Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A tojótyúkok védelme

A tojótyúkok védelme

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1999/74/EK irányelv – a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Meghatározza a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelményeket. Nem vonatkozik a 350 tojótyúknál kevesebbet tartó létesítményekre, illetve a tenyész-tojótyúkokat nevelő létesítményekre.
 • A tojótyúkok tartása során be kell tartani a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 98/58/EK irányelvben, valamint a jelen irányelv mellékletében foglalt vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Alternatív rendszerek

2002. január 1-jétől valamennyi alternatív termelési rendszernek (újonnan épített vagy átépített, illetve első alkalommal üzembe helyezett létesítménynek) meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

 • a létesítményekben rendelkezésre kell, hogy álljon:

  • (állatonként legalább 10 cm-nyi) egyenes etető vagy (állatonként legalább 4 cm-nyi) kör alakú etető,
  • (tyúkonként 2,5 cm-nyi) folyamatos itatóvályú vagy (tyúkonként 1 cm-nyi) kör alakú itatóvályú,
  • minden 7 tyúkra legalább 1 fészek,
  • megfelelő (tyúkonként legalább 15 cm helyet biztosító) ülőrudak, és
  • tyúkonként legalább 250 cm2 almozott terület;
 • a létesítmények padozatának az állatok mindkét lábának mindegyik előrenéző karmát megfelelően meg kell támasztania;
 • különleges szabályok vonatkoznak azokra a tenyésztési rendszerekre, ahol a tojótyúkok szabadon mozoghatnak és/vagy a kifutóra is kimehetnek;
 • az állomány sűrűsége nem haladhatja meg a hasznosítható terület egy négyzetméterére számítva a kilenc tojótyúkot (ha azonban a hasznosítható terület földes padozatú, 2011. december 31-ig egy négyzetméterre számított 12 tyúkos állománysűrűség engedélyezett azokban a létesítményekben, amelyekben 1999. augusztus 3-án még ezt a rendszert alkalmazzák).

Az uniós országoknak biztosítaniuk kellett, hogy a fenti követelményeket 2007. január 1-jétől alkalmazzák.

Fel nem javított ketreces rendszerekben történő tartás

 • 2003. január 1-jétől valamennyi ketrecrendszernek meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:

  • tyúkonként legalább 550 cm2 méretű ketrecterületet kell biztosítani;
  • korlátozás nélkül használható etetővályúról kell gondoskodni (amely legalább 10 cm hosszú, megszorozva a tyúkok számával);
  • mindegyik ketrecnek rendelkeznie kell megfelelő itatórendszerrel;
  • a ketrecek magassága területük legalább 65%-án legalább 40 cm, de sehol sem lehet 35 cm-nél kevesebb;
  • a ketrecek padozatának az állatok mindkét lábának minden karmát megfelelően meg kell támasztania. Ha a padló lejt, a lejtés legfeljebb 14 % vagy 8 % lehet, kivéve, ha a padozat kialakításánál négyszögletes dróthálót használnak;
  • a ketreceket megfelelő karomkoptató eszközökkel kell felszerelni.
 • 2003. január 1-jétől fel nem javított ketrecek nem építhetők és nem állíthatók üzembe első alkalommal. Az ilyen típusú tenyésztés 2012. január 1-je óta tilos.

Feljavított ketreces rendszerekben történő tartás

2002. január 1-je óta valamennyi feljavított ketreces rendszernek meg kell felelnie legalább az alábbi követelményeknek:

 • minden tojótyúk részére biztosítani kell:

  • legalább 750 cm2 területű ketrecet,
  • egy fészket,
  • olyan almot, ahol csipegetni és kapirgálni tud,
  • legalább 15 cm-es megfelelő ülőrudat;
 • korlátozás nélkül használható etetővályút. Az etetővályúnak legalább 12 cm hosszúnak kell lennie, megszorozva a ketrecben lévő tyúkok számával;
 • mindegyik ketrecnek rendelkeznie kell megfelelő itatórendszerrel;
 • a ketrecsorok között legalább 90 cm széles folyosónak, az épület padozata és az alsó ketrecsor között pedig legalább 35 cm térköznek kell lennie;
 • a ketreceket megfelelő karomkoptató eszközökkel kell felszerelni.

Záró szabályok

 • Az uniós országok illetékes hatóságainak nyilvántartásba kell venniük az irányelv hatálya alá tartozó létesítményeket, és olyan megkülönböztető számmal kell ellátniuk azokat, amely lehetővé teszi az emberi fogyasztásra forgalomba hozott tojások nyomon követését.
 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóság vizsgálatokat végezzen ezen irányelv szabályai betartásának ellenőrzésére. A vizsgálatokról jelentést tesznek az Európai Bizottságnak, amely ezt követően tájékoztatja a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságát (PAFF).
 • A Bizottság állategészségügyi szakértői a nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek. Az ellenőrzések eredményét megvitatják az érintett illetékes hatósággal, amely az eredmények alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.
 • Az uniós országok a területükön fenntarthatnak, vagy alkalmazhatnak az ezen irányelvben előirányzottaknál szigorúbb rendelkezéseket is.

Hatósági ellenőrzések

2017/625 rendelet (EU), az EU új jogszabálya az emberi élelmiszerek és állati takarmányok hatósági ellenőrzéséről, módosítja az irányelv egyes kisebb technikai részleteit. Ezek a változások 2019. december 14-től hatályosak.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 1999. augusztus 3.-től hatályos. Az uniós országoknak 2002. január 1-jéig kellett azt nemzeti jogukba átültetniük.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1999/74/EK irányelve (1999. július 19.) a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 203., 1999.8.3.,, 53–57. o.)

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 1999/74/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) (HL L 95 2017.4.7., 1–142.o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2002/4/EK irányelve (2002. január 30.) az 1999/74/EK tanácsi irányelv hatálya alá tartozó tojótyúkokat tartó létesítmények nyilvántartásáról (HL L 30., 2002.1.31., 44–46. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 05.09.2017

Top