelkező fajok, kültéri vizsgálat, rövid művelés

1 340

17A

Dísznövények, magról szaporított növényfajták, kültéri vizsgálat

1 450

18A

Dísznövények, magról szaporított növényfajták, üvegházi vizsgálat

2 000

17, 18 és 19

törölve

 

Zöldségek csoportja

20

Magról szaporított fajok, kültéri vizsgálat

1 430

21

Magról szaporított fajok, üvegházi vizsgálat

1 790

22

Vegetatív módon szaporított fajok, kültéri vizsgálat

1 970

23

Vegetatív módon szaporított fajok, üvegházi vizsgálat

1 610

Gyümölcsök csoportja

24

Fák

1 790

24A

Kiterjedt állandó élő mintagyűjteménnyel rendelkező fafajok

2 500

25

Cserjék

1 790

26

Szőlőfélék

1 790

27

Futónövények

1 970

▼M2 —————( 1 ) HL L 227., 1994.9.1., 1. o.

( 2 ) HL L 121., 1995.6.1., 37. o.

Top