EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Iránymutatás a kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról

Iránymutatás a kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

Iránymutatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. és 102. cikkében megfogalmazott kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról

MI AZ IRÁNYMUTATÁS CÉLJA?

 • Az EUMSZ 101. cikk ((korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés [EKSz.] 81. cikke) tiltja a kartelleket* és minden olyan magatartást, amely célja a verseny megakadályozása, korlátozása vagy torzítása (vertikális* és horizontális megállapodások*), kivéve a 101. cikk (3) bekezdésében meghatározottakat.
 • Az EUMSZ 102. cikk ((korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés [EKSz.] 82. cikke) tiltja, hogy a vállalkozások erőfölényükkel visszaéljenek.
 • A két cikk kizárólag abban az esetben alkalmazandó, ha megállapítható, hogy bizonyos megállapodások és gyakorlatok érzékelhetően befolyásolhatják az uniós országok közötti kereskedelmet.
 • Ezen európai bizottsági iránymutatás célja, hogy részletezze és meghatározza az uniós országok között folytatott kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmának versenyügyi alkalmazására vonatkozó módszertant, tükrözve az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatát.

FŐBB PONTOK

 • Az EUMSZ 101. cikk esetében amennyiben a megállapodás egésze befolyásolhatja az uniós országok közötti kereskedelmet, a teljes megállapodásra az uniós jog az irányadó, ideértve a megállapodás olyan részeit is, amelyek külön-külön nincsenek hatással az uniós országok közötti kereskedelemre. Azokban az esetekben, amikor az ugyanazon felek közötti szerződéses viszony több tevékenységet is lefed, e tevékenységeknek – annak érdekében, hogy ugyanazon megállapodás részét képezzék – ugyanazon átfogó üzleti megállapodáshoz kell közvetlenül kapcsolódniuk, és annak elválaszthatatlan részét kell képezniük. Ha ez nem történik meg, az egyes tevékenységek külön megállapodást képeznek.
 • Az EUMSZ 102. cikk esetében a visszaélésnek kell befolyásolnia az uniós országok közötti kereskedelmet. Az erőfölénnyel rendelkező vállalkozás által alkalmazott átfogó stratégia részét képező magatartást annak teljes hatása szempontjából kell vizsgálni. Ha egy erőfölénnyel rendelkező vállalkozás ugyanazon cél (például a versenytársak piacról való kizárása) elérése érdekében különféle gyakorlatokat fogad el, annak érdekében, hogy az EUMSZ 102. cikk alkalmazható legyen az ezen átfogó stratégia részét képező valamennyi gyakorlatra, elegendő, ha ezek közül legalább egy gyakorlat képes befolyásolni az uniós országok közötti kereskedelmet.
 • Az iránymutatás középpontjában három fő szempont áll:
  • az uniós országok közötti kereskedelem fogalma, mint amely nem korlátozódik a termékek és szolgáltatások hagyományos, határokon átnyúló cseréjére. Ez egy tágabb fogalom, amely valamennyi határokon átnyúló gazdasági tevékenységet lefed, beleértve a letelepedést* is. A fogalom arra utal, hogy legalább két uniós ország (részének) határokon átnyúló gazdasági tevékenységére hatással kell lenni;
  • A „hatással lehet”, illetve „befolyásolhat” kifejezések jelentése, amely meghatározza az uniós országok közötti kereskedelem büntetendő befolyásolásának jellegét. A Bíróság által kidolgozott szabványos vizsgálat szerint objektív jogi vagy ténybeli tényezők alapján elegendő valószínűséggel kell előre jelezni, hogy a megállapodás vagy gyakorlat közvetlenül vagy közvetve, illetve ténylegesen vagy potenciálisan befolyásolhatja az uniós országok közötti kereskedelem szerkezetét. Azokban az esetekben, amikor a megállapodás vagy gyakorlat alkalmas arra, hogy befolyásolja az Unión belüli versenyszerkezetet, uniós joghatóságot kell alkalmazni;
  • Az „érzékelhetőség” fogalma: a kereskedelemre gyakorolt hatás kritériuma tartalmaz egy mennyiségi elemet, amely az Unió joghatóságát olyan megállapodásokra és gyakorlatokra korlátozza, amelyek alkalmasak bizonyos mértékű befolyásolásra. Az érzékelhetőség különösen annak a figyelembevételével vizsgálható, hogy az érintett vállalkozások az érintett termékek piacán milyen pozíciót töltenek be, és mennyire számítanak fontosnak. Ez a vizsgálat az egyes esetek körülményeitől – különösen a megállapodás és a gyakorlat jellegétől, az érintett termékek típusától és az érintett vállalkozások piaci helyzetétől – függ.
 • A Bizottság úgy véli, hogy ha az alábbi két feltétel egyidejűleg teljesül, elvben a megállapodások nem képesek érzékelhetően befolyásolni az uniós országok közötti kereskedelmet:
  • a felek összesített piaci részesedése az adott uniós piacon nem haladja meg az 5 %-ot; és
  • horizontális megállapodások esetén a vállalkozásoknak az érintett termékekből befolyt összesített éves árbevétele nem haladja meg a 40 millió eurót. Vertikális megállapodások esetén a beszállítónak az érintett termékekből befolyt összesített árbevétele nem haladja meg a 40 millió eurót.
 • Az iránymutatás megállapodások és gyakorlatok különféle formáinak elemzését is tartalmazza, jelezve, hogy a kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmát hogyan kell alkalmazni a gyakorlatban.
 • A kereskedelemre gyakorolt hatás kritériuma autonóm uniós joghatósági kritérium. Ezt minden esetben külön kell vizsgálni, és különbözik a verseny korlátozásának vizsgálatától.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYMUTATÁS?

Az iránymutatás 2004. április 27. óta hatályos.

HÁTTÉR

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

Kartell: árak rögzítése, termelés korlátozása vagy a piac és a vevők egymás közötti felosztása céljából összeállt hasonló, azonban független vállalkozások csoportja.
Vertikális megállapodások: az ellátási lánc különböző szintjein működő vállalkozások közötti megállapodások, például amikor az egyik vállalkozás szállítja a másik vállalkozás nyersanyagait.
Horizontális megállapodás: versengő cégek közötti megállapodás.
Letelepedés: egy uniós országban jogszerű tevékenységet folytató vállalkozás (legyen az önálló vállalkozó és szakember vagy jogi személy, például vállalkozás) azon szabadsága, hogy stabil és folyamatos módon gazdasági tevékenységet folytathat egy másik uniós országban.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye – Iránymutatás a Szerződés 81. és 82. cikkében említett kereskedelemre gyakorolt hatás fogalmáról (HL L 101., 2004.4.27., 81–96. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VII. cím – A versenyre, az adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok – 1. fejezet – Versenyszabályok – 1. szakasz – Vállalkozásokra vonatkozó szabályok – 101. cikk (az EKSz. korábbi 81. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 88–89. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Harmadik rész – Az Unió belső politikái és tevékenységei – VII. cím – A versenyre, az adózásra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó közös szabályok – 1. fejezet – Versenyszabályok – 1. szakasz – Vállalkozásokra vonatkozó szabályok – 102. cikk (az EKSz. korábbi 82. cikke) (HL C 202., 2016.6.7., 89. o.)

A Tanács 1/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról (HL L 1., 2003.1.4., 1–25. o.)

Az 1/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 29.05.2020

Top