Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1262

A Bizottság (EU) 2017/1262 rendelete (2017. július 12.) a 142/2011/EU rendeletnek a haszonállatoktól származó trágya tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2017/4834

OJ L 182, 13.7.2017, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1262/oj

13.7.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 182/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/1262 RENDELETE

(2017. július 12.)

a 142/2011/EU rendeletnek a haszonállatoktól származó trágya tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésének e) pontjára és 27. cikkének i) pontjára,

mivel:

(1)

A 142/2011/EU bizottsági rendelet (2) megállapítja az 1069/2009/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályokat, ideértve az állati melléktermékek ártalmatlanítása és biztonságos kezelése, származó termékekké történő átalakítása és feldolgozása kapcsán alkalmazandó követelményeket.

(2)

Az 1069/2009/EK rendelettel összhangban a 142/2011/EU bizottsági rendelet I. mellékletének 41. pontjában meghatározott eltüzelés az állati melléktermékek, köztük a trágya ártalmatlanításának egyik eljárása.

(3)

A 142/2011/EU rendelet 6. cikke rendelkezik az állati melléktermékeket tüzelőanyagként felhasználó égető művek jóváhagyásának szabályairól. Az említett cikk (8) bekezdését módosítani szükséges annak érdekében, hogy bármely haszonállattól származó trágya felhasználható legyen tüzelőanyagként.

(4)

A haszonállatoktól származó trágya a tüzelőanyagok fenntartható forrásaként szolgálhat, amennyiben az égetési eljárás megfelel bizonyos egyedi követelményeknek, amelyek hatékonyan csökkentik a tüzelőanyagként történő felhasználás által az állatok egészségére és a közegészségre gyakorolt káros hatásokat. Az 592/2014/EU bizottsági rendelet (3) követelményeket vezetett be a baromfitrágya tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként történő felhasználására vonatkozóan. Általános követelményeket határoz meg minden, állati mellékterméket vagy azokból származó termékeket tüzelőanyagként felhasználó tüzelőberendezésre vonatkozóan, és egyedi követelményeket ír elő a tüzelőanyag és a tüzelőberendezés típusa szerint. Jelenleg a baromfitrágya mellett már a más haszonállatoktól származó trágya is felhasználható tüzelőanyagként olyan tüzelőberendezésekben, amelyeknek a névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 50 MW-ot, a baromfitrágya égetésére vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett, ideértve a kibocsátási határértékeket és a nyomonkövetési követelményeket.

(5)

A haszonállatoktól származó trágyát tüzelőanyagként felhasználó tüzelőberendezések üzemeltetőinek meg kell hozniuk az ahhoz szükséges higiéniai intézkedéseket, hogy megakadályozzák az esetleges kórokozók terjedését. E tekintetben az ilyen berendezéseknek meg kell felelniük a 142/2011/EU rendelet III. mellékletének IV. fejezetében foglalt, az állati melléktermékek és azokból származó termékek éghető tüzelőanyagként való felhasználására vonatkozó általános követelményeknek, valamint az e rendelet által előírt, a tüzelőberendezésként használható üzemek és a felhasználható tüzelőanyagok egyes típusaira vonatkozó különleges követelményeknek.

(6)

A növényevők trágyájának eltüzelése annak összetétele miatt a légszennyező részecskék magasabb kibocsátásával jár, mint a baromfitrágya eltüzelése. E probléma kezelésére ebben a rendeletben a légszennyező részecskékre vonatkozóan rugalmasabb kibocsátási határértékről kell rendelkezni a nagyon kis tüzelőberendezések esetében, így lehetővé válik az olyan trágya ártalmatlanítása, amelyet egyébként nem lehetne tüzelőanyagként ártalmatlanítani.

(7)

Hasonlóképpen, e rendeletnek lehetővé kell tennie az illetékes hatóságok számára, hogy a meglévő tüzelőberendezések esetében átmeneti időszakot engedélyezzenek a gáz hőmérsékletének ellenőrzött módon való emelésére vonatkozó követelményeknek való megfelelés tekintetében, feltéve, hogy a szóban forgó kibocsátások nem jelentenek kockázatot az állatok egészségére és a közegészségre. Az állati melléktermékekkel kapcsolatos jogszabályok nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy a környezetvédelmi jogszabályokban előírt, a kibocsátási határértékekre vonatkozó megfelelő számítási szabályokat alkalmazzák, amikor a gazdaságban tartott állatoktól származó trágya eltüzelése egyéb tüzelőanyaggal vagy hulladékkal együtt történik.

(8)

A 142/2011/EU rendelet XVI. melléklete különleges követelményeket ír elő a hatósági ellenőrzésekre vonatkozóan. A rendeletnek a haszonállatoktól származó trágya tüzelőanyagként történő eltüzelésére vonatkozó követelményekkel való, e rendelet szerinti kiegészítését követően az említett különleges követelményeket a szóban forgó eljárásra is alkalmazni kell.

(9)

A 142/2011/EU rendelet III. és XVI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 142/2011/EU rendelet 6. cikke (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A haszonállatoktól származó trágya tüzelőanyagként történő, a III. melléklet V. fejezetében meghatározottak szerinti felhasználására az e cikk (7) bekezdésében említetteken felül az alábbi szabályok alkalmazandók:

a)

az üzemeltető által az illetékes hatósághoz az 1069/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően benyújtott jóváhagyási kérelemnek tartalmaznia kell a tagállamok illetékes hatóságai által vagy a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szakmai szervezet által igazolt bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a tüzelőberendezés, amelyben tüzelőanyagként haszonállatoktól származó trágyát használnak fel, teljes mértékben megfelel e rendelet III. melléklete V. fejezete B. szakaszának 3., 4. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek, a tagállamok illetékes hatóságainak a III. melléklet V. fejezete C. szakaszának 4. pontjában foglalt bizonyos rendelkezésektől való eltérés engedélyezése lehetőségének sérelme nélkül.

b)

az 1069/2009/EK rendelet 44. cikkében előírt engedélyezési eljárás nem zárható le mindaddig, amíg a tagállamok illetékes hatóságai vagy a tagállamok illetékes hatóságai által jóváhagyott szakmai szervezetek el nem végeztek legalább két egymást követő ellenőrzést – beleértve a szükséges hőmérséklet- és kibocsátásméréseket – a tüzelőberendezés működésének első hat hónapja során, amely ellenőrzések közül az egyiknek előre nem bejelentettnek kell lennie. Amennyiben ezen ellenőrzések eredménye igazolja e rendelet III. melléklete V. fejezete B. szakaszának 3., 4. és 5. pontjában, illetve adott esetben az V. fejezete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott követelmények teljesülését, megadható a teljes körű engedély.”

2. cikk

A 142/2011/EU rendelet III. és XVI. melléklete az e rendelethez tartozó melléklet szövegének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

(2)  A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).

(3)  A Bizottság 592/2014/EU rendelete (2014. június 3.) a 142/2011/EU rendeletnek az állati melléktermékek és a belőlük származó termékek tüzelőberendezésekben tüzelőanyagként való felhasználása tekintetében történő módosításáról (HL L 165., 2014.6.4., 33. o.).


MELLÉKLET

A 142/2011/EU rendelet III. és XVI. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A III. melléklet V. fejezete a következő C. szakasszal egészül ki:

„C.   Olyan tüzelőberendezések, amelyekben a B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltérő, haszonállatoktól származó trágyát használnak tüzelőanyagként

1.   Az üzem típusa:

Olyan tüzelőberendezések, amelyeknek a névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 50 MW-ot.

2.   Kiindulási anyag

Kizárólag a B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltérő, haszonállatoktól származó trágya, amelyet tüzelőanyagként használnak fel a 3. pontban meghatározott követelményeknek megfelelően.

Az 1. pontban említett tüzelőberendezésben nem használhatók tüzelőanyagként egyéb állati melléktermékek vagy azokból származó termékek. A B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltekintve az üzemen kívül keletkezett, haszonállatoktól származó trágya nem kerülhet érintkezésbe haszonállatokkal.

3.   Módszerek:

Azon tüzelőberendezéseknek, amelyekben a B. szakaszban meghatározott baromfitrágyától eltérő, haszonállatoktól származó trágyát használnak éghető tüzelőanyagként, meg kell felelniük a B. szakasz 3., 4. és 5. pontjában meghatározott követelményeknek.

4.   Eltérés és átmeneti időszak:

A tagállam környezetvédelmi ügyekért felelős illetékes hatósága:

a)

a B. szakasz 3. pontjának b) ii. alpontjától eltérve a 2017. augusztus 2-án üzemben lévő tüzelőberendezések számára további maximum 6 éves időszakot engedélyezhet arra, hogy e rendelet III. melléklete IV. fejezete 2. szakaszának 2. pontjában foglalt követelményeknek megfeleljenek.

b)

a B. szakasz 4. pontjától eltérve engedélyezheti a légszennyező részecskék 50 mg/m3-t meg nem haladó kibocsátását olyan tüzelőberendezések esetében, amelyek névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg az 5 MW-ot.

c)

a B. szakasz 3. pontjának b) i. alpontjától eltérve engedélyezheti a lótrágya kézi elhelyezését tüzelőanyagként az égéstérben olyan tüzelőberendezések esetében, amelyek névleges bemenő hőteljesítménye nem haladja meg a 0,5 MW-ot.”

2.

A XVI. melléklet 12. szakaszának III. fejezete helyébe a következő szöveg lép:

„12. szakasz

Az állati melléktermékek tüzelőanyagként való felhasználása céljából engedélyezett berendezések hatósági ellenőrzése

A III. melléklet V. fejezetében említett engedélyezett berendezésekben az illetékes hatóság dokumentum-ellenőrzést végez a 6. cikk (7) és (8) bekezdésében említett eljárásoknak megfelelően.”


Top