Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseire 2016-ig vonatkozó szabályok

This summary has been archived and will not be updated. See 'Közbeszerzés – a vízügyi, az energiaipari, a közlekedési és a postai ágazatra vonatkozó szabályok' for an updated information about the subject.

A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseire 2016-ig vonatkozó szabályok

A 2004/17/EK irányelv célja, hogy biztosítsa a piac megnyitását, valamint megfelelő egyensúlyt teremtsen a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazati beszerzések végrehajtása területén. A 2014/25/EU irányelv lépett ezen irányelv helyébe, amely mindaddig alkalmazandó, amíg a tagállamok - legkésőbb 2016. április 18-ig - át nem ültetik az irányelvet saját jogrendszerükbe.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelve (2004. március 31.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A víz-, energia-, közlekedési és postai szolgáltatási különleges ágazatokról (ún. különleges ágazatok) szóló 2004/17/EK irányelv alkalmazandó az említett ágazatokban működő ajánlatkérő hatóságok beszerzési eljárásaira, a következő területeken:

 • beszerzések;
 • szolgáltatások;
 • építési beruházások.

Nem alkalmazandó azonban a 2014/23/EU irányelv által szabályozott építési koncessziókra vagy szolgáltatásokra.

Ajánlatkérő hatóságok

A különleges ágazatokról szóló irányelv a következőkre alkalmazandó:

 • minden olyan ajánlatkérő hatóság vagy állami vállalat, amely az energia- (gáz, villamos áram, fosszilis tüzelőanyagok kitermelése) és postai szolgáltatási ágazatban működik;
 • minden olyan ajánlatkérő, amely egy (vagy több) fenti ágazatban működik, és egy tagállam illetékes hatósága által megadott, különleges vagy kizárólagos jogokat élvez.

Az irányelv mellékletei tartalmazzák az ajánlatkérő hatóságok nem teljes listáit.

Érintett tevékenységek

Az irányelv különösen azon helyhez kötött hálózatok rendelkezésre bocsátására vagy üzemeltetésére alkalmazandó, amelyek a következő ágazatokban biztosítanak közszolgáltatást:

 • gáz-, hő-, villamosáram- vagy ivóvíztermelés, -szállítás vagy -elosztás. Továbbá alkalmazandó e hálózatok gáz-, hő-, villamosáram- és ivóvízellátására, valamint a vízépítési projektek, öntözés vagy termőföld-lecsapolás céljára használt víz biztosításához vagy kezeléséhez kapcsolódó szerződésekre;
 • vasúti szállítás, automatizált rendszerek, villamos, trolibusz, autóbusz (bizonyos feltételekkel) vagy kábeles szállítás.

Továbbá a következőkre alkalmazandó:

 • postai szolgáltatások nyújtása;
 • földrajzi terület hasznosítása fosszilis tüzelőanyagok kutatása vagy kitermelése céljából, vagy repülőterek, kikötők vagy egyéb szállítási terminálok fosszilis tüzelőanyaggal való ellátása légi, tengeri vagy belvízi teherszállítás céljára.

Fontos megjegyezni, hogy a kérdéses ágazatokban odaítélt szerződésekre ezentúl nem vonatkozik az irányelv, ha olyan tényleges verseny van,amelyet a Bizottság egy adott tagállamban vagy egy adott ágazatban létező tényleges versenyre vonatkozóan meghozott határozatábanjóváhagyott .

A küszöbértékeket kétévente felülvizsgálják

Az irányelv olyan közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó, amelyek hozzáadottérték-adó nélküli becsült értéke egyenlő a következő küszöbértékekkel, vagy meghaladja azokat:

 • az árubeszerzési és szolgáltatási szerződések esetében 414 000 EUR;
 • az építési beruházási szerződések esetében 5 186 000 EUR.

A szerződések odaítélésének kritériumai

Az ajánlatkérőkre vonatkozó kritériumok:

 • vagy a legalacsonyabb ár;
 • vagy - amennyiben a gazdasági szempontból legelőnyösebb ajánlat nyeri el a szerződést - a szerződés tárgyára vonatkozó különféle kritériumok, többek között: minőség, ár, műszaki érték, környezetvédelmi jellemzők stb.

Közzétételi kötlezettség és átláthatóság

Ez a kötelezettség különösen vonatkozik a Bizottság formanyomtatványa szerinti pályázati felhívások közzétételére, amely az Információs rendszer az európai közbeszerzésekről (SIMAP) weboldalon érhető el. A felhívások különböző típusai:

 • időszakos tájékoztató kihirdetése (nem kötelező);
 • időszakos előzetes tájékoztató (amely eljárás megindító felhívásként alkalmazható);
 • a szerződési hirdetmény vagy pályázati felhívás (abban az esetben kötelező, ha az eljárást megindító felhívás nem időszakos tájékoztató és nem is minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény);
 • a szerződés odaítéléséről vagy az eljárást megindító felhívás eredményéről szóló értesítés (kötelező);
 • a minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény (amely eljárást megindító felhívásként alkalmazható);

A szerződő szervezetnek minden szerződés esetében meg kell tudnia indokolni döntéseit, és valamennyi vonatkozó információt legalább négy évig köteles megőrizni. A lehető leghamarabb tájékoztatnia kell:

 • minden sikertelen pályázót az elutasítás okairól;
 • minden pályázót, aki számára nyitva áll az ajánlat, a sikeres pályázó által kínált előnyökről, valamint a választott gazdasági szereplő nevéről.

Műszaki előírások

A műszaki előírásoknak az anyagra, beszerzésre vagy szolgáltatásra vonatkozóan meg kell határozniuk a célszerű használat érdekében megkövetelt jellemzőket. Ezeket fel kell tüntetni a szerződéses dokumentációban (szerződési hirdetmény, specifikáció vagy kiegészítő dokumentumok), és indokolatlanul nem akadályozhatják a versenyt.

Részvételi feltételek

A közbeszerzésre vonatkozó európai jogszabályok előírják a közbeszerzésen való részvétel feltételeit. E feltételek célja, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasságra, valamint szakmai és műszaki alkalmasságra vonatkozó kritériumok alapján megbizonyosodjanak afelől, hogy a gazdasági szereplők alkalmasak a közbeszerzési eljárásra.

A részvételi feltételek másik célja a csalás és korrupció elleni fellépés. A bűnszervezetben való részvétel, korrupció, csalás vagy pénzmosás miatt elítélt gazdasági szereplőt az ajánlatkérő hatóság szisztematikusan kizárja a közbeszerzési eljárásból.

A gazdasági szereplő akkor is kizárható a közbeszerzési eljárásból, ha:

 • csődeljárás alatt áll (vagy csődöt jelent), felszámolás alatt áll, gazdálkodási tevékenységét megszüntették vagy felfüggesztették, vagy szanálási eljárás folyik ellene;
 • szakmai magatartását tekintve bűncselekményben bűnösnek találták;
 • súlyos szakmai kötelességszegést követett el;
 • nem tett eleget a társadalombiztosítási hozzájárulásra és adófizetési kötelezettségekre vonatkozó szabályoknak.

Közbeszerzési eljárás

Különböző közbeszerzési eljárások léteznek:

 • nyílt eljárás: valamennyi érdekelt gazdasági szereplő tehet ajánlatot;
 • meghívásos eljárás: valamennyi gazdasági szereplő jelentkezhet, és csak a meghívottak tehetnek ajánlatot;
 • tárgyalásos eljárás: az ajánlatkérő hatóságok megvitatják a gazdasági szereplőkkel a választásukat, és megtárgyalják a beszerzési feltételeket.

A szerződő szervezetek bizonyos, az irányelvben felsorolt különleges esetekben előzetes versenyfelhívás nélkül is odaítélhetnek közbeszerzési szerződést.

Közbeszerzés a szolgáltatási ágazatban

Az irányelv a 414 000 eurót meghaladó értékű szolgáltatás beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárásokra alkalmazandó.

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás szabályainak megfelelő versenyfelhívást tesz közzé, és csak a tervezett ajánlattétel határidejének lejáratát követően szerezhet tudomást a projektekről.

Az odaítélés kritériumai egyértelműek, megkülönböztetésmentesek, és valódi versenyt biztosítanak. A zsűri kizárólag műszakilag képzett és független személyekből áll.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2004/17/EK irányelv

2004.4.30.

2006.1.31.

HL L 134., 2004.4.30.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005/51/EK irányelv

2005.10.21.

2006.1.31.

HL L 257., 2005.10.1.

2083/2005/EK rendelet

2006.1.1.

-

HL L 333., 2005.12.20.

1422/2007/EK rendelet

2008.1.1.

-

HL L 317., 2007.12.5.

2009/81/EK irányelv

2009.8.21.

2011.8.21.

HL L 216., 2009.8.20.

1177/2009/EK rendelet

2010.1.1.

-

HL L 314., 2009.12.1.

1251/2011/EU rendelet

2012.1.1.

-

HL L 319., 2011.12.2.

1336/2013/EU rendelet

2014.1.1.

-

HL L 335., 2013.12.14.

A 2004/17/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 94., 2014.3.28.].

Utolsó frissítés: 02.06.2014

Top