EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai kulturális program a globalizálódó világban

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Európai kulturális program a globalizálódó világban

A Bizottság új európai kulturális programot javasol, amelynek célja, hogy választ adjon a globalizáció jelentette kihívásokra. Ez az új stratégia arra törekszik, hogy intenzívebbé tegye az Európai Unión (EU) belüli kulturális együttműködést. Számos közös cél megvalósítása érdekében konkrét javaslatokra helyezi a hangsúlyt.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007. május 10-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Közlemény az európai kulturális programról a globalizálódó világban [COM(2007) 242 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kultúra számos társadalmi, gazdasági és politikaterületen alapvető szerepet játszik. Éppen ezért alapvető szerepet tölt be az európai integrációs folyamatban.

E megfontolások alapján és a kulturális ágazat érdekelt felei körében végzett online konzultáció eredményei fényében a Bizottság új európai kulturális programra tesz javaslatot, amely korlátozott számú célkitűzésen alapul. E célkitűzések elérése érdekében a Bizottság új mechanizmusokat is javasol az Európai Unió tagállamaival, a kormányzás egyéb szintjeivel és a civil társadalommal történő, illetve ezek között megvalósuló együttműködéshez.

Az új európai kulturális program célkitűzései három prioritáson alapulnak:

Kulturális sokféleség és kultúrák közötti párbeszéd

Ösztönözni kell a nyitott gondolkodásmódot és a kulturális cseréket. Ebben az összefüggésben az új program elő kívánja mozdítani:

 • a művészek és a kulturális ágazatban tevékenykedők mobilitását, valamint a művészi kifejezés valamennyi formájának terjesztését;
 • az interkulturális kompetencia és a kultúrák közötti párbeszéd erősítését az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák, például a kulturális tudatosság és kifejezőkészség, valamint az idegen nyelveken folytatott kommunikáció által.

A kreativitás mozgósítása a növekedést és munkahelyteremtést célzó lisszaboni stratégia keretében

A kulturális ipar jelentős mértékben hozzájárul az európai gazdaság dinamizmusához, valamint az EU versenyképességéhez. Ezt jól szemlélteti, hogy az EU-ban közel 5 millió fő a kulturális ágazatban foglalkoztatottak száma. A Bizottság e tekintetben a következő célkitűzéseket javasolja:

 • a kreativitás elősegítése az oktatásban és e dimenzió beillesztése az oktatási, illetve az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó intézkedésekbe;
 • a kulturális ágazat szervezeti kapacitásának megerősítése a vállalkozói készség és a kulturális ágazat számára a vezetői készségek terén nyújtott képzési támogatás (innovatív finanszírozási források, a gazdasági tevékenységek európai dimenziója stb.) előtérbe helyezése által;
 • a kulturális ágazat és a többi ágazat (információs és kommunikációs technológiák, kutatás, idegenforgalom, szociális partnerségek stb.) közötti hatékony partnerségek kialakítása a kultúrába való befektetések hatásának fokozása érdekében.

A kultúra mint a nemzetközi kapcsolatok létfontosságú eleme

A kulturális kifejezési formák sokféleségének védelméről és elősegítéséről szóló, az EU és legtöbb tagállama által ratifikált UNESCO-egyezménnyel összhangban az új európai kulturális program javaslatot tesz az Európa nemzetközi kapcsolatainak kulcsfontosságú elemeként szolgáló kulturális dimenzió megerősítésére. E prioritáshoz kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket javasolják:

 • a kulturális ágazattal folytatott párbeszéd továbbfejlesztése, valamint az EU és a harmadik országok közötti kulturális cserék támogatása;
 • a fejlődő országokból származó kulturális javak és szolgáltatások piacra jutásának kedvezményes elbánást biztosító megállapodások vagy kereskedelmi vonatkozású segítségnyújtási intézkedések általi támogatása;
 • a külkapcsolatok alkalmazása a pénzügyi és technikai támogatás megteremtése érdekében (a kulturális örökség megőrzése, a kulturális tevékenységek támogatása világszerte);
 • a helyi kultúra figyelembevétele az EU által finanszírozott valamennyi projektben;
 • az EU fokozottabb részvétele a kultúrával foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájában, valamint az ENSZ által kezdeményezett „Civilizációk Szövetsége” elnevezésű folyamatban.

Munkamódszerek

A Bizottság e célkitűzések elérése érdekében a művészektől és alkotóktól kezdve a kulturális iparágakig strukturált párbeszédet kíván kialakítani az ágazattal. E célból az alábbi lépéseket javasolja:

 • a kulturális ágazat valamennyi szereplőjének azonosítása;
 • ezeket a közreműködőket összefogó „kulturális fórum” szervezése;
 • annak biztosítása, hogy a kulturális ágazat szereplői véleményüket európai szinten reprezentatív módon kifejezésre juttathassák;
 • a kulturális ágazat szociális partnereivel folytatott szociális párbeszéd kialakítása;
 • többek között a Bizottság képviseletei segítségével kulturális dimenzió kölcsönzése az európai nyilvános vitáknak.

Ez az új kulturális stratégia és a javasolt intézkedéscsomag az EU és tagállamai közötti átfogóbb, a nyitott koordinációs módszer (OMC) elnevezésű mechanizmus révén megvalósuló együttműködésen alapul. E módszer célja szintén a kulturális ágazattal folytatott strukturált párbeszéd kialakítása.

Az új európai kulturális programot a kulturális ágazathoz kapcsolódó további intézkedések egészítik ki. Ezek egyike a kultúrák közötti párbeszéd 2008-as európai éve.

Háttér

A kulturális ágazattal több korábbi, a kultúra támogatását célzó európai szintű fellépés is foglalkozott, úgymint a „Kultúra”, az „Európa a polgárokért” és a „MÉDIA” program.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az európai kulturális menetrend végrehajtásáról [COM(2010) 390 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés az európai kulturális menetrend három célkitűzésének megvalósítása során európai és nemzeti szinten elért eredményeket, valamint az új munkamódszerekkel kapcsolatos első tapasztalatokat ismerteti. A kulturális sokféleség és a kultúrák közötti párbeszéd támogatása számos kérdést és intézkedést foglalt magában, úgymint:

 • a kultúrák közötti párbeszéd 2008-as európai éve, amelynek során új nemzeti szakpolitikák és struktúrák jöttek létre, valamint született egy uniós szintű megállapodás;
 • a többnyelvűségről szóló, 2008. évi bizottsági közlemény, amelynek célja, hogy a nyelvi sokféleségből előnyt kovácsoljon;
 • a kultúrához való hozzáférés a digitalizálás révén, amelynek keretében 2008-ban útjára indult az Europeana, és a Bizottság javaslatot tett az „Európai Örökség” cím bevezetésére.

A kultúrának mint a kreativitás mozgatórugójának a támogatása érdekében számos intézkedésre került sor; ezek többek között:

 • a kreativitás és az innováció 2009-es európai éve, amely lehetővé tette annak vizsgálatát, hogyan segítheti elő a kultúra a gazdasági és társadalmi innovációt;
 • tanulmányok a kultúrának a kreativitásra kifejtett hatásairól, a kulturális és kreatív iparágakban érvényesülő vállalkozói készségről, valamint a kultúrának a regionális és helyi fejlődésre gyakorolt jótékony hatásáról;
 • 2010. évi zöld könyv a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának felszabadításáról.

A menetrend elfogadása óta új lendületet vett a kultúra kulcsfontosságú szerepének támogatása az EU nemzetközi kapcsolataiban. Ez az alábbiakat foglalja magában:

 • új Euromed-stratégia előkészítése a kultúra területén;
 • a csatlakozni kívánó országokban a kulturális örökségnek minősülő értékek helyreállítására irányuló jelentős törekvések az előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) civil társadalmi eszközének felhasználásával;
 • a 2010-ben indítandó keleti partnerség kulturális program;
 • a kultúra fejlesztési politikákban játszott szerepének megerősítését célzó, 2009-ben indult folyamat;
 • a MEDIA International elnevezésű előkészítő intézkedés helyébe lépő MEDIA Mundus program (2011–2013).

Az első tapasztalatok azt jelzik, hogy a nyitott koordinációs módszer hatékony eszköz a kulturális együttműködés területén. Ugyanakkor túlságosan rövid ideje alkalmazzák még, így nem lehet végleges következtetéseket levonni. A jövőben átdolgozott munkamódszerek segítségével meg kell erősíteni az együttműködést. A kultúra területén folyó strukturált párbeszéd bizonyos európai szervezetek tematikus platformjain és az Európai Kulturális Fórumon keresztül zajlik. A tematikus platformok különösen nagy szerepet játszottak a kulturális ágazatban folytatott párbeszéd előmozdításában. Ennek ellenére további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a jövőben célzottabbá váljon a civil társadalommal folytatott párbeszéd.

See also

 • Az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Főigazgatóságának az európai kulturális menetrendet (DE) (EN) (FR) bemutató oldala.

Utolsó frissítés: 14.10.2010

Top