Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban

Adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban

Információcserére sor kerül nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokon, például az interneten, a mobil vagy vezetékes telefonszolgáltatásokon és kapcsolódó hálózataikon keresztül. E szolgáltatások és hálózatok tekintetében egyedi szabályokat és biztosítékokat kell megállapítani a felhasználók magánélet tiszteletben tartásához való jogának és a titkosságnak a garantálása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv).

ÖSSZEFOGLALÓ

Információcserére sor kerül nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokon, például az interneten, a mobil vagy vezetékes telefonszolgáltatásokon és kapcsolódó hálózataikon keresztül. E szolgáltatások és hálózatok tekintetében egyedi szabályokat és biztosítékokat kell megállapítani a felhasználók magánélet tiszteletben tartásához való jogának és a titkosságnak a garantálása érdekében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv szabályokat állapít meg a személyes adatok feldolgozása biztonságosságának garantálása, a személyes adatok megsértéséről szóló bejelentés és a közlések titkossága tekintetében. Emellett tiltja azokat a nem kívánt tájékoztatásokat, amelyekhez a felhasználó nem járult hozzá.

FŐBB PONTOK

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak gondoskodniuk kell szolgáltatásaik biztonságáról, és legalább:

  • biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatokhoz csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá;
  • meg kell védeniük a személyes adatokat a megsemmisítéstől, az elvesztéstől és a véletlen módosítástól, valamint az adatfeldolgozás egyéb jogellenes vagy jogosulatlan formájától;
  • biztosítani kell a személyes adatok feldolgozásának biztonságára vonatkozó politika végrehajtását.

A szolgáltatónak 24 órán belül tájékoztatnia kell a nemzeti hatóságot a személyes adat megsértéséről. Ha a felhasználó személyes adatai vagy magánélete valószínűleg sérül, őt is tájékoztatni kell, kivéve, ha kifejezetten meghatározott technológiai intézkedéseket vezettek be az adatok védelmében.

Az uniós országoknak garantálniuk kell a közlések titkosságát a nyilvános hálózatokon, és különösen:

  • meg kell tiltaniuk a közléseknek és az azokra vonatkozó forgalmi adatoknak az érintett felhasználó hozzájárulása nélküli meghallgatását, lehallgatását, tárolását vagy más módon történő elfogását vagy megfigyelését, kivéve, ha az adott személy a konkrét követelményekkel összhangban, jogszerűen jár el;
  • garantálniuk kell, hogy az információnak a felhasználó személyes készülékén történő tárolása vagy az ott tárolt információhoz való hozzáférés csak akkor megengedett, ha a felhasználót egyértelműen és teljes körűen tájékoztatták többek között az adatkezelés céljáról, és ha a felhasználónak joga van az ilyen adatkezelést visszautasítani.

Ha a forgalmi adatokra a közlés továbbításához vagy a számlázáshoz a továbbiakban nincs szükség, azokat törölni kell, vagy anonimmé kell tenni. A szolgáltatók ugyanakkor marketing célokra feldolgozhatják ezeket az adatokat, amennyiben ehhez a felhasználók hozzájárulnak. Ezt a hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni.

A felhasználók hozzájárulására számos más helyzetben is szükség van, többek között:

  • mielőtt nem kívánt tájékoztatást (spamet) küldenének a részükre. Ez az SMS-re és más elektronikus üzenetküldési rendszerekre is vonatkozik;
  • mielőtt információkat (cookie-kat) tárolnának a felhasználók számítógépén vagy készülékein, vagy mielőtt ezen információkhoz hozzáférést szereznének. A felhasználót egyértelműen és teljes körűen tájékoztatni kell többek között a tárolás vagy a hozzáférés céljáról;
  • mielőtt a telefonszámok, e-mail címek vagy postacímek megjelennének a nyilvános előfizetői névjegyzékben.

Az uniós országoknak szankciórendszert, köztük jogi szankciókat kell bevezetniük az irányelv megsértése esetére.

A jogok és kötelezettségek körét nemzeti jogalkotási intézkedés csak akkor korlátozhatja, ha e korlátozás arányos és arra közérdekből van szükség, például bűnügyi nyomozás elősegítése vagy a nemzetbiztonság védelme érdekében, illetve honvédelmi vagy közbiztonsági okból.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2002. július 31-től.

HÁTTÉR

Ez az irányelv egyike a távközlési csomagot alkotó öt irányelvnek, amely csomag az elektronikus hírközlési ágazat jogszabályi keretét jelenti. A négy másik irányelv az általános kerettel, a hozzáféréssel és összekapcsolással, az engedélyezéssel és az engedélyekkel, valamint az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos.

A távközlési csomagot 2009-ben a következő jogszabályokkal módosították: a jobb szabályozásról és a polgárok jogairól szóló irányelvek, valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló rendelet.

További információk az Európai Bizottságnak az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel foglalkozó weboldalán találhatók.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/58/EK irányelv

2002.7.31.

2003.10.30.

HL L 201., 2002.7.31., 37-47. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/136/EK irányelv

2009.12.19.

2011.5.25.

HL L 337., 2009.12.18., 11-36. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Hivatalos Lap L 281., 1995.11.23., 31-50. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (Hivatalos Lap L 8., 2001.1.12., 1-22. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve (2006. március 15.) a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról (Hivatalos Lap L 105., 2006.4.13., 54-63. o.) (érvénytelenné nyilvánította a Bíróság határozata, lásd alább).

A Bizottság 611/2013/EU rendelete (2013. június 24.) a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről (Hivatalos Lap L 173., 2013.6.26., 2-8. o.)

C-293/12. sz. és C-594/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete (a High Court [Írország], a Verfassungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy) (Elektronikus hírközlés - 2006/24/EK irányelv - Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok - Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése - Érvényesség - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke) (Hivatalos Lap C 175., 2014.6.10., 6-7. o.).

utolsó frissítés 27.05.2014

Top