EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó rendelete

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó rendelete

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1907/2006/EK rendelet – a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról, valamint az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH-)rendelet átfogó jogszabályi keretet nyújt az Európában gyártott és felhasznált vegyi anyagokra vonatkozóan. A hatóságok helyett ezentúl az ipari szereplők felelőssége az Európai Unióban (EU-ban) gyártott, ide importált, itt értékesített és használt vegyi anyagok biztonságosságának biztosítása. A rendelet emellett:

  • elősegíti az alternatív módszerek használatát az állatkísérletek helyett;
  • egységes piacot hoz létre a vegyi anyagok számára;
  • igyekszik előmozdítani az innovációt és a versenyképességet az ágazatban;
  • létrehozza az Európai Vegyianyag-ügynökséget (ECHA).

FŐBB PONTOK

  • A jogszabály minden típusú vegyi anyagra vonatkozik, legyen az gyártott, importált, értékesített, önmagában, keverékként vagy termékekben használt. Sok vegyi anyag megtalálható a mindennapjainkban is, például tisztítószerekben, festékekben vagy elektromos berendezésekben.
  • A vállalatoknak minden olyan, általuk gyártott vagy importált vegyi anyagot regisztrálniuk kell egy központi adatbázisban, amelyek mennyisége évente legalább egy tonna. Az Európai Vegyianyag-ügynökségnek ellenőriznie kell a regisztrációkor megadott adatokat.
  • A vállalatok kötelesek azonosítani és kezelni az általuk az EU-ban gyártott és értékesített anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat. A vállalatoknak a teljes ellátási láncban tájékoztatniuk kell a felhasználókat a termékek biztonságos használatáról, valamint arról, hogy milyen kockázatkezelési intézkedéseket kell tenniük a biztonságos használat érdekében.
  • A nemzeti hatóságok korlátozhatják bizonyos anyagok gyártását vagy használatát, amennyiben úgy ítélik meg, hogy a kockázatok kezelése nem megfelelő.
  • A jogszabály célja a legveszélyesebb anyagok biztonságosabb alternatív anyagokra történő cseréje, ahol ez lehetséges.
  • A jogszabály nem vonatkozik bizonyos anyagcsoportokra (pl. a radioaktív vagy vámfelügyelet alatt álló anyagokra) vagy a hulladékra, mivel ezeket más jogszabályok részletesen szabályozzák.

2013-ban az Európai Bizottság értékelte a REACH-rendelet első öt évét, és arra a következtetésre jutott, hogy nincs szükség gyökeres változtatásra. A REACH második felülvizsgálata (a REACH REFIT-értékelése), amely 2018-ig tartott, rávilágított arra, hogy szükség van a jogszabály bizonyos elemeinek felülvizsgálatára. A 2020 októberében közzétett vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia szintén rámutatott a REACH célzott felülvizsgálatának szükségességére (lásd a közleményt).

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2007. június 1-től hatályos.

HÁTTÉR

A vegyipar az Unió egyik legnagyobb gyáripari ágazata. Kulcsfontosságú szerepet tölt be a mindennapi életünkben és a gazdaság általános versenyképességében. Az Európai Unió olyan jogszabályokat hozott létre, amelyek lehetővé teszik a vegyipar (és a vegyi anyagokat használó tágabb feldolgozóipar) számára a fejlődést és az innovációt, ugyanakkor biztosítják, hogy a termékek az emberekre és a környezetre nézve biztonságosak legyenek.

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1–849. o.) Újbóli közzététel helyesbítésekkel (HL L 136., 2007.5.29., 3–280. o.)

Az 1907/2006/EK rendelet és mellékletei későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 771/2008/EK rendelete (2008. augusztus 1.) az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa szervezeti és eljárási szabályzatának megállapításáról (HL L 206., 2008.8.2., 5–13. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 440/2008/EK rendelete (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról (HL L 142., 2008.5.31., 1–739. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról (HL L 107., 2008.4.17., 6–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 1238/2007/EK rendelete (2007. október 23.) az Európai Vegyianyag-ügynökség fellebbezési tanácsa tagjainak képesítésére vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 280., 2007.10.24., 10. o.)

utolsó frissítés 14.02.2022

Top