Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A kis értékű követelések európai eljárása (2017-ig)

A kis értékű követelések európai eljárása (2017-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

861/2007/EK rendelet – a kis értékű követelések európai eljárásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Bevezeti a kis értékű követelések európai eljárását.
 • A kis értékű követelések európai eljárása a kis értékű követelések határokon átnyúló polgári és kereskedelmi jogvitákban történő elbírálásának egyszerűsítését és gyorsítását, valamint a költségek csökkentését célozza.
 • Az eljárás főszabály szerint írásbeli, tehát nem igényel fizikai jelenlétet a bíróságon. A bíróság azonban szükség szerint tárgyalást tarthat.
 • A követelés értéke (annak bíróság általi kézhezvételekor) nem haladhatja meg a 2000 EUR-t.
 • A rendelet biztosítja az ítéletek végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás nélküli elismerését és végrehajtását más uniós országokban.
 • A kis értékű követelések európai eljárása az uniós országok jogszabályaiban foglalt lehetőségek kiegészítéseként vehető igénybe, fakultatív módon.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

 • A kis értékű követelések európai eljárása abban az esetben alkalmazható, ha legalább az egyik fél azon bíróságtól eltérő uniós országban állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amely bírósághoz a keresetet benyújtották.
 • Polgári és kereskedelmi követelések behajtására alkalmazható. A rendelet hatálya nem terjed ki az adó-, vám- és közigazgatási ügyekre, sem az államnak az államhatalom gyakorlása során hozott aktusaiért vagy elkövetett mulasztásaiért fennálló felelősségére (acta jure imperii), ezenkívül a rendelet hatálya az alábbiakra sem terjed ki:
  • természetes személyek (emberek) személyi állapota, jog- és cselekvőképessége;
  • családi jogi ügyek;
  • csődeljárás;
  • szociális biztonság;
  • választottbíráskodás;
  • munkajog;
  • ingatlan bérlete, a pénzbeli követelésekre irányuló keresetek kivételével;
  • a magánélet tiszteletben tartásához való jog és a személyiségi jogok megsértése (pl. rágalmazás).

Eljárás

A kis értékű követelésekre vonatkozó európai eljárásban az ügyvédi képviselet nem kötelező, és az eljárás az alábbiak szerint zajlik:

A keresetlevél benyújtása

 • A kereseti kérelmet közvetlenül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz kell benyújtani a követelés jellegét, összegét stb. feltüntető formanyomtatvány (a rendelet mellékletében meghatározott „A” formanyomtatvány) alkalmazásával. Amennyiben a kereset a kis értékű követelések európai eljárása hatályán kívül esik, a bíróság tájékoztatja erről a felperest; amennyiben a felperes nem vonja vissza keresetét, a bíróság azon uniós ország eljárási jogának megfelelően tárgyalja az ügyet, amely országban az eljárást lefolytatják.

A kereset kiegészítése és/vagy javítása

 • Amennyiben a felperes által szolgáltatott információk hiányosak, a bíróság egy második („B”) formanyomtatványt küld meg részére, és felszólítja, hogy egészítse ki és/vagy javítsa a keresetet megadott határidőn belül. A keresetet a bíróság elutasítja, amennyiben a felperes a határidőn belül nem teljesíti a felszólítást, vagy a követelés nyilvánvalóan alaptalan vagy nem elfogadható.

Az alperes értesítése

 • A megfelelően kitöltött keresetlevél kézhezvétele után a bíróság kitölti a („C”) válasz-formanyomtatványt, amelyet a keresetlevél és az azt alátámasztó iratok egy példányával együtt 14 napon belül kézbesíteni kell az alperesnek. Az iratokat a kézhezvétel időpontját is igazoló tértivevényes postai küldeményként kell megküldeni; amennyiben ez nem lehetséges, egyéb szolgáltatás is igénybe vehető.

Az alperes válasza

 • Az alperesnek a válasz-formanyomtatvány kézbesítésének napjától számított harminc napon belül kell válaszolnia. E válasz bírósághoz való beérkezését követő 14 napon belül a bíróság megküldi azt a felperesnek, a választ alátámasztó releváns iratok egy példányával együtt.
 • Az alperes által (az „A” formanyomtatványon) benyújtandó minden esetleges viszontkeresetet kézbesíteni kell a felperesnek, akinek 30 nap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon arra. Ha a viszontkereset összege meghaladja a 2000 eurót, akkor a keresetet és a viszontkeresetet is azon uniós ország eljárási jogának megfelelően kell elbírálni, amelyben az eljárást lefolytatják.

Határozat és határidők

 • Az alperes (vagy viszontkereset esetén a felperes) válaszának a bírósághoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül a bíróság köteles ítéletet hozni. Lehetősége van 30 napon belül benyújtandó, kiegészítő információk kérésére, és/vagy bizonyítás-felvétel lefolytatására, vagy a felek tárgyalásra idézésére (lásd alább), amely tárgyalást szintén az idézést követő 30 napon belül kell megtartani. Ebben az esetben a bíróság az összes szükséges információ beérkezésétől vagy a tárgyalástól számított 30 napon belül hozza meg ítéletét.
 • A bíróság abban az esetben is meghozza ítéletét, ha a felek az előírt határidőn belül nem tesznek eleget a hiánypótlási felhívásnak. A bíróság a határokon átnyúló végrehajtás elősegítése érdekében, valamelyik fél kérésére (térítésmentesen) kiállítja az ítéletre vonatkozó tanúsítványt a „D” formanyomtatvány kitöltésével.

Tárgyalás

 • Tárgyalásra csak akkor kerül sor, ha azt az eljáró bíróság szükségesnek tartja, vagy ha a felek valamelyike azt kérelmezi. A bíróság azonban el is utasíthatja az ilyen kérelmet, ha az ügy méltányos elbírálásához nyilvánvalóan szükségtelen a tárgyalás tartása. A tárgyalás videokonferencia vagy egyéb kommunikációs technológia segítségével is megtartható.

Bizonyításfelvétel

 • Az ítélethozatalhoz szükséges bizonyításfelvétel terjedelmét és a bizonyításfelvétel eszközeit a bíróság határozza meg, ennek során a bizonyításfelvétel legegyszerűbb és legkevésbé terhelő módját választja.

Az ítélet végrehajtása

 • A végrehajtás szerinti országban nincs helye az ítélet érdemi felülvizsgálatának.
 • Az ítéletet a végrehajtás szerinti ország eljárási jogának megfelelően kell végrehajtani, a végrehajtást kérő fél ennek érdekében köteles bemutatni az ítélet és a tanúsítvány („D” formanyomtatvány) egy – a végrehajtás szerinti ország hivatalos nyelvére lefordított – hiteles példányát. Semmiféle biztosíték, óvadék vagy letét nem követelhető a végrehajtást kérőtől arra hivatkozva, hogy külföldi állampolgár, illetve hogy nem rendelkezik állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel a végrehajtás szerinti országban. A végrehajtást kérő fél nem kötelezhető arra, hogy a végrehajtási eljárásban illetékes képviselőkön kívül meghatalmazott képviselővel vagy levelezési címmel rendelkezzen a végrehajtás szerinti országban.

Az ítélet végrehajtásának megtagadása

 • Az alperes kérésére a végrehajtás szerinti ország bírósága megtagadhatja az ítélet végrehajtását, amennyiben:
  • az ítélet összeegyeztethetetlen valamely, ugyanazon ügyben, ugyanazon felek között született korábbi ítélettel:
   • a korábbi ítéletet a végrehajtás szerinti uniós országban hozták, vagy az megfelel a végrehajtás szerinti országban való elismeréséhez szükséges feltételeknek; és
   • az ítéletek összeegyeztethetetlenségét a kis értékű követelések európai eljárása során nem hozták fel kifogásként, és azt nem is lehetett volna kifogásként felhozni.
 • Amennyiben valamelyik fél kifogást támaszt a kis értékű követelések európai eljárásában hozott ítélettel szemben, a végrehajtás szerinti ország a végrehajtási eljárást biztosítási intézkedésekre korlátozhatja, a végrehajtást biztosíték nyújtásától teheti függővé, vagy bizonyos esetekben felfüggesztheti a végrehajtási eljárást.

Jogorvoslat

 • Valamely ítélettel szembeni jogorvoslattal akkor lehet élni, ha arról az ítéletet meghozó származási ország joga rendelkezik.

Felülvizsgálat

 • Az alperes az ítéletet meghozó bíróság előtt kérelmezheti az ítélet felülvizsgálatát, amennyiben:
  • a keresetlevélhez vagy a tárgyalásra szóló idézéshez nem csatolták az alperes általi kézhezvételüket bizonyító iratot, valamint a kézbesítésre az alperesnek fel nem róható okból nem megfelelő időben került sor ahhoz, hogy a védekezéshez szükséges előkészületeket meg tudja tenni; vagy
  • az alperes a kereset ellen vis maior miatt, neki fel nem róható okból nem tudott kifogást emelni.
 • Az alperesnek bármelyik esetben haladéktalanul kell intézkednie. Ha a felülvizsgálat indokoltnak bizonyul, az eredeti ítéletet semmisnek nyilvánítják.
 • A bíróság nem kötelezi a feleket a követelés jogi minősítésére. Szükség esetén tájékoztatja a feleket az eljárási kérdésekről, valamint arra törekszik, hogy a felek egyezségre jussanak.

Nyelvek és fordítás

 • A keresetlevelet, valamint többek között a választ, az esetleges viszontkeresetet, az alátámasztó iratok részletezését és a lényeges dokumentumokat az eljáró bíróság nyelvén kell benyújtani.

Költségek

 • Az eljárás költségeit a pervesztes fél viseli. A bíróság azonban nem ítéli meg a pernyertes félnek azoknak a költségeknek a megtérítését, amelyek nem voltak szükségesek, illetve nem arányosak a követeléssel.

Módosítás

Az (EU) 2015/2421 rendelet módosítja a 861/2007/EK tanácsi rendeletet. Az irányelv 2017. január 14-től hatályos.

A rendelet Dániában nem alkalmazandó.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2009. január 1-jén lépett hatályba azon szabályok kivételével, amelyek értelmében az uniós országoknak tájékoztatást kell nyújtaniuk a Bizottság részére a joghatóságra, kommunikációs eszközökre és a jogorvoslatokra (25. cikk) vonatkozóan; ezek a szabályok 2008. január 1-jén léptek hatályba.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (HL L 199., 2007.7.31., 1–22. o.)

A 861/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2421 rendelete (2015. december 16.) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendelet, valamint az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK rendelet módosításáról (HL L 341., 2015.12.24., 1–13. o.)

utolsó frissítés 25.10.2016

Top