Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akkreditálás és piacfelügyelet

Akkreditálás és piacfelügyelet

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

765/2008/EK rendelet – a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Közös szabályokat határoz meg azon akkreditáló testületekre vonatkozóan, amelyek az Európai Unión belüli nem élelmiszertermékek bizonyos követelményeknek való megfelelését biztosítják.
 • Felügyeleti rendszert hoz létre e termékek magas szintű biztonságának garantálása, illetve általánosságban véve e termékek alkalmazandó követelményeknek való megfelelése érdekében.
 • Az EU-n kívülről származó behozatal ellenőrzésére vonatkozó szabályokat is meghatározza; továbbá megállapítja a CE-jelölés* általános elveit.

FŐBB PONTOK

Nemzeti akkreditáló testületek

 • Az uniós országok kötelesek:
  • kijelölni egy nonprofit alapon működő nemzeti akkreditáló testületet;
  • biztosítani a testület megfelelő finanszírozását és a feladatokat elvégző személyzetet;
  • nyomon követni a testületet a vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében;
  • közölni a vonatkozó adatokat az Európai Bizottsággal, amely nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket készít a különféle nemzeti szervezetekről.
 • A nemzeti akkreditáló testületek kötelesek:
  • meghatározni, hogy az egyes megfelelőségértékelő szervezetek* felkészültek-e munkájuk elvégzésére, valamint felügyelni teljesítményüket;
  • korlátozni, felfüggeszteni vagy visszavonni azon értékelő szervezetek akkreditálási okiratát, amelyek már nem képesek elvégezni feladataikat;
  • objektíven és pártatlanul működni, hatékony igazgatás és a megfelelő belső ellenőrzések biztosítása mellett;
  • hozzájárulni a szakértői értékeléshez;
  • tájékoztatni egyéb nemzeti akkreditáló testületeket megfelelőségértékelési tevékenységeikről;
  • rendszeres időközönként nyilvánosan hozzáférhető információkat közzétenni munkájukról.
 • Az Európai Akkreditálási Együttműködés kezeli a nemzeti akkreditáló testületek által nyújtott szolgáltatások minőségének biztosítását szolgáló szakértői értékeléseket.

Uniós piacfelügyelet és importellenőrzés

 • Az uniós országok kötelesek:
  • piacfelügyeletet szervezni és végezni a termékek biztonságának biztosítása céljából;
  • kivonni, korlátozni vagy betiltani azokat a termékeket, amelyek károsíthatják a felhasználók egészségét vagy biztonságát, továbbá haladéktalanul tájékoztatni a Bizottságot a meghozott intézkedésekről;
  • létrehozni a panaszok kezelésére és elbírálására vonatkozó eljárásokat;
  • biztosítani a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok kijelölését, valamint biztosítani számukra a feladataik elvégzéséhez szükséges megfelelő erőforrásokat;
  • biztosítani a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködést és információcserét;
  • megállapítani a szankciókkal kapcsolatos szabályokat, amelyek súlyos jogsértés esetén életbe lépő büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak.
 • A piacfelügyeleti hatóságok kötelesek:
  • megfelelő mértékben, megfelelő ellenőrzéseket végezni, figyelembe véve a kockázatértékeléseket, panaszokat és egyéb információkat;
  • figyelmeztetni a felhasználókat a saját országukban felmerülő bármely veszéllyel kapcsolatban;
  • tájékoztatni az EU gyors tájékoztatási rendszerét (RAPEX) bármely súlyos veszélyről;
  • megosztani a termékek megfelelőségével kapcsolatos információkat a közös uniós adatbázison keresztül;
  • együttműködni a többi uniós országban működő felügyeleti hatóságokkal.
 • A nemzeti vámhatóságok megakadályozhatják valamely behozott termék értékesítését az EU-ban, amennyiben úgy vélik, hogy az súlyos veszélyt jelent az egészségre, a biztonságra, a környezetre vagy más közérdekre nézve.
 • A gyártó vagy a nevében eljáró, felhatalmazott személy a CE-jelölést kizárólag abban az esetben adhatja valamely termékhez, ha az valamennyi megfelelőségi követelménynek megfelel.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2010. január 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

 • Létfontosságú annak biztosítása, hogy az uniós országok között szabadon mozgó nem élelmiszer jellegű termékek ne jelentsenek veszélyt a lakosságra, a környezetre vagy az általános biztonságra nézve.
 • Az akkreditáció egy olyan átfogó rendszer részét képezi, amely magában foglalja a megfelelőségértékelést és a piacfelügyeletet is. Az utóbbi szabályozására vonatkozó rendelkezések kiegészítik az egyéb uniós jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket.
 • További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

CE-jelölés: a gyártók által használt jelölés, amely jelzi, hogy az adott cikk megfelel az uniós jogi megfelelőségi követelményeknek.

Megfelelőségértékelő szervezet: megfelelőségértékelési tevékenységeket – beleértve a kalibrálást, vizsgálatot, tanúsítást és ellenőrzést – végző szervezet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30–47. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról (HL L 11., 2002.1.15., 4–17. o.)

A 2001/95/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82–128. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 764/2008/EK rendelete (2008. július 9.) az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 21–29. o.)

utolsó frissítés 14.02.2017

Top