Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A tenyésztés céljából tartott állatok védelme

Go to the summaries’ table of contents

A tenyésztés céljából tartott állatok védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

98/58/EK irányelv – a tenyésztés céljából tartott állatok védelme

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Általános szabályokat határoz meg a tenyésztés céljából tartott állatok védelmére, tekintet nélkül azok fajtájára.
 • Ezek a szabályok kiterjednek az élelmiszer-termelés, a gyapjú-, bőr- vagy szőrme-előállítás vagy egyéb állattartási célból tenyésztett állatokra, beleértve a halakat, a hüllőket és a kétéltűeket.

FŐBB PONTOK

 • Az összes uniós ország ratifikálta az Európai Egyezményt a Gazdasági Haszonállatok Védelméről. Ennek fő cikkei az érintett állatok szükségleteinek megfelelő táplálás, ólazás, ápolás biztosításához kapcsolódnak.
 • Az uniós államoknak figyelembe kell venniük ezeket a követelményeket az állatjólét terén az uniós jogszabályok kidolgozásakor és végrehajtásakor, és különösen az agrárpolitika területein.

Az állatok

Ez az irányelv kiterjed az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához, vagy egyéb mezőgazdasági célból tenyésztett vagy tartott állatokra (beleértve a halakat, hüllőket vagy kétéltűeket). Az irányelv nem vonatkozik a következőkre:

 • vadon élő állatok
 • sportversenyeken vagy kulturális eseményeken (bemutatók) való felhasználásra szánt állatok
 • kísérleti vagy laboratóriumi állatok és
 • gerinctelen állatok.

Az állatok speciális kategóriáira vonatkozó bővebb információhoz lásd:

Tenyésztési feltételek

Az uniós országok szabályokat fogadnak el annak érdekében, hogy a tulajdonosok vagy tartók biztosítsák az állatok jólétét, illetve hogy az állatoknak ne okozzanak szükségtelen fájdalmat, szenvedést vagy sérülést. A szerzett tapasztalatoknak és az aktuális tudományos ismereteknek megfelelően a tenyésztési feltételek az alábbi pontokat foglalják magukban:

 • Személyzet: az állatokról elegendő számú, megfelelő képességgel, ismeretekkel és szakmai hozzáértéssel rendelkező személyzetnek kell gondoskodnia.
 • Ellenőrzés: minden tenyésztési rendszerben tartott állatot naponta legalább egyszer meg kell vizsgálni. Bármely sérült vagy beteg állatról késedelem nélkül gondoskodni kell, és szükség esetén el kell különíteni egy megfelelő helyen.
 • Nyilvántartás: az állatok tulajdonosa vagy tartója minden elvégzett orvosi kezelésről nyilvántartást vezet, és azt legalább három évig megőrzi.
 • Mozgásszabadság: minden állat számára megfelelő helyet kell biztosítani, hogy szükségtelen szenvedés vagy sérülés nélkül mozoghasson, még ha megkötve vagy bezárva tartják is.
 • Épületek és elhelyezés: minden ilyen épületet olyan anyagból kell építeni, amely tisztítható és fertőtleníthető. A levegő körforgását, a porszintet, a hőmérsékletet és a páratartalmat elfogadható határok között kell tartani. Az épületekben tartott állatokat sem állandó sötétségben, sem állandó mesterséges világítás mellett nem lehet tartani.
 • Automatikus vagy mechanikus berendezés: az állatok egészségéhez és jólétéhez alapvető automatikus vagy mechanikus berendezéseket naponta egyszer ellenőrizni kell. Mesterséges szellőzőberendezés használata esetén gondoskodni kell megfelelő tartalékrendszerről, hogy biztosítva legyen a szükséges légcsere.
 • Takarmány, víz és egyéb anyagok: az állatokat koruknak és fajuknak megfelelő egészséges táplálékon kell tartani, amelyet elegendő mennyiségben és rendszeres időközönként kell adagolni. A terápiás, megelőző vagy tenyésztéstechnológiai kezelés céljából adott anyagok kivételével más anyagokat tilos adni az állatoknak. Ezenkívül az etető- és itatóberendezéseket úgy kell kialakítani, hogy minimálisra csökkentsék az elszennyeződés kockázatát.
 • Csonkítások: e területen a nemzeti szabályozás alkalmazandó.
 • Tenyésztési eljárások: tilos olyan tenyésztési eljárásokat alkalmazni, amelyek az érintett állatok szenvedését vagy sérülését okozzák, kivéve, ha minimális vagy pillanatnyi használatukat a nemzeti rendelkezések kifejezetten engedélyezik. Nem tartható tenyésztési célra olyan állat, amelynek tartása káros hatással van annak egészségére vagy jólétére.

Ellenőrzések

Az uniós országok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vizsgálatokat az illetékes nemzeti hatóságok elvégezzék. Ezek jelentést mutatnak be a vizsgálatokról az Európai Bizottságnak, amely e dokumentum alapján javaslatokat alkot a vizsgálatok összehangolásáról.

A szabályok kidolgozása és végrehajtása

A Bizottság ötévente jelentést mutat be a Tanácsnak ennek az irányelvnek a végrehajtásáról, adott esetben javításokat javasol. A Tanács minősített többséggel határoz erről a jelentésről.

Az uniós országok fenntarthatnak vagy alkalmazhatnak szigorúbb rendelkezéseket is.

A hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet

2017/625 rendelet (EU), az EU új jogszabálya az emberi élelmiszerek és állati takarmányok hatósági ellenőrzéséről, módosítja az irányelv egyes kisebb technikai részleteit. Ezek a változások 2019. december 14-től hatályosak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

A rendelet 1998. augusztus 8. óta hatályos. Az uniós országoknak 1999. december 31-ig kellett azt nemzeti jogukba átültetniük.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 98/58/EK irányelve (1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről (HL L 221., 1998.8.8., 23-27. o.)

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 98/58/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95 2017.4.7., 1–142.o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 2006/778/EK határozata (2006. november 14.) a bizonyos állatok tenyésztésével foglalkozó termelőhelyeken végzett vizsgálatok alkalmával történő adatgyűjtésre vonatkozó minimumkövetelményekről (HL L 314, 2006.11.15., 39–47.o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 13.11.2017

Top