EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Migrációs statisztikák

Migrációs statisztikák

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

862/2007/EK rendelet – A migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó uniós statisztikák

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A 862/2007/EK rendelet meghatározza azokat az EU-s szabályokat, amelyek a migrációra (kivándorlás* és bevándorlás*), a nemzetközi védelemre (menekültügy), a jogszerű vagy illegális migrációra*, valamint az uniós és az EFTA-országok általi visszaküldésekre vonatkozó statisztikák összegyűjtésével és szerkesztésével kapcsolatosak.
 • Az (EU) 2020/851 módosító rendelet – annak érdekében, hogy a migráció és a nemzetközi védelem területén megbízható, releváns és időszerű statisztikák álljanak rendelkezésre, valamint az európai migrációs stratégia támogatása céljából – bevezeti további statisztikák Eurostat általi begyűjtését, illetve a 862/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó új adatgyűjtések vagy bontások megvalósíthatóságának tesztelésére irányuló kísérleti projektek létrehozására vonatkozó szabályokat vezet be.

FŐBB PONTOK

Statisztikai követelmények

A rendelet statisztikai követelményeket határoz meg a különböző adatkategóriákra:

 • A nemzetközi migráció tekintetében az uniós országoknak a következőkkel kapcsolatban kell statisztikákat szolgáltatniuk az Eurostat felé:
  • az ország területére költözött bevándorlók;
  • az ország területéről elköltözött kivándorlók;
  • az adott országban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személyek;
  • az országban állampolgárságot szerzett személyek.
 • A tartózkodási engedélyek és az EU-n kívüli országok polgárainak tartózkodása tekintetében a következőkkel kapcsolatban kell az uniós országoknak statisztikákat szolgáltatniuk az Eurostat felé:
  • kiadott tartózkodási engedélyek; a bevándorlói jogállás vagy a tartózkodási ok megváltozása miatt kiadott engedélyek; továbbá a kiadott huzamos tartózkodási engedélyek;
  • az érvényes tartózkodási engedélyek és huzamos tartózkodási engedélyek száma.
 • A nemzetközi védelem tekintetében az uniós országoknak a következőkkel kapcsolatban kell statisztikákat szolgáltatniuk az Eurostat felé:
  • nemzetközi védelmet kérelmező személyek, beleértve az első és az ismételt kérelmeket is;
  • nemzetközi védelmet kérelmező, kísérő nélküli gyermekek;
  • elbírálás alatt álló nemzetközi védelemre irányuló kérelmek;
  • visszavont menedékjog iránti kérelmek;
  • a gyorsított eljárás keretében feldolgozott kérelmek;
  • a befogadás anyagi feltételeiben részesülő kérelmezők;
  • elutasított nemzetközi védelemre irányuló kérelmek;
  • a menekült jogállás, kiegészítő védelem és átmeneti védelem megadása, a tartózkodás nemzeti jog alapján, humanitárius okokból történő engedélyezése;
  • a Dublin III. rendelet szerinti kérelmek és felülvizsgálati kérelmek, határozatok és átadások;
  • áttelepítés* kedvezményezettjei.
 • Az illegális belépés és tartózkodás megelőzése, valamint a visszatérések tekintetében az uniós országoknak a következők számára vonatkozólag kell statisztikákat szolgáltatniuk:
  • EU-n kívüli országok állampolgárainak a külső határon az uniós országok területére való belépésének elutasítása;
  • EU-n kívüli országok állampolgárai, akikről megállapították, hogy az uniós ország területén illegálisan tartózkodnak;
  • az uniós ország területének elhagyására vonatkozó kötelezettséget előíró közigazgatási vagy bírósági határozatok;
  • EU-n kívüli országok állampolgárai, akik az ország területének elhagyását előíró határozat kiadását követően visszatértek országukba.

Adatforrások

A statisztikák számos forrásból származnak, többek között a következőkből:

 • a közigazgatási és a bírósági intézkedések nyilvántartásai;
 • a személyek népességére vagy a közigazgatási intézkedésekre vonatkozó nyilvántartások;
 • népszámlálások;
 • mintavételes felmérések.

A statisztikákat általában életkor, nem és állampolgárság szerinti bontásban gyűjtik. Az adatgyűjtésre azonban más kategóriák szerint is sor kerülhet – ilyen például a tartózkodási engedély kiadásának oka, a születési ország, illetve a korábbi vagy következő tartózkodási hely.

Kísérleti projektek

 • Az (EU) 2020/851 módosító rendelet kísérleti projekteket vezet be a 862/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó új adatgyűjtések vagy bontások megvalósíthatóságának tesztelése céljából.

Az uniós költségvetésből származó pénzügyi hozzájárulás a következő célokra áll rendelkezésre a nemzeti intézetek számára:

 • a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó statisztikákra irányuló új módszertanok kidolgozása; valamint
 • új adatgyűjtések és bontások fejlesztése vagy végrehajtása, többek között az adatforrások és az IT-rendszerek korszerűsítése, legfeljebb ötéves időtartamra.

Végrehajtás

Az Európai Bizottság háromévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a rendelet végrehajtásáról. A 2018. évi jelentés megállapította, hogy egyértelmű javulás tapasztalható az adatok hozzáférhetősége, teljessége, minősége és időszerűsége vonatkozásában.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET?

A rendelet 2007. augusztus 20. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kivándorlás: az a cselekmény, amely során a személy a korábbi szokásos, egyik uniós országbeli tartózkodási helyét egy másik országba teszi át legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább ilyen hosszú időtartamra.
Bevándorlás: az a cselekmény, amely során a személy – akinek a korábbi tartózkodási helye egy másik uniós országban vagy valamely EU-n kívüli országban volt – a tartózkodási helyét egy uniós ország területére teszi át, amely tartózkodás időtartama legalább 12 hónapos, vagy várhatóan legalább annyi.
Illegális migráció: az a cselekmény, amikor oly módon lépik át emberek a határokat, amely nem felel meg a küldő, a tranzit- vagy a fogadó ország közigazgatási vagy jogi előírásainak.
Áttelepítés: EU-n kívüli országok állampolgárainak valamely uniós ország számára történő átadása, ahol nemzetközi védelmi okokból engedélyezett a tartózkodásuk.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 199., 2007.7.31., 23–29. o.)

A 862/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK rendelet végrehajtásáról (COM(2018) 594 final, 2018.8.16.)

A Bizottság 351/2010/EU rendelete (2010. április 23.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a születési hely szerinti ország csoportjai, a korábbi szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai, a következő szokásos tartózkodási hely szerinti ország csoportjai és az állampolgárság csoportjai kategóriák fogalommeghatározásai tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 104., 2010.4.24., 37–39. o.)

A Bizottság 216/2010/EU rendelete (2010. március 15.) a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tartózkodási engedélyek indokainak kategorizálása tekintetében történő alkalmazásáról (HL L 66., 2010.3.16., 1–2. o.)

utolsó frissítés 24.08.2020

Top