EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009F0315-20190627

Consolidated text: A Tanács 2009/315/IB kerethatározata (2009. február 26.) a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/315/2019-06-27

02009F0315 — HU — 27.06.2019 — 001.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A TANÁCS 2009/315/IB KERETHATÁROZATA

(2009. február 26.)

a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról

(HL L 093, 2009.4.7., 23. o)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  Szám

Oldal

Dátum

►M1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/884 IRÁNYELVE (2019. április 17.)

  L 151

143

7.6.2019
▼B

A TANÁCS 2009/315/IB KERETHATÁROZATA

(2009. február 26.)

a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról▼M1

1. cikk

Tárgy

Ez a kerethatározat:

a) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az ítélethozatal szerinti tagállam megosztja az ítéletekre vonatkozó információkat a többi tagállammal;

b) meghatározza az ítélethozatal szerinti tagállam, valamint az elítélt személy állampolgársága szerinti tagállam (a továbbiakban: a személy állampolgársága szerinti tagállam) kötelezettségeit, valamint megállapítja a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk iránti megkeresések megválaszolásakor követendő módszereket;

c) létrehozza az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisain alapuló, az ítéletekre vonatkozó információk cseréjére szolgáló decentralizált információtechnológiai rendszert, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (a továbbiakban: ECRIS).

▼B

2. cikk

Fogalommeghatározások

E kerethatározat alkalmazásában:

a)

„ítélet” : a büntetőbíróság által egy természetes személy ellen bűncselekmény elkövetése miatt hozott jogerős határozat, amennyiben e határozatot az ítélethozatal szerinti tagállam bűnügyi nyilvántartásába felveszik;

b)

„büntetőeljárás” : a tárgyalást megelőző szakasz, a tárgyalási szakasz, valamint az ítélet végrehajtása;

c)

„bűnügyi nyilvántartás” : olyan nemzeti nyilvántartás vagy nyilvántartások, amelyek a nemzeti jognak megfelelően tartalmazzák az ítéleteket;

▼M1

d)

„ítélethozatal szerinti tagállam” : az a tagállam, ahol ítéletet hoztak;

e)

„harmadik országbeli állampolgár” : olyan személy, aki az EUMSZ 20. cikkének (1) bekezdése értelmében nem uniós polgár, vagy hontalan személy, vagy olyan személy, akinek az állampolgársága nem ismert;

f)

„ujjnyomatadatok” : valamely személy összes ujjának sík és átforgatott nyomatára vonatkozó adatok;

g)

„arcképmás” : valamely személy arcáról készített digitális felvétel;

h)

„ECRIS referenciaalkalmazás” : a Bizottság által kifejlesztett, és a bűnügyi nyilvántartási információknak az ECRIS-en keresztül történő cseréje céljából a tagállamok rendelkezésére bocsátott szoftver.

▼B

3. cikk

Központi hatóság

(1)  E kerethatározat végrehajtása céljából valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 4. cikk értelmében történő információtovábbítás és a 6. cikkben említett megkeresésekre a 7. cikk értelmében történő válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.

(2)  Valamennyi tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot az (1) bekezdés alapján kijelölt központi hatóságról vagy hatóságokról. A Tanács Főtitkársága megküldi ezen információkat a tagállamoknak és az Eurojustnak.

4. cikk

Az ítélethozatal szerinti tagállam kötelezettségei

▼M1

(1)  Minden egyes ítélethozatal szerinti tagállam megteszi az összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a területén hozott ítéleteket az elítélt személy állampolgárságára vagy állampolgárságaira vonatkozó információk kísérjék, amennyiben e személy egy másik tagállam állampolgára vagy harmadik országbeli állampolgár. Ha az elítélt személy állampolgársága nem ismert vagy hontalan, a bűnügyi nyilvántartásban ezt jelezni kell.

▼B

(2)  Az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága a lehető legkorábban tájékoztatja a többi tagállam központi hatóságait az említett tagállamok állampolgáraival szemben a területén hozott, a bűnügyi nyilvántartásba felvételre került ítéletekről.

Amennyiben az elítélt személy több tagállam állampolgára, az információkat e tagállamok mindegyikének továbbítani kell, abban az esetben is, ha az elítélt személy annak a tagállamnak is állampolgára, amelynek területén elítélték.

(3)  A bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk későbbi módosítására vagy törlésére vonatkozó információt az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága haladéktalanul továbbítja a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságának.

(4)  A (2) és (3) bekezdés értelmében információkat szolgáltató tagállam a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságának – ez utóbbi kérésére egyedi esetben – megküldi az ítéletek és későbbi intézkedések egy példányát, valamint minden egyéb lényeges információt annak érdekében, hogy az megvizsgálhassa bármilyen nemzeti szintű intézkedés szükségességét.

5. cikk

Az állampolgárság szerinti tagállam kötelezettségei

(1)  A személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatósága a 11. cikk (1) és (2) bekezdésével összhangban, ismételt továbbítás céljából, megőriz valamennyi, a 4. cikk (2) és (3) bekezdése alapján hozzá továbbított információt.

(2)  A 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően továbbított információk bármely módosítása vagy törlése esetén a személy állampolgársága szerinti tagállam is ugyanúgy módosítja vagy törli az e cikk (1) bekezdésével összhangban, a 7. cikk szerinti ismételt továbbítás céljából megőrzött információkat.

(3)  A személy állampolgársága szerinti tagállam a 7. cikk szerinti ismételt továbbítás céljából csak e cikk (2) bekezdésének megfelelően naprakésszé tett információkat használhatja fel.

6. cikk

Az ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés

(1)  Amennyiben valamely személy ellen folytatott büntetőeljárás céljából vagy büntetőeljárástól eltérő célból egy tagállam bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkra irányuló megkeresés érkezik, ezen tagállam központi hatósága a nemzeti jogának megfelelően megkeresheti egy másik tagállam központi hatóságát a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok kiadása céljából.

(2)  Amennyiben egy személy a bűnügyi nyilvántartásban a rá vonatkozó információ közlésére irányuló kérelmet nyújt be, a kérelem benyújtásának helye szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően megkeresheti egy másik tagállam központi hatóságát a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok kiadása céljából, feltéve, hogy az érintett személy a megkereső vagy a megkeresett tagállamban lakóhellyel rendelkezik vagy rendelkezett, vagy ezen tagállamok állampolgára vagy állampolgára volt.

▼M1

(3)  Ha egy tagállam állampolgára a bűnügyi nyilvántartásban szereplő, rá vonatkozó információ közlése iránti kérelmet nyújt be egy másik tagállam központi hatóságához, ez a központi hatóság a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok iránti megkeresést intéz a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához, és ezen információt és kapcsolódó adatokat belefoglalja az érintett személynek kiadandó kivonatba.

▼M1

(3a)  Ha egy harmadik országbeli állampolgár a bűnügyi nyilvántartásban szereplő, rá vonatkozó információ közlése iránti kérelmet nyújt be egy tagállam központi hatóságához, ez a központi hatóság a bűnügyi nyilvántartásból származó információk és kapcsolódó adatok iránti megkeresést kizárólag azon tagállamok központi hatóságaihoz intézi, amelyek e személyre vonatkozóan információval rendelkeznek a bűnügyi nyilvántartásban, és ezen információt és kapcsolódó adatokat belefoglalja az érintett személynek kiadandó kivonatba.

▼B

(4)  A tagállamok központi hatóságaihoz intézett, a bűnügyi nyilvántartásból származó információra irányuló valamennyi megkeresést a mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani.

7. cikk

Az ítéletekkel kapcsolatos információ iránti megkeresés megválaszolása

(1)  Amennyiben büntetőeljárás céljából a 6. cikk alapján bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresést tesznek a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságánál, ez a központi hatóság az alábbiakra vonatkozó információkat továbbítja a megkereső tagállam központi hatóságának:

a) a személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott és a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletek;

b) a más tagállamokban hozott, 2012. április 27-ét követően, a 4. cikk alkalmazásában számára továbbított, és az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerint általa megőrzött ítéletek;

c) a más tagállamokban hozott és 2012. április 27-ig számára továbbított, a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletek;

d) harmadik országban hozott, majd később számára továbbított, a bűnügyi nyilvántartásba bejegyzett ítéletek.

(2)  Amennyiben büntetőeljárástól eltérő célból a 6. cikk alapján a bűnügyi nyilvántartásból származó információkra irányuló megkeresést intéznek a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához, ez a központi hatóság a személy állampolgársága szerinti tagállamban hozott ítéletek és a harmadik országokban hozott, hozzá továbbított és a bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítéletek tekintetében a megkeresés ügyében a nemzeti jogának megfelelően jár el.

A személy állampolgársága szerinti tagállamnak továbbított, a más tagállamban hozott ítéleteket illetően a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatósága nemzeti jogának megfelelően továbbítja a megkereső tagállamnak az 5. cikk (1) és (2) bekezdése szerint megőrzött információkat, valamint 2012. április 27-ig a részére továbbított, és a bűnügyi nyilvántartásába felvett információkat.

A 4. cikknek megfelelő információ továbbításakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága tájékoztathatja a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságát arról, hogy az előbbi tagállamban hozott ítéletekkel kapcsolatos és az utóbbi központi hatóságnak továbbított információk kizárólag büntetőeljárás céljából továbbíthatók. Ebben az esetben a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatósága az ilyen ítéleteket illetően tájékoztatja a megkereső tagállamot arról, hogy az információt melyik másik tagállam továbbította, annak érdekében, hogy a megkereső tagállam – az ezen ítéletekre vonatkozó információkat megszerzendő – a megkeresését közvetlenül az ítélethozatal szerinti tagállamnak nyújthassa be.

(3)  Amennyiben a bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránti megkeresést a személy állampolgársága szerinti tagállam központi hatóságához egy harmadik ország intézte, a személy állampolgársága szerinti tagállam egy másik tagállam által továbbított ítéletek vonatkozásában csak az információnak az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban más tagállamnak való továbbítására vonatkozó korlátozásokon belül válaszolhat.

▼M1

(4)  Amennyiben a 6. cikk alapján valamely tagállam állampolgárával szemben hozott ítéletekre vonatkozó, a bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránt a személy állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállam központi hatóságához intéznek megkeresést, a megkeresett tagállam ezeket az információkat a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikkében előírt mértékéig továbbítja.

▼M1

(4a)  Amennyiben a 6. cikk alapján harmadik országbeli állampolgárral szemben hozott ítéletekre vonatkozó, a bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránt büntetőeljárás céljából intéznek megkeresést, a megkeresett tagállam továbbítja a megkeresett tagállamban hozott ítéletekre vonatkozó és a bűnügyi nyilvántartásba bevitt információkat, valamint a harmadik országokban hozott ítéletekre vonatkozó, majd később számára továbbított és a bűnügyi nyilvántartásba bevitt információkat.

Ha ezen információkat a büntetőeljárástól eltérő bármely más célból kérik, e cikk (2) bekezdése megfelelően alkalmazandó.

▼B

(5)  A választ a mellékletben szereplő formanyomtatvány felhasználásával készítik el. Ehhez a nemzeti jogban előírtak szerint csatolni kell az ítéletek jegyzékét.

8. cikk

A válaszadás határideje

(1)  A megkeresett tagállam központi hatósága a nemzeti jogában vagy egyéb szabályaiban, illetve gyakorlatban megállapított feltételek szerint haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételének időpontjától számított tíz munkanapon belül, a mellékletben foglalt formanyomtatvány felhasználásával megküldi a 6. cikk (1) bekezdésében említett kérelemre adott választ a megkereső tagállam központi hatóságának.

Amennyiben a megkeresett tagállamnak további tájékoztatásra van szüksége a kérelem tárgyát képező személy személyazonosságának megállapításához, haladéktalanul konzultál a megkereső tagállammal annak érdekében, hogy a kért további tájékoztatás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül megválaszolhassa a kérelmet.

▼M1

(2)  A 6. cikk (2), (3) és (3a) bekezdésében említett kérelemre a választ a kérelem kézhezvételének időpontjától számított húsz munkanapon belül kell továbbítani.

▼B

9. cikk

A személyes adatok felhasználásának feltételei

(1)  A ►M1  7. cikk (1), (4) és (4a) bekezdése ◄ alapján büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag azon büntetőeljárás céljára használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat a mellékletben foglalt formanyomtatványon feltüntetve kérelmezte.

(2)  A ►M1  7. cikk (2), (4) és (4a) bekezdése ◄ alapján büntetőeljárástól eltérő célokra közölt személyes adatokat a megkereső tagállam – nemzeti jogának megfelelően – kizárólag arra a célra használhatja fel, amelyikkel kapcsolatban azokat kérelmezte, és csak a megkeresett tagállam által a mellékletben foglalt formanyomtatványban meghatározott korlátokon belül.

(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően, a ►M1  7. cikk (1), (2), (4) és (4a) bekezdése ◄ alapján továbbított személyes adatokat a megkereső tagállam felhasználhatja a közbiztonságot fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzésére.

(4)  A tagállamoknak meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 4. cikk értelmében egy másik tagállamtól kapott személyes adatokra azoknak a 7. cikk (3) bekezdése értelmében egy harmadik országnak történő továbbítása esetén ugyanolyan felhasználási korlátozások vonatkozzanak, mint amilyenek e cikk (2) bekezdésének megfelelően a megkereső tagállamokra alkalmaznak. A tagállamok előírják, hogy személyes adatok büntetőeljárás céljából harmadik országba történő továbbítása esetén az adott ország azokat kizárólag a büntetőeljárás céljára használhatja fel.

(5)  E cikk nem alkalmazandó az e kerethatározat értelmében egy tagállam rendelkezésére bocsátott, ugyanazon tagállamtól származó személyes adatokra.

10. cikk

Nyelvek

A 6. cikk (1) bekezdésében említett kérelemnek a megkereső tagállamtól a megkeresett tagállamnak történő továbbítása céljából a mellékletben foglalt formanyomtatványt a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteni.

A megkeresett tagállam hivatalos nyelveinek egyikén, vagy egy másik, mindkét tagállam által elfogadott nyelven válaszol.

E határozat elfogadásakor vagy egy későbbi időpontban a Tanács Főtitkárságának tett nyilatkozatban valamennyi tagállam megjelölheti, hogy az Európai Unió intézményeinek hivatalos nyelvei közül melyiket vagy melyeket fogadja el. A Tanács Főtitkársága értesíti a tagállamokat e tájékoztatásról.

11. cikk

Formátum, valamint az ítéletekre vonatkozó információcsere megszervezésének és megkönnyítésének egyéb módjai

(1)  A 4. cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelő információtovábbítás esetén az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága a következő információkat továbbítja:

a) azon információk, amelyeket mindig továbbítani kell, kivéve, ha – egyedi esetekben – ezek az információk a központi hatóság előtt nem ismertek (kötelező információk):

i. az elítélt személyre vonatkozó információk (teljes név, születési idő, születési hely (település és állam), nem, állampolgárság és – adott esetben – előző név/nevek);

ii. az ítélet jellegére vonatkozó információk (az ítélet dátuma, a bíróság megnevezése, a határozat jogerőre emelkedésének időpontja);

iii. az ítélet alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információk (az ítélet alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésének időpontja, a bűncselekmény megnevezése vagy jogi minősítése, valamint az alkalmazandó jogi rendelkezésekre történő hivatkozás); valamint

iv. az ítélet tartalmára vonatkozó információk, így az ítéletet, valamint a kiegészítő büntetéseket, biztonsági intézkedéseket és a büntetés-végrehajtást módosító későbbi határozatokat is;

b) azon információk, amelyeket a bűnügyi nyilvántartásban való bejegyzéskor kell továbbítani (nem kötelező információk):

i. az elítélt személy szüleinek neve;

ii. az ítélet ügyiratszámára vonatkozó információ;

iii. a bűncselekmény elkövetési helyére vonatkozó információ; és

iv. az ítéletből fakadó eltiltásokra vonatkozó információ;

c) azon információk, amelyeket csak akkor kell továbbítani a központi hatóságnak, ha azok rendelkezésre állnak (kiegészítő információk):

i. az elítélt személy személyazonosító száma, vagy a személyt azonosító dokumentum típusa és száma;

ii. ujjlenyomat, amelyet az adott személytől vettek; és

iii. adott esetben álnév és/vagy felvett név/nevek; és

▼M1

iv. arcképmás.

▼B

A központi hatóság a bűnügyi nyilvántartásba felvett egyéb információkat is továbbíthat az ítéletekkel kapcsolatban.

(2)  A személy állampolgársága szerinti központi hatóságnak valamennyi, az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően kapott és az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt típusú információt tárolnia kell a 7. cikknek megfelelő ismételt továbbítás céljából. Ugyanezen célból az említett központi hatóság tárolhatja az (1) bekezdés c) pontjában és a második albekezdésben felsorolt típusú információkat.

▼M1

(3)  A tagállamok központi hatóságai a következő információkat elektronikus úton, az ECRIS használatával, és a végrehajtási jogi aktusokban megállapított szabványoknak megfelelő egységes formátumban továbbítják:

a) a 4. cikkben említett információk;

b) a 6. cikkben említett kérelmek;

c) a 7. cikkben említett válaszok; és

d) egyéb releváns információk.

(4)  Amennyiben a (3) bekezdésben említett továbbítási mód nem áll rendelkezésre, a tagállamok központi hatóságai a (3) bekezdésben említett valamennyi információt – a továbbítás biztonságosságát figyelembe véve – az írásbeli rögzítést olyan feltételekkel biztosító bármilyen módon továbbítják, amely lehetővé teszi az átvevő tagállam központi hatósága számára az információ hitelességének megállapítását.

Amennyiben a (3) bekezdésben említett továbbítási mód hosszabb időn keresztül nem áll rendelkezésre, az érintett tagállam tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

(5)  Minden tagállam elvégzi az egységes formátum használatához szükséges technikai kiigazításokat, hogy a (3) bekezdésben említett összes információt elektronikusan továbbítsa az ECRIS-en keresztül a többi tagállam számára. Minden tagállam értesíti a Bizottságot arról az időpontról, amelytől kezdve képes lesz végrehajtani e továbbításokat.

▼M1

11a. cikk

Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS)

(1)  A bűnügyi nyilvántartásból származó információk e kerethatározatnak megfelelő elektronikus cseréje érdekében létrejön az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisain alapuló decentralizált információtechnológiai rendszer, az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS). A rendszer az alábbi elemekből áll:

a) ECRIS referenciaalkalmazás;

b) a központi hatóságok közötti közös kommunikációs infrastruktúra, amely kódolt hálózatot biztosít.

A más tagállamokba továbbított bűnügyi nyilvántartási információk titkosságának és sértetlenségének garantálásához megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell alkalmazni, figyelembe véve a technika állását, a megvalósítás költségét és az információk kezelésével járó kockázatokat.

(2)  Valamennyi bűnügyi nyilvántartási adat kizárólag a tagállamok által működtetett adatbázisokban tárolható.

(3)  A tagállamok központi hatóságai nem rendelkeznek közvetlen hozzáféréssel más tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisaihoz.

(4)  Az ECRIS referenciaalkalmazás és a bűnügyi nyilvántartásból származó információkat tároló, továbbító és fogadó adatbázisok működéséért az érintett tagállamok felelősek. Az (EU) 2018/1726 európai parlamenti és tanácsi rendelettel ( 1 ) létrehozott, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA) az (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladataival összhangban támogatást nyújt a tagállamoknak ( 2 ).

(5)  A közös kommunikációs infrastruktúra működéséért a Bizottság felelős. A Bizottság eleget tesz a szükséges biztonsági követelményeknek, és maradéktalanul teljesíti az ECRIS szükségleteit.

(6)  Az eu-LISA rendelkezésre bocsátja, továbbfejleszti és karbantartja az ECRIS referenciaalkalmazást.

(7)  Minden tagállam maga viseli a bűnügyi nyilvántartási adatbázisa megvalósításával, kezelésével, használatával és karbantartásával, valamint az ECRIS referenciaalkalmazás telepítésével és használatával kapcsolatos saját költségeit.

A Bizottság viseli a közös kommunikációs infrastruktúra megvalósításával, kezelésével, használatával, karbantartásával és továbbfejlesztésével kapcsolatos költségeket.

(8)  Azok a tagállamok, amelyek az (EU) 2019/816 rendelet 4. cikkének (4)–(8) bekezdésével összhangban saját nemzeti ECRIS alkalmazási szoftverüket használják, az ECRIS referenciaalkalmazás helyett továbbra is használhatják saját nemzeti ECRIS alkalmazási szoftverüket, feltéve, hogy teljesítik az említett bekezdésekben meghatározott összes feltételt.

11b. cikk

Végrehajtási jogi aktusok

(1)  A Bizottság az alábbiakat végrehajtási jogi aktusokban állapítja meg:

a) a 11. cikk (3) bekezdésében említett egységes formátum, többek között az ítéletet megalapozó bűncselekményre vonatkozó információk, valamint az ítélet tartalmára vonatkozó információk tekintetében;

b) az ECRIS technikai végrehajtására és az ujjnyomatadatok cseréjére vonatkozó szabályok;

c) a tagállamok központi hatóságai közötti, az ítéletekre vonatkozó információcsere megszervezésére és elősegítésére szolgáló bármely egyéb technikai eszköz, többek között az alábbiak:

i. a továbbított információk megértését és automatikus fordítását elősegítő eszközök;

ii. az elektronikus úton történő információcsere megvalósítására alkalmas eszközök, különösen az alkalmazandó műszaki előírások és adott esetben az alkalmazandó csereeljárások tekintetében.

(2)  Az e cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokat a 12a. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

▼B

12. cikk

Más jogi aktusokhoz való viszony

(1)  A tagállamok közötti kapcsolatok tekintetében e kerethatározat kiegészíti a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikkének rendelkezéseit, az egyezmény 1978. március 17-i és 2001. november 8-i kiegészítő jegyzőkönyvét, valamint az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményt, és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvét ( 3 ).

(2)  E kerethatározat alkalmazásában a tagállamok lemondanak arról a jogról, hogy a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény 13. cikkét érintő fenntartásaikra egymás között hivatkozzanak.

(3)  A tagállamok harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban történő alkalmazásukat nem sértve, az azon tagállamok közötti kapcsolatokban, amelyek megtették az e kerethatározatnak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket és végső soron 2012. április 27-i hatállyal, e kerethatározat a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló európai egyezmény – 1978. március 17-i kiegészítő jegyzőkönyvének 4. cikke által kiegészített – 22. cikke rendelkezéseinek helyébe lép.

(4)  A 2005/876/EK határozat hatályát veszti.

(5)  E kerethatározat nem érinti a tagállamok közötti két- vagy többoldalú megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek alkalmazását.

▼M1

12a. cikk

A bizottsági eljárás

(1)  A Bizottságot egy bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdése alkalmazandó.

▼B

13. cikk

Végrehajtás

(1)  A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e kerethatározatnak 2012. április 27-ig megfeleljenek.

(2)  A tagállamok továbbítják a Tanács Főtitkárságának és a Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, amelyek az e kerethatározatból eredő kötelezettségeket nemzeti jogukba átültetik.

(3)  Ezen információk alapján a Bizottság 2015. április 27-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kerethatározat alkalmazásáról, amelyhez adott esetben jogalkotási javaslatokat csatol.

▼M1

13a. cikk

A Bizottság jelentéstétele és felülvizsgálat

(1)  A Bizottság 2023. június 29-ig jelentést nyújt be e kerethatározat alkalmazásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentésben értékeli, hogy a tagállamok milyen mértékben tették meg az e kerethatározatnak való megfeleléshez, többek között a technikai végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket.

(2)  A jelentéshez adott esetben vonatkozó jogalkotási javaslatokat kell csatolni.

(3)  A Bizottság rendszeresen jelentést tesz közzé a bűnügyi nyilvántartásból származó információk ECRIS-en keresztül történő cseréjéről, valamint az ECRIS-TCN használatáról, különösen az eu-LISA és a tagállamok által az (EU) 2019/816 rendelettel összhangban rendelkezésre bocsátott statisztikák alapján. A jelentést először egy évvel az (1) bekezdésben említett jelentés benyújtását követően teszik közzé.

(4)  A (3) bekezdésben említett bizottsági jelentésnek ki kell terjednie különösen a tagállamok közötti ‒ többek között a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó ‒ információcsere szintjére, valamint a megkeresések céljára és számára, ideértve a büntetőeljárástól eltérő – például háttérellenőrzési – célú megkereséseket, továbbá az érintett személy által a bűnügyi nyilvántartásban szereplő, rá vonatkozó információ közlése iránti kérelmeket is.

▼B

14. cikk

Hatálybalépés

Ez a kerethatározat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
MELLÉKLET

A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló 2009/315/IB kerethatározat 6., 7., 8., 9. és 10. cikkében említett formanyomtatvány

A bűnügyi nyilvántartásból származó információk iránti megkeresés

A formanyomtatvány helyes kitöltéséhez a tagállamoknak figyelembe kell venniük a kitöltési útmutatót.

a) A megkereső tagállamra vonatkozó adatok:

Tagállam:

Központi hatóság(ok):

Kapcsolattartó:

Telefon (előhívószámmal):

Fax (előhívószámmal):

E-mail cím:

Levelezési cím:

Ügyiratszám (amennyiben ismert):

b) A kérelemben megjelölt személy személyazonosságára vonatkozó információk ( *1 ):

Teljes név (valamennyi vezetéknév és utónév):

Előző nevek:

Esetleges álnevek és/vagy felvett nevek:

Nem: F □N□

Állampolgárság:

Születési idő (számmal: éééé/hh/nn):

Születési hely (város és állam):

Apja neve:

Anyja neve:

Lakóhely vagy ismert lakcím:

Személyazonosító szám, vagy a személyt azonosító dokumentum típusa és száma:

Ujjlenyomat:

A személyazonosságra vonatkozó egyéb adat, amennyiben rendelkezésre áll:

c) A megkeresés célja:

Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet

büntetőeljárás (kérjük, nevezze meg azt a hatóságot, amely előtt az eljárás folyamatban van, és – amennyiben rendelkezésre áll – az ügyszámot) …

büntetőeljárás keretén kívüli megkeresés (kérjük, a megfelelő négyzet megjelölésével nevezze meg azt a hatóságot, amely előtt az eljárás folyamatban van, és – amennyiben rendelkezésre áll – az ügyszámot)

igazságügyi hatóságtól származó megkeresés …

illetékes közigazgatási hatóságtól származó megkeresés …

az érintett személynek a bűnügyi nyilvántartásban rá vonatkozóan szereplő információkra irányuló kérelme …

Az információ iránti megkeresés célja:

Megkereső hatóság:

Az érintett személy nem járult hozzá ahhoz, hogy az információt kiadják (amennyiben az érintett személytől a megkereső tagállam jogának megfelelően ilyen hozzájárulást kértek).

Kapcsolattartó, amennyiben további információkra van szükség:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Egyéb információ (például a kérelem sürgőssége):

Válasz a megkeresésre

Az érintett személlyel kapcsolatos információk

Kérjük, jelölje meg a megfelelő négyzetet

Alulírott hatóság megerősíti, hogy:

nem áll rendelkezésre ítéletre vonatkozó információ az érintett személy bűnügyi nyilvántartásában

rendelkezésre áll információ az érintett személy bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítélet(ek)ről; az ítéletek jegyzéke e válasz mellékletét képezi

rendelkezésre áll(nak) az érintett személy bűnügyi nyilvántartásába felvett egyéb információ(k); ezen információ(ka)t csatolták (nem kötelező)

rendelkezésre áll információ az érintett személy bűnügyi nyilvántartásába bejegyzett ítéletről, de az ítélethozatal szerinti tagállam tájékoztatása szerint az ítéletre vonatkozó információt kizárólag büntetőeljárás céljára lehet továbbítani. További információra vonatkozó kérelem közvetlenül …-nak/-nek küldendő (kérjük, nevezze meg az ítélethozatal szerinti tagállamot)

a megkeresés a megkeresett tagállam joga alapján a büntetőeljárástól eltérő semmilyen egyéb cél érdekében nem teljesíthető.

Kapcsolattartó, amennyiben további információkra van szükség:

Név:

Telefonszám:

E-mail cím:

Egyéb információ (büntetőeljárás keretén kívüli megkeresésekkel kapcsolatban az adatok felhasználására vonatkozó korlátozások):

Kérjük, jelezze a válaszadó formanyomtatványhoz csatolt oldalak számát:

Kelt

…-án/-én

Aláírás és (adott esetben) hivatalos pecsét:

Név és beosztás/szervezet:

Kérjük, adott esetben csatolja az ítéletek jegyzékét, és a teljes dokumentumcsomagot küldje el a megkereső tagállamnak. A formanyomtatványt és az ítéletek jegyzékét nem szükséges lefordítani a megkereső tagállam nyelvére.( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1726 rendelete (2018. november 14.) a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 99. o.).

( 2 ) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 1. o.).

( 3 ) HL C 326., 2001.11.21., 1. o.

( *1 ) A személy azonosításának megkönnyítésére minél több információt meg kell adni.

Top