EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mezőgazdaság az EU-ban – finanszírozási, irányítási és monitoringszabályok

Mezőgazdaság az EU-ban – finanszírozási, irányítási és monitoringszabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az 1306/2013/EU rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról

MI A RENDELET CÉLJA?

Mivel ez a rendelet az Unió közös agrárpolitikájának (a továbbiakban: KAP) alap-jogiaktusa, meghatározza a két fő KAP-alapra vonatkozó finanszírozási, igazgatási és monitoringszabályokat.

A rendeletet többször módosították, legutóbb az (EU) 2017/2393 rendelettel.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet meghatározza a következőkre vonatkozó szabályokat:

 • kiadások finanszírozása a KAP keretében, ideértve a vidékfejlesztésre vonatkozó kiadásokat;
 • mezőgazdasági tanácsadó rendszer;
 • az uniós tagállamok által létrehozandó irányítási és kontrollrendszerek;
 • a kölcsönös megfeleltetési rendszer;
 • számlaelszámolás.

A KAP-ot finanszírozó alapok

Kormányzási struktúra

 • Az Unió és az uniós tagállamok közösen igazgatják mindkét alapot.
 • Kifizető ügynökségek.
  • Az uniós tagállamok szervezeti egységei vagy szervei.
  • A kiadásokkal való gazdálkodásért és azok kontrolljáért felelősek.
  • Az akkreditált kifizető ügynökségeknek be kell tartaniuk az Európai Bizottság által meghatározott szabályokat.
 • Tanúsító szervek.
  • Egy uniós tagállam által kijelölt köz- vagy magánjogi szerv.
  • Nemzetközileg elfogadott auditszabványoknak megfelelően elkészített véleményt ad a kifizető ügynökség éves számláinak teljességéről, pontosságáról és valódiságáról, valamint belső ellenőrzési rendszerének megfelelő működéséről, és azon kiadások jogszerűségéről és szabályosságáról, amelyek tekintetében a Bizottságtól visszatérítést igényeltek.

Pénzügyi irányítás

A rendelet mindkét alap pénzügyi irányítása tekintetében meghatározza a szabályokat, ideértve:

 • az EMGA-ra vonatkozóan:
  • a kiadások finanszírozása – beleértve a költségvetési felső összeghatárt, a kifizetési eljárást
  • költségvetési fegyelem – beleértve a havi korai előrejelző és monitoringrendszert;
 • az EMVA-ra vonatkozóan:
  • vidékfejlesztési programok finanszírozása – ideértve az EMVA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulást és a költségvetési kötelezettségvállalásokat
  • pénzügyi hozzájárulás a vidékfejlesztési programokhoz – ideértve az előfinanszírozás szabályait és az időközi kifizetéseket;
 • annak a biztosítására irányuló bizottsági intézkedések, hogy a kiadások az uniós szabályok szerint merüljenek fel – ideértve a kifizetések csökkentésére és felfüggesztésére vonatkozó hatáskört.

Számlaelszámolás

 • A Bizottság által az uniós tagállamokban végrehajtott helyszíni ellenőrzések, többek között az alábbiak ellenőrzése érdekében:
  • az igazgatási gyakorlat megfelelése az uniós jogszabályoknak;
  • a szükséges igazoló dokumentumok megléte és azok összhangja az alapok által finanszírozott műveletekkel;
  • azok a feltételek, amelyek mellett sor került az EMGA vagy az EMVA által finanszírozott műveletek végrehajtására és ellenőrzésére;
  • a kifizető ügynökségek akkreditálása.
 • A számlaelszámolási eljárás – a Bizottság elfogad egy végrehajtási jogi aktust, mely tartalmazza az akkreditált kifizető ügynökségek által benyújtott éves számlák teljességére, pontosságára és valódiságára vonatkozó döntését.
 • Megfelelőségi vizsgálat – amennyiben a kiadások nem felelnek meg az alkalmazandó uniós és nemzeti jognak, a Bizottság határozza meg, hogy mekkora összeget kell levonni az uniós finanszírozásból.
 • Szabálytalanságok – abban az esetben, ha jogosulatlan kifizetés történik szabálytalanság vagy gondatlanság következtében, az uniós tagállamok kötelesek kérni a kifizetés 18 hónapon belüli visszafizetését a kedvezményezettől egy jelentéssel, mely szerint szabálytalanság történt.

Ellenőrzés

 • Annak érdekében, hogy a támogatás megfelelően legyen elosztva a kedvezményezettek között, az uniós tagállamoknak hatékony kontrollrendszereket kell létrehozniuk. Bizonyos kifizetések esetében az uniós tagállamoknak egy rendszert kell működtetniük a mezőgazdasági termelők számára nyújtott kifizetésekkel való gazdálkodáshoz és azok kontrolljához, mely neve az integrált igazgatási és kontrollrendszer.
 • Azokban a régiókban, amelyekben az előzetes vizsgálatok jó eredménnyel zárulnak, enyhíteni fogják a kontrollkövetelményeket, azokban a régiókban viszont, amelyekben problémát tapasztalnak, szigorítják.
 • Az ügyletek vizsgálata. A rendelet – annak megállapítása végett, hogy a rendszerbe tartozó ügyletek ténylegesen megvalósultak-e, illetve azok végrehajtása szabályszerű volt-e – konkrét szabályokat állapít meg az EMGA finanszírozási rendszeréhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó kifizetések jogosultjai, illetve kötelezettjei vagy képviselőik kereskedelmi dokumentumainak vizsgálatára.

Szankciók

A rendelet értelmében nemfizetés vagy a kifizetés visszavonása esetén az uniós tagállamoknak igazgatási szankciókat kell alkalmazniuk azokra a kedvezményezettekre vonatkozóan, akik nem felelnek meg a támogathatósági követelményeknek, kötelezettségeknek vagy kötelezettségvállalásoknak.

Kölcsönös megfeleltetés

 • Valamennyi közvetlen kifizetés, bizonyos vidékfejlesztési kifizetések és bizonyos szőlőre vonatkozó kifizetések előfeltétele a következőkkel kapcsolatos számos jogi alapkövetelménynek való megfelelés:
  • környezetvédelem
  • éghajlatváltozás
  • a földterület jó mezőgazdasági állapota
  • emberi, állati és növényegészségügyi szabványok, és
  • állatjólét.

Mezőgazdasági tanácsadó rendszer

Ahhoz, hogy tanácsadást nyújthassanak a kedvezményezettek számára a földgazdálkodásra és a mezőgazdasági üzemvezetésre vonatkozóan, az uniós tagállamoknak létre kell hozniuk egy mezőgazdasági tanácsadó rendszert.

A rendszer számos elemre terjed ki, köztük a következőkre:

 • az éghajlat és a környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatok és a mezőgazdasági terület fenntartása;
 • a vidékfejlesztési programokban előírt, a gazdaságok szintjén hozandó olyan intézkedések, amelyek a mezőgazdasági üzem korszerűsítésére, a versenyképesség javítására, az ágazati integrációra, az innovációra, a piaci orientációra, illetve a vállalkozói készség előmozdítására irányulnak;
 • a tanácsadók megfelelő képesítéssel rendelkezzenek és képzésben részesüljenek.

Közös szabályok

A rendelet továbbá számos közös szabályt is megállapít, amelyek olyan kérdésekre vonatkoznak, mint például:

 • az uniós tagállamok által a Bizottsághoz benyújtott információk és azok felhasználása;
 • az euró használata és az alkalmazott átváltási árfolyam;
 • monitoring- és értékelési keret létrehozása a KAP teljesítményének mérése végett;
 • az átláthatóság megkövetelése valamennyi kedvezményezettől, kivéve azokat a gazdaságokat, amelyek a mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer keretén belül támogathatók.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2014. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 549–607. o.)

Az 1306/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 487–548. o)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 608–670. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347, 2013.12.20., 671–854. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 181., 2014.6.20., 48–73. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 809/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 69–124. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 906/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az állami intervencióhoz kapcsolódó kiadások tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 1–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. március 11.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 255., 2014.8.28., 18–58. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 908/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 255., 2014.8.28., 59–124.o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 16.04.2019

Top