Help Export PDF Print this page 

Document 32008R1272

Cím és hivatkozás
Vegyi anyagok és keverékeik osztályozása, csomagolása és címkézése

Az EU jogszabályainak összefoglalása: közvetlen hozzáférés az összefoglalókat tartalmazó oldalhoz
Többnyelvű nézet
Dátumok
  • Az utolsó felülvizsgálat dátuma: 30/06/2015
  • Létrehozás időpontja: 21/04/2011
Összefoglalt és kapcsolódó dokumentumok
Egyéb információk
  • Kibocsátó vagy szerző: Kiadóhivatal
Szöveg

Vegyi anyagok és keverékeik osztályozása, csomagolása és címkézése

A rendelet annak biztosítására irányul, hogy az Európai Unió (EU) munkavállalói és fogyasztói az osztályozási és címkézési rendszer segítségével egyértelmű tájékoztatásban részesüljenek a vegyi anyagokhoz kapcsolódó veszélyekről. A cél, hogy az azonos veszélyeket valamennyi uniós országban azonos módon nevezzék meg és címkézzék.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet annak biztosítására irányul, hogy az Európai Unió (EU) munkavállalói és fogyasztói az osztályozási és címkézési rendszer segítségével egyértelmű tájékoztatásban részesüljenek a vegyi anyagokhoz kapcsolódó veszélyekről. A cél, hogy az azonos veszélyeket valamennyi uniós országban azonos módon nevezzék meg és címkézzék.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet a vegyi anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó, az Egyesült Nemzetek egyetemes harmonizált rendszerének (GHS-nek) megfelelő egységes követelményeket határoz meg. Arra kötelezi a vállalatokat, hogy a veszélyes vegyi anyagokat - forgalomba hozatalukat megelőzően - megfelelően osztályozzák, címkézzék és csomagolják.

A rendelet hatálya alá nem tartozó főbb területek a következők: radioaktív anyagok és keverékek, kozmetikai és gyógyászati termékek, továbbá egyes orvostechnikai eszközök, az élelmiszerek vagy a veszélyes anyagok szállítása.

FŐBB PONTOK

Osztályozás

Az anyagokat és keverékeket a következő konkrét kategóriákba és veszélyességi osztályokba sorolják: i. fizikai-kémiai veszély (például tűzveszélyes folyadék); ii. egészségi veszély (például akut toxicitás); iii. környezeti veszély (például az ózonrétegre nézve). Az I. melléklet megállapítja a veszélyes anyagok és keverékek osztályozására és címkézésére vonatkozó követelményeket.

Címkézés

A veszélyes anyagokat és keverékeket a következő információkat tartalmazó címkével kell ellátni:

  • a szállító személyazonossága;
  • az anyag vagy keverék neve és/vagy azonosító száma;
  • a lakosságnak szánt, csomagban lévő anyag vagy keverék névleges mennyisége (kivéve, ha ez a mennyiség a csomagon máshol már szerepel);
  • a veszélyt jelző piktogramok (grafikai kompozíció, amely magában foglal egy szimbólumot és egyéb grafikai elemet);
  • figyelmeztetés („figyelem” vagy „veszély”);
  • R-mondatok („Tűz vagy kivetés veszélye”, „Lenyelve halálos” stb.);
  • S-mondatok („Az eredeti edényben tartandó”, „Nedvességtől védendő”, „Gyermekektől elzárva tartandó” stb.).

Csomagolás

A veszélyes anyagok és keverékek csomagolásának: i. meg kell akadályoznia a tartalom kijutását; ii. olyan anyagokból kell készülnie, amelyek a tartalommal érintkezésbe lépve nem módosulnak; iii. erősnek és szilárdnak kell lennie, valamint iv. ismételt visszazárásra alkalmas záróelemmel kell rendelkeznie.

Bizonyos esetekben előírás a gyermekbiztos zár, vagy a veszélyre felhívó, tapintással érzékelhető figyelmeztetések feltüntetése.

Harmonizáció

Az iparágnak egyetértésre kell jutnia valamennyi anyag osztályozása tekintetében. Az uniós országok azonban a különösen komoly veszély esetén - különösképpen a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító tulajdonságokkal rendelkező anyagok tekintetében - harmonizált osztályozásra irányuló javaslatot tehetnek, amelyet ezt követően az Európai Bizottság jogilag kötelező erejűvé tesz.

Bejelentés

Bármely forgalomba hozott regisztrált vagy veszélyes anyag osztályozását és címkézését be kell jelenteni az Európai Vegyianyag-ügynökségnek azzal a céllal, hogy az Ügynökség a rendszeres időközönként frissített osztályozási és címkézési jegyzékébe felvegye.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. január 20-tól hatályos. Az anyagok tekintetében 2010. december 1-jétől, míg a keverékek tekintetében 2015. június 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

A rendelet kiegészíti a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására irányuló REACH rendszert. Módosítja továbbá a vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK irányelvet és a keverékekről szóló 1999/45/EK irányelvet, és azokat 2015. június 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi.

További információkért lásd az Európai Bizottság vegyi anyagokkal kapcsolatos honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1272/2008/EK rendelet

2009.1.20. 2010.12.1. (II., III. és IV. cím az anyagok tekintetében) 2015.6.1. (II., III. és IV. cím a keverékek tekintetében)

-

HL L 353., 2008.12.31., 1-1355. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/27/EU irányelve (2014. február 26.) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK és a 98/24/EK tanácsi irányelvnek, valamint a 2004/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (HL L 65., 2014.3.5., 1-7. o.).

utolsó frissítés 12.03.2015

Az oldal tetejére