EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Egyéni védőeszközök

This summary has been archived and will not be updated. See 'Biztonságos egyéni védőeszközök biztosítása a felhasználók számára' for an updated information about the subject.

Egyéni védőeszközök

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

89/686/EGK irányelv — egyéni védőeszközök

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv tárgyát az egyéni védőeszközök (PPE-k) képezik. Megállapítja ezek forgalomba hozatalának és az Európai Unión (EU) belüli szabad mozgásának feltételeit, valamint azokat az alapkövetelményeket, amelyeket a PPE-knek teljesíteni kell ahhoz, hogy használóikat megvédjék az egészségüket és biztonságukat érintő veszélyektől.
 • Az irányelv előírja az uniós országok számára az olyan intézkedések elfogadását, amelyek biztosítják, hogy a forgalomba kerülő PPE-k megfelelő védelmet biztosítanak használóik számára, miközben nem jelentenek egészségi vagy biztonsági veszélyt más egyénekre, háziállatokra vagy árukra sem.

FŐBB PONTOK

Fogalommeghatározás és hatály

Egyéni védőeszköz (PPE) bármely olyan készülék vagy eszköz, amelyet:

 • arra terveztek, hogy viselésével vagy kézben tartásával megvédje az egyént egy vagy több, egészséget és biztonságot érintő veszélytől (pl. napszemüvegek);
 • szakmai (professzionális) és magánjellegű (például sport, szabadidős tevékenység, háztartási) használatra terveztek.

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

 • valamely más olyan irányelv hatálya alá tartozó PPE-k, amelyeknek a célja ugyanaz, mint ezen irányelvé a forgalomba hozatalt, az áruk szabad mozgását és a biztonságot illetően;
 • a fegyveres erők általi felhasználásra vagy a közrend fenntartására kifejlesztett és gyártott PPE-k;
 • az önvédelmi célra készült PPE-k;
 • a hajók vagy légi járművek utasai részére kifejlesztett, védelmet vagy mentést célzó PPE-k, nem állandó viselésre;
 • két- vagy háromkerekű gépjárműveken utazók által viselendő sisakok és szemellenzők.

Alapvető követelmények

 • A PPE-k tervezésére és gyártására vonatkoznak bizonyos, az egészséggel és biztonsággal kapcsolatos alapvető követelmények.
 • Az alapvető követelmények, amelyeket a PPE-knek teljesíteniük kell gyártásuk során, valamint forgalomba hozataluk előtt az alábbiak:
  • a minden PPE-re vonatkozó általános követelmények;
  • egyes típusú PPE-re speciálisan vonatkozó további követelmények (például az olyan PPE-k esetében, amelyek teljesítményét befolyásolhatja elöregedésük, fel kell tüntetni a gyártás időpontját);
  • további, konkrét kockázatokra speciálisan vonatkozó követelmények (pl. az úszást, lebegést segítő eszközök nem korlátozhatják a felhasználó mozgását, viszont lehetővé kell tennie számára különösen azt, hogy ússzon vagy meneküljön a veszélytől, illetve más személyeknek segítséget nyújtson).

Harmonizált szabványok

 • Az európai szabványügyi hatóságok harmonizált európai szabványokat dolgoznak ki az alapvető követelmények alapján. Ezek a hatóságok az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC).
 • Bármely, a harmonizált szabványokkal összhangban gyártott PPE vonatkozásában feltételezhető, hogy megfelel az érintett szabványok alapvető követelményeinek.

A megfelelőség vizsgálata és a bejelentett szervezetek

 • A PPE-k alapvető követelményeknek való megfelelésének vizsgálata, valamint az ezen irányelv egyéb szabályai betartásának ellenőrzése az alábbiak felelőssége:
  • az uniós országok által bizonyos minimális értékelési kritériumoknak megfelelő bejelentett szervezetek; vagy
  • maguk a gyártók.

A megfelelőségi nyilatkozat és az EK-jelölés

Az uniós országok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják olyan, az EK-jelölést viselő PPE forgalomba hozatalát vagy használatbavételét, amelyre vonatkozóan:

 • a gyártó be tudja mutatni az EK megfelelőségi nyilatkozatot;
 • a kisebb kockázatokkal szemben védelmet biztosító PPE-k esetében a megfelelőséget a gyártó által kiadott EK megfelelőségi nyilatkozat igazolja;
 • minden egyéb PPE-t alá kell vetni egy bejelentett szervezet által elvégzett EK típusvizsgálatnak*;
 • egyes PPE-ket, amelyek súlyos kockázatokkal szemben biztosítanak védelmet – pl. a légzésvédő eszközöket – alá kell vetni ezen kívül egy olyan eljárásnak is, amelynek célja a típustanúsítványban leírt típusnak való megfelelés biztosítása. Az ilyen PPE-k esetében szükséges egy EK típusvizsgálati tanúsítvány, valamint:
  • a megfelelőség rendszeres ellenőrzése a megfelelő termékek gyártását biztosító minőség-ellenőrző rendszerek meglétére vonatkozóan; vagy
  • minták biztosítása minden évben megfelelőségi vizsgálat céljára.

A terméket a gyártó vagy annak az EU-ban letelepedett képviselője láthatja el az EK megfelelőségi jellel.

Hatályon kívül helyezés

A 89/686/EGK irányelvet hatályon kívül fogja helyezni az (EU) 2016/425 rendelet, amely 2018. április 21 -én lép hatályba.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az uniós országoknak 1991. december 31-ig kellett átültetni nemzeti jogukba. Az irányelv 1992. július 1 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

Ezt az irányelvet kiegészítik a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló irányelvek, különösen a 89/656/EGK irányelv az egyéni védőeszközök használatáról a munkahelyen.

* KULCSFOGALMAK

Típusvizsgálat: amikor egy jóváhagyott ellenőrző szerv megállapítja és tanúsítja, hogy a kérdéses egyéni védőeszköz modell megfelel a jelen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 89/686/EGK irányelve (1989. december 21.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 399., 1989.12.30., 18–38. o.)

A 89/686/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51–98. o.)

utolsó frissítés 20.09.2016

Top