Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2965

A Tanács 2965/94/EK rendelete (1994. november 28.) az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról

OJ L 314, 7.12.1994, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 142 - 145
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 7 - 11

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 17/11/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/oj

31994R2965Hivatalos Lap L 314 , 07/12/1994 o. 0001 - 0005
finn különkiadás fejezet 1 kötet 3 o. 0208
svéd különkiadás fejezet 1 kötet 3 o. 0208


A Tanács 2965/94/EK rendelete

(1994. november 28.)

az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel a tagállamok kormányainak képviselői 1993. október 29-i állam- és kormányfői szintű találkozójukon az Európai Közösségek és az Europol egyes szerveinek és részlegeinek székhelyéről közös megegyezéssel hozott határozatát [1] követően a tagállamok kormányainak képviselői közös megegyezéssel nyilatkozatot fogadtak el az Unió szerveit kiszolgáló, a Bizottság Luxembourgban székelő fordító részlegei mellett működő Fordítóközpont létesítéséről abból a célból, hogy az megfelelő fordítói szolgáltatásokat nyújtson – az Európai Pénzügyi Intézetet kivételével – azon szervek tevékenysége számára, amelyeknek székhelyeit az 1993. október 29-i határozat állapította meg;

mivel az egységes szakosított központ létesítése gyakorlati megoldást jelent az Unió területén különböző helyeken székelő nagyszámú szerv fordítási igényeinek kielégítésére;

mivel a Fordítóközpont működését meghatározó szabályok képessé teszik a központot, hogy szolgáltatást nyújtson a jogi személyiséggel, közigazgatási önállósággal és saját költségvetéssel rendelkező szervek számára, és egyben operatív kapcsolatot biztosítson a Bizottsággal;

mivel a Szerződés a 235. cikkben foglaltakon kívül nem rendelkezik az e rendelet elfogadásához szükséges különös hatáskörökről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Létrehozásra kerül az Unió Szerveinek Fordítóközpontja, atovábbiakban: a központ.

2. cikk

(1) A központ az alábbi szervek tevékenységének ellátásához szükséges fordítási szolgáltatásokat biztosítja:

- az Európai Környezetvédelmi Ügynökség,

- az Európai Képzési Alapítvány,

- a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja,

- az Európai Gyógyszerértékelő Ügynökség,

- a Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség,

- a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

- az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) és az Europol Kábítószeregysége.

A központ és a fent említett szervek mindegyike meghozza az együttműködésük módjait szabályozó megfelelő intézkedéseket.

(2) A Tanács által létrehozott, az 1. cikkben említett szervektől eltérő szervek a központtal kötött megállapodások alapján vehetik igénybe a központ szolgáltatásait.

3. cikk

(1) A központ jogi személyiséggel rendelkezik.

(2) A központra rótt feladatok teljesítése érdekében a központ minden tagállamban a tagállamok joga szerint a jogi személyekre vonatkozó lehető legkiterjedtebb jogi cselekvőképességgel rendelkezik.

4. cikk

(1) A központ igazgatósággal rendelkezik, amely a következőkből áll:

a) a 2. cikk (1) bekezdésében felsorolt valamennyi szerv egy-egy képviselője; a 2. cikk (2) bekezdésében említett bármely intézkedés maga után vonhatja az intézkedéssel érintett szerv képviseletét;

b) az Európai Unió minden tagállamának egy-egy képviselője; és

c) a Bizottság két képviselője.

(2) Az 1. cikkben említett képviselők távolléte esetére póttagokat neveznek ki.

(3) Az igazgatóság elnöke a Bizottság egyik képviselője.

5. cikk

(1) A vezetőség tagjait három éves időtartamra nevezik ki.

(2) Az igazgatóság tagjainak megbízatása meghosszabbítható.

6. cikk

(1) Az elnök az igazgatóságot évente legalább kétszer hívja össze, illetve amennyiben a 4. cikk (1) bekezdésének (a) pontjában említett tagok legalább egyharmada ezt kéri.

(2) Az igazgatóság határozatait kétharmados többséggel hozza.

(3) Az igazgatóság minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

(4) Az elnök nem szavaz.

7. cikk

Az igazgatóság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) Az igazgató által készített javaslat alapján az igazgatóság elfogadja a központ éves munkaprogramját.

(2) A program az év során az (1) bekezdésben említett eljárás szerint módosítható.

(3) Legkésőbb minden év január 31-ig az igazgatóság éves jelentést fogad el a központ tevékenységéről. Az igazgató erről tájékoztatja a 2. cikkben felsorolt szerveket, valamint az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és a Számvevőszéket.

9. cikk

(1) A központ az igazgató vezetése alatt áll, akit a Bizottság javaslatára az igazgatóság nevez ki ötéves időtartamra; a megbízás meghosszabbítható.

(2) Az igazgató a központ jogi képviselője. Ő felel:

- a munkaprogram és az igazgatóság által hozott határozatok megfelelő elkészítéséért és végrehajtásáért,

- a napi ügyvitelért,

- a központra rótt feladatok végrehajtásáért,

- a költségvetés végrehajtásáért,

- minden személyzeti ügyért, és

- a vezetőség értekezleteinek előkészítéséért.

(3) Az igazgató az igazgatóságnak tartozik felelősséggel.

10. cikk

(1) A központ bevételeiről és kiadásairól előzetes költségvetés készül minden pénzügyi évben, amely megfelel a naptári évnek, és amelyet figyelembe vesznek a központ költségvetésében.

(2) a) A központ költségvetésében jelentkező bevételeknek és kiadásoknak ki kell egyenlíteniük egymást.

b) A (c) albekezdés rendelkezéseivel összhangban a bevételek a központ által kiszolgált szervek által az elvégzett munka ellenértékeként teljesített befizetésekből származnak.

c) A kezdeti időszakban, amely nem haladhatja meg a három költségvetési évet:

- a központ által kiszolgált szervek a saját költségvetésük meghatározott százalékában, a lehető legpontosabb információk alapján egyösszegű átalány-befizetést tesznek, amelyet az elvégzett munkának megfelelően módosítanak.

- a központ működésének biztosítása érdekében hozzájárulás nyújtható az Európai Közösségek általános költségvetéséből.

(3) A központ kiadásai az alkalmazottak díjazását, az adminisztratív és infrastrukturális kiadásokat, valamint a működési költségeket tartalmazzák.

11. cikk

(1) A 19. cikkben meghatározott felülvizsgálatot megelőzően minden a 2. cikk (1) bekezdésében említett szerv, amely különleges nehézséget tapasztal a központ által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban, megkeresheti a központot, hogy a lehető legjobb megoldást találják a nehézségek megoldására.

(2) Amennyiben három hónapon belül nem sikerül ilyen megoldást találni, a kérdéses szerv megfelelő indokokkal alátámasztott jelentést küldhet a Bizottságnak, annak érdekében, hogy a Bizottság meghozhassa a megfelelő intézkedéseket, és adott esetben, megszervezze, hogy a központ irányítása és támogatása mellett rendszeresebben vegyenek igénybe harmadik feleket a vonatkozó dokumentumok fordítására.

12. cikk

A Bizottság a központtal kötendő megállapodások alapján, költségtérítés ellenében, a következő támogatást biztosítja a központnak:

1. segítségnyújtás: terminológia, adatbázisok, dokumentáció, gépi fordítás, a szabadúszó fordítók képzése és nyilvántartása, valamint tisztviselők kihelyezése a központ álláshelyeire;

2. az alapvető adminisztrációs szolgáltatások ügyintézése: fizetések folyósítása, egészségbiztosítások, nyugdíjbiztosítások, szociális szolgáltatások megszervezése.

13. cikk

(1) Minden év március 31-ig az igazgató összeállítja a következő pénzügyi évre vonatkozóan a központ bevételeit és kiadásait tartalmazó előzetes költségvetés tervezetét, és azt a létszámtervvel együtt átadja az igazgatóságnak.

(2) A létszámtervvel együtt benyújtott előzetes költségvetést az igazgatóság fogadja el, és azt azonnal továbbítja a Bizottságnak, amely ennek alapján a 2. cikkben felsorolt szervek számára az előzetes költségvetési tervben biztosított támogatásoknak megfelelően megállapítja a keretszámokat, amelyet a Szerződés 203. cikke értelmében a Tanács elé terjeszt.

(3) Az igazgatóság a központ költségvetését a pénzügyi év kezdete előtt elfogadja, ahol szükséges, a 2. cikkben felsorolt szervek által tett befizetéseknek megfelelően módosítja azt.

14. cikk

(1) Az igazgató végrehajtja a központ költségvetését.

(2) A központ valamennyi fizetési kötelezettségvállalásának, kifizetésének, valamint a központ valamennyi bevétele megállapításának és beszedésének figyelemmel kísérését a Bizottság pénzügyi ellenőre végzi.

(3) Minden év március 31-ig az igazgató megküldi a Bizottságnak, az igazgatóságnak és a Számvevőszéknek a központ bevételeinek és kiadásainak elszámolását az előző pénzügyi év vonatkozásában. A kimutatást a Számvevőszék a Szerződés 188c. cikke értelmében megvizsgálja.

(4) A központ igazgatóját az igazgatóság mentesíti a költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

15. cikk

A Bizottsággal és a Számvevőszékkel folytatott konzultáció után az igazgatóság belső pénzügyi rendelkezéseket fogad el, amelyekkel szabályozza többek között a központ költségvetésének megállapítására és végrehajtására vonatkozó eljárását.

16. cikk

Az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv a központra is vonatkozik.

17. cikk

(1) A központ alkalmazottaira az Európai Közösségek tisztségviselőire és más alkalmazottaira vonatkozó előírásokat és szabályokat kell alkalmazni.

(2) Az alkalmazottak tekintetében a központ gyakorolja a kinevező hatóság által ráruházott hatásköröket.

(3) Az igazgatóság a Bizottsággal összhangban meghozza mindazokat a szükséges végrehajtási szabályokat, amelyek biztosítják, többek között, bizonyos munkák bizalmasságát.

18. cikk

(1) A központ szerződéses felelősségét a kérdéses szerződésre vonatkozó jogszabály határozza meg.

A központ által kötött szerződésekben foglalt választottbírósági kikötés értelmében az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik hatáskörrel a bírósági döntések meghozatalára.

(2) Nem szerződéses kötelezettségvállalás esetében a központ, a tagállamok joggyakorlatával összhangban álló általános alapelvek szerint, vállalja a kártérítést mindazokért a károkért, amelyeket alkalmazottai feladataik teljesítése közben okoztak.

Az Európai Közösségek Bírósága rendelkezik hatáskörrel az ilyen jellegű kárért járó kártérítéssel kapcsolatos bármely vitában.

(3) A központ alkalmazottainak személyes felelősségét a rájuk vonatkozó rendelkezések szabályozzák.

19. cikk

A központ működési eljárásának e rendeletben történt meghatározását a Bizottság javaslatára és az Európai Parlament véleményének megadása után, de legkésőbb három évvel a kezdeti szakasz után, amely nem terjedhet túl három pénzügyi éven, a Tanács felülvizsgálhatja.

20. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. november 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

K. Kinkel

[1] HL C 323., 1993.11.30., 1. o.

--------------------------------------------------

Top