Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0453

Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete ( 2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 145, 4.6.2008, p. 234–237 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 204 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/453/oj

4.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/234


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 453/2008/EK RENDELETE

(2008. április 23.)

a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (2),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (3),

mivel:

(1)

2003. december 8-án a Tanács támogatta az üres álláshelyekre vonatkozó strukturális mutató kidolgozását és közzétételét.

(2)

A Tanács által 2000. szeptember 29-én támogatott Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) statisztikai követelményeiről szóló cselekvési terv és e terv végrehajtásában elért előrehaladásról készült jelentések prioritásként jelölték meg az üres álláshelyekre vonatkozó statisztikai adatokra kiterjedő jogalap kidolgozását.

(3)

A 2000/98/EK tanácsi határozattal (4) létrehozott Foglalkoztatási Bizottság egyetértett azzal, hogy a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló, 2005. július 12-i 2005/600/EK tanácsi határozatban (5) meghatározott európai foglalkoztatási stratégia figyelemmel kíséréséhez szükség van egy, az üres álláshelyekre vonatkozó mutatóra.

(4)

A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló, 2006. október 24-i 1672/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (6) szabályozza az érintett fellépések finanszírozását, beleértve azokét, amelyek az említett határozatban meghatározott, a foglalkoztatási helyzetnek és kilátásoknak a különösen elemzéseken és tanulmányokon keresztüli megértését segítik elő, valamint az európai foglalkoztatási stratégia keretében lévő statisztikákat és közös indikátorokat fejlesztik.

(5)

Az európai foglalkoztatási stratégia keretében a Bizottságnak egyéb szempontok mellett a gazdasági tevékenység szerint csoportosított, üres álláshelyekre vonatkozó adatokra van szüksége a munkaerő-kereslet szintjének és struktúrájának figyelemmel kíséréséhez és elemzéséhez.

(6)

A Bizottságnak és az Európai Központi Banknak az üres álláshelyekre vonatkozó, gyorsan rendelkezésre bocsátható, negyedéves adatokra van szüksége annak érdekében, hogy figyelemmel kísérhesse a megüresedett állások terén beálló rövid távú változásokat. Az üres álláshelyekre vonatkozó, szezonálisan kiigazított adatok megkönnyítik a negyedéves változások értelmezését.

(7)

A rendelkezésre bocsátott, üres álláshelyekre vonatkozó adatoknak relevánsnak kell lenniük, továbbá hiánytalannak, pontosnak, átfogónak, időszerűnek, koherensnek, összehasonlíthatónak és a felhasználók számára könnyen hozzáférhetőnek.

(8)

Egyensúlyt kell találni a gazdaság valamennyi szegmensére vonatkozó teljes adatok közösségi szintű gyűjtésének haszna és különösen a kis- és középvállalkozások jelentéstételi lehetőségei, valamint adatszolgáltatási terhei között.

(9)

Különös erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a statisztikai adatokba a lehető leghamarabb felvegyék a kevesebb, mint tíz munkavállalót foglalkoztató egységekre vonatkozó összes adatot.

(10)

Az összeállítandó statisztikai adatok hatókörének és a gazdasági tevékenység szerinti részletességi szintjének meghatározásához szükséges a Közösségen belüli gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásának (NACE) utolsó hatályos verzióját használni.

(11)

A közösségi statisztikák e rendelet hatálya alatt történő előállítása és terjesztése során a nemzeti és a közösségi statisztikai hatóságok figyelembe veszik az európai statisztikai eljárási szabályzatot, amelyet a 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozattal létrehozott (7) statisztikai programbizottság 2005. február 24-én fogadott el, és amelyet a nemzeti és közösségi statisztikai hivatalok függetlenségéről, integritásáról és elszámoltathatóságáról szóló bizottsági ajánláshoz csatoltak.

(12)

Fontos, hogy megosszák az adatokat a nemzeti és az európai szintű szociális partnerekkel, és hogy tájékoztassák a szociális partnereket e rendelet végrehajtásáról. A tagállamoknak továbbá különös erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy az iskolai pályaorientációs tanácsadással foglalkozó szolgálatok és a szakmai képzési testületek is megkapják ezeket az adatokat.

(13)

A közösségi statisztikákról szóló, 1997. február 17-i 322/97/EK tanácsi rendelet (8) általános jogalkotási keretet határoz meg a közösségi statisztikák előállítására, amely ezért az üres álláshelyekre vonatkozó statisztikák előállítására is alkalmazandó.

(14)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (9) összhangban kell elfogadni.

(15)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy meghatározzon bizonyos fogalmakat; meghatározzon bizonyos referencia-időpontokat; formátumokat és határidőket és meghatározza a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretet, valamint ezen tanulmányok eredményei alapján intézkedéseket fogadjon el. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel való kiegészítésével történő módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(16)

Mivel a rendelet célját – nevezetesen a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó statisztikai adatok előállítását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem lépi túl az említett cél eléréséhez szükséges mértéket.

(17)

A 89/382/EK, Euratom határozat 3. cikkével összhangban konzultáltak a statisztikai programbizottsággal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy és hatály

(1)   Ez a rendelet a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó statisztikai adatok rendszeres negyedéves előállítására vonatkozó követelményeket határozza meg.

(2)   A tagállamok a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére bocsátják legalább az egy vagy több alkalmazottat foglalkoztató üzleti egységek tekintetében az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat.

A (3) bekezdésnek megfelelően az adatok a Közösségen belüli gazdasági tevékenységek általános osztályozása (NACE) hatályos rendszere szerint meghatározott valamennyi gazdasági tevékenységre kiterjednek, kivéve a háztartás munkaadói tevékenységét és a területen kívüli szervezetek és szervek tevékenységeit. A hatályos NACE-ban meghatározott mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységekről szóló adatszolgáltatás nem kötelező. Azok a tagállamok, amelyek adatokat kívánnak nyújtani ezekre az ágazatokra vonatkozóan, az adatszolgáltatást ezzel a rendelettel összhangban végzik. A személyeket segítő szolgáltatások (bentlakásos, nem kórházi ápolás és szociális ellátás bentlakás nélkül) munkahelyteremtésben játszott, egyre növekvő jelentőségének következtében a tagállamoknak szabadon választható módon az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó üres álláshelyek adatait is továbbítaniuk kell.

Az adatokat a hatályos NACE-vel összhangban a nemzetgazdaság ágai szintjén gazdasági tevékenység szerint kell csoportosítani.

(3)   A hatályos NACE által meghatározott és e rendelet hatálya alá tartozó közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás, oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek, művészet, szórakoztatás és szabadidő, érdekképviselet, számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása és egyéb személyi szolgáltatások, valamint a kevesebb, mint tíz alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységek lefedettségét a 7. cikkben említett megvalósíthatósági tanulmány figyelembevételével határozzák meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„üres álláshely”: újonnan létrehozott, betöltetlen vagy megüresedés előtt álló fizetett állás:

a)

amelynek tekintetében a munkáltató aktív lépéseket tesz, és készen áll további aktív lépések megtételére annak érdekében, hogy az érintett gazdasági egységen kívül megfelelő jelöltet találjon; és

b)

amelyet a munkáltató szándékában áll azonnal vagy meghatározott időn belül betölteni.

Az „aktív lépések megtétele annak érdekében, hogy megfelelő jelöltet találjon” és a „meghatározott idő” fogalmakat a 9. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni.

Az átadott statisztikai adatok szabadon választható módon különbséget tesznek a határozott időre és a határozatlan időre szóló üres állások között;

2.

„betöltött állás”: egy fizetett állás egy szervezeten belül, amelyre egy munkavállalót kineveztek;

3.

„metaadatok”: a módszertani vagy technikai változásokból eredő változások értelmezéséhez szükséges magyarázatok;

4.

„visszamenőleges adatok”: az 1. cikkben megadott előírásokra vonatkozó korábbi adatok.

3. cikk

Referencia-időpontok és műszaki előírások

(1)   A tagállamok a negyedéves adatokat az adott referencia-időpontokra vonatkozóan állítják össze, melyeket a 9. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban állapítanak meg.

(2)   A tagállamok rendelkezésre bocsátják a betöltött állásokra vonatkozó adatokat, hogy összehasonlítási célból szabványosítani lehessen az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat.

(3)   A tagállamoknak szezonális kiigazítási eljárásokat kell alkalmazniuk az üres álláshelyekre vonatkozó negyedéves adatokra. Az előírt szezonális kiigazítási eljárásokat a 9. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozzák meg.

4. cikk

Források

(1)   A tagállamok az adatokat vállalati felmérések felhasználásával állítják elő. Más források, például adminisztratív adatok is felhasználhatók, feltéve hogy ezek a minőség tekintetében a 6. cikkel összhangban megfelelőek.

Az összes benyújtott adat forrásait meg kell adni.

(2)   A tagállamok az (1) bekezdésben említett forrásokat megbízható statisztikai becslési eljárásokkal egészíthetik ki.

(3)   A közösségi mintarendszereket a Bizottság (Eurostat) hozhatja létre és koordinálhatja közösségi becslések létrehozása céljából azokban az esetekben, amikor a nemzeti mintarendszerek nem felelnek meg a közösségi követelményeknek a negyedéves adatgyűjtés tekintetében. A rendszerekkel kapcsolatos részleteket, azok jóváhagyását és végrehajtását a 9. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozzák meg.

A tagállamok részt vehetnek a közösségi mintarendszerekben is, ha az ilyen rendszerek lehetőséget teremtenek a statisztikai rendszer költségeinek, illetve a vállalkozásokat érintő – a közösségi követelményeknek való megfelelésből fakadó – terhek jelentős csökkentésére.

5. cikk

Adattovábbítás

(1)   A tagállamok az adatokat és a metaadatokat a 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározott formátumban és határidőn belül továbbítják a Bizottságnak (Eurostat). A 9. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban meg kell határozni az első referencia-negyedév időpontját is. A negyedéves adatok korábbi negyedévekre vonatkozó esetleges revízióját ezzel egyidejűleg kell továbbítani.

(2)   A tagállamok az első adatátadás negyedéve előtti legalább négy negyedévre vonatkozó visszamenőleges adatokat is továbbítják. Az összesített adatokat legkésőbb az első adatátadás napján kell továbbítani, a bontásokat pedig legkésőbb egy évvel azt követően. A visszamenőleges adatok alapjául szükség esetén a „legjobb becslések” is szolgálhatnak.

6. cikk

Minőségértékelés

(1)   E rendelet alkalmazásában a továbbítandó adatokra a következő minőségértékelési szempontok vonatkoznak:

a „tárgyszerűség” arra utal, hogy a statisztika milyen mértékben felel meg a felhasználók jelenlegi és potenciális szükségleteinek,

a „precizitás” arra utal, hogy a becslések milyen közel vannak a valódi, ismeretlen értékekhez,

az „időbeliség” és a „pontosság” az információ hozzáférhetősége és azon esemény vagy jelenség közötti időeltolódásra utal, amelyet leír,

a „hozzáférhetőség” és az „egyértelműség” azokra a feltételekre és rendelkezésekre utal, amelyek mellett a felhasználó hozzáférhet az adatokhoz, használhatja és értelmezheti őket,

az „összehasonlíthatóság” az alkalmazott statisztikai fogalmak, mérőeszközök és eljárások közötti különbségek hatásának mértékére utal a statisztikai adatok földrajzi, szektorális vagy időbeli összehasonlítása során,

a „koherencia” arra utal, hogy az adatok mennyire alkalmasak különböző típusú, különböző okokból alkalmazott, megbízható összekapcsolásra.

(2)   A tagállamok jelentéseket nyújtanak be a Bizottságnak (Eurostatnak) a továbbított adatok minőségéről.

(3)   Az (1) bekezdésben meghatározott minőségértékelési szempontoknak a rendelet hatálya alá tartozó adatokra történő alkalmazása során a minőségi jelentések módjait, szerkezetét és gyakoriságát a 9. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell meghatározni. A Bizottság (Eurostat) értékeli a továbbított adatok minőségét.

7. cikk

Megvalósíthatósági tanulmányok

(1)   A Bizottság (Eurostat) a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza a megvalósíthatósági tanulmányok sorozatának létrehozására szolgáló megfelelő keretet. Ezeket a tanulmányokat azok a tagállamok készítik el, amelyeknek nehézséget okoz az alábbiakra vonatkozó adatok rendelkezésre bocsátása:

a)

tíz alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató egységek; és/vagy

b)

a következő tevékenységek:

i.

közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás;

ii.

oktatás;

iii.

humán-egészségügyi és szociális ellátási tevékenységek;

iv.

művészet, szórakoztatás, szabadidő; és

v.

érdekképviselet, számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása és egyéb személyi szolgáltatások.

(2)   A megvalósíthatósági tanulmányt készítő tagállamok mindegyike jelentést nyújt be a tanulmányok eredményeiről, az (1) bekezdésben említett bizottsági végrehajtási intézkedések hatálybalépésétől számított tizenkét hónapon belül.

(3)   Amint a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei elérhetővé válnak, a tagállamokkal egyetértésben és belátható időn belül a Bizottság intézkedéseket fogad el a 9. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban.

(4)   A megvalósíthatósági tanulmányok eredményeinek megfelelően elfogadott intézkedések tiszteletben tartják a 322/97/EK rendelet 10. cikkében meghatározott költséghatékonysági elvet, beleértve a válaszadók terheinek minimálisra csökkentését, és figyelembe veszik a kezdeti végrehajtási problémákat.

8. cikk

Finanszírozás

(1)   Az adatgyűjtés első három évére a tagállamok pénzügyi támogatást kaphatnak a Közösségtől az ezzel kapcsolatos munka költségeinek fedezésére.

(2)   Az (1) bekezdésben említett pénzügyi hozzájárulásra évenként juttatott előirányzatokat az éves költségvetési eljárás részeként kell meghatározni.

(3)   Az egyes évekre rendelkezésre álló előirányzatokat a költségvetési hatóság biztosítja.

(4)   Tekintettel a megvalósíthatósági tanulmányok eredményei alapján meghozott intézkedésekre, megfontolható a végrehajtással kapcsolatos munkát szolgáló további támogatás nyújtása.

9. cikk

A Bizottság

(1)   A Bizottságot a statisztikai programbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

10. cikk

A végrehajtásról szóló jelentés

2010. június 24-ig, valamint azt követően háromévente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet végrehajtásáról. A jelentés értékeli a tagállamok által rendelkezésre bocsátott statisztikák és az európai összesítések minőségét, és meghatározza az esetleges javításokra szoruló területeket.

A tagállamok lehetőség szerint az első bekezdésben foglalt háromévenkénti jelentések közzétételét követő egy éven belül meghatározzák, hogy a Bizottság jelentésében megállapított, potenciálisan tökéletesíthető területekkel miként kívánnak foglalkozni. A tagállamok egyúttal jelentést nyújtanak be a korábbi ajánlások végrehajtásának helyzetéről.

11. cikk

A statisztikai adatok közzététele

A tagállamok által nyújtott statisztikai adatokat, valamint ezek elemzését negyedévente közzéteszik a Bizottság (Eurostat) honlapján. A Bizottság biztosítja, hogy – különösen az EURES-portálon keresztül – a lehető legtöbb európai polgár hozzáférjen a statisztikai adatokhoz és az elemzésekhez.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 175., 2007.7.27., 11. o.

(2)  HL C 86., 2007.4.20., 1. o.

(3)  Az Európai Parlament 2007. november 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. február 29-i határozata.

(4)  HL L 29., 2000.2.4., 21. o.

(5)  HL L 205., 2005.8.6., 21. o.

(6)  HL L 315., 2006.11.15., 1. o.

(7)  HL L 181., 1989.6.28., 47. o.

(8)  HL L 52., 1997.2.22., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.


Top