EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Személyes adatok cseréje az EU–USA kapcsolatokban

Személyes adatok cseréje az EU–USA kapcsolatokban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2016) 117 final) – Transzatlanti adatáramlás: erős biztosítékok a bizalom helyreállításáért

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

A közlemény számba veszi az Európai Unió által a bizalomnak az EU–USA adatáramlások tekintetében történő helyreállításáról szóló 2013. évi közleményben meghatározott célkitűzések elérése céljából tett intézkedéseket. Az Európai Bizottság e közleménye a jelentős méretű amerikai hírszerzési programokkal kapcsolatos jelentések nyomán készült.

FŐBB PONTOK

A 2013. évi közlemény három kulcsintézkedést határozott meg az EU–USA adatáramlásokba vetett bizalom helyreállításával kapcsolatban:

 • 1.

  Az uniós adatvédelmi reformcsomag

A reformcsomag két eszközből áll:

A csomagot hivatalosan 2016 áprilisában fogadták el.

 • 2.

  Az EU–USA adatvédelmi pajzs

A védett adatkikötőről szóló 2013. évi közlemény rámutatott a rendelkezés számos hiányosságára, különösen a következők hiányára:

 • átláthatóság a tekintetben, hogy a vállalkozások megfelelnek-e a rendszernek;
 • az amerikai hatóságok általi hatékony végrehajtás a vállalkozások adatvédelmi elveknek való megfelelése terén.

A közlemény az EU–USA adatvédelmi pajzs eredményeiről, a védett adatkikötőt helyettesítő új szabálycsomagról négy kategória keretében rendelkezik:

 • a vállalkozások szigorú kötelezettségei és szigorú végrehajtás;
 • egyértelmű korlátok és biztosítékok a kormányzati hozzáférésre vonatkozóan;
 • az uniós egyének magánélethez való jogainak hatékony védelme számos jogorvoslati lehetőség révén;
 • éves közös felülvizsgálati mechanizmus.
 • 3.

  EU–USA adatvédelmi keretmegállapodás

A közlemény megállapítja, hogy a keretmegállapodás az adatvédelmi biztosítékok egységes és átfogó rendszerét biztosítja, amely a bűnüldözés terén az illetékes hatóságok közötti valamennyi transzatlanti cserére alkalmazandó (vagy valamely nemzetközi megállapodás – például az utas-nyilvántartási adatállományról szóló, vagy a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló programról szóló megállapodás – alapján a magánfelek és a bűnüldöző hatóságok között). A megállapodás:

 • hatálya alá tartozik a büntetőügyekben folytatott transzatlanti bűnüldözési együttműködés keretében sor kerülő valamennyi adatcsere;
 • hatálya alá tartozik a következőkre vonatkozó valamennyi alapvető uniós adatvédelmi szabály:
  • feldolgozási normák (például az adatok minősége és sérthetetlensége, az adatbiztonság),
  • biztosítékok és korlátozások (például a célhoz kötöttség, a felhasználási korlátok, az adatmegőrzés), valamint
  • személyhez fűződő jogok (hozzáférés, helyesbítés, a közigazgatási és a bírósági jogorvoslat);
 • bírósági jogorvoslati lehetőséget biztosít a hozzáférés megtagadása, a helyesbítés megtagadása és a jogosulatlan közzététel esetén;
 • a bűnüldözési ágazat egészére nézve általánosítja és kiterjeszti az adatvédelem egyik nélkülözhetetlen elemének tekintett független felügyelet elvét (beleértve a megállapodásnak való megfelelés hiányában felmerülő egyéni panaszok kivizsgálására és rendezésére vonatkozó hatékony jogköröket);
 • rendszeres közös felülvizsgálat alá kerül.

Az EU és az USA 2016. június 2 -án írta alá a keretmegállapodást.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Védett adatkikötő: a személyes adatok uniós és amerikai vállalkozások közötti továbbítására és az azt követő felhasználására vonatkozó, 2000. évi EU–USA szabálycsomag elnevezése. A védett adatkikötőről szóló bizottsági megfelelőségi határozatot (amely megállapította, hogy a szabályok megfelelő szintű védelmet biztosítanak a transzatlanti adattovábbítás tekintetében) a Bíróság 2016 októberében érvénytelennek nyilvánította, időközben pedig az EU–USA adatvédelmi pajzs lépett a helyébe.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: Transzatlanti adatáramlás: erős biztosítékok a bizalom helyreállításáért (COM(2016) 117 final, 2016.2.29.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

A (EU) 2011/679 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

utolsó frissítés 28.11.2016

Top