EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A fogyasztók védelme a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel szemben

A fogyasztók védelme a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel szemben

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről

(EU) 2019/2161 irányelv a 93/13/EGK irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • A 93/13/EGK irányelv az Unió fogyasztói számára nyújt védelmet a megvásárolt áruk és szolgáltatások szabványszerződéseiben esetlegesen előforduló tisztességtelen feltételekkel szemben. Bevezeti a „jóhiszeműség” fogalmát a jelentős egyensúlyhiányok elkerülésére a kölcsönös jogok és kötelezettségek terén.
 • Az Új megállapodás a fogyasztói érdekekért keretében az (EU) 2019/2161 irányelv módosította a 93/13/EGK irányelvet. A módosítás célja az uniós fogyasztói jog modernizálása és a végrehajtásának javítása.

FŐBB PONTOK

93/13/EGK irányelv

 • Az érintett árukat és szolgáltatásokat, a tranzakció körülményeit és valamennyi egyéb feltételt figyelembe kell venni annak az értékelése során, hogy egy szerződés valamely záradéka tisztességes-e vagy sem.
 • Az árukért és szolgáltatásokért kifizetett tényleges ár nem képezi részét ennek az értékelésnek, kivéve, ha a szóban forgó feltételt nem világosan és közérthetően fogalmazták meg.
 • Az irányelv tartalmazza azoknak a feltételeknek a jelzésszerű és nem teljes felsorolását, amelyek tisztességtelennek tekinthetők. Ezek közé tartoznak – többek között – a következők: észszerűtlen díj kifizettetése a fogyasztókkal kártérítés címén, vagy olyan feltételek betartatása, amelyeket a szerződés aláírása előtt a fogyasztóknak nem volt elegendő idejük teljes mértékben megérteni.
 • Valamennyi írásos szerződést világosan és érthetően kell megfogalmazni. Ha egy feltétel értelme kétséges, akkor a fogyasztó számára legkedvezőbb értelmezés az irányadó.
 • A tisztességtelennek minősített szerződéses feltételek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztóra nézve, viszont – ha ez jogilag lehetséges – a szerződés többi része továbbra is érvényes.
 • Az uniós országoknak hatékony jogorvoslati lehetőségekről kell gondoskodniuk annak érdekében, hogy a szerződésekben megszüntessék a tisztességtelen feltételek alkalmazását.
 • A fogyasztóvédelmi jogok terén jogos érdekkel bíró szervezetek és személyek eljárást kezdeményezhetnek annak megakadályozása érdekében, hogy egy adott tisztességtelen szerződéses feltételt továbbra is alkalmazzanak.
 • Az Európai Bizottság 2019-ben egy iránymutatásokat tartalmazó közleményt tett közzé a 93/13/EGK irányelv értelmezéséről és alkalmazásáról. Ez a közlemény arra szolgál, hogy az Európai Unió Bíróságának az irányelvvel kapcsolatos gazdag ítélkezési gyakorlatát strukturált módon ismertesse annak megkönnyítése érdekében, hogy az irányelvet az Unióban és az Európai Gazdasági Térség országaiban hatékonyan alkalmazzák.

Szankciók

 • A módosító (EU) 2019/2161 irányelv arra kötelezi az uniós országokat, hogy hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat vezessenek be, melyek azokat a kereskedőket büntetik, akik egy szempontrendszer alapján megsértik a tisztességtelen szerződési feltételeket. Ezek a szempontok többek között a következők:
  • a jogsértés jellege, súlyossága, mértéke és fennállásának időtartama;
  • az eladó által tett intézkedések, amelyek a fogyasztók által elszenvedett kár csökkentésére vagy orvoslására irányulnak;
  • a kereskedő által korábban elkövetett bármely jogsértés;
  • az eladóra ugyanazon jogsértésért más uniós országokban kiszabott szankciók a határokon átnyúló esetekben, amikor az ilyen szankciókra vonatkozó információk az (EU) 2017/2394 rendelet (lásd az összefoglalót) által létrehozott mechanizmuson keresztül elérhetők.
 • Az új irányelv értelmében az uniós országoknak képesnek kell lenniük hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kiszabására abban az esetben, ha – az (EU) 2017/2394 rendelet szerinti összehangolt fellépésekkel összefüggésben – jelentős, határon átnyúló, több uniós ország fogyasztóira ható jogsértéseket állapítanak meg. A pénzbírságok a kereskedő által bonyolított árbevétel legalább 4 %-ában, illetve amennyiben az árbevételre vonatkozó adatok nem elérhetők, 2 millió euróban vannak meghatározva.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK AZ IRÁNYELVEK?

 • A 93/13/EGK irányelv 1993. április 16. óta van hatályban, és az uniós országokban 1994. december 31-ig kellett törvénybe iktatni.
 • Az (EU) 2019/2161 módosító irányelvet az uniós országokban 2021. november 28-ig kell törvénybe iktatni. Az uniós országoknak 2022. május 28-tól kell alkalmazniuk a szabályokat.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

A Tanács 93/13/EGK irányelve (1993. április 5.) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről (HL L 95., 1993.4.21., 29–34. o.)

A 93/13/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2161 irányelve (2019. november 27.) a 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról (HL L 328., 2019.12.18., 7–28. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK tanácsi irányelv értelmezésére és alkalmazására vonatkozó iránymutatásról (HL C 323., 2019.9.27., 4–92. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Új megállapodás a fogyasztói érdekekért (COM(2018) 183 final, 2018.4.11.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2394 rendelete (2017. december 12.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről és a 2006/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 345., 2017.12.27., 1–26. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 10.03.2020

Top